rå!ele!:=98:i NR.5 I8;ÅROANG 25...Tlfd*6o5oo -,:,i1 a4o7 l',,.i,:,,. ',-) iil;ig3 Jon: det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rå!ele!:=98:i NR.5 I8;ÅROANG 25...Tlfd*6o5oo -,:,i1 a4o7 l',,.i,:,,. ',-) iil;ig3 Jon: det"

Transkript

1

2 rå!ele!:=98: NR.5 Udgiver.. Redoktion Tryk..... SEPTEMBER Anthony,Mågevej JAN MØLEY,\\l': Tlfd*6o5oo Erik Nørskov,Bogfinkevej 15 Corsten Antonisen, Th. Brorsv 22 :NordAls 0ffset N0RDALS B0DKLUB 8;ÅROANG LVERPOOL :NORDALS BOLDKLUB :h 87,:,i1 a4o7 l',,.i,:,,..."'. Pou Eri.k og Ken hor besøgt JAN ',) is bestyrelse: Formond zbørge ZonchettorRideplodsen 8.Tf lhstformond..... :PouL Lyngkilde,Rygløkken is.. : : +S+lZi Sekretær... :Bent Ri.il"rrSoi;;;;;""i g... iil;ig3 Kosserer... :Anders EbsenrRypevei 66...: _ "" 4il;ig!ed_19m... :Peer Christiån""nrTrlrøve i L4.:.,4åaa88 Spilleudy. for.tn... : Jørgen Nissen r Rypårej 6;:.:.:: *,'j,.t 'råil Ung.Afd. formond. : PerMøerskovrbi" ;"i" j ia : :'.' *,ir OLDBOYS ofdelingen3 Formond..., :Gunnor JørgensenrØsterhoven 9.. : : :. : : :Clous Clousenr$toregode t{edlem... :01e DollrMidthoven o... Sp.udv.0B :John LorsenrStoregod e Sp.udv.Vet... :Per PetersenrRypevei 8...,.i:i!:i. Klubhus... :NordAs,Boldkfub,is Klubhus. NordAls Hollen. :NordAs ldrætscenter... : : Jon: : SENVCE LANGESø F. LAURDSEN Søvej1o6430Nordb0fg Køb. sals &AitlTisf tioner TELEFON04.; *2 :,t i:i.t):i,.. :\;i ' korriere? Det er selvfølgelig meget vigtigt, ot du får en ærlig opdrogelse i cl:n klub, det mener ;.q også, ot )eg hor fået i Kolding. Vi hor o1t.'d hoft et meget sta:i'kt hold og klubbens bedste trænere. Du skl i en tirilig older rre de tekniske færdigheder, c:: fysiske skni mon nok først stor".e med son junior eler yngling, for jeg ho"l'ier på, r,1 som 1i11e.r'lier elle: r1l.r'lter eijer drenge skolskol mon l"ikke ke konditi i mere l"ægg ægg 'ræg" på rt spillerne får lov e hold dvj.kle sig. Do du spille Ko jding, vor #et i lidt hurtj.gt du blev po det *'t: de Sporten: Hvcrdon hor træningen i rngdomsårene påvirket din videre fodbolcj.k;;;;;;;. Diverse: MØLBY og beretter her i Sporten,hvod fik ud of deres besøg.?..: Det ved,::g o.ltsi: ikke" Jeg.,iev rykket op pd l,holdet som ondet 6rs. vngling lre grunuen ti dei..;or jee nok vor den, ot inden msn skulle' spille.r*n førstr'fromp i 2.c:vision, fj.k mon nogle skoder og der vor een der ::ku11e s:.*rte rned kc sntæne. l'4on monglede en spiller og tog mi.o rned, og do del så er gåe, rirneiigt godt, fik )eg lov tj l ot forteætte, øe" hor!eg oldrig fc.trudt, og det tror jeg heller ikke ktubben hor. 7 l.lrrgdoms i c;dbold i Englond h'r":d er det? er de stærkere end herh iemme?, /ngdomsfodhold i Englond finces foktisk kun som skolehold, hvor mon så spiller på forskellige hold, til mon er 15 år, derefter kon du så melde dig,;nc i en "rigtig" klr,t.0m de er stærkere, det ved jeg ikke,for de spiller og træner på en onden måde, ved det ot deres skoler spiller næsten hver dog, så det kon godt være, of de gode skofers hold er lidt bedre end de klubhold,vi hor i Dor:mork. S.: Problemet Yøby/Piontek er det gtemt el.ler hvod? J.: Jeg ved ikke om det er glemt, der er sogt og skrevet en he1 de1 om det, det er nok noget vi begge helst vil glemme. Jeg mener ot sd ænge det går godt for mig på londsholdet, tror ieg ikke oviserne vil skrive meget om det, men der skol nok ikke meget til, ot skriveriet begynder i9en. S.: Hvordon føles det ot være ude i kulden ongående londsholdet? J.: Det er selvfølgeig oltid rort ot spile for sit Jond, det er det vi 3

3 ffs Nordlore stor.trd.2 T[. (fi] a51426 Gå 6il0 Nordbors Stol.r.d. 2 t {ø1 a Gud.rue til specialistsn Ost botaisr sigl NORDBORG AUTOOPRETNNG v/svcnd Clauscn Mellemvej 7 Nordborg rlf. q. (04) e4 SVEND WTTE BOLGMONTERNG OLM _ NOBDBOBG _ TELF olle sommen gerne vij.. Det hor togef mig monge år ot blive, skol vi sige næsten iost mond på londsholdet, men det går fremod. Hvordon er din tilvære1se i Englond? Jeg hor fundet en tilrrærelse i EngJ.ond, som ligner den jeg hovde i Donmork meget, skol vi sige en rimelig ofsloppet tilræreise, modsot do jeg spillede for Ajox i Hollond, der vor presset større. Som sogt mon toger det mere ofsloppet i Liverpool, selv om mon hej.st skol vinde hver ørdog. Mon kon selvføge1ig ikke spile op til sit bedste hver uge, men når mon så hor succes, så tror jeg nok, of det hele foregår mere stille og roligt i Liverpool, end ondre steder. Den plon D.B.U. hor om et nyt stodion, hvod synes du om den? \ Det er srrært ot forestille sig, ot mon sk r/ flytte fro drætsporken, ud på et kæmpe stodion i Brøndby. drætsporken hor et eller ondet over sig, det ot toge til Københovn i ldrætsporken, det er en helt speciel og fontostisk oplevelse, også selv om kompen måske ikke er helt så god. Det er stemningen, den er helt fontostisk, om den flytter med ind i et nyt stodion, det tror jeg ikke. Hvordon er det of st6 i Psrken når "Der er et yndigt lond" bliver sunget? Det er enormt vigtigt for hele holdet, når vi står "der", 5 minutter før kompen skol begynde, og hører of olle er med og oppe på mærkerne. Selvføgelig er det os spiere, der skol vise hvod vi duer til, men det hjælper når vi f.eks. hor 46ooo i ryggen. Der er nogen, der hor spurgt hvorfor vi ikke o11e synger med? Jeg tror nok, vi olle står og tænker på kompen,vi skol igong med. dig ot slutte din korriere i? Nej, egentlig ikke, men do leg spille i Donmork vor Arsenol min fovorit klub, men nu do ieg spiller i Liverpool, bj.iver det nok den r \tu klub, ieg vil spile for i Englond. Hvis,zf skul1e skifte, blev det nok til Sponien, og der er der kun Reol Modrid og BorceJ.ono, helst vil ieq til Reøl Modrid Hor du en ønskeklub, du kunne fuenke W SPONSOR l.oldl" NR. 7 siden på bondet hvor '' \renner rrre des E!e!o!ss J&E HUSHOLDNNGSMASKNER ru Tlf [? f;1i3b/å*"' 4 S.: Hvis du skol tilboge til Donmork for spille, hvor bliver det så? J,: Det bliver nok i K..F., der hor jeg spillet i L2 år, så der vender jeg nok tilboge til igen. Vi siqer tok til Jon Mølbv / Pou Erik & Ken xlc lxd TL Kolmos DERES HOK TOBAXD TELEFON 45 17'7, sw ffi ffi ffi ffi dno :?" ril t.tr. re :!l v/f,ooa L.Hor,Dnr rtl.. r. lo. l;klrpogrnroesgn LarEan. ftt. Æ37fl Hordbo(O!:B:l[il:eils. Fro den 3. ti1 8,8. vor herrejunior B og pige/iui Nordborss venskobiby Finipåns lrgl::l;":tdelinsen Vi stortede mondog often kl.2o.3o fro hollen og orkom til Finspåno næste dog k o. liver morgen k:," 7"oo vor vi på et 2,5 km, ongt n,orgeniøb, og der vor selvfø1ge1ig nogle vons[eighqcer med ot komme så tideligt op. Cr:rdag d.5.8. yor vi i Komårdens o'yrepork, og orn fi:;:mj.ddogen hovde pigerne spillet komp mod Lottorps s:ri.pi ger og hovde vundet over.!.ege,.,t med 73 T'.:"" sdog f crmiddog vor der træning. og om ef termiddcgen spillede )uniordorner komp rnod Lottorps junj.crdomer og vondt 43, Somme often spillede junio:herre komp mod Finspång BK og tobte 71. Finsnång spiller dog i en række, der svorer til vores mesterrække. Fredog formiddog vor der rengøring på progrommet, og 1, kl. 4.oo vor vi klsr til ot forloåe skolen. D,: / 1ørdog formiddog k. lo.oo nåede hjem til Nordborg, vor vi næsten mere døde end levende, men vi vor nu o1le enige om, of det hovde været en vellykket tur. os piger. er 'J # i,t Å LjJ # #* {]!t],3#t}solcenter ilt * ** *# m,* NORDBORG Lynskitde Nordborg Tlf Rugløkke ij t^1 1J #######{}#*,t*}*## tr i =rro, ipoils0r l.hnlde' :'.9 EN FR] "& Lorensen Turøvei 42. Kirkeby 6430 Nordborq.Tel DER EA OGSÅ SPONT AT KUNNE KøRE &L PÅ OEN NGTGE HÅDE L/En DEr NEAlr og aexleiar t t0bd.ats x0resx0te J. snodeasen NrrrÅkow.l f.l.lon 2 Snnrtrup g

4 Nordborg, vor vi næsten mere døde end levendermen vi vor nu ole enige omrot det hovde været en vela" BOY EN & CO, STOBEGAOE TLF. it$t6{o ykket tur. NB piger. Til de deltogende ledere og spillere på Finspång turen i ougust 87. Tok for en uforglemmelig tur. At turen blev så vellykket, skyldes ikke mindst jeres gode humør 09 0pførseL. uors!//ø[h, Svend Wrong. 5e1ve turen Alsingeren. gardiner tæpper i:1h:',::''. møbler nr. lsråz WESTON FNA VÆG TL VÆG TONNY PETERSEN MOBLER ETOREGADE 69'. T{OBOBORG TELEEOT{ i V SÆTTER KVALTETEN HøJSÆOET W. Euss Elin.l.ll.ltr :tfunctrnt SPECALCENTEN HVOEVANEN TtF. a607ga 4502tr N.B.'s ti1 besø9 i Finspdng hor været pænt omtolt Fi.nspång de lokole oviser. fik også en pæn omtole Friisig sta,rt fiir d,ø,;rnskø tjejer tnen i i ) Lotorp nåre aa hirrrrfl,".ikapp "Frisk stort for de donske piger, men Lotorp vor tæt p6 udligningt'. rrfolkblodet" skriver videre, trods en stærk onden ho1vleg, tobte Lotorps F's F71 juniordomehold venskobskompen mod Nordols BK fro den donske venskobsby Nordborg. NB førte med 40 ved pausen, men i onden holvleg fik gæsterne ikke scoret, men Lotorp kom op pd 43. Lotorps holdleder Bengt0lof Andersson sogde efler kompen. Vi vor overlegne i 2.holvleg. Pigerne, \ Donmork virkede trætte. Vi fik sot skik på vorj spil og forærede ikke så monge bolde væk, som i l. holvleg. Trioen Vicky Wrong, Anito Kristensen og Sonne Pedersen vor de bedste på det donske hold. $!tguu9:ee =:E9 Afholdet 1ørdog den 17.okt.på Nørherredhus. et betater sig altid at gå til fagmander HANS SCHMlDT Ure&optik Løitertoft 8a Guld&sølv ttf v SøGER hor lystffirke æggelsen of festen. som M/t( 3 STK. ved tiliette!srv:dsl:s1ie:eisrs:g11g?q! "6 El ii

5 EAA E 8 9 ) t ) TgE P = 4L =!!E 9 vde fået ri ii SS\. [ + i r = 1. Hoderslev FK FC Devont Fronkrig 2. Ulkebøl SC Hohenospe V.tysklond 3. EDO Hoorlem Holl. Ukebøl 4. SC Hohenospe T. S. B. Flensburg 5. Næstved 0.K.S.0dense 6. Brøndby N.B. 7. T. S.B.Flensburg EDO Hoorlem 8. N. B. S. B. 9. Phønix Lubeck Rend s borg lo. 0.K.S. 0dense Hoderslev FK 11. OSC Hoorlem L2. S. B. fortsot fro side 't 8ry5 = Juniorrækken Yrglilgs:rELsl ), =E med på t uren. tt llo ot E ne gik som ormt b tø d, to ske keerrnne t turen ti goveer trø ie roo. o.1 1. g sende e n stoor t ok ti lv VOorre s,ntunes uden d 1n h iæl pvvii111 e onge situ o tioneer kede chou f f øre T, A lfred og oqg v on nied brovo Tr v i fø te o SOotti d dt med os og st od tr ods oo t ger under eis to k for deett. sen som h o rho ft k ontok tenn tti isk som s k ri ft 1i gt, hor oggssoå yd vi drog o f s ted hv ilket vi v i eer m jeg gerne pers on 1i gt tokk kkee oo 1e peciel tok til "P or i sudvo vosgeet lt, s Cousen, Tove And ersen,,eerrnno Coro Mey e rog Pee r Chris isttiioor sen. vellykket tur. Gunn nnoor U S C

6 Vi er meget modtogelige ne ænd::e festens form. Det kon f være rned til Bent Riemer. for nye ideer, og vil ger ct STTLHOFF" gøre LEGETøJ AF SLUTNNGSFEST UNGDOM NORDBORG Afholdes søndog den 25.okt. på Nørherredhus. b. HOBBY r. Flot forår for drenge ofd. hor kloret sig godt i foråret. Drenge A er ubesejret i turneringen, vi hor spillet 3 kompe uofgjort og tigger nr.2 med 21 point. 5 pokolturneringen spillede vi os frem ti1 semrnif \en mod UU og tobte ef ter omkomp og strof f esp(. fkonkurrence. Drengå B er ploceret som nr.4 med 18 point, kun 4 point efter nr'.1. Vi hor deltoget i Horne Cup, hvor det knop gik så godt f or i. ho.ldet, men 2. holdet k.iorede sig f int. Vi hovde dog en god tur og fik en mosse vourgurd, Trods ringe udbud of oktiviieter, udover fodbold, vor vi ledere i"mponerede over drengenes evner til OE ER ALTD VELKOUTTEN PÅ Både drenge A og B ot hygge sig. Vi skol nu J.gong rned efterdret, oo vi håber, ot drenge, vi1 møde med sornme indstilj.ing, både p6 og uden fo:' bonen. i.i:". l. pr"?,1". 3. pr, ^ i'ti. {:. pr. (.,p.. i. i,,". 8. pr. 9.pr, \ ,,rr?l.4;,.. med 43' i;;;;;i;d"" irirrp. twc;r"i"n'on" sasterna (Foto: Calle Haggartl D BABYUDSTYR TELF !,fel:lllgglltgrlql Riebesve j 36 Fj.emer Solsorteve j 3 Susor':r:e Petersen Th.Bvorsensve j Ler Pctersen Rypeve j 8 l''losevi:ng 52 florie?ileyer Tjørn;vænget 6 Johonnes Nissen f urøve ) 23 Sve nd Wrong Gunno: Jørgensen Østerhoven 9 Tontoft 8 Gunver Rudbeck Alfrecj Honsen Bent 72 SPONSOR l.hold'' lr.2 NØR HERRED HUS TELEF.N aglerl orrel t t ln J1 en Fa.J.J.JENSEN Nordborg tclclon M ianoetlorc tllst,,15 t,l 06 xotdlolb asla5a 2. o'. = e;;;;;;;;;;;31"t'nr,'r'"rredhus t. or. Govekort værdi 2oo '<r = ). pr, = Govekort værdi j.oo 'r 9,, pt. = kosse "50RT GULD" sponsor Corlsberg m.v.h./chresten Herretøi drengetøi lædervarer Tll !1==9!4i!l9BE!!.1 Der vor i o1t 5 præmier, men KUN 2 hovde sendt en øsning ind, begge vor rigtige, sd vi hor trukket od, med følgende resultot: 1.præmie govekort på loo kr hor Dorthe B. Andresen vundet 2.præmie foto med outogrof of John Sivebæk hor Arne Lund vundet gevinsterne bliver sendt med post/ Ti1 lvkke' 7 N HAFf,A HAAND HAATD KELD & PETER MATTESE{ MADS CLA'SENSVEJ '. 64:Xr NONDBONG R NG

7 Kl.17.oo lclrlocj vi Peris og drog syd på til Bour frt. PERREqAARD A 6430NOnDAOnG TLF. /tsol 50 KOFN _ 6/174SKOVBY TLF.4/t44OO FODERSTOFFER BRÆNDSEL BYGGEMATEFALER De fleste of Sportens læsere er sikkert forlængst bekendt med, ot en flok Oldboys og Veteroner med domer (5o pers) hovde besluttet sig for ot oflægge Fronkrig et L,esøg i dogene 27. 3l noj, Det vor en tur, som hovde været trnder forberedelse sennem co, 3f4 6r på foronledning of en invitotion fro vores venskobsklub Quincy v.poris. de 3/4 år hor vi dels indbetolt løbende ti turen, somt indtjent midler ved et por orrongementer i NordAs lårætscenter. På denne måde hor vi kunnet gennemføre turen til rimelig pris, uden somtidig ot modtoge tilskud fro onden side. Selvå turen stortede fro drætscentret onsdog often d"27. ki"cs.2o.oo if19'plonen.(oe der r \ med kon sikkert huske ot olt ikke gik efter p z n"n), ndun vi nåede Guderrrp, vor vi klor over,ot ot køre bussen vcr mere eller rnindre ivsforlig med den sejlede værre end spritbåden i vindstyrke 1o" Vi biev enige med choufførerne og Leo, ot vi i host måtte hove en orrden bus. K.co.23,oo kørte vi fro Podborg med kurs mod Po: ^ plonen skul,e vi modtoges of vore værter på Efter AHDELSBAUKEH Quincv stodion kl.12.oo, vi onkom med kun "l times STATO'{SVEJ 4 TLF. /t6 05 1l:} forsinkelse. Vi blev modtoget med udendørs fransk buffet og h'oc dertil hører. vi nod Quinc;' 3 holvrese b ] i ir.io.ååroiir"a" 1:me, dereiter stod cet 2'2 * stroffesporkkonkurlro.." som NB vondt 54, slutresultot 76 og en elno.n flot pokol med hjen' til NB's klubhr.rs, oesude" Køb og salg af brugte biler!riodtog vi en pokol fo: ot gæste.quincv, somt to Løjtertoft 13 Nordborg flo"kår vin pr. spiller flot gestus. 0m oftenen hotel i HoissyTll b]e" "i indlogeret på et udmærket Cromoqel, hvor vi spiste sommen med vore værter. Fronkrig, lfr"aoi spiste vi morgenkoffe hos Donfoss lhrror"it"t der vor rundvisning, et meget godt orronet VE LEG loement. som fronskmændene hovde fået i stond. SKOLEVOGN OG EGET il"r"ftåt fortsotte vi ti1 det stors16ede Vers lles OR LOKA LE lslot,hvor vi qik oq nød solen i porken,inden ' lkørte ind i såre iertet of Poris,hvor vi sd næs ten ole berømthedei som f.eks.eif{etårnet,triumfn. BOYSEN br"n. Louvre,NotreDome o.m. o. Srbollcn 2 tcll. ' ld"srden vor der tid til lidt shopping og spisning' EN ffi=m TE KomTLt 'eftf. BYENS GRLL & BURGER v/(nud Tarbenssn it'jo'3.".on" * TTORCGADE "8 ciist:'iktet, nærmere bestenrt til byen Choblis, er kendt fqr nogle fontostisk gode vine. SKÆVE.',»l<'k Vores venskobskiub Quj.ncy er desuden vensicobskluh \E rxonvam Y = ålrhe ; med Che!:lis,hvorfor der vor oftolt en 4 holds turl' Restaursnt nering hos dem. 4s O H9; ''lh storesade Efter indlogering pd 2 hoteller + enkelte på en Tt. 04 gård i Psincv,mødtes vi co.j.oo pers. ti middog på Hotel de L'etoile (her boed= 26 of os) Lørdog morgen kørte vi en tur ud i vinmorkerne,hvor vi i det skønne vejr fik en fyldig forkloring på, Erik Jensen h"ordon mon dr rker vin o.. v. Olielyr Centralvarme og sanitet Dernæst kørte vi ind på err "vinfobrik"vinkælcer, aut. gas. og vandmester hvor vi srnogte de herli.ge ægte vorer herefter 4 retter mod m.v. Kl.14,oo stortede fodboldturenemellemvel 2 Nqrdborg riloen pd Choblis stodion, mens domerne arrcngeretelefon dr. \ bustur til den nærliggende bv Auxern. De\ 'NB hold mødte h.h.v. Quincy og Choblis og responsor l.holdt NR.5 sultoterne blev i2 og o3 oltså skulle vi spille om 3 og 4 plodserne, det ene hold vondt 3. V:i hovde oeså dommere med B,Riemer og A.Berger. Des"værre kunne B.R.'s bentøj ikke holde ti1 fodfarve OG TAPET boldkompen,hvorfor hon rnåtte over.ode dommerhversioregade 17 Nordborg vet i finolen til A.B. Choblis vondt efter stroffetlf gogne!a!5!9!m URE OpTtK 65 NOiDOBG TLF. T55 scm spr:rkkonkurrence, den ordinære komp sluttede 11. E{ter kompene vor der præmieoverrækkelse,hvor vi igen fik pokoler fo:'vores deltogelse,desuden fik hrer spiller Lidt f1;,dende, som vi også fik i Porit *. 0r oftenen somiedes vi igen co.loc personer til g,iiloften på en onden vin96rd,hvar vi stortede mer smogsprøver og derefter spiste i loden, som sa.r:iv,:nlig 4 relter mod, typisk soj"ot,kødret,ost og t*:: te, Vi tokkede værterne fo: en dejlig tid og inviterede denr på genvisit i NB om co.2 år. Søndog morqen k.8.3o forlod vi Choblis med snuden mo<i Donmork op over Luxembourg og videre gennem Vesttysklond. Vi hovde forventet ot rære hiemme co.kl.24,oo,nen k"blev co,5.3o mondog morgen,måske en onelse trætte' hn j"g tror nok,ot!åg tør sige på olles vegne,d utrolig stor oplevelse rigere,en oplevelse som ikke kon beskrives. Jeg vil gerne tokke Hondelsbonken for tosker,hotte fortsættes på side C Jeo klaår dgn MALNG TAPETEF LANGESø HERREFRSØR UNOGÅ VENTETDEN BESTL TD Dre, et godt nummer v J. H. Rasmussen Mågevej 2, Langesø (ffiry^z^) \LF MALEBFORBETNNG Hesselhøjvej 32 Tlt MALTRME6TER EAXE JøBSEX mfl*" llandelsbanken PEDEBsET HEASELHSryEJ TO a(d t oroaoro **l,r"pæ r.8 BAl\rr(EN Telefon (04)

8 L^ UU,rffi U enghof f '+'s,:, '"r72'< En Herre og Damefrisør hl lbank lrar nunge fordele \tl(fi",:" iv *+ clerfor SYD*,BANS_[ BM.YT j SPONSOR 1.HO,DET NE,. 8 FORNE,EN?iDSBESTLLNG Mandag Tirsdag Onsdag Lørdag lukket Havnb jerg Butikscenter SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 Tf ) NORmG DATF/ASKER & RE'{SEf, VRMLER DET MED SPÆNDENDE EFTERÅRSNYHEDE R,) KOM ND OG GÅ PÅ KGGETUR FD Pt.ADSEN 3 il30tobmfg TELEFON (X ilsl479 n/ relr.?{ordborg/., t e t o 6430 røjers?rrre sffiffimt RDEPLÅESEN TELEFoN 't5 NORDBORG ULYKKESFMR$KRNG. TÆNDER VDSTE DU for.". at kun 80 øre om dagen kan du forsikre dine tænd. (indtil 2O.OOO k) og din førlighed (indtil 2.OO0.OOO kr] mod skader opstået ved ulykkestilfælde i din fritid, f. eks. iforbindelse med din sport. Vil du vidb mere om ulykkesforsiking eller andre forsikrin ger så kontakt : BJAnNlElt TELSEN SPONSOR lfuicklyer lsdkkere! f \ t. HOLDET NR. 1 HELMAR'S FOTO Her skal du se de billeder, ieg tog i går! Åer skal hverken sælges isenkram, tekstil, madvarer eller hverves medlemmer. Vi har såmænd bare købt pladsen her for at støtte en god sag og sende dig en venlig hilsen fra ndlever din lilm i dog og hent dejlige lorvebilleder i morgen...! Kgl.BrAnd PERLEGADE 40. SøNOERBORG TELEFON (kontor) ELLER (prtvar) NORDBO RG o 11

TIf.45o5oo. 49oo24 453373. 45456o. 5.: I hor været på longe turer tii jeres kompe, hvod fik drengene tiden til ot. gå med

TIf.45o5oo. 49oo24 453373. 45456o. 5.: I hor været på longe turer tii jeres kompe, hvod fik drengene tiden til ot. gå med Medlemsblad for :lq:i.; sp FPrEl/ Udgiver...;... Redoktion, Koss.& Annoncer. Tryk... NOVEMBER 1986 I7.ÅBbANG!Å!\EPE!9-a,f I Novn BOLDKLUB :Ib AnthonyrMågevei :Nord-AIs 0ffset N0RD-ALS B0DKLUB' : IiALTHER

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

RTEN Medlernsblad fon

RTEN Medlernsblad fon ,1,D - RTEN Medlernsblad fon NOBD-ALS BOLD(LUB O sp8rqen UDGVER: Nordals Boldklub Nordals Håndboldklub Redaktion: Chr. Larsen, Røllikevej 8, Havnbjerg. NTB Nlr]E" NtR. r0 0KTOtsER r98r 12. Åncanc -- Bestyrelsen

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 500 glade piger deltog i NB's PIGE CUP Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med rekorddeltagelse

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det.

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det. Åben Damedag Maj 2007 Langt om længe blev det den 2. maj, hvor vi skulle afvikle vores første Åben Damedag i Smørblomsternes regi. Vi havde glædet os til dagen i lang tid, og vi håbede, at vores forberedelser

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

CUP 2012. En rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2012/2013!

CUP 2012. En rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2012/2013! RIF s FODBOLDSUPPORT og Sportmaster ØNSKER HERMED ALLE SPONSORER, TRÆNERE, DRENGENE, FAMILIERNE OG ALLE ANDRE INVOLVEREDE - CUP 2012 Fredag til søndag, 14., 15. og 16. december En rigtig glædelig jul samt

Læs mere

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012.

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. Torsdag den 05. april kl. 05.00 drog Husum's U15 & U13 1 og U13 2 drenge med trænere og holdledere, fra klubhuset med retning mod Venlo Holland, hvor de

Læs mere

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Kom i klub det er snart vinterferie! Før jul var der rigtige mange medlemmer i klub, så der er måske ikke noget at sige til, at du tager en slapper. Men, men,

Læs mere

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN 9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN Sporten Hvordan ser du fremtiden for. de mindre' klubber - rent økonomisk Man skal kalde en skovl en skovl - en spade en spade, arbejde' på det niveau man er,ikke

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

NB's Ordinær Generalforsamling.

NB's Ordinær Generalforsamling. NB's Ordinær Generalforsamling NB's nye bestyrelse øverst fra venstre Anders Ebsen, Peter cioc«, Poul Lyngkilde, Kaj Duus Jensen Nederst fra venstreerik Nørskov, Conni BKo/mos, Bjarne Knudsen I Det var

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 25. til 27. April 2014 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2014 Fra 25. til 27. April 2014 FREDAG DEN 25. April kl.16:30 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\ /f} ("!'f"!l lr "\> NCRD50RG Drttttl'SFOREjN' ; llv_"- L:; 'f' \ l " '''''; ' FJ:&J' lfl ::-(:;;'Y 4_ al8"i:lh nr 12 dec 165 - 'Jinsvarshred AJønseil db 1 ''U' 'Sl

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde 1 Hvor mange skal med på turen: 43 piger fordelt på 3 hold: U14 U17 U19. ( 41 i bussen) 5 holdledere og trænere ( 4 i bussen) Susan Jørgensen Heidi Østergaard

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Seiffert Cup 2011. Program til. Indendørsstævne i Lille Næstved Skoles Hal. HG Fodbold Ungdoms Forældreforening & SportMaster, Seiffert

Seiffert Cup 2011. Program til. Indendørsstævne i Lille Næstved Skoles Hal. HG Fodbold Ungdoms Forældreforening & SportMaster, Seiffert HG Fodbold Ungdoms Forældreforening & SportMaster, Seiffert Program til Seiffert Cup 2011 Indendørsstævne i Lille Næstved Skoles Hal Herlufsholmvej 16, 4700 Næstved Fredag den 28. januar Lørdag den 29.

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC og Herstedøster IC har hermed fornøjelsen at indbyde til den 18. udgave af Solrød Sport CUP, Herstedøster IC den 5-6-7. september 2014 Solrød Sport CUP, Herstedøster IC afvikles med udgangspunkt i DBU

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben.

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben. Henning blev ved foreningens afslutningsfest den 29.oktober 994 drætsmand 994* Han var desværre denne dag forhindret og derfor blev overrækkelsen af pokalen m.m. foretaget på generalforsamlingen den 27.

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil az\ t6'?- \'- r\ t^ /\ /\\ /\ -'z- (r\tb {^ w lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil Helmuth Hansen blikkenslagermester Gå til rltls fagmandenl aut. gas- & vandmester Bækgade 2 - Telefn (0'4 5 t6 4 AMTSMESTRE

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Ændringer pr. 10-6 Udgået i PU-10, pulje 1: Vallensbæk har trukket sig, og derfor udgår følgende kampe: 107-113 - 129-141 - 162-165 Udgået i PU-12,

Ændringer pr. 10-6 Udgået i PU-10, pulje 1: Vallensbæk har trukket sig, og derfor udgår følgende kampe: 107-113 - 129-141 - 162-165 Udgået i PU-12, Ændringer pr. 10-6 Udgået i PU-10, pulje 1: Vallensbæk har trukket sig, og derfor udgår følgende kampe: 107-113 - 129-141 - 162-165 Udgået i PU-12, pulje 1: Slagelse 2 har trukket sig, og derfor udgår

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

"VM-legene" afvikles fra k1.10.00-12.00. SPORTEN opfordrer alle NB-spillere til at deltage i arrangementet.

VM-legene afvikles fra k1.10.00-12.00. SPORTEN opfordrer alle NB-spillere til at deltage i arrangementet. Situation fra serie 4 kampen Bov - NB ( 2-1), hvor Jens Hansen blev skadet. M opvarmning Nord-Als Boldklub er selvfølgelig på pletten når "Nordborg på Toppen" markerer sig i anledning af det foranstående

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

VBK klubmesterskab 2014

VBK klubmesterskab 2014 Klubmesterskabet afvikles i Vanløse hallerne: lørdag den 0 april fra kl. 000. Der spilles i følgende rækker: Kamptype og forventede kamptider: M-række: Alle A-trup spillere HS:08-13, DS:08-13, HD:13-19,

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere