Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1"

Transkript

1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål Indhold Tilrettelæggelse Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt... 6 Bilag 2 Start af virksomhed...10

2 1. Formål og mål Det fremgår af læreplanen, at der i studieområde del 1 arbejdes med at udvikle elevernes evne til at forholde sig analytisk og reflekterende til faglig viden. Gennem arbejde med virkelighedsnære problemstillinger udvikler eleverne deres evne til at sammenholde viden og metoder fra forskellige fag. Endvidere arbejdes med grundlæggende faglige metoder og studiemetoder. Det erhvervsøkonomiske område er et samarbejde mellem fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. I det erhvervsøkonomiske område arbejdes med teorier omkring virksomheden i samfundet. Gennem kursusforløb og projektforløb udbygges elevernes grundlæggende viden fra fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. Eleverne udfordres på deres evner til at diskutere aktuelle problemstillinger omkring virksomheden og specielt dens branche samt problemstillinger omkring start af egen virksomhed. Nedenstående tabel viser vægtningen af forløbene og det fokus der sættes i forhold til studieområdets mål. Studieområdets mål: Eleverne skal kunne Kursus i Internet, portaler og databaser Branche- Projekt Kursus (1), skriftlighed i økonomi fagene Projekt start af virksomhed Timer (40*0,93*60/45) = 50 timer af 45 min. 8 timer 12 timer 8 timer 22 timer anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger søge og behandle relevant faglig information anvende it på en måde der understøtter opfyldelse af de øvrige faglige mål strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt. 2

3 Kursusforløbene omfatter et kursus i internet, protaler og databaser. Det er målet for kurset at opbygge viden og færdigheder i søgning på nettet, anvendelse af nettets applikationer, portaler og databaser med relevans for de erhvervsøkonomiske fag. Endvidere omfatter kursusforløbene et kursus (1) 1 i skriftlighed i økonomifagene. Det er målet for kurset i skriftlighed at udbygge elevernes viden om økonomifagenes spørgeformer og de akademiske krav til et skriftligt produkt, herunder opbygningen og formkravene til rapporter. Projektforløbene omfatter et brancheprojekt, der sætter fokus på anvendelsen af fagenes teorier og metoder omkring samspillet mellem virksomhed og samfund, samt den viden og de færdigheder der er opbygget gennem kurset i internet, portaler og databaser. Endvidere omfatter projektforløbene et projekt omkring start af egen virksomhed, hvor der sættes fokus på fagenes teorier og metoder omkring betingelserne for at kunne starte egen virksomhed, herunder hvordan de to fag på hver sin måde kan bidrage til at løse problemstillingerne for iværksætteren. 2. Indhold Kursus i internet, portaler og databaser Emne Stikord Internettet og søgemaskiner Søgning Portaler WWW, Web 2.0, Google.com og andre centrale aktører på nettet. Adressesøgning, emnesøgning, billedsøgning, avanceret søgning m.m. Søgestrategi. Centrale generelle portaler, portaler med relevans for virksomheden. Databaser Centrale generelle databaser (Wikipedia m.fl.) og databaser med relevans for virksomheden (Navne Numre og Erhverv, Amedeus m.fl.) Applikationer på nettet Kvalitet og etik omkring nettet Google applikationer og andre gratis applikationer på nettet. Ophavet, informationers aktualitet og pålidelighed, døde links, brugergrænseflade, svartider, registrering/password, betaling, almindelige print og downloadfaciliteter m.fl. 1 I forbindelse med studieområdet del 2 afholdes kursus (2) skriftlighed i økonomifagene. 3

4 Brancheprojekt I bilag 1 er vedlagt oplægget til brancheprojektet. Afvikles i uge Kursus (1), skriftlighed i økonomifagene Emne Stikord Kompetencer Kompetencer i økonomi, herunder specielt kompetencerne i forhold til at indsamle, bearbejde og præsentere informationer. Metode Erhvervsøkonomiske metode, herunder specielt forskelle og ligheder i fagenes metoder. Spørgeformer og taksonomi Spørgeformerne i økonomifagene og SOLO taksonomien. Formelle krav til skriftlige produkter Opbygningen af økonomiske rapporter, krav til anvendelsen af citater, figurer, illustrationer, relevante henvisninger, noteapparat, litteraturliste m.m. Start af virksomhed I bilag 2 er vedlagt oplægget til projektet start af virksomhed. Afvikles ugerne

5 3. Tilrettelæggelse Det fremgår af læreplanen, at Undervisningen tilrettelægges som temaer, hvis belysning kræver flere fag inden for de tre områder i del 1. Fokus i de enkelte temaforløb skal være klart formuleret og skal give anledning til refleksion både over faglige mål og indholdsmæssige og fagligt metodiske problemstillinger. Der skal i arbejdet inddrages en række fagligt relevante studiemetoder og arbejdsformer, herunder skriftligt arbejde. Undervisningen gennemføres, således at eleverne i arbejdet med de faglige spørgsmål og metoder udvikler faglige kompetencer, selvstændighed og samarbejdsevne. Det skal ske gennem undersøgende arbejdsprocesser samt ved at veksle mellem deduktive og induktive tilgange. Arbejdet tilrettelægges med progression og i et samspil med de faglige mål for fagene. Undervisningen i kursusforløbene tilrettelægges med en variation af oplæg, øvelser med afsluttende opsamling. Mindre cases i form af eksempler anvendes som baggrund for faglige diskussioner. Brancheprojektet tilrettelægges som et styret projekt, hvilket vil sige at mål, indhold og produkt er veldefinerede i projektoplægget. Produktet er et notat med bilag samt en Power Point præsentation af centrale resultater af projektarbejdet. Projektet start af virksomhed tilrettelægges som et mindre styret projekt, hvilket vil sige at mål og produkt er veldefineret i projektoplægget. Produktet er en mindre rapport samt en Power Point præsentation af centrale resultater af projektarbejdet. 4. Evaluering Kursusforløbene evalueres via samtaler under og efter forløbene omkring læringsudbyttet. Projekterne evalueres mundtligt som afslutning på forløbene. Projektforløbene evalueres med udgangspunkt i projekternes produkter ( notater, rapporter og præsentationer). Det fremgår af læreplanen, at der Senest ved slutningen af første år afholdes en intern evaluering under prøvelignende former med udgangspunkt i en af skolen valgt prøveform. I bedømmelsen lægges vægt på, i hvor høj grad den enkelte elev er i stand til med udgangspunkt i et flerfagligt tema med tilknytning til studieområdet del 1 at: fremlægge og diskutere arbejdet med en faglig problemstilling redegøre for metodeanvendelse på et elementært niveau reflektere over sin faglige udvikling i løbet af studieområdet del 1, herunder brug af forskellige arbejdsformer og studiemetoder formidle og strukturere sit arbejde. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. På IBC i Kolding afholdes en intern evaluering ved slutningen af grundforløbet. Evalueringen gennemføres som..? 5

6 Bilag 1 Brancheprojekt Karakteristik af rejsebranchen og analyse af virksomheden Travel Sense A/S Fodbold sæsonen er i fuldt gang Premier League, La Liga og Serie A. Find din favorit kamp her og book den online både med og uden fly! VM Sydafrika, Fodbold, safari og oplevelser Så er vi klar med pakkerejser til VM i Sydafrika 2010, Forudbestil din pakke allerede idag 5 dage med ægte julehygge i Rom D dec. En enestående mulighed for en anderledes jul med masser af julestemning Kessler i Super Six Mikkel Kessler er klar til Super Six. Vær med fra start og se hans første kamp lør. d. 21. nov. i Oakland USA 6

7 Mål Målet med dette projektarbejde er, at udbygge dine evner til at anvende viden fra fagene til at karakterisere en virksomhed og dens branche. Endvidere er det målet, at udbygge din viden og færdigheder i informationsindsamling via internettet samt præsentation af dit arbejde. Indhold Projektarbejde i grupper omkring rejsebranchen og virksomheden Travel Sense A/S. Gruppen udarbejder et notat indeholdende, en forside med praktiske oplysninger, indholdsfortegnelse, gruppens besvarelser af arbejdsspørgsmålene og en side med kildehenvisninger. Arbejdsspørgsmål Hvad karakteriserer den danske rejsebranche? Besvarelsen af dette spørgsmål vil være 1-2 siders beskrivelse (inklusiv tabeller og figurer) af bl.a. hvilke typer virksomheder, der er en del af branchen, hvor stor branchen er, f.eks. beskrevet ved antal virksomheder, beskæftigede, branchens samlede omsætning. Besvarelsen kan også omfatte en kort beskrivelse af branchens historie og aktuelle udfordringer og problemstillinger, som branchen står over for. Tips: Anvend Google til at finde kilder, der kan give nogle fornuftige svar på dette arbejdsspørgsmål. Hvad karakteriserer den virksomhed vi har valgt at arbejde med? Besvarelsen af dette spørgsmål vil være en 1-2 siders beskrivelse (inklusiv tabeller og figurer) af en række faktuelle forhold, der tilsammen giver en karakteristik af virksomheden; en beskrivelse af virksomhedens profil. Besvarelsen omfatter mindst en beskrivelse af virksomhedens historie, ide, organisation, økonomiske situation, konkurrencestrategi samt en kort beskrivelse af, hvordan virksomheden især forsøger at skabe værdi for slutbrugeren. Tips: Anvend dispositionen fra note 17 fra virksomhedsøkonomi og det du kan læse om strategier i kapitel 1 i virksomhedsøkonomi bogen. Hvem er virksomhedens målgruppe og hvad kendetegner forbrugeradfærden? Besvarelsen vil være 1-2 sider med en karakteristik af den typiske forbrugeradfærd i forbindelse med køb af rejser. I analysen skal I inddrage begreber som behov, købemotiver, købstyper, valgkriterier, beslutningsproces og deltagere i beslutningsprocessen. Tips: se noter fra undervisningen i afsætning. Hvad er virksomhedens konkurrencesituation? Besvarelsen vil være 1-2 sider med analyse af virksomhedens konkurrencesituation ved hjælp af relevante modeller og begreber. Hvad er virksomhedens økonomiske situation? 7

8 Besvarelsen vil være 1-2 sider, der med udgangspunkt i virksomhedens regnskab diskutere udviklingen i virksomhedens resultat. Diskussionen kan vises i tabel med angivelse af på den ene side positive udviklinger og på den anden side dårlige udviklinger. Hvad er virksomhedens stærke/svage sider muligheder/trusler? Besvarelsen omfatter en SWOT-analyse, der følges op af en kort diskussion af, hvad der specielt er godt og skidt ved virksomhedens interne og eksterne situation. Analyse og diskussionen vil sikkert fylde 1-2 sider. Tips: I skal opfatte dette afsnit som en slags opsamling på jeres arbejde. Tilrettelæggelse Projektarbejde i grupper med udgangspunkt i de 6 arbejdsspørgsmål og afsluttende med en præsentation. Opstart: Mandag den Alle timer inden for det erhvervsøkonomiske fagområde (afsætning og virksomhedsøkonomi) i uge anvendes til projektet. Aflevering af notat den og Power Point præsentation den i Fronter Præsentationerne afvikles mandag i uge 41 efter følgende plan: Evaluering Alle grupper skal udarbejde og gennemføre en præsentation. Der tildeles ca. 15 min. til præsentationen og ca min til den efterfølgende evaluering. Præsentationen skal involvere brug af Power Point. Præsentationen udarbejdes på grundlag af gruppens notat. Gruppen skal vælge centrale dele fra notatet til præsentationen. Kilder Følgende internetadresser kan f.eks. anvendes: - Virksomheden Travel Sense A/S Rejseportalen Rejsestart: Danmarks Rejsebureau forening: Viden om turisme: Tjek, Politikken, Sundhedsstyrelsen rejsebranchen udnytter de unge: Skoda herunder Navne og Numre Erhverv (firmaoplysninger, nøgletal og regnskaber) 8

9 9

10 Bilag 2 Start af virksomhed 10

11 Mål Målet med dette projektarbejde er at udbygge dine evner til at anvende viden fra fagene til at udarbejde en forretningsplan i forbindelse med start af en virksomhed. Ligeledes er det målet, at du opbygger din viden om de mange problemstillinger, der knytter sig opstart af egen virksomhed. Endvidere er det målet at du udbygger din viden om kravene til skriftlige rapporter. Endelig er det målet af du opbygger viden om de to fag afsætning og virksomhedsøkonomi muligheder for at anvise løsninger på de problemer der knytter sig til en virksomhed. Indhold Projektarbejde med udgangspunkt i den forretningsplan, som kan hentes på siden Siden omfatter i øvrigt en række andre værktøjer og materialer, som indgår som kilde for arbejdet med forretningsplanen. Arbejdsproces I skal udarbejde en forretningsplan for en virksomhed som I forudsættes at ville etablere inden for rejsebranchen. Det kan være en rejsevirksomhed, men det kan også være en anden form for virksomhed inden for branchen. Arbejdet styres af skabelonen til forretningsplanen, sådan som den forelægger på siden Start Vækst. Efterhånden som I arbejder jer gennem forretningsplanen, vil der være behov for at tilpasse denne til jeres behov. Gruppens arbejdsproces omfatter: 1. Formulering af ide til virksomhed i rejsebranchen. 2. Tilpasning af skabelon til forretningsplan, så den passer til gruppens ide til virksomhed. 3. Udarbejdelse af tidsplan for projektarbejdet. 4. Godkendelse af tidsplan for gruppens arbejde. 5. Arbejde med udarbejdelse af forretningsplan. 6. Aflevering af forretningsplan 7. Udarbejdelse af Power Point præsentation 11

12 Ad 4. Gruppens tidsplan skal godkendes af afsætnings eller virksomhedsøkonomilæreren. Tilrettelæggelse Projektarbejde i grupper med udgangspunkt i ovenstående åbne arbejdsspørgsmål og afsluttende med en præsentation og evaluering. Opstart: Mandag den Alle timer inden for det erhvervsøkonomiske fagområde (afsætning og virksomhedsøkonomi) i uge anvendes til projektet. Aflevering af projektplan den i Fronter Præsentationerne på grundlag af gruppen.ppt afvikles i uge 49 efter følgende plan: Evaluering Alle grupper skal udarbejde og gennemføre en præsentation. Der tildeles ca. 20 min. til præsentationen og ca. 30 min til den efterfølgende diskussion og evaluering. Præsentationen skal involvere brug af Power Point. Præsentationen udarbejdes på grundlag af gruppens forretningsplan. Grupperne udvælger en forretningsplan ud, og sendes til Sydbank, XXX, som den Vil besøge klassen og kommentere forretningsplanen. Kilder Start vækst: Sammen med andre kilder, som gruppen selv har fundet frem til. 12

13 13

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere