Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA"

Transkript

1 Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013

2 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE... 7 MOTION OG BEVÆGELSE... 9 RELATIONER MELLEM MENNESKER RELIGION OG SUNDHED SUNDHED TYSK SOSU TYSK INNOVATION OG OPSTART AF EGEN VIRKSOMHED SOSU SOM HÅNDVÆRK

3 Billedkunst Indhold i Billedkunst. Eleverne skal være kreative og vil arbejde med forskellige materialer. Former, farver, billeder, collager, skulpturer eller figurer kan være nogle af de udtryk som man kan arbejde med i undervisningen. Mål for billedkunst - Målet er: at eleven tilegner sig viden om materialer, teknik og proces i det kreative arbejde at eleven får viden om og erfaring med, hvordan det at være kreativ kan bruges i deres arbejde som SSH, SSA elle PA At eleven laver et produkt, der kan udstilles på skolen Vurdering: På baggrund af mål for faget og elevens aktive deltagelse i faget vurderes om faget er bestået / ikke-bestået. 3

4 IT tænd og sluk. Mål: At kunne anvende de mest almindelige og kendte programmer på brugerniveau og få de grundlæggende færdigheder i at bruge en pc`er til opgaveskrivning Indhold: finde programmer, gemme, udskrive, gå på internettet, sende elektronisk post, flytte rundt på teksten samt lave indholdsfortegnelse, Der vil desuden være mulighed for, på brugerniveau, at lave et powerpoint- show, ligesom der også vil være mulighed for at få indblik i Excel/regneark. Forudsætninger: Er udelukkende til brug for elever, som har meget lidt kendskab til brug af PC. Og målet er, at alle kan anvende de mest almindelige og kendte programmer på brugerniveau. Bedømmelse: Faget vurderes ud fra målet: bestået/ikke bestået 4

5 Kulturmødet Formål: At udvikle elevernes forståelse for andre kulturer. Mål At udvikle elevernes færdigheder i: At sætte sig ind i andre kulturers værdier, normer, holdninger, etik, moral og religion At samarbejde med mennesker med forskellige kulturelle baggrunde. At se forskelle og ligheder mellem egen kultur og andre kulturer med henblik på at forstå og acceptere andre kulturer At navigere på i det multikulturelle samfund/ den multikulturelle arbejdsplads Indhold Forskellige kulturer, også vores egen kultur. Globalisering, det multikulturelle samfund, den multikulturelle arbejdsplads. Samarbejde, at bruge forskellighed konstruktivt Deltagerforudsætninger: Lyst til at blive klogere på din egen kultur og andre kulturer. Arbejdsform Vi veksler mellem at arbejde alene, parvis, i grupper eller hele holdet Vi arbejder kreativt i værkstedet. På PC samt ser film og hører oplæg. Bedømmelse Bestået/ikke bestået 5

6 Musik, sang og bevægelse. Målet er: at eleven tilegner sig viden om musik, sang og bevægelse at eleven i forløbet tilegner nogle færdigheder og lærer en masse sange og lege, som kan bruges i hverdagen. Indhold: Eleven afprøver elementer, der beriger en hverdag, hvad enten de arbejder med børn eller voksne. Vi skal synge, bevæge os og lege både nye og gamle sange Vi skal lave lidt kanon og korsang samt med de musikinstrumenter vi har på skolen, lave et band, som kan spille et par sange sammen Forudsætninger: De eneste forudsætninger der kræves for at være med er, at du har lyst til at lege og lyst til at lære. Hvis du har et musikinstrument er du velkommen til at medbringe dette. Ligeledes skal du medbringe et ringbind med, da du vil få udleveret en del materiale. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået ud fra fagets mål 6

7 Læring kommunikation og samarbejde Formålet med faget er, at eleverne opnår en øget kompetence til at lære, samarbejde og kommunikere og derved får større udbytte af uddannelsens skole- og praktikundervisning. Faget skal give eleverne øget mulighed for mere selvstændigt og effektivt at kunne planlægge, gennemføre og evaluere deres arbejde individuelt og i forskellige samarbejdssituationer. Endvidere skal faget styrke elevernes motivation for livslang udvikling af faglige og personlige kompetencer. Varighed: 1 uges vejledende uddannelsestid Undervisningens mål er, at eleven kan anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring kan anvende selvevalueringsværktøjer kan udvise medansvar for egen læreproces kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer kan forholde sig til sine arbejdsprocesser. Rammer for valg af indhold Undervisningen skal foregå i en vekselvirkning mellem teori og praksis, således at teorien er med til at udvikle praksis. I uddannelsens skoleog praktikforløb indgår den enkelte elev i mange forskellige processer, hvor det at lære, samarbejde og kommunikere er nødvendigt. Faget skal bringes i sammenhæng med disse processer. Fagets indhold består af tre temaer, som alle indgår i undervisningen uanset fagets varighed. Temaernes konkrete indhold udvælges i forhold til fagets vejledende uddannelsestid. Tema 1. Læreprocessen - I temaet arbejdes der med læreprocesser, hvor der fokuseres på f.eks. individuelle og kollektive læreprocesser og arbejdsformer det enkelte menneskes egen særlige måde at lære på evaluering af individuelle og kollektive læreprocesser den enkeltes ansvar for sin egen læreproces. Tema 2: Samarbejde - Der arbejdes med samarbejdsrelationer, hvor der fokuseres på f.eks. elevernes sociale kompetencer, herunder fælles ansvarlighed og fælles mål for en gruppe gruppekompetencer i forhold til roller, personlighedstype og gruppesammensætning 7

8 konflikttyper og konflikthåndtering i forhold til vanskelige samarbejdsrelationer. Tema 3: Kommunikation der arbejdes med kommunikationssammenhænge med fokus på anvendelse af hensigtsmæssige kommunikationsformer til forskellige situationer kommunikationsanalyse, hvor der arbejdes med afsender-/modtagerforhold, envejs- og tovejskommunikation forskellige former for sprogbrug, herunder kropssprog dialog og argumentation i samarbejdet. Bedømmelse Der evalueres løbende, og der lægges ved evalueringen vægt på elevens udviklingsproces. Faget kan bedømmes og gives selvstændig standpunktskarakter i forbindelse med en arbejdsproces, fx et projektarbejde i uddannelsen, jf. den enkelte uddannelsesbekendtgørelse. 8

9 Motion og bevægelse Formål: Formålet med valgfaget er, at øge elevernes bevidsthed om kroppen. At eleven får mulighed for, at afprøve forskellige motionsformer. At eleven oplever glæde ved bevægelse. Målet med valgfaget er, at eleven: er fysisk aktivt alene og i samarbejde med andre. har kendskab til, hvordan man kan styrke sin egen fysiske form. har kendskab til forskellen på konditionstræning og styrketræning. deltage i planlægning og udførelsen af en fysisk aktivitet, samt har kendskab til flere forskellige motionsformer fx boldbasis og aerobic Bedømmelse: Bestået/ ikke bestået ud fra fagets mål 9

10 Relationer mellem mennesker. Formål - Formålet med faget er, at eleven får kendskab til udvalgte områder af psykologien, der vedrører forholdet mellem mennesker. De udvalgte områder er tiltrækning mellem mennesker, social indflydelse og gruppedynamik. Eleven skal desuden opnå en øget kompetence i at forstå og forholde sig til psykologiske problemstillinger, der vedrører tiltrækning mellem mennesker, social indflydelse og gruppedynamik og som har relevans for elevernes privatsfære samt erhvervsfaglige uddannelse og profession. Undervisningens mål - Undervisningens mål er, at eleven opnår indsigt i, hvilken betydning tiltrækning mellem mennesker, social indflydelse og gruppedynamik har for det enkelte individ i hverdagen kan redegøre for basale psykologiske forhold og begreber, der vedrører de områder, der arbejdes med i undervisningen at eleven kan observere og registrere socialpsykologiske mekanismer, får forudsætninger for at forholde sig konstruktivt til konfliktfyldte situationer at eleven kan få større indblik i større gruppers (kulturer og subkulturers) forudsætninger og handlemåder. Bedømmelse: Bestået /ikke bestået ud fra fagets mål 10

11 Religion og sundhed Formål: At introducere eleverne til forskellige religiøse retninger, således at de bliver i stand til både at tilgodese borgere/patienter/pårørende fra egen og fra andre trosretningers/kulturers behov i forbindelse med pleje og omsorgsopgaver. Mål: At eleven opnår kendskab til forskellige religioner og deres betydning i hverdagslivet. At eleven får kendskab til, på hvilken måde religion har indflydelse på menneskers sygdoms og sundhedsopfattelser. At eleven opnår kendskab til og respekt for forskellige skikke og ritualer grundet i religiøs overbevisning. At eleven bliver introduceret til at yde omsorg og pleje til den aktivt troende. At eleven bliver i stand til at forholde sig til eksistentielle spørgsmål. Bedømmelse: bestået ikke bestået 11

12 Sundhed Formålet med faget er, at eleverne opnår en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsfaglig sammenhæng, til gavn for dem selv i hverdagen og som bidrag til en positiv samfundsmæssig udvikling. Vejledende uddannelsestid 1,0 uge Undervisningens mål er, at eleven kan 1. redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden 2. redegøre for sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling 3. forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter. Rammer for valg af indhold. Undervisningen skal omfatte praktisk og teoretisk arbejde ud fra grundlæggende elementer og principper inden for valgte emner. Der lægges vægt på emner med relevans for elevernes uddannelse og branche. Til belysning af fagets områder indgår følgende perspektiver: Det personlige perspektiv sundhed set fra elevens egen synsvinkel Det erhvervsrettede perspektiv sundhed set i relation til elevens uddannelsesområde Det samfundsmæssige perspektiv sundhed i relation til den generelle samfundsmæssige udvikling. Afsluttende bedømmelse Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget. 12

13 Tysk Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår, og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked. Niveau E: 2,0 uger Undervisningens mål er, at eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier anvende såvel verbale som nonverbale strategier dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Rammer for valg af indhold Tekstlæsning Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa. Undervisningen omfatter følgende indholdsområder: Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold Samfund og kultur Almene og personlige forhold. Individuelt emne 13

14 Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det. Sproglig viden og bevidsthed - Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet. Dokumentation - Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet til eksamen. Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde. Afsluttende bedømmelse gældende for alle niveauer - Der gives én afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. Eksamen gældende for alle niveauer For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb, se nedenstående afsnit. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. Karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation. Såvel elevens skriftlighed som mundtlighed indgår i bedømmelsen i det omfang, det fremgår af kravene i den enkelte eksamensopgave. Prøven tager sit udgangspunkt dels i en eller flere lokalt udarbejdede eksamensopgaver og følger de heri nærmere anførte regler og retningslinjer for opgaveløsning, dels i elevens dokumentation i forbindelse med elevens individuelle emne. Elevens dokumentation i forbindelse med det individuelle emne skal ikke fremsendes til censor. Skolen kan fastsætte en forberedelsestid. Prøven varer ca. 30 minutter. Skolen kan fastsætte en eksamensform, der indebærer, at tildelingen af eksamensspørgsmål kan ske på anden måde end gennem lodtrækning. Endvidere kan skolen fastsætte en eksamensform, der indebærer, at en lokalt udarbejdet opgave kan indgå i flere end 3 eksamensspørgsmål. Skolen fastsætter de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan. 14

15 SOSU Tysk Formålet med faget er, at eleven tilegner sig færdigheder i faget med henblik på at kunne anvende sproget i kommunikative situationer i både almene og erhvervsrelaterede forhold. Målet med undervisningen er, at eleven: 1) styrker sine færdigheder i at læse, forstå og forholde sig til tyske tekster af almen, samfundsmæssig, erhvervsmæssig og erhvervsfaglig art, 2) styrker sine færdigheder i at udtrykke sig mundtligt på fremmedsproget, 3) styrker sine færdigheder i at formulere sig skriftligt om personlige og erhvervsrelaterede forhold på fremmedsproget, 4) opnår viden om sprogets anvendelse i praksis, herunder omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet, og 5) opnår kendskab til almene, samfundsmæssige, erhvervsmæssige og erhvervsfaglige forhold i det fremmedsprogede område og kan perspektivere til egne forhold. Varighed: 1 uge Bedømmelse - Karakteren i form af bestået/ikke bestået fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens kompetence i forhold til de opstillede mål. 15

16 Innovation og opstart af egen virksomhed Mål: at eleven får kendskab til metoder til at arbejde innovativt, og får et generelt kendskab til opmærksomhedspunkter i forbindelse med det at starte egen virksomhed. Bedømmelse: bestået/ ikke bestået. Valgfaget er til dig der leger med tanken om at starte egen virksomhed inden for det sociale/sundhedsfaglige område, eller blot er nysgerrig på dette. Inden for social og sundhedsområdet er det muligt at starte f.eks. sit eget opholdssted, servicevirksomhed, private dagpleje eller noget helt unikt, som kun du har tænkt på. Du vil gennem oplæg og øvelser blive introduceret til det at tænke og arbejde innovativt. Endvidere vil der være oplæg der berører de lovgivningsmæssige og økonomiske aspekter vedrørende virksomhedsopstart. Udover oplæggene vil valgfaget primært være tilrettelagt som projektarbejde, hvor man kan arbejde med forretningsplan, og markedsføring for en fiktiv virksomhed. F.eks. logo og produktudvikling. Varighed: 1 uge 16

17 SOSU som håndværk Varighed: 1 uge Deltagere: SSH og SSA elever Formålet: er at eleven udvikler evnen til at udføre nogle rent praktiske arbejdsopgaver i plejen af borger/patient samt en øget opmærksomhed på at planlægge, udføre og evaluere plejen indenfor eget ansvars- og kompetenceområde. Der arbejdes ud fra tankegangen omkring SOSU SKILLS, hvor eleverne trænes i at reflektere højt under udførslen af plejen. Udgangspunktet for plejen er små cases, udarbejdet af underviserne eller oplevet af eleverne selv. Målet: 1. er, at eleven, med respekt for det enkelte menneske, kan tilrettelægge, udføre og evaluere plejen, ex. personlig pleje, sengeredning, mundpleje, stomipleje, injektionsteknik, blodtryks- og pulsmåling og fodpleje. 2. er, at eleven kan observere ændringer i borger/patients sundhedstilstand og reagere herpå. 3. er, at eleven kan anvende rene og sterile teknikker i plejen. 4. er, at eleven trænes til bevidst at arbejde med refleksion over eget arbejde. Bedømmelse: Gennemført eller ikke-gennemført 17

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013 VALGFAGSKATALOG sfortegnelse Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013... 1 Studietur... 2 Drama... 3 Naturfag... 4 Æstetik og kreativitet... 5 Kost og motion... 6 Mindfulness... 7 Psykisk førstehjælp... 9 Vildmarksliv...

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE

ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSSKOLENS GRUNDUDDANNELSE 2014/2015 2 sfortegnelse Generel orientering om HG 2 Side 4 Dansk niveau D (½ år) Side 6 Dansk niveau C (½ år) Side 7 Engelsk

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere