Nemmere virksomhedsoverdragelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nemmere virksomhedsoverdragelse"

Transkript

1 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere virksomhedsoverdragelse Erhvervspolitik 3

2

3 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere virksomhedsoverdragelse En vejledning i, hvordan man fremmer og støtter virksomhedsoverdragelser med hjælp fra EU s strukturfonde

4 4 Denne vejledning er udarbejdet af Europa-Kommissionen og bygger på oplysninger indhentet i en række projekter og undersøgelser, der er foretaget på dette område. Selv om arbejdet er udført efter Kommissionens anvisninger, afspejler synspunkterne i dette dokument ikke nødvendigvis Europa- Kommissionens holdning. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Erhvervspolitik Kontor D.1: Iværksætteri URL: Dette dokument er oversat til en række europæiske sprog. De kan læses på følgende adresse: Om end vejledningen af udarbejdet med det formål at informere om udnyttelsen af EU s strukturfonde, påtager Kommissionen sig intet retligt ansvar for oplysningernes korrekthed eller fuldstændighed. Specifikke anmodninger om udnyttelsen af EU s strukturfonde skal altid vurderes i henhold til de relevante bestemmelser, der er gældende på datoen for ansøgningen og i det land, den vedrører. Denne vejledning indgår i en serie. De hidtil offentliggjorte titler er: Nr. 1 Udvikling af iværksætterånd og -kompetence i EU Nr. 2 Udnyttelse af standarder til at understøtte vækst, konkurrenceevne og innovation Nr. 3 Nemmere virksomhedsoverdragelse Nr. 4 Vejledning i serviceinnovation Nr.. 5 Gennemførelse af SBA på regionalt plan Nr. 6 Hvordan strukturfondene kan komme SMV er og iværksættere til gode Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for, hvorledes oplysningerne i det følgende anvendes, eller for fejl, som på trods af grundig gennemarbejdning og revision måtte forekomme. Indholdet af publikationen afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning eller mening. ISBN DOI /60137 Ophavsret: Den Europæiske Union, 2013 Trykt i Belgien Gengivelse tilladt med kildeangivelse, medmindre andet er anført. Gengivelse eller brug af tredjeparts materiale er betinget af, at der indhentes forudgående tilladelse hos rettighedshaveren/rettighedshaverne.

5 5 Forord Efter stiftelse og vækst er overdragelsesfasen den tredje afgørende fase i en virksomheds livscyklus. Overdragelse er et kompliceret juridisk anliggende, men det handler også om værdiansættelse, at finde en ny ejer og at overdrage ledelsen af virksomheden. Det er en lang proces, som kræver solid forberedelse. Der er for mange eksempler på levedygtige virksomheder, der lukker på grund af utilstrækkelig opmærksomhed på disse faktorer. Og derfor går økonomien også glip af mange gode job. Der har været megen opmærksomhed omkring incitamenter til start af nye virksomheder, men det er også vigtigt at sikre, at eksisterende levedygtige virksomheder består og vokser. Politikerne glemmer ofte, at jobskabelse ikke kun kan foregå ved opstart af ny virksomhed. Med tanke på den regionale dimension af de enkelte virksomheder bør strukturfondene i høj grad støtte konkrete projekter med det formål at styrke virksomhedsoverdragelser. Denne vejledning indeholder forslag til relevante initiativer, som kan være nyttige at tage på regionalt plan med støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Vi anbefaler vejledningen til politikere, interessenter og forvaltningsmyndigheder på regionalt plan og håber, den kan inspirere dem til at træffe konkrete foranstaltninger til yderligere at støtte vellykkede virksomhedsoverdragelser til gavn for den regionale udvikling. Antonio Tajani Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri Johannes Hahn Medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for regionalpolitik

6 6

7 7 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Formålet med vejledningen Hvad er virksomhedsoverdragelse? Betydningen af virksomhedsoverdragelse Hvorfor bør virksomhedsoverdragelse støttes af samhørighedspolitikken? Initiativer Begrebsmæssig ramme Udfordringer og hindringer for virksomhedsoverdragelsesmodellen Matchning af præferencer Tillidsopbygning Emotionelle og psykologiske problemer Juridiske spørgsmål i relation til uddannelse, rådgivning og oplysning Iværksatte tiltag Hvad skal der gøres? Støtte til og opbygning af bevidsthed Overdragelsesvenligt lovklima og systematisk overvågning Finansiering af virksomhedsoverdragelse Erhvervsrådgivningstjenester Der bør skabes gennemsigtige markeder for virksomhedsoverdragelser God praksis for konkrete tiltag Oplysningsforanstaltninger Rådgivning og mentorordninger Matchmaking Finansiering Andre eksempler på god praksis...35

8 8

9 9 Resumé 1.1 Formålet med vejledningen Strukturfondene bør spille en vigtig rolle med hensyn til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke virksomhedsoverdragelser. Dette dokument har derfor til formål at foreslå tiltag, der kan være nyttige i alle lande og i alle regioner med støtte fra de europæiske strukturfonde. Målgruppen for denne vejledning er politikere og forvaltningsmyndigheder på regionalt plan. I vejledningen præsenteres følgende: behovet for og de potentielle positive virkninger af offentlig støtte til lettelse af virksomhedsoverdragelse i EU via strukturfondene et overblik over Kommissionens og medlemsstaternes allerede iværksatte tiltag forslag til foranstaltninger til støtte for virksomhedsoverdragelse en række eksempler på god praksis som input til foranstaltninger, der kunne indarbejdes i strukturfondenes operationelle programmer (OP). 1.2 Hvad er virksomhedsoverdragelse? Ved en virksomhedsoverdragelse forstås i denne vejledning en overdragelse af ejerskabet af en virksomhed til en anden person eller virksomhed, som viderefører virksomheden og dens forretningsaktiviteter. Dette kan foregå inden for familien, gennem ledelsesopkøb (salg til ledelsen/ medarbejderne uden for familien) eller via salg til udenforstående personer eller eksisterende virksomheder, herunder virksomhedsovertagelser og fusioner 1. I de fleste små og mange mellemstore virksomheder går overdragelsen af ejerskabet hånd i hånd med overdragelsen af ledelsesfunktionen. For anpartsselskaber gælder, at en overdragelse af 51 % af aktierne kan betragtes som en virksomhedsoverdragelse. Aktieselskaber og det er især store virksomheder og virksomheder, hvor ejerskab og ledelsesfunktion er adskilt overdrages ikke i denne vejlednings betydning, men er af en anden ka- 1 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj 2002.

10 10 rakter. I nogle tilfælde sælges eller overdrages virksomheder med det ene formål, at bygningerne eller grunden skal udnyttes, uden at forretningsaktiviteterne videreføres. Det er heller ikke en overdragelse i vejledningens forstand. Desuden kan en række virksomheder eventuelt ikke overdrages af forskellige grunde, såsom utilstrækkeligt indtjeningspotentiale eller konkurs. I andre tilfælde vil iværksætterne foretrække at lukke frem for at overdrage virksomheden, eller de kan måske slet ikke finde en efterfølger (køber). Virksomhedsoverdragelser er stadig meget ofte udløst af, at iværksætteren går på pension. Imidlertid er pensionering kun en af flere grunde til at overdrage en virksomhed. En tidligere overdragelse kan også være affødt af personlige beslutninger (tidlig pensionering, skift til et andet erhverv osv.), ændringer i konkurrenceforholdene (markedsudsving, nye produkter, nye distributionskanaler osv.) eller hændelser (skilsmisse, sygdom, død osv.). 1.3 Betydningen af virksomhedsoverdragelse Kommissionens henstilling af 7. december 1994 og Kommissionens meddelelse om overdragelse af små og mellemstore virksomheder af 28. marts 1998 er i vidt omfang rettet mod beskatning af arv, gaver og indkomst. Det primære mål har været overdragelse til et andet familiemedlem og som oftest på grund af alder. Dette mønster ser ud til at ændre sig. Europa-Kommissionen minder i sin meddelelse fra 2006 Overdragelse af virksomheder kontinuitet og en ny start medlemsstaterne om betydningen af at sikre fyldestgørende betingelser for virksomhedsoverdragelser. Der er ikke noget modsætningsforhold mellem det, at en vis procentdel af de gamle virksomheder lukkes og erstattes af nye virksomheder, og en innovativ økonomi i vækst. Det er ikke alle virksomheder, der kan overdrages. Desuden er en overdragelse forbundet med flest vanskeligheder for mindre virksomheder samt for virksomheder, hvis ejer spiller en dominerende rolle. Virksomhedsoverdragelser er et normalt fænomen i virksomhedens livscyklus såvel som i iværksætterens egen. Trods individuelle forskelle mellem medlemsstaterne ser vi den samme tendens i alle medlemsstater 2 : Virksomhedsoverdragelser får større politisk plads på grund af et højt og stigende antal overdragelser inden for de kommende ti år. Et stigende antal virksomhedsoverdragelser vil foregå uden for familien til tredjeparter. Et stigende antal iværksættere vil kun blive i samme virksomhed i en kortere periode, ikke hele livet. Personlige beslutninger (tidlig pensionering, skift til et andet erhverv eller ændringer i familiesituationen m.m.) og ændringer i konkurrenceforholdene (markedsudsving, nye produkter, nye distributionskanaler osv.) og ikke kun alder vil i stigende grad være udslagsgivende for en virksomhedsoverdragelse. De fleste lande fører ikke statistik over overdragelser, og hvis de gør, varierer definitionerne betydeligt. Manglen på pålidelige data om virksomhedsoverdragelse, der er beskrivende (af, hvad der er sket) og forudsigende (af, hvad der forventes at ske), betyder, at landets regering mangler støtte til at formulere og gennemføre specifikke politikker til befordring af virksomhedsoverdragelser. I denne forbindelse bliver det tydeligt, at der ligger en stor potentiel værdi i at skabe en fælles tilgang, fælles metodologiske redskaber og fælles indikatorer, som kan sætte gang i udviklingen af en mekanisme til regelmæssig overvågning af virksomhedsoverdragelser i Europa. 2 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj 2002.

11 Hvorfor bør virksomhedsoverdragelse støttes af samhørighedspolitikken? Folk med en iværksætter i maven glemmer ofte, at opstart af ny virksomhed ikke er den eneste måde at komme i gang på. Hvert år lukker tusindvis af eksisterende små virksomheder, fordi deres ejere trækker sig tilbage eller søger nye udfordring, men ikke kan finde nogen til at overtage firmaet. At sikre en problemfri overdragelse er en lang og til tider kompleks proces, men en forenkling ville reducere en stor del af tabene af færdigheder, job, markedstilstedeværelse og goodwill når sådan en virksomhed lukker. Etablerede virksomheder bevarer gennemsnitligt fem job, mens opstart af en ny virksomhed i gennemsnit skaber to arbejdspladser. Desuden er succesraten højere for overdragne end for nystartede virksomheder. Da der i EU hvert år overdrages anslået virksomheder, som beskæftiger 2 mio. mennesker, skal vi i Europa gøre det lettere at overdrage virksomheder og udvikle mere effektive støttetjenester. Ifølge Kommissionens undersøgelse af Business Dynamics i 2011, hvor man målte virkningen af ineffektive virksomhedsoverdragelser for jobskabelsen og start af nye virksomheder i Europa, må det konkluderes, at Europa mister ca virksomheder og dermed job om året udelukkende som følge af ineffektive virksomhedsoverdragelser. De mindste virksomheder er mest sårbare over for mislykkede virksomhedsoverdragelser, idet de ofte er nøje bundet op på deres ejers færdigheder og personlighed, og disse er ikke lette at overdrage. Desuden gør den beskedne værdi af deres materielle aktiver ofte værdiansættelsen af virksomhederne umulig, fordi deres vigtigste aktiv er iværksætteren selv. Ud over virksomhedens størrelse er virksomhedens retlige form og dens alder to andre sårbarhedsskabende faktorer. 1.5 Initiativer Da virksomhedsoverdragelser er så vigtig en faktor for europæisk økonomi, bør der tages følgende initiativer til at understøtte dem 3 : Øget oplysning: En af årsagerne til væsentlige problemer i forbindelse med virksomhedsoverdragelser er, at man er kommet for sent i gang med at planlægge overdragelsesprocessen. Øget oplysning om, at det er nødvendigt at forberede en overdragelse lang tid i forvejen, er derfor udgangspunktet for en vellykket overdragelse. Skabelse af et overdragelsesvenligt lovklima: Det rette lovklima vil understøtte virksomhedsoverdragelserne. Europa-Kommissionen behandlede emnet i sin henstilling om overdragelse af små og mellemstore virksomheder 4. Den opfordrede medlemsstaterne til at forbedre deres lov- og skatteklima til gavn for virksomhedsoverdragelser. Der er sket visse fremskridt allerede med gennemførelsen af henstillingen, men der mangler stadig en del. Finansiering af virksomhedsoverdragelse: Virksomheder, som overtages, er generelt større på tidspunktet for overtagelsen, end nye virksomheder er på stiftelsestidspunktet. At købe en eksisterende virksomhed kræver derfor ofte mere kapital end opstart af en ny virksomhed. Begunstigede lån (præferencerentesats), garantier og egenkapital i forskellige former i en begrænset periode kunne gøre det lettere for et stort antal potentielle erhververe at overtage virksomheden. Oprettelse af erhvervsrådgivningstjenester: Da der i en virksomhedsoverdragelse indgår komplekse spørgsmål, som f.eks. arveret, beskatning, forberedelse af virksomheden til et salg, prisvurdering osv., skal der rådgivning til fra specialister, såsom virksomhedskonsulenter, skatterådgivere, advokater, revisorer, banker og notarer, for at gennemføre processen. 3 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj Kommissionens henstilling om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, EFT L 385 af , s. 14.

12 12 Skabelse af gennemsigtige markeder for virksomhedsoverdragelser: Et stigende antal virksomhedsoverdragelser sker til tredjeparter. Det er derfor desto vigtigere at lette matchningen mellem køber og sælger. Markedet for køb og salg af små virksomheder er dog sommetider ikke gennemsigtigt. Mange potentielle købere og sælgere figurerer i registre hos revisorer, banker og konsulenter. Det begrænsede anvendelsesområde for disse registre begrænser også sandsynligheden for at etablere relevante kontakter.

13 13 BEGREBSMÆSSIG RAMME 2.1 Udfordringer og hindringer for virksomhedsoverdragelsesmodellen Overdragelsen af en virksomhed fra én person til en anden er en kompleks proces, som indebærer meget mere end den juridiske overdragelse af ejerskabet mod betaling. For at gennemføre en sådan overdragelse med held skal der undervejs løses utallige problemer, hvoraf mange er af emotionel og psykologisk art. Virksomhedsoverdragelser har flere vigtige karakteristika, hvor de adskiller sig fra et salg af de fleste andre aktiver (eller bortgivelse heraf som gave). Traditionelt var den almindeligste løsning på disse problemer at overdrage virksomheden inden for familien fra én generation til den næste 5. Ideelt set lettede den familiemæssige ramme og det eksisterende væv af relationer, gensidig tillid og fælles viden om selve forretningen den økonomiske overdragelse af aktiver, information, viden, forretningsforbindelser osv. Virksomhedsoverdragelser medfører visse transaktionsomkostninger, som i høj grad kan indskrænke værdien af den virksomhed, der overdrages, eller som endog kan udgøre uoverstigelige forhindringer for udviklingen af markeder for fuld virksomhedsoverdragelse uden for familien. Inden for familien kan transaktionsomkostningerne ved virksomhedsoverdragelsen ofte nedbringes til et minimum, der gør overdragelsen mulig og effektiv. Dermed være ikke sagt, at problemer i familien ikke kan sætte den økonomiske overdragelse af virksomheden på spil. Familier er sociale grupper, som har deres egne problemer, der i nogle tilfælde kan forhindre en vellykket overdragelse 6. Desuden kan der være andre faktorer, f.eks. branche- eller sektorspecifikke problemer, som vanskeliggør en familiebaseret overdragelse 7. Business Dynamics-undersøgelsen fra 2010 gør det muligt at rangordne de faktorer, som gør SMV er mere sårbare over for mislykkede virksomhedsoverdragelser: 5 Se f.eks. Bjuggren, Per-Olof og Sund, Lars-Göran (2002), A Transaction Cost Rationale for Transition of the Firm within the Family, in: Small Business Economics, vol. 19, s Se et overblik i Handler, Wendy C. (1994), Succession in Family Business: A Review of the Research, in: Family Business Review, vol. VII, no. 2, s Se f.eks. Getz, Donald og Petersen, Tage (2004), Identifying Industry-Specific Barriers to Inheritance in Small Family Businesses, in: Family Business Review, vol. 17, no. 3, s (18).

14 14 Finansielle indikatorer [stor gæld i firmaet] Firmaets alder [under 3 år] Firmaets størrelse [mikrovirksomheder] Retlig form [enkeltmandsvirksomhed] Branche [byggeri] Finansielle indikatorer [P/E-værdi] Branche [handel] Retlig form [partnerskab] Branche [hotel og restauration] Firmaets størrelse [små virksomheder] Firmaets alder [3-5 år] Branche [transport og kommunikation] Branche [ejendom, udlejning og forretning] Branche [industri] Hvem køber firmaet? [overdragelse til enkeltpersoner] Hvem køber firmaet? [overdragelse til medarbejder(e)] Hvem køber firmaet? [overdragelse til familiemedlem] Hvem køber firmaet? [overdragelse til en anden virksomhed] Firmaets størrelse [mellemstore virksomheder] Firmaets alder [5-10 år] Retlig form [anpartsselskaber] Firmaets alder [over 10 år] Responskategori Top Middel Lav 1,95 2,16 2,20 2,24 2,42 2,48 2,66 2,66 2,68 2,69 2,74 2,78 2,86 2,87 2,87 2,92 3,03 3,08 3,10 3,14 3,24 3,32 Kilde: Business Dynamics Survey 2010 Note 1 : Dataene er udelukkende baseret på synspunkter og opfattelser indhentet hos undersøgelsens respondenter. Note 2 : Respondenterne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål: Nævn de faktorer, som gør SMV er mere sårbare over for mislykkede overdragelser (1 meget negativ virkning, 2 negativ virkning, 3 positiv virkning, 4 meget positiv virkning, 0 ingen virkning). Lave tal er tegn på, at faktorerne gør SMV erne mere sårbare. Grafikken viser et gennemsnit af svarene. De utallige særlige træk ved en virksomhedsoverdragelse kan grupperes under følgende fire overskrifter 8 : 1) matchning af køberes og sælgeres præferencer 2) tillidsopbygning (asymmetrisk information) 3) emotionelle og psykologiske problemer 4) tekniske spørgsmål Matchning af præferencer De fleste virksomheder er på mange måder unikke, og hvad der passede ejeren, er måske ikke det, som en potentiel køber eller erhverver foretrækker. Selv om man kun ser på de mest åbenlyse træk ved en virksomhed, dvs. sektor og størrelse, kan det stadig være kompliceret at matche en potentiel køber og en potentiel sælger i samme område på samme tid 9. Et stort flertal blandt dem, der er interesserede i at blive iværksættere, foretrækker at starte en ny virksomhed frem for at overtage en eksisterende. Beslutningen om at blive iværksætter er kun delvis motiveret af rent økonomiske betragtninger (muligvis undtagen når en virksomhed startes som følge af arbejdsløshed eller lignende). Til en vis grad vil selvrealisering og ønsket om at virkeliggøre en idé også spille en rolle. Ifølge Flash Eurobarometer fra 2004 ville 53 % af europæerne hellere stifte en ny virksomhed kun 29 % foretrak at overtage en eksisterende virksomhed 10. Det er der to grunde til. Den første er, at den nyslåede iværksætter kan forme sin egen nystartede virksomhed, nøjagtig som han ønsker det. Ikke blot har stifteren af en virksomhed mere frihed med hensyn til sine forretningsvalg i snæver forstand. Han har også lettere ved at opfylde sine personlige behov, når han selv starter virksomhed, f.eks. at han kan placere virksomheden tæt ved sin bopæl. Den anden grund er, at opstart af ny virksomhed sædvanligvis kræver mindre kapital end en overtagelse. Ifølge visse vurderinger kræver overtagelse af en eksisterende virksomhed en 60 % større investering end opstart af en ny 11. For den, som ejer og potentielt overdrager en virksomhed, er alternativerne til at sælge virksomheden forholdsvis begrænsede. Hvis virksomheden ikke kan overdrages inden for familien, kunne et alternativ til salg af hele virksomheden være at afvikle den bid for bid. Ulempen ved et sådant arrangement er naturligvis, at en væsentlig del af værdien kunderelationer osv. går tabt. Derfor er der ofte en talmæssig forskel mellem udbuds- og efterspørgselssiden i overdragelsesdatabaserne. I sådanne databaser er der normalt flere udbudte virksomheder (2/3 af annoncerne) end personer, der aktivt søger en virksomhed at overtage (1/3 af annoncerne). 8 Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen Flash Eurobarometer, «Entrepreneurship». I USA er resultaterne næsten de samme: 54 % af befolkningen udtrykker præference for opstart af ny virksomhed, mens 30 % helst vil overtage en eksisterende. Der er imidlertid store forskelle mellem de europæiske lande lige fra Grækenland (66 % præference for opstart) til Den Tjekkiske Republik (32 % præference for opstart). 11 Deutsche Ausgleichsbank, citeret efter: Europa-Kommissionen (1997), European Forum on the Transfer of Business, s. 5.

15 Tillidsopbygning Det er normalt stærkt asymmetriske oplysninger, som købere og sælgere af virksomheder (især mindre virksomheder) har adgang til, idet ejeren ved meget mere om sin virksomheds stærke og svage sider end den potentielle erhverver. Ved forhandlingen om betingelserne for en virksomhedsoverdragelse er det i sælgers interesse at overdrive de stærke sider og underspille problemerne. Det ved erhververen udmærket, og han kan derfor nære mistillid til de oplysninger, han får fra ejeren 12. Den klassiske løsning på problemer med asymmetrisk information er omdømme. Informationsfordelene udnyttes ikke på grund af risikoen for at ødelægge andre forretningsmuligheder. Men en sælger vil kun bekymre sig om sit omdømme, hvis han har en interesse i fremtidige transaktioner, som kunne blive ødelagt af et dårligt omdømme. I tilfælde af en virksomhedsoverdragelse vil dette ofte ikke være tilfældet, eftersom ejeren måske går på pension efter overdragelsen. Tillidsopbygningen vanskeliggøres også, fordi de potentielle sælgere sædvanligvis ikke ønsker det udbredt, at deres virksomhed er til salg. Derfor vil annoncerne i databaserne være holdt i generelle og vage vendinger. Det betyder imidlertid, at annoncen ikke er særlig attraktiv for potentielle efterfølgere, som ofte ønsker at få uddybet deres indtryk, før de forsøger at komme i kontakt. I de fleste tilfælde kan en formidler være nyttig med hensyn til at overbevise iværksætteren om, at en vis mængde information er nødvendig for at gøre annoncen tilstrækkelig attraktiv. Problemerne med asymmetrisk information og tillid gælder dog ikke kun forholdet mellem potentielle købere og sælgere, men også formidlende institutioner. F.eks. kan potentielle annoncører på en webbaseret markedsplads mangle tro på, at de institutioner, der driver databasen, er troværdige. Mange iværksættere frygter for diskretionen, hvis de går med til at offentliggøre information om deres virksomheder. Hvis der desuden er private formidlere involveret, mistænkes de sommetider for at koncentrere sig om en hurtig omsætning frem for at etablere gode kontakter Emotionelle og psykologiske problemer Mange iværksættere, især dem, der har skabt og opbygget deres egen virksomhed gennem en årrække, er meget tilbageholdende med at give slip og gå i gang med at forberede overdragelsen af deres virksomhed. Overdragelsen af knowhow og færdigheder finder sted meget sent, om overhovedet. Resultatet er, at overdragelsen ofte ikke er tilstrækkelig godt forberedt. Det er ikke kun en sag for iværksætteren, som overdrager firmaet, men påvirker og begrænser også forberedelsestiden for køberen eller efterfølgeren eller deres nærmeste medarbejdere 13. Manglen på planlægning og åbenhed kan have ret dramatiske og alvorlige virkninger for virksomhedens fortsættelse i uventede situationer (sygdom, ulykker eller død). Det er især tilfældet i de små virksomheder, hvor iværksætterne har taget hele ansvaret for firmaet, og der kun er begrænsede planer for virksomhedens fremtid. Der kan også være vanskeligheder, hvis overdrager og efterfølger begge har et ledelsesansvar. For ejeren (overdrageren) vil virksomheden, der skal overdrages, ofte være hans livsværk. Han tillægger derfor sandsynligvis virksomheden en rent emotionel værdi, og til en vis grad vil han ønske at kompensere for tabet af den. Men køberen vil ikke være villig til at betale for det, fordi denne type værdi i sagens natur ikke kan overføres til ham. Til en vis grad vil denne emotionelle værdi simpelthen gå tabt ved overdragelsen 14. Kun hvis overdrageren har visse emotionelle bånd til erhververen (i økonomisk henseende: hvis erhververens præferencebillede delvis overlapper hans eget), kan man mindske tabet af emotionel værdi. Man må formode, at der er sådanne tæt forbundne præferencebilleder mellem forælder og barn. Men de kan også være til stede mellem ejer og køber. Så 12 Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen 2006.

16 16 de må kunne komme ud af det med hinanden på såvel det emotionelle og psykologiske plan som på forretningsplanet, og ejeren har brug for forsikringer om, at han overlader virksomheden i gode hænder. For at opbygge tillid mellem køber og sælger og også for i det mindste til en vis grad at videregive den emotionelle værdi af en virksomhed kan det være nyttigt med længere oplæringsperioder, hvor ejeren gradvis trækker sig tilbage fra virksomheden. Virksomhedens størrelse betyder også noget for den måde, hvorpå den håndterer problemerne i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Ejere af store virksomheder får i dag lettere og hyppigere hjælp af specialister, som kan give dem individuelle forslag til forskellige aspekter af overdragelsesprocessen (juridiske, skattetekniske, finansielle og ledelsesmæssige spørgsmål). De mellemmenneskelige psykologiske aspekter får tilsyneladende mindre opmærksomhed i større firmaer, fordi de ofte fortrænges af eller knuses under vægten af de økonomiske og finansielle elementer af overdragelsen. Ikke desto mindre bør disse emner behandles, og det er meget vigtigt at bevidstgøre ejerne om betydningen af at planlægge videreførelsen 15. I større virksomheder ligger ansvaret for at forvalte kontinuiteten ofte på nogle udvalgte ledere som led i en integreret og normal ledelsesproces med udarbejdelse af prognoser og planlægning af fremtiden. I sådanne virksomheder opfattes en overdragelse på en måde som en af forandringsprocesserne i virksomhedens liv. Den ses derfor som en del af driften og forvaltes som et projekt (eller nogle mere eller mindre integrerede projekter). Små virksomhedsejere er sjældnere bevidste om, at det kan være et problem at bevare kontinuiteten i deres virksomhed. De betragter normalt deres virksomhed som en del af dem selv. Eftersom de har meget travlt med at styre den daglige drift, kan de eller vil de normalt ikke tage sig nok af planlægningen af virksomhedens ejerskifte. Nærmere betegnet tænker de ikke på at gøre det i en struktureret form som en plan eller et projekt, fordi de ikke altid er klar over, hvor afgørende det er. Dette psykologiske problem er meget vigtigt, fordi det forhindrer dem i at tage det første skridt. Det første skridt består i at blive bevidst om problemet. Dernæst kan de systematisk analysere situationen og planlægge overdragelsen og fortsættelsen af deres virksomhed derefter med de rette redskaber Juridiske spørgsmål i relation til uddannelse, rådgivning og oplysning Overdragelsen af en virksomhed indebærer overdragelse af mange typer aktiver, såsom maskiner, fast ejendom og biler, som hver især kan være underlagt særlige bestemmelser. Kompleksiteten øges yderligere af de forskellige skattebestemmelser om overdragelse af aktiver. Desuden er der ofte mere end to berørte parter. Overdragelsen af en virksomhed er ikke bare en aftale mellem ejer/sælger og køber. Ejerens familie kan måske have et ord at skulle have sagt lige som f.eks. de kreditinstitutioner, som stiller midler til rådighed for overdragelsen. Mens visse af virksomhedens aktiver, f.eks. maskiner, lagerbeholdninger og finansielle aktiver, kan overdrages på relativt enkel vis, indebærer en virksomhedsoverdragelse også overdragelse af immaterielle aktiver, såsom ejerens viden (om markeder, konkurrenter, kunder, ansatte, teknologier osv.), menneskelige relationer (med kunder, ansatte osv.), myndighed og virksomhedens omdømme 16. For en virksomhed i drift kan fastsættelsen og aftalen om en pris medføre yderligere komplikationer, som man måske skal have hjælp til af en ekstern specialist. Forhindringerne hidrører også fra landets lovgivning, især selskabsretten, beskatningsreglerne og de administrative formaliteter. Der kan f.eks. være tale om høje arve- og gave- 15 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj Idem.

17 17 afgifter, finansiering, uoverstigelige problemer med ændring af virksomhedens retlige form, når overdragelsen forberedes, og problemer, der hindrer videreførelsen af partnerskaber, når en partner dør eller trækker sig tilbage Iværksatte tiltag Virksomhedsoverdragelser er et af de centrale emner i Europa-Kommissionens erhvervspolitik. Den 7. december 1994 blev der vedtaget en officiel henstilling om overdragelse af små og mellemstore virksomheder (SMV er), som Europa-Kommissionen stilede til medlemsstaterne 18. I henstillingen blev medlemsstaterne opfordret til at forbedre deres lov- og skatteklima for virksomhedsoverdragelser, øge oplysningsarbejdet og give støtte til virksomhedsoverdragelser. Foranstaltninger, som det foreslås i henstillingen at træffe 19 : øge bevidstheden blandt iværksættere og opmuntre dem til at forberede overdragelsen lang tid i forvejen forbedre finansieringsklimaet for SMV er ved at tilbyde dem egnede redskaber til virksomhedsoverdragelse tillade SMV er at vælge den bedst egnede retlige form med henblik på overdragelsen, f.eks. ved at de etablerer sig som aktieselskaber i en forenklet form sikre videreførelse af partnerskaber og enkeltmandsvirksomheder, når en af partnerne eller virksomhedsejeren dør reducere arve- og gaveafgifter opmuntre til overdragelse til tredjepart, f.eks. ved via skattereglerne at fremme overdragelse til medarbejderne. Efter at Kommissionen havde vedtaget sin meddelelse i marts 1998, fortsatte den sit arbejde med praktisk støtte til virksomhedsoverdragelser. Senere samme år blev der offentliggjort en forslagsindkaldelse. Formålet var at medfinansiere projekter, som skulle øge bevidstheden om virksomhedsoverdragelse eller yde praktisk støtte i form af f.eks. uddannelse af iværksættere og formidlere. I december 2000 igangsatte Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik et projekt vedrørende virksomhedsoverdragelser, der blev kaldt Best procedure. Det primære formål var at overvåge gennemførelsen af Kommissionens henstilling fra 1994 om virksomhedsoverdragelse for at identificere støtteforanstaltninger til virksomhedsoverdragelse og foreslå fremtidige indsatsområder. Der blev nedsat en særlig ekspertgruppe til at hjælpe Kommissionen med gennemførelsen af dette projekt. Ifølge disse eksperters vurderinger vil rundt regnet en tredjedel af alle EU-virksomheder komme på nye hænder i løbet af de næste 10 år. Andelen i de enkelte medlemsstater varierer fra %. Det betyder, at der hvert år i gennemsnit er små og mellemstore virksomheder ( SMV er med ansatte og enmandsvirksomheder), der skifter hænder, hvilket potentielt berører 2,4 mio. job 20. Med hensyn til gennemførelsen af Kommissionens henstilling fandt ekspertgruppen, at kun knap halvdelen af de 21 skatte- og lovforanstaltninger, som Kommissionen havde foreslået, var blevet omsat i praksis. Eksperterne vurderede, at medlemsstaterne havde gjort forholdsvis gode fremskridt på to ud af de efter deres mening fem centrale områder med hensyn til at befordre virksomhedsoverdragelser. Tretten medlemsstater har indført særlige regler for arve- og gaveafgifter, mens 10 har truffet foranstaltninger til at lette overdragelsen til tredjeparter. På andre nøgleområder særlige foranstaltninger til at befordre overdragelse til medarbejdere, skattelettelser ved tidlig tilbagetrækning og skattefradrag for geninvestering i en anden SMV har kun 7-8 medlemsstater iværksat foranstaltninger. Eksperterne fandt også, at der er en mængde støtte til rådighed til virksomhedsoverdragelser, men ikke på en struktureret måde og dermed ikke nødvendigvis noget, der når målgruppens 17 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj EFT L 385 af , s.14 (hereafter benævnt «henstillingen»). Se også meddelelsen om begrundelserne for henstillingen (EFT C 400 af , s.1). 19 European Seminar on the Transfer of Businesses Final Report Wien, En «vejledning i god praksis» i forbindelse med foranstaltninger til støtte for overdragelse af virksomheder til nye ejere, Europa-Kommissionen 2003

18 18 opmærksomhed. Alt i alt fandt eksperterne 53 støtteforanstaltninger til virksomhedsoverdragelser, som er medtaget i databasen for støtteforanstaltninger og initiativer til virksomheder SMIE (Support Measures and Initiatives for Enterprises). Som afrunding på arbejdet kom ekspertgruppen med følgende forslag vedrørende støtteforanstaltninger: Skabe et europæisk center for virksomhedsoverdragelser, en virtuel europæisk platform til koordinering af informationsindsamling, udveksling af bedste praksis på tværs af Europa og fremme af grænseoverskridende samarbejde. Lignende centre bør også etableres på nationalt plan. Skabe en europæisk markedsplads for købere og sælgere i forbindelse med virksomhedsoverdragelsescentret for at knytte de eksisterende nationale databaser sammen og tilskynde lande, som endnu ikke har sådanne databaser, til at oprette dem. Afholde regelmæssigt tilbagevendende arrangementer om specifikke overdragelsesspørgsmål på europæisk plan for at udveksle bedste praksis og udnytte resultaterne af disse arrangementer som input til seminarer og møder på nationalt, regionalt og lokalt plan. Udvikle alternative eller supplerende skræddersyede uddannelses- og ledelsesværktøjer til eksisterende og kommende ejerledede og små familieejede virksomheder. Igangsætte offentligt initierede støtteprogrammer og forskning i virksomhedsoverdragelse. Give virksomhedsoverdragelse lige så megen opmærksomhed som opstart af virksomhed. Det europæiske seminar om virksomhedsoverdragelse, som blev afholdt i Wien den 23. og 24. september 2002, mundede ud i den konklusion, at øget bevidsthed er udgangspunktet for vellykkede overdragelser. Så kommer den praktiske støtte sidenhen. På grund af virksomhedsoverdragelsernes komplekse natur er der brug for professionel rådgivning til at styre processen. Det ser ud til, at der er masser af støtte til rådighed, men den skal gøres mere synlig og koordineres bedre. En holistisk tilgang er nødvendig for at håndtere alle aspekter af en virksomhedsoverdragelse. Og vi bør ikke ignorere den emotionelle del 21. Både Best procedure -projektet og det europæiske seminar om virksomhedsoverdragelser viste, at virksomhedsoverdragelse bør tillægges samme betydning som opstart af virksomhed. Ifølge østrigsk forskning, der blev præsenteret på seminaret 22, overlever 96 % af de vellykkede virksomhedsoverdragelser de første fem år efter overdragelsen. Chancerne for overlevelse er dermed større end for nystartede virksomheder, hvoraf kun 75 % stadig er i drift efter fem år. Derfor er det helt afgørende at øge den politiske bevidsthed om betydningen af virksomhedsoverdragelser og at fremme overdragelse som et attraktivt alternativ til opstart af egen virksomhed. Europa-Kommissionen minder i sin meddelelse fra 2006 Overdragelse af virksomheder kontinuitet og en ny start medlemsstaterne om betydningen af at sikre fyldestgørende betingelser for virksomhedsoverdragelser. Europa-Kommissionens og medlemsstaternes tidligere og aktuelle initiativer, der er taget for at lette overdragelsen af virksomheder, gennemgås, ligesom der sættes fokus på eksempler på god praksis. I meddelelsen nævnte Kommissionen, at der er plads til forbedringer, idet der kun er indført foranstaltninger på ca. 55 % af områderne i henstillingen fra 1994 (gamle medlemsstater 60 %, nye 45 %). Med hensyn til de selskabsretlige aspekter synes de nye medlemsstater at operere med de mest effektive modeller, muligvis fordi erhvervslovgivningen i mange af disse lande først er blevet indført for nylig og derfor har kunnet baseres på eksempler på god praksis. De gamle medlemsstater har forholdsvis flere støtteforanstaltninger, de 21 En «vejledning i god praksis» i forbindelse med foranstaltninger til støtte for overdragelse af virksomheder til nye ejere, Europa-Kommissionen «Business transfers and successions in Austria», Austrian Institute for Small Business Research 2002.

19 19 er mere aktive på oplysningsområdet, og de har skabt bedre betingelser for salg til ansatte 23. For at kunne identificere succesfaktorerne for oprettelse af markedspladser for overdragelser nedsatte EU-medlemsstaterne og andre lande, der deltager i det flerårige program til fremme af initiativ og iværksætterånd, en ekspertgruppe til at analysere eksisterende markedspladser (databaser) for virksomhedsoverdragelse og drage konklusioner om, hvordan sådanne markedspladser bedst kan organiseres. Ekspertgruppens rapport fra 2006 med titlen Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa indeholder ni databaser og markedspladser, som udbydes af offentlige eller halvoffentlige institutioner i Belgien (Overnamemarkt i Flandern og Sowaccess i Wallonien), Tyskland (Nexxt-Change), Frankrig (Passer le relais), Italien (Borsa delle Imprese), Luxembourg (Bourse d entreprises), Nederlandene (Ondernemingsbeurs), Østrig (Nachfolgeboerse) og Finland (Yrittajat) De fleste af disse databaser blev først etableret ca I 2006 indeholdt de allerede over overdragelige virksomheder, hvilket svarer til ca. 7 % af det antal virksomheder, der overdrages hvert år (og i gennemsnit ca. 0,2 % af et lands virksomheder). Det anslås, at det årligt er hver fjerde virksomhed i databasen, der finder en efterfølger (dvs. den anslåede succesrate er 25 %, selv om beviserne herfor er begrænsede, idet flere databaseudbydere ikke registrerer, hvad der sker med de virksomheder, der forlader databasen). De fleste databaser er nationale. I Italien dækker de en region 24. De offentlige databaser kan konsulteres af enhver med almindelig internetadgang. Imidlertid er der flere forskellige modeller og restriktioner med hensyn til indrykning af en annonce, lige fra fuldstændig fri indrykning af annoncer over forhåndsgodkendelse af annoncerne hos udbyderen til restriktive regler, der kun tillader formidlere som banker og konsulenter at lade en virksomhed registrere i databasen. Fra januar 2007 til august 2009 blev der gennemført et pilotprojekt om hjælp til virksomhedsoverdragelser af SMV er med titlen A Helping Hand for SMEs Mentoring Business Transfer. Projektaktiviteterne er blevet koordineret af EUROCHAMBRES i samarbejde med det regionale handelskammer i Rhône-Alpes og gennemført af 22 handelskamre i 18 EU-medlemsstater. Det overordnede mål for pilotprojektet var at levere mindst hele mentordage til i alt mindst mentees. Pilotprojektet endte med i alt 9 067,3 leverede hele mentordage (91 %), 937 mentees (94 %) og 890 cases fuldført (89 %). 2.3 Hvad skal der gøres? Støtte til og opbygning af bevidsthed Et centralt spørgsmål i virksomhedsoverdragelse er, at ejerne slet ikke eller ikke i tide overvejer at sælge deres virksomhed. I de fleste europæiske lande bliver iværksætterne ældre uden at overveje den omstændighed, at deres virksomhed består, efter at de er gået på pension. De primære forklaringer på dette er, at pensionering er et følsomt emne for en iværksætter, og at iværksættere tror, at overdragelsesprocessen bliver hurtig og nem, så de ikke behøver forberede den. Manglen på potentielle købere og manglen på bevidsthed om virksomhedsoverdragelse blandt virksomhedsejere er en stor udfordring for den europæiske økonomi og kontinuiteten i SMV er i europæiske lande, som vores økonomi som helhed er bygget på, eftersom det betyder tab af mange virksomheder og arbejdspladser, som bidrager til økonomisk vækst 25. Europa-Kommissionen er klar over problemerne og har gennemført mange projekter gennem de seneste 10 år for at løse dem. Det primære formål med disse initiativer var at højne bevidstheden blandt politikerne og andre interessenter i medlemsstaterne om faldgruberne ved at være dårligt forberedt, som det store antal iværksættere på vej på pension risikerer at falde i, og at etablere muligheder for at udveksle god praksis og ekspertise. Da mange lovbestemmelser (skat, selskabsret osv.), som 23 Disse vurderinger skal vurderes med nogen varsomhed, eftersom effektiviteten af forskellige foranstaltninger ikke er sammenlignelig. 24 Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen Mapping of stakeholders, issues, solutions, good practices and technical deal-breakers in SME transfers TRANSEO 2011 Mapping Working Group.

20 20 påvirker dette område, falder ind under medlemsstaternes ansvar, er det væsentligt, at der tages fat på nationalt plan. Den nuværende indsats for at øge bevidstheden om virksomhedsoverdragelser er mangelfuld. Kun halvdelen af EU-landene har gennemført oplysningsforanstaltninger. Opmærksomheden skal navnlig rettes mod ejere, der står over for at skulle gå på pension, og potentielle nye iværksættere, da overtagelse af en allerede etableret virksomhed i mange tilfælde kan være et godt alternativ til at stifte en ny. Kommissionen anbefaler derfor at øge virksomhedsejernes opmærksomhed på behovet for at forberede overdragelser i god tid via handelskamre og andre samarbejdspartnere, som f.eks. skatterådgivere, revisorer eller banker. Kommissionen opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at fremme vejledningsordninger for at hjælpe virksomhedslederne i forbindelse med overdragelsen. Sluttelig bør medlemsstaterne overveje modeller, der omfatter direkte kontakt, for at øge virksomhedsejernes opmærksomhed på problemstillingen, herunder f.eks. personlige s til virksomhedsejere over en vis alder Overdragelsesvenligt lovklima og systematisk overvågning Medlemsstaterne bør konsekvent fremme virksomhedsoverdragelser som et alternativ til opstart af nye virksomheder. I forbindelse med ethvert initiativ til fremme af etablering af nye virksomheder bør medlemsstaterne overveje, om det pågældende initiativ også vil kunne omfatte overdragelser. Når medlemsstaterne stiller nye lovforslag, der påvirker virksomhedsoverdragelser, bør de sikre, at disse foranstaltninger ikke forringer betingelserne for virksomhedsoverdragelser. Aftaler om fremtidig arv, selskabsvedtægter, selskaber med begrænset ansvar eller omstruktureringer udgør også juridiske redskaber, der kan bruges til at hindre en virksomheds forsvinden. F.eks. aftaler om fremtidig arv, som er forbudt i mange lande, selskabsvedtægter eller oprettelse af selskaber med begrænset ansvar gør det muligt at sikre en virksomheds beståen i tilfælde af, at indehaveren eller en af selskabsdeltagerne afgår ved døden. Juridisk omstrukturering af en virksomhed før overdragelsen giver mulighed for at undgå at opløse virksomheden i forbindelse med en ændring af den retlige form. Især i mindre virksomheder vil båndene mellem virksomheden og iværksætteren ofte være tætte, således at det er nødvendigt at ændre virksomhedens struktur inden overdragelsen. Erhververen eller erhververne kan også finde det nødvendigt at ændre virksomhedens retlige form, så den er i overensstemmelse med den nye beslutningsproces eller en ændring i antallet af ejere/ledere. Sandsynligheden for en vellykket overdragelse reduceres ganske betydeligt, hvis en ændring af den retlige form gør det nødvendigt at opløse virksomheden. I langt de fleste EU-lande er det muligt at ændre en virksomheds retlige form, navnlig at omdanne den til et selskab. Denne mulighed for at ændre den retlige form er enten eksplicit forankret i lovgivningen eller følger af de overordnede retsprincipper 26. Overdragelser internt i familien er blevet fremmet i en række lande, men man bør også fremme overdragelser til tredjemand ved hjælp af fritagelse for betaling af indkomstskat af indtægterne fra salget af en virksomhed, specifikke skattelettelser for indtægter, der investeres i en anden virksomhed eller bruges til at finansiere virksomhedsejerens pensionering, eller skattefritagelser for ansattes investeringer i deres egen virksomhed. Ikke kun satserne, men også beskatningsprocedurerne og -strukturerne har en indvirkning på virksomhedsoverdragelser. Det er vigtigt, at medlemsstaterne hyppigt udveksler erfaringer om deres nationale praksis. De bør også samordne deres indsats bedre med de forskellige parter, der er berørt af virksomhedsoverdragelser Kommissionens meddelelse om gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program for vækst og beskæftigelse, Overdragelse af virksomheder kontinuitet og en ny start Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj 2002.

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Køn [SPØRG IKKE AFMÆRK DET KORREKTE] Mand... 1 Kvinde... 2 D2.

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte Revisorbranchens Ekspertpanel Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte November Revisorbranchens Ekspertpanel 18.11. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Økonomirapportering og

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder P7_TA(2012)0118 En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi?

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct Hvem skal føre virksomheden videre og hvordan? Generationsskifte i en familieejet virksomhed

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) PUBLIC 15196/15 LIMITE FISC 189 ECOFIN 971 NOTE fra: til: Vedr.: Den Tjekkiske Republiks delegation De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere