Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune"

Transkript

1 Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./ Telefon

2 Indhold Indledning Godkendelse af pasningsordninger med flere end to børn De fysiske rammer Børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer Afgørelse om godkendelse Vikar Underretningspligt / tavshedspligt Forsikring / SKAT Godkendelse af pasningsaftaler Formkrav Godkendelse af de fysiske rammer Sundhedsmæssige forhold Godkendelse af de personlige forudsætninger Tilsyn Drift af privat pasningsordning Ferie Optagelseskriterier Udmeldelsesregler Øvrige bestemmelser Ophør / ingen børn Ankemulighed

3 Indledning Forældre i Esbjerg Kommune kan i stedet for at benytte et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud vælge at få deres barn passet i en privat pasningsordning efter Dagtilbudsloven Forældrene kan få tilskud til betaling af pasningsordningen efter Dagtilbudslovens 80. Esbjerg Kommune skal ikke godkende pasningsordningen, når der modtages 1 2 børn i ordningen, såfremt pasningen finder sted i: Forældrenes eget hjem fx som ung i huset Børnepasserens private hjem Esbjerg Kommune skal dog godkende pasningsaftalen i forhold til det enkelte barn, hvis forældrene søger tilskud til betalingen. Private pasningsordninger indgår ikke i kommunalbestyrelsens forsyningspligt. De personer, der varetager pasningen af børnene, er ikke ansat af kommunen. Den private børnepasser er selvstændig erhvervsdrivende (vejledningen kap ). Pasningsordningerne drives uden offentlige tilskud og er alene finansieret af forældrebetalingen og eventuelle tilskud fra privat side. Der findes ikke regler om optagelse, forældrebetaling og forældreindflydelse. Det er den private pasningsordning, der bestemmer hvilke børn, der skal modtages. Forældrebetalingen er baseret på en aftale mellem den private pasningsordning og forældrene, der betaler direkte til den private pasningsordning. 1. Godkendelse af pasningsordninger med flere end to børn Esbjerg Kommune skal godkende pasningsordningen, hvis der modtages 3 eller flere børn i pasningsordningen, og pasningsordningen er beliggende i Esbjerg Kommune. En privat pasningsordning kan etableres i eget eller et af børnenes private hjem, og der kan gives tilladelse til pasning af op til 5 børn. Der kan gives tilladelse til pasning af op til 10 børn i en privat pasningsordning, hvis pasningen varetages af to godkendte børnepassere. Hver børnepasser har i en sådan konstruktion ansvar for 5 navngivne børn. Esbjerg Kommune godkender private pasningsordninger efter samme retningslinjer og kriterier som kommunale dagplejere, jf. Dagtilbudslovens 21 stk. 2 og 3. Esbjerg Kommune foretager en individuel helhedsvurdering af den enkelte pasningsordning i forhold til: Fysiske rammer Børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer 3

4 1.1 De fysiske rammer Ved godkendelsen vurderer Esbjerg Kommune de fysiske rammer herunder sikkerhed: Boligens indretning Udendørsarealerne Lokalerne skal derudover leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens Vejledning om hygiejne i daginstitutioner. Se endvidere under pkt Børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer I forbindelse med godkendelsen vil der blive foretaget en individuel vurdering af den enkelte børnepassers faglige og personlige kvalifikationer. Esbjerg kommune lægger stor vægt på ansøgerens modenhed, ansvarlighed, imødekommenhed samt erfaringer i samvær med og omsorg af børn. Ansøgeren skal udvise interessere og engagement i at arbejde med børn samt sikre en god og tæt forældrekontakt. Hjemmet skal være velfungerende og harmonisk. Børnepasserens egne børn må ikke udsættes for manglende muligheder og omsorg i eget hjem pga. pasning af børn. Ansøgerens helbredsforhold indgår i vurderingen. Esbjerg Kommune stiller krav om, at børnepasseren Skal være fyldt 18 år Skal have straffe- og børneattest uden forhold, der hindrer pasning af børn på forsvarlig vis Skal have arbejdstilladelse, såfremt ansøgerne kommer fra et land uden for EU/EØS Børnepasseren vil modtage hyppigere tilsyn, såfremt pasningsordningen i en kortere periode modtager flere end to børn under 12 måneder. 1.3 Afgørelse om godkendelse Esbjerg Kommune vurderer om de fysiske krav til pasningsordningen og krav til børnepasserens personlige forudsætninger er opfyldt. Børnepasseren skal Fremsende straffeattest og give samtykke til indhentelse af børneattest Sørge for at straffeattest og samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest på ægtefælle /samlever o. lign og på hjemmeboende børn på 15 år og derover fremsendes til Esbjerg kommune Have arbejdstilladelse, hvis børnepasseren kommer fra et land uden for EU/EØS 4

5 Esbjerg kommune kan afvise at godkende en privat pasningsordning, hvis den efter en konkret vurdering ikke lever op til Esbjerg Kommunes krav, og/eller der er andre forhold som gør, at der ikke er forsvarlig pasning. Esbjerg Kommune udsteder en skriftlig tilladelse til at drive en privat pasningsordning, hvori følgende fremgår: Hvilken person tilladelsen er givet (børnepasseren) Hvilke kriterier, der er grundlag for godkendelsen Hvor mange børn, der maksimum kan passes i ordningen Forhold med hensyn til børnenes aldersfordeling Åbningstider Godkendte fysiske rammer 1.4 Vikar Som udgangspunkt skal den godkendte børnepasser altid være til stede i hjemmet, når der passes børn i ordningen. Hvis der sker noget akut, eksempelvis et barn kommer til skade, er det vigtigste at yde barnet hurtig hjælp. Her er det derfor tilladt at bede nærmeste voksne om at overtage ansvaret for de øvrige børn. Forældre skal informeres straks, så de har mulighed for at hente deres barn. En privat pasningsordning har mulighed for at bruge vikar i de godkendte faciliteter, som godkendes af Esbjerg Kommune. Dagtilbud vil ved en samtale med vikaren godkende de personlige og faglige kvalifikationer, herunder forventet omfang til vikararbejde. Der er ikke nogen begrænsning på længden af den periode, hvor der anvendes vikar, men er der tale om mere end én dag skal Dagtilbud informeres. Vikaren skal inden start aflevere straffeattest. Børneattest vil blive indhentet. Forældrene skal informeres om anvendelse af vikar. 1.5 Underretningspligt / tavshedspligt Børnepasseren er omfattet af underretningspligten i Servicelovens 153. Børnepasseren er i forhold til forældregruppen omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Det betyder, at børnepasseren er omfattet af tavshedspligt. 1.6 Forsikring / SKAT Børnepasseren er forpligtet til at tegne de lovpligtige forsikringer herunder en erhvervsansvarsforsikring. 5

6 Pasningsordningen er til enhver tid forpligtet til at samarbejde omkring økonomiske vilkår, herunder medvirke til at orientere SKAT. Hvis forældre søger om tilskud til betalingen, skal pasningsaftalen mellem pasningsordningen og forældrene godkendes i forhold til det konkrete barn. 2. Godkendelse af pasningsaftaler Hvis forældrene søger tilskud til betalingen af pasning i en privat pasningsordning, skal forældrene indgå en pasningsaftale med børnepasseren. Denne aftale skal godkendes af Esbjerg kommune. 2.1 Formkrav En pasningsaftale kan kun indgås med en pasningsordning, som er godkendt i forhold til de fysiske rammer (2.2), sundhedsmæssige forhold (3.3) og børnepasserens personlige forudsætninger (3.4). 2.2 Godkendelse af de fysiske rammer De fysiske rammer, både de indvendige og udearealerne, vurderes ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering set fra børneperspektiv i forhold til pasning af det enkelte barn. Esbjerg Kommune lægger vægt på: Fysiske rammer indendørs De fysiske rammer skal primært indrettes i stueplan. Børnelokalet skal ligge i rimelig nærhed af køkken og toiletfaciliteter. Børnelokalet og området, hvor børnene opholder sig, skal være permanent indrettet og rumme muligheder for leg, aktiviteter, og der skal være dagslys i lokalet. Børnelokalet må ikke være egne børns værelser. Garderobe skal indrettes gerne med infotavle. Puslefaciliteter skal enten være på badeværelset eller et separat rum, børnelokalet må ikke anvendes Trapper og afsatser skal være afskærmet. Forebyggelse af skader i forhold til brændeovn, komfur, elektriske hjælpemidler eller andre varmekilder. Farlige vaskemidler og kemikalier må ikke være placeret i børnehøjde. Der bør kunne anvises separat rum til sovebørn. Fysiske rammer udendørs Tilstrækkelig indhegning af udeareal, som benyttes til leg. Kældertrapper, lysninger m.m. skal være afskærmet. Vinduer og terrassedøre skal være børnesikrede. Legeredskaber skal være sikre / nødvendig afskærmning Vandbassin i haven er ikke tilladt 6

7 Der skal forefindes telefon i hjemmet. Enhver ændring i forhold til godkendte fysiske rammer SKAL meddeles Dagtilbud. 2.3 Sundhedsmæssige forhold Særlig opmærksomhed vedr. husdyr og allergi. Hunde, katte m.m. må ikke opholde sig sammen med børnene uden voksenopsyn. Større husdyr skal være adskilt fra børnene. Der må ikke ryges indendørs i åbningstiden. 2.4 Godkendelse af de personlige forudsætninger Med henvisning til pkt. 1.2 Børnepasserens personlige og faglige forudsætninger gennemføres der en personlig samtale med ansøgeren. Esbjerg kommune anbefaler, at evt. voksne familiemedlemmer, der er tilknyttet bopælen, er til stede under samtalen, som har følgende temaer: Begrundelse for ansøgningen (egne pasningsproblemer etc.). Kendskab til ordningen om privat pasning. Egne forventninger og normer til arbejdet med børn. Hvad lægger ansøgerne vægt på? Beskrivelse af dagligdagen, - hvad vil ansøgerne tilbyde børnene? Hvilke oplevelsesmuligheder er der i nærområdet? Hvordan bliver børnelokalet indrettet? Kendskab til børns behov i forhold til alder. Forældresamarbejde hvordan vil ansøgeren gribe det an? Personlige holdninger og samarbejdsevner ift. opgaven. Familiens holdning til at være privat pasningsordning. Udfordringer, hvis familiemedlemmer bliver syge. Hvor kan der rekvireres hjælp, hvis der opstår problemer? Hvordan kan hjemmet fungere samtidig med pasning af børn? Husdyr i hjemmet. Rygning, hygiejnebestemmelser. Tavshedspligt. Tidligere erhvervserfaringer. Orientering om opstart af børn, evalueringssamtale efter ca. 3 mdr. samt procedure for uanmeldte tilsynsbesøg. Ved ønsker om evt. ændring af godkendt børnenormering, flytning til ny bopæl, eller periodisk ophør m.m., SKAL der indsendes skriftlig ansøgning/orientering til Dagtilbud. 7

8 3. Tilsyn Dagtilbud, Esbjerg Kommune fører tilsyn med private pasningsordninger efter regler om tilsyn med dagtilbud (nyeste udgave findes på kommunens hjemmeside). Dagtilbud har i kraft af sin tilsynspligt til enhver tid mulighed for at aflægge besøg i en privat pasningsordning. Esbjerg Kommune gennemfører et årligt anmeldt tilsynsbesøg og et antal uanmeldte tilsynsbesøg, uanset hvor mange børn der passes i ordningen. Den private pasningsordning er forpligtet til at samarbejde med Esbjerg Kommune, herunder i forhold til det pædagogiske tilsyn, som bl.a. skal dokumentere, at det kommunale forældretilskud går til lovlige formål. Den private pasningsordning har pligt til at oplyse om enhver ændring, som kan have betydning for Esbjerg Kommunes godkendelsesgrundlag. Esbjerg Kommune har udfærdiget et skema til den private pasningsordning, der dokumenterer, at der er/har været tilsyn. Den private pasningsordning har pligt til at orientere såvel nuværende som kommende forældre om tilsynsrapportens indhold. Dagtilbud afholder minimum en gang årligt informationsmøde for private pasningsordninger. 4. Drift af privat pasningsordning Den private pasningsordning er ikke en del af Esbjerg Kommunes forsyningspligt. Børnepasseren skal selv skabe kontakt til de forældre, som ønsker at købe pasning hos børnepasseren. 4.1 Ferie Som udgangspunkt lukker den private pasningsordning i forbindelse med børnepasserens planlagte ferie. 4.2 Optagelseskriterier Den private pasningsordning beslutter selv optagelseskriterier. Esbjerg Kommune tillader private pasningsordninger at tage et ekstra barn ind i 3 måneder om året. De 3 måneder kan frit disponeres - lige fra enkelte dage, til hele uger eller måneder. Der gives ikke dispensation til ud over 3 måneder. Den mulighed gælder for de private pasningsordninger, der er godkendte til henholdsvis 3 eller 4 børn. Private pasningsordninger, der er godkendt til at passe 5 børn, er ikke omfattet af denne mulighed. 8

9 4.3 Udmeldelsesregler Det skal fremgå af den private pasningsordnings aftale med forældrene med hvilke varsler, henholdsvis forældrene og den private pasningsordning kan opsige aftalen. Som hovedregel kan børn ikke overflyttes til et andet tilbud før opsigelsesvarslet i henholdsvis det kommunale dagtilbud og den private pasningsordning er overholdt. Opsigelsesvarslerne er ikke ens i de private pasningsordninger og for at sikre lige vilkår, vil Esbjerg kommune anbefale, at de private pasningsordninger følger samme rimelige opsigelsesfrister som kommunen i de tilfælde hvor et barn skal overflyttes. Det vil sige 1 måned fra en vilkårlig dato. Hvis et barn af pædagogiske årsager eller uoverensstemmelse skal overflyttes hurtigst muligt, kan der ved enighed mellem kommunen og den private pasningsordning aftales en kortere opsigelse end 1 måned. I forbindelse med opsigelse fra en privat pasningsordning er børn, der har været optaget i en privat pasningsordning, berettigede til en plads i en kommunal daginstitution inden for de gældende optagelsesregler, som findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Hvis en privat pasningsordning pludselig ophører, er Esbjerg Kommune forpligtet til at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud. 5. Øvrige bestemmelser Den private pasningsordning skal til enhver tid leve op til den gældende lovgivning på området herunder samtlige lovbestemmelser, der retter sig mod dagtilbud. Den private pasningsordning skal efterleve samme myndighedskrav og standarder som de øvrige dagtilbud. Disse forhold er samtidig en del af tilsynskonceptet. Esbjerg Kommunes godkendelse til at drive privat pasningsordning kan ikke overdrages til en anden fysisk eller juridisk person. Den private pasningsordning er forpligtet til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. 5.1.Ophør / ingen børn Hvis en privat pasningsordning ophører, skal det meddeles skriftligt til Dagtilbud. Såfremt en privat pasningsordning ikke har indskrevet barn / børn i 1 år, betragtes pasningsordningen som ophørt. Der skal fremsendes en ny ansøgning om oprettelse, hvis pasningsordningen fortsat ønsker at være aktiv og opført på kommunens hjemmeside. 9

10 5.2 Ankemulighed Den godkendelse som gives er en generel rammegodkendelse. Afslag på godkendelse kan påklages til Ankestyrelsen, jf Dagtilbudslovens 97. Klagen sendes til Esbjerg Kommunes Dagtilbud inden for 4 uger efter afgørelsen. Esbjerg kommune genvurderer derefter hele sagen. Hvis Esbjerg Kommunes afgørelse fastholdes, videresendes sagen til Ankestyrelsen. Hvis Esbjerg Kommune tilbagekalder en allerede udstedt tilladelse, kan ovenstående procedure med klage iværksættes. Dagtilbud Giørtz Plads 2, 6760 Ribe postadresse: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Tlf

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Privat børnepasser Selvstændig

Privat børnepasser Selvstændig Privat børnepasser Selvstændig Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser Skal du sende

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen 80 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere