rå!ele!:=98:i NR.5 I8;ÅROANG 25...Tlfd*6o5oo -,:,i1 a4o7 l',,.i,:,,. ',-) iil;ig3 Jon: det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rå!ele!:=98:i NR.5 I8;ÅROANG 25...Tlfd*6o5oo -,:,i1 a4o7 l',,.i,:,,. ',-) iil;ig3 Jon: det"

Transkript

1

2 rå!ele!:=98: NR.5 Udgiver.. Redoktion Tryk..... SEPTEMBER Anthony,Mågevej JAN MØLEY,\\l': Tlfd*6o5oo Erik Nørskov,Bogfinkevej 15 Corsten Antonisen, Th. Brorsv 22 :NordAls 0ffset N0RDALS B0DKLUB 8;ÅROANG LVERPOOL :NORDALS BOLDKLUB :h 87,:,i1 a4o7 l',,.i,:,,..."'. Pou Eri.k og Ken hor besøgt JAN ',) is bestyrelse: Formond zbørge ZonchettorRideplodsen 8.Tf lhstformond..... :PouL Lyngkilde,Rygløkken is.. : : +S+lZi Sekretær... :Bent Ri.il"rrSoi;;;;;""i g... iil;ig3 Kosserer... :Anders EbsenrRypevei 66...: _ "" 4il;ig!ed_19m... :Peer Christiån""nrTrlrøve i L4.:.,4åaa88 Spilleudy. for.tn... : Jørgen Nissen r Rypårej 6;:.:.:: *,'j,.t 'råil Ung.Afd. formond. : PerMøerskovrbi" ;"i" j ia : :'.' *,ir OLDBOYS ofdelingen3 Formond..., :Gunnor JørgensenrØsterhoven 9.. : : :. : : :Clous Clousenr$toregode t{edlem... :01e DollrMidthoven o... Sp.udv.0B :John LorsenrStoregod e Sp.udv.Vet... :Per PetersenrRypevei 8...,.i:i!:i. Klubhus... :NordAs,Boldkfub,is Klubhus. NordAls Hollen. :NordAs ldrætscenter... : : Jon: : SENVCE LANGESø F. LAURDSEN Søvej1o6430Nordb0fg Køb. sals &AitlTisf tioner TELEFON04.; *2 :,t i:i.t):i,.. :\;i ' korriere? Det er selvfølgelig meget vigtigt, ot du får en ærlig opdrogelse i cl:n klub, det mener ;.q også, ot )eg hor fået i Kolding. Vi hor o1t.'d hoft et meget sta:i'kt hold og klubbens bedste trænere. Du skl i en tirilig older rre de tekniske færdigheder, c:: fysiske skni mon nok først stor".e med son junior eler yngling, for jeg ho"l'ier på, r,1 som 1i11e.r'lier elle: r1l.r'lter eijer drenge skolskol mon l"ikke ke konditi i mere l"ægg ægg 'ræg" på rt spillerne får lov e hold dvj.kle sig. Do du spille Ko jding, vor #et i lidt hurtj.gt du blev po det *'t: de Sporten: Hvcrdon hor træningen i rngdomsårene påvirket din videre fodbolcj.k;;;;;;;. Diverse: MØLBY og beretter her i Sporten,hvod fik ud of deres besøg.?..: Det ved,::g o.ltsi: ikke" Jeg.,iev rykket op pd l,holdet som ondet 6rs. vngling lre grunuen ti dei..;or jee nok vor den, ot inden msn skulle' spille.r*n førstr'fromp i 2.c:vision, fj.k mon nogle skoder og der vor een der ::ku11e s:.*rte rned kc sntæne. l'4on monglede en spiller og tog mi.o rned, og do del så er gåe, rirneiigt godt, fik )eg lov tj l ot forteætte, øe" hor!eg oldrig fc.trudt, og det tror jeg heller ikke ktubben hor. 7 l.lrrgdoms i c;dbold i Englond h'r":d er det? er de stærkere end herh iemme?, /ngdomsfodhold i Englond finces foktisk kun som skolehold, hvor mon så spiller på forskellige hold, til mon er 15 år, derefter kon du så melde dig,;nc i en "rigtig" klr,t.0m de er stærkere, det ved jeg ikke,for de spiller og træner på en onden måde, ved det ot deres skoler spiller næsten hver dog, så det kon godt være, of de gode skofers hold er lidt bedre end de klubhold,vi hor i Dor:mork. S.: Problemet Yøby/Piontek er det gtemt el.ler hvod? J.: Jeg ved ikke om det er glemt, der er sogt og skrevet en he1 de1 om det, det er nok noget vi begge helst vil glemme. Jeg mener ot sd ænge det går godt for mig på londsholdet, tror ieg ikke oviserne vil skrive meget om det, men der skol nok ikke meget til, ot skriveriet begynder i9en. S.: Hvordon føles det ot være ude i kulden ongående londsholdet? J.: Det er selvfølgeig oltid rort ot spile for sit Jond, det er det vi 3

3 ffs Nordlore stor.trd.2 T[. (fi] a51426 Gå 6il0 Nordbors Stol.r.d. 2 t {ø1 a Gud.rue til specialistsn Ost botaisr sigl NORDBORG AUTOOPRETNNG v/svcnd Clauscn Mellemvej 7 Nordborg rlf. q. (04) e4 SVEND WTTE BOLGMONTERNG OLM _ NOBDBOBG _ TELF olle sommen gerne vij.. Det hor togef mig monge år ot blive, skol vi sige næsten iost mond på londsholdet, men det går fremod. Hvordon er din tilvære1se i Englond? Jeg hor fundet en tilrrærelse i EngJ.ond, som ligner den jeg hovde i Donmork meget, skol vi sige en rimelig ofsloppet tilræreise, modsot do jeg spillede for Ajox i Hollond, der vor presset større. Som sogt mon toger det mere ofsloppet i Liverpool, selv om mon hej.st skol vinde hver ørdog. Mon kon selvføge1ig ikke spile op til sit bedste hver uge, men når mon så hor succes, så tror jeg nok, of det hele foregår mere stille og roligt i Liverpool, end ondre steder. Den plon D.B.U. hor om et nyt stodion, hvod synes du om den? \ Det er srrært ot forestille sig, ot mon sk r/ flytte fro drætsporken, ud på et kæmpe stodion i Brøndby. drætsporken hor et eller ondet over sig, det ot toge til Københovn i ldrætsporken, det er en helt speciel og fontostisk oplevelse, også selv om kompen måske ikke er helt så god. Det er stemningen, den er helt fontostisk, om den flytter med ind i et nyt stodion, det tror jeg ikke. Hvordon er det of st6 i Psrken når "Der er et yndigt lond" bliver sunget? Det er enormt vigtigt for hele holdet, når vi står "der", 5 minutter før kompen skol begynde, og hører of olle er med og oppe på mærkerne. Selvføgelig er det os spiere, der skol vise hvod vi duer til, men det hjælper når vi f.eks. hor 46ooo i ryggen. Der er nogen, der hor spurgt hvorfor vi ikke o11e synger med? Jeg tror nok, vi olle står og tænker på kompen,vi skol igong med. dig ot slutte din korriere i? Nej, egentlig ikke, men do leg spille i Donmork vor Arsenol min fovorit klub, men nu do ieg spiller i Liverpool, bj.iver det nok den r \tu klub, ieg vil spile for i Englond. Hvis,zf skul1e skifte, blev det nok til Sponien, og der er der kun Reol Modrid og BorceJ.ono, helst vil ieq til Reøl Modrid Hor du en ønskeklub, du kunne fuenke W SPONSOR l.oldl" NR. 7 siden på bondet hvor '' \renner rrre des E!e!o!ss J&E HUSHOLDNNGSMASKNER ru Tlf [? f;1i3b/å*"' 4 S.: Hvis du skol tilboge til Donmork for spille, hvor bliver det så? J,: Det bliver nok i K..F., der hor jeg spillet i L2 år, så der vender jeg nok tilboge til igen. Vi siqer tok til Jon Mølbv / Pou Erik & Ken xlc lxd TL Kolmos DERES HOK TOBAXD TELEFON 45 17'7, sw ffi ffi ffi ffi dno :?" ril t.tr. re :!l v/f,ooa L.Hor,Dnr rtl.. r. lo. l;klrpogrnroesgn LarEan. ftt. Æ37fl Hordbo(O!:B:l[il:eils. Fro den 3. ti1 8,8. vor herrejunior B og pige/iui Nordborss venskobiby Finipåns lrgl::l;":tdelinsen Vi stortede mondog often kl.2o.3o fro hollen og orkom til Finspåno næste dog k o. liver morgen k:," 7"oo vor vi på et 2,5 km, ongt n,orgeniøb, og der vor selvfø1ge1ig nogle vons[eighqcer med ot komme så tideligt op. Cr:rdag d.5.8. yor vi i Komårdens o'yrepork, og orn fi:;:mj.ddogen hovde pigerne spillet komp mod Lottorps s:ri.pi ger og hovde vundet over.!.ege,.,t med 73 T'.:"" sdog f crmiddog vor der træning. og om ef termiddcgen spillede )uniordorner komp rnod Lottorps junj.crdomer og vondt 43, Somme often spillede junio:herre komp mod Finspång BK og tobte 71. Finsnång spiller dog i en række, der svorer til vores mesterrække. Fredog formiddog vor der rengøring på progrommet, og 1, kl. 4.oo vor vi klsr til ot forloåe skolen. D,: / 1ørdog formiddog k. lo.oo nåede hjem til Nordborg, vor vi næsten mere døde end levende, men vi vor nu o1le enige om, of det hovde været en vellykket tur. os piger. er 'J # i,t Å LjJ # #* {]!t],3#t}solcenter ilt * ** *# m,* NORDBORG Lynskitde Nordborg Tlf Rugløkke ij t^1 1J #######{}#*,t*}*## tr i =rro, ipoils0r l.hnlde' :'.9 EN FR] "& Lorensen Turøvei 42. Kirkeby 6430 Nordborq.Tel DER EA OGSÅ SPONT AT KUNNE KøRE &L PÅ OEN NGTGE HÅDE L/En DEr NEAlr og aexleiar t t0bd.ats x0resx0te J. snodeasen NrrrÅkow.l f.l.lon 2 Snnrtrup g

4 Nordborg, vor vi næsten mere døde end levendermen vi vor nu ole enige omrot det hovde været en vela" BOY EN & CO, STOBEGAOE TLF. it$t6{o ykket tur. NB piger. Til de deltogende ledere og spillere på Finspång turen i ougust 87. Tok for en uforglemmelig tur. At turen blev så vellykket, skyldes ikke mindst jeres gode humør 09 0pførseL. uors!//ø[h, Svend Wrong. 5e1ve turen Alsingeren. gardiner tæpper i:1h:',::''. møbler nr. lsråz WESTON FNA VÆG TL VÆG TONNY PETERSEN MOBLER ETOREGADE 69'. T{OBOBORG TELEEOT{ i V SÆTTER KVALTETEN HøJSÆOET W. Euss Elin.l.ll.ltr :tfunctrnt SPECALCENTEN HVOEVANEN TtF. a607ga 4502tr N.B.'s ti1 besø9 i Finspdng hor været pænt omtolt Fi.nspång de lokole oviser. fik også en pæn omtole Friisig sta,rt fiir d,ø,;rnskø tjejer tnen i i ) Lotorp nåre aa hirrrrfl,".ikapp "Frisk stort for de donske piger, men Lotorp vor tæt p6 udligningt'. rrfolkblodet" skriver videre, trods en stærk onden ho1vleg, tobte Lotorps F's F71 juniordomehold venskobskompen mod Nordols BK fro den donske venskobsby Nordborg. NB førte med 40 ved pausen, men i onden holvleg fik gæsterne ikke scoret, men Lotorp kom op pd 43. Lotorps holdleder Bengt0lof Andersson sogde efler kompen. Vi vor overlegne i 2.holvleg. Pigerne, \ Donmork virkede trætte. Vi fik sot skik på vorj spil og forærede ikke så monge bolde væk, som i l. holvleg. Trioen Vicky Wrong, Anito Kristensen og Sonne Pedersen vor de bedste på det donske hold. $!tguu9:ee =:E9 Afholdet 1ørdog den 17.okt.på Nørherredhus. et betater sig altid at gå til fagmander HANS SCHMlDT Ure&optik Løitertoft 8a Guld&sølv ttf v SøGER hor lystffirke æggelsen of festen. som M/t( 3 STK. ved tiliette!srv:dsl:s1ie:eisrs:g11g?q! "6 El ii

5 EAA E 8 9 ) t ) TgE P = 4L =!!E 9 vde fået ri ii SS\. [ + i r = 1. Hoderslev FK FC Devont Fronkrig 2. Ulkebøl SC Hohenospe V.tysklond 3. EDO Hoorlem Holl. Ukebøl 4. SC Hohenospe T. S. B. Flensburg 5. Næstved 0.K.S.0dense 6. Brøndby N.B. 7. T. S.B.Flensburg EDO Hoorlem 8. N. B. S. B. 9. Phønix Lubeck Rend s borg lo. 0.K.S. 0dense Hoderslev FK 11. OSC Hoorlem L2. S. B. fortsot fro side 't 8ry5 = Juniorrækken Yrglilgs:rELsl ), =E med på t uren. tt llo ot E ne gik som ormt b tø d, to ske keerrnne t turen ti goveer trø ie roo. o.1 1. g sende e n stoor t ok ti lv VOorre s,ntunes uden d 1n h iæl pvvii111 e onge situ o tioneer kede chou f f øre T, A lfred og oqg v on nied brovo Tr v i fø te o SOotti d dt med os og st od tr ods oo t ger under eis to k for deett. sen som h o rho ft k ontok tenn tti isk som s k ri ft 1i gt, hor oggssoå yd vi drog o f s ted hv ilket vi v i eer m jeg gerne pers on 1i gt tokk kkee oo 1e peciel tok til "P or i sudvo vosgeet lt, s Cousen, Tove And ersen,,eerrnno Coro Mey e rog Pee r Chris isttiioor sen. vellykket tur. Gunn nnoor U S C

6 Vi er meget modtogelige ne ænd::e festens form. Det kon f være rned til Bent Riemer. for nye ideer, og vil ger ct STTLHOFF" gøre LEGETøJ AF SLUTNNGSFEST UNGDOM NORDBORG Afholdes søndog den 25.okt. på Nørherredhus. b. HOBBY r. Flot forår for drenge ofd. hor kloret sig godt i foråret. Drenge A er ubesejret i turneringen, vi hor spillet 3 kompe uofgjort og tigger nr.2 med 21 point. 5 pokolturneringen spillede vi os frem ti1 semrnif \en mod UU og tobte ef ter omkomp og strof f esp(. fkonkurrence. Drengå B er ploceret som nr.4 med 18 point, kun 4 point efter nr'.1. Vi hor deltoget i Horne Cup, hvor det knop gik så godt f or i. ho.ldet, men 2. holdet k.iorede sig f int. Vi hovde dog en god tur og fik en mosse vourgurd, Trods ringe udbud of oktiviieter, udover fodbold, vor vi ledere i"mponerede over drengenes evner til OE ER ALTD VELKOUTTEN PÅ Både drenge A og B ot hygge sig. Vi skol nu J.gong rned efterdret, oo vi håber, ot drenge, vi1 møde med sornme indstilj.ing, både p6 og uden fo:' bonen. i.i:". l. pr"?,1". 3. pr, ^ i'ti. {:. pr. (.,p.. i. i,,". 8. pr. 9.pr, \ ,,rr?l.4;,.. med 43' i;;;;;i;d"" irirrp. twc;r"i"n'on" sasterna (Foto: Calle Haggartl D BABYUDSTYR TELF !,fel:lllgglltgrlql Riebesve j 36 Fj.emer Solsorteve j 3 Susor':r:e Petersen Th.Bvorsensve j Ler Pctersen Rypeve j 8 l''losevi:ng 52 florie?ileyer Tjørn;vænget 6 Johonnes Nissen f urøve ) 23 Sve nd Wrong Gunno: Jørgensen Østerhoven 9 Tontoft 8 Gunver Rudbeck Alfrecj Honsen Bent 72 SPONSOR l.hold'' lr.2 NØR HERRED HUS TELEF.N aglerl orrel t t ln J1 en Fa.J.J.JENSEN Nordborg tclclon M ianoetlorc tllst,,15 t,l 06 xotdlolb asla5a 2. o'. = e;;;;;;;;;;;31"t'nr,'r'"rredhus t. or. Govekort værdi 2oo '<r = ). pr, = Govekort værdi j.oo 'r 9,, pt. = kosse "50RT GULD" sponsor Corlsberg m.v.h./chresten Herretøi drengetøi lædervarer Tll !1==9!4i!l9BE!!.1 Der vor i o1t 5 præmier, men KUN 2 hovde sendt en øsning ind, begge vor rigtige, sd vi hor trukket od, med følgende resultot: 1.præmie govekort på loo kr hor Dorthe B. Andresen vundet 2.præmie foto med outogrof of John Sivebæk hor Arne Lund vundet gevinsterne bliver sendt med post/ Ti1 lvkke' 7 N HAFf,A HAAND HAATD KELD & PETER MATTESE{ MADS CLA'SENSVEJ '. 64:Xr NONDBONG R NG

7 Kl.17.oo lclrlocj vi Peris og drog syd på til Bour frt. PERREqAARD A 6430NOnDAOnG TLF. /tsol 50 KOFN _ 6/174SKOVBY TLF.4/t44OO FODERSTOFFER BRÆNDSEL BYGGEMATEFALER De fleste of Sportens læsere er sikkert forlængst bekendt med, ot en flok Oldboys og Veteroner med domer (5o pers) hovde besluttet sig for ot oflægge Fronkrig et L,esøg i dogene 27. 3l noj, Det vor en tur, som hovde været trnder forberedelse sennem co, 3f4 6r på foronledning of en invitotion fro vores venskobsklub Quincy v.poris. de 3/4 år hor vi dels indbetolt løbende ti turen, somt indtjent midler ved et por orrongementer i NordAs lårætscenter. På denne måde hor vi kunnet gennemføre turen til rimelig pris, uden somtidig ot modtoge tilskud fro onden side. Selvå turen stortede fro drætscentret onsdog often d"27. ki"cs.2o.oo if19'plonen.(oe der r \ med kon sikkert huske ot olt ikke gik efter p z n"n), ndun vi nåede Guderrrp, vor vi klor over,ot ot køre bussen vcr mere eller rnindre ivsforlig med den sejlede værre end spritbåden i vindstyrke 1o" Vi biev enige med choufførerne og Leo, ot vi i host måtte hove en orrden bus. K.co.23,oo kørte vi fro Podborg med kurs mod Po: ^ plonen skul,e vi modtoges of vore værter på Efter AHDELSBAUKEH Quincv stodion kl.12.oo, vi onkom med kun "l times STATO'{SVEJ 4 TLF. /t6 05 1l:} forsinkelse. Vi blev modtoget med udendørs fransk buffet og h'oc dertil hører. vi nod Quinc;' 3 holvrese b ] i ir.io.ååroiir"a" 1:me, dereiter stod cet 2'2 * stroffesporkkonkurlro.." som NB vondt 54, slutresultot 76 og en elno.n flot pokol med hjen' til NB's klubhr.rs, oesude" Køb og salg af brugte biler!riodtog vi en pokol fo: ot gæste.quincv, somt to Løjtertoft 13 Nordborg flo"kår vin pr. spiller flot gestus. 0m oftenen hotel i HoissyTll b]e" "i indlogeret på et udmærket Cromoqel, hvor vi spiste sommen med vore værter. Fronkrig, lfr"aoi spiste vi morgenkoffe hos Donfoss lhrror"it"t der vor rundvisning, et meget godt orronet VE LEG loement. som fronskmændene hovde fået i stond. SKOLEVOGN OG EGET il"r"ftåt fortsotte vi ti1 det stors16ede Vers lles OR LOKA LE lslot,hvor vi qik oq nød solen i porken,inden ' lkørte ind i såre iertet of Poris,hvor vi sd næs ten ole berømthedei som f.eks.eif{etårnet,triumfn. BOYSEN br"n. Louvre,NotreDome o.m. o. Srbollcn 2 tcll. ' ld"srden vor der tid til lidt shopping og spisning' EN ffi=m TE KomTLt 'eftf. BYENS GRLL & BURGER v/(nud Tarbenssn it'jo'3.".on" * TTORCGADE "8 ciist:'iktet, nærmere bestenrt til byen Choblis, er kendt fqr nogle fontostisk gode vine. SKÆVE.',»l<'k Vores venskobskiub Quj.ncy er desuden vensicobskluh \E rxonvam Y = ålrhe ; med Che!:lis,hvorfor der vor oftolt en 4 holds turl' Restaursnt nering hos dem. 4s O H9; ''lh storesade Efter indlogering pd 2 hoteller + enkelte på en Tt. 04 gård i Psincv,mødtes vi co.j.oo pers. ti middog på Hotel de L'etoile (her boed= 26 of os) Lørdog morgen kørte vi en tur ud i vinmorkerne,hvor vi i det skønne vejr fik en fyldig forkloring på, Erik Jensen h"ordon mon dr rker vin o.. v. Olielyr Centralvarme og sanitet Dernæst kørte vi ind på err "vinfobrik"vinkælcer, aut. gas. og vandmester hvor vi srnogte de herli.ge ægte vorer herefter 4 retter mod m.v. Kl.14,oo stortede fodboldturenemellemvel 2 Nqrdborg riloen pd Choblis stodion, mens domerne arrcngeretelefon dr. \ bustur til den nærliggende bv Auxern. De\ 'NB hold mødte h.h.v. Quincy og Choblis og responsor l.holdt NR.5 sultoterne blev i2 og o3 oltså skulle vi spille om 3 og 4 plodserne, det ene hold vondt 3. V:i hovde oeså dommere med B,Riemer og A.Berger. Des"værre kunne B.R.'s bentøj ikke holde ti1 fodfarve OG TAPET boldkompen,hvorfor hon rnåtte over.ode dommerhversioregade 17 Nordborg vet i finolen til A.B. Choblis vondt efter stroffetlf gogne!a!5!9!m URE OpTtK 65 NOiDOBG TLF. T55 scm spr:rkkonkurrence, den ordinære komp sluttede 11. E{ter kompene vor der præmieoverrækkelse,hvor vi igen fik pokoler fo:'vores deltogelse,desuden fik hrer spiller Lidt f1;,dende, som vi også fik i Porit *. 0r oftenen somiedes vi igen co.loc personer til g,iiloften på en onden vin96rd,hvar vi stortede mer smogsprøver og derefter spiste i loden, som sa.r:iv,:nlig 4 relter mod, typisk soj"ot,kødret,ost og t*:: te, Vi tokkede værterne fo: en dejlig tid og inviterede denr på genvisit i NB om co.2 år. Søndog morqen k.8.3o forlod vi Choblis med snuden mo<i Donmork op over Luxembourg og videre gennem Vesttysklond. Vi hovde forventet ot rære hiemme co.kl.24,oo,nen k"blev co,5.3o mondog morgen,måske en onelse trætte' hn j"g tror nok,ot!åg tør sige på olles vegne,d utrolig stor oplevelse rigere,en oplevelse som ikke kon beskrives. Jeg vil gerne tokke Hondelsbonken for tosker,hotte fortsættes på side C Jeo klaår dgn MALNG TAPETEF LANGESø HERREFRSØR UNOGÅ VENTETDEN BESTL TD Dre, et godt nummer v J. H. Rasmussen Mågevej 2, Langesø (ffiry^z^) \LF MALEBFORBETNNG Hesselhøjvej 32 Tlt MALTRME6TER EAXE JøBSEX mfl*" llandelsbanken PEDEBsET HEASELHSryEJ TO a(d t oroaoro **l,r"pæ r.8 BAl\rr(EN Telefon (04)

8 L^ UU,rffi U enghof f '+'s,:, '"r72'< En Herre og Damefrisør hl lbank lrar nunge fordele \tl(fi",:" iv *+ clerfor SYD*,BANS_[ BM.YT j SPONSOR 1.HO,DET NE,. 8 FORNE,EN?iDSBESTLLNG Mandag Tirsdag Onsdag Lørdag lukket Havnb jerg Butikscenter SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 Tf ) NORmG DATF/ASKER & RE'{SEf, VRMLER DET MED SPÆNDENDE EFTERÅRSNYHEDE R,) KOM ND OG GÅ PÅ KGGETUR FD Pt.ADSEN 3 il30tobmfg TELEFON (X ilsl479 n/ relr.?{ordborg/., t e t o 6430 røjers?rrre sffiffimt RDEPLÅESEN TELEFoN 't5 NORDBORG ULYKKESFMR$KRNG. TÆNDER VDSTE DU for.". at kun 80 øre om dagen kan du forsikre dine tænd. (indtil 2O.OOO k) og din førlighed (indtil 2.OO0.OOO kr] mod skader opstået ved ulykkestilfælde i din fritid, f. eks. iforbindelse med din sport. Vil du vidb mere om ulykkesforsiking eller andre forsikrin ger så kontakt : BJAnNlElt TELSEN SPONSOR lfuicklyer lsdkkere! f \ t. HOLDET NR. 1 HELMAR'S FOTO Her skal du se de billeder, ieg tog i går! Åer skal hverken sælges isenkram, tekstil, madvarer eller hverves medlemmer. Vi har såmænd bare købt pladsen her for at støtte en god sag og sende dig en venlig hilsen fra ndlever din lilm i dog og hent dejlige lorvebilleder i morgen...! Kgl.BrAnd PERLEGADE 40. SøNOERBORG TELEFON (kontor) ELLER (prtvar) NORDBO RG o 11

UNGDOMSAFDBLING NR.2. Som en. 45+L6o. 45o283. 49oo18

UNGDOMSAFDBLING NR.2. Som en. 45+L6o. 45o283. 49oo18 r r) Medlemsblad for N OR]]_ A,,!] ijlil]kl{jbs UNGDOMSAFDBLNG NR.2 sp ppten MAJ 19g6 tz.årcmlc Udgiver. o r o i o... :NORDALS BOLDKLUB Redoktion, Koss.&.AnÅoncer. :b AnthonyrMågevei 25. o...tlf.45o5oo

Læs mere

Medlemsblad. for NR; 4/88

Medlemsblad. for NR; 4/88 Medlemsblad for NR; 4/88 SP ip,fl, NR. 4 l;t lcl MAJ 1988, : tg##hearuo.l*s+,, B0LDKLl.,ts REDAKToN...'.',',.,j. : b Ånthonyrllågev ei 25...,..'...T..d*#'ff50500 Erik NørskåvrBogfinkeve i 15. rr\ft':qyygz,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Medlernsblad. fon NOR,D-ALS. BOLT}IrLTTM

Medlernsblad. fon NOR,D-ALS. BOLT}IrLTTM Medlernsblad fon ), NOR,D-ALS BOLT}IrLTTM I SPsRTEN UDGIVER: Nordols BoIdkIub Nordols Håndboldklub NR 8 NORDALS BOLDKLUB Bestyre.l-sen Formond l'læstformond Kosserer Sekretær 14ed 1em SpiIlerudvoIg Formond

Læs mere

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

TIf.45o5oo. 49oo24 453373. 45456o. 5.: I hor været på longe turer tii jeres kompe, hvod fik drengene tiden til ot. gå med

TIf.45o5oo. 49oo24 453373. 45456o. 5.: I hor været på longe turer tii jeres kompe, hvod fik drengene tiden til ot. gå med Medlemsblad for :lq:i.; sp FPrEl/ Udgiver...;... Redoktion, Koss.& Annoncer. Tryk... NOVEMBER 1986 I7.ÅBbANG!Å!\EPE!9-a,f I Novn BOLDKLUB :Ib AnthonyrMågevei :Nord-AIs 0ffset N0RD-ALS B0DKLUB' : IiALTHER

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

NR.7 SEPTEMBER 1984 15.ÅRGANG. - ;;il; ;.il;;; I srk.gavekorr på EN NB TRÆ{rNGs_. DMGT,BLEV udtruxxrr på, FARVE: su1 NR. 17 AFDELING:Iitleput

NR.7 SEPTEMBER 1984 15.ÅRGANG. - ;;il; ;.il;;; I srk.gavekorr på EN NB TRÆ{rNGs_. DMGT,BLEV udtruxxrr på, FARVE: su1 NR. 17 AFDELING:Iitleput å::::-.-, i--- mi xrcsener&annoncef' **:::":,rm"i,* i r:r / T ET T oe r Flt -E KG ND TL Kolmos DERE HOK TøBTAND TELEFON 15 17 17 M H# vl Lonc La8on, tll. 15 37 61 Nordborg t F----- NR.7 SEPTEMBER 1984

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk 2 Formand Joan Arildslund (forældre) 2165 2346 joan@arildslund.dk Næstformand Per Aagaard Nielsen (forældre) --- --- Sekretær John Sommerset (leder) 3637 9393 skvajos@rk.dk Best. Medlem Svend-Erik Andersen

Læs mere

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe.

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. ne. For præmier til de bedste hold, så er der også en præmie på højkant til det mest fairspillende

Læs mere

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Velkommen Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden

Læs mere

RTEN Medlernsblad fon

RTEN Medlernsblad fon ,1,D - RTEN Medlernsblad fon NOBD-ALS BOLD(LUB O sp8rqen UDGVER: Nordals Boldklub Nordals Håndboldklub Redaktion: Chr. Larsen, Røllikevej 8, Havnbjerg. NTB Nlr]E" NtR. r0 0KTOtsER r98r 12. Åncanc -- Bestyrelsen

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I pinsen var Junior A og Ynglinge Mester inviteret til et stævne i Wurzen hos NB's venskabsklub i det tidligere Østtyskland. Der var afgang fra Idrætscentret fredag morgen

Læs mere

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det.

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det. Åben Damedag Maj 2007 Langt om længe blev det den 2. maj, hvor vi skulle afvikle vores første Åben Damedag i Smørblomsternes regi. Vi havde glædet os til dagen i lang tid, og vi håbede, at vores forberedelser

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Konti. lndtægter. Kontingenter. Kontingenter i alt. $vrige indtægter 192000 Supportartikler. lndtægter i alt. Udgifter. Drift. SPecifikationer L43.

Konti. lndtægter. Kontingenter. Kontingenter i alt. $vrige indtægter 192000 Supportartikler. lndtægter i alt. Udgifter. Drift. SPecifikationer L43. Årsregnskab 1. januar 2OL4-3L. december 214 LUI Fodbold Konti SPecifikationer lndtægter. Kontingenter. 11 Kontingent - Børn 111 Kontingent - Ungdom 112 Kontingent - Senior 113 Kontingent - @vrige 117 Kontingent

Læs mere

Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold. PROGRAM. Søndag den 17. august 2014 Havdrup Idrætscenter

Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold.  PROGRAM. Søndag den 17. august 2014 Havdrup Idrætscenter Havdrup Fodbold www.hgi-fodbold.dk PROGRAM Søndag den 17. august 2014 Havdrup Idrætscenter Indhold Velkommen til Havdrup Sommer Cup 2014... 3 Regler for Havdrup Sommer Cup... 4 Puljeoversigt... 6 Puljeoversigt

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Banen Flotte resultater af klubbens juniorer 3 Hole in One på 3 dage Resultater fra SuperSenior 14. NYHEDSBREV 22. september 2011 Banen Banen skal klippes

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

iliiii"ir;;i;;; ;;;il;i

iliiiiir;;i;;; ;;;il;i Medlernsblad for økons4i Nr.7November SB19 Årgang I NB del mennesker har, sogt of "f NB er de gode til of tiene penge". stonden er heldigvis også rigtig for vi er nemlig også mindst lige En til of bruge

Læs mere

Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold. PROGRAM. Søndag den 17. august 2014 Havdrup Idrætscenter

Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold.  PROGRAM. Søndag den 17. august 2014 Havdrup Idrætscenter Havdrup Fodbold www.hgi-fodbold.dk PROGRAM Søndag den 17. august 2014 Havdrup Idrætscenter Indhold Velkommen til Havdrup Sommer Cup 2014... 3 Regler for Havdrup Sommer Cup... 4 Puljeoversigt... 6 Puljeoversigt

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI Velkommen til i Kolind SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI 2015 Vi mødes til en e lle e elkomne 7 festlige dage i Kolind Landskabsfoto: Susanne Simonsen, Sign Bizz 1 7 FESTLIGE DAGE I BYEN Kære alle i

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Historier set & hørt fra Østrig Klubben tager som tradition på skitur til Østrig og i år ingen undtagelse. Og som de andre år oplever vi en masse skæg og ballade

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

ma ti on to fr lø sø

ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø 1kanin, høns 2 Billard 3 4 Svømning Dans 5 Fodbold Fifa 13 6 Film Kra 7 kanin, høns 8 kanin, høns 9 Billard 10 11 Bowling 12 Fifa 13 Turnering Fodbold 13 Film Kra 14 kanin, høns 15

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Me,dle' msbl, ad. for. tvn. z/ea

Me,dle' msbl, ad. for. tvn. z/ea Me,dle' msbl, ad for tvn. z/ea SPCFry...,.DGVER.. o. REDAKTON...... TRYK.... :NORDALS nn.z MARrs BB,', BOLDKLJB.,b.Anthony,Mågeve Erik te.år ÅNG i?5.. :, : :. ".TLF.4505Oq Nrarskov, Eogf inkeve! 15...

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR SUPERVETERANERNE NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR Kvartalets side 2 mand G O D Man tror det er løgn, når nogen siger at manden T bliver 52 til januar, men det er rigtigt. Jeg vil vove at påstå at

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

FORMAND. Sorø Klosterkirkes Dreng ekor. Foreningen: Forko rtet: V ls 5orø Drengekor. Venne? og støtter of. Overordnet overblik over f oreningen.

FORMAND. Sorø Klosterkirkes Dreng ekor. Foreningen: Forko rtet: V ls 5orø Drengekor. Venne? og støtter of. Overordnet overblik over f oreningen. Sorø Klosterkirkes Dreng ekor Forko rtet: V ls 5orø Drengekor FORMAND Foreningen e? boseret på frivillighed, derfor søges en pe?son som med ar?angernent og mosser af glæ,de vil voretoge orbejdsområdet:

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner " s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 35. årgang - Nr. 2 - april 2004 Nordborg S.b, et af mange 'tetvetiqe" hold der deltog i årets NB-SKOLECUP NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Kom i klub det er snart vinterferie! Før jul var der rigtige mange medlemmer i klub, så der er måske ikke noget at sige til, at du tager en slapper. Men, men,

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C NOVEMBER 2012 Afdelingsledere i DUS-Vodskov Lene Boll (99384534) & Lene Birk (99384532) DUS-Leder Lasse Andreasen Tlf. 99384523 Dus B Dus A Begonievej 2 9310 Vodskov Kirkevej 49 9310 Vodskov Tlf: 99384530

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

HTK klubnyt. Så starter vintersæsonen 2013-2014. Dette klubnyt indeholder: Oktober 2013

HTK klubnyt. Så starter vintersæsonen 2013-2014. Dette klubnyt indeholder: Oktober 2013 HTK klubnyt Oktober 2013 Så starter vintersæsonen 2013-2014 Dette klubnyt indeholder: Nyt holdmesterskab til HTK side 3 Den daglige træning side 4 De seje piger side 5 Ny sponsor side 6 Mandagsmixafslutning

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

NlESTVED. NlESTVED HOVEDSPONSORER: FAXE KONDI. winterthur VIPSPONSORER: llæstved. Plaslmo. ld de. NÆSTVED FLISECENTER ApS

NlESTVED. NlESTVED HOVEDSPONSORER: FAXE KONDI. winterthur VIPSPONSORER: llæstved. Plaslmo. ld de. NÆSTVED FLISECENTER ApS NlESTVED NlESTVED HOVEDSPONSORER: FAXE KONDI winterthur VIPSPONSORER: Plaslmo llæstved ld de OK NÆSTVED FLISECENTER ApS Det som igennem hele sæsonen har lignet en klar oprykning til superligaen, er nu

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 30. Marts 1. April 2012 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2012 Fra 30. Marts - 1. April 2012 FREDAG DEN 30. Marts kl.17:00 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Kontaktpersoner: Kort om Næstved l.f. Præmieliste program: Målaktionærer 2000/2001. Målaktier Fodboldvennerne

Kontaktpersoner: Kort om Næstved l.f. Præmieliste program: Målaktionærer 2000/2001. Målaktier Fodboldvennerne Kontaktpersoner: Næstved Boldklub A/S Rolighedsvej 18, 4 700 Næstved Telefon....... ".. ".. "... "... "."".55 77 10 12 Telefax.""""." " " "."" " " ""."""" """ " 55 77 05 10 Hjemmeside: ".".. "... "".www.naestvedfodbold.dk

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere