STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet"

Transkript

1 STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011

2 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark lancerede regeringen i slutningen af oktober målrettede initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet. 29 boligområder i 17 kommuner er blevet identificeret som ghettoområder med helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Initiativerne i regeringens ghettostrategi giver disse kommuner og boligområder en række muligheder for at sætte ekstraordinært ind for at løse de påtrængende problemer. Det er regeringens mål, at antallet af ghettoområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel i 2016, og mindst skal være halveret i Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Holbæk Kommune med ghettoområder skal bidrage til at opfylde målsætningen ved at skabe en positiv udvikling i Vangkvarteret. Holbæk Kommune har følgende målsætning for boligområdet Vangkvarteret Holbæk Kommune har i "Strategi for integrationsindsatsen" peget på kommunens udsatte boligområder som et af fire indsatsområder. Denne strategi gælder også for Lejerbos afd. 123 og 166, i daglig tale kaldet Vangkvarteret. Målene for indsatsen er: Den negative udvikling i de udsatte boligområder skal vendes. Holbæk Kommune skal ikke have ghettoer Beboersammensætningen i de udsatte boligområder skal være mere alsidig Andelen af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet i de udsatte boligområder skal reduceres Indvandrere og flygtninge skal deltage mere aktivt i lokaldemokratiet Problemer og udfordringer i området Vangkvarteret er et område med store sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Vangkvarteret huser borgere (pr ). Heraf er 60 % indvandrere eller efterkommere heraf, 54 % af de årige står uden for arbejdsmarkedet og 16 % af beboerne er unge mellem 16 og 24. Side 2 af 8

3 Dertil kommer, at Vangkvarteret ligger isoleret i forhold til den øvrige Holbæk by som et område, der udelukkende fungerer som beboelsesområde med lavstatus. Ud over en enkelt dagligvarebutik er der ingen lokale indkøbsmuligheder, ligesom der kun er ganske få arbejdspladser. På beskæftigelsesområdet ligger der en væsentlig udfordring i at få andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet nedbragt, ligesom unges adgang til beskæftigelse og ikke mindst uddannelse skal styrkes. En øget andel af beskæftigede (herunder selvstændige erhvervsdrivende) og unge under uddannelse i boligområdet skønnes at være en løftestang for målopfyldelsen som helhed. Samtidig hermed får området som helhed gradvist ændret sin status som "enklave for arbejdsløse og indvandrere" til et mere positivt image. Den eksisterende indsats i boligområdet: Vangkvarteret Kommunale indsatser En tværfaglig, kommunal arbejdsgruppe, danner grundlag for styringsdialogen mellem boligorganisationerne og Holbæk Kommune Agervang: Et kriminalpræventivt projekt med fokus på de årige nydanske drenge. Projektperiode: Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Under denne strategi er iværksat en række indsatser: Fremskudt vejledning: Fremskudt, anonym rådgivning Hverdagsdansk: Dansksproglig opkvalificering i FVU-regi Mødreprojektet: Ophævelse af isolation og styrkelse af forældreevne hos isolerede, nydanske mødre Projekt voksenstøtte: Voksenstøtte af nydanske unge, som mangler voksenkontakt Sproglegestue: Tilbud for nydanske børn, som ikke er i daginstitution Skolehjem-projekt: Styrkelse af skole-hjem-samarbejdet med nydanske borgere Kvarternetværk: Bredt sammensat fagligt netværk til koordinering af de boliglokale indsatser. Projekt og konceptet omkring Bydelsmødre er under etablering og opstart i Boligområdet Side 3 af 8

4 Særlige beskæftigelsesrettede initiativer Arbejdsmarkedscenter Holbæk vil i 2011 iværksætte følgende indsatser: OPPortunity: et offenligt-privat partnerskab med fokus på arbejdsmarkedsforberedende aktivering for borgere langt fra arbejdsmarkedet Ghettojobcentre: Fremskudt jobcenterindsats i Vangkvarteret. Projektet, som kommunen søger støtte til (beskrives senere), skal supplere og inddrages i kommunens øvrige beskæftigelsesrettede initiativer. Organisatorisk bliver disse aktiviteter koordineret samlet. I forhold til Vangkvarterets og kommunens andet udsatte boligområde Ladegårdsparkens boligsociale helhedsplaner er der nedsat et Samråd med repræsentation fra de to boligorganisationer og Holbæk Kommune. Samrådet har blandt andet til opgave at koordinere alle aktiviteter og initiativer i boligområderne. Helhedsplan for boligområdet I samarbejde med Lejerbo har Holbæk Kommune udarbejdet en helhedsplan for Helhedsplanen har en boligsocial del og en fysisk del. Den boligsociale del Det følgende er en kort opsummering af målsætninger i helhedsplanen: 1) Børn og unge: Fremme af trivsel blandt børn og unge/nedbringelse af kriminalitet og hærværk/understøttelse af skolegang 2) Beskæftigelse og uddannelse: Styrkede forudsætninger for at komme i uddannelse eller arbejde samt mulighed for fritidsjob for unge 3) Affaldshåndtering: Miljøvenlig og økonomisk fordelagtig affaldshåndtering samt nedbringelse af affaldsmængden via motivation af den enkelte beboer 4) Netværk og integration: Styrkelse af fællesskaber, af det sociale liv og de sociale aktiviteter, øget involvering af nydanskere i beboerdemokrati og forbedring af områdets image. Den fysiske del Afdeling 123 har netop gennemgået en større renovering, mens renovering af afdeling 166 påbegyndes i efteråret Helhedsplanen fremadrettet: Den nuværende helhedsplan udløber med udgangen af Der arbejdes på at forlænge planen frem til og med Samtidig hermed er en fælles helhedsplan Side 4 af 8

5 for alle udsatte boligområder i Holbæk kommune under udarbejdelse i regi af et fælles områdesekretariat. Som det fremgår, har Lejerbo i flere år lagt stor vægt på det boligsociale arbejde i Vangkvarteret. Boligselskabet bakker 100 % op om at få et mere levende og engageret boligområde, hvilket Initiativaftalen og projektets 4-årige erhvervsfremmeindsats i høj grad kan medvirke til. Udlejning af ledige boliger Hovedparten af boligerne udlejes efter ventelisten. Derudover er der indgået en frivillig ordning mellem Lejerbo og kommunen efter almenboliglovens 59, stk. 2, hvor kommunen har anvisningsretten til 38 stk. 2-rums gavllejligheder, der primært udlejes til ældre, samt en aftale om udlejning til pendlere i henhold til almenboliglovens 60. Indsatser som led i de strategiske samarbejder og implementeringen af regeringens strategi Pulje til strategiske samarbejder Holbæk Kommune søger kr. fra puljen til strategiske samarbejder til iværksættelse af en erhvervsfremmeindsats i boligområdet Vangkvarteret. Der ønskes støtte til medarbejderressourcer, som skal gennemføre en beskæftigelses- og erhvervsfremmende indsats i Vangkvarteret. Der ønskes ligeledes støtte til drift af beskæftigelses- og erhvervsfremmende aktiviteter. Det er ønsket, at flere beboere får adgang til arbejde og uddannelse samtidig med, at nogle af arbejdspladserne skabes lokalt. Formål At identificere mulige fremtidige iværksættere blandt beboerne i Vangkvarteret. At styrke disse personers mulighed for at etablere sig som iværksættere med egen virksomhed At muliggøre, at nogle af iværksætterne kan etablere erhverv lokalt i Vangkvarteret. Projektets to fokusområder er opkvalificering til iværksættere og erhvervsfremme i Vangkvarteret Fokusområde 1: Opkvalificering til iværksættere. Målet med dette projekt er at støtte iværksætteri på et basalt plan med kurser i f.eks. regnskab, låntagning eller annoncering, således at den nystartede frisøreller grønthandlervirksomhed har bedst mulige chancer for at overleve. Side 5 af 8

6 Fase A Identifikation af kommende iværksættere blandt beboerne i Vangkvarteret gennem helhedsorienteret kompetence- og personlighedsafdækning. Dette sker ved at mulige iværksættere screenes for personlige og faglige kompetencer. Optagelse i projektet er ikke betinget af, at man er nydansker, men mange forventes at være nydanskere på grund af den høje andel af nydanske beboere i Vangkvarteret. Fælles iværksætterkurser for egnede iværksætterkandidater samt evt. individuel opkvalificering i andet regi, hvor det er nødvendigt (AMU-kurser mm). Konsulenthjælp ved opstart af egen virksomhed. Fase B Projekter har det med at dø ud, når projektet lukker. Vi ønsker at bruge tanken om hjælp til selvhjælp som forankring, fastholdelse af kompetencer og til styrkelse af lokalt ejerskab. Der oprettes et lokalt rådgivende panel, et Advisory Board, hvor gamle iværksættere hjælper nye. Tanken er, at hvis man får hjælp til at blive iværksætter, må man også selv give noget ved at støtte eksisterende og kommende iværksættere. Rådgivningspanelet styrker den lokale forankring, ligesom ejerskabet til projektet øges. I projektperioden vil der være konsulentstøtte til oprettelse, drift/styring samt forankring af det rådgivende panel. Fokusområde 2: Erhvervsfremme i Vangkvarteret De nye iværksættere, som uddannes i projektet, har naturligvis mulighed for at etablere sig som selvstændige, hvor de ønsker det. Projektet vil imidlertid tilstræbe at skabe de nødvendige forudsætninger for, at nogle af iværksætterne kan etablere virksomhed i Vangkvarteret, hvor de bor. Projektet vil derfor afklare de juridiske forhold og tilvejebringe plangrundlag vedr. rammerne for etablering af erhverv i Vangkvarteret. En forudsætning for, at kommende iværksættere kan etablere sig lokalt i boligområdet er, at der findes egnede lokaler til butik og mindre erhverv. Lejerbos afdeling 166 står foran en større renovering, som planlægges påbegyndt i efteråret Boligblokkenes parterreniveauer fungerer i dag som kontor- og klublokaler. Side 6 af 8

7 Det skal undersøges, hvad der juridisk og praktisk skal til for at ændre nogle af lokalerne til erhvervs- og butiksformål. I det omfang en sådan ændring måtte kræve midler udover, hvad der allerede er bevilget til renoveringen, vil det ikke blive en del af Initiativaftalen. Indsatsen vil foregå i et samarbejde mellem Lejerbo, Områdesekretariatet for den boligsociale indsats, Arbejdsmarkedscenter Holbæk og indsatsen under Holbæk Kommunes integrationsstrategi. Herudover vil indsatsen trække på erfaringer fra Etnisk Erhvervsfremme under Integrationsministeriet. Det forventes, at Holbæk Kommune medfinansierer projektet, svarende til kr ,-. Medfinansieringen indgår som led i den juridiske og planmæssige afdækning af erhvervsfremmedelen. Indsatsen vil hænge sammen med den øvrige arbejdsmarkedsindsats for området, hvorfor der i videst mulige omfang vil blive etableret et samarbejde med eksisterende projekter/indsatser: OPPortunity Projekt Ghettojobcenter: En fremskudt sagsbehandlingsindsats Projekt fremskudt vejledning under integrationsstrategien: En åben, anonym rådgivningsindsats med fokus på social- og sundhedsområdet samt beskæftigelse. Projekt Fremskudt Jobcenter. Jobformidleren i Ladegårdsparken (et andet boligområde i Holbæk) Holbækregionens Erhvervsråd Vækstfabrikken Holbæk UU Holbæk EUC Vestsjælland Jobcentre Holbæk Kommune har fået bevilliget kr. til etablering af en fremskudt jobindsats i boligområdet Vangkvarteret. Målgruppen for denne indsats er de nydanske borgere. Formålet med den fremskudte indsats og åbne vejledning er, at borgeren oplever stærkt forøget tilgængelighed og hurtig stillingtagen på tværs af enheder til spørgsmål i den enkelte sag. Indsatsen etableres med henblik på at nedbringe andelen af borgere Side 7 af 8

8 uden for arbejdsmarkedet og er et led i at gøre flere beboere selvforsørgende og skaber dermed en mere alsidig beboersammensætning. "Kortere vej til kommunen" er et af midlerne i integrationsstrategien til at nå den overordnede målopfyldelse. Andre Redskaber Holbæk Kommune ønsker fortsat at bruge og fremme anvendelsen af følgende redskaber i relation til boligområdet Vangkvarteret: Udlejnings- og anvisningsregler Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge og sociale ydelser Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne Hurtig behandling af sager mod unge uromagere Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder Indsatser på skoleområdet Langsigtede indsatser Regeringens strategi har sat fokus på strukturelle fysiske forandringer af boligområderne. Indsatser i form af helhedsplaner for Vangkvarteret og omfattende renoveringer vil indgå i kommunens styringsdialog med boligorganisationen. Den 16. juni 2011 Side 8 af 8

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

BA10 - endelig aftale 8. november 2010

BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Socialministeriet BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om styrket indsat i ghettoområderne og anvendelsen

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forfatter: Det boligsociale sekretariat i Lejerbo København Redigering: Ditte Bjarnild,

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013.

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013. Implementering af Fremtidens Vollsmose Status september 2013 Kort sammenfatning Status over indsatsen i Vollsmose bygger på tre hovedfelter Byrådets beslutninger fra december 2012 og den koordinerede implementering,

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER Indhold Tekst: Projektgruppe med repræsentanter fra de syv forvaltninger. Projektleder: Teknik- og Miljøforvaltningen, Kvarterudvikling Design: TMF-Grafisk Design Foto: Gitte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Konklusion Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere