brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD"

Transkript

1 brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

2 kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten er udarbejdet af Lisbeth Iversen og Bente Bækgaard, Frivillignet. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med LG Insight. Publiceret i marts 2016.

3 Indhold 1. Baggrund Formål Sammenfatning Lokationer og svar Informanterne Informanternes udbytte Svar og udbytte fordelt på køn Svar og udbytte fordelt på opholdstid i Danmark for flygtninge og familiesammenførte Motivation til frivilligt arbejde Sammenfatning Forbehold

4 1. Baggrund I efteråret 2015 gennemførte Frivillignet en spørgeskemaundersøgelse blandt flygtninge og indvandrere, der benytter Frivillignets tilbud. Undersøgelsen blev gennemført som en elektronisk survey og er gennemført af medarbejdere i Dansk Flygtningehjælp, men med ekstern kvalitetskontrol af LG Insight. 1.1 Formål Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvilken betydning tilbuddene har for målgruppen 1.2 Sammenfatning Blandt informanterne er der en samstemmende opfattelse af, at den støtte, de får fra frivillige, primært hjælper dem til at blive bedre til dansk, klare sig bedre i det danske samfund, i skolen, på uddannelsen, og til at lære nye mennesker at kende. Informanterne tilkendegiver, at de i mindre grad får hjælp til at komme i job eller praktik. Mere end halvdelen af informanterne er, gennem frivillige, blevet motiveret til at engagere sig frivilligt. Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har været i Danmark mindre end 3 år, vurderer generelt deres udbytte af indsatserne lidt højere, end de øvrige. Hovedparten af informanterne er unge og midaldrende, de fleste har opholdt sig i Danmark i mindre end tre år. Der er dog også en stor gruppe, der har opholdt sig længere tid i Danmark. Hovedparten er flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge. De fleste kommer i tilbuddet en eller flere gange om ugen og deltager gennemsnitligt i 3-4 af de udbudte aktiviteter. For at komme mere i dybden med nogle af de tendenser, som surveyen viser, ville det være relevant at gennemføre supplerende kvalitative interviews/ fokusgrupper med flygtninge/indvandrere og øvrige interessenter ift. frivilliggrupperne over hele landet. 1.3 Lokationer og svar Spørgeskemaundersøgelsen blev distribueret elektronisk og i trykt form til 51 frivilliggrupper over hele landet. Informanterne fik kendskab til skemaet via seks dataindsamlere, der fra den 19. oktober 2015 til den 7. december 2015 opsøgte frivilliggrupperne, med henblik på at informere brugerne om undersøgelsen og evt. hjælpe med at udfylde skemaet. Det blev ikke registreret, hvor mange brugere, der var til stede i frivilliggrupperne, mens dataindsamlerne var der. Derfor kan der ikke udregnes en egentlig svarprocent. Samlet set var det målet at indhente svar fra 600 flygtninge og/eller indvandrere. 474 har responderet på spørgeskemaet og heraf har 456 gennemført undersøgelsen. Nedenstående opgørelser er baseret på gennemførte svar. 2

5 1.4 Informanterne Hvem har svaret? Figur 1. Demografi Opholdstid i DK Opholds-grundlag Alder Køn Kvinde/pige Mand/dreng Mellem 12 og 15 år Mellem 15 og 30 år Mellem 30 og 50 år Mere end 50 år Flygtning Familiesammenført til en flygtning Andet Mindre end ét år Mellem 1 og 3 år Mellem 3 og 7 år Mere end 7 år 8% 23% 24% 16% 21% 37% 40% 51% 4 45% 53% n=456 Altid 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hovedparten af informanterne er unge og midaldrende, dvs. mellem 15 og 50 år. De fleste har ophold i Danmark som flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge. Lidt flere end halvdelen har opholdt sig i Danmark i mindre end tre år. Af disse har de fleste opholdt sig i Danmark mellem ét til tre år. I forhold til køn er der en ligelig fordeling i andelen af mænd og kvinder. Hvilke tilbud deltager de i? Det fremgår, at lektiehjælp, sprogtræning og sociale arrangementer er de aktiviteter, flest informanter benytter. Det er et fåtal, der oplyser, at de har en mentor, eller at frivillige hjælper dem med at finde et arbejde. 3

6 Alle på nær én angiver, at de deltager i mere end én aktivitet. Faktisk deltager informanterne gennemsnitligt i 3-4 af de 10 nævnte aktivitetsmuligheder. 3 ud af 4 træner det danske sprog og 2 ud af 3 modtager lektiehjælp. Hele 94 % angiver, at de modtager lektiehjælp og/eller sprogtræning. Halvdelen af dem, der modtager lektiehjælp og eller sprogtræning går til begge dele. Godt en fjerdedel får sprogtræning, men ikke lektiehjælp og knap en fjerdedel får lektiehjælp, men ikke sprogtræning. Figur 2. Fordelingen af informanter på tilbud Træner dansk sprog 74% Lektiehjælp 67% Arrangementer med frivillige 56% Udflugter med frivillige 50% Hjælp til at forstå breve fra kommunen 41% Støtte til at gennemføre studium 24% Frivillig netværksfamilie 22% Hjælp til at søge job 13% Frivillig mentor 12% Andet 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% n = 456 At lektiehjælp og sprogtræning fylder meget, passer godt sammen med adresselisten for dataindsamlere: Det har været i frivilliggrupper, lektiecafeer og taldansk-cafeer, at det meste data er blevet samlet ind. Her kan flygtninge og/eller indvandrere frit kan dukke op og få støtte til f.eks. lektiehjælp, sprogtræning, jobsøgning, hjælp til at forstå breve, osv. Figur 3. Fordeling af informanter - lektiehjælp og sprogtræning 22% Lektiehjælp 50% Træner dansk sprog 28% Modtager både lektiehjælp og sprogtræning 4

7 De informanter, der har sat kryds ved, at de deltager i arrangementer, udflugter, hjælp til at forstå breve, studiestøtte, hjælp til jobsøgning, og/eller andre ting deltager for langt de fleste vedkommende også i lektiehjælp og/eller sprogtræning. Figur 4. Procentandel af informanter, der går til aktiviteten, som også går til sprogtræning/lektiehjælp n=18 n=227 n=101 n=257 n=53 n=187 n=110 n=59 Hjælp til at søge job Studiestøtte Hjælp til at forstå breve fra kommunen m.fl. Frivillig mentor Arrangementer med frivillige Frivillig netværksfamilie Udflugter med frivillige Andet 50% 96% 94% 94% 94% 93% 100% 9 Procentandel af informanter, der går til aktiviteten, som også går til sprogtræning/studiestøtte 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alt i alt tegner der sig et billede af, at de fleste flygtninge/indvandrere, der opsøger de medvirkende frivilliggrupper, deltager i en bred vifte af frivillige aktiviteter som grupperne i mange tilfælde tilbyder sideløbende også selvom frivilliggruppens navn indikerer, at lektiehjælp eller sprogtræning er gruppens hovedtilbud. 5

8 Undersøgelsen kan dermed kun sige noget om informanternes tilfredshed med, og oplevede udbytte af, det samlede frivillige tilbud og ikke sige noget om deltagernes holdninger til de enkelte aktiviteter specifikt. Det skal bemærkes, at flygtninge/indvandrere, der udelukkende modtager hjælp fra Frivillignet i netværksfamilieindsatsen eller i mentorskaber, som er karakteriseret ved at være 1-1-relationer, ikke er repræsenterede i undersøgelsen. (Der findes heller ikke nogen tal for, hvor mange flygtninge/indvandrere, der udelukkende benytter en 1-1 relation og ikke kommer i en frivilliggruppe). Hvor ofte deltager de? Af resultaterne fremgår det, at langt den største del af informanterne, 81 %, får støtte af frivillige én eller flere gange om ugen. Figur 5. Hvor ofte får du hjælp af frivillige? Flere gange om ugen 3 En gang om ugen 42% Cirka hver anden uge 6% n=456 Ca. 1 gang om måneden 7% Mindre end en gang om måneden 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2. Informanternes udbytte I undersøgelsen bliver informanterne bedt om at oplyse, hvad de får ud af at få hjælp af frivillige ud fra følgende parametre: At blive bedre til dansk At blive bedre til at klare sig i det danske samfund At blive bedre til at klare sig i skolen eller på uddannelsen At lære nye mennesker at kende At få hjælp til at skaffe tøj, ting, møbler, etc. At få et netværk, der kan hjælp med at finde et arbejde Parametrene er formuleret på baggrund af formålene for de frivillige tilbud, informanterne bliver bedt om at oplyse, om de deltager i. Det kan være værd at notere sig, at øget samfundskendskab og øget social kontakt er formål, der går igen i flere af de mest omfattende af Frivillignets aktiviteter, f.eks. 6

9 netværksfamilier, lektiehjælp, samtaletræning, hvorimod formål som at få et netværk, der kan hjælpe med at finde et job, udelukkende findes i aktiviteter som mentorskaber og jobsøgning. Figur 6. Deltagernes udbytte Jeg bliver bedre til dansk (n=391) 5 32% 6% Jeg bliver bedre til at klare mig i det danske samfund (n=389) 4 35% 12% Jeg er bedre i stand til at klare mig i skolen eller på min uddannelse (n=354) Jeg lærer nye mennesker at kende (n=434) 56% 54% 2 26% 10% 12% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Jeg får hjælp til at skaffe tøj, ting, møbler etc. (n=214) 14% 21% 7% 50% Jeg får et netværk, der kan hjælpe mig med at finde et arbejde (n=206) 12% 20% 21% 6% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 100 % = Det samlede antal besvarelser minus det antal besvarelser, der er besvaret med Ikke relevant. Af undersøgelsen fremgår det, at informanterne i vid udstrækning oplever, at de bliver bedre til dansk, til at klare sig i samfundet, i skolen, på uddannelsen, og at de lærer nye mennesker at kende gennem frivillige. 1 Mellem 80 % og 91 % af de respondenter, der mener spørgsmålet er relevant, angiver, at dette i høj eller nogen grad er tilfældet. I den anden ende af spektret svarer kun 35 % af de respondenter, der ikke har sat kryds ved Ikke relevant, at de i høj grad eller nogen grad får hjælp til at skaffe tøj, ting og møbler etc., og 32 % svarer, at de får et netværk, der kan hjælpe med at finde et arbejde. Derfor kan svarene fortolkes som udtryk for en meget lav tilfredshed på dette område. Det falder dog i øjnene, at mere end halvdelen af informanterne, ift. disse to spørgsmål, har givet udtryk for, at spørgsmålene ikke er relevante. Når det så samtidig er mellem en fjerdedel og en femtedel, der har sat kryds i Slet ikke, kan det være svært at vide, i hvor høj grad deltagerne overhovedet har forventninger til frivilliggrupperne på disse områder. 1 Resultaterne er i god overensstemmelse med Frivilligundersøgelsen 2015, hvor 85 % eller flere angiver, at de i nogen eller i høj grad oplever, at den frivillige indsats styrker flygtninges danskkundskaber, deres kendskab til det danske sprog og deres sociale netværk. 7

10 Figur 7. Deltagernes udbytte og forventninger n=453 Jeg bliver bedre til dansk 51% 28% 14% n=448 Jeg bliver bedre til at klare mig i det danske samfund 42% 31% 10% 13% n=450 Jeg er bedre i stand til at klare mig i skolen eller på min uddannelse n=451 Jeg lærer nye mennesker at kende 44% 52% 23% 8% 25% 21% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ikke relevant n=440 Jeg får hjælp til at skaffe tøj, ting, møbler etc. 7% 10% 24% 51% n=435 Jeg får et netværk, der kan hjælpe mig med at finde et arbejde 6% 10% 20% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Ingen af Frivillignets åbne tilbud har en formålserklæring, der decideret går på at få flygtninge i arbejde. Det er i højere grad i 1-1-tilbuddene som f.eks. netværksfamilier og mentorrelationer, som begiver sig af med henholdsvis praktisk støtte til nyankomne flygtninge og jobsøgning. På trods af de lave forventninger til frivilliggruppernes hjælp til at finde praktik eller arbejde, er der alligevel 9 % af informanterne, der oplyser, at de har fået hjælp til netop dette gennem frivillige. Samtidig angiver hele 57 %, at de gennem det frivillige tilbud er blevet motiveret til selv at engagere sig som frivillig. 2.1 Svar og udbytte fordelt på køn Kønsfordelingen blandt informanterne er overordnet set nogenlunde ligelig (51 % kvinder). Langt hen ad vejen har hhv. kvinder og mænd meget samstemmende vurderinger ift. udbyttet. Der er en tendens til, at en større andel af de mandlige respondenter har svaret på spørgsmålene vedr. udbytte, end andelen af kvinder (Dvs. har ikke sat kryds i Ikke relevant). De største udsving ligger i den praktiske ende, idet 42 % af de mænd, der har svaret på spørgsmålet, giver udtryk for, at de i høj grad eller nogen grad får hjælp til at skaffe tøj, ting, møbler, etc., mens det samme kun gør sig gældende for 23 % af kvinderne. Samtidig forholder det sig sådan, at en større andel af mændene (61 %) har besvaret spørgsmålet end kvinderne (36 %) og dermed ikke sat kryds i Ikke relevant. 8

11 Figur 8. Deltagernes udbytte fordelt på køn Jeg bliver bedre til dansk 61% 57% 32% 32% 7% Jeg bliver bedre til at klare mig i det danske samfund 50% 47% 34% 37% 12% 12% Jeg er bedre i stand til at klare mig i skolen eller på min uddannelse Jeg lærer nye mennesker at kende 52% 60% 55% 53% 32% 27% 24% 2 6% 12% I høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke Jeg får hjælp til at skaffe tøj, ting, møbler etc. 16% 10% 13% 26% 10% 7% 5% 56% 46% Jeg får et netværk, der kan hjælpe mig med at finde et arbejde 14% 20% 20% 21% 6% 21% 7% 3 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100 % = Det samlede antal besvarelser minus det antal besvarelser, der er besvaret med Ikke relevant. 9

12 Figur 9. Deltagernes udbytte fordelt på køn (inkl. 'Ikke relevant') Jeg bliver bedre til dansk (n=453) 56% 46% 26% 2 6% 8% 1 Jeg bliver bedre til at klare mig i det danske samfund (n=448) 45% 3 31% 30% 10% 17% Jeg er bedre i stand til at klare mig i skolen eller på min uddannelse (n=450) Jeg lærer nye mennesker at kende (n=451) 43% 45% 53% 51% 26% 20% 7% 23% 28% 17% 25% I høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke Ikke relevant Jeg får hjælp til at skaffe tøj, ting, møbler etc. (n=440) 10% 16% 20% 28% 64% 3 Jeg får et netværk, der kan hjælpe mig med at finde et arbejde (n=435) 8% 8% 18% 21% 5 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Et andet spørgsmål, der ligger mændene mere på sinde, end kvinderne, er spørgsmålet om, hvorvidt de gennem kontakten med frivillige får et netværk, der kan hjælpe med til at finde et arbejde. 54 % af mændene har besvaret spørgsmålet, imod 41 % af kvinderne. Her fordeler svarene sig således, at 34 % af de mænd, der har svaret på spørgsmålet mener, at de i høj grad eller nogen grad får et netværk, der kan hjælpe dem til at få et arbejde, mens 29 % af de kvinder, der har svaret, giver udtryk for det samme. 2.2 Svar og udbytte fordelt på opholdstid i Danmark for flygtninge og familiesammenførte I alt 346 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har gennemført undersøgelsen. Det svarer til 76 % af undersøgelsens samlede antal respondenter. Af gruppen på 346 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har to tredjedele været i Danmark i mindre end 3 år, og en tredjedel har været i Danmark i mere end 3 år. Det vil være relevant at undersøge, hvordan det oplevede udbytte af den frivillige indsats fordeler sig i relation til varigheden af opholdet i Danmark. 10

13 Figur 10. Flygtninges og familiesammenførtes udbytte fordelt på varighed Jeg bliver bedre til dansk (n=314) 64% 54% 32% 32% Jeg bliver bedre til at klare mig i det danske samfund (n=311) 53% 41% 43% 34% 10% Jeg er bedre i stand til at klare mig i skolen eller på min uddannelse (n=260) Jeg lærer nye mennesker at kende (n=333) 53% 64% 56% 51% 34% 21% 27% 2 7% 7% 5% I høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke Jeg får hjælp til at skaffe tøj, ting, møbler etc. (n=191) 7% 18% 7% 26% 7% 74% 40% Jeg får et netværk, der kan hjælpe mig med at finde et arbejde (n=168) 16% 24% 1 18% 1 6% 7% 48% 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100 % = Det samlede antal besvarelser minus det antal besvarelser, der er besvaret med Ikke relevant. På de parametre, der handler om at blive bedre til at klare sig i skolen/på uddannelsen, blive bedre til at klare sig i det danske samfund og lære nye mennesker at kende er det oplevede udbytte sammenligneligt uanset, hvor længe informanterne har opholdt sig i Danmark. Hhv. 87 % og 85 % angiver, at de i høj grad eller nogen grad klarer sig bedre i skolen eller på uddannelsen, hhv. 87 % og 84 % angiver, at de bliver bedre til at klare sig i det danske samfund og hhv. 80 % og 83 % angiver, at de i høj grad eller nogen grad lærer nye mennesker at kende. Forskellene er lidt større, når det gælder muligheden for at blive bedre til at tale dansk. Hele 96 % af de flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har opholdt sig mindre end 3 år i Danmark oplever, at de i høj grad eller nogen grad bliver bedre til dansk. Det samme gælder for 86 % af de flygtninge og familiesammenførte, der har opholdt sig i mere end 3 år i Danmark (Hvilket også er en høj score, ikke mindst i betragtning af den længere opholdstid). 11

14 Godt en tredjedel af dem som har besvaret spørgsmålet - og som har været i landet mindre end 3 år, oplever, at de får et netværk, der kan hjælpe dem med at finde et job og hele 44 % af denne målgruppe angiver, at de får hjælp til at skaffe tøj, ting, møbler, osv. Det samme gælder kun for 16 % af dem, der har været i Danmark mere end 3 år. Figur 11. Flygtninges og familiesammenførtes udbytte fordelt på varighed (inkl.'ikke relevant') Jeg bliver bedre til dansk (n=345) 43% 62% 26% 31% 20% Jeg bliver bedre til at klare mig i det danske samfund (n=342) 33% 51% 35% 32% 10% 18% Jeg er bedre i stand til at klare mig i skolen eller på min uddannelse (n=340) Jeg lærer nye mennesker at kende (n=341) 44% 42% 55% 4 28% 8% 18% 14% 35% 27% 28% 10% I høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke Ikke relevant Jeg får hjælp til at skaffe tøj, ting, møbler etc. (n=334) 12% 17% 30% 26% 5 34% Jeg får et netværk, der kan hjælpe mig med at finde et arbejde (n=329) 10% 8% 21% 21% 56% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Blandt de informanter, der har været i Danmark i mere end 3 år oplever 56 % ikke, at spørgsmålet om, hvorvidt de får et netværk, der kan hjælpe med at finde et arbejde er relevant (Mod 39 % af de nyest ankomne). Hele 60 % af dem, der har været i Danmark mere end 3 år oplever heller ikke, at spørgsmålet om, hvorvidt de får hjælp til at skaffe tøj, ting, møbler, mv. er relevant for dem (mod 40 % af de senest ankomne). Hvis man sammenligner tallene med den samlede gruppe (Se Figur 6 og Figur 7) er de oplevede resultater for målgruppen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har opholdt sig mindre 12

15 end 3 år i Danmark generelt bedre end for informanterne som helhed. Dette gælder især ift. oplevelsen af at blive bedre til dansk, hvor 5 % flere oplever de bliver bedre (96% imod 91 % for den samlede gruppe) og ift. at få hjælp til at skaffe tøj, ting, møbler, etc. (44 % imod 35 % for den samlede gruppe). På et enkelt område ligger resultaterne 2 % lavere, nemlig ift. at blive bedre til at klare sig i skolen eller på uddannelsen ((83 % imod 85 %). 3. Motivation til frivilligt arbejde Et af spørgsmålene handlede om, hvorvidt informanterne, gennem det frivillige tilbud, er blevet motiveret til at engagere sig frivilligt, f.eks. i en forening eller andet. Samlet set har 57 % svaret ja til det. Hvis man tjekker svaret ift. baggrundsparametrene køn, alder, varighed af ophold i Danmark og opholdsgrundlag kommer der nogle nuancer frem: Informanter over 30 år er blevet mere motiveret til at engagere sig som frivillig, end dem, der er under 30 år gamle. Det samme gælder de informanter, der har opholdt sig mindre end 3 år i Danmark ift. dem, der har opholdt sig længere tid i landet. Den største forskel ses ift. opholdsgrundlag, hvor næsten to tredjedele af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge angiver, at de er blevet motiveret til at engagere sig frivilligt, mens det samme kun gælder for godt en tredjedel af informanterne med opholdsgrundlaget Andet. 13

16 Figur 12. Motivation til at engagere sig som frivillig Kvinde 55% Opholdsgrundlag Varighed af ophold Alder Køn Mand Over 30 år gammel Under 30 år gammel Mindre end 3 år i DK Mere end 3 år i DK Flygtning eller familiesammenført til flygtning Andet 38% 51% 52% 60% 65% 66% 64% Ja Nej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% n=456. Spørgsmål: Er du gennem det frivillige tilbud blevet motiveret til at engagere dig frivilligt, f.eks. i en forening eller andet? 4. Sammenfatning I betragtning af, at hele 76 % af informanterne er flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge og at der generelt set er lidt bedre resultater for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har været i Danmark mindre end 3 år kunne det være interessant at gå lidt mere i dybden med at afdække behov og forventninger til den frivillige indsats hos netop denne del af Frivilliggruppernes målgruppe. For at komme mere i dybden med nogle af de tendenser, som surveyen viser, ville det være relevant at gennemføre et antal kvalitative interviews/ fokusgrupper med netop denne målgruppe forskellige steder i landet. 14

17 Hvad er baggrunden for, at frivilliggrupperne er så flittigt benyttede og hvilke yderligere tiltag kunne evt. være relevante set fra brugernes synspunkt? Hvilke forventninger har flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der benytter sig af de frivillige tilbud, til at engagere sig frivilligt f.eks. i forhold til konkret indhold og hvilke behov de skal dække og hvilke potentialer ser de ift. udviklingen af den frivillige indsats i relation til flygtninge/indvandrergruppens behov. I den forbindelse kunne det også være interessant at afdække, hvorvidt der er erfaringer med, om frivilligt arbejde for denne specifikke målgruppe kan være en trædesten på vejen til afklaring af ønsker til job eller uddannelse og evt. en plads på uddannelses- eller arbejdsmarkedet. Hvilke holdninger flygtninge/indvandrere, der benytter sig af de frivillige tilbud, har til hhv. frivilliggruppernes og mentorrelationernes potentialer ift. at skabe job og eller praktikpladser. Hvad er baggrunden for, at så stor en andel svarer Ikke relevant på spørgsmålet Jeg får et netværk, der kan hjælpe mig med at finde et arbejde i relation til de frivillige tilbud og hvilke tanker/forventninger er der trods alt i de specifikke målgrupper, der i højere grad end andre svarer bekræftende på, at de i høj eller nogen grad får adgang til et netværk, der kan skaffe dem et arbejde. I relation spørgsmålet om adgangen til jobskabende netværk via frivilliggrupperne, ville det være relevant at få undersøgt mentorrelationernes specifikke succes ift. at skabe job og/eller praktikpladser. 5. Forbehold Resultaterne bygger på data, der er indsamlet i en række frivilliggrupper over hele Danmark, hvor flygtninge og/eller indvandrere frit kan dukke op og få støtte til f.eks. lektiehjælp, sprogtræning og jobsøgning. Dataindsamlerne har ikke indsamlet svar blandt flygtninge og indvandrere, der er matchet i netværksfamilieindsatsen eller i mentorskaber. Andelen af informanter fra denne målgruppe er derfor forholdsvis lav sammenlignet med indsatsernes omfang. Det er derfor væsentligt at tage undersøgelsens resultater med det forbehold, at de ikke i et rimeligt omfang bygger på svar fra flygtninge og/indvandrere, der har en netværksfamilie eller på anden måde er matchet i en 1-1-relation. Flere svar fra denne målgruppe, ville både have resulteret i et større datagrundlag, fordi netværksfamilieindsatsen er omfangsrig, og den ville med stor sandsynlighed have påvirket resultaterne af svarene på de enkelte spørgsmål. Netværksfamilieindsatsen retter sig særligt mod nyankomne flygtninge og centrerer sig i særlig grad om at skabe kendskab til det danske sprog, hjælpe med anskaffelse af materielle ting og hverdagsrådgivning. 15

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens Klogeste kunder 2 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året.

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 14.4.2016 Evaluering april 2016 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som påvirker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99 Team Succes Vestre Engvej, 1. Sal, Vejle E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 5 3 99 Udarbejdet af foreningen Team Succes daglige ledelse Statusrapport for årgang /11 Denne statusrapport er udarbejdet

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Læsevejledning...

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ 2013 Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ Niels Jakob Woersaa og Heidi Kristensen Kolding Kommune 21-05-2013 Er netop gået på efterløn og har endnu ikke

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 131 Svarprocent: 96 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen

LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen Januar 2005 LO medlemmers modtagelse af indvandrere på Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE RESULTATOVERSIGT OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER AUGUST 2016 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

FREMGANG I UDDANNELSE: Første bevægelser i Integrationsbarometeret

FREMGANG I UDDANNELSE: Første bevægelser i Integrationsbarometeret FREMGANG I UDDANNELSE: Første bevægelser i Integrationsbarometeret Regeringen lancerede det nationale integrationsbarometer i november 2012 med det formål at synliggøre regeringens mål for integrationsindsatsen

Læs mere

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 100 Offentligt SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Projekt Rådgivning til virksomheder om fleksjobansatte med psykiske lidelser Kunde

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 udarbejdet af Søren Kveiborg 25. januar 2016 Indledning Nærværende rapport samler resultaterne fra undersøgelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at få input til at fastholde og videreudvikle kvaliteten i

Formålet med undersøgelsen er at få input til at fastholde og videreudvikle kvaliteten i Statusnotat til bestyrelsesmøde d. 6. april 2010 vedrørende Tilfredshed Studentertilfredshed på UCN Undersøgelse gennemført I det sene efterår 2009 blev 5.500 studerende (fordelt på 25 grunduddannelser)

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 127 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget Lukket samråd

Læs mere

Boligejere er forberedte på rentestigninger

Boligejere er forberedte på rentestigninger Analyse: S339 - D20554 21. januar 2011 Boligejere er forberedte på rentestigninger Cirka en halv million boligejere har fået en rekordlav rente på deres rentetilpasningslån i november og december 2010.

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Oplæg om ensomhed blandt ældre

Oplæg om ensomhed blandt ældre Oplæg om ensomhed blandt ældre 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Hvordan kan man identificere ensomhed? 3 Hvordan kan man italesætte ensomhed? 4 Hvordan kan man handle på ensomhed? 5 Opsamling Ensomhed

Læs mere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere Rundspørge om tilbagetrækning blandt De Erfarne Ledere Resumé af rundspørge til medlemmer af 13 faglige organisationer foretaget for Væksthus for ledelse i perioden 13. januar.-1. marts 2011 Indhold Om

Læs mere

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES BAGGRUND I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en spørgeskemaundersøgelse blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser Middle Management Program (MMP) Forberedelseshæfte til lederudviklingsprogram for nye og erfarne mellemledere Kære Leder Velkommen på IBCs Middle Management

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

Personlig Erfarings LOG (PE Log)

Personlig Erfarings LOG (PE Log) Personlig Erfarings LOG (PE Log) PE Log en er dit personlige redskab, som kan hjælpe dig med at udvikle dig som instruktør. PE loggen består af to dele: En planlægningsdel, som er et skema med 6 spørgsmål.

Læs mere

Det talte ord på samrådet gælder

Det talte ord på samrådet gælder Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om øremærket barsel til mænd og barsel for mandlige ministre, samrådsspørgsmål

Læs mere

Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse

Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse Baggrund Denne undersøgelse er planlagt og gennemført som et samarbejde mellem AK-Samvirke og Arbejdsdirektoratet, hvor

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Øget leveringssikkerhed i AMU

Øget leveringssikkerhed i AMU Øget leveringssikkerhed i AMU 28. januar 2013 MOM/NES Formål med dette notat IF ønskes at sætte gang i initiativer, som reducerer antallet af aflyste kurser, øger aktiviteten og dermed styrker leveringssikkerheden

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Når katastrofen rammer

Når katastrofen rammer Når katastrofen rammer Guy Calef/Red Barnet Undervisningsvejledning 0.-3. klasse Indhold 3 4 Til underviseren Hvad skal man være opmærksom på? 4 5 6 6 7 Information til forældre Målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 15-16 I foråret 2016 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Ansøgningsblanket Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Du kan ansøge om en vejledende udtalelse ved hjælp af denne blanket, hvis du har gennemført en udenlandsk uddannelse, men ikke kan fremskaffe

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Ministerens tale ved samråd vedrørende mangel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord 2015 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 Indholdsfortegnelse 1. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

TDC ERHVERV BRYDER GENNEM STØJMUREN ERHVERVSKUNDER REAGERER PÅ OPSIGTSVÆKKENDE DIRECT MAIL

TDC ERHVERV BRYDER GENNEM STØJMUREN ERHVERVSKUNDER REAGERER PÅ OPSIGTSVÆKKENDE DIRECT MAIL TDC ERHVERV BRYDER GENNEM STØJMUREN ERHVERVSKUNDER REAGERER PÅ OPSIGTSVÆKKENDE DIRECT MAIL» En kreativt udformet direct mail skabte opmærksomhed på det overkommunikerede telemarked. Direct mailen fik 25

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

- information til indsats ifm. Kollegial vejledning om abort og indvandrere (KVAI) FAKTA-BLAD OM ABORT OG INDVANDRERKVINDER

- information til indsats ifm. Kollegial vejledning om abort og indvandrere (KVAI) FAKTA-BLAD OM ABORT OG INDVANDRERKVINDER - information til indsats ifm. Kollegial vejledning om abort og indvandrere (KVAI) 2005 FAKTA-BLAD OM ABORT OG INDVANDRERKVINDER Fakta-blad om abort og indvandrerkvinder - information til indsats ifm.

Læs mere

Politik for integration

Politik for integration Politik for integration Nordfyns Kommune 2016-2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor denne politik?... 3 Hvem henvender integrationspolitikken sig til?... 3 Hvad vil vi med politikken?... 3 Hvad

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne FOU-Konference (eud) mandag den 23. februar 2015 ved Specialkonsulent Michael Andersen www.eva.dk RKV praksis på erhvervsskolerne - belyst gennem

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2012 Sagsbehandler Kenneth L. Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 E-mail keno@esbjergkommune.dk Kommunikationsstrategi

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 61 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Hvordan bedømmer du kvaliteten af din skoles undervisning?

Hvordan bedømmer du kvaliteten af din skoles undervisning? Skole og Forældre Kvægtorvsgade 1 110 København V Tlf. 3326 121 Fax 3326 122 post@skole-foraeldre.dk www.skole-foraeldre.dk Skolebestyrelsernes bedømmelse af skolens kvalitet Skole og Forældre har stillet

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Sådan ser du svarprocenten og rykker for eller tilbagekalder besvarelser I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan følge arbejdspladsens svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Fakta om undersøgelsen... 4 Succesmål for tilfredsheden...

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere