Gjrof fen. Islond OgsA islanderne horer med til den. '98 blev lovforslaget behandlet og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjrof fen. Islond OgsA islanderne horer med til den. '98 blev lovforslaget behandlet og"

Transkript

1 Gjrof fen No 11, febrtw 7999, +. Redn*,fir?La'sPrcg? Vore kolleger i Norge har sogt Sosialog Helsedepartementet om at godkende den danske perfusionist uddannelse og give perfusionisterne autorisation. I det sidste 6r har Norsects autorisationskomit6 ventet pa, at regeringen skulle fremlagge lovforslaget om den nye "Helsepersonell-lov". Den 13/1 1 '98 blev lovforslaget behandlet og godkendt i StatsrAdet. I dette lovforslag under del 4 om "Autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning" om grupper, som bor autoriseres, foreslar departementet og regeringen, at perfusionisterne, som grup-pe, autoriseres. Dermed har autorisetionskomit6en opniet sit m6l!! Det videre forlob for lovforslaget er som folger: Odesltingsproposisjonen vil nu blive sendt til Sosialkomit6en i Stortinget som vil fremme sin indstilling til Odelstinget, der vil behandle sagen og vedtage loven. Vedtaget vil sa blive sendt til kongen i statsr6det. N6r kongen har underskrevet lowedtaget, og statsministeren medunderskrevet, er loven godkendt. I sa fald vil departementet eta-blere en autorisationsordning for perfusionisterne. Det er autorisationskomit6ens plan fremover at skrive til Sosialkomit6en og tilde respektive partiers sundhedspolitiske ridgivere. Der er ogs6 planer om at lave en informationsvideo om perfusionisterne for at illustrere arbejdssituationer og fagindhold. Det er ogs6 muligt at rejse til Oslo og tale med politikkerne. OvenstAende er et uddrag af det brev der er sendt ud til norske perfusionister af Else Nygreen. Jeg synes det er spandende ar hsre hvad der videre sker i sagen og onsker held og lykke med sagen. Muligvis kan det sa lykkes for os her i Danmark bagefter!ll Desuden takker jeg meget for, at Giroffen bliver brugt, og forhabentlig er der andre der f6r lyst til at forsoge. PRoV DETIII Islond OgsA islanderne horer med til den nordiske broderflok. Folkeslaget udgores af mennesker, maske mere, m6ske mindre, men meget galt er det nu ikke. lsland er oprindelig en o midt i Atlanterhavet. Der er langt til alle naboer, sa de fleste har en hest at

2 ride pa. Den hedder det samme som menneskene og ligner mest en krydsning mellem to asler. Den er uundvarlig, for den er den eneste ling, der kan komme frem p6 den stejle o. Det halder slemt de fleste steder, og det skyldes ikke mindst de mange vulkaner. Her kan man rigtig bruge det gamle ordsprog: verden er af lava. I nerheden af oens midte skulle der ligge en vulkan, der lyder navnet Hekla. Den fremstar som en 3000 meter hsj haj med et hul i midten, si lavaen kan slipe op. Hist og her er der ogsa kogende springvand, og hver gang s6- dan en gyser begynder at sprutte, gar der panik i befolkningen, og mange gir i b6dene. Klimaet er b6de koldt og v6dt og morkt, da vinternatten varer fire mineder; dagen er sa tilsvarende kortere. Ellers er det sddan pa lsland, at solen star op om sommeren og 96r ned om vinteren. Nast efter hesten er firet del foretrukne kaledyr. De er kladt i uld, og nar de bliver lsdl, er de lam; senere, n6r de bliver gamle, hedder de vaddere. To gange om Aret klippes garnet af med en stor saks. Om vinteren, n6r havet fryser til is, ta'r islanderne til Norge for at salge deres hud og skind, og til gengald far de kartofler og brandevin. GArdene pi oen er mest bondegdrde, men der dyrkes ikke sa meget s6dan et sted, sa de lever mest af klipfisk, som de kan fange helt inde ved klipperne. En af forskellene pi Danmark og lsland er, at mens de fleste islandere er fiskere, sa er der kun omkring 30 i Horsens. De lever af fisk og far, mens vi lever af fabrikker og polserog sadan noget. Forat begd sig s6dan et sted ma man vare lidt af en altmuligmand eller altingsmand, som det hedder pi islandsk. Om aftenen, og nir det regner, sidder de i deres huse af tra og fortaller islandske sagaer til hinanden. Det er nogle gamle faldefardige historier om dod og ulykke, og det det er varre. Da de ikke er skrevet ned nogen steder, er de nodt til at sidde og fortalle dem hele tiden, for at de ikke skal glemme dem. lmens gar strikkepindene livligt, og det er p6 den m6de, vi fir vores islandske fa,rctajet. Mange islandere vil nok sige, at de ikke kunne leve andre steder ens p6 lsland, men havde de forst provet fernsyn og koleskabe, og hvad vi ellers har her i Danmark, ville de nok komme pa andre tanker. Dette er ikke redaktorens opfattelse af oen langt ude i Atlanterhavet, men "stjilet" fra "Du er ogsa min ssn, Brutus" af Niels Vogel. Jeg synes det kunne bruges som forord til det indlag der er kommet fra en af vore kolleger lratar omtalte o. News from Icelond: Happy new year to all of you Danish perfusionists (perfunddrer). Another year has passed by in my life as a perfusionist. Next summer it will be 5 years since I joined the division of Cardiothoracic Surgery. Amazing. I guess that I am reaching the name'old timer" sooner than I thought. Anyway, in 1998 ule only did 200 CPB, including pediatrics, which is the lowest number since I started. The main reasons for this are h,\o. Almost all of the nurses at the lntensive Care Unit resigned. Like many other healthcare employees, they rarere not happy with their salary and the hospital authorities v\ould not do

3 anything about it. Some of the nurses returned to \ ork at the lcu, but many of them did not come back so the ICU u re not able to run full action for a long time. Then there was also the annual summer "slow down" and during that time rare mostly did acute patients. I cpuld use the summer concentrating on hiking tours and football, but my home-football{eam got all the titles this year, so this was a happy football summer for me. My hometown, Westmann lslands also had a new residence, the movie-star-whale Keiko, sponsored by the free Willy Keiko foundation USA. I could do with a sponsor, I whigh lwas a movie-star!!! From autumn vre had almost full action at the Cardiac Surgery again and that was a nice change. We even started some new things such as laser operations. More off pump cases seems to be the future in cardiac surgery, but u,e did some mini's op. as urell. We also had all kind of other actions in lceland While you u re building a bridge, \ \ ere making the longest and deepest tunnel in lceland, 5,5 km long and 165 m below sea level, under a deep bay, Hvalfidrdur. lt feels like a roller coaster driving through. I can only recall one unusual case this year and that was rupture ofvena cava in mediastinoscope due to cancer. We \ nt acute on bypass and the ACT level was over 500 sec then suddenly ure got high pressure in the orygenator, the reason was small tumors, draining with the venous blood, looking like small snou/ralls building up in the reservoir and oxygenator. We did the only thing to be done, changed the oxygenator, but the same thing happened with the new one. We never got off bypass. Last but not leasl here from our unusual country ue had a volcanic eruption again in the glacier Vatnajdkull. The last eruption there was t\,\d years ago, shortly after the SCANSECT meeting in lceland. Fortunately this time the melting glacier did not burst and the bridge they had just recently rebuild is still there. The south side of lceland has actually been shaking the wtrole year. lt is amazing what people can get used to, even being a perfusionist in lceland. Liney Simonard6ttir. Tur til Hommcnsmith Hospitol Perfusion Workshop dccctnbcr "CPB in is it os god os it gets?" CPB in pediotric & neonotol cardioc surgery v/ Mortin Elliott Cons.C/T Surgeon, G.O.S.H, London. M. E. indledte med at prasentere sig som for en sjalden og uddoende race, idet juristeme har f6et oje pa bornehjertekirurgerne. Under overskriften Evidence Practice for children gennemgik M.E. med lynets hast i hovedtrak al den litteratur, der findes vedrsrende bornehjertekirurgi (og i den sammenhang CPB) siden dens start. M.E. fremdrog ogs6 egne synspunkter p6 forskelligt. Der er vide granser og nederste granse for hypothermi (tp C) og hamodilution (hclo/o) reprasenteres at

4 Loma Linda i Califomien med 5" Celcius og 5 % som det ene yderpunkt samt Marie L, Paris med 30' Celcius og30% Selv mener M.E., at man ideelt set ikke bor gi under 28 for begges vedkommende, (altsa tp. og hct% ) Spec. de neurologiske skader har faet mere opmarksomhed de senere ar, en simpel m6de at p6vise hvor, og hvornar, der sker skade, mangler man endnu at udvikle. Efter Martin Elliotts mening er DHCA = death slo\ /ed down og han er fortaler for, at man om muligt bestraber sig pi altid at kore low flow i stedet for. I ovrigt mener han, at CPB is a 'fatal disease" og SIR en normal, beskyttende foranstaltning mod denne sygdom. Som altid forfagter M.E. en af sine 'k pheste" : "keep it safe and keep it simple' og i ovrigt mener han at med kontinuerl i g intern venesaturationsmaling i vena jugularis kontinuerlig hamatokritm6ling kommer man langt inden for monitorering under CPB hos bsrn. Retrogrode cerebrol perfusion v/ Robert Bonser,Cons.Cord.Surgeon, Queen Elizobeth Hosp., Birninghon. PA grundlag af et ret omfattende patient materiale med thoracale aortaaneurysmer godtgjorde ovennavnte hjertekirurg, at antegrad cerebralperfusion altid vil vaere at foretrakke frem for retrograd cerebralperfusion via svc. En del pt. har kompetente jugularisklapper. Birmingham harfor tiden gang i et prospektivt studium vedrorende cerebralperfusion, som forventes prasenteret naste Ar en gang. Retrogrode cerebrol perfusion ( experimenfol opprocch to broin oedemo) v/ Tokoo Wotonobe, Visiting Prof ( Cordioc Surgery, Jopon) to l'hmmersmith Imperiol College. Watanabe redegjorde p6 et omtrent uforst6eligt sprog for de tekniske vanskeligheder, opbygningen af en anvendelig eksperimentel model med grise afstedkommer, nar man skal tage hojde for de hjerneperfusionsmassige forskelle, der er pa svinet som firbenet og mennesket som tobenet opretstaende. Dog havde man fundet frem til, at antegrad cerebralperfusion gav mindre hjerneodem end DHCA (15' C) kombineret med retrograd hjerneperfusion, der gav mindre hjerneodem end DHCA. Si trangte vi godt nok til kaffe. Biomoteriols in OB v/ Jim &urtney, Prof., BioenEeneering Unit,Univ. of Strothclyde, 6los9ow. Et utrolig interessant foredrag om biocompatibilitet, om alle de idealkrav der stilles til materialerne inden for vort speciale, og om hvor svart det er at vagte de forskellige materialers egenskaber, nar de b6de skal vare og ogs6 opfylde de krav brugerne stiller m.h.t eksempelvis permeabilitet, eftergivelighed etc. Det biomembranmimetiske materiale er "det store dyr'' som genstand for fremtidig og hidtidig sogen, men fundet af det neppe lige om hjornet. 5IR5 lrlechonisms v/ Ge.orge Asimakolpoulos, BHF Res. Fellow, NHLI, Imperiol Coll.ot I'lommersmith Hosp. Endnu en gennemgang afdet systemiske immun response system med for-

5 habninger om, at vi snart vil lare at modificere SIR p6 flere niveauer af det. Godt foredrag - meget spandende - svart at referere fra. Efter frokost tog vi fat p6: CPB tor less invosive procedures v/ John Toomosion, Stcf f perf usionist, Stonford Univ. [led. Center, Colifornio, USA. Gennemgang alle mulige og umulige mider at optimere det venose return via venekateterudformning og vacuumhjalp, evt. biomedicuspumpeassisteret venereturn, med de risici dette indebar: eksempelvis undertryk eller overtryk i venereservoir. Jeg fik det indtryk, at de omkostninger pati nterne blev sk6net for p6 den ene side (minithoraxinscision kontra sternumsplit) betalte de for i henseende til operationslangdeog foroget luft embolirisiko??? Biventriculor microoxiol pumps permit complete cordioc orrest for safe coronory surgery vl Bort Meyns, Prof. Gosthuisberg Univ. Hospitol, Belgium. En meget omkostningstung approach til minimering af de invasive procedurer ved CPB. Udelukkende ve.sidig minipumpe tillader ikke, at man nar de laterale dele af hjertet, her kraves biventricular pumpeanbringelse. Om end denne form for minimering af det kir. indgreb kan skabe muligheder for safe coronary surgery, garanterer metoden ingen stabilisering af hjertet. P6 trods af de tekniske vanskeligheder og de store udgifter vil man fortsatte med micro-axial-pumpen som alternativ til konventionel ECC ved visse CABG procedurer pa dette center. ECMO v/ Richord Firmin, Cons. Cord. Surgeon, Glenfield General Hospitol, Le,icesler. Neonatal ECMO har varet standard praksis i UK siden 1990 med stor succes for patientudkommet "Proven beyond doubt". R.F. har det hab, at ECMO skal blive det samme med voksne og anforer, at med det erfaringsgrundlag, man har oparbejdet og den rette udvalgelse af patienter, der tilbydes behandlingen, er denne et tilbud til alle aldersgrupper. Der m6 ikke vare nogen kontraindikationer mod HEPARIN indgift! Patienten skal vare reversibel - dette er det meget kritiske punkt i udvalgelsen. Som vi ved, skal man vare realistisk i sin udvalgelse. Ovre tidsgranse for resp.beh.< 5 dogn hos voksne (born< 7 og neonatale < 10 dogn) ECMO-specialisten er kernepersonen. I alle centre i UK er det perfusionister, der satter systemet op og tilkaldes til evt. skift af komponenter, men det er sygeplejerskespecialister pa afdelingen, der klarer den daglige pasning og acutte situationer i forlsbet. Folgende vardier tilstrabes: ACT sek. Thrombycyttal > / ml. PaO26-8kPa PaCO2 < 6 kpa og iovrigt fred og ro til lungerne diuretika, idet pt. ifolge R.F.i det acutte forlob,inden ECMO institueres, simpelthen loades og overlaodes med krystalloider pi skadestuer og ICU 'er. O.verskud p6 mange liter er ikke ualmindeligt pa fe timer, sa selv normale unge nyrer ikke kan folge med. Selv med realistisk patientudvalgelse er mortaliteten o/o

6 Arterio - venous CO? removal vl Joseph Zwischenbr,rEer, Prof. Of Surgery- UT,l B, Old John Seoly Hosp. Texos, USA. J.Z. gennemgik en fareeksperimentel model, hvor et antal f6r havde indandet brandrog henhv. 24, 36 og 48 gange samtidig med at de var pttor gradsforbrandinger. (Der var skrakkelige billeder af det). FArene med 24 inhalationer af rog kom sig spontant, dem med 48 inhalationer dode uanset, hvilken behandling de fik. Den resterende gruppe med 36 inhalationer kom pa ECMO og kom ud af det med med omtrent samme mortalitet, som man har p6 voksen ECMO. Jeg synes det var uetisk, men foredragsholderen var meget begejstret. Introvoscu lor Membrcne Oxygenotor vl Brock l-httler, Prof. of Surgery, Univ. of Pittsburg, USA. P6 baggrund af, at der stort set ikke har varet paviselig bedring af overlevelsen hos pt. med ARDS siden ECMO behandlingens start, og at mange pt., som lungemassigt kommer igennem, pa sigt dor af komplikationer, deres organisme er pifort via belastningen fra selve ECMO forlobet, har B.H. valgt at arbejde videre med IVOXkonceptet. Bortset fra visse udformningsmassige detaljer og stadig store vanskeligheder med at anlagge et kateher pa 13 mm, via en femoralvene uden at flakke denne, samt nar devicen endelig er anbragt, problemet med at fa stsrre mangder blod i kontakt med fibrene, si det f6r den tilsigtede effekt p6 blodgasseme, var der ikke s6 meget nyt i det. Og det erjo ikke noget nyt SA vidt jeg forstod skete en del af denne research pa patienter, der alligevel var uden for terapeutisk rakkevidde med hensyn til ECMO. Folgende citat sluttede dagen, desvarre fik jeg ikke fat i ophavsmanden til det.: You can call yourself a scientist having shown something r,rorking once, an engineer has to figure out to make a device function for long time beyond warranty period. Det var en god dag. Den sociole side of turen til London.- Jeg satte mig i lyntoget i Skanderborg kl. 6,42 og ankom med samme tog til Kastrup Lufthavn kl.9,42, det er nemt. Elevator til jordniveau direke til afgangshal, hvor jeg modte Sverre og Jacob, der netop havde checket ind. Jeg stillede mig i ko for det samme, og sa kom Helle Dogel, Odense, vi havde naturligvis med samme tog. Vi kom af med kufferten og begav os p6 indkob i den Taxfree - man kan hurtigt give formuen ben at 96 pa, hvis man ikke behersker sig. Ombord iflyet, nu skulle det blive godt at fa noget at spise, men det lod vente pa sig, uvant som jeg er med at flyve i det hele taget og discount i sardeleshed vidste jeg ikke, at der ikke var servering ombord, si vi n6ede nasten at lande, inden jeg fik lejlighed til at kobe mig en typical English sandwich med tun. Kedelig! Sandwichen alts5. Vi landede planmassigt i Stansted, tog hurtigtog til London Liverpool Street Station og sa gik det derudad med the Tube, indtil vi kom til vort bestemmelsessted Queensway Station, hvor jeg fik anbragt den forkerte billet (den fra

7 hurtigtoget) i billetautomaten og straks var hjemfalden til en bode pa mindst 1 0 pund, mens jeg under meget unedige blikke fra en lille opblast billetkontrollor rodede mine lommer igennem mange gange, inden jeg endelig fandt den rigtige billet og blev "losladt" under opgivende blikke fra rejseselskabet, der tydeligvis hvordan mon det skal ga med 4 dage i London, nar det allerede gar galt p6 udrejsen. Efter en lille spadseretur fandt vi vort hotel pi Bayswater Road, et rigtig dejligrt hotel overfor Hyde Park i Kensington Gardens enden. Torsdag aften skulle vi pa lndisk restaurant, jeg var skeptisk positivt indstillet ( efter en oplevelse med indisk mad i Holland engang). Vi indledte aftenen med et besog pa Matt Davis' stampub, The Swan og begav os derefter til en herlig indisk restaurant, hvor vi fik rigtig lakker veltillavet mad. Matt Davis og et par perfusionister fra RH, Thomas og Gert kom til lidt senere, og det var tydeligt, at M.D. ikke blot havde pubben, men ogsa restauranten som sit "stam sted". Han bestilte efter hukommelsen diverse interessante retter. Retur til the Swan og for mit vedkommende hjem i seng. Vi skulle jo relativt tidligt op for at begive os pa rejsen til Hammersmith, det var myldretid, men bortset fra en enkelt gang, hvor to grupper af selskabet gik i hver sin retning kom vi frem til tiden i samlet trop. Som det vil fremgi af mit referat havde jeg en god og spandende dag. Om aftenen havde Henrik Lasthein inviteret pe italiensk restaurant, vi modtes til aftalt tid pa Henriks Hotel og begav os afsted mod en pub, som viste sig at vare sardeles kendt for os. Henrik troede sine egne oren, da vi fortalte han, at vi havde varet p6 the Swan x 2 den foreg6ende dag. Den italienske restaurant drives af en flok brodre i rs alderen, utrolig hyggelig atmosfare og rigtig lakker mad, og hvor var vinen god. Lordag var til egen disposition, og vi begav os ud i det myldrende storbyliv. Ditte, RH, Helle, Odense og jeg fulgtes med Karin, Hamlet, som har boet i London for 6r tilbage. Det var spandende at folges med en lokalkendt, vi var bl.a. inde i Liberty's og hos Fortnum and Mason. Selve Oxford Street og de andre forretningsgader var et myldrende menneskehav, vi gik skulder ved skulder, temperaturen var grader, det var herligt. Kl. 13 modtes vi pa Trafalger Square pa National Gallery's trappe med udsigt til Nelson og det norske juletra. Tank at sti nasten i skjortearmer d. 13. december og se pa juletre pi Trafalger Square, med kulden hjemme i tankerne. Det var sidste dag for en kunstudstilling 'MIRROR IMAGE'p6 National Gallery, den s6 vi. Det var en spandende udstilling udelukkende med malerier, hvor motivet eller dele af motivet blev gengivet som refleksioner i spejle, vinduer eller andre blanke ting. En spandende m6de at se tingene pa og reflektere over dem. Byen var s6 fuld af folk, at det var helt utroligt, det var samand svart at afg6re, om der var mest trangsel i the Tube eller pa forretningsgadeniveau., men hjem kom vi dog sidst pa dagen. Vi skulle jo vare klar til at ga pi restaurant i China Town om aftenen. Vi tog en taxa, d.v.s. den taxa, vi kom

8 med var ikke a London Cab, snarere en bekendt afconciergen i en bedaget Ford. Chatrfforen var ikke bekendt med at Lislestreet var en del af China Town, men det var vi, og bad om at blive sat af og ga det sidste stykke, vi havde nemlig studeret kortet inden vi tog hjemmefra. Vi fik en masse lakker fremmedartet mad pi Kinesenestauranten, 6 retter i alt og en masse snak. Ved hjemrejsen til hotellet var der om muligt endnu flere folk i gaderne end i forretningstiden, og atter smittede det af pi mylderet i the Tube. Elevatoren i vor lokale subwaystation var ude af funktion, sa nu m6tte man valge mellem at sta af en station tidligere og ga, sti af pa sadvanlig station, hvis toget i det hele taget stoppede og tage trappen 175 trin op, eller risikere at ksre en station forbi og sa ga i modsat retning. Jeg valgte det forste, resten af selskabet delte sig mellem de forste to muligheder og var hjemme nasten samtidig. Hjemrejsedagen oprandt, og vi tog atter via Liverpool Street Station til Stansted Airport, kom iflyet uden problemer men folte, at det var "booked to capacit/,det "baskede svart med vingerne" for overhovedet at komme i luften, men op kom vi da. Og landede planmassigt igod behold i l(obenhavn med en lille times forsinkelse. Efter min mening en rigtig god tur sdvel fagligt som socialt. Mange tak til den glade giver POLYSTAN. Der er jo herligt at vare redaktor ndr det valter ind med indlag, s6 det hele bare skal redigeres. Endnu en gang mange tak herfra. Jeg hiber det er en trend der er pa vej. Det er nu ogsa blevet nemmere da Dansect har inversteret i en '6irof- PCer". Tokl Der sker jo af og til noget nyt indenfor hjertekirurgien i Danmark, men det er dog ikke altid at det citeres rigtigt i dagspressen. Her er en UPS'er fra Jyllands Posten: Om det fsrste mekaniske hjerte i Danmark: "Det vil forbedre dodeligheden p6 ventelisterne til hjertetransplantation." Emmy Ditlevsen. Skejby.

9 Afd. R KAS Gentofte Niels Andersens Vej 65 DK Hellerup Ttf.: Perfusionsafsnit, 9. sal Aalborg Sygehus Syd Hobrovej Postbox 365 DK Aalborg Tlf.: , lok e<nail : l.com T-Perfusion Skejby Sygehus BrenstnrpgArdsvej DK Arhus N Tlf.: e+nail: Perfusionisteme Odense Sygehus Sdr. Boulevard 29 DK - 5fit0 Odense C Tlf.: e+nail : H.dk Afd. RT 3043 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK Kobenhavn O Tlf.: e+nail: Perfusionsafd. Varde Hjertecenter Friisvadvej 35 DK Varde Ttf.: e*nail: Perfusionsafd. Privathospitalet Hamlet A/S H.V. Nyholmsvej 21 DK Frederiksberg Tlf.: e+nail: Giroffen Pia Sprogoe T-Perfusion Skejby Sygehus BrendstrupgArdsvej DK Arhus N Ttf.: e+nail :

10 Firmoliste3 3M Henrik Lasthein Gambro Susanne illariegaard Susanne. bro.com Sorin Biomedica Flemming Aaberg Vingmed Tom Ghristensen l0

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Indien 15. januar 23. januar 2013

Indien 15. januar 23. januar 2013 Infobrev 4 Ranum 05.01.13 Indien 15. januar 23. januar 2013 Kære forældre. Jeg ønsker jer et godt nytår og jeg håber, at I også har haft en glædelig jul. Nu sker det snart, rejsen og eventyret står for

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt:

Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt: London 2015 Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt: Program London 2015: Dolphin Hotel 32-34, Norfolk Square London W2 +44 020 7402 4943

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G PRODUCT SHEET BASIC NO. 1 SWEET LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE NO. 3 RED LIQUORICE NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE A CHOCOLATE COATED LIQUORICE B PASSION CHOC COATED

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Elocutio kunsten at være veltalende... og kunsten at skabe vores egen virkelighed

Elocutio kunsten at være veltalende... og kunsten at skabe vores egen virkelighed Elocutio kunsten at være veltalende... og kunsten at skabe vores egen virkelighed Spejlneuroner Vores hjerne er dum ØVELSE 1: Huskeøvelse A Besparelser på dagins.tu.onsområdet er hensigtsmæssige. Ska8eforvaltningens

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM LONDON 2m 21.-27. marts 2014 Dato Fredag 21/3 Aktivitet 5.15 Mødetid i ventesalen på Århus Hovedbanegård. 5.40: Afgang med tog mod København.

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

ÅRSPLAN((2015/2016( (ENGLISH((10th(grade( UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38

ÅRSPLAN((2015/2016( (ENGLISH((10th(grade( UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 38 Studietur Heroes!! What Is a hero? (1,0 ns)! A final definition? (0,6 ns)! Why do we need heroes? (1,3 ns)! We need heroes (1,3 ns)! Definition of a Superhero! Superman

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Bilag 102 Offentligt Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 NB: Programpunkter med fed er for hele udvalget med kursiv er for enkeltmedlemmer.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune Københavns erfaringer med de første brintbiler» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate Plan Energy Consumption Energy Production Mobility City

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Emnerne skal være fremstillet i forbindelse med projekter knyttet til Projekt Fantasy Design.

Emnerne skal være fremstillet i forbindelse med projekter knyttet til Projekt Fantasy Design. Fantasy Design Web Udstilling Instruktion: Hvordan får man sine ting præsenteret på webudstillingen. Fantasy Design Web Udstilling er en offentlig hjemmeside hvor du kan se design fremstillet af børn og

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

KMD Continuous Improvement

KMD Continuous Improvement 6 December 2013 SLIDE 1 KMD Continuous Improvement Coninuous vs. Continual SLIDE 2 SLIDE 2 Coninuous Improvement Løbende forbedring uden pauser Continual Improvement Løbende forbedring med pauser Kilde:

Læs mere