Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL ØRE 88. AARGANQ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ"

Transkript

1 Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE

2 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT Nr April Aarg. INDHOLD: SIDE Yellow Face's Diøm og dens Budskab til os Et Vidnesbyrd 107 Den danske Missions Historie 108 Dødsfald i Amerika 112 Fra Missionsmarken 112 KOMMENDE ARTIKLER Den Danske Missions Historie Mark S. Garfj, Redaktør Orsoti 2. WesU Medredaktør Adresse Priorvej 12. København F. SKANDINAVIENS STJERNE, Organ for den danske Mission Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, udkommer den 1, og 15. hver Maaned. Pris 25 Øre pr. Nummer, 6 Kr. pr Aar. OLAF MORTENSEN, BLAAGAARDSe.se D

3 99 Yellow Face's Drøm og dens Budska b til os.»og nu ønsker jeg at profetere noget mere angaaende Jøderne og Hedningerne. Thi efter at Bogen, hvorom jeg har talet, skal komme frem og blive skrevet for Hedningerne samt forseglet igen til Herren, skulde mange tro de Ord, der er skrevne, og de skulde bringe dem til de overblevne af vor Sæd. Og da skulde de overblevne af vor Sæd faa Kundskab om os, hvorledes vi kom ud fra Jerusalem og om, at de nedstamme fra Jøderne. Og Jesu Kristi Evangelium skal kundgøres blandt dem, og saaledcs skulde de atter komme til Kundskab om deres Forfædre og ligeledes til den Kundskab, som fandtes iblandt deres Fa^dre angaaende Jesus Kristus.«H. Nephi 30: 3 5. Mormons Bog, der giver en Beretning om de amerikanske Indianeres Forfæ^dre og om Herrens Pagter med dem er begyndt at blive kendt blandt dem, og naar den er kendt ogsaa i høj Grad paaskønnet. Præ^sident Edward J. Wood, der er Præ^sident for Alberta Tempel, har fortalt følgende interessante Historie om, hvorledes nogle Indianere lærte denne Bog at kende. I Efteraaret 1909 kom en smukt udseende Indianer, der præsenterede sig som Yellow Face ind i Cardston. Han fortalte, at han havde tyve Familier af Cree Stammen fra Østkanada med sig, og at de vandrede omkring i Landet for at finde et godt Jagtdistrikt. Da de syntes godt om Distriktet omkring Alberta, bad de om Tilladelse til at slaa Lejr paa nogle uopdyrkede Marker her. Yellow Face havde nogle veluddannede unge Mænd i sit Selskab, som talte temmeligt godt Engelsk, og som fungerede som Tolke. De havde et Skriftsprog, hvis Tegn meget lignede dem, vi finder paa Billederne i Abrahams Bog i Den kostelige Perle. Yellow Face selv var en smuk Mand med skarpe Træk, en smukformet Pande og dybtsiddende Øjne. Han havde en lidt lysere Hudfarve end Fuldblodsindianere og var næsten seks Fod høj. Han syntes meget intelligent og væ^rdig i sin Holdning og Væsen. Vi førte ham og hans Selskab mod Vest, hvor der fandtes mange Søer og rigelig Græs til deres Heste; men et Par Dage efter sendte Yellow Face mig den Besked, at de hel-

4 lerc vilde slaa Lejr i 100 den øvre Del af Cochranc Ranch Landet, og at hans Sclskah midlertidigt havde slaaet Lejr ved Bellyfloden nærved Broen, hvor de ventede for at høre, hvorledes jeg vilde stille mig med Hensyn til deres Jagen paa Kirkens Jord. Jeg gav dem den Besked, at hvis de vilde gaa ud paa Markerne for at arbejde, kunde de tjene lidt paa denne Maade og ogsaa faa Lov til at jage. De spildte ingen Tid, og snart kunde de rejse ind til Mountain View en By fem eng. Mil fra deres Lejrplads med Varer til at sælge Moskushuder, smukke Mokasiner og indianske Kuriositeter. I Løbet af Jagtsæsonen foretog de sig i det hele taget en Del Handel i Cardston og Mountain View. De syntes meget nysgerrige med Hensyn til vore Møder og bad om Tilladelse til at ovcrvan-e disse saavel som Sammenkomster af forskellig Art. Men de talte kun meget lidt, naar de var sammen med os. Da Sæsonen var forbi, kom de og sagde høfligt Farvel og syntes i det hele taget at paaskønne den Tilladelse, vi havde givet dem til at jage i vort Distrikt. De kom igen det næste Aar og ligeledes det næ^ste igen og handlede paa samme Maade, som de havde gjort i Forvejen; men de syntes ikke at interessere sig for at blive bekendte med os. Saa en Dag paa Slutningen af Sæsonen det tredie Aar sendte Yellow Face Bud til Biskoppen, at han straks skulde komme op til deres Lejr og mødes med deres Raad. Biskoppen gik, idet han undrede sig over, hvad de vilde ham. Da han naaede Lejren, rejste Yellow Face sig og bad ham om at staa midt i Kredsen af det forsamlede Raad og tale til dem. Biskoppen vidste næppe, hvad han skulde tale om; men han prøvede gennem deres Tolk at forklare dem Evangeliets første Principper og andre af det gengivne Evangeliums Sandheder, som han troede, de maatte kunne forstaa. Han talte godt en halv Time; men han syntes ikke, de var videre interesserede, saa han satte sig ned og begyndte at tale med dem om lokale Nyheder og inviterede dem til Møde i Mountain View. Han skulde lige til at gaa, da Yellow Face spurgte ham, om han ikke havde noget nyt at fortælle dem idet han sagde til ham, at de ikke interesserede sig for, hvad han allerede havde fortalt dem.»har du vor Bog?«spurgte han.»ja,«svarede Biskoppen,»vi har Bogen om dit Folk. Jeg vil fortælle jer om Mormons Bog.«Da han fortalte dem, at han vilde fortælle dem om en Bog, var alles Øjne rettet mod ham. De lyttede meget interesseret, og Biskoppen blev atl)rudt saa hyppigt af Tolken, at det var næsten umuligt for ham at komme til at slutte

5 101 igen. Da han omsider var færdig, var de alle meget begejstrede og bød ham sætte sig paa Yellow Face's Plads. Saa sagde Yellow Face paa sin værdige Maade, at han nu vilde fortælle sin Historie. Da han gjorde dette, rettedes alles Blik mod ham.»aar førend vort Selskab først kom hertil, blev jeg meget syg. Nogle af mine Venner, som jeg vidste havde været døde i mange Aar, kom og fortalte mig, at jeg snart vilde blive bedre; men at jeg senere vilde blive syg igen, og at jeg denne Gang vilde dø; men min Familie maatte ikke tro, at jeg var død og begrave mig, for jeg skulde ikke begraves, førend mit Legeme var fuldstændig koldt over det hele. Da jeg vaagnede, kaldte jeg min Familie til mig og ogsaa de fem Høvdinges Raad, som jeg var Medlem af, og jeg fortalte dem om min Drøm; men de lo ad mig og troede ikke derpaa; men jeg var bange. Tiden gik, og en Dag nogen Tid derefter, blev jeg igen syg. Jeg frygtede straks, at min Drøm skulde gaa i Opfyldelse, saa jeg advarede min Familie mod at være for raske med at begrave mig, selvom jeg døde; men ikke begrave mig, førend de var ganske sikre paa, at jeg var fuldstændig kold over det hele. Jeg blev svagere og svagere, til jeg forlod mit Legeme og kom blandt nogle Indianere, som jeg kendte og nogle, som jeg ikke kendte, fordi de havde været døde saa mange Aar. Men de var slet ikke døde, og de fortalte mig, at dø kun var at forlade sit jordiske Legeme og at komme hen, hvor de var. Om mig sagde de, at jeg skulde gaa tilbage til mit Legeme igen endnu nogle Aar. De sagde, at jeg skulde rejse omkring blandt de hvide Mennesker, til jeg fandt en Bog, som vilde fortælle mine levende indianske Venner om, hvem de var og om deres døde Forfædre. De gav mig disse fem Nøgler, hvorved jeg kunde vide, hvem dette hvide Folk var: 1. De vil lade jer slaa Lejr paa deres eget Distrikt og lade jer jage der. 2. De vil behandle jer ligesom en af dem selv, naar I handler med dem. 3. De vil invitere jer til deres Møder og bede jer om at tale. 4. De vil invitere jer til Bords med sig. 5. De vil besøge jer i jeres Lejr, og deres Mænd vil ikke besvære jeres Kvinder eller forulempe nogen af jer.»naar du finder et saadant Folk, lad dem da mødes med dit Raad og lad dem fortælle, hvad de tror paa, og de vil fortælle dig om denne Bog.«

6 m Jeg vaagnede og fandt, at min Hustru og mine Vennei' lige havde besluttet at ville begrave mit Legeme, da jeg havde været død flere Dage og var fuldstændig kold over det hele med Undtagelse af en lille Plet over mit Hjerte; men da jeg kom tilbage til Livet og fortalte dem, hvor jeg havde været, og at vore døde indianske Venner slet ikke var døde, undredes de meget. Da jeg sagde til dem, at jeg vilde udvælge tyve Familier og rejse omkring, indtil jeg fandt Bogen, undredes de igen; men da de alle troede paa en Gud, sagde de, at de vilde følge mig. Saa vi organiserede vort lille Selskab og begyndte paa vor Rejse. Vi slog mange Gange Lejr og vandrede rundt i mange Sæsoner; men vi Indianere har kun faa sande Venner, og det var vanskeligt at finde et Folk, som passede med de fem Nøgler, indtil vi kom blandt jer.«yellow Face var blevet helt veltalende ved at fortælle om sit vidunderlige Besøg blandt de døde dog levende Indianere, som han benævnede dem, og førend han satte sig ned, bad han om Bogen. Biskoppen fik fat i en Hest og red fem eng. Mil for at hente en Mormons Bog. Da han kom tilbage, sad Raadet og ventede, som da han havde forladt dem. Han gav Yellow Face Bogen, og denne tog den, som om den altid havde tilhørt ham og sagde, at det var hans Bog, fordi det var en Historie om hans Folk, baade de, der var døde og de, der levede. Efter dette meget interessante Besøg, som Biskoppen havde haft med Indianerne, mødte jeg Yellow Face i Biskoppens Hjem, og han fortalte os, hvorledes han havde lagt Mærke til os, og om hans store Overraskelse, da jeg sagde til hans Selskab, at de kunde slaa Lejr paa Kirkens Jord og om Hensigten med, at de slog Lejr lige ved Hovedvejen, saaledes at flere af Grenens Medlemmer maatte igennem Indianerlandsbyen, naar de skulde til Møde og om, at de var kommet tre forskellige Gange for at se, om vi forandrede vor Holdning mod dem. Han fortalte os ogsaa om mange af sin Stammes Religionsprincipper, som var meget interessante for os at høre om. Han tog derpaa Mormons Bog, som han kaldte sin længe tabte Bog og gemte den mellem deres Værdisager, som de altid bærer i en særskilt Hjorteskindsæk. Disse Ting bliver af Stammen betragtet som hellige og kun vist frem ved sjældne Lejligheder. Yellow Face og hans Selskab syntes nu tilfredse og rejste snart, da de nu ingen Aarsag havde til at blive længere hos os; men vi hørte mange Gange siden om, hvorledes de plejede at slaa Lejr ved Hovedvejene, Yellow Face plejede da at hente sin dygtigste Tolk og sammenkalde Stammens

7 103 Medlemmer og læse højt i Mormons Bog for dem. Vi hørte ogsaa, at han læste i den for mange, der undrede sig over, hvad den indeholdt og syntes ikke saa lidt stolt, naar nan fortalte dem, at det var en Historie om hans Folk.«I denne Historie om Yellow Face's Drøm ser vi en delvis Opfyldelse af den Profeti i Mormons Bog, som jeg indledede med Og Bogen, hvorom jeg har talet, skal komme frem og blive skrevet for Hedningerne samt forseglet igen i Herren, og mange skulde tro de Ord, der skrevet og bringe dem til de overblevne af vor Sæd. * * * Og da skulde de fryde sig; thi de skulde forstaa, at det er en Velsignelse til dem fra Guds Haand.«Opfyldelsen af dette Skriftsted skulde være et stort Bevis for alle angaaende Mormons Bogs Guddommelighed. En anden Bekræftelse paa Mormons Bogs Ægthed, som vi finder i denne lille Historie, er den Kendsgerning, at Yellow Face's Stamme havde et Skriftsprog, der nøje lignede det ældgamle hebræiske Sprogs det Sprog Abraham benyttede ved Nedskrivningen af sin Bog. Hvorledes havde denneyorholdsvis uciviliserede Indianerstamme faaet Kendskab til dette Sprog? Kan der gives en mere logisk Forklaring herpaa end den. Mormons Bog giver os, nemlig, at Indianernes Forfædre var Jøder, som kom ovre fra Palæstina. Der findes mange yderligere Bekræftelser paa denne Paastand i de indianske Traditioner, deres Sprog og Kunst for ikke at nævne de store videnskabelige Opdagelser, der i det sidste Aarhundrede er blevet gjort i Mellem- og Centralamerika; men Pladsen tillader desværre ikke at gaa yderligere ind paa dette Emne her. Men denne Historie om Yellow Face's Oplevelse gør mere end blot at styrke vort Vidnesbyrd angaaende Mormons Bogs Guddommelighed den bærer Vidnesbyrd til os om den største og mest fundamentale Sandhed ^ at de døde lever, og mange af dem behøver og længes efter vor Hjælp. Som det siges i I. Peter 4: 6.:»Thi derfor er Evangeliet forkyndt for de døde, at de vel skulde dømmes for Mennesker i Kødet, men leve for Gud i Aanden.«bliver Evangeliet prædiket for dem, der er døde uden Kendskab om det; men de kan ikke modtage dets første og vigtige Ordinancer uden ved vor Hjælp Daaben og de andre nødvendige Ordinancer maa, da de er af jordisk Beskaffenhed, udføres for dem af os her paa Jorden. Der er paalagt os mange store og vigtige Pligter her i Livet, og det er ofte vanskeligt at afgøre, hvilke af dem, der er størst; men Profeten siger:»det største og vigtigste Ansvar, som Gud har paalagt os i denne Verden, er at søge efter vore døde, og yderligere:»de Hellige, som forsømmer

8 104 at udføre Arbejde til Gavn for deres døde Slægtninge, gør det med Fare for deres eget Liv.Det er ligegyldigt, hvad andet vi kan være kaldte til at udføre, eller hvad Stilling vi kan have, eller hvor trofast vi kan have arbejdet paa andre Maader, der er ingen af os, der er fritaget for dette Ansvar. Nogle kan maaske tro, at hvis de betaler deres Tiende, overvæ^rer deres Møder regelmæssigt og udfører deres andre Pligter, at de saa har gjort nok. Vi kan og skulde udføre alle disse Ting, for hvilke vi vil modtage vor Belønning; men hvis vi forsømmer den større og vigtigere Opgave at udføre Arbejdet for vore døde, saa skal vi til Trods for alle vore andre gode Gerninger, finde os selv under alvorlig Fordømmelse.«(Joseph F. Smith.) Appellerer disse Ord ikke stærkt til hver eneste en af os Søskende her i Den danske Mission? Er vi i Stand til med Ærlighed at kunne sige, at vi har gjort alt, hvad vi kan for at opfylde dette, vort største og vigtigste Ansvar? Har vi fundet og faaet udført Arbejde for saa megen af vor Slægt, som det paa nogen Maade har været muligt for os. Gaar vi til vore genealogiske Møder og yder vi denne Forening al den Støtte vi kan, saa den kan vokse og andre igennem den komme til Kundskab om dette vidunderlige Arbejde at kunne være»frelsere paa Zions Bjerg«. Ja, kommer Hl Kristus og bliver fuldkomne i ham, og fornægter eder selv Alt, hvad der er ugudeligt; og dersom I fornægter eder selv Alt, hvad der er ugudeligt, samt elske Gud af al eders Magt, Sind og Styrke, da er hans Naade tilstrækkelig for eder, saa at I formedelst den kunde vorde fuldkomne i Kristus ; og dersom I formedelst Guds Naade ere fuldkomne i Kristus, kunne I ingenlunde fornægte Guds Kraft.

9 UKF UMF llllllllllllllllllllllillllllllllllllll UDGIVET AF HOVEDBESTYRELSEW llllllllllllllllllllllllllllllllllllll y>'vær ved SKætligheden hverandres 'tjenere, thi hele Xoven er opfyldt i eet (Drd, i det: 'Du skal elske din S\^æste som dig se/i'«. Ungdommen Er Ungdommen af idag klar til at løfte Arven efter os ældre, lyder Spørgsmaalet fra Tid til anden. Er Ungdommen indenfor S. D. H. alt for optaget med Adspredelse Dans og Sport? saa de ikke kan faa Tid til at tænke paa det religiøse, end sige være med i Arbejdet for Herrens Sag? Vi skynder os at berolige vore ældre Sødskende. Ungdommen af idag er meget bedre end deres Rygte. Her er nogle Eks. En ung Pige under 20 Aar kommer fra Provinsen ind til København. Hvad gør hun? Søger hun Venner og Adspredelse? Nej, hun opsøger ældre Søstre i deres Hjem, hvor hun paa sin Fridag gør Husgerningsarbejde for dem, gaar i Byen og hvad mere er, hun er sød og venlig over for de Gamle. Med andre Ord en Solstraale i de Gamles Tilværelse. fesus siger :»Arbejder medens det er Dag, Natten kommmer da intet Arbejde kan gøres.«en stor Procent af vor Ungdom er virksom i vort Kirkearbejde. De betaler en ærlig Tiende, de holder Visdomsordet, de faster og giver Fasteoffer. Ikke er det forlangt at de skal sky Glæde og Fornøjelse.»Mennesket er skabt for at nyde Glæde«ikke alene aandelig ogsaa materiel. Som en Tjener i Kirken kan jeg udtale min Paaskønnelse til Kirkens aktive Ungdom. Maatte de som endnu ikke er aktive, blive det, der ligger stor Tilfredshed i at arbejde for Herrens Sag. Unge! vær gode ved de Gamle, de trænger til Jer, I kan lære af dem. Den største Glæde I kan gøre en Gammel er at skænke dem jert Venskab. Ældre! vær forstaaende overfor Ungdommen, vær lidt mindre kritisk. Sig et venligt Ord til de Unge. Resultatet bliver da! Ingen Adskilelse mellem Unge og Ældre inden for vor Kirke. Alle staar vi for Jesu Kristi Kirke af S. D. H. E. A.

10 106 Den 9. Februar i Aar var det 10 Aar siden M-Mændene blev startet i København og dermed i Danmark. M-Mændene begyndte med et Antal af 10 Medlemmer. Heraf er nogle rejst til Amerika andre til Provinsen, saa der er kun nogle faa Stykker tilbage her i København. Det er med Stolthed vi ser tilbage paa de Aar der er gaaet og især glæder det os at nogle af de første M-Mænd er blevet Master M-Mænd. Jeg tror at kunde sige at alle de M-Mænd som gennem de lo Aar har holdt fast ved Arbejdet i Kirken, sender med Glæde en Tanke til dem, der var med til at starte denne Organisation, Til Lykke med de 10 Aars Jubilæum. Figat H. Breum. SkuespiW^dveksling. Rundt omkring i Landets Grene opføres Aar og Dag mange gode Skuespil og Sketsch. Men samtidig opføres adskillige mindre gode Stykker, ikke fordi de paagældende Ledere ikke kan se, at de ikke er saa gode, men fordi de ikke har bedre Ting ved Haanden. Dette vil vi forsøge at raade Bod paa ved i Fremtiden at være Mellemmand for Grenene indbyrdes. Altsaa; har De opført et godt Stykke, som De synes fortjener Opførelse ogsaa andre Steder i Landet, skriv da til os, og meddel os Svar paa følgende; Stykkets Karakter (Drama, Lystspil, Farce, religiøst osv.) Stykkets Spilletid, Antal Personer, Stykkets Titel (herunder om Stykket kan opføres uden særlig Tilladelse af Forfatteren, eller om saadan skal indhentes). Endvidere bedes tilføjet under hvilke Forhold og Former Stykket har været spillet og iøvrigt hvad der ellers kan have Interesse. Det vil saa blive meddelt her i Bladet, hvilke Stykker, der haves til Raadighed i hvilke Grene. Endvidere: Lad os vide alt, hvad De foretager Dem i Deres Gren. Hvad der har særlig Interesse for andre Grene, lader vi gaa i Bladet. Vi kan lære af hverandre. Lad os bygge paa hverandres Erfaringer! JWS, EKøhenhavns ^rens ^ndomsforening fyldte den 23. SHarts 45 fhar. I den Anledning fejredes Broder Chr. Nielsen, som var med til at stifte Foreningen, ja Broder Nielsen viser endnu Ungdomsforeningen den største Interesse, saa man tit med Glæde ser ham som Taler ved Ungdomsmøderne. /iar I hørt om det?

11 107 Et Vidnesbyrd, Selve Livet og vore Handlinger skulde vidne om Jesu Kristi Evangelium og dets Resultater i Medlemmernes Liv og Levned. Jeg har aldrig mistet noget i denne Verden ved at adlyde Guds Love. Jeg har aldrig mistet noget i min Egenskab af Senator for de Forenede Stater ved ikke at hengive mig til de Ting, der er forbudt af min Kirke. Jeg har aldrig i mit Liv drukket Spiritus, og jeg har heller aldrig røget. Jeg har aldrig fundet det nødvendigt at gøre disse Ting for at vinde de Menneskers Respekt og Gunst, der bruger disse Ting. Tværtimod ønsker jeg at bevidne, at der ikke har været noget, for hvilket jeg er blevet respekteret og æret mere end min Hengivenhed for den Tro, jeg har. Jeg kan tilføje religiøs Tro og moralsk Tro, hvilken sidste er en meget væsentlig Del af vore Lærdomme som en Kirke. Jeg tror ikke, der er noget hæderligt Kald, hvortil et Menneske kan kaldes, enten det er i det privates eller det offentliges Tjeneste, hvor han, for at have Fremgang og Held maa bryde Guds Love. Der er ikke nogen Nødvendighed for det, og jeg ønsker at sige, at naarsomhelst Folk, der ved, at Kirkens Love forbyder visse Handlinger, ser et Medlem af Kirken krænke dem, i Stedet for at vinde Menneskers Respekt, mister han den ved et saadant Brud. Apostel Reed Smoot. Dette Guds Værk besidder i sig selv Principper af en naturlig Styrke, der vil sætte det i Stand til at klare enhver Storm, overleve alt Had, som er født af Uvidenhed og Fordom, og vil dog vise sig selv at være, hvad det virkelig er. Guds Kraft til Frelse for alle dem, som tror og adlyder det. Brigham H. Roberts.

12 Den danske Missions Historie (Fortsat) I Mellemtiden var hans Ven Larsen vendt tilbage til Bergen fra sin Fiskeri-Ekspedition og var paa Vej til København. Ældste Petersen gjorde sig rede til at tage med ham. De sejlede fra Bergen i sidste Halvdel af Marts og kom til København omkring den 1. April Kort efter Ankomsten til København blev Skipper Svend Peter Larsen, som gennem sit Bekendtskab med Ældste Hans F. Petersen paa Rejsen var blevet omvendt, døbt af Ældste Andreas Ågren og fik Haandspaalæggelse af Ældste John E. Forsgren. Dette fandt Sted den 2. April Fire Dage senere (6. April) blev Skipper Larsens Hustru, Bethine Radine Larsen, som havde ledsaget Manden paa Rejsen, døbt i København. Paa denne Maade blev Svend P. Larsen og hans Hustru ved deres Tilbagerejse til Norge de første Sidste Dages Hellige i Fredrikstad. Knud H. Bruun, Jens Jørgensen, Ole C. Nielsen og Johan Swenson, der var Missionærer paa Falster, og som tidligere havde været Genstand for megen Forfølgelse, holdt et Møde i en anset Gaardejers Hjem i Falkerslev d. 20. Januar 1852, og medens Broder Nielsen læste i Johannes Evangelium, blev Mødet afbrudt af en Pøbelsværm, hvoriblandt der var en Præst. Lysene blev blæst ud og Brødrene overfaldet paa brutal Vis. Især blev Ældste Bruun slemt medtaget, idet han blev slaaet i Jorden, overtrampet og hevet gennem flere Værelser ud i Gaarden; hans Jakke blev revet i Stykker i Ryggen, og han led et stort Blodtab. Nogle af Pøbelen foreslog, at han skulde kastes i Brønden, men da Landsbylæreren lagde sig imellem, blev de uenige og begyndte at strides indbyrdes med det Resultat, at Broder Bruun undslap. I nogen Tid derefter plagedes han af ulidelige Smerter, men ved Søskendes Tro og Bønner blev han helbredet og fortsatte sit Missionærarbejde. Indtil Begyndelsen af 1852 var Emigrationsspørgsmaalet næppe blevet omtalt af Missionærerne, men efterhaanden begyndte det at gaa op for de Hellige gennem den Helligaand, som de havde modtaget efter Daaben, at det var en Indsamlingshusholdning, og Ældsterne havde derfor ingen Vanskelighed ved at prædike denne Lære. De skandinaviske Hellige var lige saa ivrige efter at dele Skæbne med de Hellige i Amerika, som de Hellige i England og andre Steder i Verden havde været det. Da et stort Selskab Søskende beredte sig paa at emigrere fra England i Februar 1852, skrev

13 109 Apostel Franklin D. Richards, som præsiderede over Den britiske Mission, til Præsident Erastus Snow, at hvis nogle af de Hellige i Den skandinaviske Mission ønskede at rejse til Zion, kunde de slutte sig til det Selskab. Da Ældste Snow bekendtgjorde dette nogle faa Dage før den berammede Tid, da Emigranterne skulde rejse fra England, fandt han ni Personer, som var rede til at rejse. I Hast ordnede de deres Sager og paabegyndte deres lange Rejse den 31. Januar Navnene paa disse tørste ni, der viste sig at være Forløbere for Titusinder af Hellige, der siden har tilbagelagt Bjergenes den lange Vej fra Danmark, Sverige og Norge til Dale, var: Rasmus Petersen, Hustru og Barn, Conrad Emil Edward Schvaneveldt, Hustru og to Børn og to ugifte MaMid Wilhelm Knudsen og Niels Olsen. De rejste med Postvogn fra København til Korsør og benyttede Fæ'rge over Storebælt og Lillebælt; de rejste saa gennem Slesvig med Postvogn til Rendsborg, hvortil de ankom om Aftenen den 2. Februar. Den følgende Dag fortsatte de Rejsen med Jernbanen til Altona, hvor Ældste George P. Dykes var for at tage imod dem. Efter at han havde inviteret dem til Middag, førte han dem ombord paa Damperen»John Bull«, som den 4. om Morgenen afsejlede til London, hvor den ankom om Aftenen den 5. Efter megen Søgen i London lykkedes det omsider det lille Selskab af Udlænidinge at komme i Forbindelse med Ældste Jacob Gates, som præsiderede over London Konference (Distrikt) og til hvem de havde en Introduktionsskrivelse fra Apostel Erastus Snow. Ældste Gates ydede dem den nødvendige Hjælp og hjalp dem til at fortsætte Rejsen med Jernbanen til Liverpool den 7. Da de ankom der fik de at vide, at de var kommet for sent til at sejle med»ellen Marie«, som det havde været deres Agt, for dette Skib var netop sejlet samme Dag. Derfor maatte det lille Selskab vente i Liverpool over en Maaned, førend der tilbød sig en Lejlighed til at sejle med et andet Skib. Broder Rasmus Petersen blev opholdt en Dag i London for at faa Bagagen gennem Tolden, I Mellemtiden ankom Ældste Snow til Liverpool med endnu nitten skandinaviske Emigranter, og sammen med dem paabegyndte de ni første Rejsen over Atlanterhavet paa Skibet»Italy«den IL Marts Paa Grund af Apostel Erastus Snows forestaaende Afrejse blev der afholdt en Konference i Den skandinaviske Mission i København, der begyndte Fredag den 20. Februar og afsluttedes Søndag den 22. Februar Der blev under denne Konference udført mange vigtige Forretninger i Medlemmernes Interesse og for Guds Værks

14 110 videre Fremgang i Skandinuvieii. Ældslc John E. Forsgrcn blev beskikket til at præsidere over Den skandinaviske Mission efter Præsident Snows Afrejse, og Ældsterne Peter O. Hansen og Hans Peter Jensen beskikkedes til at virke som hans Raadgivere. Formaalet med Perpetual Emigrating Fund (Emigrationsfondet), der fornylig var blevet oprettet i Zion og Den britiske Mission, blev forklaret Søskende, og det blev foreslaaet at oprette Afdelinger af omtalte Fond i de forskellige Grene og Distrikter i Missionen, Dette Forslag blev modtaget med karakteristisk Redebonhed af de forsamlede Hellige, og en Grmidvold blev straks lagt ved Gaver til Beløb af flere hundrede Kroner. Det blev besluttet at ansøge Kongen om Oprejsning for den Forfølgelse og Forurettelse, som de Hellige havde lidt ved Pøbeloverfald forskellige Steder i Landet, og som Landets Øvrighed ikke havde taget Notits af, endskønt der var blevet indsendt Klager, dokumenteret ved Vidner. Der blev derfor valgt en Komité, der skulde fremføre dette Andragende for Kongen personlig. Under denne vigtige Konference blev mange Brødre kaldet til at gaa paa Mission i nye Dele af Missionen. Ældsterne Anders W. Winberg, Niels Capson og Ola Nilson blev beskikket til at arbejde i det sydlige Sverige. Ældste Hans Peter Jensen blev ordineret til Højpræst og kaldt paa Mission til Norge, hvor allerede nogle faa var blevet døbt. Johan F. F. Dorius blev ordineret til Ældste og beskikket til at arbejde som Missionær i Aalborg Konference. Under Konferencen gav Apostel Snow mange værdifulde Instruktioner til de Hellige i Almindelighed og til Præstedømmet i Særdeleshed. Han anbefalede Søskende at forelægge deres Klager for Kongen og for den indkaldte Rigsdag, at disse kunde blive holdt ansvarlige for Gud, hvis de forsømte deres Pligt overfor de Hellige. Det blev under Konferencen oplyst, at mere end syv Hundrede var blevet døbt siden Evangeliets Forkyndelse i Skandinavien. Denne glimrende Konference blev afholdt i en stor Sal paa»hotel du Nord«i København. Tirsdag den 24, Februar 1852 arrangerede Søskende en Afskedsfest til Ære for deres elskede Apostel Erastus Snow. En smuk og rummelig Sal var i Dagens Anledning blevet lejet i»hotel du Nord«og blevet dekoreret med passende Mottoer, blandt hvilke var et»herrens Løve«, som glædede Broder Snow meget. Der blev ved den Lejlighed vist ham mange Tegn paa ren og hengiven Kærlighed, ikke i Juveler og Gaver af stor Værdi, men ved ægte Paaskønnelse af hans Mission og de evige Velsignelser, han havde skænket dem ved at bringe dem Evangeliet i dets Renhed

15 111 og Myndighed. En storartet Banket, der var blevet arrangeret, overværedes af ca. tre Hundrede Gæster, og mango af Søskende sagde, at det var den lykkeligste Dag i deres Liv. Den blev altid erindret af dem, som deltog i den. At denne Kærlighed til Apostel Snow ikke hensygnede ved hans Afrejse blev afgivet Bevis paa ved en senere Lejlighed af lignende Art, da Ældste John E. Forsgren skulde rejse med et stort Selskab af Hellige til Zion og en Fest blev arrangeret af Venner. Ved denne Lejlighed komponerede en af de unge Søskende en Sang, der blev sunget med megen Følelse og Aand til en velkendt national Melodi, og hvori der blev sendt kærlige Hilsener til den elskede Apostel i Zion fra de Hellige i Skandinavien. Efter at have afsluttet sit Arbejde i Skandinavien sejlede Erastus Snow fra København den 4. Marts 1852, ledsaget af nitten emigrerende Søskende, hvis Navne var: Ole Ulrick Christian Mønster (en af de første femten Personer, der blev døbt i Danmark), Hustru og Barn; Christian Hildur Råven, Hustru og tre Børn; Niels Jensen, Hustru og et Barn; Frederik Petersen, Ferdinand F. Hansen, Hans Hansen, Carl Jørgensen, Bertha S. Hansen, Augusta Dorius, Cecilie Jørgensen og Johanne Andersen. Selskabet sejlede fra København til Kiel; derfra rejste de med Tog til Altona, med Damper fra Hamborg til Hull i England og derfra med Tog til Liverpool, hvortil de ankom den 8. Marts og traf de før omtalte ni Personer, som ventede paa dem. Apostel Snovs^, som havde vigtige Forhandlinger i England, før han rejste tilbage, overdrog Ole U. C. Mønster Ledelsen af det lille Selskab danske Hellige, der nu talte 28 Sjæle og sørgede for, at de velbeholdne kom ombord i Damperen»Italy«, ombord paa hvilken de sejlede fra Liverpool den 11. Marts Efter en lykkelig Overfart, ankom de til New Orleans den 10. Maj 1852 og naaede Kanesville (nu Council Bluffs), Iowa, i god Behold. Der blev de igen mødt af deres elskede Apostel Erastus Snow, som var naaet dertil fra New York, og i Begyndelsen af Juli 1852 paabegyndte de 28 Danskere sammen med et stort Selskab Hellige under Anførsel af Eli B. Kelsey Rejsen over Sletterne med Oksespand; de kom til Salt Lake City den 16. Oktober 1852.

16 112 Dødsfald i Amerika. Ejnar Thomsen. En velkendt og anset Dansker, Ældste Ejnar Thomsen, afgik ved Døden i Salt Lake City den 12. Februar Broder Thomsen, der er Søn af Broder og Søster Emil Thomsen, Silkeborg, blev født den 15. Maj 1908 og blev saaledes kun 30 Aar gammel. Ejnar Thomsen levede og døde som en trofast Sidste Dages Hellig, der i alle Livets Forhold stræbte efter at øve Sandhed og gøre Ret. Det er maaske vanskeligt for os at forstaa, at denne unge Mand skulde forlade denne Prøvestand i en saa ung Alder fra en sørgende Hustru og to smaa Børn. Hans Hustru er fra Esbjerg og kendt der under sit Pigenavn, Rigmor Aae. Søster Thomsen har i et Brev til sine Svigerforældre bl. a. skrevet disse smukke Ord.»Jeg kunde ikke forstaa, hvorfor lille Ejnar skulde gaa væk fra os saa tidligt, for jeg ved, at der ikke fandtes et lykkeligere Hjem i hele Verden end vort, og vi trængte saadan til ham; Ejnar var en af de bedste Mænd i Verden.«Et smukkere Eftermæle kan der vist ikke gives noget Menneske, og vor dybeste Sympati og Medfølelse samler sig om Broder Thomsens unge Hustru og deres to smaa Børn samt Familien Thomsen i Silkeborg i denne Sorgens Tid. Gud velsigne dem alle! Ære være Ejnar Thomsens Minde! Fra Missionsmarken. DØDSFALD I SLAGELSE. (Søster Alma Jensine Fischer døde den 2. Marts 1939 og blev begravet Tirsdag den 7. Marts. En Del Venner og Familie var til Stede. Kisten var smukt pyntet med Blomster, Begravelsen blev holdt under Ledelse af Missionær R. Earl Sørensen. Søster Fischer døde som en trofast Sidste Dages Hellig. Hun blev født den 19. August 18G6 og blev døbt i Juli 1897 af O. Jensen. Hun var afholdt af alle, som hun kom i Berøring med.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

SKANDINAVIENS \A/ NR. 9 SEPTEMBER 1946 96. AARGANG. Præsident George Albert Smith

SKANDINAVIENS \A/ NR. 9 SEPTEMBER 1946 96. AARGANG. Præsident George Albert Smith SKANDINAVIENS \A/ NR. 9 SEPTEMBER 1946 96. AARGANG Præsident George Albert Smith 150 Hvordan kan Gruds.Eksistens bevises: Al Ældste John. A. Wldtsoc af de Tolvs Haad. Hvad os Mennesker angaar, saa lindes

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

GUDDOMMELIG AUTORITET. En tilstedeværende Mand, som tvivlede paa Præstens Kaldelse, En Præst, hvis Autoritet til at prædike blev omdisputeret,

GUDDOMMELIG AUTORITET. En tilstedeværende Mand, som tvivlede paa Præstens Kaldelse, En Præst, hvis Autoritet til at prædike blev omdisputeret, SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 4 15. FEBRUAR 1928 77. AARGANG GUDDOMMELIG AUTORITET. Ai" Ældste Nephi Jensen, Salt Lake City. En Præst, hvis Autoritet til at prædike blev omdisputeret, holdt

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat.

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet lægger Vægt paa Læren. I Dag fristes man til at lægge mere Vægt paa Livet og saa regne Læren ringe.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Aalborg Kirkebygning. feanbtnabtens; Stjerne - Jflartø 1948

Aalborg Kirkebygning. feanbtnabtens; Stjerne - Jflartø 1948 Aalborg Kirkebygning feanbtnabtens; Stjerne - Jflartø 1948 34 Forældrenes Pligter. Tale at den præsiderende Biskop LeGrand Richards, holdi den 4. Oktober 1 (.M7 ved Konferencen i Tabernaklet. Jeg føler

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

VIL VI BETALE PRISEN?

VIL VI BETALE PRISEN? SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1931 80. AARGANG VIL VI BETALE PRISEN? Af Hugh Ireland, Redaktor af»liahona«. I vor moderne Tid kan man faa næsten hvad man vil, forudsat at man er

Læs mere

LIDT OM SPIRITISMEN. f////7/ NUMMER 6 15. MARTS 1927 76. AARGANG. som fra Tid til anden har Forbindelse med dødelige, er 1\\\W XX

LIDT OM SPIRITISMEN. f////7/ NUMMER 6 15. MARTS 1927 76. AARGANG. som fra Tid til anden har Forbindelse med dødelige, er 1\\\W XX f////7/ / 1\\\W XX SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 6 15. MARTS 1927 76. AARGANG LIDT OM SPIRITISMEN. Af Ældste Orson I. Whitney af de Tolvs Raad. Spiritismen er aldeles ikke, hvad mange Mennesker

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

EVANGELIETS FORKYNDELSE

EVANGELIETS FORKYNDELSE '///{ // / M\^ xx SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 14 15. JULI 1930 79. AARGANG EVANGELIETS FORKYNDELSE I DE UNGES SPROG. Tale ved Kirkens hundrede halvaarlige Konference af Ældste Stephen L.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

IHHl Hl. WtÅ DANSK VINTERLANDSKAB. NUMMER 3. F/" ^ n. I^BHSRL 1 1 k PRIS 25 ØRE. BBp. kj9 « "tf i. Mffj. i i ffj 87. AARGANG -T8II. wdty. 'ifljbai?

IHHl Hl. WtÅ DANSK VINTERLANDSKAB. NUMMER 3. F/ ^ n. I^BHSRL 1 1 k PRIS 25 ØRE. BBp. kj9 « tf i. Mffj. i i ffj 87. AARGANG -T8II. wdty. 'ifljbai? t WtÅ IHHl Hl BBp, il "tf i li Mffj p I^BHSRL 1 1 k kj9 «i i ffj ^J i "*"'" -T8II 'ifljbai?^ F/" ^ n o* wdty H DANSK VINTERLANDSKAB. 1. FEBRUAR 1938 87. AARGANG NUMMER 3 PRIS 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere