Lene Puck Ishøy ~ENS HANSEN BDRGGARD EFTER 1870

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lene Puck Ishøy ~ENS HANSEN BDRGGARD EFTER 1870"

Transkript

1 Lene Puck Ishøy ~ENS HANSEN o BDRGGARD EFTER 1870

2 L-~T-1Z868-L8 NHSI

3 Landbrugsforeningens mangeaarlge, ilnsete Forman<J, ' Rentler Jens. Hansen, Grtindtvigsvej, NykØbing l938

4

5 3 Fra l. april l87o fik jeg atter min gerning i mit fødehjem, og jeg omfattede den med lyst og interesse, og jeg følte vel ikke uden en ringe grad af stolthed, om det kunne lykkes mig, at føre denne ejendom frem til at blive en virkelig god ejendom. Men der manglede jo så meget. Jorden var mager og trængte både til gødning og til mergling, dernæst dræning af alle de mange engdrag med surhed langt op i agrene, der ved hjælp af en hovedgrøft helt fra det nordre skel kunne føre vandet til stranden. Af sten var der store mængder, som skulle brydes op og fjernes. Staldene var umulige, og forskelligt andet trængte på, bl. a. at få indrettet en mælkekælder. ' Det kom altsammen efterhånden, og det første år indrettede jeg mælkekælder, idet vi byggede 2 fag til den vestre ende af stuehuset, og i 1872 byggede vi heste- og kostald. Dertil kom, at der var god hjælp til at passe mælken og føre husholdningen, idet mine søstre Marie og Trine tilligemed min moder besørgede dette arbejde udført. I 1872 blev min søster Marie gift, og det blev derefter ' Trine tilligemed en pige, der særlig tog sig af mejeriet. Det var nu ikke så lige til en sag at få en god besætning. Meget småt så det ud, da jeg kom hjem; 2 køer lå af stivsyge, som vi måtte rej s e et par gange om dagen, og de andre

6 4 køer var også meget magre, men de kunne dog rejse sig selv. Det var en stor forandring for mig, der i de sidste 2 år kun havde set store, velplejede og kraftigt fodrede køer på looo-l2oo pund, allesammen af nordslesvigsk stamme, hvorimod køerne hjemme var meget mindre og af den hjemlige race. Det var ingenlunde let at få oparbejdet en god besætning, de røde fynske eller nordslesvigske køer kendtes så godt som ikke, og vi var derfor nærmest henvist til at benytte eget tillæg. Min søster Trine, der indtil 1878 havde passet mælken, blev det år gift og kom til Rørvig. Jeg måtte nu antage en mandlig mejeribestyrer, der tillige skulle passe og fodre køerne. Den første mejerist, jeg fik, var særdeles dygtig og lavede godt smør, og da der i 1879 var bøtteudstilling af smør i Holbæk, blev der sendt nogle få pund smør i en bøtte dertil, som ved bedømmelsen fik!.præmie. I mange år kærnede vi ved håndkraft, men i 1879 eller l88o blev kærnen sat til hestekraft på den måde, at vi bar kærnen med indhold ned i fodergangen foran hestene, hvor kærningen foregik fra den samme hesteomgang, som blev brugt til hakkelsesskæringen. Efterhånden gik vi fra benyttelse af fade til flødeafsætning over til vandmejeri, hvor flødeafsætningen foregik i blikspande og helst med brug af is, og vi havde til dette formål i to vintre opsamlet is, det ene år i laden og det andet år i tørvejord ude på marken. Det var et betydeligt arbejde, både med at samle og dække isen, og ligeså med at få den frem, når den skulle bruges. Som dækmateriale for isen i laden benyttedes udelukkende halm, og til underlag et ca.l2'' tykt lag tørv. Størstedelen af alle de jordarbejder, der er foretaget på ejendommen, blev udført i ti-året l87o-8o, men der var endnu noget tilbage både af dræning og mergling. I eftersommeren 1873 blev jeg indkaldt til at aftjene min vær-

7 5 nepligt som marinesoldat. Jeg havde om sommeren året forud foretaget en "madposetur", som det kaldtes: Jeg havde ladet mig forhyre med skipper Christoffer Larsen, nakke, og sejlede med ham til København, for et par dage efter at rejse hjem. Alligevel stod jeg som påmønstret med Christoffer Larsen i flere måneder. Ved sessionen mødte jeg med min søfartsbog og blev på den konto udskrevet til marinesoldat, hvilket også var hensigten. Det var på den tid en langt lettere og særlig kortere tjenestetid at komme til søværnet, end til nogen anden våbenart. Min tjenestetid var fra 15.august til midt i april måned. De første 6-7 uger var skoletid, hvorefter de fleste af os kom ombord i fregatten Sjælland, der skulle på togt til Middelhavet. Vi afsejlede fra København 2l.oktober og kom til Piræus i Grækenland nogle dage før jul. På denne rejse havde vi besøgt flere pladser: Cadix og Barcelona i Spanien og Malta. Vi holdt jul i Grækenland, og en dag fik vi anvisning på, at når vi kom i land, skulle vi gå op til jernbanen,hvor der holdt et tog, som ville føre os til Athen og tilbage igen efter nogle timers forløb. Vi havde også landiov en gang til, hvor vi beså havnebyen Piræus. Et par gange var vi i land for at skyde til skive med.rifler. Juleaften var der bal ombord, hvor kun officererne og en del indbudte fra land deltog, deriblandt kong Georg og hans dronning. I midten af januar begyndte vi tilbagesejlingen, men gjorde dog først et besøg i Smyrna og Alexandria, hvor vi begge steder havde landlov. Særlig i Smyrna var det med usle smalle gader og stræder uden brolægning og fortove. Boderne var åbne, så man kunne på gaden gøre sine indkøb. I Alexandria var det en del bedre, og særlig da vi kom op i det, jeg vil kal~ de den europæiske del af byen, var der to- og treetagers huse og lige så smukke som i vore købstæder. Der var mange sæl-

8 6 gere af appelsiner og andre sydfrugter, der var også mange, der ville vise os ud i landet for at se Josefs kornmagasiner, og vi blev tilbudt æsler at ride på. En halv snes stykker tillige med mig tog med fører turen til fods. Og rigtig nok, efter en halv times tid kom vi til et par store kældre, der lå midt på marken langt fra bygninger. Kældrene var opført af kampesten ca.4 alen dybe uden overdække med bjælker tværs over. Da vi senere på dagen blev hentet fra kaj, samlede der sig folk i hundredevis for at se os, så vi havde lidt besvær med at trænge igennem hen til båden. Fra Alexandria gik rejsen til Palermo og derfra til Neapel og videre til Livorno. I alle disse steder havde vi landlov. Det var kønne byer, men man får kun så lidt at se ved så korte ophold. Lasede tiggere og snavsede sælgere ville stadig have fat i os. Videre gik turen hjemad, hvor vi ankrede op i Gibraltar, denne store klippeblok, der ligger lige ud til havet, ja, man måtte have nakken langt tilbage for at se til toppen af denne klippe. På hjemrejsen blev vi en nat, da vi sejlede i spanskesøen, purret ud på ualmindelig måde: Alle mand op! hed det.. og lad køjerne blive! Hvad er der mon på færde, tænkte vi. Alle kom op på dækket, og der lød ingen kommando. Men da vi havde stået der lidt i spændt forventning, strøg et stort skib lige forbi os. Vi forstod da, hvorfor vi var purret ud, et sammenstød havde været nærliggende, thi jeg syntes, at skibet ikke var mere end ca.25 alen fra os. På turen bortefter forefaldt også en begivenhed en nat, da vi sejlede i spanskesøen. Vi blev meget kraftig purret ud til det, der hedder: Klart skib! Det vil sige klart til angreb og forsvar, da fjenden nærmer sig, og at enhver måtte stille på sin post; der blev fart og travlhed, men forinden skulle det konstateres, om vi alle var mødt. Det tog lidt tid,

9 7 inden alle tilmeldingerne var indkommet, thi de manglede en mand. Endelig fandt de ham, han sad på w.c. og græd. Manden var friskolelærer... En anden gang, mens vi på bortrejsen sejlede i spanskesøen, en dag med stille vejr, skulle vi skyde til skive med kanonerne. Der blev sammenlænket B-lo store vandfade, de blev med en dampbåd sejlet ca. 1/2 mil bort fra skibet og lagt en på hver side af skibet, hvorefter vi begyndte på skarptskydning efter disse skiver. På dette togt havde vi en del kanonexersits, og da særlig de, der hørte til batterikanonerne, og da jeg hørte dertil, deltog jeg kun lidt i de sejlmanøvrer, der blev holdt om dagen. Batterimandskabet talte loo mand, der betjente 2o kanoner. Af disse loo mand blev jeg tilligemed lo andre udtaget til på turen at gennemgå overkonstabelskolen, hvor vi havde både læsning og eksersits. Ved afslutning af skolen blev jeg nr.l, vistnok nærmest fordi jeg bedst kunne fortælle, hvad der skulle foretages ved hvert kommandoord. Nogen misundelse var der hos nogle af de andre derover, der syntes, at mine kommandoord lød, som om jeg havde en klump kød i halsen.

10 8 I bog nr.l har jeg givet en lille karakteristik af os søskende og tillige fortalt om vort arbejde i hjemmet under fader og moders ledelse. I det følgende afsnit vil jeg fortælle videre om os søskende, særlig om hvor hver af os kom til at bo samt om slægten videre frem. Min broder Peter blev i 1862 gift med Ellen Hansen, f.l.maj De købte en lille gård i Yderby på ca. 24 tdr.land for 6ooo rigsdaler. De fik 7 børn, 5 sønner og 2 døtre. l. Hans Hansen, f. 14.lo.l862, gift med gårdmand Jens Larsens datter Line fra Overby. De fik et mindre jordbrug i Yderby. 2. Laurits Hansen, f , gift med gårdmand Niels P. Sørensens datter Dina. De havde først et jordbrug på Yderby Lyng, men flyttede senere til København. 3. Ane Hansen, f.l4.lo.l867, gift med gårdmand Jens Larsens søn Karl Jensen fra Overby. De fik et mindre jordbrug i Overby. 4. William Hansen. Han lærte skrædderhåndværket. Han var først et par år i Nykøbing, senere kom han til Kundby, hvor han blev gift og ernærer sig som skrædder. 5. Peter Hansen {tvilling) f Han lærte til kontrolassistent og virkede i den stilling i nogle år. Senere blev han forsikringsagent. Han er ugift. 6. Elise Hansen (tvilling) f , gift med en søn af Niels Henriksen, der i sin tid boede i Yderby.

11 9 Hans søn var smed, og de boede i flere år i Yderby. Han døde efter ca.lo års ægteskab, og hans enke bor nu i Lumbsås. (Tilføjelse af Jens Hansens søn, Peter Hansen Borggård, Nakke: Elise boede de sidste 2 år på Nygård Alderdomshjem og var fuldstændig åndsfrisk til det sidste og døde forholdsvis brat uden nogen forudgående sygdom, 94 år gl Hvilken lykke.) 7. Niels Hansen, f , gift med gårdmand Johan Nielsens datter Kirsten fra Lumbsås. De bor i mandens fødegård i Yderby. Min broder Lars Hansen, f.3o.l blev i 187o gift med gårdmand Lars Madsens datter Stine, f i Nakke. De. fik hendes fødehjem, et boelsted i Nakke. De har 3 børn: l Anna Hansen, f.lo , gift med Rasmus Nielsen fra Frederiksborg amt. De bor i København, og manden arbejder ved sporvognene. 2 Laura Hansen, f.26.ll.l873, ugift og har sit fødested i Nakke. (Tilføjelse ved fætteren Peter Hansen, Borggård: Men solgte senere ejendommen i Nakke og flyttede til Tingtved ved Holbæk) 3 Marie Hansen, f.29.l.l877, gift med værkfører Søren Sørensen der bor i Hillerød. Han har senere anlagt et vulkaniseringsværksted.

12 lo Min søster Ane Hansen, f.ll blev gift med skibsfører Thomas Jensens søn Niels Thomasen i Rørvig, f Han var skibsfører, og de boede en del år i Nakke. Da manden døde, flyttede Ane tilligemed 3 ugifte børn til København. De havde 4 børn: 3 døtre og l søn. l Christence Thomasen, f , ugift. Hun lærte dameskræddersyning og arbejdede med det i nogle år både i Nakke og København. Senere hjalp hun sin søster Petra med pålægsforretningen. 2 Thora Thomasen, f , gift med husmand Lars Nielsens søn Laurits fra Rørvig. De bor i Nykøbing og manden Laurits Nielsen er gårdskarl. 3 Niels Thomasen, f , gift med en dame fra København. Han er skrædder og ernærer sig deraf tillige med, at de har et mælkesalg i Kbh. (Tilføjelse af Peter Hansen, Borggård: Datteren Edith blev gift med viceskoleinspektør Fritz Rudloff, Højheltvej 22, Vanløse, og sønnen Niels Thomasen, bogholder, gift, Tranegårdsvej 35, Hellerup. Begge familier besøgte os d.3. november 1968 efter ikke at have set hinanden i 25 år, meget morsomt. Skrædder Niels Thomasen døde 25.juli 1968 omtrent 9o år gammel.) 4 Petra Thomasen, f.lo , ugift, Hun har en pålægsfor-. retning i Kbh. (død af difteritis)

13 11 Min søster Stine Hansen, f , gift med Jens Henrik Jacobsen fra Yderby, hvor han havde en gård, som de boede i i nogle år, senere fik de en anden ejendom. Da manden døde flyttede Stine til da_tteren Anna, der bor i Allingåbro. Stine og Jens Henrik havde 3 børn: 2 døtre og en søn. l Marie Jacobsen, f gift med malermester Andersen. De bor i Hadsten. (Tilføjelse: sønnen Ejlif er manufakturhandler og Arne er Sparekassekasserer i Randers} 2 Hans Jacobsen, f.l , gift med en datter af en gårdmand i Galten i Jylland. Han lærte smedehåndværket og har som smed boet et par steder i Jylland. 3 Anna Jacobsen f.28.lo.l881, gift med bogtrykker A.L.Petersen i Allingåbro.( de havde en datter bogtrykker Gundhild Jørgensen i Viborg og hendes søn Hen r i k}. Min broder Christian Hansen, f.l , gift med gårdmand Jens Nielsens datter Marie i Rørvig, f.l Han var sømand og skibsfører. De boede først i Rørvig, senere i København. De har 3 børn: l søn og 2 døtre. l Herman Hansen, f , gift med en dame fra København der hedder Verna. Herman er gået kontorvejen og er nu revisor. 2 Agnes Hansen, f , ugift lærerinde i Kbh. (død af hjertekrampe l 3 Ellen Hansen, f.3o , ugift, er kontoruddannet og er prokurist i Kbh.

14 12 l Min søster Marie Hansen, f , gift med en søn af gårdejer Niels Hansen, Rørvig: Lars Nielsen, f. lo.l.l843. De boede i hans fødegård. De havde 5 sønner. Jens Nielsen, f.l , gift med en dame fra Kbh. De havde flere forretninger i Kbh. De er begge døde. 2 Niels Nielsen, f , gift med en dame fra Frederiksborg amt. De bor i en gård i Nørrevang, Rørvig. ( senere i Rørvig som tømrer nær kroen) 3 Hans Nielsen, f Gift med en dame fra Kbh.Hun er født Clausen og søster til broderen Jens' kone. 4 Peter Nielsen, f o, gift med en datterdatter af husmand Niels Larsen, Nørrevang, Rørvig. Hendes far hedder Olsen, og bor i Kbh. 5 Lars Nielsen, f.8.lo.l884, gift med en dame fra Kildehusene. De bor i hans fødegård. Min tvillingsøster Trine Hansen, f , gift med gårdejer Jens Nielsens søn Niels i Rørvig, f.lo De boede i hans fødegård i Rørvig, men har senere boet i Glostrup og er atter tilbage til Rørvig. De havde 2 børn, en søn og l datter. l Anna Jensen, f o, gift med tømrer Christensen i Frederiksværk. Hun.blev So år gammel. 2 Jens Jensen, f gift med lærer Balles datter i Fjenneslev. De bor i Ro s kilde, hvor Jens er forvalter i Danske Landbrugeres Frøforsyning. (Jens døde 1963)

15 13 Jens Hansen, tvilling, f , gift 14.lo.l881 med gårdmand Anders Larsens datter Signe, f i Asmindrup. Vi boede i min fødegård. Hun døde 12.lo.l932. Vi havde 4 børn, 2 døtre og 2 sønner. l Sigrid Margrethe Hansen, f.l Hun er ugift og blev som ung uddannet til husholdningslærer-. inde, og virkede som sådan i to vintre. Den ene vinter på Samsø og den anden vinter på Fyn.Hun døde lo.l ( Broderen Peter Hansen, Borggård har tilføjet: Sigrid var et fint menneske og den mest velbegavede af os børn) 2 Aksel Hansen, f , gift med bogbinder Vejløs datter Asta fra Nakskov. Hun døde Aksel lærte gartneri -og bosatte sig som gartner i Haslev l9o9. De er barnløse.(han giftede sig igen med en sygeplejerske Aksel døde ) 3 Nicoline Hansen, f , gift med en søn af gårdmand Søren Madsen, Sneglerup, Mads Christian. De bor i mandens fødegård. (Nikoline døde , Mads Christian døde o) De har 4 børn, l søn og 3 døtre. l Ejvind Madsen f.l , g.m.inger fra Fyn 2 Johanne Madsen, f (g.m.gdr.christensen Gundsømagle, Roskilde) 3 Gudrun Elisabeth madsen, f.l (gm.evald Sørensen, Hulebæk, Asnæs 4 Esther Madsen f , g.m.svend Nielsen. Møllevej Vig

16 14 4 Peter Hansen, f.l3.ll.l888, gift med Lars Jacobsens datter Sofie fra Ellinge Konge part. (Guldbryllup 1978, en uforglemmelig dag) De har en søn Herman Johannes Hansen f Min kones slægt. Hendes farfader hed Lars Andersen og boede i gården lige øst for Nygården, den samme gård, som både hans søn Anders Larsen og hans sønnesøn Lars Andersen har ejet. Hans kone var fra Svinninge, fra den gård, som nu kaldes Svinningegård, og hun hed Ane Jensen. Hendes broder Peer Jensen fik fødegården. Hun havde også 2 søstre: Sidse, gift med gårdmand Holger Jensen i Frodstrup, og Bodil, gift med gårdmand Anders Pedersen, Kjeldstrup. Karen Larsigne Larsen ~ ~ Anders Larsen og Nicoline Jensdatter f.l8ll \ A=iudrup \ / Lars Andersen + Ane Jensdatter Asmindrup Svinninge '7\ J e ns Madsen og Karen l Sjælsøgaard Mads Jensen gift 3 gange Nygaard

17 15 Lars Andersen havde en broder, der hed Hans Andersen, denne boede i et hus i Asmindrup, han var gift og havde 2 børn, Bodil og Anders. Bodil blev gift med Ole Olsen, kaldet Ole Skræder, han var en gårdmandssøn fra Hønsinge. Anders Hansen fik fødestedet, han blev gift og fik datteren Karen. Denne blev gift med sin halvfætter Anders Andersen og bor i fædrenehjemmet. Holger Jensen og hustru Sidse havde kun een søn, der hed Jens Holgersen og han fik fædrenehjemmet. Denne var gift 2 gange og med 2 søstre, døtre af gårdmand Peer Jensen, Svinninge, de var således fætter og kusine til hinanden. Peer Jensen havde foruden disse en søn, Hans Petersen, der blev gift med gårdmand... Jensens datter i Svinninge, og en datter, der blev gift med Henrik Petersen, murer i Svinninge. Og om Anders Petersen, gift med Peer Jensens Bodil: De havde 2 børn Mads og Stine. Mads fik fædrenegården og Stine blev gift med Ole Nielsen, De fik en parcel af lodden, som de byggede på.. Lars Andersen og hustru havde 5 børn, 2 sønner og 3 døtre nemlig Anders - Jens - Grete - Ane- Bodil Anders Larsen, født 1811 gift med gårdmand Jens Madsens datter Nicoline, født De fik mandens fødehjem og havde to børn : Karen Larsigne, f Lars Andersen f. l.8.186o Jens Larsen, gift og havde en gård i Faurbo. De var barnløse. Ane Larsen, født 1816, gift med Anders Olsen, Ræberne. De havde 4 sønner : Lars, Anders, Jens og Peter

18 16 Grethe Larsen, f.l813, gift med Rasmus Petersen, de fik jord af lodden at bygge på. De var barnløse. Bodil Larsen var den yngste af de søskende. Hun blev gift med Jakob Petersen, broder til Rasmus Petersen, Ryegården. De købte en gård i Prejlerup. De havde S børn: 2 døtre og 3 sønner, nemlig Peter Jacobsen, ugift, døde ung Marie Jacobsen, g.m. Niels Petersen fra Kjeldstrup, de fik en gård i Atterup og 2 sønner Niels Peter+Jacob Laurits Jacobsen blev gift med en pige fra Torrendrup. De fik et lille landbrug i Plejerup. De havde flere børn. Mine Jacobsen døde ugift Carl Jacobsen døde ugift Anders Larsens hustrus slægt. Anders Larsens hustru hed Nicoline Jensen, f l. Hendes farfar, Mads Nielsen boede i Nygård, i den gård, som senere er ejet af Anders Jensen og Viggo Jensen. Han havde været gift 3 gange, og i det sidste kuld var to sønner, Jens Madsen og Thyge Madsen. Thyge Madsen blev gift med en pige fra Grevinge sogn, og~ Madsen blev gift, så vidt jeg ved, med en datter Karen fra den gård, som nu hedder Sjælsøgård i Asmindrup og kom til at bo i den gård. De fik 6 børn og blandt disse Nicoline Jensen, der blev gift med Anders Larsen, nemlig:

19 17 l Stine Jensen, gift med Hans Larsen, Egebjerg Huse. De havde mange børn. 2 Marie Jensen, gift med skomager Dyresen, Nykøbing, senere i København 3 Grethe Jense n, gift med skipper Henrik Larsen, Nakke, fl812 l Jensine Laurine Henriksdatter, f.l843 gift 187o m.niels Petersen 2 Karen Vilhelmine Henriksen, f. l846, senere København 3 Mathilde Nicoline Henriksen, f.l851, g.l876 m. Niels Laurits Pedersen, f.l85o 4 Sofie jensen, gift i København, men døde barnløs 5 Mads Jensen, gift med smed Christian Hansens datter fra Lum~ås. De boede i mandens fødegård og fik 2 døtre Kirstine og Karen 6 Nicoline Jensen, født , gift med Anders Larsen, hvor de boede i hans fødehjem i Asmindrup. De fik som anført foran 2 børn, en datter og en søn. Datteren blev gift med nedskriveren af denne beretning, Jens Hansen, hvis stamtavle er anført i bind l. Deres børn er Sigrid, Aksel, Nicoline og Peter. Sønnen Lars Andersen blev gift med gårdmand i Svinninge Mads Olsens datter Ane. De fik mandens fødegård i Asmindrup. De fik en datter Oline. Hendes moder, Ane, døde, da hun var 3 år, og nogle år efter giftede faderen sig med en datter af husmand Peter Nielsen i Brent, hun hed Marie. De fik 2 døtre: Agnes og Esther. Oline blev født Agnes blev i 193o gift med Jacob Petersen, der var bestyrer af gården, da hendes fader Lars Andersen var død. Esther blev gift med gårdmand Charles Madsen i Holte.

20 18 Denne beretning om min hustrus slægt er kun gjort i korte træk, da jeg var bange for, at en længere udredning snarere kunne være vildledende end vejledende. Note. 2 sider tilbage er nævnt brødrene Rasmus og Jakob Petersen. Muligvis er Rasmus Petersen blevet gift anden gang, for Peter Hansen, Borggård har tilføjet: Rasmus Petersens søn, Peter Rasmussen, Ryegård,Ledstrup, hvis datter er gift med Nicolaj Danielsen i Brenth, er morfar til Ella, der er gift med lærer Jørgen Juulsgaard i Nakke. Optegnelser fra og om hjemmet i Nakke fra Den 14.oktober 1881 holdt min hustru og jeg bryllup og blev viet i Asmindrup kirke. Vi flyttede dagene derefter til nakke, og det er jo rimeligt, at når en ung kone træder ind i et hus, hvor en ældre kone hidtil havde ledet og styret husvæsenet, vil der være en del at ændre og rette på. Der blev også foretaget adskil- _ligt og pyntet lidt op her og der, men nogen gennemgribende forandring blev ikke foretaget. I de første 3-4 år passede min kone mejeriet med dertil hørende ostelavning, og det endda af forskellige sorter: ejdam~ mer- og svejtserost. Og hun havde også megen interesse for det arbejde. Men da vi havde fået vort andet barn, følte hun, at kræfterne svigtede noget, og særlig var det slemt for hende hver morgen i den kolde kælder at skulle stå og foretage skumning og kærning. Omtrent på samme tid var der oprettet et privatmejeri i Rørvig, og vi blev i 1885 enige om, at hun skulle ophøre dette

21 19 arbejde, og mælken blev derefter sendt til mejeriet. I 1883 byggede vi svinehuset og året før den sidste halvdel af østre længe. Endnu havde vi nogle moser, der skulle drænes, ligesom vi kørte mergel, når der levnedes tid dertil, men vi havde langt at køre med det. I 1884 blev jeg valgt til det første offentlige hverv. Jeg blev valgt, eller som det vel hellere må hedde, udpeget af branddirektøren til at være formand for vurdering af bygninger til brandassurance. Snart derefter i efteråret 1885 blev jeg valgt til for mand for Odsherreds landbrugsforening, og samme efterår blev jeg valgt til medlem af Rørvig sogneråd at tiltræde l. januar Ved det første møde blev jeg valgt til formand, og beklædte denne stilling i 6 år. Hidtil havde jeg ikke befattet mig med kommunale sager, og jeg måtte derfor benytte det meste af vinteren til at sætte mig ind i love og anordninger samt, hvad der videre var nødvendigt at vide besked om. Disse 6 år var en fornøjelig tid for mig. Det var gode og behagelige mennesker, jeg var sammen med, og aldrig kom ~i på kant om noget, og jeg fik indblik i adskilligt, som man kun kan få den vej. I de år var det ikke så vanskeligt at styre kommunens sager og først i årene derefter kom både lov om alderdomsunderstøttelse og de nye skattelove. Men formandslønnen var ubetydelig. I de første to år var lønnen 24 kroner årlig og i de sidste 4 år: 33 kr, beregnet efter henholdsvis 8 skilling og 25 0re pr. td. hartkorn i kommu - nen. Aret efter kom en lov, der gav sognerådsformændene en løn af 15 øre pr.indbygger, hvilket med noget over 8oo indbyggere, som der var i kommunen, ville give en del højere løn. I landbrugsforeningen fik jeg mange virkeår, 25 år som formand. Denne forening var stiftet lo år før, altså Det var sær-

22 2o lig landbrugsskoleforstander Iversen, Dragebjerggård, der virkede kraftigt for dens oprettelse. I de første par år var tilslutningen stærk, og mange emner var fremme til diskussion. Men efterhånden sløvedes interessen. Folk havde ikke rigtig forståelsen af alle de nye spørgsmål, der dukkede frem og blev forhandlet. De fleste holdt endnu på de gamle forhold, og den megen teori om forlermidlernes næringsindhold og om kunstgødningens værdi i forhold til dens indhold af de forskellige stoffer, ville kun de færreste befatte sig med. Det så for mange ud, som om den praktis ke mands erfaringer ikke blev regnet for noget. Nogle af os yngre mænd holdt stadig ved foreningen, men selv mange unge mænd gik ind for de ældres syns punkter og vendte ryggen til foreningen. Under sådanne forhold måtte foreningen sygne hen, og dens stifter Iversen, som var formand, tabte også interessen. Foreningen lå stille hen et godt årstid. I 1884 besluttede nogle mænd at gøre et forsøg på at genrejse foreningen, og der blev agiteret en del for at hverve medlemmer, og der blev med megen besvær samlet henved loo medlemmer. Ved generalforsamlingen året~efter blev jeg valgt til formand; det var ikke noget helt lysteligt at overtage den stilling, men jeg følte det som min pligt at arbejde det bedst mulige for sagen. Det gik jævnt godt, men småt. Folk så med nogen mere interesse på spørgsmålet nu end for et par år siden. Vi måtte agitere for tilslutning og holde møder. Der kom foredragsholdere udefra, og emnerne var for det meste kvægavl, hesteavl og mejeribrug, hvilket sidste var meget aktuelt, idet centrifugen netop i disse år arbejdede sig frem til den sejrstilling,. som den indtog få år efter. Foreningen oprettede også fællesi~dkøb af foderstoffer, og det vandt ikke ringe tilslutning. Når jeg holdt denne stilling, ja, og kunne holde den i 25 år, så var grunden nærmest, at j e g havde velvillige og forstående medlemmer at arbejde sammen med.

23 21 Kun een gang rejstes der opposition imod mig for en kritik, jeg havde udtalt mod foderstofvalget. Bølgerne gik højt og bestyrelsen, der holdt sammen, besluttede at indkalde til generalforsamling på spørgsmålet, om hvorvidt jeg havde overtrådt min kompetance med hensyn til mine udtalelser. Efter en hård debat lod jeg foretage en afstemning derom. 17 stemte imod mig og 87 holdt med mig. Hermed var krigen ophørt, og jeg vedblev som formand endnu i 8-9 år, indtil jeg ved det 25. år trak mig tilbage, efter at jeg året forud havde ledet og været formand for dyrskuet i Nykøbing med tilslutning fra alle amtets fire landboforeninger. Disse 25 år gav mig meget arbejde, mange rejser måtte jeg foretage og deltage i møder i vort eget opland, og når dertil føjes et ikke lille kontorarbejde, så vil det forstås, at det var et stort spild af tid, som på ingen måde stod i forhold til lønnen, vistnok loo kr.årlig. Jeg gik af som formand i efteråret 19lo. Men set på anden baggrund var denne stilling udviklende for mig på så mange områder, og jeg kan vel sige, at det var den dør, der for mig var indgangen til de andre stillinger, jeg senere har beklædt. Jeg er glad, fordi jeg overtog dette arbejde og glæder mig over, at jeg fik lov til at gøre et arbejde til nytte for det lille samfund Odsherred, hvortil jeg hører. Ved min afgang som formand blev jeg efter indstilling fra beboerne d.l.januar 1911 udnævnt til Ridder af Dannebrog. Også dette er jeg glad for. Ved afgangen som formand foranstaltede medlemmerne afholdt en fest for mig på hotel Phønix med meget stor tilslutning. I 1911 blev jeg valgt ind i bestyrelsen for Holbæk Amts Andels Svineslagteri i Holbæk, og ved daværende formand Poul Sams død i 1912 blev jeg valgt til formand. Denne stilling beklædte jeg i lidt over S år. Jeg mærkede snart at det ikke var så let at lede bestyrelsesmøderne i Holbæk som

24 22 dem, jeg havde ledet så mange af i Nykøbing. Jeg havde i alt fald til at begynde med ingen position. Jeg var ukendt og var vel også genstand for nogen misundelse fra nogle af de mest kraftige medlemmer. Et meget stort arbejde forelå, idet perioden fra den første tegning som andelshaver var udløbet, og der skulle derfor foretages opgørelse og afslutning af det gamle selskab med nytegning til et nyt selskab og udarbejdelse af nye love. Slagteriet skulle vurderes og overtages af det nye selskab, og beløbet som det blev vurderet til skulle fordeles til andelshaverne i forhold til den garanti, som hver især havde tegnet. I den anledning måtte jeg rejse om i hvert sogn, hvor der var andelshavere for at finde de oprindelig tegnede eller også deres arvinger. Der var andelshavere i vistnok hvert sogn i amtet, og også nogle i Hornsherred. Det var mange dages rejse, men jeg kom godt igennem det og fandt dem vist nok alle, i alt fald er der aldrig kommet krav eller klage over at nogen er udelukket. Dernæst måtte jeg udregne, hvad hver skulle have og skrive check ud for beløbet. Da jeg blev færdig, synes jeg også, at jeg havde udført et stort arbejde. Min stilling var på den tid dobbelt, idet jeg var formand for begge selskaber, både det der skulle opløses, og det der skulle dannes. Der var af og til ved de møder, der blev holdt nogen kritik over, at jeg ved overdragelsen både var køber og sælger, men denne kritik bundede ikke særlig dybt. Stillingen som formand gav mig mange rejser og særlig til Holbæk, idet direktør Boyer ønskede, jeg skulle komme mindst hver 14.dag. I 1913 foretog nogle af bestyrelsesmedlemmerne tillige med direktør Boyer og jeg en rejse til England sammen med medlemmer fra andre slagterier. Det var selskabet D.B.C. i London, der indbød og betalte turen. Vi rejste over Esbjerg til Lon-

25 23 don, hvor vi boede, men vi foretog hver dag udflugter både i London og i dens omegn, som også længere ture til Manchester og Liverpool. En dag ejlede vi på Themsen, og det var meget morsomt. På denne lange tur blev vi flere gange lukket ind i et rum (bassin) det vil sige skibet, og der blev da åbnet for et stigbor, og i løbet af lo minutter voksede vandet i bassinet vel et par alen, og vi kunne sejle videre. Turen varede, såvidt jeg husker, en ugestid, rejsen indbefattet. En stor højtidelighed var vi vidne til, idet kong Georges kroningsfest blev holdt en af de dage. Der var lejet plads for os danskere på et hustag, hvorfra vi så det altsammen. Der var repræsentanter og processioner i mængde både fra landet selv og Skotland og Irland, og alle de forskellige!aug. Ja, repræsentant i gruppevis både fra Canada og Indien og overalt fra, hvor England har besiddelser. Såvidt jeg husker kom kongen og dronningen allersidst med et forspand af 8 heste. Det hele var pragtfuldt og langsomt gik det. Det begyndte kl.ca.ll og var først forbi noget over kl.~. I 1915 blev jeg valgt ind i de samvirkende andelsslagteriers hovedbestyrelse. Direktør Boyer var en dygtig og forstående mand, der havde det rette tag på at omgås både dem i slagteriet og dem i kontoret, og jeg følte altid tryghed med ham som leder. I 1916 rejste Boyer til københavn og fik egen virksomhed sammen med Jungersen, og Udbye, der hidtil havde været kontorchef blev direktør. Jeg mærkede snart, at Udbye var vaklende i sine dispositioner og så bort fra alle regler og bestemmelser, som vi netop i krigsårene havde så mange af. Han manglede den faste hånd, som særlig havde kendetegnet Boyer. I årene forud var der bygget et andels-svineslagteri i Nykøbing, og jeg tog derfor den beslutning, da jeg næste gang stod for valg, at trække mig tilbage.

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere