1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed"

Transkript

1 Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat -adresse 4 Medarbejder havde ikke handlet i strid med loyalitetspligten eller markedsføringsloven 5 Forskelsbehandling pga. alder ved indkaldelse til ansættelsessamtale 6 Sikkerhedsrepræsentant opsagt på grund af uacceptabelt meget fravær 7 Faglig voldgiftstilkendegivelse om overtrædelse af arbejdstidsdirektivet

2 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel Af Tina Reissmann Østre Landsret har i en dom af 16. december 2009 fastslået, at funktionærlovens opsigelsesvarsler er minimumsvarsler med den konsekvens, at en medarbejder, der var ansat efter reglerne i funktionærloven, kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. Medarbejderen blev ansat hos sin arbejdsgiver den 1. september Ansættelsesaftalen var underlagt funktionærlovens regler, og opsigelsesvarslerne var i overensstemmelse hermed. Medarbejderen opsagde den 3. september 2007 sin stilling til fratræden ved udgangen af januar 2008; altså et varsel på knap 5 måneder. Medarbejderen var på opsigelsestidspunktet sygemeldt. Den 5. september 2007 meddelte arbejdsgiveren imidlertid, at han betragtede ansættelsesforholdet som ophørt ultimo oktober 2007, da medarbejderen havde 1 måneds opsigelse. Det var ubestridt, at opsigelsesvarslet i medarbejderens ansættelsesaftale skulle forstås i overensstemmelse med funktionærloven. Det følger af funktionærlovens 2, stk. 6, 1. pkt., at: "Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang". Derudover følger det af forarbejderne til funktionærlovens 2, at bestemmelsen fastsætter "ufravigelige Minimumsregler for Varslets længde". På denne baggrund fastslog Østre Landsret, at medarbejderen var berettiget til at opsige sin stilling den 3. september 2007 til fratræden ved udgangen af januar Medarbejderen var således berettiget til at opsige sin stilling med et varsel på mere end 1 måned. Derudover fastslog Landsretten, at det var uden betydning, at medarbejderen var sygemeldt på opsigelsestidspunktet. Medarbejderen fik tilkendt løn og feriepenge frem til udgangen af januar Dommen viser, at en medarbejder er berettiget til at opsige sin stilling med et længere varsel end funktionærlovens varsel på 1 måned. Såvel arbejdsgiveren som medarbejderen kan dermed behandle den anden part mere gunstigt end efter loven. Set ud fra et arbejdsgiversynspunkt vil det imidlertid ikke altid være gunstigt, at en medarbejder siger op med et længere varsel. Eksempelvis kan arbejdsgiveren af forretningsmæssige årsager være nødt til at fritstille medarbejderen umiddelbart efter, at medarbejderen har sagt op, fordi medarbejderen planlægger konkurrerende virksomhed. Arbejdsgiveren tvinges derved til at betale løn til en fritstillet medarbejder i en længere periode end 1 måned og kan alene modregne indtægt fra andet ikke-konkurrerende arbejde under iagttagelse af reglerne om minimalerstatning. Såfremt arbejdsgiveren ønsker, at ansættelsesforholdet ophører tidligere end varslet af medarbejderen, er arbejdsgiveren derfor nødsaget til om muligt - at kontraopsige ansættelsesforholdet.

3 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Af Gitte Westall En medarbejders videregivelse af oplysninger til sin kommende arbejdsgiver om sin eksisterende arbejdsgivers salg til nøglekunder og oplysninger om et tredje kundeforhold var i strid med markedsføringsloven. Det viser Sø- og Handelsrettens dom af 19. januar En medarbejder havde i sin opsigelsesperiode videregivet en række oplysninger til sin kommende arbejdsgiver vedrørende medarbejderens eksisterende arbejdsgivers kundeforhold, herunder oplysninger om arbejdsgiverens salg til to konkrete nøglekunder samt en række øvrige oplysninger relateret til en tredje kunde. Sø- og Handelsretten fandt, at medarbejderen herved havde handlet i strid med markedsføringsloven. Videregivelse af oplysninger om arbejdsgiverens salg til de to nøglekunder blev anset for videregivelse af forretningshemmeligheder i strid med markedsføringslovens 19, mens den systematiske videregivelse af oplysninger om det tredje kundeforhold var i strid med markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik. Medarbejderens nye arbejdsgiver blev samtidig anset for at have handlet i strid med både markedsføringslovens 1 og 19 ved at benytte sig af oplysningerne fra medarbejderen, idet den nye arbejdsgiver herved havde opnået et konkurrencemæssigt forspring. I konsekvens heraf blev den tidligere arbejdsgiver tilkendt en erstatning fra både medarbejderen og dennes nye arbejdsgiver, der blev fastsat skønsmæssigt til i alt kr Ved fastsættelsen af erstatningen blev der lagt vægt på, at den ene af kunderne i forvejen havde udtrykt utilfredshed med samarbejdet med den tidligere arbejdsgiver, og at der ikke var noget opsigelsesvarsel i aftaleforholdet med kunden. Dommen viser, at markedsføringsloven yder en vis beskyttelse overfor tidligere medarbejderes konkurrenceskadelige adfærd. Den krænkede arbejdsgiver havde dog i denne sag, via genskabelse af medarbejderens slettede s, mulighed for at fremlægge en omfattende korrespondance mellem medarbejderen og dennes nye arbejdsgiver og derved dokumentere den konkurrenceskadelige adfærd. Begrænsningen i beskyttelsen efter markedsføringsloven kommer dog også til udtryk i dommens resultat, idet erstatningen blev fastsat skønsmæssigt til cirka 1/6 af den nedlagte påstand. 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat adresse Af Henriette Stakemann Det er i strid med den ansættelsesretlige loyalitetspligt, når en medarbejder - uden at have nogen grund hertil - videresender kundeoplysninger til sin private . Dette var blandt andet en af årsagerne til, at Østre Landsret i en dom af 10. december 2009 fandt bortvisningen af en medarbejder berettiget. I sagen havde medarbejderen opsagt sin stilling i januar måned til fratræden ved udgangen af februar måned. Dagen før medarbejderen meddelte arbejdsgiveren sin opsigelse, havde han sendt en række arbejdsrelaterede s til sin private adresse, herunder s der vedrørte kundemøder, der skulle afholdes efter, at han selv var fratrådt. Umiddelbart inden opsigelsen havde medarbejderen aftalt med en anden opsagt kollega, at dennes nyetablerede virksomhed, der var konkurrerende i forhold til arbejdsgiveren, skulle have kontor på medarbejderens adresse, ligesom medarbejderen også havde

4 overdraget et registreret domænenavn - der skulle være virksomhedens fremtidige navn - til samme kollega. Da arbejdsgiveren blev bekendt med medarbejderens videresendelse af s og registreringen af en virksomhed på medarbejderens adresse, bortviste arbejdsgiveren medarbejderen grundet illoyalitet. Medarbejderen bestred, at han havde drøftet opstarten af konkurrerende virksomhed med kollegaen før bortvisningen. Under retssagen kom det imidlertid frem, at medarbejderens kollega allerede i starten af januar havde skrevet om deres fælles opstart af selvstændig virksomhed på "Messenger". Østre Landsret tiltrådte arbejdsgiverens bortvisning af medarbejderen. Landsretten lagde i denne forbindelse vægt på, at medarbejderen samlet set havde handlet illoyalt over for arbejdsgiveren, herunder ved at videresende de pågældende s til sin private . Det blev herudover tillagt vægt, at kollegaen havde omtalt deres fælles opstart af virksomhed, og at medarbejderen havde stillet et lokale til rådighed og havde overdraget virksomhedens navn til kollegaen. Dommen viser, at det ved bortvisning af en medarbejder grundet illoyalitet er væsentligt som arbejdsgiver at kunne dokumentere medarbejderens adfærd, hvilket i denne sag var muligt gennem blandt andet fremlæggelse af de s, som medarbejderen havde videresendt til sig selv. 4 Medarbejder havde ikke handlet i strid med loyalitetspligten eller markedsføringsloven Af Sussi L. Skovgaard-Holm Det påhviler arbejdsgiveren at dokumentere, at en medarbejder har handlet i strid med enten den ansættelsesretlige loyalitetspligt og/eller markedsføringsloven. Det viser Sø- og Handelsrettens dom af 22. december 2009, hvor en arbejdsgivers bortvisning af en medarbejder blev fundet uberettiget. Medarbejderen var ansat som leder i en virksomhed, der var beskæftiget med luftrensning. I juni måned meddelte medarbejderen sin opsigelse til arbejdsgiveren. Tidligere på året havde medarbejderen sammen med en samarbejdspartner stiftet et selskab S, der ligeledes var beskæftiget med luftrensning. Det var hensigten, at medarbejderen skulle arbejde i dette selskab efter udløbet af opsigelsesperioden. I opsigelsesperioden blev arbejdsgiveren kontaktet af en kunde, som arbejdsgiveren netop havde været på besøg hos. Kunden havde modtaget et brev fra S, hvori S tilbød sine ydelser til kunden. Kort tid herefter blev medarbejderen bortvist af arbejdsgiveren. Under sagen, der var del af et større sagskompleks, kom det frem, at brevet til kunden var sendt af medarbejderens samarbejdspartner, uden at medarbejderen havde været vidende herom.

5 Sø - og Handelsretten gav medarbejderen medhold i, at bortvisningen var uberettiget, idet retten henviste til, at de forberedelseshandlinger, som medarbejderen havde foretaget ved at stifte selskabet, var tilpas fjerntliggende og ikke indebar et forsøg på konkurrerende virksomhed under ansættelsen. Videre afviste Sø- og Handelsretten, at medarbejderen havde handlet i strid med markedsføringsloven, idet det ikke var dokumenteret, at medarbejderen havde udnyttet forretningshemmeligheder eller kundeoplysninger. Dette også selvom det efter rettens opfattelse forekom mærkværdigt, at selskabet netop havde rettet henvendelse til den pågældende kunde, idet retten ikke fandt grundlag for at afvise, at samarbejdspartneren kunne have fundet kunden ved søgning på internettet som forklaret af samarbejdspartneren. Dommen viser, at det både i tilfælde af en bortvisning og i forhold til beskyttelsen efter markedsføringsloven er afgørende, at man som arbejdsgiver kan føre bevis for den tidligere medarbejders illoyale adfærd, og at denne bevisbyrde kan være svær at løfte. Hvordan sikrer en virksomhed sig bedst? Her i nyhedsbrevet har vi omtalt tre domme, der vedrører medarbejderes illoyalitet i forbindelse med etablering af konkurrerende virksomhed eller ansættelse hos en konkurrent. Som det fremgår, er det afgørende, både i forhold til berettigelsen af en bortvisning og i forhold til en medarbejders overtrædelse af markedsføringsloven, at arbejdsgiveren kan føre bevis for medarbejderens illoyale adfærd. Samtidig er beskyttelsen efter markedsføringsloven ofte begrænset og vil i langt de fleste tilfælde maksimalt føre til tilkendelse af en skønsmæssig erstatning, der ikke dækker arbejdsgiverens reelle tab. Hvad kan man som arbejdsgiver gøre for at imødegå konkurrencen fra tidligere medarbejdere og forbedre sin retsstilling ved mistanke om illoyalitet? Over for nøglemedarbejdere, der kan påvirke en virksomhed konkurrencemæssigt efter fratrædelsen, opnås den mest effektive beskyttelse mod medarbejdernes konkurrerende adfærd utvivlsomt ved at indarbejde konkurrence- og/eller kundeklausuler i ansættelseskontrakten. Herudover kan indarbejdelse af medarbejderklausuler i ansættelseskontrakterne være relevant i visse situationer. En virksomhed kan dog også søge at optimere sin bevismæssige stilling for det tilfælde, at mistanke om illoyalitet måtte opstå. Dette kan gøres ved at implementere en effektiv it-politik, der dels sikrer mulighed for adgang til medarbejdernes s, dels sikrer en procedure, hvorefter ældre korrespondance kan genfindes på virksomhedens servere - også selvom korrespondancen efterfølgende måtte være slettet fra medarbejderens arbejdscomputer. Vi bistår løbende virksomheder med udarbejdelse af konkurrencebegrænsende klausuler, herunder konkurrence- og kundeklausuler samt gennemgang og udarbejdelse af it-politikker tilpasset den enkelte virksomheds behov.

6 5 Forskelsbehandling pga. alder ved indkaldelse til ansættelsessamtale Af Claus Mikkelsen Ligebehandlingsnævnet har den 16. december 2009 afgjort, at en offentlig myndighed havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven, idet en 58-årig ansøger ikke blev indkaldt til samtale. En 58-årig kemiingeniør havde søgt en stilling som tilsynschef hos en offentlig myndighed. Ansøgeren havde tidligere erfaring dels fra myndigheden, dels fra en række ledende stillinger i det private erhvervsliv. Myndigheden havde vurderet, at ansøgeren var kvalificeret til stillingen, men pga. det store ansøgerfelt med mange kvalificerede ansøgere havde myndigheden primært lagt vægt på, om ansøgerne havde ledelseserfaring fra en offentlig myndighed. Ansøgeren blev derfor ikke indkaldt til en samtale. april 2009 fra Østre Landsret, som vi tidligere har omtalt i vores nyhedsbrev fra juni 2009, havde virksomheden krænket forskelsbehandlingsloven ved manglende pensionsindbetaling. Landsretten tilkendte kr til hver af de tre medarbejdere i sagen. Afgørelsen viser, at arbejdsgivere skal være meget opmærksomme på, at de ikke - mere eller mindre ubevidst måske - diskriminerer ansøgere, hvis der forekommer en "statistisk" skæv aldersfordeling i ansøgerfeltet. Der skal altså foreligge reelle argumenter for, hvorfor arbejdsgiveren ikke indkalder ældre kvalificerede ansøgere til samtale. Ligebehandlingsnævnet fandt, at myndigheden havde udsat ansøgeren for direkte forskelsbehandling ved ikke at indkalde ham til samtale. Nævnet lagde vægt på, at de 11 ansøgere, som blev indkaldt til samtale alle var under 50 år, mens 10 ud af de øvrige 13 kvalificerede ansøgere der ikke blev indkaldt til samtale, var over 50 år. Nævnet fandt ikke, at myndigheden havde bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Nævnet lagde vægt på, at det kriterium, som myndigheden havde oplyst var afgørende for, om en ansøger blev indkaldt til samtale - nemlig ledelseserfaring fra en offentlig myndighed - ikke udgjorde et tilstrækkeligt bevis. Nævnet noterede sig da også, at 6 af de ansøgere, som var indkaldt til samtale, var interne ansøgere fra Beskæftigelsesministeriet, og at disse ansøgere var kendt af myndigheden som kvalificerede til en lederstilling, men rent faktisk ikke havde ledelseserfaring fra en offentlig myndighed. Ansøgeren havde ikke nedlagt påstand om godtgørelse i sagen. Hvis ansøgeren havde nedlagt påstand herom, må det forventes, at han ville være blevet tilkendt en godtgørelse. Det er vanskeligt at vurdere, hvad niveauet for godtgørelsen - på grund af den sparsomme praksis - ville have været, navnlig når forskelsbehandlingen ikke er sket i forbindelse med en afskedigelse. I en dom af 17.

7 6 Sikkerhedsrepræsentant opsagt på grund af uacceptabelt meget fravær Af Jacob Falsner Københavns Byret fastslog i en dom af 19. oktober 2009, at betydeligt fravær var den fornødne "tvingende årsag" til, at en kommune sagligt kunne afskedige en sikkerhedsrepræsentant. Sagen drejede sig om en medarbejder, der siden sin tiltrædelse i 2002 havde deltaget i ni fraværssamtaler på grund af betydeligt fravær. Ved den niende fraværssamtale modtog medarbejderen en advarsel. Kommunen krævede, at medarbejderen herefter inden for en tre måneders periode skulle rette op på forholdene, herunder skulle medarbejderen udligne sit underskud på sin flekstidskonto i overensstemmelse med kommunens regler. Inden de tre måneder var gået, afskedigede kommunen medarbejderen, idet kommunen konstaterede, at medarbejderen ikke efterlevede de stillede krav. Medarbejderen, som var særligt beskyttet i kraft af hendes status som sikkerhedsrepræsentant, gjorde under sagen blandt andet gældende, at der ikke var tvingende årsager til at afskedige hende. Byretten fastslog, at afskedigelsen var begrundet i tvingende årsager, idet retten lagde vægt på: Hyppigheden og varigheden af medarbejderens fravær, herunder den løbende minussaldo på flekstidskontoen At der gentagne gange var afholdt samtaler om medarbejderens høje fravær At fraværet havde været til gene for driften. Kommunens afskedigelse af medarbejderen inden udløbet af tre måneders perioden, måtte ifølge retten være en for medarbejderen påregnelig konsekvens, når det inden udløbet af tre måneders perioden kunne konstateres, at fraværet fortsat var uacceptabelt højt. Dommen viser, hvornår der kan foreligge tvingende årsager til afskedigelse på grund af et uacceptabelt højt fravær. Endvidere viser dommen, at en arbejdsgiver, som giver en medarbejder en frist til at rette op på nogle uacceptable forhold, ikke nødvendigvis skal afvente udløbet af en sådan frist, inden arbejdsgiveren tager yderligere skridt, hvis det forinden står klart, at medarbejderen ikke efterlever de krav, som arbejdsgiveren har stillet. Dommen er ikke anket.

8 7 Faglig voldgiftstilkendegivelse om overtrædelse af arbejdstidsdirektivet Af Rasmus Høj Christensen Efter en faglig voldgiftstilkendegivelse af 8. december 2009 har et rengøringsselskab betalt en bod på kr for overtrædelse af arbejdstidsreglerne. Sagen vedrørte en 42-årig serviceassistent, som var ansat til at gøre rent i et supermarked. Serviceassistenten blev lukket ind i supermarkedet om aftenen af et vagtselskab og var forhindret i at forlade arbejdspladsen før, de første af supermarkedets ansatte mødte om morgenen. Serviceassistenten kunne dog holde pause i kantinen. Rengøringsselskabet bestred ikke, at medarbejderen havde haft en gennemsnitlig arbejdstid på 54 timer om ugen i løbet af en 7-måneders periode. Det var ligeledes ubestridt, at medarbejderen i flere omgange i forbindelse med supermarkedets søndagsåbning havde arbejdet i langt flere end 12 dage i træk. På den baggrund konstaterede opmanden, at der havde været tale om en grov overtrædelse af såvel 6 i DA/LO-aftalen om implementering af arbejdstidsdirektivet som af arbejdstidsreglerne i samme overenskomsts 1, stk. 8. Det var en skærpende omstændighed, at der altovervejende var tale om natarbejde. Medarbejderen fik dog ikke medhold i, at arbejdsgiveren skulle kompensere ham for manglende frokostpause, eftersom opmanden fandt, at medarbejderen udmærket kunne siges at holde pause i kantinen, selvom arbejdspladsen ikke kunne forlades om natten. På baggrund af den grove krænkelse af arbejdstidsdirektivet fastsatte opmanden en bod på kr Tilkendegivelsen viser - selvom den ikke er bindende - at det må forventes, at overtrædelse af bestemmelser i overenskomster, der følger af arbejdstidsdirektivet, vil blive sanktioneret relativt hårdt. Boden indgik som en del af en forligsmæssig løsning mellem parterne i forbindelse med medarbejderens fratræden.

9 Kontakt Tina Reissmann, partner Henriette Stakemann, partner Gitte Westall senior Rasmus Høj Christensen Sussi L. Skovgaard-Holm Christina L. Bøje Nielsen Jacob Falsner Claus Mikkelsen Frederik Waage fuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon OM PLESNER. Med 200 jurister og en samlet stab på 350 medarbejdere er Plesner et af landets førende internationale firmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste firma - det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning." Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

2010 Årsberetning 2010

2010 Årsberetning 2010 2010 Årsberetning 2010 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010 Udgiver Ligebehandlingsnævnet Layout og Produktion Identitet & Design A/S Hjemmeside www.ligebehandlingsnaevnet.dk Denne publikation kan

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere