rå!ele!:=98:i NR.5 I8;ÅROANG 25...Tlfd*6o5oo -,:,i1 a4o7 l',,.i,:,,. ',-) iil;ig3 Jon: det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rå!ele!:=98:i NR.5 I8;ÅROANG 25...Tlfd*6o5oo -,:,i1 a4o7 l',,.i,:,,. ',-) iil;ig3 Jon: det"

Transkript

1

2 rå!ele!:=98: NR.5 Udgiver.. Redoktion Tryk..... SEPTEMBER Anthony,Mågevej JAN MØLEY,\\l': Tlfd*6o5oo Erik Nørskov,Bogfinkevej 15 Corsten Antonisen, Th. Brorsv 22 :NordAls 0ffset N0RDALS B0DKLUB 8;ÅROANG LVERPOOL :NORDALS BOLDKLUB :h 87,:,i1 a4o7 l',,.i,:,,..."'. Pou Eri.k og Ken hor besøgt JAN ',) is bestyrelse: Formond zbørge ZonchettorRideplodsen 8.Tf lhstformond..... :PouL Lyngkilde,Rygløkken is.. : : +S+lZi Sekretær... :Bent Ri.il"rrSoi;;;;;""i g... iil;ig3 Kosserer... :Anders EbsenrRypevei 66...: _ "" 4il;ig!ed_19m... :Peer Christiån""nrTrlrøve i L4.:.,4åaa88 Spilleudy. for.tn... : Jørgen Nissen r Rypårej 6;:.:.:: *,'j,.t 'råil Ung.Afd. formond. : PerMøerskovrbi" ;"i" j ia : :'.' *,ir OLDBOYS ofdelingen3 Formond..., :Gunnor JørgensenrØsterhoven 9.. : : :. : : :Clous Clousenr$toregode t{edlem... :01e DollrMidthoven o... Sp.udv.0B :John LorsenrStoregod e Sp.udv.Vet... :Per PetersenrRypevei 8...,.i:i!:i. Klubhus... :NordAs,Boldkfub,is Klubhus. NordAls Hollen. :NordAs ldrætscenter... : : Jon: : SENVCE LANGESø F. LAURDSEN Søvej1o6430Nordb0fg Køb. sals &AitlTisf tioner TELEFON04.; *2 :,t i:i.t):i,.. :\;i ' korriere? Det er selvfølgelig meget vigtigt, ot du får en ærlig opdrogelse i cl:n klub, det mener ;.q også, ot )eg hor fået i Kolding. Vi hor o1t.'d hoft et meget sta:i'kt hold og klubbens bedste trænere. Du skl i en tirilig older rre de tekniske færdigheder, c:: fysiske skni mon nok først stor".e med son junior eler yngling, for jeg ho"l'ier på, r,1 som 1i11e.r'lier elle: r1l.r'lter eijer drenge skolskol mon l"ikke ke konditi i mere l"ægg ægg 'ræg" på rt spillerne får lov e hold dvj.kle sig. Do du spille Ko jding, vor #et i lidt hurtj.gt du blev po det *'t: de Sporten: Hvcrdon hor træningen i rngdomsårene påvirket din videre fodbolcj.k;;;;;;;. Diverse: MØLBY og beretter her i Sporten,hvod fik ud of deres besøg.?..: Det ved,::g o.ltsi: ikke" Jeg.,iev rykket op pd l,holdet som ondet 6rs. vngling lre grunuen ti dei..;or jee nok vor den, ot inden msn skulle' spille.r*n førstr'fromp i 2.c:vision, fj.k mon nogle skoder og der vor een der ::ku11e s:.*rte rned kc sntæne. l'4on monglede en spiller og tog mi.o rned, og do del så er gåe, rirneiigt godt, fik )eg lov tj l ot forteætte, øe" hor!eg oldrig fc.trudt, og det tror jeg heller ikke ktubben hor. 7 l.lrrgdoms i c;dbold i Englond h'r":d er det? er de stærkere end herh iemme?, /ngdomsfodhold i Englond finces foktisk kun som skolehold, hvor mon så spiller på forskellige hold, til mon er 15 år, derefter kon du så melde dig,;nc i en "rigtig" klr,t.0m de er stærkere, det ved jeg ikke,for de spiller og træner på en onden måde, ved det ot deres skoler spiller næsten hver dog, så det kon godt være, of de gode skofers hold er lidt bedre end de klubhold,vi hor i Dor:mork. S.: Problemet Yøby/Piontek er det gtemt el.ler hvod? J.: Jeg ved ikke om det er glemt, der er sogt og skrevet en he1 de1 om det, det er nok noget vi begge helst vil glemme. Jeg mener ot sd ænge det går godt for mig på londsholdet, tror ieg ikke oviserne vil skrive meget om det, men der skol nok ikke meget til, ot skriveriet begynder i9en. S.: Hvordon føles det ot være ude i kulden ongående londsholdet? J.: Det er selvfølgeig oltid rort ot spile for sit Jond, det er det vi 3

3 ffs Nordlore stor.trd.2 T[. (fi] a51426 Gå 6il0 Nordbors Stol.r.d. 2 t {ø1 a Gud.rue til specialistsn Ost botaisr sigl NORDBORG AUTOOPRETNNG v/svcnd Clauscn Mellemvej 7 Nordborg rlf. q. (04) e4 SVEND WTTE BOLGMONTERNG OLM _ NOBDBOBG _ TELF olle sommen gerne vij.. Det hor togef mig monge år ot blive, skol vi sige næsten iost mond på londsholdet, men det går fremod. Hvordon er din tilvære1se i Englond? Jeg hor fundet en tilrrærelse i EngJ.ond, som ligner den jeg hovde i Donmork meget, skol vi sige en rimelig ofsloppet tilræreise, modsot do jeg spillede for Ajox i Hollond, der vor presset større. Som sogt mon toger det mere ofsloppet i Liverpool, selv om mon hej.st skol vinde hver ørdog. Mon kon selvføge1ig ikke spile op til sit bedste hver uge, men når mon så hor succes, så tror jeg nok, of det hele foregår mere stille og roligt i Liverpool, end ondre steder. Den plon D.B.U. hor om et nyt stodion, hvod synes du om den? \ Det er srrært ot forestille sig, ot mon sk r/ flytte fro drætsporken, ud på et kæmpe stodion i Brøndby. drætsporken hor et eller ondet over sig, det ot toge til Københovn i ldrætsporken, det er en helt speciel og fontostisk oplevelse, også selv om kompen måske ikke er helt så god. Det er stemningen, den er helt fontostisk, om den flytter med ind i et nyt stodion, det tror jeg ikke. Hvordon er det of st6 i Psrken når "Der er et yndigt lond" bliver sunget? Det er enormt vigtigt for hele holdet, når vi står "der", 5 minutter før kompen skol begynde, og hører of olle er med og oppe på mærkerne. Selvføgelig er det os spiere, der skol vise hvod vi duer til, men det hjælper når vi f.eks. hor 46ooo i ryggen. Der er nogen, der hor spurgt hvorfor vi ikke o11e synger med? Jeg tror nok, vi olle står og tænker på kompen,vi skol igong med. dig ot slutte din korriere i? Nej, egentlig ikke, men do leg spille i Donmork vor Arsenol min fovorit klub, men nu do ieg spiller i Liverpool, bj.iver det nok den r \tu klub, ieg vil spile for i Englond. Hvis,zf skul1e skifte, blev det nok til Sponien, og der er der kun Reol Modrid og BorceJ.ono, helst vil ieq til Reøl Modrid Hor du en ønskeklub, du kunne fuenke W SPONSOR l.oldl" NR. 7 siden på bondet hvor '' \renner rrre des E!e!o!ss J&E HUSHOLDNNGSMASKNER ru Tlf [? f;1i3b/å*"' 4 S.: Hvis du skol tilboge til Donmork for spille, hvor bliver det så? J,: Det bliver nok i K..F., der hor jeg spillet i L2 år, så der vender jeg nok tilboge til igen. Vi siqer tok til Jon Mølbv / Pou Erik & Ken xlc lxd TL Kolmos DERES HOK TOBAXD TELEFON 45 17'7, sw ffi ffi ffi ffi dno :?" ril t.tr. re :!l v/f,ooa L.Hor,Dnr rtl.. r. lo. l;klrpogrnroesgn LarEan. ftt. Æ37fl Hordbo(O!:B:l[il:eils. Fro den 3. ti1 8,8. vor herrejunior B og pige/iui Nordborss venskobiby Finipåns lrgl::l;":tdelinsen Vi stortede mondog often kl.2o.3o fro hollen og orkom til Finspåno næste dog k o. liver morgen k:," 7"oo vor vi på et 2,5 km, ongt n,orgeniøb, og der vor selvfø1ge1ig nogle vons[eighqcer med ot komme så tideligt op. Cr:rdag d.5.8. yor vi i Komårdens o'yrepork, og orn fi:;:mj.ddogen hovde pigerne spillet komp mod Lottorps s:ri.pi ger og hovde vundet over.!.ege,.,t med 73 T'.:"" sdog f crmiddog vor der træning. og om ef termiddcgen spillede )uniordorner komp rnod Lottorps junj.crdomer og vondt 43, Somme often spillede junio:herre komp mod Finspång BK og tobte 71. Finsnång spiller dog i en række, der svorer til vores mesterrække. Fredog formiddog vor der rengøring på progrommet, og 1, kl. 4.oo vor vi klsr til ot forloåe skolen. D,: / 1ørdog formiddog k. lo.oo nåede hjem til Nordborg, vor vi næsten mere døde end levende, men vi vor nu o1le enige om, of det hovde været en vellykket tur. os piger. er 'J # i,t Å LjJ # #* {]!t],3#t}solcenter ilt * ** *# m,* NORDBORG Lynskitde Nordborg Tlf Rugløkke ij t^1 1J #######{}#*,t*}*## tr i =rro, ipoils0r l.hnlde' :'.9 EN FR] "& Lorensen Turøvei 42. Kirkeby 6430 Nordborq.Tel DER EA OGSÅ SPONT AT KUNNE KøRE &L PÅ OEN NGTGE HÅDE L/En DEr NEAlr og aexleiar t t0bd.ats x0resx0te J. snodeasen NrrrÅkow.l f.l.lon 2 Snnrtrup g

4 Nordborg, vor vi næsten mere døde end levendermen vi vor nu ole enige omrot det hovde været en vela" BOY EN & CO, STOBEGAOE TLF. it$t6{o ykket tur. NB piger. Til de deltogende ledere og spillere på Finspång turen i ougust 87. Tok for en uforglemmelig tur. At turen blev så vellykket, skyldes ikke mindst jeres gode humør 09 0pførseL. uors!//ø[h, Svend Wrong. 5e1ve turen Alsingeren. gardiner tæpper i:1h:',::''. møbler nr. lsråz WESTON FNA VÆG TL VÆG TONNY PETERSEN MOBLER ETOREGADE 69'. T{OBOBORG TELEEOT{ i V SÆTTER KVALTETEN HøJSÆOET W. Euss Elin.l.ll.ltr :tfunctrnt SPECALCENTEN HVOEVANEN TtF. a607ga 4502tr N.B.'s ti1 besø9 i Finspdng hor været pænt omtolt Fi.nspång de lokole oviser. fik også en pæn omtole Friisig sta,rt fiir d,ø,;rnskø tjejer tnen i i ) Lotorp nåre aa hirrrrfl,".ikapp "Frisk stort for de donske piger, men Lotorp vor tæt p6 udligningt'. rrfolkblodet" skriver videre, trods en stærk onden ho1vleg, tobte Lotorps F's F71 juniordomehold venskobskompen mod Nordols BK fro den donske venskobsby Nordborg. NB førte med 40 ved pausen, men i onden holvleg fik gæsterne ikke scoret, men Lotorp kom op pd 43. Lotorps holdleder Bengt0lof Andersson sogde efler kompen. Vi vor overlegne i 2.holvleg. Pigerne, \ Donmork virkede trætte. Vi fik sot skik på vorj spil og forærede ikke så monge bolde væk, som i l. holvleg. Trioen Vicky Wrong, Anito Kristensen og Sonne Pedersen vor de bedste på det donske hold. $!tguu9:ee =:E9 Afholdet 1ørdog den 17.okt.på Nørherredhus. et betater sig altid at gå til fagmander HANS SCHMlDT Ure&optik Løitertoft 8a Guld&sølv ttf v SøGER hor lystffirke æggelsen of festen. som M/t( 3 STK. ved tiliette!srv:dsl:s1ie:eisrs:g11g?q! "6 El ii

5 EAA E 8 9 ) t ) TgE P = 4L =!!E 9 vde fået ri ii SS\. [ + i r = 1. Hoderslev FK FC Devont Fronkrig 2. Ulkebøl SC Hohenospe V.tysklond 3. EDO Hoorlem Holl. Ukebøl 4. SC Hohenospe T. S. B. Flensburg 5. Næstved 0.K.S.0dense 6. Brøndby N.B. 7. T. S.B.Flensburg EDO Hoorlem 8. N. B. S. B. 9. Phønix Lubeck Rend s borg lo. 0.K.S. 0dense Hoderslev FK 11. OSC Hoorlem L2. S. B. fortsot fro side 't 8ry5 = Juniorrækken Yrglilgs:rELsl ), =E med på t uren. tt llo ot E ne gik som ormt b tø d, to ske keerrnne t turen ti goveer trø ie roo. o.1 1. g sende e n stoor t ok ti lv VOorre s,ntunes uden d 1n h iæl pvvii111 e onge situ o tioneer kede chou f f øre T, A lfred og oqg v on nied brovo Tr v i fø te o SOotti d dt med os og st od tr ods oo t ger under eis to k for deett. sen som h o rho ft k ontok tenn tti isk som s k ri ft 1i gt, hor oggssoå yd vi drog o f s ted hv ilket vi v i eer m jeg gerne pers on 1i gt tokk kkee oo 1e peciel tok til "P or i sudvo vosgeet lt, s Cousen, Tove And ersen,,eerrnno Coro Mey e rog Pee r Chris isttiioor sen. vellykket tur. Gunn nnoor U S C

6 Vi er meget modtogelige ne ænd::e festens form. Det kon f være rned til Bent Riemer. for nye ideer, og vil ger ct STTLHOFF" gøre LEGETøJ AF SLUTNNGSFEST UNGDOM NORDBORG Afholdes søndog den 25.okt. på Nørherredhus. b. HOBBY r. Flot forår for drenge ofd. hor kloret sig godt i foråret. Drenge A er ubesejret i turneringen, vi hor spillet 3 kompe uofgjort og tigger nr.2 med 21 point. 5 pokolturneringen spillede vi os frem ti1 semrnif \en mod UU og tobte ef ter omkomp og strof f esp(. fkonkurrence. Drengå B er ploceret som nr.4 med 18 point, kun 4 point efter nr'.1. Vi hor deltoget i Horne Cup, hvor det knop gik så godt f or i. ho.ldet, men 2. holdet k.iorede sig f int. Vi hovde dog en god tur og fik en mosse vourgurd, Trods ringe udbud of oktiviieter, udover fodbold, vor vi ledere i"mponerede over drengenes evner til OE ER ALTD VELKOUTTEN PÅ Både drenge A og B ot hygge sig. Vi skol nu J.gong rned efterdret, oo vi håber, ot drenge, vi1 møde med sornme indstilj.ing, både p6 og uden fo:' bonen. i.i:". l. pr"?,1". 3. pr, ^ i'ti. {:. pr. (.,p.. i. i,,". 8. pr. 9.pr, \ ,,rr?l.4;,.. med 43' i;;;;;i;d"" irirrp. twc;r"i"n'on" sasterna (Foto: Calle Haggartl D BABYUDSTYR TELF !,fel:lllgglltgrlql Riebesve j 36 Fj.emer Solsorteve j 3 Susor':r:e Petersen Th.Bvorsensve j Ler Pctersen Rypeve j 8 l''losevi:ng 52 florie?ileyer Tjørn;vænget 6 Johonnes Nissen f urøve ) 23 Sve nd Wrong Gunno: Jørgensen Østerhoven 9 Tontoft 8 Gunver Rudbeck Alfrecj Honsen Bent 72 SPONSOR l.hold'' lr.2 NØR HERRED HUS TELEF.N aglerl orrel t t ln J1 en Fa.J.J.JENSEN Nordborg tclclon M ianoetlorc tllst,,15 t,l 06 xotdlolb asla5a 2. o'. = e;;;;;;;;;;;31"t'nr,'r'"rredhus t. or. Govekort værdi 2oo '<r = ). pr, = Govekort værdi j.oo 'r 9,, pt. = kosse "50RT GULD" sponsor Corlsberg m.v.h./chresten Herretøi drengetøi lædervarer Tll !1==9!4i!l9BE!!.1 Der vor i o1t 5 præmier, men KUN 2 hovde sendt en øsning ind, begge vor rigtige, sd vi hor trukket od, med følgende resultot: 1.præmie govekort på loo kr hor Dorthe B. Andresen vundet 2.præmie foto med outogrof of John Sivebæk hor Arne Lund vundet gevinsterne bliver sendt med post/ Ti1 lvkke' 7 N HAFf,A HAAND HAATD KELD & PETER MATTESE{ MADS CLA'SENSVEJ '. 64:Xr NONDBONG R NG

7 Kl.17.oo lclrlocj vi Peris og drog syd på til Bour frt. PERREqAARD A 6430NOnDAOnG TLF. /tsol 50 KOFN _ 6/174SKOVBY TLF.4/t44OO FODERSTOFFER BRÆNDSEL BYGGEMATEFALER De fleste of Sportens læsere er sikkert forlængst bekendt med, ot en flok Oldboys og Veteroner med domer (5o pers) hovde besluttet sig for ot oflægge Fronkrig et L,esøg i dogene 27. 3l noj, Det vor en tur, som hovde været trnder forberedelse sennem co, 3f4 6r på foronledning of en invitotion fro vores venskobsklub Quincy v.poris. de 3/4 år hor vi dels indbetolt løbende ti turen, somt indtjent midler ved et por orrongementer i NordAs lårætscenter. På denne måde hor vi kunnet gennemføre turen til rimelig pris, uden somtidig ot modtoge tilskud fro onden side. Selvå turen stortede fro drætscentret onsdog often d"27. ki"cs.2o.oo if19'plonen.(oe der r \ med kon sikkert huske ot olt ikke gik efter p z n"n), ndun vi nåede Guderrrp, vor vi klor over,ot ot køre bussen vcr mere eller rnindre ivsforlig med den sejlede værre end spritbåden i vindstyrke 1o" Vi biev enige med choufførerne og Leo, ot vi i host måtte hove en orrden bus. K.co.23,oo kørte vi fro Podborg med kurs mod Po: ^ plonen skul,e vi modtoges of vore værter på Efter AHDELSBAUKEH Quincv stodion kl.12.oo, vi onkom med kun "l times STATO'{SVEJ 4 TLF. /t6 05 1l:} forsinkelse. Vi blev modtoget med udendørs fransk buffet og h'oc dertil hører. vi nod Quinc;' 3 holvrese b ] i ir.io.ååroiir"a" 1:me, dereiter stod cet 2'2 * stroffesporkkonkurlro.." som NB vondt 54, slutresultot 76 og en elno.n flot pokol med hjen' til NB's klubhr.rs, oesude" Køb og salg af brugte biler!riodtog vi en pokol fo: ot gæste.quincv, somt to Løjtertoft 13 Nordborg flo"kår vin pr. spiller flot gestus. 0m oftenen hotel i HoissyTll b]e" "i indlogeret på et udmærket Cromoqel, hvor vi spiste sommen med vore værter. Fronkrig, lfr"aoi spiste vi morgenkoffe hos Donfoss lhrror"it"t der vor rundvisning, et meget godt orronet VE LEG loement. som fronskmændene hovde fået i stond. SKOLEVOGN OG EGET il"r"ftåt fortsotte vi ti1 det stors16ede Vers lles OR LOKA LE lslot,hvor vi qik oq nød solen i porken,inden ' lkørte ind i såre iertet of Poris,hvor vi sd næs ten ole berømthedei som f.eks.eif{etårnet,triumfn. BOYSEN br"n. Louvre,NotreDome o.m. o. Srbollcn 2 tcll. ' ld"srden vor der tid til lidt shopping og spisning' EN ffi=m TE KomTLt 'eftf. BYENS GRLL & BURGER v/(nud Tarbenssn it'jo'3.".on" * TTORCGADE "8 ciist:'iktet, nærmere bestenrt til byen Choblis, er kendt fqr nogle fontostisk gode vine. SKÆVE.',»l<'k Vores venskobskiub Quj.ncy er desuden vensicobskluh \E rxonvam Y = ålrhe ; med Che!:lis,hvorfor der vor oftolt en 4 holds turl' Restaursnt nering hos dem. 4s O H9; ''lh storesade Efter indlogering pd 2 hoteller + enkelte på en Tt. 04 gård i Psincv,mødtes vi co.j.oo pers. ti middog på Hotel de L'etoile (her boed= 26 of os) Lørdog morgen kørte vi en tur ud i vinmorkerne,hvor vi i det skønne vejr fik en fyldig forkloring på, Erik Jensen h"ordon mon dr rker vin o.. v. Olielyr Centralvarme og sanitet Dernæst kørte vi ind på err "vinfobrik"vinkælcer, aut. gas. og vandmester hvor vi srnogte de herli.ge ægte vorer herefter 4 retter mod m.v. Kl.14,oo stortede fodboldturenemellemvel 2 Nqrdborg riloen pd Choblis stodion, mens domerne arrcngeretelefon dr. \ bustur til den nærliggende bv Auxern. De\ 'NB hold mødte h.h.v. Quincy og Choblis og responsor l.holdt NR.5 sultoterne blev i2 og o3 oltså skulle vi spille om 3 og 4 plodserne, det ene hold vondt 3. V:i hovde oeså dommere med B,Riemer og A.Berger. Des"værre kunne B.R.'s bentøj ikke holde ti1 fodfarve OG TAPET boldkompen,hvorfor hon rnåtte over.ode dommerhversioregade 17 Nordborg vet i finolen til A.B. Choblis vondt efter stroffetlf gogne!a!5!9!m URE OpTtK 65 NOiDOBG TLF. T55 scm spr:rkkonkurrence, den ordinære komp sluttede 11. E{ter kompene vor der præmieoverrækkelse,hvor vi igen fik pokoler fo:'vores deltogelse,desuden fik hrer spiller Lidt f1;,dende, som vi også fik i Porit *. 0r oftenen somiedes vi igen co.loc personer til g,iiloften på en onden vin96rd,hvar vi stortede mer smogsprøver og derefter spiste i loden, som sa.r:iv,:nlig 4 relter mod, typisk soj"ot,kødret,ost og t*:: te, Vi tokkede værterne fo: en dejlig tid og inviterede denr på genvisit i NB om co.2 år. Søndog morqen k.8.3o forlod vi Choblis med snuden mo<i Donmork op over Luxembourg og videre gennem Vesttysklond. Vi hovde forventet ot rære hiemme co.kl.24,oo,nen k"blev co,5.3o mondog morgen,måske en onelse trætte' hn j"g tror nok,ot!åg tør sige på olles vegne,d utrolig stor oplevelse rigere,en oplevelse som ikke kon beskrives. Jeg vil gerne tokke Hondelsbonken for tosker,hotte fortsættes på side C Jeo klaår dgn MALNG TAPETEF LANGESø HERREFRSØR UNOGÅ VENTETDEN BESTL TD Dre, et godt nummer v J. H. Rasmussen Mågevej 2, Langesø (ffiry^z^) \LF MALEBFORBETNNG Hesselhøjvej 32 Tlt MALTRME6TER EAXE JøBSEX mfl*" llandelsbanken PEDEBsET HEASELHSryEJ TO a(d t oroaoro **l,r"pæ r.8 BAl\rr(EN Telefon (04)

8 L^ UU,rffi U enghof f '+'s,:, '"r72'< En Herre og Damefrisør hl lbank lrar nunge fordele \tl(fi",:" iv *+ clerfor SYD*,BANS_[ BM.YT j SPONSOR 1.HO,DET NE,. 8 FORNE,EN?iDSBESTLLNG Mandag Tirsdag Onsdag Lørdag lukket Havnb jerg Butikscenter SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 Tf ) NORmG DATF/ASKER & RE'{SEf, VRMLER DET MED SPÆNDENDE EFTERÅRSNYHEDE R,) KOM ND OG GÅ PÅ KGGETUR FD Pt.ADSEN 3 il30tobmfg TELEFON (X ilsl479 n/ relr.?{ordborg/., t e t o 6430 røjers?rrre sffiffimt RDEPLÅESEN TELEFoN 't5 NORDBORG ULYKKESFMR$KRNG. TÆNDER VDSTE DU for.". at kun 80 øre om dagen kan du forsikre dine tænd. (indtil 2O.OOO k) og din førlighed (indtil 2.OO0.OOO kr] mod skader opstået ved ulykkestilfælde i din fritid, f. eks. iforbindelse med din sport. Vil du vidb mere om ulykkesforsiking eller andre forsikrin ger så kontakt : BJAnNlElt TELSEN SPONSOR lfuicklyer lsdkkere! f \ t. HOLDET NR. 1 HELMAR'S FOTO Her skal du se de billeder, ieg tog i går! Åer skal hverken sælges isenkram, tekstil, madvarer eller hverves medlemmer. Vi har såmænd bare købt pladsen her for at støtte en god sag og sende dig en venlig hilsen fra ndlever din lilm i dog og hent dejlige lorvebilleder i morgen...! Kgl.BrAnd PERLEGADE 40. SøNOERBORG TELEFON (kontor) ELLER (prtvar) NORDBO RG o 11

/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

/ -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen

Læs mere

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- m"å det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie!

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- må det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie! Fodbold-tanker fra sommerlandet www Det er en stille tid, hvad angår fod': bold ;" ihvertfald Det er sommerferietid rundt om Spilles der fodbold, m"å det nok gå under betegnelsen "somrnerferiefodbold",

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset!

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset! S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006 Godt år for drengene Vi kan i drengeafdelingen se tilbage på en helt i igennem succesrig sæson. I foråret var målet at vinde drenge

Læs mere

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer.

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer. Her ses en flok glade microputter og deres trænere Kurt Kallesen og John Weber efter den sidste' træningsaften før sommerferien. Det gode humør skyldtes bestemt ikke den kommende pause fra fodbolden -

Læs mere

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter.

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter. SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 35. årgang - Nr. 4 - august 2004 Der er altid fart over feltet når NB s yngste fodboldspillere jagter bolden NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP

Læs mere

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben.

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben. Henning blev ved foreningens afslutningsfest den 29.oktober 994 drætsmand 994* Han var desværre denne dag forhindret og derfor blev overrækkelsen af pokalen m.m. foretaget på generalforsamlingen den 27.

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011 NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 NB frikendt i Fairplay-sagen NB blev for kort tid siden

Læs mere

Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS HAI DBOLDI{LUB

Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS HAI DBOLDI{LUB Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS a I HAI DBOLDI{LUB SPAR ihavnbjerg _ \l :-ldgf ver : llor:d.als Bold"klub og l.tord a]- s HÅndboldkl_ub NR. 9 SBPIII,{BDR 1977 REDAKTIOHEN F"dt'æffiæ, H.c.Ørstedsvei

Læs mere

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi ! NORDALS HALLEN NORDflLS BCLDKLUffi DET H()K-rrrar.l«ed BEDSTE ER BLTGST DANBO KRKEGADE. NORDBORG sp@ RTEN i*1;,i-i,ii:ili:il-il;,,.". Nr.4 April 1!lo t- Årgans.1,'orile.n0 : rt: r'i- -- liassei'er; Se

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

VETERAN OLD BOYS NR.2 I DANMARK

VETERAN OLD BOYS NR.2 I DANMARK 3.0J 3lgjrJrg, - - - - -- - - - - - JLt 3tt - *, - - - -,. - JtaJtl 399'! VETERAN OLD BOYS NR.2 I DANMARK Læs om de dende Søren S. Sørensen, Per Langvad, Karl Brynningsen, Gunnar Ditlevsen Otto Heiselberg,

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 500 glade piger deltog i NB's PIGE CUP Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med rekorddeltagelse

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 122 November 2013 31. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 122 November 2013 31. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 122 November 2013 31. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 NORD- ALS BOLDKLUB's KLUBBLAD 27.ARGANG 2/96 Marts1996 DET BESKYTfEDE VÆRKSTED ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 KROGHS BAGERI Th.Brorsens Vej 56, Nordborg tlf. 74 45 47 79 & Søvej

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

\Lil. -Ul Åk. N.234 Marts 2000 F1 / \:/ ,r'fi l-at.\\= 29. årgang GYMNASTIKFORENINGENS. l;'h'. I r' \ Æ,,ry T\ r JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER

\Lil. -Ul Åk. N.234 Marts 2000 F1 / \:/ ,r'fi l-at.\\= 29. årgang GYMNASTIKFORENINGENS. l;'h'. I r' \ Æ,,ry T\ r JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER 29. årgang tvi'-!r,!vll ::!alir- il t,r,!t!a,.,=!!! N.234 Marts 2000 a!l!!!!t>l!!!!!!!!-!!!!!t!!!!t!>>!l! Ll!L!::l. GYMNASTIKFORENINGENS JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER Så nærmere tiden sig for vore jubilæumsarrangementer

Læs mere

*{.g*s4*h ffm*r X,q *#r+{. K'S.*** JULSilYGGEAfTEN.å for alle generationer i Horne-hallen. Lotteri med flotte præmier. Få et spil kort eller billard

*{.g*s4*h ffm*r X,q *#r+{. K'S.*** JULSilYGGEAfTEN.å for alle generationer i Horne-hallen. Lotteri med flotte præmier. Få et spil kort eller billard 29. hrgang nr.232 December 1999 k -t" ftl 'n dsil { % # fr k då"r &L # # rfu '#' 'q' &{*i # & 4s&)S' # xffi H +&[ JH &, 4 i"; *ffie# *.*$ rtr,6 m Xc# *{.g*s4*h ffm*r X,q *#r+{. K'S.*** Aftenens program:

Læs mere

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang.

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang. SIK - NYT 18. årgang 2015 FODBOLDAFDELINGEN Februar - Nr. 2 FORMANDEN HAR ORDET Vintervejret er over os, men trods det så er træningen så småt ved at starte. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen

Læs mere

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 4 august 2014 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Leverer smukke buketter til hele Danmark Bestil direkte pr. telefon eller via Facebook og hold øje med Facebook der er

Læs mere

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004 &SEPTEMBER 2004 33 Blåt hvidt Martin Dinger Larsen bliver ny sportschef i B.1901 fra årsskiftet. Han afløser Finn Petersen, som bliver formand for ungdomsudvalget. Niels Hornstrup til pigeafdelingen og

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

TÅI F. Nyt. Nytårsappel 2008 - Seniorer

TÅI F. Nyt. Nytårsappel 2008 - Seniorer TÅI F Nyt Nr. 1 Marts 2008 16. årgang V I R IGAN E Å S G IGEN! Nytårsappel 2008 - Seniorer TÅIF - Nyt TÅIF Kontaktperson: Carsten M. Olesen Kontakttelefon: 86 33 42 15 Forsamlingshuset i Vejlby Kontaktperson:

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

Nr. 4 august 2013. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 39. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 4 august 2013. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 39. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 4 august 2013 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 39. årgang www.vindinge-if.dk Velkommen til en ny sæson Velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig sommer, hvor det danske sommervejr har vist

Læs mere