Land & Leisure A/S. CVR-nr Årsrapport 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12"

Transkript

1 Land & Leisure A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 1

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse Totalindskomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

3 Selskabsoplysninger Selskab Land & Leisure A/S Lyngbyvej København Ø CVR-nr.: Hjemsted: København, Danmark Bestyrelse Direktør Jørgen Bertelsen (formand) Direktør Kurt Holmsted (næstformand) Advokat Peter Sørensen Rådgiver Michael Harm Direktør Jørgen Glistrup Direktion: Administrerende direktør Steen Seitner Direktør Kim Holmsted Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 24. januar

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2012 for Land & Leisure A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater, pengestrømme og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som koncernen og selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 6. december 2012 Direktion Steen Seitner Administrerende direktør Kim Holmsted Direktør Bestyrelse Jørgen Bertelsen Kurt Holmsted Formand Næstformand Jørgen Glistrup Peter Sørensen Michael Harm 4

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Land & Leisure A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Land & Leisure A/S for regnskabsåret 1. oktober september regnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. regnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 6. december 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Christiansen statsaut. revisor Johnny Kofoed-Jensen statsaut. revisor 5

6 Ledelsesberetning ens hoved- og nøgletal 2011/ / / / /08 Hovedtal Nettoomsætning Driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Årets resultat Investeret kapital inklusive goodwill Investeret kapital eksklusive goodwill Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Nettorentebærende aktiver (-gæld) Pengestrømme vedr. drift Pengestrømme vedr. investeringer heraf til investering i materielle aktiver Pengestrømme vedr. finansiering Pengestrømme i alt Nøgletal 1) Overskudsgrad (%) 12,73 12,69 11,53 8,38 2,48 Resultat pr. aktie (EPS Basic) kr. 0,33 0,32 0,27 0,05 - Udvandet resultat pr aktie (EPS-D) kr. 0,33 0,32 0,27 0,05 - Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill (%) 96,13 99,52 148,43 40,11 7,74 Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (%) 12,45 12,76 12,06 7,38 1,96 Egenkapitalforrentning (%) 8,86 9,05 8,39 1,55 0,05 Udbytte (%) 5,00 5,00 4,00 4,00 - Soliditetsgrad (%) 75,79 73,78 72,41 68,31 66,13 Nettoomsætning/Investeret kapital, eksklusive goodwill 7,55 7,84 12,88 4,79 3,12 Nettoarbejdskapital/Nettoomsætning 0,00-0,04-0,06 0,01 0,02 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte ) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 13 (note 11). Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med De Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og Nøgletal Der henvises til nøgletalsdefinitioner side 29. 6

7 oversigt LAND & LEISURE A/S Formidling af ferieboligudlejning (ens hovedaktivitet) DanCenter A/S Filialer Dattervirksomheder DanCenter A/S Niederlassung Tyskland Västkust- bokningen (Sverige) DanCenter EDB-Service ApS (Danmark) DanCenter GmbH (Tyskland) Ferielejligheder (Øvrig aktivitet - afviklingsaktivitet) Residence de Monbrison A/S Villa Diana, Nemi ApS 7

8 Resumé Resultatudviklingen kan summeres således: Moderselskab 2010/ / / / Nettoomsætning Resultat før finansielle poster, skat og afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skat Resultatet af hovedaktiviteten er vigende og isoleret set ikke tilfredstillende. Imidlertid skal resultatet vurderes i lyset af den erfaringsmæssige konsekvens af dårligt vejr. Regnvåde somre i såvel 2011 som 2012 har haft negativ indvirkning på årets højsæson og hermed også årets resultat. Med bidrag fra salg af lejligheder/kontraktsrettigheder og tilbageførsel af hensættelse vedrørende afsluttet tvist om fransk moms begrænses udviklingen i driftsresultatet til et fald på 815 fra i 2010/11 til i 2011/12, hvilket anses for tilfredstillende. en har oprindeligt forventet og gennem hele regnskabsåret fastholdt udmeldingen om en nettoomsætning på , et driftsresultat på og et resultat før skat på Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteten udgjorde i 2011/ (2010/ ). Pengestrømme vedrørende investeringer udgjorde i 2011/ (2010/ ), medens pengestrømme vedrørende finansiering i 2011/12 udgjorde (2010/ ). De samlede pengestrømme udgjorde i 2011/ (2010/ ). Direktion og bestyrelse forventer i det kommende regnskabsår en nettoomsætning på , et driftsresultat på og et resultat før skat på Hovedaktivitet ens hovedaktivitet er formidling af udlejning af ferieboliger beliggende i Skandinavien samt i mindre omfang i Tyskland. Aktiviteten foregår i dattervirksomheden DanCenter A/S, der er en af Danmarks førende formidlere af udlejning af ferieboliger med ca ferieboliger til udlejning i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, hvilket i europæisk målestok giver selskabet en position blandt de største. DanCenter A/S opererer under to hovedbrands: DanCenter og Danland. DanCenter brandet rummer ca ferieboliger, hvor ca. 2/3 er beliggende i Danmark og de øvrige i Norge, Sverige og Tyskland. Ferieboligerne er privatejede ferieboliger i form af sommerhuse. Danland brandet rummer ca ferieboliger alle beliggende i Danmark. Ferieboligerne er privatejede ferielejligheder beliggende i feriecentre med forskellige fællesfaciliteter. DanCenter A/S' fokusområder er Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige, hvor det største udlejningsmarked er Tyskland. Hovedaktivitetens bidrag til resultatet har afveget i forhold til tidligere år. Årsagen må bl.a. tilskrives de regnvåde somre i 2011 og 2012, hvilket har påvirket højsæsonen negativt og dermed nettoomsætningen samlet. 8

9 Øvrig aktivitet Land & Leisure A/S forestår koncernens holdingaktiviteter. Der arbejdes fortsat på afviklingsprocesserne vedrørende lejeaftaler tilknyttet sydeuropæiske lejligheder, der i 1990 erne blev indgået med en række aktionærer. Moderselskabet har en forpligtelse til, på anfordring efter , at købe kapitalandelene i Casa Blanca ApS til disses regnskabsmæssige værdi. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Nettoomsætningen udgør (2010/11: ), og er således 2,6% lavere end 2010/11, men på niveau med forventningerne. ens resultat før finansielle poster, skat og afskrivninger (EBITDA) udgør (2010/11: ). ens driftsresultat udgør (2010/11: ), og resultat før skat på (2010/11: ). Moderselskabets driftsresultat udgør (2010/11: ), og resultat før skat udgør (2010/11: ). Selskabet har i overensstemmelse med Aktieselskabslovens 23d pr modtaget et provenu på Provenuet stammer fra salg af ikke-ombyttede Land & Leisure A/S aktier fra emissionen i forbindelse med fusionen mellem Golden 36 A/S og Land & Leisure A/S i Aktionærerne er med gældende varsler opfordret til at lade ombytning ske. Selskabet har i regnskabsåret erhvervet nominelt stk. A-aktier. Aktierne forventes anvendt til nedsættelse af selskabets aktiekapital samt afdæknig af optionsprogram. På ét feriecenter er kontraktsrettigheder overdraget til 3. mand, hvilket har medført en gevinst på TDKK En lejlighed i dattervirksomheden Banyuls sur Mer ApS er frasolgt med en gevinst på 376. En lejlighed i dattervirksomheden La Soleillette 2 A/S er frasolgt med en gevinst på 466. Begge selskaber er herefter opløst. Desuden er likvidation af selskabet Residence Chatham, Nice A/S endeligt gennemført, og herefter betragtes en tidligere tvist om fransk moms som afsluttet, og en hensat forpligtelse på er tilbageført. I dattervirksomheden Villa Diana, Nemi ApS er der frasolgt 14 delejerbeviser med en gevinst på 105. Særlige risici Forretningsmæssige risici Driftsrisici Det er ledelsens vurdering, at der udover sædvanlige markedsmæssige risici ikke er væsentlige driftsrisici for koncernen. Afgiftsrisici en opererer på flere markeder og er dermed underlagt flere landes momsforhold og indirekte skatter. Eventuelle ændringer heri kan udløse forretningsmæssige risici, som koncernen konstant søger at minimere i samarbejde med eksterne rådgivere. 9

10 Retssager og tvister en er involveret i enkelte retssager. Disse retssager anses ikke for at indeholde væsentlige risici for koncernen. Finansielle risici Renterisici ens nettorentebærende aktiver, opgjort som beholdning af omsættelige værdipapirer og likvide midler fratrukket prioritets-, leasing- og bankgæld, udgør (2010/ ). Med udgangspunkt i nettobalancen ved udgangen af regnskabsåret 2011/12 vil en stigning på ét procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige nettorenteindtægter før skat på 423 (2010/11 326). Kreditrisici Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. en har ikke væsentlige risici vedrørende enkelte kunder eller samarbejdspartnere. Valutarisici Salgsaktiviteter i fremmed valuta medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kursudviklingen for en række valutaer. Det er koncernens politik at afdække væsentlige kommercielle valutarisici via terminsforretninger. Kursrisici, der kan henføres til investeringer i dattervirksomheder og filialer i udlandet, afdækkes ikke, idet denne risiko ikke anses for væsentlig. Likviditetsrisici Det er koncernens politik i forbindelse med låneoptagelse m.v. at sikre størst mulig fleksibilitet gennem spredning af låneoptagelsen i forhold til forfalds- og genforhandlingstidspunkter under hensyntagen til prissætning. Det er koncernens målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til kontinuerligt at kunne disponere hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i likviditetstrækket. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for koncernregnskabet for 2011/12. Forventet udvikling Hovedaktivitet: Markedet for koncernens hovedaktivitet forventes at være i tilbagegang for så vidt angår højsæsonen i 2013 og vil dermed også totalt set påvirke nettoomsætningen. De regnvåde somre i 2011 og 2012 samt den fortsatte uro på de europæiske finansmarkeder forventes at have en dæmpende effekt på koncernens afsætning i det kommende år. Gennem fortsat kvalitativ udvikling af produktsortiment og optimal anvendelse af salgsressourcer søges koncernens markedsposition styrket yderligere trods den skærpede konkurrencesituation. Igangværende proces med at effektivisere og rationalisere koncernens drift vil blive fortsat. Direktion og bestyrelse forventer i det kommende regnskabsår en nettoomsætning på , et driftsresultat på og et resultat før skat på For moderselskabet forventes i det kommende regnskabsår et driftsresultat på til og et resultat før skat på til

11 Øvrig aktivitet: Afviklingsprocesserne vedrørende de resterende ca. 120 aktionærer, som selskabet i 90 erne indgik udlejningsaftaler med i sydeuropæiske lejligheder, vil blive fortsat i de kommende år. Afslutningen vil kunne medføre, at de resterende B-aktier konverteres til A-aktier. Der er ikke budgetteret indtægter vedrørende salg af ejendomme/lejligheder eller aktier/anparter. Fremtidig kapitalstruktur og udbyttepolitik Selskabet tilstræber at have en nettorentebærende gæld omkring DKK 0, såfremt der ikke foretages opkøb, der medfører låneoptagelse. Selskabet vil udbetale årligt udbytte i forhold til denne målsætning. Aktionærforhold pr Selskabets aktiekapital udgør nominelt og består af aktier á kr. 3,00. Aktierne er opdelt i to klasser (A: stk., B: stk.), men der er ingen udbytte- eller stemmeretsmæssige forskelle. Pr rådede selskabet over stk. egne aktier til en nominel værdi på 7.115, svarende til 2,94% af selskabet aktiekapital. Aktierne forventes anvendt til afdækning af optionsprogram samt kapitalnedsættelse. Regler for ændring af vedtægter Land & Leisure A/S vedtægter kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning i overensstemmelse med Selskabslovens 106 og 107. Beslutning om ændring af vedtægter er alene gyldig, såfremt den vedtages af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Udviklingsaktiviteter en udvikler selv løbende it-systemer, herunder bookingfaciliteter, internetapplikationer og administrative systemer. Med krav om hyppige markedsmæssige ændringstiltag fordres hurtig tilpasning, ligesom koncernen i stadig højere grad foretager sin formidlingsaktivitet via virtuelle afsætningskanaler. I regnskabsåret er der ikke udgiftsført egentlige udviklingsprojekter, men alene omkostninger til mindre tilpasninger af eksisterende systemer. Selskabsmeddelelser siden sidste balancedag ( ): Nr.: Dato: Overskrift: / Provenuoverførsel fra ombytningsdepot vedr. fusion i år 2000 mellem Golden 36 A/S og Land & Leisure A/S samt ændring i beholdning af egne aktier 2012/ Finanskalender for regnskabsåret / Periodemeddelelse for perioden / Delårsrapport 2012/ Periodemeddelelse for perioden / Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 26. januar / Land & Leisure A/S årsrapport for 2010/ / Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S 11

12 / Fondsbørsmeddelelse 2011/10 af vedr. egne aktier 2011/ Årsregnskabsmeddelelse 2011/ Ændring i beholdning af egne aktier Corporate governance og redegørelse for virksomhedsledelse Land & Leisure A/S ledelse forholder sig løbende til udviklingen på områderne for god selskabsledelse, herunder lovgivningen, anbefalinger og praksis. Ifølge Årsregnskabslovens 107b skal selskabet udarbejde en redegørelse for virksomhedsledelse. På selskabets hjemmeside vil redegørelsen for 2012 være tilgængelig på tidspunktet for offentliggørelse af årsrapporten. Redegørelsen vil være underopdelt i nedenstående afsnit: - Hvorledes Land & Leisure A/S arbejder med og forholder sig til Anbefalingerne for god selskabsledelse ud fra et følg eller forklar princip, der indebærer, at selskabet enten skal følge eller forklare, hvorfor anbefalingerne, helt eller delvist, ikke følges. Det er bestyrelsens opfattelse, at Land & Leisure A/S i al væsentlighed følger Nasdaq OMX Copenhagen A/S anbefalinger for god selskabsledelse. - Land & Leisure A/S interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. - Sammensætningen af Land & Leisure A/S ledelsesorganer, deres udvalg og disses funktion. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar På selskabets hjemmeside offentliggøres redegørelse for samfundsansvar. 12

13 Resultatopgørelse Moderselskab 2010/ /12 Note 2011/ / Nettoomsætning Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Andre eksterne omkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Driftsresultat (EBIT) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Fordeling af årets resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie 11 Resultat pr. aktie (EPS) 0,33 0,32 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 0,33 0,32 Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte 5% = DKK 0,15 pr. aktie á DKK 3, Overført til overført resultat

14 Totalindkomstopgørelse Moderselskab 2010/ /12 Note 2011/ / Årets resultat Anden totalindkomst - Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder Salg af kapitalandele Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt Fordeling af årets totalindkomst i alt Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser

15 Balance Moderselskab Note Egenudviklet software Kontraktlige rettigheder Goodwill Immaterielle aktiver Ferieudlejningsejendomme Brugsejendomme Aktiver under opførelse Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Finansielle aktiver disponible for salg Finansielle aktiver der holdes til udløb Langfristede tilgodehavender fra udlejning Deposita Udskudte skatteaktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver Tilgodehavender fra udlejning m.v Tilgodehavender hos dattervirksomheder Sambeskatningsbidrag Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

16 Balance pr Moderselskab Note Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Overført totalindkomst Foreslået udbytte Egenkapital tilhørende aktionærer i moderselskab Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser - - Prioritetsgæld Deposita Leasingforpligtelse Leverandører af varer og tjenester Andre langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Langfristede forpligtelser Gæld til dattervirksomheder Kortfristet del af prioritetsgæld Kortfristet del af leasingforpligtelse Kortfristet del af anden langfristet gæld Sambeskatningsbidrag Selskabsskat Leverandører af varer og tjenester Anden gæld Kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt

17 Egenkapitalopgørelse Aktionærerne i Land & Leisure A/S Minoritetsinter- Aktiekapital Valutakursreguleringer Særlig reserve Overført totalindkomst Foreslået udbytte I alt resser Egenkapital i alt Egenkapital Årets resultat Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder Salg af kapitalandele Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt Transaktioner med ejere Udlodning af udbytte Udbytte, egne aktier Køb af egne aktier Kapitalnedsættelse Egenkapital Årets resultat Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt Transaktioner med ejere Provenu vedr. Golden 36 A/S Køb af egne aktier Overførsel Udlodning af udbytte Egenkapital

18 Egenkapitalopgørelse (fortsat) Moderselskab Særlig Overført Foreslået Egenkapital Aktiekapital reserve resultat udbytte i alt Egenkapital Årets resultat Salg af kapitalandele Totalindkomst i alt Transaktioner med ejere Udlodning af udbytte Udbytte, egne aktier Køb af egne aktier Kapitalnedsættelse Egenkapital Årets resultat Totalindkomst i alt Transaktioner med ejere Provenu vedr. Golden 36 A/S Køb af egne aktier Overførsel Udlodning af udbytte Egenkapital

19 Pengestrømsopgørelse Moderselskab 2010/ /12 Note 2011/ / Driftsresultat (EBIT) Af- og nedskrivninger Ændring i nettoarbejdskapital Pengestrømme vedr. primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Modtaget sambeskatningsbidrag Betalt selskabsskat Pengestrømme vedr. drift Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Salg af finansielle aktiver Køb af finansielle aktiver Pengestrømme vedr. investeringer Afdrag på prioritetsgæld Afdrag på øvrige gældsforpligtelser Afdrag leasingforpligtelse Køb egne aktier Provenu vedr. Golden 36 A/S Udbetalt udbytte Tilgang minoritetsinteresser Pengestrømme vedr. finansiering Ændring i likvider Likvider Likvider

20 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerhed Segmentoplysninger for koncernen Nettoomsætning Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Andre driftsindtægter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat af årets resultat Resultat pr. aktie Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Finansielle aktiver som holdes til udløb Tilgodehavender fra udlejning m.v Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiekapital, egne aktier og udbytte Udskudt skat Prioritetsgæld Finansielle leasingforpligtelser Deposita Anden gæld Andre langfristede forpligtelser Operationelle leasingforpligtelser Pantsætning og eventualforpligtelser Ændring i nettoarbejdskapital Ikke-kontante transaktioner Valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisici samt anvendelse af finansielle instrumenter Transaktioner med nærtstående parter Aktionærforhold Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Opgørelse af EBITDA Aktiver og forpligtelser bestemt for salg Begivenheder efter balancedagen Bestyrelse og direktion

21 1. Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Land & Leisure A/S for 2011/12, der både omfatter årsregnskab for moderselskab og koncernregnskab, aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Land & Leisure A/S er et aktieselskab med hjemsted i Danmark. Yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter er fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten aflægges i danske kroner, der er præsentationsvaluta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet. Årsrapporten er aflagt på basis af historiske kostpriser, bortset fra afledte finansielle instrumenter der måles til dagsværdi. Anvendt regnskabspraksis er i øvrigt som beskrevet nedenfor. Ændring af anvendt regnskabspraksis Land & Leisure A/S har med virkning fra 1. oktober 2011 implementeret: Revideret IAS 24: Oplysning om nærtstående parter Amendments to IFRIC 14 Prepayments of a Minimum Funding Requirements IAS 32 Classification of Rights Issues IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments Improvements to IFRSs May 2010 Ingen af de nye standarder og fortolkningsbidrag har påvirket indregning og måling i 2011/12. Sammenligningstal Visse mindre ændringer er foretaget i sammenligningstallene for 2010/11 som følge af reklassificering. Anvendt regnskabspraksis er herudover uændret fra sidste år. regnskabet regnskabet omfatter Land & Leisure A/S (moderselskabet) og de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres af moderselskabet. Moderselskabet anses for at have kontrol, når det direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og har betydelig indflydelse, men ikke kontrol, betragtes som associerede virksomheder. Konsolideringsprincipper regnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Land & Leisure A/S og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. 21

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere