1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed"

Transkript

1 Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat -adresse 4 Medarbejder havde ikke handlet i strid med loyalitetspligten eller markedsføringsloven 5 Forskelsbehandling pga. alder ved indkaldelse til ansættelsessamtale 6 Sikkerhedsrepræsentant opsagt på grund af uacceptabelt meget fravær 7 Faglig voldgiftstilkendegivelse om overtrædelse af arbejdstidsdirektivet

2 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel Af Tina Reissmann Østre Landsret har i en dom af 16. december 2009 fastslået, at funktionærlovens opsigelsesvarsler er minimumsvarsler med den konsekvens, at en medarbejder, der var ansat efter reglerne i funktionærloven, kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. Medarbejderen blev ansat hos sin arbejdsgiver den 1. september Ansættelsesaftalen var underlagt funktionærlovens regler, og opsigelsesvarslerne var i overensstemmelse hermed. Medarbejderen opsagde den 3. september 2007 sin stilling til fratræden ved udgangen af januar 2008; altså et varsel på knap 5 måneder. Medarbejderen var på opsigelsestidspunktet sygemeldt. Den 5. september 2007 meddelte arbejdsgiveren imidlertid, at han betragtede ansættelsesforholdet som ophørt ultimo oktober 2007, da medarbejderen havde 1 måneds opsigelse. Det var ubestridt, at opsigelsesvarslet i medarbejderens ansættelsesaftale skulle forstås i overensstemmelse med funktionærloven. Det følger af funktionærlovens 2, stk. 6, 1. pkt., at: "Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang". Derudover følger det af forarbejderne til funktionærlovens 2, at bestemmelsen fastsætter "ufravigelige Minimumsregler for Varslets længde". På denne baggrund fastslog Østre Landsret, at medarbejderen var berettiget til at opsige sin stilling den 3. september 2007 til fratræden ved udgangen af januar Medarbejderen var således berettiget til at opsige sin stilling med et varsel på mere end 1 måned. Derudover fastslog Landsretten, at det var uden betydning, at medarbejderen var sygemeldt på opsigelsestidspunktet. Medarbejderen fik tilkendt løn og feriepenge frem til udgangen af januar Dommen viser, at en medarbejder er berettiget til at opsige sin stilling med et længere varsel end funktionærlovens varsel på 1 måned. Såvel arbejdsgiveren som medarbejderen kan dermed behandle den anden part mere gunstigt end efter loven. Set ud fra et arbejdsgiversynspunkt vil det imidlertid ikke altid være gunstigt, at en medarbejder siger op med et længere varsel. Eksempelvis kan arbejdsgiveren af forretningsmæssige årsager være nødt til at fritstille medarbejderen umiddelbart efter, at medarbejderen har sagt op, fordi medarbejderen planlægger konkurrerende virksomhed. Arbejdsgiveren tvinges derved til at betale løn til en fritstillet medarbejder i en længere periode end 1 måned og kan alene modregne indtægt fra andet ikke-konkurrerende arbejde under iagttagelse af reglerne om minimalerstatning. Såfremt arbejdsgiveren ønsker, at ansættelsesforholdet ophører tidligere end varslet af medarbejderen, er arbejdsgiveren derfor nødsaget til om muligt - at kontraopsige ansættelsesforholdet.

3 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Af Gitte Westall En medarbejders videregivelse af oplysninger til sin kommende arbejdsgiver om sin eksisterende arbejdsgivers salg til nøglekunder og oplysninger om et tredje kundeforhold var i strid med markedsføringsloven. Det viser Sø- og Handelsrettens dom af 19. januar En medarbejder havde i sin opsigelsesperiode videregivet en række oplysninger til sin kommende arbejdsgiver vedrørende medarbejderens eksisterende arbejdsgivers kundeforhold, herunder oplysninger om arbejdsgiverens salg til to konkrete nøglekunder samt en række øvrige oplysninger relateret til en tredje kunde. Sø- og Handelsretten fandt, at medarbejderen herved havde handlet i strid med markedsføringsloven. Videregivelse af oplysninger om arbejdsgiverens salg til de to nøglekunder blev anset for videregivelse af forretningshemmeligheder i strid med markedsføringslovens 19, mens den systematiske videregivelse af oplysninger om det tredje kundeforhold var i strid med markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik. Medarbejderens nye arbejdsgiver blev samtidig anset for at have handlet i strid med både markedsføringslovens 1 og 19 ved at benytte sig af oplysningerne fra medarbejderen, idet den nye arbejdsgiver herved havde opnået et konkurrencemæssigt forspring. I konsekvens heraf blev den tidligere arbejdsgiver tilkendt en erstatning fra både medarbejderen og dennes nye arbejdsgiver, der blev fastsat skønsmæssigt til i alt kr Ved fastsættelsen af erstatningen blev der lagt vægt på, at den ene af kunderne i forvejen havde udtrykt utilfredshed med samarbejdet med den tidligere arbejdsgiver, og at der ikke var noget opsigelsesvarsel i aftaleforholdet med kunden. Dommen viser, at markedsføringsloven yder en vis beskyttelse overfor tidligere medarbejderes konkurrenceskadelige adfærd. Den krænkede arbejdsgiver havde dog i denne sag, via genskabelse af medarbejderens slettede s, mulighed for at fremlægge en omfattende korrespondance mellem medarbejderen og dennes nye arbejdsgiver og derved dokumentere den konkurrenceskadelige adfærd. Begrænsningen i beskyttelsen efter markedsføringsloven kommer dog også til udtryk i dommens resultat, idet erstatningen blev fastsat skønsmæssigt til cirka 1/6 af den nedlagte påstand. 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat adresse Af Henriette Stakemann Det er i strid med den ansættelsesretlige loyalitetspligt, når en medarbejder - uden at have nogen grund hertil - videresender kundeoplysninger til sin private . Dette var blandt andet en af årsagerne til, at Østre Landsret i en dom af 10. december 2009 fandt bortvisningen af en medarbejder berettiget. I sagen havde medarbejderen opsagt sin stilling i januar måned til fratræden ved udgangen af februar måned. Dagen før medarbejderen meddelte arbejdsgiveren sin opsigelse, havde han sendt en række arbejdsrelaterede s til sin private adresse, herunder s der vedrørte kundemøder, der skulle afholdes efter, at han selv var fratrådt. Umiddelbart inden opsigelsen havde medarbejderen aftalt med en anden opsagt kollega, at dennes nyetablerede virksomhed, der var konkurrerende i forhold til arbejdsgiveren, skulle have kontor på medarbejderens adresse, ligesom medarbejderen også havde

4 overdraget et registreret domænenavn - der skulle være virksomhedens fremtidige navn - til samme kollega. Da arbejdsgiveren blev bekendt med medarbejderens videresendelse af s og registreringen af en virksomhed på medarbejderens adresse, bortviste arbejdsgiveren medarbejderen grundet illoyalitet. Medarbejderen bestred, at han havde drøftet opstarten af konkurrerende virksomhed med kollegaen før bortvisningen. Under retssagen kom det imidlertid frem, at medarbejderens kollega allerede i starten af januar havde skrevet om deres fælles opstart af selvstændig virksomhed på "Messenger". Østre Landsret tiltrådte arbejdsgiverens bortvisning af medarbejderen. Landsretten lagde i denne forbindelse vægt på, at medarbejderen samlet set havde handlet illoyalt over for arbejdsgiveren, herunder ved at videresende de pågældende s til sin private . Det blev herudover tillagt vægt, at kollegaen havde omtalt deres fælles opstart af virksomhed, og at medarbejderen havde stillet et lokale til rådighed og havde overdraget virksomhedens navn til kollegaen. Dommen viser, at det ved bortvisning af en medarbejder grundet illoyalitet er væsentligt som arbejdsgiver at kunne dokumentere medarbejderens adfærd, hvilket i denne sag var muligt gennem blandt andet fremlæggelse af de s, som medarbejderen havde videresendt til sig selv. 4 Medarbejder havde ikke handlet i strid med loyalitetspligten eller markedsføringsloven Af Sussi L. Skovgaard-Holm Det påhviler arbejdsgiveren at dokumentere, at en medarbejder har handlet i strid med enten den ansættelsesretlige loyalitetspligt og/eller markedsføringsloven. Det viser Sø- og Handelsrettens dom af 22. december 2009, hvor en arbejdsgivers bortvisning af en medarbejder blev fundet uberettiget. Medarbejderen var ansat som leder i en virksomhed, der var beskæftiget med luftrensning. I juni måned meddelte medarbejderen sin opsigelse til arbejdsgiveren. Tidligere på året havde medarbejderen sammen med en samarbejdspartner stiftet et selskab S, der ligeledes var beskæftiget med luftrensning. Det var hensigten, at medarbejderen skulle arbejde i dette selskab efter udløbet af opsigelsesperioden. I opsigelsesperioden blev arbejdsgiveren kontaktet af en kunde, som arbejdsgiveren netop havde været på besøg hos. Kunden havde modtaget et brev fra S, hvori S tilbød sine ydelser til kunden. Kort tid herefter blev medarbejderen bortvist af arbejdsgiveren. Under sagen, der var del af et større sagskompleks, kom det frem, at brevet til kunden var sendt af medarbejderens samarbejdspartner, uden at medarbejderen havde været vidende herom.

5 Sø - og Handelsretten gav medarbejderen medhold i, at bortvisningen var uberettiget, idet retten henviste til, at de forberedelseshandlinger, som medarbejderen havde foretaget ved at stifte selskabet, var tilpas fjerntliggende og ikke indebar et forsøg på konkurrerende virksomhed under ansættelsen. Videre afviste Sø- og Handelsretten, at medarbejderen havde handlet i strid med markedsføringsloven, idet det ikke var dokumenteret, at medarbejderen havde udnyttet forretningshemmeligheder eller kundeoplysninger. Dette også selvom det efter rettens opfattelse forekom mærkværdigt, at selskabet netop havde rettet henvendelse til den pågældende kunde, idet retten ikke fandt grundlag for at afvise, at samarbejdspartneren kunne have fundet kunden ved søgning på internettet som forklaret af samarbejdspartneren. Dommen viser, at det både i tilfælde af en bortvisning og i forhold til beskyttelsen efter markedsføringsloven er afgørende, at man som arbejdsgiver kan føre bevis for den tidligere medarbejders illoyale adfærd, og at denne bevisbyrde kan være svær at løfte. Hvordan sikrer en virksomhed sig bedst? Her i nyhedsbrevet har vi omtalt tre domme, der vedrører medarbejderes illoyalitet i forbindelse med etablering af konkurrerende virksomhed eller ansættelse hos en konkurrent. Som det fremgår, er det afgørende, både i forhold til berettigelsen af en bortvisning og i forhold til en medarbejders overtrædelse af markedsføringsloven, at arbejdsgiveren kan føre bevis for medarbejderens illoyale adfærd. Samtidig er beskyttelsen efter markedsføringsloven ofte begrænset og vil i langt de fleste tilfælde maksimalt føre til tilkendelse af en skønsmæssig erstatning, der ikke dækker arbejdsgiverens reelle tab. Hvad kan man som arbejdsgiver gøre for at imødegå konkurrencen fra tidligere medarbejdere og forbedre sin retsstilling ved mistanke om illoyalitet? Over for nøglemedarbejdere, der kan påvirke en virksomhed konkurrencemæssigt efter fratrædelsen, opnås den mest effektive beskyttelse mod medarbejdernes konkurrerende adfærd utvivlsomt ved at indarbejde konkurrence- og/eller kundeklausuler i ansættelseskontrakten. Herudover kan indarbejdelse af medarbejderklausuler i ansættelseskontrakterne være relevant i visse situationer. En virksomhed kan dog også søge at optimere sin bevismæssige stilling for det tilfælde, at mistanke om illoyalitet måtte opstå. Dette kan gøres ved at implementere en effektiv it-politik, der dels sikrer mulighed for adgang til medarbejdernes s, dels sikrer en procedure, hvorefter ældre korrespondance kan genfindes på virksomhedens servere - også selvom korrespondancen efterfølgende måtte være slettet fra medarbejderens arbejdscomputer. Vi bistår løbende virksomheder med udarbejdelse af konkurrencebegrænsende klausuler, herunder konkurrence- og kundeklausuler samt gennemgang og udarbejdelse af it-politikker tilpasset den enkelte virksomheds behov.

6 5 Forskelsbehandling pga. alder ved indkaldelse til ansættelsessamtale Af Claus Mikkelsen Ligebehandlingsnævnet har den 16. december 2009 afgjort, at en offentlig myndighed havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven, idet en 58-årig ansøger ikke blev indkaldt til samtale. En 58-årig kemiingeniør havde søgt en stilling som tilsynschef hos en offentlig myndighed. Ansøgeren havde tidligere erfaring dels fra myndigheden, dels fra en række ledende stillinger i det private erhvervsliv. Myndigheden havde vurderet, at ansøgeren var kvalificeret til stillingen, men pga. det store ansøgerfelt med mange kvalificerede ansøgere havde myndigheden primært lagt vægt på, om ansøgerne havde ledelseserfaring fra en offentlig myndighed. Ansøgeren blev derfor ikke indkaldt til en samtale. april 2009 fra Østre Landsret, som vi tidligere har omtalt i vores nyhedsbrev fra juni 2009, havde virksomheden krænket forskelsbehandlingsloven ved manglende pensionsindbetaling. Landsretten tilkendte kr til hver af de tre medarbejdere i sagen. Afgørelsen viser, at arbejdsgivere skal være meget opmærksomme på, at de ikke - mere eller mindre ubevidst måske - diskriminerer ansøgere, hvis der forekommer en "statistisk" skæv aldersfordeling i ansøgerfeltet. Der skal altså foreligge reelle argumenter for, hvorfor arbejdsgiveren ikke indkalder ældre kvalificerede ansøgere til samtale. Ligebehandlingsnævnet fandt, at myndigheden havde udsat ansøgeren for direkte forskelsbehandling ved ikke at indkalde ham til samtale. Nævnet lagde vægt på, at de 11 ansøgere, som blev indkaldt til samtale alle var under 50 år, mens 10 ud af de øvrige 13 kvalificerede ansøgere der ikke blev indkaldt til samtale, var over 50 år. Nævnet fandt ikke, at myndigheden havde bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Nævnet lagde vægt på, at det kriterium, som myndigheden havde oplyst var afgørende for, om en ansøger blev indkaldt til samtale - nemlig ledelseserfaring fra en offentlig myndighed - ikke udgjorde et tilstrækkeligt bevis. Nævnet noterede sig da også, at 6 af de ansøgere, som var indkaldt til samtale, var interne ansøgere fra Beskæftigelsesministeriet, og at disse ansøgere var kendt af myndigheden som kvalificerede til en lederstilling, men rent faktisk ikke havde ledelseserfaring fra en offentlig myndighed. Ansøgeren havde ikke nedlagt påstand om godtgørelse i sagen. Hvis ansøgeren havde nedlagt påstand herom, må det forventes, at han ville være blevet tilkendt en godtgørelse. Det er vanskeligt at vurdere, hvad niveauet for godtgørelsen - på grund af den sparsomme praksis - ville have været, navnlig når forskelsbehandlingen ikke er sket i forbindelse med en afskedigelse. I en dom af 17.

7 6 Sikkerhedsrepræsentant opsagt på grund af uacceptabelt meget fravær Af Jacob Falsner Københavns Byret fastslog i en dom af 19. oktober 2009, at betydeligt fravær var den fornødne "tvingende årsag" til, at en kommune sagligt kunne afskedige en sikkerhedsrepræsentant. Sagen drejede sig om en medarbejder, der siden sin tiltrædelse i 2002 havde deltaget i ni fraværssamtaler på grund af betydeligt fravær. Ved den niende fraværssamtale modtog medarbejderen en advarsel. Kommunen krævede, at medarbejderen herefter inden for en tre måneders periode skulle rette op på forholdene, herunder skulle medarbejderen udligne sit underskud på sin flekstidskonto i overensstemmelse med kommunens regler. Inden de tre måneder var gået, afskedigede kommunen medarbejderen, idet kommunen konstaterede, at medarbejderen ikke efterlevede de stillede krav. Medarbejderen, som var særligt beskyttet i kraft af hendes status som sikkerhedsrepræsentant, gjorde under sagen blandt andet gældende, at der ikke var tvingende årsager til at afskedige hende. Byretten fastslog, at afskedigelsen var begrundet i tvingende årsager, idet retten lagde vægt på: Hyppigheden og varigheden af medarbejderens fravær, herunder den løbende minussaldo på flekstidskontoen At der gentagne gange var afholdt samtaler om medarbejderens høje fravær At fraværet havde været til gene for driften. Kommunens afskedigelse af medarbejderen inden udløbet af tre måneders perioden, måtte ifølge retten være en for medarbejderen påregnelig konsekvens, når det inden udløbet af tre måneders perioden kunne konstateres, at fraværet fortsat var uacceptabelt højt. Dommen viser, hvornår der kan foreligge tvingende årsager til afskedigelse på grund af et uacceptabelt højt fravær. Endvidere viser dommen, at en arbejdsgiver, som giver en medarbejder en frist til at rette op på nogle uacceptable forhold, ikke nødvendigvis skal afvente udløbet af en sådan frist, inden arbejdsgiveren tager yderligere skridt, hvis det forinden står klart, at medarbejderen ikke efterlever de krav, som arbejdsgiveren har stillet. Dommen er ikke anket.

8 7 Faglig voldgiftstilkendegivelse om overtrædelse af arbejdstidsdirektivet Af Rasmus Høj Christensen Efter en faglig voldgiftstilkendegivelse af 8. december 2009 har et rengøringsselskab betalt en bod på kr for overtrædelse af arbejdstidsreglerne. Sagen vedrørte en 42-årig serviceassistent, som var ansat til at gøre rent i et supermarked. Serviceassistenten blev lukket ind i supermarkedet om aftenen af et vagtselskab og var forhindret i at forlade arbejdspladsen før, de første af supermarkedets ansatte mødte om morgenen. Serviceassistenten kunne dog holde pause i kantinen. Rengøringsselskabet bestred ikke, at medarbejderen havde haft en gennemsnitlig arbejdstid på 54 timer om ugen i løbet af en 7-måneders periode. Det var ligeledes ubestridt, at medarbejderen i flere omgange i forbindelse med supermarkedets søndagsåbning havde arbejdet i langt flere end 12 dage i træk. På den baggrund konstaterede opmanden, at der havde været tale om en grov overtrædelse af såvel 6 i DA/LO-aftalen om implementering af arbejdstidsdirektivet som af arbejdstidsreglerne i samme overenskomsts 1, stk. 8. Det var en skærpende omstændighed, at der altovervejende var tale om natarbejde. Medarbejderen fik dog ikke medhold i, at arbejdsgiveren skulle kompensere ham for manglende frokostpause, eftersom opmanden fandt, at medarbejderen udmærket kunne siges at holde pause i kantinen, selvom arbejdspladsen ikke kunne forlades om natten. På baggrund af den grove krænkelse af arbejdstidsdirektivet fastsatte opmanden en bod på kr Tilkendegivelsen viser - selvom den ikke er bindende - at det må forventes, at overtrædelse af bestemmelser i overenskomster, der følger af arbejdstidsdirektivet, vil blive sanktioneret relativt hårdt. Boden indgik som en del af en forligsmæssig løsning mellem parterne i forbindelse med medarbejderens fratræden.

9 Kontakt Tina Reissmann, partner Henriette Stakemann, partner Gitte Westall senior Rasmus Høj Christensen Sussi L. Skovgaard-Holm Christina L. Bøje Nielsen Jacob Falsner Claus Mikkelsen Frederik Waage fuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon OM PLESNER. Med 200 jurister og en samlet stab på 350 medarbejdere er Plesner et af landets førende internationale firmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste firma - det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning." Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekrutterings vanskeligheder Stor personaleomsætningshastighed kan være et problem. Der

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MAJ 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om lettere adgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft... 1 To domme om beregning af feriegodtgørelse af bonus... 3 Ny opmandskendelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Virksomhedsoverdragelse i konkurs 2 Ferielovens regler om varsling af hovedferie i opsigelsesperiode kan fraviges ved forudgående aftale 3 Sagligt at GPS-overvåge arbejdstid 4 Skærpede aflønningsregler

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget Indhold 1 Principiel dom fra Højesteret om ansættelsesbeviser 2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget 3 Ret til bonus var ikke længere privilegeret 4 Orientering om immigration

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Aftale om gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden for en salgsassistent i en forretning ikke i strid med funktionærlovens 2, stk. 6.

Aftale om gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden for en salgsassistent i en forretning ikke i strid med funktionærlovens 2, stk. 6. U.2004.2453H Aftale om gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden for en salgsassistent i en forretning ikke i strid med funktionærlovens 2, stk. 6. A blev den 5. marts 2001 ansat som salgsassistent

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2003

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2003 AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET RETTIDIG OMHU OGSÅ VIGTIG I ANSÆTTELSESRETTEN ANSÆTTELSESRETLIG LEGAL AUDIT OG

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere