Gjrof fen. Islond OgsA islanderne horer med til den. '98 blev lovforslaget behandlet og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjrof fen. Islond OgsA islanderne horer med til den. '98 blev lovforslaget behandlet og"

Transkript

1 Gjrof fen No 11, febrtw 7999, +. Redn*,fir?La'sPrcg? Vore kolleger i Norge har sogt Sosialog Helsedepartementet om at godkende den danske perfusionist uddannelse og give perfusionisterne autorisation. I det sidste 6r har Norsects autorisationskomit6 ventet pa, at regeringen skulle fremlagge lovforslaget om den nye "Helsepersonell-lov". Den 13/1 1 '98 blev lovforslaget behandlet og godkendt i StatsrAdet. I dette lovforslag under del 4 om "Autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning" om grupper, som bor autoriseres, foreslar departementet og regeringen, at perfusionisterne, som grup-pe, autoriseres. Dermed har autorisetionskomit6en opniet sit m6l!! Det videre forlob for lovforslaget er som folger: Odesltingsproposisjonen vil nu blive sendt til Sosialkomit6en i Stortinget som vil fremme sin indstilling til Odelstinget, der vil behandle sagen og vedtage loven. Vedtaget vil sa blive sendt til kongen i statsr6det. N6r kongen har underskrevet lowedtaget, og statsministeren medunderskrevet, er loven godkendt. I sa fald vil departementet eta-blere en autorisationsordning for perfusionisterne. Det er autorisationskomit6ens plan fremover at skrive til Sosialkomit6en og tilde respektive partiers sundhedspolitiske ridgivere. Der er ogs6 planer om at lave en informationsvideo om perfusionisterne for at illustrere arbejdssituationer og fagindhold. Det er ogs6 muligt at rejse til Oslo og tale med politikkerne. OvenstAende er et uddrag af det brev der er sendt ud til norske perfusionister af Else Nygreen. Jeg synes det er spandende ar hsre hvad der videre sker i sagen og onsker held og lykke med sagen. Muligvis kan det sa lykkes for os her i Danmark bagefter!ll Desuden takker jeg meget for, at Giroffen bliver brugt, og forhabentlig er der andre der f6r lyst til at forsoge. PRoV DETIII Islond OgsA islanderne horer med til den nordiske broderflok. Folkeslaget udgores af mennesker, maske mere, m6ske mindre, men meget galt er det nu ikke. lsland er oprindelig en o midt i Atlanterhavet. Der er langt til alle naboer, sa de fleste har en hest at

2 ride pa. Den hedder det samme som menneskene og ligner mest en krydsning mellem to asler. Den er uundvarlig, for den er den eneste ling, der kan komme frem p6 den stejle o. Det halder slemt de fleste steder, og det skyldes ikke mindst de mange vulkaner. Her kan man rigtig bruge det gamle ordsprog: verden er af lava. I nerheden af oens midte skulle der ligge en vulkan, der lyder navnet Hekla. Den fremstar som en 3000 meter hsj haj med et hul i midten, si lavaen kan slipe op. Hist og her er der ogsa kogende springvand, og hver gang s6- dan en gyser begynder at sprutte, gar der panik i befolkningen, og mange gir i b6dene. Klimaet er b6de koldt og v6dt og morkt, da vinternatten varer fire mineder; dagen er sa tilsvarende kortere. Ellers er det sddan pa lsland, at solen star op om sommeren og 96r ned om vinteren. Nast efter hesten er firet del foretrukne kaledyr. De er kladt i uld, og nar de bliver lsdl, er de lam; senere, n6r de bliver gamle, hedder de vaddere. To gange om Aret klippes garnet af med en stor saks. Om vinteren, n6r havet fryser til is, ta'r islanderne til Norge for at salge deres hud og skind, og til gengald far de kartofler og brandevin. GArdene pi oen er mest bondegdrde, men der dyrkes ikke sa meget s6dan et sted, sa de lever mest af klipfisk, som de kan fange helt inde ved klipperne. En af forskellene pi Danmark og lsland er, at mens de fleste islandere er fiskere, sa er der kun omkring 30 i Horsens. De lever af fisk og far, mens vi lever af fabrikker og polserog sadan noget. Forat begd sig s6dan et sted ma man vare lidt af en altmuligmand eller altingsmand, som det hedder pi islandsk. Om aftenen, og nir det regner, sidder de i deres huse af tra og fortaller islandske sagaer til hinanden. Det er nogle gamle faldefardige historier om dod og ulykke, og det det er varre. Da de ikke er skrevet ned nogen steder, er de nodt til at sidde og fortalle dem hele tiden, for at de ikke skal glemme dem. lmens gar strikkepindene livligt, og det er p6 den m6de, vi fir vores islandske fa,rctajet. Mange islandere vil nok sige, at de ikke kunne leve andre steder ens p6 lsland, men havde de forst provet fernsyn og koleskabe, og hvad vi ellers har her i Danmark, ville de nok komme pa andre tanker. Dette er ikke redaktorens opfattelse af oen langt ude i Atlanterhavet, men "stjilet" fra "Du er ogsa min ssn, Brutus" af Niels Vogel. Jeg synes det kunne bruges som forord til det indlag der er kommet fra en af vore kolleger lratar omtalte o. News from Icelond: Happy new year to all of you Danish perfusionists (perfunddrer). Another year has passed by in my life as a perfusionist. Next summer it will be 5 years since I joined the division of Cardiothoracic Surgery. Amazing. I guess that I am reaching the name'old timer" sooner than I thought. Anyway, in 1998 ule only did 200 CPB, including pediatrics, which is the lowest number since I started. The main reasons for this are h,\o. Almost all of the nurses at the lntensive Care Unit resigned. Like many other healthcare employees, they rarere not happy with their salary and the hospital authorities v\ould not do

3 anything about it. Some of the nurses returned to \ ork at the lcu, but many of them did not come back so the ICU u re not able to run full action for a long time. Then there was also the annual summer "slow down" and during that time rare mostly did acute patients. I cpuld use the summer concentrating on hiking tours and football, but my home-football{eam got all the titles this year, so this was a happy football summer for me. My hometown, Westmann lslands also had a new residence, the movie-star-whale Keiko, sponsored by the free Willy Keiko foundation USA. I could do with a sponsor, I whigh lwas a movie-star!!! From autumn vre had almost full action at the Cardiac Surgery again and that was a nice change. We even started some new things such as laser operations. More off pump cases seems to be the future in cardiac surgery, but u,e did some mini's op. as urell. We also had all kind of other actions in lceland While you u re building a bridge, \ \ ere making the longest and deepest tunnel in lceland, 5,5 km long and 165 m below sea level, under a deep bay, Hvalfidrdur. lt feels like a roller coaster driving through. I can only recall one unusual case this year and that was rupture ofvena cava in mediastinoscope due to cancer. We \ nt acute on bypass and the ACT level was over 500 sec then suddenly ure got high pressure in the orygenator, the reason was small tumors, draining with the venous blood, looking like small snou/ralls building up in the reservoir and oxygenator. We did the only thing to be done, changed the oxygenator, but the same thing happened with the new one. We never got off bypass. Last but not leasl here from our unusual country ue had a volcanic eruption again in the glacier Vatnajdkull. The last eruption there was t\,\d years ago, shortly after the SCANSECT meeting in lceland. Fortunately this time the melting glacier did not burst and the bridge they had just recently rebuild is still there. The south side of lceland has actually been shaking the wtrole year. lt is amazing what people can get used to, even being a perfusionist in lceland. Liney Simonard6ttir. Tur til Hommcnsmith Hospitol Perfusion Workshop dccctnbcr "CPB in is it os god os it gets?" CPB in pediotric & neonotol cardioc surgery v/ Mortin Elliott Cons.C/T Surgeon, G.O.S.H, London. M. E. indledte med at prasentere sig som for en sjalden og uddoende race, idet juristeme har f6et oje pa bornehjertekirurgerne. Under overskriften Evidence Practice for children gennemgik M.E. med lynets hast i hovedtrak al den litteratur, der findes vedrsrende bornehjertekirurgi (og i den sammenhang CPB) siden dens start. M.E. fremdrog ogs6 egne synspunkter p6 forskelligt. Der er vide granser og nederste granse for hypothermi (tp C) og hamodilution (hclo/o) reprasenteres at

4 Loma Linda i Califomien med 5" Celcius og 5 % som det ene yderpunkt samt Marie L, Paris med 30' Celcius og30% Selv mener M.E., at man ideelt set ikke bor gi under 28 for begges vedkommende, (altsa tp. og hct% ) Spec. de neurologiske skader har faet mere opmarksomhed de senere ar, en simpel m6de at p6vise hvor, og hvornar, der sker skade, mangler man endnu at udvikle. Efter Martin Elliotts mening er DHCA = death slo\ /ed down og han er fortaler for, at man om muligt bestraber sig pi altid at kore low flow i stedet for. I ovrigt mener han, at CPB is a 'fatal disease" og SIR en normal, beskyttende foranstaltning mod denne sygdom. Som altid forfagter M.E. en af sine 'k pheste" : "keep it safe and keep it simple' og i ovrigt mener han at med kontinuerl i g intern venesaturationsmaling i vena jugularis kontinuerlig hamatokritm6ling kommer man langt inden for monitorering under CPB hos bsrn. Retrogrode cerebrol perfusion v/ Robert Bonser,Cons.Cord.Surgeon, Queen Elizobeth Hosp., Birninghon. PA grundlag af et ret omfattende patient materiale med thoracale aortaaneurysmer godtgjorde ovennavnte hjertekirurg, at antegrad cerebralperfusion altid vil vaere at foretrakke frem for retrograd cerebralperfusion via svc. En del pt. har kompetente jugularisklapper. Birmingham harfor tiden gang i et prospektivt studium vedrorende cerebralperfusion, som forventes prasenteret naste Ar en gang. Retrogrode cerebrol perfusion ( experimenfol opprocch to broin oedemo) v/ Tokoo Wotonobe, Visiting Prof ( Cordioc Surgery, Jopon) to l'hmmersmith Imperiol College. Watanabe redegjorde p6 et omtrent uforst6eligt sprog for de tekniske vanskeligheder, opbygningen af en anvendelig eksperimentel model med grise afstedkommer, nar man skal tage hojde for de hjerneperfusionsmassige forskelle, der er pa svinet som firbenet og mennesket som tobenet opretstaende. Dog havde man fundet frem til, at antegrad cerebralperfusion gav mindre hjerneodem end DHCA (15' C) kombineret med retrograd hjerneperfusion, der gav mindre hjerneodem end DHCA. Si trangte vi godt nok til kaffe. Biomoteriols in OB v/ Jim &urtney, Prof., BioenEeneering Unit,Univ. of Strothclyde, 6los9ow. Et utrolig interessant foredrag om biocompatibilitet, om alle de idealkrav der stilles til materialerne inden for vort speciale, og om hvor svart det er at vagte de forskellige materialers egenskaber, nar de b6de skal vare og ogs6 opfylde de krav brugerne stiller m.h.t eksempelvis permeabilitet, eftergivelighed etc. Det biomembranmimetiske materiale er "det store dyr'' som genstand for fremtidig og hidtidig sogen, men fundet af det neppe lige om hjornet. 5IR5 lrlechonisms v/ Ge.orge Asimakolpoulos, BHF Res. Fellow, NHLI, Imperiol Coll.ot I'lommersmith Hosp. Endnu en gennemgang afdet systemiske immun response system med for-

5 habninger om, at vi snart vil lare at modificere SIR p6 flere niveauer af det. Godt foredrag - meget spandende - svart at referere fra. Efter frokost tog vi fat p6: CPB tor less invosive procedures v/ John Toomosion, Stcf f perf usionist, Stonford Univ. [led. Center, Colifornio, USA. Gennemgang alle mulige og umulige mider at optimere det venose return via venekateterudformning og vacuumhjalp, evt. biomedicuspumpeassisteret venereturn, med de risici dette indebar: eksempelvis undertryk eller overtryk i venereservoir. Jeg fik det indtryk, at de omkostninger pati nterne blev sk6net for p6 den ene side (minithoraxinscision kontra sternumsplit) betalte de for i henseende til operationslangdeog foroget luft embolirisiko??? Biventriculor microoxiol pumps permit complete cordioc orrest for safe coronory surgery vl Bort Meyns, Prof. Gosthuisberg Univ. Hospitol, Belgium. En meget omkostningstung approach til minimering af de invasive procedurer ved CPB. Udelukkende ve.sidig minipumpe tillader ikke, at man nar de laterale dele af hjertet, her kraves biventricular pumpeanbringelse. Om end denne form for minimering af det kir. indgreb kan skabe muligheder for safe coronary surgery, garanterer metoden ingen stabilisering af hjertet. P6 trods af de tekniske vanskeligheder og de store udgifter vil man fortsatte med micro-axial-pumpen som alternativ til konventionel ECC ved visse CABG procedurer pa dette center. ECMO v/ Richord Firmin, Cons. Cord. Surgeon, Glenfield General Hospitol, Le,icesler. Neonatal ECMO har varet standard praksis i UK siden 1990 med stor succes for patientudkommet "Proven beyond doubt". R.F. har det hab, at ECMO skal blive det samme med voksne og anforer, at med det erfaringsgrundlag, man har oparbejdet og den rette udvalgelse af patienter, der tilbydes behandlingen, er denne et tilbud til alle aldersgrupper. Der m6 ikke vare nogen kontraindikationer mod HEPARIN indgift! Patienten skal vare reversibel - dette er det meget kritiske punkt i udvalgelsen. Som vi ved, skal man vare realistisk i sin udvalgelse. Ovre tidsgranse for resp.beh.< 5 dogn hos voksne (born< 7 og neonatale < 10 dogn) ECMO-specialisten er kernepersonen. I alle centre i UK er det perfusionister, der satter systemet op og tilkaldes til evt. skift af komponenter, men det er sygeplejerskespecialister pa afdelingen, der klarer den daglige pasning og acutte situationer i forlsbet. Folgende vardier tilstrabes: ACT sek. Thrombycyttal > / ml. PaO26-8kPa PaCO2 < 6 kpa og iovrigt fred og ro til lungerne diuretika, idet pt. ifolge R.F.i det acutte forlob,inden ECMO institueres, simpelthen loades og overlaodes med krystalloider pi skadestuer og ICU 'er. O.verskud p6 mange liter er ikke ualmindeligt pa fe timer, sa selv normale unge nyrer ikke kan folge med. Selv med realistisk patientudvalgelse er mortaliteten o/o

6 Arterio - venous CO? removal vl Joseph Zwischenbr,rEer, Prof. Of Surgery- UT,l B, Old John Seoly Hosp. Texos, USA. J.Z. gennemgik en fareeksperimentel model, hvor et antal f6r havde indandet brandrog henhv. 24, 36 og 48 gange samtidig med at de var pttor gradsforbrandinger. (Der var skrakkelige billeder af det). FArene med 24 inhalationer af rog kom sig spontant, dem med 48 inhalationer dode uanset, hvilken behandling de fik. Den resterende gruppe med 36 inhalationer kom pa ECMO og kom ud af det med med omtrent samme mortalitet, som man har p6 voksen ECMO. Jeg synes det var uetisk, men foredragsholderen var meget begejstret. Introvoscu lor Membrcne Oxygenotor vl Brock l-httler, Prof. of Surgery, Univ. of Pittsburg, USA. P6 baggrund af, at der stort set ikke har varet paviselig bedring af overlevelsen hos pt. med ARDS siden ECMO behandlingens start, og at mange pt., som lungemassigt kommer igennem, pa sigt dor af komplikationer, deres organisme er pifort via belastningen fra selve ECMO forlobet, har B.H. valgt at arbejde videre med IVOXkonceptet. Bortset fra visse udformningsmassige detaljer og stadig store vanskeligheder med at anlagge et kateher pa 13 mm, via en femoralvene uden at flakke denne, samt nar devicen endelig er anbragt, problemet med at fa stsrre mangder blod i kontakt med fibrene, si det f6r den tilsigtede effekt p6 blodgasseme, var der ikke s6 meget nyt i det. Og det erjo ikke noget nyt SA vidt jeg forstod skete en del af denne research pa patienter, der alligevel var uden for terapeutisk rakkevidde med hensyn til ECMO. Folgende citat sluttede dagen, desvarre fik jeg ikke fat i ophavsmanden til det.: You can call yourself a scientist having shown something r,rorking once, an engineer has to figure out to make a device function for long time beyond warranty period. Det var en god dag. Den sociole side of turen til London.- Jeg satte mig i lyntoget i Skanderborg kl. 6,42 og ankom med samme tog til Kastrup Lufthavn kl.9,42, det er nemt. Elevator til jordniveau direke til afgangshal, hvor jeg modte Sverre og Jacob, der netop havde checket ind. Jeg stillede mig i ko for det samme, og sa kom Helle Dogel, Odense, vi havde naturligvis med samme tog. Vi kom af med kufferten og begav os p6 indkob i den Taxfree - man kan hurtigt give formuen ben at 96 pa, hvis man ikke behersker sig. Ombord iflyet, nu skulle det blive godt at fa noget at spise, men det lod vente pa sig, uvant som jeg er med at flyve i det hele taget og discount i sardeleshed vidste jeg ikke, at der ikke var servering ombord, si vi n6ede nasten at lande, inden jeg fik lejlighed til at kobe mig en typical English sandwich med tun. Kedelig! Sandwichen alts5. Vi landede planmassigt i Stansted, tog hurtigtog til London Liverpool Street Station og sa gik det derudad med the Tube, indtil vi kom til vort bestemmelsessted Queensway Station, hvor jeg fik anbragt den forkerte billet (den fra

7 hurtigtoget) i billetautomaten og straks var hjemfalden til en bode pa mindst 1 0 pund, mens jeg under meget unedige blikke fra en lille opblast billetkontrollor rodede mine lommer igennem mange gange, inden jeg endelig fandt den rigtige billet og blev "losladt" under opgivende blikke fra rejseselskabet, der tydeligvis hvordan mon det skal ga med 4 dage i London, nar det allerede gar galt p6 udrejsen. Efter en lille spadseretur fandt vi vort hotel pi Bayswater Road, et rigtig dejligrt hotel overfor Hyde Park i Kensington Gardens enden. Torsdag aften skulle vi pa lndisk restaurant, jeg var skeptisk positivt indstillet ( efter en oplevelse med indisk mad i Holland engang). Vi indledte aftenen med et besog pa Matt Davis' stampub, The Swan og begav os derefter til en herlig indisk restaurant, hvor vi fik rigtig lakker veltillavet mad. Matt Davis og et par perfusionister fra RH, Thomas og Gert kom til lidt senere, og det var tydeligt, at M.D. ikke blot havde pubben, men ogsa restauranten som sit "stam sted". Han bestilte efter hukommelsen diverse interessante retter. Retur til the Swan og for mit vedkommende hjem i seng. Vi skulle jo relativt tidligt op for at begive os pa rejsen til Hammersmith, det var myldretid, men bortset fra en enkelt gang, hvor to grupper af selskabet gik i hver sin retning kom vi frem til tiden i samlet trop. Som det vil fremgi af mit referat havde jeg en god og spandende dag. Om aftenen havde Henrik Lasthein inviteret pe italiensk restaurant, vi modtes til aftalt tid pa Henriks Hotel og begav os afsted mod en pub, som viste sig at vare sardeles kendt for os. Henrik troede sine egne oren, da vi fortalte han, at vi havde varet p6 the Swan x 2 den foreg6ende dag. Den italienske restaurant drives af en flok brodre i rs alderen, utrolig hyggelig atmosfare og rigtig lakker mad, og hvor var vinen god. Lordag var til egen disposition, og vi begav os ud i det myldrende storbyliv. Ditte, RH, Helle, Odense og jeg fulgtes med Karin, Hamlet, som har boet i London for 6r tilbage. Det var spandende at folges med en lokalkendt, vi var bl.a. inde i Liberty's og hos Fortnum and Mason. Selve Oxford Street og de andre forretningsgader var et myldrende menneskehav, vi gik skulder ved skulder, temperaturen var grader, det var herligt. Kl. 13 modtes vi pa Trafalger Square pa National Gallery's trappe med udsigt til Nelson og det norske juletra. Tank at sti nasten i skjortearmer d. 13. december og se pa juletre pi Trafalger Square, med kulden hjemme i tankerne. Det var sidste dag for en kunstudstilling 'MIRROR IMAGE'p6 National Gallery, den s6 vi. Det var en spandende udstilling udelukkende med malerier, hvor motivet eller dele af motivet blev gengivet som refleksioner i spejle, vinduer eller andre blanke ting. En spandende m6de at se tingene pa og reflektere over dem. Byen var s6 fuld af folk, at det var helt utroligt, det var samand svart at afg6re, om der var mest trangsel i the Tube eller pa forretningsgadeniveau., men hjem kom vi dog sidst pa dagen. Vi skulle jo vare klar til at ga pi restaurant i China Town om aftenen. Vi tog en taxa, d.v.s. den taxa, vi kom

8 med var ikke a London Cab, snarere en bekendt afconciergen i en bedaget Ford. Chatrfforen var ikke bekendt med at Lislestreet var en del af China Town, men det var vi, og bad om at blive sat af og ga det sidste stykke, vi havde nemlig studeret kortet inden vi tog hjemmefra. Vi fik en masse lakker fremmedartet mad pi Kinesenestauranten, 6 retter i alt og en masse snak. Ved hjemrejsen til hotellet var der om muligt endnu flere folk i gaderne end i forretningstiden, og atter smittede det af pi mylderet i the Tube. Elevatoren i vor lokale subwaystation var ude af funktion, sa nu m6tte man valge mellem at sta af en station tidligere og ga, sti af pa sadvanlig station, hvis toget i det hele taget stoppede og tage trappen 175 trin op, eller risikere at ksre en station forbi og sa ga i modsat retning. Jeg valgte det forste, resten af selskabet delte sig mellem de forste to muligheder og var hjemme nasten samtidig. Hjemrejsedagen oprandt, og vi tog atter via Liverpool Street Station til Stansted Airport, kom iflyet uden problemer men folte, at det var "booked to capacit/,det "baskede svart med vingerne" for overhovedet at komme i luften, men op kom vi da. Og landede planmassigt igod behold i l(obenhavn med en lille times forsinkelse. Efter min mening en rigtig god tur sdvel fagligt som socialt. Mange tak til den glade giver POLYSTAN. Der er jo herligt at vare redaktor ndr det valter ind med indlag, s6 det hele bare skal redigeres. Endnu en gang mange tak herfra. Jeg hiber det er en trend der er pa vej. Det er nu ogsa blevet nemmere da Dansect har inversteret i en '6irof- PCer". Tokl Der sker jo af og til noget nyt indenfor hjertekirurgien i Danmark, men det er dog ikke altid at det citeres rigtigt i dagspressen. Her er en UPS'er fra Jyllands Posten: Om det fsrste mekaniske hjerte i Danmark: "Det vil forbedre dodeligheden p6 ventelisterne til hjertetransplantation." Emmy Ditlevsen. Skejby.

9 Afd. R KAS Gentofte Niels Andersens Vej 65 DK Hellerup Ttf.: Perfusionsafsnit, 9. sal Aalborg Sygehus Syd Hobrovej Postbox 365 DK Aalborg Tlf.: , lok e<nail : l.com T-Perfusion Skejby Sygehus BrenstnrpgArdsvej DK Arhus N Tlf.: e+nail: Perfusionisteme Odense Sygehus Sdr. Boulevard 29 DK - 5fit0 Odense C Tlf.: e+nail : H.dk Afd. RT 3043 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK Kobenhavn O Tlf.: e+nail: Perfusionsafd. Varde Hjertecenter Friisvadvej 35 DK Varde Ttf.: e*nail: Perfusionsafd. Privathospitalet Hamlet A/S H.V. Nyholmsvej 21 DK Frederiksberg Tlf.: e+nail: Giroffen Pia Sprogoe T-Perfusion Skejby Sygehus BrendstrupgArdsvej DK Arhus N Ttf.: e+nail :

10 Firmoliste3 3M Henrik Lasthein Gambro Susanne illariegaard Susanne. bro.com Sorin Biomedica Flemming Aaberg Vingmed Tom Ghristensen l0

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole INDHOLD ÅRSSKRIFT 2014 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Ågård Efterskole Kirsten Storgaard & Ole Sørensen Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved

Læs mere

DASINFO. Ph.d. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Disputatser. Forskningsprojekter. April 2010 18. Årgang. ... og meget, meget mere

DASINFO. Ph.d. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Disputatser. Forskningsprojekter. April 2010 18. Årgang. ... og meget, meget mere 2 April 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Forskningsprojekter Disputatser Forskning Ph.d. Vurdering af manuskripter... og meget, meget mere

Læs mere

qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoal*or: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT

qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoal*or: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoalor: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT l(arrbibatubbanm else i bi or,rcbi c i r,rslr telcrilr. Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan man nu tilbyde en

Læs mere

- Tid til fornyelse?

- Tid til fornyelse? Jannik Moesborg (01-10-91) Subaskaran Thiraviyam (17-02-81) Lene Gyde Jensen (07-05-79) Majbritt Baade Mortensen (17-03-89) Vejleder: Jeppe Juncker - Tid til fornyelse? Markedsføringsøkonom Projekt 3 Erhvervsakademi

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Opgaven Min veninde Karina skulle lave en optagelsesprøve

GRAFISK DESIGN. Opgaven Min veninde Karina skulle lave en optagelsesprøve GRAFISK DESIGN Opgaven Min veninde Karina skulle lave en optagelsesprøve til en overbygning på hendes uddannelse og ville gerne have at det skulle fremstå som et magasin. Afsender Karina, som skulle lave

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

Uden titel. Handlingen

Uden titel. Handlingen Uden titel Uden titel Handlingen PREELUDE nsrettet Hej nye, de taler højt, hundene gør dem i munden, jeg er så den nye, men jeg har mange år på bagen, sidder bare løst i min skjorte og den kalder på koldt

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Lokal lærling på praktik i Irland

Lokal lærling på praktik i Irland Lokal lærling på praktik i Irland Køleteknikerlærling Paw Holm var sidst på året 2005 i fire ugers praktik hos en kølevirksomhed i Irland. Paw er i lære hos S&H Klimateknik A/S i Glostrup og udvekslingen

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen GERLEV GLIMT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 03 Kære medlemmer 04 Landsstævne 2013 08 Kabaddi 12 Passion Parkour and People 16 Året der gik 22 Gerlev International Parkour Gathering 26 Gerlev Performance Team

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 23 29. november 2010 TEMANUMMER SIMAC i verden From Denmark to Japan s. 4 MSSM 2010 s. 8 Karens Kadetter vinder Guld s. 24 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Led e r n e Jesper Bernhardt

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 ISSN 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 Eventyret er begyndt Find din indre prinsesse, prins eller heks frem og lev lykkeligt til din

Læs mere

BEYOND PROJECT LEADERSHIP programmet 2008-2014

BEYOND PROJECT LEADERSHIP programmet 2008-2014 TESTIMONIALS BEYOND PROJECT LEADERSHIP programmet 2008-2014 Tusind tak for et fantastisk kursus. Ved at have tid til refleksion og frem for alt sparring med min makker fik jeg fat i nogle af de ting jeg

Læs mere

Virtuel Socialisering

Virtuel Socialisering Virtuel Socialisering Med udgangspunkt i det danske SOCOM- community Peter Erikstrup og Simon Lüdeking, BDMD ITU 2009 ANSLAG: 38,060 07/12/09 Abstract We have chose to write about the game SOCOM our target

Læs mere

Gammon114. Japans første VM guld. Tæt på to i træk. Masayuki Mochizuki Læs om VM-fi nalen på side 10. VM sølvvinderen Lars Trabolt

Gammon114. Japans første VM guld. Tæt på to i træk. Masayuki Mochizuki Læs om VM-fi nalen på side 10. VM sølvvinderen Lars Trabolt Medlemsblad for Dansk Backgammon Forbund Nr. 114 September 2009 Gammon114 1 Japans første VM guld Masayuki Mochizuki Læs om VM-fi nalen på side 10 Tæt på to i træk VM sølvvinderen Lars Trabolt Læs om Trabi

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012 News from the DLN The first part is only in Danish. It is reflecting the invitation to the AGM 2012. Årets generalforsamling i DLN bliver afholdt lørdag den 24. marts 2012 i U-huset, Klosterport 4 A, 3.

Læs mere

POLIT EN #4 - december 2003

POLIT EN #4 - december 2003 POLIT EN #4 - december 2003 indhold Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. e-mail eller på diskette. Redaktionen forbeholder

Læs mere

ommadawn.dk - Science fiction - 2008

ommadawn.dk - Science fiction - 2008 ommadawn.dk - Science fiction - 2008 1 / 68 2 / 68 Indholdsfortegnelse Velkommen til ommadawn.dk 21. juli, 2008 Russisk roulette 27. juni, 2008 The road is long 7. juli, 2008 Kunstig filosofi 9. juli,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere