Nemmere virksomhedsoverdragelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nemmere virksomhedsoverdragelse"

Transkript

1 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere virksomhedsoverdragelse Erhvervspolitik 3

2

3 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere virksomhedsoverdragelse En vejledning i, hvordan man fremmer og støtter virksomhedsoverdragelser med hjælp fra EU s strukturfonde

4 4 Denne vejledning er udarbejdet af Europa-Kommissionen og bygger på oplysninger indhentet i en række projekter og undersøgelser, der er foretaget på dette område. Selv om arbejdet er udført efter Kommissionens anvisninger, afspejler synspunkterne i dette dokument ikke nødvendigvis Europa- Kommissionens holdning. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Erhvervspolitik Kontor D.1: Iværksætteri URL: Dette dokument er oversat til en række europæiske sprog. De kan læses på følgende adresse: Om end vejledningen af udarbejdet med det formål at informere om udnyttelsen af EU s strukturfonde, påtager Kommissionen sig intet retligt ansvar for oplysningernes korrekthed eller fuldstændighed. Specifikke anmodninger om udnyttelsen af EU s strukturfonde skal altid vurderes i henhold til de relevante bestemmelser, der er gældende på datoen for ansøgningen og i det land, den vedrører. Denne vejledning indgår i en serie. De hidtil offentliggjorte titler er: Nr. 1 Udvikling af iværksætterånd og -kompetence i EU Nr. 2 Udnyttelse af standarder til at understøtte vækst, konkurrenceevne og innovation Nr. 3 Nemmere virksomhedsoverdragelse Nr. 4 Vejledning i serviceinnovation Nr.. 5 Gennemførelse af SBA på regionalt plan Nr. 6 Hvordan strukturfondene kan komme SMV er og iværksættere til gode Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for, hvorledes oplysningerne i det følgende anvendes, eller for fejl, som på trods af grundig gennemarbejdning og revision måtte forekomme. Indholdet af publikationen afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning eller mening. ISBN DOI /60137 Ophavsret: Den Europæiske Union, 2013 Trykt i Belgien Gengivelse tilladt med kildeangivelse, medmindre andet er anført. Gengivelse eller brug af tredjeparts materiale er betinget af, at der indhentes forudgående tilladelse hos rettighedshaveren/rettighedshaverne.

5 5 Forord Efter stiftelse og vækst er overdragelsesfasen den tredje afgørende fase i en virksomheds livscyklus. Overdragelse er et kompliceret juridisk anliggende, men det handler også om værdiansættelse, at finde en ny ejer og at overdrage ledelsen af virksomheden. Det er en lang proces, som kræver solid forberedelse. Der er for mange eksempler på levedygtige virksomheder, der lukker på grund af utilstrækkelig opmærksomhed på disse faktorer. Og derfor går økonomien også glip af mange gode job. Der har været megen opmærksomhed omkring incitamenter til start af nye virksomheder, men det er også vigtigt at sikre, at eksisterende levedygtige virksomheder består og vokser. Politikerne glemmer ofte, at jobskabelse ikke kun kan foregå ved opstart af ny virksomhed. Med tanke på den regionale dimension af de enkelte virksomheder bør strukturfondene i høj grad støtte konkrete projekter med det formål at styrke virksomhedsoverdragelser. Denne vejledning indeholder forslag til relevante initiativer, som kan være nyttige at tage på regionalt plan med støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Vi anbefaler vejledningen til politikere, interessenter og forvaltningsmyndigheder på regionalt plan og håber, den kan inspirere dem til at træffe konkrete foranstaltninger til yderligere at støtte vellykkede virksomhedsoverdragelser til gavn for den regionale udvikling. Antonio Tajani Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri Johannes Hahn Medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for regionalpolitik

6 6

7 7 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Formålet med vejledningen Hvad er virksomhedsoverdragelse? Betydningen af virksomhedsoverdragelse Hvorfor bør virksomhedsoverdragelse støttes af samhørighedspolitikken? Initiativer Begrebsmæssig ramme Udfordringer og hindringer for virksomhedsoverdragelsesmodellen Matchning af præferencer Tillidsopbygning Emotionelle og psykologiske problemer Juridiske spørgsmål i relation til uddannelse, rådgivning og oplysning Iværksatte tiltag Hvad skal der gøres? Støtte til og opbygning af bevidsthed Overdragelsesvenligt lovklima og systematisk overvågning Finansiering af virksomhedsoverdragelse Erhvervsrådgivningstjenester Der bør skabes gennemsigtige markeder for virksomhedsoverdragelser God praksis for konkrete tiltag Oplysningsforanstaltninger Rådgivning og mentorordninger Matchmaking Finansiering Andre eksempler på god praksis...35

8 8

9 9 Resumé 1.1 Formålet med vejledningen Strukturfondene bør spille en vigtig rolle med hensyn til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke virksomhedsoverdragelser. Dette dokument har derfor til formål at foreslå tiltag, der kan være nyttige i alle lande og i alle regioner med støtte fra de europæiske strukturfonde. Målgruppen for denne vejledning er politikere og forvaltningsmyndigheder på regionalt plan. I vejledningen præsenteres følgende: behovet for og de potentielle positive virkninger af offentlig støtte til lettelse af virksomhedsoverdragelse i EU via strukturfondene et overblik over Kommissionens og medlemsstaternes allerede iværksatte tiltag forslag til foranstaltninger til støtte for virksomhedsoverdragelse en række eksempler på god praksis som input til foranstaltninger, der kunne indarbejdes i strukturfondenes operationelle programmer (OP). 1.2 Hvad er virksomhedsoverdragelse? Ved en virksomhedsoverdragelse forstås i denne vejledning en overdragelse af ejerskabet af en virksomhed til en anden person eller virksomhed, som viderefører virksomheden og dens forretningsaktiviteter. Dette kan foregå inden for familien, gennem ledelsesopkøb (salg til ledelsen/ medarbejderne uden for familien) eller via salg til udenforstående personer eller eksisterende virksomheder, herunder virksomhedsovertagelser og fusioner 1. I de fleste små og mange mellemstore virksomheder går overdragelsen af ejerskabet hånd i hånd med overdragelsen af ledelsesfunktionen. For anpartsselskaber gælder, at en overdragelse af 51 % af aktierne kan betragtes som en virksomhedsoverdragelse. Aktieselskaber og det er især store virksomheder og virksomheder, hvor ejerskab og ledelsesfunktion er adskilt overdrages ikke i denne vejlednings betydning, men er af en anden ka- 1 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj 2002.

10 10 rakter. I nogle tilfælde sælges eller overdrages virksomheder med det ene formål, at bygningerne eller grunden skal udnyttes, uden at forretningsaktiviteterne videreføres. Det er heller ikke en overdragelse i vejledningens forstand. Desuden kan en række virksomheder eventuelt ikke overdrages af forskellige grunde, såsom utilstrækkeligt indtjeningspotentiale eller konkurs. I andre tilfælde vil iværksætterne foretrække at lukke frem for at overdrage virksomheden, eller de kan måske slet ikke finde en efterfølger (køber). Virksomhedsoverdragelser er stadig meget ofte udløst af, at iværksætteren går på pension. Imidlertid er pensionering kun en af flere grunde til at overdrage en virksomhed. En tidligere overdragelse kan også være affødt af personlige beslutninger (tidlig pensionering, skift til et andet erhverv osv.), ændringer i konkurrenceforholdene (markedsudsving, nye produkter, nye distributionskanaler osv.) eller hændelser (skilsmisse, sygdom, død osv.). 1.3 Betydningen af virksomhedsoverdragelse Kommissionens henstilling af 7. december 1994 og Kommissionens meddelelse om overdragelse af små og mellemstore virksomheder af 28. marts 1998 er i vidt omfang rettet mod beskatning af arv, gaver og indkomst. Det primære mål har været overdragelse til et andet familiemedlem og som oftest på grund af alder. Dette mønster ser ud til at ændre sig. Europa-Kommissionen minder i sin meddelelse fra 2006 Overdragelse af virksomheder kontinuitet og en ny start medlemsstaterne om betydningen af at sikre fyldestgørende betingelser for virksomhedsoverdragelser. Der er ikke noget modsætningsforhold mellem det, at en vis procentdel af de gamle virksomheder lukkes og erstattes af nye virksomheder, og en innovativ økonomi i vækst. Det er ikke alle virksomheder, der kan overdrages. Desuden er en overdragelse forbundet med flest vanskeligheder for mindre virksomheder samt for virksomheder, hvis ejer spiller en dominerende rolle. Virksomhedsoverdragelser er et normalt fænomen i virksomhedens livscyklus såvel som i iværksætterens egen. Trods individuelle forskelle mellem medlemsstaterne ser vi den samme tendens i alle medlemsstater 2 : Virksomhedsoverdragelser får større politisk plads på grund af et højt og stigende antal overdragelser inden for de kommende ti år. Et stigende antal virksomhedsoverdragelser vil foregå uden for familien til tredjeparter. Et stigende antal iværksættere vil kun blive i samme virksomhed i en kortere periode, ikke hele livet. Personlige beslutninger (tidlig pensionering, skift til et andet erhverv eller ændringer i familiesituationen m.m.) og ændringer i konkurrenceforholdene (markedsudsving, nye produkter, nye distributionskanaler osv.) og ikke kun alder vil i stigende grad være udslagsgivende for en virksomhedsoverdragelse. De fleste lande fører ikke statistik over overdragelser, og hvis de gør, varierer definitionerne betydeligt. Manglen på pålidelige data om virksomhedsoverdragelse, der er beskrivende (af, hvad der er sket) og forudsigende (af, hvad der forventes at ske), betyder, at landets regering mangler støtte til at formulere og gennemføre specifikke politikker til befordring af virksomhedsoverdragelser. I denne forbindelse bliver det tydeligt, at der ligger en stor potentiel værdi i at skabe en fælles tilgang, fælles metodologiske redskaber og fælles indikatorer, som kan sætte gang i udviklingen af en mekanisme til regelmæssig overvågning af virksomhedsoverdragelser i Europa. 2 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj 2002.

11 Hvorfor bør virksomhedsoverdragelse støttes af samhørighedspolitikken? Folk med en iværksætter i maven glemmer ofte, at opstart af ny virksomhed ikke er den eneste måde at komme i gang på. Hvert år lukker tusindvis af eksisterende små virksomheder, fordi deres ejere trækker sig tilbage eller søger nye udfordring, men ikke kan finde nogen til at overtage firmaet. At sikre en problemfri overdragelse er en lang og til tider kompleks proces, men en forenkling ville reducere en stor del af tabene af færdigheder, job, markedstilstedeværelse og goodwill når sådan en virksomhed lukker. Etablerede virksomheder bevarer gennemsnitligt fem job, mens opstart af en ny virksomhed i gennemsnit skaber to arbejdspladser. Desuden er succesraten højere for overdragne end for nystartede virksomheder. Da der i EU hvert år overdrages anslået virksomheder, som beskæftiger 2 mio. mennesker, skal vi i Europa gøre det lettere at overdrage virksomheder og udvikle mere effektive støttetjenester. Ifølge Kommissionens undersøgelse af Business Dynamics i 2011, hvor man målte virkningen af ineffektive virksomhedsoverdragelser for jobskabelsen og start af nye virksomheder i Europa, må det konkluderes, at Europa mister ca virksomheder og dermed job om året udelukkende som følge af ineffektive virksomhedsoverdragelser. De mindste virksomheder er mest sårbare over for mislykkede virksomhedsoverdragelser, idet de ofte er nøje bundet op på deres ejers færdigheder og personlighed, og disse er ikke lette at overdrage. Desuden gør den beskedne værdi af deres materielle aktiver ofte værdiansættelsen af virksomhederne umulig, fordi deres vigtigste aktiv er iværksætteren selv. Ud over virksomhedens størrelse er virksomhedens retlige form og dens alder to andre sårbarhedsskabende faktorer. 1.5 Initiativer Da virksomhedsoverdragelser er så vigtig en faktor for europæisk økonomi, bør der tages følgende initiativer til at understøtte dem 3 : Øget oplysning: En af årsagerne til væsentlige problemer i forbindelse med virksomhedsoverdragelser er, at man er kommet for sent i gang med at planlægge overdragelsesprocessen. Øget oplysning om, at det er nødvendigt at forberede en overdragelse lang tid i forvejen, er derfor udgangspunktet for en vellykket overdragelse. Skabelse af et overdragelsesvenligt lovklima: Det rette lovklima vil understøtte virksomhedsoverdragelserne. Europa-Kommissionen behandlede emnet i sin henstilling om overdragelse af små og mellemstore virksomheder 4. Den opfordrede medlemsstaterne til at forbedre deres lov- og skatteklima til gavn for virksomhedsoverdragelser. Der er sket visse fremskridt allerede med gennemførelsen af henstillingen, men der mangler stadig en del. Finansiering af virksomhedsoverdragelse: Virksomheder, som overtages, er generelt større på tidspunktet for overtagelsen, end nye virksomheder er på stiftelsestidspunktet. At købe en eksisterende virksomhed kræver derfor ofte mere kapital end opstart af en ny virksomhed. Begunstigede lån (præferencerentesats), garantier og egenkapital i forskellige former i en begrænset periode kunne gøre det lettere for et stort antal potentielle erhververe at overtage virksomheden. Oprettelse af erhvervsrådgivningstjenester: Da der i en virksomhedsoverdragelse indgår komplekse spørgsmål, som f.eks. arveret, beskatning, forberedelse af virksomheden til et salg, prisvurdering osv., skal der rådgivning til fra specialister, såsom virksomhedskonsulenter, skatterådgivere, advokater, revisorer, banker og notarer, for at gennemføre processen. 3 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj Kommissionens henstilling om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, EFT L 385 af , s. 14.

12 12 Skabelse af gennemsigtige markeder for virksomhedsoverdragelser: Et stigende antal virksomhedsoverdragelser sker til tredjeparter. Det er derfor desto vigtigere at lette matchningen mellem køber og sælger. Markedet for køb og salg af små virksomheder er dog sommetider ikke gennemsigtigt. Mange potentielle købere og sælgere figurerer i registre hos revisorer, banker og konsulenter. Det begrænsede anvendelsesområde for disse registre begrænser også sandsynligheden for at etablere relevante kontakter.

13 13 BEGREBSMÆSSIG RAMME 2.1 Udfordringer og hindringer for virksomhedsoverdragelsesmodellen Overdragelsen af en virksomhed fra én person til en anden er en kompleks proces, som indebærer meget mere end den juridiske overdragelse af ejerskabet mod betaling. For at gennemføre en sådan overdragelse med held skal der undervejs løses utallige problemer, hvoraf mange er af emotionel og psykologisk art. Virksomhedsoverdragelser har flere vigtige karakteristika, hvor de adskiller sig fra et salg af de fleste andre aktiver (eller bortgivelse heraf som gave). Traditionelt var den almindeligste løsning på disse problemer at overdrage virksomheden inden for familien fra én generation til den næste 5. Ideelt set lettede den familiemæssige ramme og det eksisterende væv af relationer, gensidig tillid og fælles viden om selve forretningen den økonomiske overdragelse af aktiver, information, viden, forretningsforbindelser osv. Virksomhedsoverdragelser medfører visse transaktionsomkostninger, som i høj grad kan indskrænke værdien af den virksomhed, der overdrages, eller som endog kan udgøre uoverstigelige forhindringer for udviklingen af markeder for fuld virksomhedsoverdragelse uden for familien. Inden for familien kan transaktionsomkostningerne ved virksomhedsoverdragelsen ofte nedbringes til et minimum, der gør overdragelsen mulig og effektiv. Dermed være ikke sagt, at problemer i familien ikke kan sætte den økonomiske overdragelse af virksomheden på spil. Familier er sociale grupper, som har deres egne problemer, der i nogle tilfælde kan forhindre en vellykket overdragelse 6. Desuden kan der være andre faktorer, f.eks. branche- eller sektorspecifikke problemer, som vanskeliggør en familiebaseret overdragelse 7. Business Dynamics-undersøgelsen fra 2010 gør det muligt at rangordne de faktorer, som gør SMV er mere sårbare over for mislykkede virksomhedsoverdragelser: 5 Se f.eks. Bjuggren, Per-Olof og Sund, Lars-Göran (2002), A Transaction Cost Rationale for Transition of the Firm within the Family, in: Small Business Economics, vol. 19, s Se et overblik i Handler, Wendy C. (1994), Succession in Family Business: A Review of the Research, in: Family Business Review, vol. VII, no. 2, s Se f.eks. Getz, Donald og Petersen, Tage (2004), Identifying Industry-Specific Barriers to Inheritance in Small Family Businesses, in: Family Business Review, vol. 17, no. 3, s (18).

14 14 Finansielle indikatorer [stor gæld i firmaet] Firmaets alder [under 3 år] Firmaets størrelse [mikrovirksomheder] Retlig form [enkeltmandsvirksomhed] Branche [byggeri] Finansielle indikatorer [P/E-værdi] Branche [handel] Retlig form [partnerskab] Branche [hotel og restauration] Firmaets størrelse [små virksomheder] Firmaets alder [3-5 år] Branche [transport og kommunikation] Branche [ejendom, udlejning og forretning] Branche [industri] Hvem køber firmaet? [overdragelse til enkeltpersoner] Hvem køber firmaet? [overdragelse til medarbejder(e)] Hvem køber firmaet? [overdragelse til familiemedlem] Hvem køber firmaet? [overdragelse til en anden virksomhed] Firmaets størrelse [mellemstore virksomheder] Firmaets alder [5-10 år] Retlig form [anpartsselskaber] Firmaets alder [over 10 år] Responskategori Top Middel Lav 1,95 2,16 2,20 2,24 2,42 2,48 2,66 2,66 2,68 2,69 2,74 2,78 2,86 2,87 2,87 2,92 3,03 3,08 3,10 3,14 3,24 3,32 Kilde: Business Dynamics Survey 2010 Note 1 : Dataene er udelukkende baseret på synspunkter og opfattelser indhentet hos undersøgelsens respondenter. Note 2 : Respondenterne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål: Nævn de faktorer, som gør SMV er mere sårbare over for mislykkede overdragelser (1 meget negativ virkning, 2 negativ virkning, 3 positiv virkning, 4 meget positiv virkning, 0 ingen virkning). Lave tal er tegn på, at faktorerne gør SMV erne mere sårbare. Grafikken viser et gennemsnit af svarene. De utallige særlige træk ved en virksomhedsoverdragelse kan grupperes under følgende fire overskrifter 8 : 1) matchning af køberes og sælgeres præferencer 2) tillidsopbygning (asymmetrisk information) 3) emotionelle og psykologiske problemer 4) tekniske spørgsmål Matchning af præferencer De fleste virksomheder er på mange måder unikke, og hvad der passede ejeren, er måske ikke det, som en potentiel køber eller erhverver foretrækker. Selv om man kun ser på de mest åbenlyse træk ved en virksomhed, dvs. sektor og størrelse, kan det stadig være kompliceret at matche en potentiel køber og en potentiel sælger i samme område på samme tid 9. Et stort flertal blandt dem, der er interesserede i at blive iværksættere, foretrækker at starte en ny virksomhed frem for at overtage en eksisterende. Beslutningen om at blive iværksætter er kun delvis motiveret af rent økonomiske betragtninger (muligvis undtagen når en virksomhed startes som følge af arbejdsløshed eller lignende). Til en vis grad vil selvrealisering og ønsket om at virkeliggøre en idé også spille en rolle. Ifølge Flash Eurobarometer fra 2004 ville 53 % af europæerne hellere stifte en ny virksomhed kun 29 % foretrak at overtage en eksisterende virksomhed 10. Det er der to grunde til. Den første er, at den nyslåede iværksætter kan forme sin egen nystartede virksomhed, nøjagtig som han ønsker det. Ikke blot har stifteren af en virksomhed mere frihed med hensyn til sine forretningsvalg i snæver forstand. Han har også lettere ved at opfylde sine personlige behov, når han selv starter virksomhed, f.eks. at han kan placere virksomheden tæt ved sin bopæl. Den anden grund er, at opstart af ny virksomhed sædvanligvis kræver mindre kapital end en overtagelse. Ifølge visse vurderinger kræver overtagelse af en eksisterende virksomhed en 60 % større investering end opstart af en ny 11. For den, som ejer og potentielt overdrager en virksomhed, er alternativerne til at sælge virksomheden forholdsvis begrænsede. Hvis virksomheden ikke kan overdrages inden for familien, kunne et alternativ til salg af hele virksomheden være at afvikle den bid for bid. Ulempen ved et sådant arrangement er naturligvis, at en væsentlig del af værdien kunderelationer osv. går tabt. Derfor er der ofte en talmæssig forskel mellem udbuds- og efterspørgselssiden i overdragelsesdatabaserne. I sådanne databaser er der normalt flere udbudte virksomheder (2/3 af annoncerne) end personer, der aktivt søger en virksomhed at overtage (1/3 af annoncerne). 8 Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen Flash Eurobarometer, «Entrepreneurship». I USA er resultaterne næsten de samme: 54 % af befolkningen udtrykker præference for opstart af ny virksomhed, mens 30 % helst vil overtage en eksisterende. Der er imidlertid store forskelle mellem de europæiske lande lige fra Grækenland (66 % præference for opstart) til Den Tjekkiske Republik (32 % præference for opstart). 11 Deutsche Ausgleichsbank, citeret efter: Europa-Kommissionen (1997), European Forum on the Transfer of Business, s. 5.

15 Tillidsopbygning Det er normalt stærkt asymmetriske oplysninger, som købere og sælgere af virksomheder (især mindre virksomheder) har adgang til, idet ejeren ved meget mere om sin virksomheds stærke og svage sider end den potentielle erhverver. Ved forhandlingen om betingelserne for en virksomhedsoverdragelse er det i sælgers interesse at overdrive de stærke sider og underspille problemerne. Det ved erhververen udmærket, og han kan derfor nære mistillid til de oplysninger, han får fra ejeren 12. Den klassiske løsning på problemer med asymmetrisk information er omdømme. Informationsfordelene udnyttes ikke på grund af risikoen for at ødelægge andre forretningsmuligheder. Men en sælger vil kun bekymre sig om sit omdømme, hvis han har en interesse i fremtidige transaktioner, som kunne blive ødelagt af et dårligt omdømme. I tilfælde af en virksomhedsoverdragelse vil dette ofte ikke være tilfældet, eftersom ejeren måske går på pension efter overdragelsen. Tillidsopbygningen vanskeliggøres også, fordi de potentielle sælgere sædvanligvis ikke ønsker det udbredt, at deres virksomhed er til salg. Derfor vil annoncerne i databaserne være holdt i generelle og vage vendinger. Det betyder imidlertid, at annoncen ikke er særlig attraktiv for potentielle efterfølgere, som ofte ønsker at få uddybet deres indtryk, før de forsøger at komme i kontakt. I de fleste tilfælde kan en formidler være nyttig med hensyn til at overbevise iværksætteren om, at en vis mængde information er nødvendig for at gøre annoncen tilstrækkelig attraktiv. Problemerne med asymmetrisk information og tillid gælder dog ikke kun forholdet mellem potentielle købere og sælgere, men også formidlende institutioner. F.eks. kan potentielle annoncører på en webbaseret markedsplads mangle tro på, at de institutioner, der driver databasen, er troværdige. Mange iværksættere frygter for diskretionen, hvis de går med til at offentliggøre information om deres virksomheder. Hvis der desuden er private formidlere involveret, mistænkes de sommetider for at koncentrere sig om en hurtig omsætning frem for at etablere gode kontakter Emotionelle og psykologiske problemer Mange iværksættere, især dem, der har skabt og opbygget deres egen virksomhed gennem en årrække, er meget tilbageholdende med at give slip og gå i gang med at forberede overdragelsen af deres virksomhed. Overdragelsen af knowhow og færdigheder finder sted meget sent, om overhovedet. Resultatet er, at overdragelsen ofte ikke er tilstrækkelig godt forberedt. Det er ikke kun en sag for iværksætteren, som overdrager firmaet, men påvirker og begrænser også forberedelsestiden for køberen eller efterfølgeren eller deres nærmeste medarbejdere 13. Manglen på planlægning og åbenhed kan have ret dramatiske og alvorlige virkninger for virksomhedens fortsættelse i uventede situationer (sygdom, ulykker eller død). Det er især tilfældet i de små virksomheder, hvor iværksætterne har taget hele ansvaret for firmaet, og der kun er begrænsede planer for virksomhedens fremtid. Der kan også være vanskeligheder, hvis overdrager og efterfølger begge har et ledelsesansvar. For ejeren (overdrageren) vil virksomheden, der skal overdrages, ofte være hans livsværk. Han tillægger derfor sandsynligvis virksomheden en rent emotionel værdi, og til en vis grad vil han ønske at kompensere for tabet af den. Men køberen vil ikke være villig til at betale for det, fordi denne type værdi i sagens natur ikke kan overføres til ham. Til en vis grad vil denne emotionelle værdi simpelthen gå tabt ved overdragelsen 14. Kun hvis overdrageren har visse emotionelle bånd til erhververen (i økonomisk henseende: hvis erhververens præferencebillede delvis overlapper hans eget), kan man mindske tabet af emotionel værdi. Man må formode, at der er sådanne tæt forbundne præferencebilleder mellem forælder og barn. Men de kan også være til stede mellem ejer og køber. Så 12 Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen 2006.

16 16 de må kunne komme ud af det med hinanden på såvel det emotionelle og psykologiske plan som på forretningsplanet, og ejeren har brug for forsikringer om, at han overlader virksomheden i gode hænder. For at opbygge tillid mellem køber og sælger og også for i det mindste til en vis grad at videregive den emotionelle værdi af en virksomhed kan det være nyttigt med længere oplæringsperioder, hvor ejeren gradvis trækker sig tilbage fra virksomheden. Virksomhedens størrelse betyder også noget for den måde, hvorpå den håndterer problemerne i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Ejere af store virksomheder får i dag lettere og hyppigere hjælp af specialister, som kan give dem individuelle forslag til forskellige aspekter af overdragelsesprocessen (juridiske, skattetekniske, finansielle og ledelsesmæssige spørgsmål). De mellemmenneskelige psykologiske aspekter får tilsyneladende mindre opmærksomhed i større firmaer, fordi de ofte fortrænges af eller knuses under vægten af de økonomiske og finansielle elementer af overdragelsen. Ikke desto mindre bør disse emner behandles, og det er meget vigtigt at bevidstgøre ejerne om betydningen af at planlægge videreførelsen 15. I større virksomheder ligger ansvaret for at forvalte kontinuiteten ofte på nogle udvalgte ledere som led i en integreret og normal ledelsesproces med udarbejdelse af prognoser og planlægning af fremtiden. I sådanne virksomheder opfattes en overdragelse på en måde som en af forandringsprocesserne i virksomhedens liv. Den ses derfor som en del af driften og forvaltes som et projekt (eller nogle mere eller mindre integrerede projekter). Små virksomhedsejere er sjældnere bevidste om, at det kan være et problem at bevare kontinuiteten i deres virksomhed. De betragter normalt deres virksomhed som en del af dem selv. Eftersom de har meget travlt med at styre den daglige drift, kan de eller vil de normalt ikke tage sig nok af planlægningen af virksomhedens ejerskifte. Nærmere betegnet tænker de ikke på at gøre det i en struktureret form som en plan eller et projekt, fordi de ikke altid er klar over, hvor afgørende det er. Dette psykologiske problem er meget vigtigt, fordi det forhindrer dem i at tage det første skridt. Det første skridt består i at blive bevidst om problemet. Dernæst kan de systematisk analysere situationen og planlægge overdragelsen og fortsættelsen af deres virksomhed derefter med de rette redskaber Juridiske spørgsmål i relation til uddannelse, rådgivning og oplysning Overdragelsen af en virksomhed indebærer overdragelse af mange typer aktiver, såsom maskiner, fast ejendom og biler, som hver især kan være underlagt særlige bestemmelser. Kompleksiteten øges yderligere af de forskellige skattebestemmelser om overdragelse af aktiver. Desuden er der ofte mere end to berørte parter. Overdragelsen af en virksomhed er ikke bare en aftale mellem ejer/sælger og køber. Ejerens familie kan måske have et ord at skulle have sagt lige som f.eks. de kreditinstitutioner, som stiller midler til rådighed for overdragelsen. Mens visse af virksomhedens aktiver, f.eks. maskiner, lagerbeholdninger og finansielle aktiver, kan overdrages på relativt enkel vis, indebærer en virksomhedsoverdragelse også overdragelse af immaterielle aktiver, såsom ejerens viden (om markeder, konkurrenter, kunder, ansatte, teknologier osv.), menneskelige relationer (med kunder, ansatte osv.), myndighed og virksomhedens omdømme 16. For en virksomhed i drift kan fastsættelsen og aftalen om en pris medføre yderligere komplikationer, som man måske skal have hjælp til af en ekstern specialist. Forhindringerne hidrører også fra landets lovgivning, især selskabsretten, beskatningsreglerne og de administrative formaliteter. Der kan f.eks. være tale om høje arve- og gave- 15 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj Idem.

17 17 afgifter, finansiering, uoverstigelige problemer med ændring af virksomhedens retlige form, når overdragelsen forberedes, og problemer, der hindrer videreførelsen af partnerskaber, når en partner dør eller trækker sig tilbage Iværksatte tiltag Virksomhedsoverdragelser er et af de centrale emner i Europa-Kommissionens erhvervspolitik. Den 7. december 1994 blev der vedtaget en officiel henstilling om overdragelse af små og mellemstore virksomheder (SMV er), som Europa-Kommissionen stilede til medlemsstaterne 18. I henstillingen blev medlemsstaterne opfordret til at forbedre deres lov- og skatteklima for virksomhedsoverdragelser, øge oplysningsarbejdet og give støtte til virksomhedsoverdragelser. Foranstaltninger, som det foreslås i henstillingen at træffe 19 : øge bevidstheden blandt iværksættere og opmuntre dem til at forberede overdragelsen lang tid i forvejen forbedre finansieringsklimaet for SMV er ved at tilbyde dem egnede redskaber til virksomhedsoverdragelse tillade SMV er at vælge den bedst egnede retlige form med henblik på overdragelsen, f.eks. ved at de etablerer sig som aktieselskaber i en forenklet form sikre videreførelse af partnerskaber og enkeltmandsvirksomheder, når en af partnerne eller virksomhedsejeren dør reducere arve- og gaveafgifter opmuntre til overdragelse til tredjepart, f.eks. ved via skattereglerne at fremme overdragelse til medarbejderne. Efter at Kommissionen havde vedtaget sin meddelelse i marts 1998, fortsatte den sit arbejde med praktisk støtte til virksomhedsoverdragelser. Senere samme år blev der offentliggjort en forslagsindkaldelse. Formålet var at medfinansiere projekter, som skulle øge bevidstheden om virksomhedsoverdragelse eller yde praktisk støtte i form af f.eks. uddannelse af iværksættere og formidlere. I december 2000 igangsatte Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik et projekt vedrørende virksomhedsoverdragelser, der blev kaldt Best procedure. Det primære formål var at overvåge gennemførelsen af Kommissionens henstilling fra 1994 om virksomhedsoverdragelse for at identificere støtteforanstaltninger til virksomhedsoverdragelse og foreslå fremtidige indsatsområder. Der blev nedsat en særlig ekspertgruppe til at hjælpe Kommissionen med gennemførelsen af dette projekt. Ifølge disse eksperters vurderinger vil rundt regnet en tredjedel af alle EU-virksomheder komme på nye hænder i løbet af de næste 10 år. Andelen i de enkelte medlemsstater varierer fra %. Det betyder, at der hvert år i gennemsnit er små og mellemstore virksomheder ( SMV er med ansatte og enmandsvirksomheder), der skifter hænder, hvilket potentielt berører 2,4 mio. job 20. Med hensyn til gennemførelsen af Kommissionens henstilling fandt ekspertgruppen, at kun knap halvdelen af de 21 skatte- og lovforanstaltninger, som Kommissionen havde foreslået, var blevet omsat i praksis. Eksperterne vurderede, at medlemsstaterne havde gjort forholdsvis gode fremskridt på to ud af de efter deres mening fem centrale områder med hensyn til at befordre virksomhedsoverdragelser. Tretten medlemsstater har indført særlige regler for arve- og gaveafgifter, mens 10 har truffet foranstaltninger til at lette overdragelsen til tredjeparter. På andre nøgleområder særlige foranstaltninger til at befordre overdragelse til medarbejdere, skattelettelser ved tidlig tilbagetrækning og skattefradrag for geninvestering i en anden SMV har kun 7-8 medlemsstater iværksat foranstaltninger. Eksperterne fandt også, at der er en mængde støtte til rådighed til virksomhedsoverdragelser, men ikke på en struktureret måde og dermed ikke nødvendigvis noget, der når målgruppens 17 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj EFT L 385 af , s.14 (hereafter benævnt «henstillingen»). Se også meddelelsen om begrundelserne for henstillingen (EFT C 400 af , s.1). 19 European Seminar on the Transfer of Businesses Final Report Wien, En «vejledning i god praksis» i forbindelse med foranstaltninger til støtte for overdragelse af virksomheder til nye ejere, Europa-Kommissionen 2003

18 18 opmærksomhed. Alt i alt fandt eksperterne 53 støtteforanstaltninger til virksomhedsoverdragelser, som er medtaget i databasen for støtteforanstaltninger og initiativer til virksomheder SMIE (Support Measures and Initiatives for Enterprises). Som afrunding på arbejdet kom ekspertgruppen med følgende forslag vedrørende støtteforanstaltninger: Skabe et europæisk center for virksomhedsoverdragelser, en virtuel europæisk platform til koordinering af informationsindsamling, udveksling af bedste praksis på tværs af Europa og fremme af grænseoverskridende samarbejde. Lignende centre bør også etableres på nationalt plan. Skabe en europæisk markedsplads for købere og sælgere i forbindelse med virksomhedsoverdragelsescentret for at knytte de eksisterende nationale databaser sammen og tilskynde lande, som endnu ikke har sådanne databaser, til at oprette dem. Afholde regelmæssigt tilbagevendende arrangementer om specifikke overdragelsesspørgsmål på europæisk plan for at udveksle bedste praksis og udnytte resultaterne af disse arrangementer som input til seminarer og møder på nationalt, regionalt og lokalt plan. Udvikle alternative eller supplerende skræddersyede uddannelses- og ledelsesværktøjer til eksisterende og kommende ejerledede og små familieejede virksomheder. Igangsætte offentligt initierede støtteprogrammer og forskning i virksomhedsoverdragelse. Give virksomhedsoverdragelse lige så megen opmærksomhed som opstart af virksomhed. Det europæiske seminar om virksomhedsoverdragelse, som blev afholdt i Wien den 23. og 24. september 2002, mundede ud i den konklusion, at øget bevidsthed er udgangspunktet for vellykkede overdragelser. Så kommer den praktiske støtte sidenhen. På grund af virksomhedsoverdragelsernes komplekse natur er der brug for professionel rådgivning til at styre processen. Det ser ud til, at der er masser af støtte til rådighed, men den skal gøres mere synlig og koordineres bedre. En holistisk tilgang er nødvendig for at håndtere alle aspekter af en virksomhedsoverdragelse. Og vi bør ikke ignorere den emotionelle del 21. Både Best procedure -projektet og det europæiske seminar om virksomhedsoverdragelser viste, at virksomhedsoverdragelse bør tillægges samme betydning som opstart af virksomhed. Ifølge østrigsk forskning, der blev præsenteret på seminaret 22, overlever 96 % af de vellykkede virksomhedsoverdragelser de første fem år efter overdragelsen. Chancerne for overlevelse er dermed større end for nystartede virksomheder, hvoraf kun 75 % stadig er i drift efter fem år. Derfor er det helt afgørende at øge den politiske bevidsthed om betydningen af virksomhedsoverdragelser og at fremme overdragelse som et attraktivt alternativ til opstart af egen virksomhed. Europa-Kommissionen minder i sin meddelelse fra 2006 Overdragelse af virksomheder kontinuitet og en ny start medlemsstaterne om betydningen af at sikre fyldestgørende betingelser for virksomhedsoverdragelser. Europa-Kommissionens og medlemsstaternes tidligere og aktuelle initiativer, der er taget for at lette overdragelsen af virksomheder, gennemgås, ligesom der sættes fokus på eksempler på god praksis. I meddelelsen nævnte Kommissionen, at der er plads til forbedringer, idet der kun er indført foranstaltninger på ca. 55 % af områderne i henstillingen fra 1994 (gamle medlemsstater 60 %, nye 45 %). Med hensyn til de selskabsretlige aspekter synes de nye medlemsstater at operere med de mest effektive modeller, muligvis fordi erhvervslovgivningen i mange af disse lande først er blevet indført for nylig og derfor har kunnet baseres på eksempler på god praksis. De gamle medlemsstater har forholdsvis flere støtteforanstaltninger, de 21 En «vejledning i god praksis» i forbindelse med foranstaltninger til støtte for overdragelse af virksomheder til nye ejere, Europa-Kommissionen «Business transfers and successions in Austria», Austrian Institute for Small Business Research 2002.

19 19 er mere aktive på oplysningsområdet, og de har skabt bedre betingelser for salg til ansatte 23. For at kunne identificere succesfaktorerne for oprettelse af markedspladser for overdragelser nedsatte EU-medlemsstaterne og andre lande, der deltager i det flerårige program til fremme af initiativ og iværksætterånd, en ekspertgruppe til at analysere eksisterende markedspladser (databaser) for virksomhedsoverdragelse og drage konklusioner om, hvordan sådanne markedspladser bedst kan organiseres. Ekspertgruppens rapport fra 2006 med titlen Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa indeholder ni databaser og markedspladser, som udbydes af offentlige eller halvoffentlige institutioner i Belgien (Overnamemarkt i Flandern og Sowaccess i Wallonien), Tyskland (Nexxt-Change), Frankrig (Passer le relais), Italien (Borsa delle Imprese), Luxembourg (Bourse d entreprises), Nederlandene (Ondernemingsbeurs), Østrig (Nachfolgeboerse) og Finland (Yrittajat) De fleste af disse databaser blev først etableret ca I 2006 indeholdt de allerede over overdragelige virksomheder, hvilket svarer til ca. 7 % af det antal virksomheder, der overdrages hvert år (og i gennemsnit ca. 0,2 % af et lands virksomheder). Det anslås, at det årligt er hver fjerde virksomhed i databasen, der finder en efterfølger (dvs. den anslåede succesrate er 25 %, selv om beviserne herfor er begrænsede, idet flere databaseudbydere ikke registrerer, hvad der sker med de virksomheder, der forlader databasen). De fleste databaser er nationale. I Italien dækker de en region 24. De offentlige databaser kan konsulteres af enhver med almindelig internetadgang. Imidlertid er der flere forskellige modeller og restriktioner med hensyn til indrykning af en annonce, lige fra fuldstændig fri indrykning af annoncer over forhåndsgodkendelse af annoncerne hos udbyderen til restriktive regler, der kun tillader formidlere som banker og konsulenter at lade en virksomhed registrere i databasen. Fra januar 2007 til august 2009 blev der gennemført et pilotprojekt om hjælp til virksomhedsoverdragelser af SMV er med titlen A Helping Hand for SMEs Mentoring Business Transfer. Projektaktiviteterne er blevet koordineret af EUROCHAMBRES i samarbejde med det regionale handelskammer i Rhône-Alpes og gennemført af 22 handelskamre i 18 EU-medlemsstater. Det overordnede mål for pilotprojektet var at levere mindst hele mentordage til i alt mindst mentees. Pilotprojektet endte med i alt 9 067,3 leverede hele mentordage (91 %), 937 mentees (94 %) og 890 cases fuldført (89 %). 2.3 Hvad skal der gøres? Støtte til og opbygning af bevidsthed Et centralt spørgsmål i virksomhedsoverdragelse er, at ejerne slet ikke eller ikke i tide overvejer at sælge deres virksomhed. I de fleste europæiske lande bliver iværksætterne ældre uden at overveje den omstændighed, at deres virksomhed består, efter at de er gået på pension. De primære forklaringer på dette er, at pensionering er et følsomt emne for en iværksætter, og at iværksættere tror, at overdragelsesprocessen bliver hurtig og nem, så de ikke behøver forberede den. Manglen på potentielle købere og manglen på bevidsthed om virksomhedsoverdragelse blandt virksomhedsejere er en stor udfordring for den europæiske økonomi og kontinuiteten i SMV er i europæiske lande, som vores økonomi som helhed er bygget på, eftersom det betyder tab af mange virksomheder og arbejdspladser, som bidrager til økonomisk vækst 25. Europa-Kommissionen er klar over problemerne og har gennemført mange projekter gennem de seneste 10 år for at løse dem. Det primære formål med disse initiativer var at højne bevidstheden blandt politikerne og andre interessenter i medlemsstaterne om faldgruberne ved at være dårligt forberedt, som det store antal iværksættere på vej på pension risikerer at falde i, og at etablere muligheder for at udveksle god praksis og ekspertise. Da mange lovbestemmelser (skat, selskabsret osv.), som 23 Disse vurderinger skal vurderes med nogen varsomhed, eftersom effektiviteten af forskellige foranstaltninger ikke er sammenlignelig. 24 Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen Mapping of stakeholders, issues, solutions, good practices and technical deal-breakers in SME transfers TRANSEO 2011 Mapping Working Group.

20 20 påvirker dette område, falder ind under medlemsstaternes ansvar, er det væsentligt, at der tages fat på nationalt plan. Den nuværende indsats for at øge bevidstheden om virksomhedsoverdragelser er mangelfuld. Kun halvdelen af EU-landene har gennemført oplysningsforanstaltninger. Opmærksomheden skal navnlig rettes mod ejere, der står over for at skulle gå på pension, og potentielle nye iværksættere, da overtagelse af en allerede etableret virksomhed i mange tilfælde kan være et godt alternativ til at stifte en ny. Kommissionen anbefaler derfor at øge virksomhedsejernes opmærksomhed på behovet for at forberede overdragelser i god tid via handelskamre og andre samarbejdspartnere, som f.eks. skatterådgivere, revisorer eller banker. Kommissionen opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at fremme vejledningsordninger for at hjælpe virksomhedslederne i forbindelse med overdragelsen. Sluttelig bør medlemsstaterne overveje modeller, der omfatter direkte kontakt, for at øge virksomhedsejernes opmærksomhed på problemstillingen, herunder f.eks. personlige s til virksomhedsejere over en vis alder Overdragelsesvenligt lovklima og systematisk overvågning Medlemsstaterne bør konsekvent fremme virksomhedsoverdragelser som et alternativ til opstart af nye virksomheder. I forbindelse med ethvert initiativ til fremme af etablering af nye virksomheder bør medlemsstaterne overveje, om det pågældende initiativ også vil kunne omfatte overdragelser. Når medlemsstaterne stiller nye lovforslag, der påvirker virksomhedsoverdragelser, bør de sikre, at disse foranstaltninger ikke forringer betingelserne for virksomhedsoverdragelser. Aftaler om fremtidig arv, selskabsvedtægter, selskaber med begrænset ansvar eller omstruktureringer udgør også juridiske redskaber, der kan bruges til at hindre en virksomheds forsvinden. F.eks. aftaler om fremtidig arv, som er forbudt i mange lande, selskabsvedtægter eller oprettelse af selskaber med begrænset ansvar gør det muligt at sikre en virksomheds beståen i tilfælde af, at indehaveren eller en af selskabsdeltagerne afgår ved døden. Juridisk omstrukturering af en virksomhed før overdragelsen giver mulighed for at undgå at opløse virksomheden i forbindelse med en ændring af den retlige form. Især i mindre virksomheder vil båndene mellem virksomheden og iværksætteren ofte være tætte, således at det er nødvendigt at ændre virksomhedens struktur inden overdragelsen. Erhververen eller erhververne kan også finde det nødvendigt at ændre virksomhedens retlige form, så den er i overensstemmelse med den nye beslutningsproces eller en ændring i antallet af ejere/ledere. Sandsynligheden for en vellykket overdragelse reduceres ganske betydeligt, hvis en ændring af den retlige form gør det nødvendigt at opløse virksomheden. I langt de fleste EU-lande er det muligt at ændre en virksomheds retlige form, navnlig at omdanne den til et selskab. Denne mulighed for at ændre den retlige form er enten eksplicit forankret i lovgivningen eller følger af de overordnede retsprincipper 26. Overdragelser internt i familien er blevet fremmet i en række lande, men man bør også fremme overdragelser til tredjemand ved hjælp af fritagelse for betaling af indkomstskat af indtægterne fra salget af en virksomhed, specifikke skattelettelser for indtægter, der investeres i en anden virksomhed eller bruges til at finansiere virksomhedsejerens pensionering, eller skattefritagelser for ansattes investeringer i deres egen virksomhed. Ikke kun satserne, men også beskatningsprocedurerne og -strukturerne har en indvirkning på virksomhedsoverdragelser. Det er vigtigt, at medlemsstaterne hyppigt udveksler erfaringer om deres nationale praksis. De bør også samordne deres indsats bedre med de forskellige parter, der er berørt af virksomhedsoverdragelser Kommissionens meddelelse om gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program for vækst og beskæftigelse, Overdragelse af virksomheder kontinuitet og en ny start Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj 2002.

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse Pixi-version Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK REGIONALUDVIKLING Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken UNDERSØGELSE

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere