Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hadsten Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej Hadsten Tlf.: Fax:

2 Lokalplanens opbygning Lokalplanen er opdelt i 3 hovedafsnit Det første afsnit er redegørelsen, der indeholder en kort beskrivelse af formålet med lokalplanen, lokalplanens indhold og baggrunden for dens udarbejdelse. Det andet afsnit indeholder selve lokalplanbestemmelserne. Heri er bestemt hvor og hvordan der må bygges, ejendommenes anvendelse, adgangsforhold m.v. I 3. og sidste afsnit redegøres der for lokalplanens forhold til anden planlægning. 2

3 Indholdsfortegnelse... Side Lokalplanens redegørelse - Indledning Lokalplanens indhold Lokalplanens baggrund...5 Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti og parkeringsforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Støjforhold Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af ældre lokalplan Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning...11 Lokalplanens forhold til anden planlægning Kortmateriale - Kommuneplan Kortbilag A Lokalplanområdet...6 Kortbilag B Eksisterende rammer i kommuneplanen...14 Kortbilag 1 Matrikulære forhold...15 Kortbilag 2 Lokalplankort...16 Kortbilag 3 Eksisterende forhold

4 LOKALPLAN 135 Lokalplanens redegørelse Indledning Denne lokalplan indeholder bestemmelser for del af kommuneplanens rammeområde for boliger, 3.B.2 Syd for Voldum-Rud Vej i Voldum by. Lokalplanområdet er i dag en del af lokalplanområde nr Ved nærværende lokalplans endelige vedtagelse og offentliggørelse vil lokalplan nr. 100 blive aflyst på de ejendomme der er omfattet af lokalplan nr Lokalplanområdet består af matr.nr. 18 ah og 18 ai, samt del af matr.nr. 18 ag alle Voldum By, Voldum. Lokalplanområdet fremgår af oversigtskortet på side 7. Eksisterende forhold. Lokalplanområdet består af en del af et kommunalt ejet udstykningsområde ved Voldum-Rud Vej i Voldum, Solgårdsvænget. Hadsten Kommune har i 1997 udarbejdet en lokalplan benævnt nr. 100 med 29 grunde til åben-lav boligbebyggelse, et område til tæt-lav boligbebyggelse, samt et område bestående af 2 parceller, hvor der mulighed for centerformål, dvs. mindre butikker til områdets dagligvareforsyning. Der er kun sket en realisering af ca. en tredjedel af lokalplan nr. 100, med udstykning af 8 grunde til åben-lav boligbebyggelse, centerområdet med 2 grunde, samt et område til tæt-lav boligbebyggelse langs Voldum-Rud Vej. Der er opført 3 enfamiliehuse og 10 tæt-lav boliger. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Fremtidige forhold. Lokalplanen udlægger areal til max. 4 parcelhusgrunde med tilhørende boligvej og sti. Lokalplanområdet kan også anvendes til tæt-lav boligbyggeri i 1 etage, samt institutionsboliger. 4

5 Der skabes endvidere mulighed for at lokalplanområdet kan anvendes til både åbenlav og tæt-lav boligbebyggelse, samt evt. institutionsboliger. Boligerne indenfor lokalplanområdet skal have vejadgang til Solgårdsvænget. Lokalplanens indhold Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at sikre, at lokalplanområdet kan anvendes til både åbenlav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse, samt institutionsboliger. Lokalplanens baggrund Lokalplanudarbejdelsen sker på baggrund af et ønske om også at kunne udnytte arealet ud mod Voldum-Rud Vej til tæt-lav boligbebyggelse. I lokalplan nr. 100 er dette ikke umiddelbart muligt, idet lokalplanområdet er udlagt til åben-lav boligbebyggelse, og en udnyttelse til tæt-lav boligbebyggelse vil kræve en større ændring af lokalplanens udstykningsplan. Lokalplan nr. 100 indeholder endvidere bestemmelser om anvendelse af denne del af lokalplanområdet til butiksformål. Denne binding ønskes også fjernet. 5

6

7 LOKALPLAN NR. 135 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 135 omfatter matr. nr. 18 ah, 18 ai samt del af 18 ag alle Voldum By, Voldum. Lokalplanen udlægger areal til parcelhusgrunde og/eller tæt-lav boligbebyggelse, samt evt. institutionsboliger. I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er: - At fastlægge områdets anvendelse til åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse, samt institutionsboliger. 2 Område og zonestatus Stk. 2 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 18 ah, 18 ai, samt del af matr.nr. 18 ag alle Voldum By, Voldum., samt de ejendomme efter d. 5. september 2001 udstykkes fra ovennævnte matrikelnumre. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse Stk. 2 Stk. 3 Lokalplanområdet udlægges til boligformål, og der må opføres både individuel åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse, samt institutionsboliger. Indenfor lokalplanområdet udlægges der arealer til det i 5.1 nævnte stianlæg. Byrådet kan tillade, at der indenfor lokalplanområdet drives erhverv, som almindeligvis kan udføres i forbindelse med en bolig. Her tænkes der på erhverv af typen frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende erhverv samt dagpleje og lignende jævnfør Bygningsreglement for småhuse

8 Det er en forudsætning at: - erhvervsvirksomheden drives af den som bebor den pågældende ejendom, - virksomheden efter byrådets skøn drives således, at ejendommens karakter af beboelses- / hobbylandbrug ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter ikke brydes. - virksomheden ikke medfører væsentlige ulemper for de omkringboende, - virksomheden ikke medfører behov for parkeringsarealer som det ikke er rimeligt at indrette på den pågældende ejendom. Herudover må ejendommene ikke anvendes til nogen form for erhvervsvirksomheder. 4 Udstykning Stk. 2 Stk. 3 Udstykning indenfor lokalplanens område skal i forbindelse med en udnyttelse til åben-lav boligbebyggelse i princippet foretages i overensstemmelse med kortbilag 2, dog med mulighed for mindre variation af grundstørrelsen. I forbindelse med områdets udnyttelse til åben-lav boligbebyggelse må der ikke udstykkes grunde med et areal der er mindre end 700 m2. For tæt-lav bebyggelse gælder, at udstykning skal kunne foretages efter reglerne i Byggelovens 10A. 5 Vej- sti, - og parkeringsforhold Der udlægges areal til en 3 m bred sti der skal forbinde Solgårdsvænget med Voldum Rud Vej. Et forslag til stiens placering kan ses på kortbilag 2. Stk. 2 Ved udnyttelse til åben-lav boligbebyggelse skal der reserveres areal til 2 parkeringspladser på hver parcel. Ved udnyttelse til tæt-lav boligbebyggelse og institutionsboliger skal der reserveres areal til 1½ parkeringspladser for hver bolig. 6 Teknisk forsyning Elforsyning Elforsyning af lokalplanområdet skal ske fra ELRO, Randers. 8

9 Stk. 2 Varmeforsyning I følge varmeplanen er ny bebyggelse i området pligtig til at lade opvarmning ske via naturgas.. Stk. 3 Vandforsyning Vandforsyning af lokalplanområdet skal ske fra Voldum Vandværk. Stk. 4 Kloakforhold Regn- og spildevand skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Stk. 5 Fællesantenne Såfremt der etableres fællesantenne i området, har grundejere pligt til medlemskab af fællesanlægget og eventuelle supplerende antenneanlæg må maksimalt anbringes 1 m over terræn. Stk. 6 Ledninger til el, vej- og sti belysning, telefon, fællesantenne m.v. skal udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering. På grunde til åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 25. For grunde til tæt-lav boligbebyggelse og institutionsboliger må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40. Stk. 2 Stk. 3 For åben-lav boligbebyggelse må etagehøjden ikke være større end 1½ etage og for tæt-lav boligbebyggelse og institutionsboliger må etagehøjden ikke være større end 1 etage. Ingen del af bebyggelsen må hæves mere end 8.5 m over terræn. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Indenfor lokalplanområdet skal tage på ny bebyggelse være ensfarvede og dækkes med enten sort tagpap, naturskifer, tegl- eller cementtagsten. Reflekterende materialer må ikke anvendes. Dette gælder ikke for glaserede tagsten der gerne må anvendes. Tagets hældning skal være minimum 25 grader. 9

10 Stk. 2 Bygningernes ydermure skal fremtræde enten! som blank mur.! som pudsede eller vandskurede eller! med en træbeklædning Hvis ydermurene er pudsede, vandskurede eller forsynet med træbeklædning, må de kun gives farve inden for skalaen jordfarver og kystfarver. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Udhuse, garager m.v. tillades dog opført af træværk. Farvevalget skal opfylde bestemmelserne i foranstående stk. 2, sidste afsnit. Der må ikke i området opstilles beboelsesvogne, jernbanevogne, skurvogne m.v. (bortset fra byggeperioden). Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9 Ubebyggede arealer Hegn mod veje og stier må kun etableres som levende hegn 0.3 m fra skel. 10 Støjforhold Ved opførelse af ny boligbebyggelse indenfor lokalplanområdet skal det sikres, at støjniveauet ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for åben og lav boligbebyggelse, som anført herunder. Dag db(a) Lør db(a) Aften db(a) Lør db(a) Søn db(a) Alle dage db(a) 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Samtlige nye boliger indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes de under 6. Teknisk forsyning anførte forsyningsselskaber. 10

11

12

13 Lokalplanens forhold til anden planlægning. I dette afsnit er gengivet de bestemmelser fra Kommuneplan der vedrører lokalplanområdet. Kommuneplan Lokalplanen omfatter et ca m2 stort areal der er beliggende ved Solgårdsvænget og Voldum Rud Vej i Voldum. Lokalplanområdet er beliggende i byzone indenfor kommuneplanens rammeområde 3.B.2, Syd for Voldum Rud Vej. Der gælder følgende rammebestemmelser for lokalplanlægningen: Eksisterende og fremtidige rammebestemmelser For område 3.B.2 Syd for Voldum-Rud Vej gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: a) Områdets anvendelse skal fastlægges til boligformål med tilhørende lokale serviceanlæg, f.eks. daginstitution, boliger for ældre, fælleshuse m.m. b) Bebyggelsesprocenten må ikke være større end 25 i arealer for åben-lav bebyggelse og 40 i arealer for tæt-lav bebyggelse. c) Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage i arealer for åben-lav bebyggelse og 2 etager i arealer for tæt-lav bebyggelse. d) Ingen del af bebyggelsen må hæves mere end 8,5 m over terræn. e) Bebyggelsen skal arrangeres således, at udsigtsmulighederne bliver optimale. 13

14

15

16

17

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere