Nemmere virksomhedsoverdragelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nemmere virksomhedsoverdragelse"

Transkript

1 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere virksomhedsoverdragelse Erhvervspolitik 3

2

3 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere virksomhedsoverdragelse En vejledning i, hvordan man fremmer og støtter virksomhedsoverdragelser med hjælp fra EU s strukturfonde

4 4 Denne vejledning er udarbejdet af Europa-Kommissionen og bygger på oplysninger indhentet i en række projekter og undersøgelser, der er foretaget på dette område. Selv om arbejdet er udført efter Kommissionens anvisninger, afspejler synspunkterne i dette dokument ikke nødvendigvis Europa- Kommissionens holdning. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Erhvervspolitik Kontor D.1: Iværksætteri URL: Dette dokument er oversat til en række europæiske sprog. De kan læses på følgende adresse: Om end vejledningen af udarbejdet med det formål at informere om udnyttelsen af EU s strukturfonde, påtager Kommissionen sig intet retligt ansvar for oplysningernes korrekthed eller fuldstændighed. Specifikke anmodninger om udnyttelsen af EU s strukturfonde skal altid vurderes i henhold til de relevante bestemmelser, der er gældende på datoen for ansøgningen og i det land, den vedrører. Denne vejledning indgår i en serie. De hidtil offentliggjorte titler er: Nr. 1 Udvikling af iværksætterånd og -kompetence i EU Nr. 2 Udnyttelse af standarder til at understøtte vækst, konkurrenceevne og innovation Nr. 3 Nemmere virksomhedsoverdragelse Nr. 4 Vejledning i serviceinnovation Nr.. 5 Gennemførelse af SBA på regionalt plan Nr. 6 Hvordan strukturfondene kan komme SMV er og iværksættere til gode Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for, hvorledes oplysningerne i det følgende anvendes, eller for fejl, som på trods af grundig gennemarbejdning og revision måtte forekomme. Indholdet af publikationen afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning eller mening. ISBN DOI /60137 Ophavsret: Den Europæiske Union, 2013 Trykt i Belgien Gengivelse tilladt med kildeangivelse, medmindre andet er anført. Gengivelse eller brug af tredjeparts materiale er betinget af, at der indhentes forudgående tilladelse hos rettighedshaveren/rettighedshaverne.

5 5 Forord Efter stiftelse og vækst er overdragelsesfasen den tredje afgørende fase i en virksomheds livscyklus. Overdragelse er et kompliceret juridisk anliggende, men det handler også om værdiansættelse, at finde en ny ejer og at overdrage ledelsen af virksomheden. Det er en lang proces, som kræver solid forberedelse. Der er for mange eksempler på levedygtige virksomheder, der lukker på grund af utilstrækkelig opmærksomhed på disse faktorer. Og derfor går økonomien også glip af mange gode job. Der har været megen opmærksomhed omkring incitamenter til start af nye virksomheder, men det er også vigtigt at sikre, at eksisterende levedygtige virksomheder består og vokser. Politikerne glemmer ofte, at jobskabelse ikke kun kan foregå ved opstart af ny virksomhed. Med tanke på den regionale dimension af de enkelte virksomheder bør strukturfondene i høj grad støtte konkrete projekter med det formål at styrke virksomhedsoverdragelser. Denne vejledning indeholder forslag til relevante initiativer, som kan være nyttige at tage på regionalt plan med støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Vi anbefaler vejledningen til politikere, interessenter og forvaltningsmyndigheder på regionalt plan og håber, den kan inspirere dem til at træffe konkrete foranstaltninger til yderligere at støtte vellykkede virksomhedsoverdragelser til gavn for den regionale udvikling. Antonio Tajani Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri Johannes Hahn Medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for regionalpolitik

6 6

7 7 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Formålet med vejledningen Hvad er virksomhedsoverdragelse? Betydningen af virksomhedsoverdragelse Hvorfor bør virksomhedsoverdragelse støttes af samhørighedspolitikken? Initiativer Begrebsmæssig ramme Udfordringer og hindringer for virksomhedsoverdragelsesmodellen Matchning af præferencer Tillidsopbygning Emotionelle og psykologiske problemer Juridiske spørgsmål i relation til uddannelse, rådgivning og oplysning Iværksatte tiltag Hvad skal der gøres? Støtte til og opbygning af bevidsthed Overdragelsesvenligt lovklima og systematisk overvågning Finansiering af virksomhedsoverdragelse Erhvervsrådgivningstjenester Der bør skabes gennemsigtige markeder for virksomhedsoverdragelser God praksis for konkrete tiltag Oplysningsforanstaltninger Rådgivning og mentorordninger Matchmaking Finansiering Andre eksempler på god praksis...35

8 8

9 9 Resumé 1.1 Formålet med vejledningen Strukturfondene bør spille en vigtig rolle med hensyn til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke virksomhedsoverdragelser. Dette dokument har derfor til formål at foreslå tiltag, der kan være nyttige i alle lande og i alle regioner med støtte fra de europæiske strukturfonde. Målgruppen for denne vejledning er politikere og forvaltningsmyndigheder på regionalt plan. I vejledningen præsenteres følgende: behovet for og de potentielle positive virkninger af offentlig støtte til lettelse af virksomhedsoverdragelse i EU via strukturfondene et overblik over Kommissionens og medlemsstaternes allerede iværksatte tiltag forslag til foranstaltninger til støtte for virksomhedsoverdragelse en række eksempler på god praksis som input til foranstaltninger, der kunne indarbejdes i strukturfondenes operationelle programmer (OP). 1.2 Hvad er virksomhedsoverdragelse? Ved en virksomhedsoverdragelse forstås i denne vejledning en overdragelse af ejerskabet af en virksomhed til en anden person eller virksomhed, som viderefører virksomheden og dens forretningsaktiviteter. Dette kan foregå inden for familien, gennem ledelsesopkøb (salg til ledelsen/ medarbejderne uden for familien) eller via salg til udenforstående personer eller eksisterende virksomheder, herunder virksomhedsovertagelser og fusioner 1. I de fleste små og mange mellemstore virksomheder går overdragelsen af ejerskabet hånd i hånd med overdragelsen af ledelsesfunktionen. For anpartsselskaber gælder, at en overdragelse af 51 % af aktierne kan betragtes som en virksomhedsoverdragelse. Aktieselskaber og det er især store virksomheder og virksomheder, hvor ejerskab og ledelsesfunktion er adskilt overdrages ikke i denne vejlednings betydning, men er af en anden ka- 1 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj 2002.

10 10 rakter. I nogle tilfælde sælges eller overdrages virksomheder med det ene formål, at bygningerne eller grunden skal udnyttes, uden at forretningsaktiviteterne videreføres. Det er heller ikke en overdragelse i vejledningens forstand. Desuden kan en række virksomheder eventuelt ikke overdrages af forskellige grunde, såsom utilstrækkeligt indtjeningspotentiale eller konkurs. I andre tilfælde vil iværksætterne foretrække at lukke frem for at overdrage virksomheden, eller de kan måske slet ikke finde en efterfølger (køber). Virksomhedsoverdragelser er stadig meget ofte udløst af, at iværksætteren går på pension. Imidlertid er pensionering kun en af flere grunde til at overdrage en virksomhed. En tidligere overdragelse kan også være affødt af personlige beslutninger (tidlig pensionering, skift til et andet erhverv osv.), ændringer i konkurrenceforholdene (markedsudsving, nye produkter, nye distributionskanaler osv.) eller hændelser (skilsmisse, sygdom, død osv.). 1.3 Betydningen af virksomhedsoverdragelse Kommissionens henstilling af 7. december 1994 og Kommissionens meddelelse om overdragelse af små og mellemstore virksomheder af 28. marts 1998 er i vidt omfang rettet mod beskatning af arv, gaver og indkomst. Det primære mål har været overdragelse til et andet familiemedlem og som oftest på grund af alder. Dette mønster ser ud til at ændre sig. Europa-Kommissionen minder i sin meddelelse fra 2006 Overdragelse af virksomheder kontinuitet og en ny start medlemsstaterne om betydningen af at sikre fyldestgørende betingelser for virksomhedsoverdragelser. Der er ikke noget modsætningsforhold mellem det, at en vis procentdel af de gamle virksomheder lukkes og erstattes af nye virksomheder, og en innovativ økonomi i vækst. Det er ikke alle virksomheder, der kan overdrages. Desuden er en overdragelse forbundet med flest vanskeligheder for mindre virksomheder samt for virksomheder, hvis ejer spiller en dominerende rolle. Virksomhedsoverdragelser er et normalt fænomen i virksomhedens livscyklus såvel som i iværksætterens egen. Trods individuelle forskelle mellem medlemsstaterne ser vi den samme tendens i alle medlemsstater 2 : Virksomhedsoverdragelser får større politisk plads på grund af et højt og stigende antal overdragelser inden for de kommende ti år. Et stigende antal virksomhedsoverdragelser vil foregå uden for familien til tredjeparter. Et stigende antal iværksættere vil kun blive i samme virksomhed i en kortere periode, ikke hele livet. Personlige beslutninger (tidlig pensionering, skift til et andet erhverv eller ændringer i familiesituationen m.m.) og ændringer i konkurrenceforholdene (markedsudsving, nye produkter, nye distributionskanaler osv.) og ikke kun alder vil i stigende grad være udslagsgivende for en virksomhedsoverdragelse. De fleste lande fører ikke statistik over overdragelser, og hvis de gør, varierer definitionerne betydeligt. Manglen på pålidelige data om virksomhedsoverdragelse, der er beskrivende (af, hvad der er sket) og forudsigende (af, hvad der forventes at ske), betyder, at landets regering mangler støtte til at formulere og gennemføre specifikke politikker til befordring af virksomhedsoverdragelser. I denne forbindelse bliver det tydeligt, at der ligger en stor potentiel værdi i at skabe en fælles tilgang, fælles metodologiske redskaber og fælles indikatorer, som kan sætte gang i udviklingen af en mekanisme til regelmæssig overvågning af virksomhedsoverdragelser i Europa. 2 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj 2002.

11 Hvorfor bør virksomhedsoverdragelse støttes af samhørighedspolitikken? Folk med en iværksætter i maven glemmer ofte, at opstart af ny virksomhed ikke er den eneste måde at komme i gang på. Hvert år lukker tusindvis af eksisterende små virksomheder, fordi deres ejere trækker sig tilbage eller søger nye udfordring, men ikke kan finde nogen til at overtage firmaet. At sikre en problemfri overdragelse er en lang og til tider kompleks proces, men en forenkling ville reducere en stor del af tabene af færdigheder, job, markedstilstedeværelse og goodwill når sådan en virksomhed lukker. Etablerede virksomheder bevarer gennemsnitligt fem job, mens opstart af en ny virksomhed i gennemsnit skaber to arbejdspladser. Desuden er succesraten højere for overdragne end for nystartede virksomheder. Da der i EU hvert år overdrages anslået virksomheder, som beskæftiger 2 mio. mennesker, skal vi i Europa gøre det lettere at overdrage virksomheder og udvikle mere effektive støttetjenester. Ifølge Kommissionens undersøgelse af Business Dynamics i 2011, hvor man målte virkningen af ineffektive virksomhedsoverdragelser for jobskabelsen og start af nye virksomheder i Europa, må det konkluderes, at Europa mister ca virksomheder og dermed job om året udelukkende som følge af ineffektive virksomhedsoverdragelser. De mindste virksomheder er mest sårbare over for mislykkede virksomhedsoverdragelser, idet de ofte er nøje bundet op på deres ejers færdigheder og personlighed, og disse er ikke lette at overdrage. Desuden gør den beskedne værdi af deres materielle aktiver ofte værdiansættelsen af virksomhederne umulig, fordi deres vigtigste aktiv er iværksætteren selv. Ud over virksomhedens størrelse er virksomhedens retlige form og dens alder to andre sårbarhedsskabende faktorer. 1.5 Initiativer Da virksomhedsoverdragelser er så vigtig en faktor for europæisk økonomi, bør der tages følgende initiativer til at understøtte dem 3 : Øget oplysning: En af årsagerne til væsentlige problemer i forbindelse med virksomhedsoverdragelser er, at man er kommet for sent i gang med at planlægge overdragelsesprocessen. Øget oplysning om, at det er nødvendigt at forberede en overdragelse lang tid i forvejen, er derfor udgangspunktet for en vellykket overdragelse. Skabelse af et overdragelsesvenligt lovklima: Det rette lovklima vil understøtte virksomhedsoverdragelserne. Europa-Kommissionen behandlede emnet i sin henstilling om overdragelse af små og mellemstore virksomheder 4. Den opfordrede medlemsstaterne til at forbedre deres lov- og skatteklima til gavn for virksomhedsoverdragelser. Der er sket visse fremskridt allerede med gennemførelsen af henstillingen, men der mangler stadig en del. Finansiering af virksomhedsoverdragelse: Virksomheder, som overtages, er generelt større på tidspunktet for overtagelsen, end nye virksomheder er på stiftelsestidspunktet. At købe en eksisterende virksomhed kræver derfor ofte mere kapital end opstart af en ny virksomhed. Begunstigede lån (præferencerentesats), garantier og egenkapital i forskellige former i en begrænset periode kunne gøre det lettere for et stort antal potentielle erhververe at overtage virksomheden. Oprettelse af erhvervsrådgivningstjenester: Da der i en virksomhedsoverdragelse indgår komplekse spørgsmål, som f.eks. arveret, beskatning, forberedelse af virksomheden til et salg, prisvurdering osv., skal der rådgivning til fra specialister, såsom virksomhedskonsulenter, skatterådgivere, advokater, revisorer, banker og notarer, for at gennemføre processen. 3 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj Kommissionens henstilling om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, EFT L 385 af , s. 14.

12 12 Skabelse af gennemsigtige markeder for virksomhedsoverdragelser: Et stigende antal virksomhedsoverdragelser sker til tredjeparter. Det er derfor desto vigtigere at lette matchningen mellem køber og sælger. Markedet for køb og salg af små virksomheder er dog sommetider ikke gennemsigtigt. Mange potentielle købere og sælgere figurerer i registre hos revisorer, banker og konsulenter. Det begrænsede anvendelsesområde for disse registre begrænser også sandsynligheden for at etablere relevante kontakter.

13 13 BEGREBSMÆSSIG RAMME 2.1 Udfordringer og hindringer for virksomhedsoverdragelsesmodellen Overdragelsen af en virksomhed fra én person til en anden er en kompleks proces, som indebærer meget mere end den juridiske overdragelse af ejerskabet mod betaling. For at gennemføre en sådan overdragelse med held skal der undervejs løses utallige problemer, hvoraf mange er af emotionel og psykologisk art. Virksomhedsoverdragelser har flere vigtige karakteristika, hvor de adskiller sig fra et salg af de fleste andre aktiver (eller bortgivelse heraf som gave). Traditionelt var den almindeligste løsning på disse problemer at overdrage virksomheden inden for familien fra én generation til den næste 5. Ideelt set lettede den familiemæssige ramme og det eksisterende væv af relationer, gensidig tillid og fælles viden om selve forretningen den økonomiske overdragelse af aktiver, information, viden, forretningsforbindelser osv. Virksomhedsoverdragelser medfører visse transaktionsomkostninger, som i høj grad kan indskrænke værdien af den virksomhed, der overdrages, eller som endog kan udgøre uoverstigelige forhindringer for udviklingen af markeder for fuld virksomhedsoverdragelse uden for familien. Inden for familien kan transaktionsomkostningerne ved virksomhedsoverdragelsen ofte nedbringes til et minimum, der gør overdragelsen mulig og effektiv. Dermed være ikke sagt, at problemer i familien ikke kan sætte den økonomiske overdragelse af virksomheden på spil. Familier er sociale grupper, som har deres egne problemer, der i nogle tilfælde kan forhindre en vellykket overdragelse 6. Desuden kan der være andre faktorer, f.eks. branche- eller sektorspecifikke problemer, som vanskeliggør en familiebaseret overdragelse 7. Business Dynamics-undersøgelsen fra 2010 gør det muligt at rangordne de faktorer, som gør SMV er mere sårbare over for mislykkede virksomhedsoverdragelser: 5 Se f.eks. Bjuggren, Per-Olof og Sund, Lars-Göran (2002), A Transaction Cost Rationale for Transition of the Firm within the Family, in: Small Business Economics, vol. 19, s Se et overblik i Handler, Wendy C. (1994), Succession in Family Business: A Review of the Research, in: Family Business Review, vol. VII, no. 2, s Se f.eks. Getz, Donald og Petersen, Tage (2004), Identifying Industry-Specific Barriers to Inheritance in Small Family Businesses, in: Family Business Review, vol. 17, no. 3, s (18).

14 14 Finansielle indikatorer [stor gæld i firmaet] Firmaets alder [under 3 år] Firmaets størrelse [mikrovirksomheder] Retlig form [enkeltmandsvirksomhed] Branche [byggeri] Finansielle indikatorer [P/E-værdi] Branche [handel] Retlig form [partnerskab] Branche [hotel og restauration] Firmaets størrelse [små virksomheder] Firmaets alder [3-5 år] Branche [transport og kommunikation] Branche [ejendom, udlejning og forretning] Branche [industri] Hvem køber firmaet? [overdragelse til enkeltpersoner] Hvem køber firmaet? [overdragelse til medarbejder(e)] Hvem køber firmaet? [overdragelse til familiemedlem] Hvem køber firmaet? [overdragelse til en anden virksomhed] Firmaets størrelse [mellemstore virksomheder] Firmaets alder [5-10 år] Retlig form [anpartsselskaber] Firmaets alder [over 10 år] Responskategori Top Middel Lav 1,95 2,16 2,20 2,24 2,42 2,48 2,66 2,66 2,68 2,69 2,74 2,78 2,86 2,87 2,87 2,92 3,03 3,08 3,10 3,14 3,24 3,32 Kilde: Business Dynamics Survey 2010 Note 1 : Dataene er udelukkende baseret på synspunkter og opfattelser indhentet hos undersøgelsens respondenter. Note 2 : Respondenterne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål: Nævn de faktorer, som gør SMV er mere sårbare over for mislykkede overdragelser (1 meget negativ virkning, 2 negativ virkning, 3 positiv virkning, 4 meget positiv virkning, 0 ingen virkning). Lave tal er tegn på, at faktorerne gør SMV erne mere sårbare. Grafikken viser et gennemsnit af svarene. De utallige særlige træk ved en virksomhedsoverdragelse kan grupperes under følgende fire overskrifter 8 : 1) matchning af køberes og sælgeres præferencer 2) tillidsopbygning (asymmetrisk information) 3) emotionelle og psykologiske problemer 4) tekniske spørgsmål Matchning af præferencer De fleste virksomheder er på mange måder unikke, og hvad der passede ejeren, er måske ikke det, som en potentiel køber eller erhverver foretrækker. Selv om man kun ser på de mest åbenlyse træk ved en virksomhed, dvs. sektor og størrelse, kan det stadig være kompliceret at matche en potentiel køber og en potentiel sælger i samme område på samme tid 9. Et stort flertal blandt dem, der er interesserede i at blive iværksættere, foretrækker at starte en ny virksomhed frem for at overtage en eksisterende. Beslutningen om at blive iværksætter er kun delvis motiveret af rent økonomiske betragtninger (muligvis undtagen når en virksomhed startes som følge af arbejdsløshed eller lignende). Til en vis grad vil selvrealisering og ønsket om at virkeliggøre en idé også spille en rolle. Ifølge Flash Eurobarometer fra 2004 ville 53 % af europæerne hellere stifte en ny virksomhed kun 29 % foretrak at overtage en eksisterende virksomhed 10. Det er der to grunde til. Den første er, at den nyslåede iværksætter kan forme sin egen nystartede virksomhed, nøjagtig som han ønsker det. Ikke blot har stifteren af en virksomhed mere frihed med hensyn til sine forretningsvalg i snæver forstand. Han har også lettere ved at opfylde sine personlige behov, når han selv starter virksomhed, f.eks. at han kan placere virksomheden tæt ved sin bopæl. Den anden grund er, at opstart af ny virksomhed sædvanligvis kræver mindre kapital end en overtagelse. Ifølge visse vurderinger kræver overtagelse af en eksisterende virksomhed en 60 % større investering end opstart af en ny 11. For den, som ejer og potentielt overdrager en virksomhed, er alternativerne til at sælge virksomheden forholdsvis begrænsede. Hvis virksomheden ikke kan overdrages inden for familien, kunne et alternativ til salg af hele virksomheden være at afvikle den bid for bid. Ulempen ved et sådant arrangement er naturligvis, at en væsentlig del af værdien kunderelationer osv. går tabt. Derfor er der ofte en talmæssig forskel mellem udbuds- og efterspørgselssiden i overdragelsesdatabaserne. I sådanne databaser er der normalt flere udbudte virksomheder (2/3 af annoncerne) end personer, der aktivt søger en virksomhed at overtage (1/3 af annoncerne). 8 Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen Flash Eurobarometer, «Entrepreneurship». I USA er resultaterne næsten de samme: 54 % af befolkningen udtrykker præference for opstart af ny virksomhed, mens 30 % helst vil overtage en eksisterende. Der er imidlertid store forskelle mellem de europæiske lande lige fra Grækenland (66 % præference for opstart) til Den Tjekkiske Republik (32 % præference for opstart). 11 Deutsche Ausgleichsbank, citeret efter: Europa-Kommissionen (1997), European Forum on the Transfer of Business, s. 5.

15 Tillidsopbygning Det er normalt stærkt asymmetriske oplysninger, som købere og sælgere af virksomheder (især mindre virksomheder) har adgang til, idet ejeren ved meget mere om sin virksomheds stærke og svage sider end den potentielle erhverver. Ved forhandlingen om betingelserne for en virksomhedsoverdragelse er det i sælgers interesse at overdrive de stærke sider og underspille problemerne. Det ved erhververen udmærket, og han kan derfor nære mistillid til de oplysninger, han får fra ejeren 12. Den klassiske løsning på problemer med asymmetrisk information er omdømme. Informationsfordelene udnyttes ikke på grund af risikoen for at ødelægge andre forretningsmuligheder. Men en sælger vil kun bekymre sig om sit omdømme, hvis han har en interesse i fremtidige transaktioner, som kunne blive ødelagt af et dårligt omdømme. I tilfælde af en virksomhedsoverdragelse vil dette ofte ikke være tilfældet, eftersom ejeren måske går på pension efter overdragelsen. Tillidsopbygningen vanskeliggøres også, fordi de potentielle sælgere sædvanligvis ikke ønsker det udbredt, at deres virksomhed er til salg. Derfor vil annoncerne i databaserne være holdt i generelle og vage vendinger. Det betyder imidlertid, at annoncen ikke er særlig attraktiv for potentielle efterfølgere, som ofte ønsker at få uddybet deres indtryk, før de forsøger at komme i kontakt. I de fleste tilfælde kan en formidler være nyttig med hensyn til at overbevise iværksætteren om, at en vis mængde information er nødvendig for at gøre annoncen tilstrækkelig attraktiv. Problemerne med asymmetrisk information og tillid gælder dog ikke kun forholdet mellem potentielle købere og sælgere, men også formidlende institutioner. F.eks. kan potentielle annoncører på en webbaseret markedsplads mangle tro på, at de institutioner, der driver databasen, er troværdige. Mange iværksættere frygter for diskretionen, hvis de går med til at offentliggøre information om deres virksomheder. Hvis der desuden er private formidlere involveret, mistænkes de sommetider for at koncentrere sig om en hurtig omsætning frem for at etablere gode kontakter Emotionelle og psykologiske problemer Mange iværksættere, især dem, der har skabt og opbygget deres egen virksomhed gennem en årrække, er meget tilbageholdende med at give slip og gå i gang med at forberede overdragelsen af deres virksomhed. Overdragelsen af knowhow og færdigheder finder sted meget sent, om overhovedet. Resultatet er, at overdragelsen ofte ikke er tilstrækkelig godt forberedt. Det er ikke kun en sag for iværksætteren, som overdrager firmaet, men påvirker og begrænser også forberedelsestiden for køberen eller efterfølgeren eller deres nærmeste medarbejdere 13. Manglen på planlægning og åbenhed kan have ret dramatiske og alvorlige virkninger for virksomhedens fortsættelse i uventede situationer (sygdom, ulykker eller død). Det er især tilfældet i de små virksomheder, hvor iværksætterne har taget hele ansvaret for firmaet, og der kun er begrænsede planer for virksomhedens fremtid. Der kan også være vanskeligheder, hvis overdrager og efterfølger begge har et ledelsesansvar. For ejeren (overdrageren) vil virksomheden, der skal overdrages, ofte være hans livsværk. Han tillægger derfor sandsynligvis virksomheden en rent emotionel værdi, og til en vis grad vil han ønske at kompensere for tabet af den. Men køberen vil ikke være villig til at betale for det, fordi denne type værdi i sagens natur ikke kan overføres til ham. Til en vis grad vil denne emotionelle værdi simpelthen gå tabt ved overdragelsen 14. Kun hvis overdrageren har visse emotionelle bånd til erhververen (i økonomisk henseende: hvis erhververens præferencebillede delvis overlapper hans eget), kan man mindske tabet af emotionel værdi. Man må formode, at der er sådanne tæt forbundne præferencebilleder mellem forælder og barn. Men de kan også være til stede mellem ejer og køber. Så 12 Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen 2006.

16 16 de må kunne komme ud af det med hinanden på såvel det emotionelle og psykologiske plan som på forretningsplanet, og ejeren har brug for forsikringer om, at han overlader virksomheden i gode hænder. For at opbygge tillid mellem køber og sælger og også for i det mindste til en vis grad at videregive den emotionelle værdi af en virksomhed kan det være nyttigt med længere oplæringsperioder, hvor ejeren gradvis trækker sig tilbage fra virksomheden. Virksomhedens størrelse betyder også noget for den måde, hvorpå den håndterer problemerne i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Ejere af store virksomheder får i dag lettere og hyppigere hjælp af specialister, som kan give dem individuelle forslag til forskellige aspekter af overdragelsesprocessen (juridiske, skattetekniske, finansielle og ledelsesmæssige spørgsmål). De mellemmenneskelige psykologiske aspekter får tilsyneladende mindre opmærksomhed i større firmaer, fordi de ofte fortrænges af eller knuses under vægten af de økonomiske og finansielle elementer af overdragelsen. Ikke desto mindre bør disse emner behandles, og det er meget vigtigt at bevidstgøre ejerne om betydningen af at planlægge videreførelsen 15. I større virksomheder ligger ansvaret for at forvalte kontinuiteten ofte på nogle udvalgte ledere som led i en integreret og normal ledelsesproces med udarbejdelse af prognoser og planlægning af fremtiden. I sådanne virksomheder opfattes en overdragelse på en måde som en af forandringsprocesserne i virksomhedens liv. Den ses derfor som en del af driften og forvaltes som et projekt (eller nogle mere eller mindre integrerede projekter). Små virksomhedsejere er sjældnere bevidste om, at det kan være et problem at bevare kontinuiteten i deres virksomhed. De betragter normalt deres virksomhed som en del af dem selv. Eftersom de har meget travlt med at styre den daglige drift, kan de eller vil de normalt ikke tage sig nok af planlægningen af virksomhedens ejerskifte. Nærmere betegnet tænker de ikke på at gøre det i en struktureret form som en plan eller et projekt, fordi de ikke altid er klar over, hvor afgørende det er. Dette psykologiske problem er meget vigtigt, fordi det forhindrer dem i at tage det første skridt. Det første skridt består i at blive bevidst om problemet. Dernæst kan de systematisk analysere situationen og planlægge overdragelsen og fortsættelsen af deres virksomhed derefter med de rette redskaber Juridiske spørgsmål i relation til uddannelse, rådgivning og oplysning Overdragelsen af en virksomhed indebærer overdragelse af mange typer aktiver, såsom maskiner, fast ejendom og biler, som hver især kan være underlagt særlige bestemmelser. Kompleksiteten øges yderligere af de forskellige skattebestemmelser om overdragelse af aktiver. Desuden er der ofte mere end to berørte parter. Overdragelsen af en virksomhed er ikke bare en aftale mellem ejer/sælger og køber. Ejerens familie kan måske have et ord at skulle have sagt lige som f.eks. de kreditinstitutioner, som stiller midler til rådighed for overdragelsen. Mens visse af virksomhedens aktiver, f.eks. maskiner, lagerbeholdninger og finansielle aktiver, kan overdrages på relativt enkel vis, indebærer en virksomhedsoverdragelse også overdragelse af immaterielle aktiver, såsom ejerens viden (om markeder, konkurrenter, kunder, ansatte, teknologier osv.), menneskelige relationer (med kunder, ansatte osv.), myndighed og virksomhedens omdømme 16. For en virksomhed i drift kan fastsættelsen og aftalen om en pris medføre yderligere komplikationer, som man måske skal have hjælp til af en ekstern specialist. Forhindringerne hidrører også fra landets lovgivning, især selskabsretten, beskatningsreglerne og de administrative formaliteter. Der kan f.eks. være tale om høje arve- og gave- 15 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj Idem.

17 17 afgifter, finansiering, uoverstigelige problemer med ændring af virksomhedens retlige form, når overdragelsen forberedes, og problemer, der hindrer videreførelsen af partnerskaber, når en partner dør eller trækker sig tilbage Iværksatte tiltag Virksomhedsoverdragelser er et af de centrale emner i Europa-Kommissionens erhvervspolitik. Den 7. december 1994 blev der vedtaget en officiel henstilling om overdragelse af små og mellemstore virksomheder (SMV er), som Europa-Kommissionen stilede til medlemsstaterne 18. I henstillingen blev medlemsstaterne opfordret til at forbedre deres lov- og skatteklima for virksomhedsoverdragelser, øge oplysningsarbejdet og give støtte til virksomhedsoverdragelser. Foranstaltninger, som det foreslås i henstillingen at træffe 19 : øge bevidstheden blandt iværksættere og opmuntre dem til at forberede overdragelsen lang tid i forvejen forbedre finansieringsklimaet for SMV er ved at tilbyde dem egnede redskaber til virksomhedsoverdragelse tillade SMV er at vælge den bedst egnede retlige form med henblik på overdragelsen, f.eks. ved at de etablerer sig som aktieselskaber i en forenklet form sikre videreførelse af partnerskaber og enkeltmandsvirksomheder, når en af partnerne eller virksomhedsejeren dør reducere arve- og gaveafgifter opmuntre til overdragelse til tredjepart, f.eks. ved via skattereglerne at fremme overdragelse til medarbejderne. Efter at Kommissionen havde vedtaget sin meddelelse i marts 1998, fortsatte den sit arbejde med praktisk støtte til virksomhedsoverdragelser. Senere samme år blev der offentliggjort en forslagsindkaldelse. Formålet var at medfinansiere projekter, som skulle øge bevidstheden om virksomhedsoverdragelse eller yde praktisk støtte i form af f.eks. uddannelse af iværksættere og formidlere. I december 2000 igangsatte Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik et projekt vedrørende virksomhedsoverdragelser, der blev kaldt Best procedure. Det primære formål var at overvåge gennemførelsen af Kommissionens henstilling fra 1994 om virksomhedsoverdragelse for at identificere støtteforanstaltninger til virksomhedsoverdragelse og foreslå fremtidige indsatsområder. Der blev nedsat en særlig ekspertgruppe til at hjælpe Kommissionen med gennemførelsen af dette projekt. Ifølge disse eksperters vurderinger vil rundt regnet en tredjedel af alle EU-virksomheder komme på nye hænder i løbet af de næste 10 år. Andelen i de enkelte medlemsstater varierer fra %. Det betyder, at der hvert år i gennemsnit er små og mellemstore virksomheder ( SMV er med ansatte og enmandsvirksomheder), der skifter hænder, hvilket potentielt berører 2,4 mio. job 20. Med hensyn til gennemførelsen af Kommissionens henstilling fandt ekspertgruppen, at kun knap halvdelen af de 21 skatte- og lovforanstaltninger, som Kommissionen havde foreslået, var blevet omsat i praksis. Eksperterne vurderede, at medlemsstaterne havde gjort forholdsvis gode fremskridt på to ud af de efter deres mening fem centrale områder med hensyn til at befordre virksomhedsoverdragelser. Tretten medlemsstater har indført særlige regler for arve- og gaveafgifter, mens 10 har truffet foranstaltninger til at lette overdragelsen til tredjeparter. På andre nøgleområder særlige foranstaltninger til at befordre overdragelse til medarbejdere, skattelettelser ved tidlig tilbagetrækning og skattefradrag for geninvestering i en anden SMV har kun 7-8 medlemsstater iværksat foranstaltninger. Eksperterne fandt også, at der er en mængde støtte til rådighed til virksomhedsoverdragelser, men ikke på en struktureret måde og dermed ikke nødvendigvis noget, der når målgruppens 17 Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj EFT L 385 af , s.14 (hereafter benævnt «henstillingen»). Se også meddelelsen om begrundelserne for henstillingen (EFT C 400 af , s.1). 19 European Seminar on the Transfer of Businesses Final Report Wien, En «vejledning i god praksis» i forbindelse med foranstaltninger til støtte for overdragelse af virksomheder til nye ejere, Europa-Kommissionen 2003

18 18 opmærksomhed. Alt i alt fandt eksperterne 53 støtteforanstaltninger til virksomhedsoverdragelser, som er medtaget i databasen for støtteforanstaltninger og initiativer til virksomheder SMIE (Support Measures and Initiatives for Enterprises). Som afrunding på arbejdet kom ekspertgruppen med følgende forslag vedrørende støtteforanstaltninger: Skabe et europæisk center for virksomhedsoverdragelser, en virtuel europæisk platform til koordinering af informationsindsamling, udveksling af bedste praksis på tværs af Europa og fremme af grænseoverskridende samarbejde. Lignende centre bør også etableres på nationalt plan. Skabe en europæisk markedsplads for købere og sælgere i forbindelse med virksomhedsoverdragelsescentret for at knytte de eksisterende nationale databaser sammen og tilskynde lande, som endnu ikke har sådanne databaser, til at oprette dem. Afholde regelmæssigt tilbagevendende arrangementer om specifikke overdragelsesspørgsmål på europæisk plan for at udveksle bedste praksis og udnytte resultaterne af disse arrangementer som input til seminarer og møder på nationalt, regionalt og lokalt plan. Udvikle alternative eller supplerende skræddersyede uddannelses- og ledelsesværktøjer til eksisterende og kommende ejerledede og små familieejede virksomheder. Igangsætte offentligt initierede støtteprogrammer og forskning i virksomhedsoverdragelse. Give virksomhedsoverdragelse lige så megen opmærksomhed som opstart af virksomhed. Det europæiske seminar om virksomhedsoverdragelse, som blev afholdt i Wien den 23. og 24. september 2002, mundede ud i den konklusion, at øget bevidsthed er udgangspunktet for vellykkede overdragelser. Så kommer den praktiske støtte sidenhen. På grund af virksomhedsoverdragelsernes komplekse natur er der brug for professionel rådgivning til at styre processen. Det ser ud til, at der er masser af støtte til rådighed, men den skal gøres mere synlig og koordineres bedre. En holistisk tilgang er nødvendig for at håndtere alle aspekter af en virksomhedsoverdragelse. Og vi bør ikke ignorere den emotionelle del 21. Både Best procedure -projektet og det europæiske seminar om virksomhedsoverdragelser viste, at virksomhedsoverdragelse bør tillægges samme betydning som opstart af virksomhed. Ifølge østrigsk forskning, der blev præsenteret på seminaret 22, overlever 96 % af de vellykkede virksomhedsoverdragelser de første fem år efter overdragelsen. Chancerne for overlevelse er dermed større end for nystartede virksomheder, hvoraf kun 75 % stadig er i drift efter fem år. Derfor er det helt afgørende at øge den politiske bevidsthed om betydningen af virksomhedsoverdragelser og at fremme overdragelse som et attraktivt alternativ til opstart af egen virksomhed. Europa-Kommissionen minder i sin meddelelse fra 2006 Overdragelse af virksomheder kontinuitet og en ny start medlemsstaterne om betydningen af at sikre fyldestgørende betingelser for virksomhedsoverdragelser. Europa-Kommissionens og medlemsstaternes tidligere og aktuelle initiativer, der er taget for at lette overdragelsen af virksomheder, gennemgås, ligesom der sættes fokus på eksempler på god praksis. I meddelelsen nævnte Kommissionen, at der er plads til forbedringer, idet der kun er indført foranstaltninger på ca. 55 % af områderne i henstillingen fra 1994 (gamle medlemsstater 60 %, nye 45 %). Med hensyn til de selskabsretlige aspekter synes de nye medlemsstater at operere med de mest effektive modeller, muligvis fordi erhvervslovgivningen i mange af disse lande først er blevet indført for nylig og derfor har kunnet baseres på eksempler på god praksis. De gamle medlemsstater har forholdsvis flere støtteforanstaltninger, de 21 En «vejledning i god praksis» i forbindelse med foranstaltninger til støtte for overdragelse af virksomheder til nye ejere, Europa-Kommissionen «Business transfers and successions in Austria», Austrian Institute for Small Business Research 2002.

19 19 er mere aktive på oplysningsområdet, og de har skabt bedre betingelser for salg til ansatte 23. For at kunne identificere succesfaktorerne for oprettelse af markedspladser for overdragelser nedsatte EU-medlemsstaterne og andre lande, der deltager i det flerårige program til fremme af initiativ og iværksætterånd, en ekspertgruppe til at analysere eksisterende markedspladser (databaser) for virksomhedsoverdragelse og drage konklusioner om, hvordan sådanne markedspladser bedst kan organiseres. Ekspertgruppens rapport fra 2006 med titlen Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa indeholder ni databaser og markedspladser, som udbydes af offentlige eller halvoffentlige institutioner i Belgien (Overnamemarkt i Flandern og Sowaccess i Wallonien), Tyskland (Nexxt-Change), Frankrig (Passer le relais), Italien (Borsa delle Imprese), Luxembourg (Bourse d entreprises), Nederlandene (Ondernemingsbeurs), Østrig (Nachfolgeboerse) og Finland (Yrittajat) De fleste af disse databaser blev først etableret ca I 2006 indeholdt de allerede over overdragelige virksomheder, hvilket svarer til ca. 7 % af det antal virksomheder, der overdrages hvert år (og i gennemsnit ca. 0,2 % af et lands virksomheder). Det anslås, at det årligt er hver fjerde virksomhed i databasen, der finder en efterfølger (dvs. den anslåede succesrate er 25 %, selv om beviserne herfor er begrænsede, idet flere databaseudbydere ikke registrerer, hvad der sker med de virksomheder, der forlader databasen). De fleste databaser er nationale. I Italien dækker de en region 24. De offentlige databaser kan konsulteres af enhver med almindelig internetadgang. Imidlertid er der flere forskellige modeller og restriktioner med hensyn til indrykning af en annonce, lige fra fuldstændig fri indrykning af annoncer over forhåndsgodkendelse af annoncerne hos udbyderen til restriktive regler, der kun tillader formidlere som banker og konsulenter at lade en virksomhed registrere i databasen. Fra januar 2007 til august 2009 blev der gennemført et pilotprojekt om hjælp til virksomhedsoverdragelser af SMV er med titlen A Helping Hand for SMEs Mentoring Business Transfer. Projektaktiviteterne er blevet koordineret af EUROCHAMBRES i samarbejde med det regionale handelskammer i Rhône-Alpes og gennemført af 22 handelskamre i 18 EU-medlemsstater. Det overordnede mål for pilotprojektet var at levere mindst hele mentordage til i alt mindst mentees. Pilotprojektet endte med i alt 9 067,3 leverede hele mentordage (91 %), 937 mentees (94 %) og 890 cases fuldført (89 %). 2.3 Hvad skal der gøres? Støtte til og opbygning af bevidsthed Et centralt spørgsmål i virksomhedsoverdragelse er, at ejerne slet ikke eller ikke i tide overvejer at sælge deres virksomhed. I de fleste europæiske lande bliver iværksætterne ældre uden at overveje den omstændighed, at deres virksomhed består, efter at de er gået på pension. De primære forklaringer på dette er, at pensionering er et følsomt emne for en iværksætter, og at iværksættere tror, at overdragelsesprocessen bliver hurtig og nem, så de ikke behøver forberede den. Manglen på potentielle købere og manglen på bevidsthed om virksomhedsoverdragelse blandt virksomhedsejere er en stor udfordring for den europæiske økonomi og kontinuiteten i SMV er i europæiske lande, som vores økonomi som helhed er bygget på, eftersom det betyder tab af mange virksomheder og arbejdspladser, som bidrager til økonomisk vækst 25. Europa-Kommissionen er klar over problemerne og har gennemført mange projekter gennem de seneste 10 år for at løse dem. Det primære formål med disse initiativer var at højne bevidstheden blandt politikerne og andre interessenter i medlemsstaterne om faldgruberne ved at være dårligt forberedt, som det store antal iværksættere på vej på pension risikerer at falde i, og at etablere muligheder for at udveksle god praksis og ekspertise. Da mange lovbestemmelser (skat, selskabsret osv.), som 23 Disse vurderinger skal vurderes med nogen varsomhed, eftersom effektiviteten af forskellige foranstaltninger ikke er sammenlignelig. 24 Hvordan skaber vi gennemsigtige markedspladser for virksomhedsoverdragelser i Europa Ekspertgruppens rapport, Europa-Kommissionen Mapping of stakeholders, issues, solutions, good practices and technical deal-breakers in SME transfers TRANSEO 2011 Mapping Working Group.

20 20 påvirker dette område, falder ind under medlemsstaternes ansvar, er det væsentligt, at der tages fat på nationalt plan. Den nuværende indsats for at øge bevidstheden om virksomhedsoverdragelser er mangelfuld. Kun halvdelen af EU-landene har gennemført oplysningsforanstaltninger. Opmærksomheden skal navnlig rettes mod ejere, der står over for at skulle gå på pension, og potentielle nye iværksættere, da overtagelse af en allerede etableret virksomhed i mange tilfælde kan være et godt alternativ til at stifte en ny. Kommissionen anbefaler derfor at øge virksomhedsejernes opmærksomhed på behovet for at forberede overdragelser i god tid via handelskamre og andre samarbejdspartnere, som f.eks. skatterådgivere, revisorer eller banker. Kommissionen opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at fremme vejledningsordninger for at hjælpe virksomhedslederne i forbindelse med overdragelsen. Sluttelig bør medlemsstaterne overveje modeller, der omfatter direkte kontakt, for at øge virksomhedsejernes opmærksomhed på problemstillingen, herunder f.eks. personlige s til virksomhedsejere over en vis alder Overdragelsesvenligt lovklima og systematisk overvågning Medlemsstaterne bør konsekvent fremme virksomhedsoverdragelser som et alternativ til opstart af nye virksomheder. I forbindelse med ethvert initiativ til fremme af etablering af nye virksomheder bør medlemsstaterne overveje, om det pågældende initiativ også vil kunne omfatte overdragelser. Når medlemsstaterne stiller nye lovforslag, der påvirker virksomhedsoverdragelser, bør de sikre, at disse foranstaltninger ikke forringer betingelserne for virksomhedsoverdragelser. Aftaler om fremtidig arv, selskabsvedtægter, selskaber med begrænset ansvar eller omstruktureringer udgør også juridiske redskaber, der kan bruges til at hindre en virksomheds forsvinden. F.eks. aftaler om fremtidig arv, som er forbudt i mange lande, selskabsvedtægter eller oprettelse af selskaber med begrænset ansvar gør det muligt at sikre en virksomheds beståen i tilfælde af, at indehaveren eller en af selskabsdeltagerne afgår ved døden. Juridisk omstrukturering af en virksomhed før overdragelsen giver mulighed for at undgå at opløse virksomheden i forbindelse med en ændring af den retlige form. Især i mindre virksomheder vil båndene mellem virksomheden og iværksætteren ofte være tætte, således at det er nødvendigt at ændre virksomhedens struktur inden overdragelsen. Erhververen eller erhververne kan også finde det nødvendigt at ændre virksomhedens retlige form, så den er i overensstemmelse med den nye beslutningsproces eller en ændring i antallet af ejere/ledere. Sandsynligheden for en vellykket overdragelse reduceres ganske betydeligt, hvis en ændring af den retlige form gør det nødvendigt at opløse virksomheden. I langt de fleste EU-lande er det muligt at ændre en virksomheds retlige form, navnlig at omdanne den til et selskab. Denne mulighed for at ændre den retlige form er enten eksplicit forankret i lovgivningen eller følger af de overordnede retsprincipper 26. Overdragelser internt i familien er blevet fremmet i en række lande, men man bør også fremme overdragelser til tredjemand ved hjælp af fritagelse for betaling af indkomstskat af indtægterne fra salget af en virksomhed, specifikke skattelettelser for indtægter, der investeres i en anden virksomhed eller bruges til at finansiere virksomhedsejerens pensionering, eller skattefritagelser for ansattes investeringer i deres egen virksomhed. Ikke kun satserne, men også beskatningsprocedurerne og -strukturerne har en indvirkning på virksomhedsoverdragelser. Det er vigtigt, at medlemsstaterne hyppigt udveksler erfaringer om deres nationale praksis. De bør også samordne deres indsats bedre med de forskellige parter, der er berørt af virksomhedsoverdragelser Kommissionens meddelelse om gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program for vækst og beskæftigelse, Overdragelse af virksomheder kontinuitet og en ny start Endelig rapport fra ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, Europa-Kommissionen maj 2002.

Vejledning i serviceinnovation

Vejledning i serviceinnovation Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning i serviceinnovation Erhvervspolitik 4 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik Iværksætterundervisning i erhvervsuddannelser Ekspertgruppens endelige rapport Europa-Kommissionen Erhvervspolitik EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Fremme af SMV'ers konkurrenceevne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning nr. 1374/August 1999 Resumé: Betænkningen fra Generationsskifteudvalget behandler en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte

Læs mere

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Vejledning for støttemodtagere Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører Version

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA Rapport udarbejdet på anmodning af den Europæiske Føderation af Offentligt Ansattes Forbund Frances Rickford September 1998 2 FORTEGNELSE

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 Europa-Kommissionen XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 (udgivet i tilslutning til "almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed - 1995") Bruxelles Luxembourg, 1996 Bibliografiske

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere