Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland"

Transkript

1 BEK nr 1313 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/00874 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 6, 53, stk. 8, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse: 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved arbejde m.v. inden for EØS, Schweiz, Færøerne og i det øvrige udland. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse i forhold til det enkelte EØS-land, Schweiz eller Færøerne, hvis landet har tilsluttet sig forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger (forordningen), Nordisk Konvention om Social Sikring af 1. maj 2014 (konventionen) eller er omfattet af Aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landstyre om koordinering af arbejdsløshedsforsikring af 20. november 2014 (aftalen). Stk. 3. Optagelse i en a-kasse forudsætter, at betingelserne i 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven) er opfyldt, jf. dog 3 og 4. Kravet om bopæl i lovens 41, stk. 1, nr. 1, fraviges for personer, der har bopæl i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne. Ret til at medregne forsikrings- og arbejdsperioder efter arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne og retten til optagelse for personer, der er omfattet af forordningen, konventionen eller aftalen 2. En person, som ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, men som har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan medregne forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz til at opfylde kravet om medlemsperiode i 53, stk. 1, i loven, når betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. Stk. 2. Personen skal inden 8 uger efter, at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz, 1) skriftligt søge om optagelse i en a-kasse og 2) begynde arbejde i Danmark, jf. stk. 3. Stk. 3. Et fuldtidsforsikret medlem skal forud for ledigheden have indberettet mindst 296 løntimer inden for de seneste sammenhængende indberetningsperioder, som dækker 12 uger eller 3 måneder. Et deltidsforsikret medlem skal forud for ledigheden have indberettet mindst 148 løntimer inden for de seneste sammenhængende indberetningsperioder, som dækker 12 uger eller 3 måneder. Løntimerne opgøres på baggrund af indberettede løntimer, jf. lov om et indkomstregister, i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. En selvstændig erhvervsdrivende skal drive selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang i 8 hele uger inden for 12 uger eller 3 måneder, jf. reglerne i bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Stk. 4. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land eller Schweiz kan medregnes til at opfylde kravet om arbejde i 53 i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, selv om 8- ugers-fristen i stk. 2 ikke er opfyldt. 1

2 Stk. 5. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 og fristen for at opfylde kravet om arbejde i stk. 3 i tilfælde af barselsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristernes udløb. Fristerne kan forlænges med op til 2 år. Stk. 6. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter indstilling fra a- kassen forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 og fristen for at opfylde kravet om arbejde i stk. 3. Fristerne kan forlænges med op til 2 år. 3. En person, som har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, og som herefter har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan genoptages i en a-kasse og medregne forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz til at opfylde kravet om medlemsperiode i 53, stk. 1, i loven, jf. stk. 2. Stk. 2. Det er et krav, at personen inden 8 uger efter, at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz, 1) har bopæl og opholder sig i Danmark, jf. 41, stk. 1, nr. 1, i loven, og 2) skriftligt søger om optagelse i en dansk a-kasse. Stk. 3. Lønarbejde og selvstændig virksomhed i det andet EØS-land eller Schweiz kan med regnes til at opfylde kravet om arbejde i 53 i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, selv om 8-ugersfristen i stk. 2 ikke er opfyldt. Stk. 4. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2, nr. 2, i tilfælde af barselsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristens udløb. Fristen kan forlænges med op til 2 år. Stk. 5. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter indstilling fra a- kassen forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 med op til 2 år. 4. En person, der er omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring, og som modtager færøske dagpenge under arbejdssøgning i Danmark i 3 måneder, omfattes af arbejdsløshedsforsikringen i Danmark efter udløb af denne periode, eller hvis personen er kommet i arbejde, jf. 3 i aftalen. Det er et krav, at personen skriftligt søger om optagelse i en dansk a-kasse inden 8 uger efter, at personen ophører med at være omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring. Stk. 2. 3, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse i forhold til medregning af forsikrings- og arbejdsperioder på Færøerne. 5. Helt arbejdsløse grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere med bopæl i Danmark, som har været arbejdsløshedsforsikret og har haft lønarbejde eller drevet selvstændig virksomhed i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, kan blive optaget i en a-kasse, hvis personen, skriftligt søger om optagelse i en dansk a-kasse inden 8 uger efter, at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Stk. 2. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 1 i tilfælde af barselsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristernes udløb. Fristerne kan forlænges med op til 2 år. Stk. 3. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter indstilling fra a- kassen forlænge 8-ugers-fristen i stk. 1 med op til 2 år. 6. Forsikringsperioder fra et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne kan medregnes til at opfylde kravet om medlemsperiode i lovens 53, stk. 1, medmindre der har været afbrydelser i forsikringen, der overstiger i alt 8 uger inden for 12 måneder. Stk. 2. A-kassen kan se bort fra afbrydelser i forsikringen i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, der skyldes sygdom eller barselsorlov. 2

3 Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, hvor PD U1 eller SED U002 endnu ikke er modtaget 7. Dagpenge kan udbetales i op til 6 måneder, selv om PD U1 endnu ikke er udstedt, eller a-kassen endnu ikke har modtaget underretning fra den udenlandske myndighed, hvis betingelserne i 2-6 i øvrigt er opfyldt. Stk. 2. Det er et krav, at personen har underskrevet en erklæring om eventuel efterregulering af dagpenge, og at a-kassen har indledt indhentning af PD U1, eller SED U002 fra den udenlandske myndighed. Stk. 3. Hvis PD U1 eller SED U002 ikke er modtaget, når a-kassen har udbetalt dagpenge i 6 måneder, afgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om der fortsat kan udbetales dagpenge. Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge efter artikel 65 i forordningen 8. A-kassen skal indberette til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når den i medfør af artikel 65 i forordningen har udbetalt dagpenge til et medlem, som forud for ledigheden var omfattet af et andet lands arbejdsløshedsforsikring som grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder, dog ikke hvis seneste arbejdsland var omfattet af konventionen. Stk. 2. A-kassen skal oplyse det samlede bruttobeløb, medlemmet har modtaget fra 1. ledighedsdag og op til 3 måneder frem, jf. artikel 65, stk. 6, i forordningen. Stk. 3. A-kassen skal oplyse det samlede bruttobeløb, medlemmet har modtaget fra 1. ledighedsdag og op til 5 måneder frem, hvis medlemmet forud for udbetalingerne fra a-kassen har haft arbejde som lønmodtager, eller har drevet selvstændig virksomhed i 12 måneder inden for 24 måneder i et andet EU-land, jf. artikel 65, stk. 7, i forordningen. Stk. 4. Oplysningerne skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest 1 måned efter den sidste udbetaling efter stk. 2 eller stk. 3. A-kassens krav på refusion bortfalder, og udbetalte dagpenge for op til 3 eller 5 måneder skal tilbagebetales, hvis a-kassen ikke indsender den relevante dokumentation inden for 1-måneds-fristen. Ret til at blive optaget eller genoptaget under arbejde i udlandet og ret til at medregne arbejde i en dansk forsikringsperiode ved arbejde inden for EØS, Schweiz eller Færøerne 9. En lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter forordningen, konventionen eller aftalen, kan optages i en a-kasse. Stk. 2. En lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, som ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, kan optages i en a-kasse under arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, hvis 41 i loven er opfyldt. Kravet om bopæl i 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges, hvis personen har bopæl i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. Stk. 3. Optagelse efter stk. 2 kan kun ske, hvis lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende har haft bopæl og ophold i Danmark, umiddelbart før arbejdet blev påbegyndt, og pågældende søger om optagelse senest 1 år efter skift af bopæl til det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Stk. 4. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne kan regnes med til opfyldelse af kravet i 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Udsendt til arbejde uden for EØS, Schweiz eller Færøerne 10. En person, der midlertidigt er udsendt til lønarbejde uden for EØS, Schweiz og Færøerne i en dansk arbejdsgivers eller en dansk organisations tjeneste, kan optages i en a-kasse, hvis 41 i loven er opfyldt. Kravet om bopæl i 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges. Stk. 2. Det er et krav, at personen har haft bopæl og ophold i Danmark, umiddelbart før arbejdet blev påbegyndt, og at personen skriftligt søger om optagelse senest 1 år efter, at pågældende har skiftet bopæl til udlandet. 3

4 Stk. 3. Lønarbejde i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. Genoptagelse efter arbejdsløshedsforsikring i et EØS-land, Schweiz eller på Færøerne og efterfølgende arbejde i eller uden for EØS, Schweiz eller på Færøerne 11. En person kan genoptages i en a-kasse, hvis personen efter at have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne begynder andet arbejde i et EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, hvor pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret. Det samme gælder, hvis personen begynder arbejde uden for EØS, Schweiz eller Færøerne. Kravet om bopæl i 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges. Stk. 2. Det er et krav, at personen skriftligt søger om optagelse inden 8 uger, efter at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, og at personen har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark inden for de sidste 5 år. Stk. 3. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Stk. 4. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 i tilfælde af sygdom eller barselsorlov i umiddelbar tilknytning til fristens udløb. Fristen kan forlænges med op til 2 år. Stk. 5. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter indstilling fra a- kassen forlænge 8-ugersfristen i stk. 2 med op til 2 år. Ret til at bevare medlemskabet af en dansk a-kasse under arbejde i udlandet og ret til at medregne arbejde i en dansk forsikringsperiode 12. Et medlem kan bevare medlemskabet under arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, hvis medlemmet er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter forordningen eller efter konventionen, og medlemmet ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret efter dette lands regler. Stk. 2. Et medlem, der ikke er omfattet af forordningen eller konventionen, kan bevare medlemskabet. Stk. 3. Et medlem, der arbejder uden for EØS, Schweiz eller Færøerne, kan bevare medlemskabet. Stk. 4. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Uretmæssigt medlemskab under arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne 13. Et medlem har været uretmæssigt medlem af a-kassen, når medlemmet 1) skulle have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne (fejlforsikring), jf. 14, eller 2) samtidig retmæssigt har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne (dobbeltforsikring), jf. 15. Fejlforsikring 14. Medlemskabet af a-kassen annulleres i perioder, hvor et medlem har været fejlforsikret, jf. dog stk. 6. Perioder med fejlforsikring og arbejde i sådanne perioder kan ikke regnes med til at opfylde kravet om arbejde og medlemsperiode i 53 i loven. Stk. 2. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, skal optages som nyt medlem af a-kassen efter reglerne i lovens 41. Stk. 3. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, er igen retmæssigt medlem fra det tidspunkt, hvor det seneste arbejdsforhold eller den seneste periode med drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne er ophørt. 4

5 Stk. 4. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, skal opfylde kravet om medlemsperiode i lovens 53, stk. 1, på ny. Stk. 5. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, anses for at opfylde kravet om medlemsperiode i 53, stk. 1, i loven. Det er dog en betingelse for ret til dagpenge, at personen opfylder beskæftigelseskravet i 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Stk. 6. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i særlige tilfælde se bort fra, at et medlem har været fejlforsikret. Dobbeltforsikring 15. Medlemskabet af en dansk a-kasse annulleres i perioder, hvor et medlem samtidig retmæssigt har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Hvis hyppige, kortvarige ansættelser giver unødig administration for a-kassen i forbindelse med udmeldelse og genindmeldelse, kan et medlem bevare medlemskabet af den danske a-kasse, selv om der herved opstår perioder med dobbeltforsikring. Bevarelse af medlemskabet forudsætter, at a-kassen efterfølgende annullerer perioderne med dobbeltforsikring. Forsikringsperioder, lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne kan regnes med til opfyldelse af 53 i loven, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år fra tidspunktet for ophøret af den seneste periode med dobbeltforsikring, skal opfylde betingelserne i 1, stk. 3, og 2, stk. 2 og 3, for at medlemskabet igen kan anses for retmæssigt. Dette er også en betingelse for, at forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz kan regnes med. Stk. 3. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år fra tidspunktet for ophøret af den seneste periode med dobbeltforsikring, er igen retmæssigt medlem fra det tidspunkt, hvor forsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz er ophørt, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne for medlemskab af en dansk a-kasse. Uretmæssig arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne 16. Perioder, hvor et medlem har været fejlforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, kan ikke regnes med til opfyldelse af 53 i loven, jf. dog stk. 4. Ligeledes kan lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i disse perioder ikke medregnes. Stk. 2. Et medlem, som har været retmæssigt arbejdsløshedsforsikret uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, anses for at opfylde kravet om medlemsperiode i 53, stk. 1, i loven uanset perioden med fejlforsikring. Stk. 3. Et medlem, som ikke har været retmæssigt arbejdsløshedsforsikret i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, skal opfylde kravet om medlemsperiode i lovens 53, stk. 1, på ny. Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i særlige tilfælde se bort fra, at et medlem har været fejlforsikret. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret efter udløbet af PD U2 17. Et medlem, der har tilmeldt sig som arbejdssøgende i jobcenteret i Danmark, efter at perioden i PD U2 er udløbet, har først ret til dagpenge, når medlemmet har arbejdet i det omfang, som fremgår af 2, stk. 3, jf. dog stk. 7. Stk. 2. Kravet om arbejde falder bort, hvis medlemmet på grund af arbejde er blevet arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Det er et krav, at arbejdet er påbegyndt inden udløb af perioden i PD U2. 5

6 Stk. 3. A-kassen kan i umiddelbar tilknytning til periodens udløb forlænge fristen for tilmelding i stk. 1, hvis medlemmet skal til en ansættelsessamtale i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne eller afventer resultatet af en ansættelsessamtale. Fristen kan forlænges med op til 4 uger. Stk. 4. A-kassen kan også i umiddelbar tilknytning til periodens udløb forlænge fristen for tilmelding i stk. 1 i tilfælde af 1) sygdom, 2) barselsorlov, eller 3) uforudsigelige omstændigheder. Stk. 5. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret skal ske senest dagen efter, at medlemmet er raskmeldt, orloven er ophørt eller de særlige omstændigheder ikke længere er til stede. Stk. 6. Et medlem har ikke ret til dagpenge i den periode, hvor a-kassen forlænger fristen for tilmelding i jobcenteret efter udløb af PD U2, jf. stk. 1 og stk. 4, jf. dog stk. 7. Stk. 7. Et medlem har dog ret til dagpenge i den periode, hvor a-kassen forlænger fristen for tilmelding i tilfælde af sygdom, jf. stk. 4, nr. 1, dog højst i 14 dage. Krav om arbejde for at få et nyt PD U2 18. Et PD U2 kan af en dansk a-kasse udstedes for en periode af højst 3 måneder. Perioden kan ikke forlænges. Stk. 2. Et medlem, hvor perioden i PD U2 er udløbet, har først ret til et nyt PD U2, når medlemmet har arbejdet i det omfang, som fremgår af 2, stk. 3. Ikrafttræden m.v. 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 16. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og det øvrige udland ophæves. Stk. 3. En person, der er optaget i en a-kasse inden 1. januar 2015, bevarer sine rettigheder efter 1 eller 2 i bekendtgørelse nr af 23. december 1993 om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne. Stk. 4. En person, der inden den 1. januar 2015 har valgt at bevare sit medlemskab af a-kassen efter 5, stk. 1, nr. 1, eller 2 i bekendtgørelse nr af 23. december 1993 om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne, bevarer sine rettigheder efter disse bestemmelser. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 26. november 2015 MORTEN BINDER / Kirsten Brix Pedersen 6

7 Aftale mellem Danmark og Færøerne om koordination af arbejdsløshedsforsikring (Dansk) Bilag 1 Aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring 1. Denne aftale regulerer koordinationen af arbejdsløshedsforsikring mellem Danmark og Færøerne. 2. Koordination af arbejdsløshedsforsikring mellem Danmark og Færøerne sker efter reglerne i Nordisk konvention om social sikring af 12. juni 2012 med de fravigelser, der følger af En fuldtidsledig, der er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, og som rejser fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark for at søge beskæftigelse, bevarer retten til dagpenge fra hjemlandet i tre måneder, dog ikke ud over det tidspunkt hvor retten til dagpenge er opbrugt. Stk. 2. Efter udløbet af den i stk. 1 nævnte periode på tre måneder omfattes den ledige af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor pågældende søger arbejde, og modtager dagpenge der, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Stk. 3. En ledig, der i løbet af den i stk. 1 nævnte periode kommer i beskæftigelse, omfattes af arbejdsløshedsforsikringen i beskæftigelseslandet, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. 4. Aftalen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves aftale mellem Arbejdsministeriet og Færøernes Landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring af 26. august For Beskæftigelsesministeriet For Færøernes Landsstyre København, den 20. november 2014 Tórshavn, den 20. november 2014 Henrik Dam Kristensen Johan Dahl 7

8 Bilag 2 Vejledning til Aftale mellem Danmark og Færøerne om koordination af arbejdsløshedsforsikring (Dansk) Vejledning Til Aftale mellem Danmark og Færøerne om koordination af arbejdsløshedsforsikring Generelle bemærkninger Denne aftale indebærer, at koordinationen af arbejdsløshedsforsikring mellem Danmark og Færøerne fremover som udgangspunkt sker efter reglerne i Nordisk konvention om social sikring af 12. juni Herudover sikrer aftalen yderligere rettigheder i forhold til adgangen til arbejdsløshedsforsikringen mellem Danmark og Færøerne. Ad 3 Ad stk. 1 Bestemmelsen indebærer, at dagpengeberettigede ledige fra første ledighedsdag kan medtage deres dagpenge fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark for at søge arbejde. Retten omfatter også personer, der har ret til danske dimittenddagpenge, uanset at der ikke er ret til dimittenddagpenge i det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem. Dagpenge kan eksporteres i tre måneder, dog ikke ud over det tidspunkt hvor retten til dagpenge udløber. Retten til at medtage dagpenge under arbejdssøgning i Danmark henholdsvis på Færøerne i tre måneder skal være opbrugt, inden den ledige omfattes af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor pågældende søger arbejde, med mindre pågældende kommer i beskæftigelse, jf. 3. En ledig, der har mindre end tre måneders dagpengeret tilbage, inden pågældende påbegynder arbejdssøgning med dagpenge i Danmark henholdsvis på Færøerne, kan ikke blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen og modtage dagpenge i det land, hvor pågældende søger arbejde, efter udløb af dagpengeretten, medmindre pågældende kommer i beskæftigelse og opfylder betingelserne herfor. Ad stk. 2 Efter udløbet af de tre måneder, indtræder den ledige direkte i arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor pågældende søger beskæftigelse, og modtager dagpenge der, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det betyder: - En ledig, der har eksporteret sine dagpenge fra Færøerne til Danmark, skal skriftligt have søgt om optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse inden otte uger fra det tidspunkt, hvor personen ophørte med at være omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring, og skal opfylde kravet om et års medlemskab og arbejdskravet på 1924 timers beskæftigelse inden for de sidste tre år. Medlems- og beskæftigelseskravet kan opfyldes ved sammenlægning af medlems- og beskæftigelsesperioder fra Danmark og Færøerne. - En ledig, der har eksporteret sine dagpenge fra Danmark til Færørene, skal henvende sig til ALS om optagelse i den færøske arbejdsløshedsforsikring og kan herefter modtager dagpenge i henhold til den 8

9 færøske lovgivning. Da der ikke er dagpengeret for dimittender i den færøske arbejdsløshedsforsikring, har personer, der har eksporteret deres danske dimittenddagpenge til Færøerne, ikke umiddelbart ret til færøske dagpenge efter udløbet af de tre måneder. Da selvstændige erhvervsdrivende ikke er omfattet af den obligatoriske arbejdsløshedsforsikring på Færøerne, har de efter udløbet af eksportperioden heller ikke umiddelbart ret til færøske dagpenge. Det kræver bl.a. optagelse i den frivillige forsikring for selvstændige erhvervsdrivende. Ad stk. 3 Det følger af reglerne i Nordisk konvention om social sikring, som bygger på forordning EF nr. 883/2004 om koordination af de sociale sikringsordninger, at man omfattes af beskæftigelseslandets sociale sikringssystem, når man kommer i arbejde. Hvis en ledig, der har eksporteret sine dagpenge fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark, kommer i arbejde inden udløbet af den tremåneders eksportperiode, indtræder pågældende derfor straks i arbejdsløshedsforsikringen i beskæftigelseslandet. Ad 4 Aftalen træder i kraft den 1. januar og erstatter aftalen mellem Danmark og Færøerne fra

10 Bilag 3 Aftale mellem Danmark og Færøerne om koordination af arbejdsløshedsforsikring (Færøsk) Sáttmáli millum Beskæftigelsesministeriet og Vinnumálaráðið um samskipan av arbeiðsloysistrygging 1. Hesin sáttmáli leiðrættar samskipanina av arbeiðsloysistrygging millum Danmark og Føroyar. 2. Samskipanin av arbeiðsloysistrygging millum Danmark og Føroyar fer fram eftir reglunum í Norðurlendska sáttmálanum um sosiala trygd frá 12. juni 2012 við teim frávikum, ið stava av Ein fulltíðartøkur, sum hevur rætt til útgjald av arbeiðsloysistrygging, og sum fer úr Danmark til Føroyar ella úr Føroyum til Danmarkar fyri at leita eftir arbeiði, varveitir rættin til arbeiðsloysisstuðul frá heimlandinum í 3 tríggjar mánaðir, tó ikki longri enn tað tíðarskeið, tá ið rætturin til arbeiðsloysisstuðul er uppi. Stk. 2. Eftir at 3 mánaðar skeiðið, nevnt 1. petti er farið, verður tann tøki fevndur av arbeiðsloysistryggingini í tí landi, har viðkomandi søkir arbeiði og fær arbeiðsloysisstuðul har, um treytirnar fyri tí eru loknar. Stk. 3. Ein tøkur, sum í leypi av tí í 1. petti nevnda tíðarskeiði, fær arbeiði, verður fevndur av arbeiðsloysistryggingini í arbeiðslandinum, um treytirnar fyri hesum annars eru loknar. 4. Sáttmálin kemur í gildi tann 1. januar 2015 Stk. 2. Samstundis fer sáttmálin millum Arbejdsministeriet og Føroya Landsstýri, um samskipan av arbeiðsloysistrygging frá 26. august 1993, úr gildi. Fyri Beskæftigelsesministeriet Fyri Vinnumálaráðið København, tann 20. november 2014 Tórshavn, tann 20. november 2014 Henrik Dam Kristensen Johan Dahl 10

11 Bilag 4 Vejledning til Aftale mellem Danmark og Færøerne om koordination af arbejdsløshedsforsikring (Færøsk) Vegleiðing til Sáttmála millum Danmark og Føroyar um samskipan af arbeiðsloysistrygging Almennar viðmerkingar Hesin sáttmáli inniber, at samskipanin av arbeiðsloysistrygging millum Danmark og Føroyar í framtíðini sum útgangsstøði fer fram sambært reglunum í Norðurlendska sáttmálanum um sosiala trygd frá 12. juni Harumframt tryggjar sáttmálin fleiri rættindi í mun til atgongdina til arbeiðsloysistrygging millum Danmark og Føroyar. Ad. 3 Ad stk. 1 Ásetingin inniber, at arbeiðstøk við rætti til arbeiðsloysisstuðul frá fyrsta arbeiðsloysisdegi kunnu taka sín arbeiðsloysisstuðul við sær úr Danmark til Føroyar ella úr Føroyum til Danmarkar fyri at leita eftir arbeiði. Hesi rættindi fevna eisini um persónar, ið hava rætt til danskar dimittenddagpengar, hóast at tað ikki finst ein rættur til dimittenddagpengar í føroysku arbeiðsloysisskipanini. Arbeiðsloysisstuðul kann útflytast í tríggjar mánaðir, tó ikki longri enn til tá rætturin til arbeiðsloysisstuðul er uppi. Rætturin at taka arbeiðsloysisstuðul við sær, meðan leita verður eftir arbeiði í Danmark ella í Føroyum í tríggjar mánaðir, skal vera brúktur, áðrenn tann tøki verður fevndur av arbeiðsloysistryggingini í tí landi viðkomandi søkir arbeiði, uttan so at viðkomandi fær arbeiði, jbr. 3. Ein arbeiðstøkur, ið hevur minni enn tríggjar mánaðir eftir av rættinum til arbeiðsloysisstuðul, áðrenn viðkomandi byrjar at leita eftir arbeiði við arbeiðsloysisstuðli í Danmark ella í Føroyum, kann ikki verða fevndur av arbeiðsloysistryggingini og fáa arbeiðsloysisstuðul í tí landi, viðkomandi søkir arbeiði, aftaná at rætturin til arbeiðsloysistuðul er farin úr gildi, uttan so at viðkomandi fær arbeiði og lýkur treytirnar fyri hesum. Ad stk. 2 Tá ið teir tríggir mánaðirnir eru farnir, kemur hin arbeiðstøki beinleiðis inn í arbeiðsloysistryggingina í tí landi, har viðkomandi leitar eftir arbeiði og fær arbeiðsloysisstuðul har, um treytirnar fyri hesum eru loknar. Tað merkir: - Ein arbeiðstøkur, sum hevur flutt sín arbeiðsloysisstuðul við sær úr Føroyum til Danmarkar, skal skrivliga hava søkt um limaskap í einum donskum a-kassa innan átta vikur frá tí, at viðkomandi ikki longur var fevndur av føroysku arbeiðsloysistryggingini, og skal lúka kravið um eitt ára limaskap og ar- 11

12 beiðskravið upp á 1924 tímars arbeiði seinastu trý árini. Lima og arbeiðskravið kann lúkast við at samanleggja lima- og arbeiðsskeið í Danmark og Føroyum. - Ein arbeiðstøkur, sum hevur flutt sín arbeiðsloysisstuðul við sær úr Danmark til Føroyar, skal venda sær til ALS og søkja um upptøku í føroysku arbeiðsloysisskipanini og kann síðani fáa arbeiðsloysisstuðul sambært føroyskari lóg. Eftirsum dimittendar ikki hava rætt til arbeiðsloysisstuðul i føroysku arbeiðsloysistryggingini, hava persónar, sum hava flutt sínar donsku dimittenddagpengar til Føroyar, ikki beinleiðis rætt til føroyskan arbeiðsloysisstuðul, tá teir tríggir mánaðirnir eru farnir. Eftirsum sjálvstøðug vinnurekandi ikki eru fevnd av lógarkravdu arbeiðsloysistryggingini í Føroyum, hava tey, aftaná tíðarskeiðið sum tey hava søkt um arbeiði er farið, heldur ikki beinleiðis rætt til føroyskan arbeiðsloysisstuðul. Til tað krevst m.a. umsókn um tekna trygging fyri sjálvstøðug vinnurekandi. Ad stk. 3 Sambært reglunum í Norðurlendska sáttmálanum um sosiala trygd, sum byggir á ES fyriskipan nr. 883/2004 um samskipan av sosialu tryggingarskipanunum, verður ein fevndur av sosialu trygdarskipanini í arbeiðslandinum, tá ið ein fær í arbeiði. Um ein arbeiðstøkur, sum hevur flutt sín arbeiðsloysisstuðul úr Danmark til Føroya ella úr Føroyum til Danmarkar, fær arbeiði áðrenn 3 mánaða tíðarskeiðið er farið, verður viðkomandi tí beinanvegin fevndur av arbeiðsloysistryggingini í landinum arbeitt verður. Ad 4 Sáttmálin kemur í gildi tann 1.januar 2015 og tá fer avtalan millum Danmark og Føroyar frá 1993 úr gildi. 12

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 6, 53, stk. 8, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere UDKAST Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f, 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSV 74 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.2 Ægtefæller,

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode

Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode BEK nr 633 af 20/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0005413 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere BEK nr 990 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 674 af 30/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-22-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

Der vedlægges tillige to notater om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning.

Der vedlægges tillige to notater om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning. Til a-kasserne Orientering til a-kasserne om kommende nye administrative regler om opgørelse af beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og nye administrative regler om beregning af dagpengesatsen

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 1417 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-000507 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om rådighed

UDKAST. Bekendtgørelse om rådighed UDKAST Bekendtgørelse om rådighed I medfør af 52 f, 57, stk. 5, 62, stk. 7, 62 a, stk. 4, 62 b, stk. 3, 63 a, stk. 32, 65, stk. 6, 65 a, stk. 7, 88, stk. 4, og 100 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 702 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging

Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging Galdandi frá 1. januar 2016 1. Tryggingaravtalan Stk. 1. Tryggingaravtalan fevnir um bólkalívsavtaluna og niðanfyristandandi tryggingartreytir. Stk. 2. Frávik til

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer. Arbejdsløshedskassen april 2011 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Arbejdsdirektoratet September 2003 Denne pjece henvender sig til dig, der har et arbejde, som det kan være svært at definere som enten et lønmodtagerjob eller

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Rundskrivelse nr. 37/04

Rundskrivelse nr. 37/04 Rundskrivelse nr. 37/04 2. november 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2005 Vores

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satserne for uddannelsesydelse, der kan udbetales i forbindelse med

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser BEK nr 949 af 19/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0003278

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 27. februar 2008. Nr. 113. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 5, 75, stk. 6, 77, stk. 9-11, 77

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte

Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte I medfør af 5 i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. BEK nr 1508 af 13/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015250 Senere ændringer

Læs mere

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Til KL Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Ankestyrelsen har netop offentliggjort en ny principafgørelse 75-15, der fastlægger praksis

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og

Læs mere

LØNSIKRING. Forsikringsvilkår LØN - 010110

LØNSIKRING. Forsikringsvilkår LØN - 010110 LØNSIKRING Forsikringsvilkår LØN - 010110 Indholdsfortegnelse Vilkår nr.: LØN 010110 Emner Side Din forsikring omfatter 3-4 Undtagelser situationer, der ikke er omfattet af forsikringen 5 Sådan behandler

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 748 af 16/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 15/012282 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie BEK nr 1285 af 14/12/2004 (Gældende) LBK Nr. 407 af 28/05/2004 BEK Nr. 1283 af 08/12/2006 BEK Nr. 1686 af 14/12/2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

forbindelse med både ansættelse, ændring i ansættelsesforhold og ved afslutning af ansættelsen.

forbindelse med både ansættelse, ændring i ansættelsesforhold og ved afslutning af ansættelsen. Retningslinie Uppgávu- og ábyrgdarbýtið ímillum og eindir/leiðarar á LS, tá ið byrjar í starvi, broytir starv innanhýsis ella fer úr starvi / Opgave og ansvarsfordeling mellem medarbejdere og afdelinger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 833 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027227

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 KOGEBOG UDBETALING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Regler... 3 2. Proces for udbetaling af dagpenge... 4 3. Eksempler... 8 3.1 Eksempler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 48 af 13/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/00196 Senere

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. BEK nr 26 af 13/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension 14. februar 2007 FM 2007/41 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 25.5.2016 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1 4+4-ordningens del A... 1 Barsel ved overgang mellem 4+4-studiets del A og B...

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1559 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0035293

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Beskatning af tilflyttere nyt styresignal

Beskatning af tilflyttere nyt styresignal - 1 Beskatning af tilflyttere nyt styresignal Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmålet om indtræden af skattepligt ved tilflytning til Danmark eller ved den blotte erhvervelse af bopæl

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 783 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.64M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Maj 2016 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med Ase Det kan være svært at opfylde

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Juni 2012 F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.....................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge........................................3

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 76 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsbidrag (Trækfritagelse for

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt. uddannelse til forsikrede ledige

Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt. uddannelse til forsikrede ledige Side 1 af 4 DOK nr xxxx af xx/yy/zzzz Offentliggørelsedato: xx-yy-zzzz Ressortnavn Oversigt (indholdsfortegnelse) Vis mere.. Den fulde tekst Senere ændringer til forskriften Skrivelse om ændring af vejledning

Læs mere

Højesterets dom af 10. september 2015

Højesterets dom af 10. september 2015 Højesterets dom af 10. september 2015 Den konkrete sag: Varighedsbegrænsningen indtrådte den 31. december 2009. Anden aktør traf afgørelse 22. december 2009. Afgørelsen var ugyldig på grund af kompetencemangel.

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Marts 2013 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

NNF Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. NF-03. Gældende fra 1. marts 2010

NNF Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. NF-03. Gældende fra 1. marts 2010 NNF Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. NF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Rundskrivelse nr. 6/02

Rundskrivelse nr. 6/02 Rundskrivelse nr. 6/02 26. februar 2002 Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Medlems- og efterlønsbidragsregistrering opsamling, orientering mv. Indhold:

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Arbejdsdirektoratet August 2001 Indledning Efterlønsordningen blev ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før 1. juli 1999, er du

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2015 Indhold Information til dig, der er på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6 Hvilke

Læs mere

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører NOTAT April 2016 Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører J. Nr. 16/05933 Digitalisering og Support Dette notat er tænkt som

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Lærernes Ledighedsforsikring

Lærernes Ledighedsforsikring LB KONCERNEN Lærernes Ledighedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 28-2, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3311 7755 www.lb.dk Forsikringsbetingelser for

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

./. Som en konsekvens af den nye dagpengelovs ændrede regler om bl.a. ret til

./. Som en konsekvens af den nye dagpengelovs ændrede regler om bl.a. ret til 6. juni 1990 EB/AI Cirkulære nr. 522. Til medlemmerne. Vedr.: Ændring af lov om ligebehandling../. Som en konsekvens af den nye dagpengelovs ændrede regler om bl.a. ret til barselsorlov, har Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Givið út 22. apríl 2016 18. april 2016. Nr. 360. Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft

Læs mere

Indledning. 1. Grundlag for aftalen

Indledning. 1. Grundlag for aftalen Februar 2015 Aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Danmark og Tryggingastofnun i Island om administrative retningslinjer for en beskæftigelsesrettet indsats i grænseoverskridende

Læs mere