Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011"

Transkript

1 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version Praktiske oplysninger, herunder elevens arbejdstid Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser Planlægningsprincipper Tilrettelæggelse og organisering af undervisningen Elevindflydelse, -styring og -roller Lærerroller Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse Undervisningen på Hovedforløb trin 1 og trin Overordnede formål Uddannelsens generelle opbygning Landbrugsassistent, trin 1/H Landmandsuddannelsen, trin2/h Landmand, speciale husdyr, trin 2/H Landmand speciale planter, trin 2/ H Skolepraktik Bedømmelsesplan Generelle kriterier ved bedømmelse af personlige kompetencer Generelle kriterier ved bedømmelse af almene og faglige kompetencer Bedømmelseskriterier "Hvad kan eleven - når eleven kan det?" Eksamensregler Grundfag Afsluttende prøve trin 1 - Landbrugsassistent

2 2.6.3 Afsluttende prøve trin 2 - Landmand speciale husdyr Klage over eksamen Overgangsordninger Indgangen Dyr, planter og natur, version Praktiske oplysninger, herunder elevens arbejdstid Fastsættelse af den lokale undervisningsplan for Hovedforløbene til Landmandsuddannelsen: Denne lokale undervisningsplan gælder for elever der har tegnet uddannelsesaftale mellem og Undervisningsplanen er drøftet med afdelingens Lokale Uddannelsesudvalg for Dyr, planter og natur. Undervisningsplanen revideres løbende i forhold til resultater af løbende evalueringer og kvalitetsmålinger, eller i forbindelse med bekendtgørelsesændringer. Revisionerne drøftes på møder med det lokale uddannelsesudvalg og indarbejdes i Elevplan. Denne lokale undervisningsplan gælder for uddannelsen til landbrugsassistent (trin 1) samt landmandsuddannelsen med speciale i henholdsvis husdyr eller planter. CELF udbyder ikke Hovedforløb til specialet jordbrugsmaskinfører, der gennemføres på Selandia og Roskilde Tekniske Skole. Uddannelsesbekendtgørelser og Uddannelsesordninger: Følgende Uddannelsesbekendtgørelser og Uddannelsesordninger ligger til grund for den lokale Undervisningsplan: BEK nr. 884 af 07/07/2010 Gældende. Og ændringsbekendtgørelse BEK nr. 297 af 05/04/2011 samt BEK nr. 853 af 11/07/2011 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Dyr, planter og natur https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Uddannelsesordninger: Udd. nr Uddannelse Link 16 Landbrugsuddannelsen eud-adm.dk/ landbrugsuddannelsen pr eud-adm.dk/ landbrugsuddannelsen pr eud-adm.dk/ landbrugsuddannelsen pr Adresser og medarbejdere Undervisningen på Hovedforløbet finder sted på: CELF Kringelborg Allé Nykøbing Falster Medarbejdere: Uddannelseschef Lars Nissen Holm er afdelingens pædagogiske og økonomiske ansvarlige og træffes på tlf.: eller Afdelingssekretær Marianne Jønson kan træffes på tlf.:

3 Erhvervs- og Uddannelsesvejleder Jeannie Larsen træffes på tlf.: Kontortid og øvrige oplysninger se Praktikpladsmedarbejder Susanne Storm, træffes på tlf.: For yderligere information og relevant materiale til elever og praktikvirksomheder se Pædagogisk personale Alle undervisere besidder kompetencer til et eller flere faglige områder indenfor afdelingens uddannelser og alle har flere års erhvervserfaring. Alle har gennemført den pædagogiske grunduddannelse (PG), eller der er fastsat datoer for start på Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Følgende personer er ansat på Dyr, planter og Natur: Fastansatte undervisere Underviser i: Torben Olsen Praktiske og teoretiske kompetence mål indenfor alle uddannelser på indgangen. Uddannet Agronom. Kresten P. Nielsen Praktiske og teoretiske kompetence mål indenfor alle uddannelser på indgangen. Samt instruktør i 1. hjælp og Elementær brandbekæmpelse. Uddannet Faglært landmand og Regions Instruktøruddannelse for frivillige samaritter i Dansk Røde Kors. Christian D. Pedersen Praktiske og teoretiske kompetence mål indenfor alle uddannelser på indgangen. Kontaktlærer på grundforløb til landbrugsuddannelsen. Uddannet Jordbrugsteknolog med speciale i landbrug Henrik Rømer Kock Praktiske og teoretiske kompetence mål indenfor alle uddannelser på indgangen. Uddannet Agronom Lena Pind* Praktiske og teoretiske kompetence mål indenfor det bundne specialefag Sundhed. Uddannet Professions bachelor i ernæring og sundhed. Lene Lise* Praktiske og teoretiske kompetence mål indenfor det bundne specialefag Naturfag niveau F. Uddannet lærer med linjefagene idræt og fysik/ kemi. Timelærer ansatte Underviser i: Jens Jacob Jensen Praktiske og teoretiske kompetence mål indenfor alle uddannelser på indgangen. Uddannet Jordbrugsteknolog * Fastansat på indgangen Mad til mennesker. Elevens arbejdstid: Skoleundervisningen gennemføres, så elevens arbejdstid for kortere eller længerevarende undervisningsforløb, svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Denne arbejdsbelastning opnås gennem undervisning ved tilstedeværelsen af en lærer, egenlæringstimer og hjemmearbejde. Egenlæringstimer. Elever på Hovedforløbet har 8 lektioners egenlæringstimer pr. uge. Egenlæringstimerne giver eleverne mulighed for at færdiggøre opgaver. Opgaverne omhandler emner fra de bundne specialefag, valgfrie specialefag og valgfag. Til hjælp ved opgaveløsningen er der bemanding på skolens lektieværksted og bibliotek. Skolen stiller de nødvendige ressourcer til rådighed, såsom lærerkræfter på lektieværkstedet, pc'er, faglitteratur og lokaler. Den enkelte elev tilrettelægger sammen med sin kontaktlærer, hvilke opgaver, der arbejdes med i egenlæringstimerne. På den måde har hver enkelt elev sin egen individuelle plan, hvor nogle elever er fysisk tilstede på skolen i egenlæringstimerne og hvor andre elever arbejder med opgaver hjemme. Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver samt forberedelse til fremlæggelse af opgaver. 3

4 2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser Hovedforløbet har til formål både, at give eleverne mulighed for at tage læring (uddanne) og, at danne den enkelte elev. På baggrund af en praksisnær undervisning, er det muligt for alle elever, at tage læring med afsæt i den enkelte elevs potentiale, behov, lyst og interesse. Når der arbejdes med praksisnær læring betyder det, at eleven kan se meningen med læringen igennem praktiske opgaver og kan relatere opgaverne til det lærte på praktikplads virksomhederne. Indgangen arbejder ud fra en anerkendende pædagogik, hvilket betyder at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs stærke sider og alle elever skal have respekt og positivt feedback. Undervisningen planlægges praksisnært og helhedsorienteret. Dvs. at læringssituationer planlægges så det er muligt at inddrage flere fag og læringselementer. Underviserne har fokus på den enkeltes forudsætninger og at der skabes et trygt, åbent og tillidsfuldt lærings rum, med trivsel og gensidige forventninger Planlægningsprincipper Undervisningen bliver afviklet dels ved praktisk undervisning som gennemføres med udgangspunkt i de arbejdsog samarbejdsprocesser, som eleverne vil opleve i de erhverv indgangen dækker (funktionel), dels ved praktiske projekter, øvelser og eksperimenter, klasseundervisning, værkstedsøvelser, rapportskrivning, mundtlige fremlæggelser, skriftlige afleveringer og ekskursioner. I de enkelte Læringsaktiviteter og Læringselementer som er tilknyttet indgangen vil være en detaljeret beskrivelse af, hvordan undervisningen afvikles. Læringsforløbene er opbygget så de skal give en logisk helhed og progression for eleverne. Helheden i undervisningen planlægges ud fra en samfunds- personlig- og faglig relevans i de sammenhænge, som de forefindes i branchens virkelighed (helhedsorienteret). Eleven gives betingelser for selv, at kunne planlægge og udvikle sin egen læringsproces i samarbejde med underviseren og kontaktlæreren, herunder hjælp til selv at skabe viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger fra praktikpladsen (induktiv) Tilrettelæggelse og organisering af undervisningen Undervisningen er tilrettelagt på følgende måde: Undervisningens mål forklares eleven og undervisningen er tilrettelagt som en deltageraktiv proces, hvor eleven tilegner sig stoffet via en vekselvirkning mellem teoretisk gennemgang og selvstændig opgaveløsning under vejledning af læreren. Elevens erfaringer fra tiden hos praktikpladsen inddrages og eleven hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger. Undervisningen udøves under 4 former: 1) Kursusundervisning 2) Løsning af konkrete opgaver (både teoretisk og praktisk) 3) Projektarbejde 4) Studieture Kursusundervisning er lærerstyret undervisning på et hold. Denne undervisningsform bliver bl.a. brugt ved opstart på nye fagområder, hvor eleverne har brug for et fælles fagligt udgangspunkt inden de selvstændigt kan arbejde videre. Ofte vil små kurser lægges ind i undervisningen, når eleverne i deres selvstændige arbejde oplever et behov. Løsning af konkrete opgaver ligger ofte i forlængelse af kursusundervisningen, hvor eleverne, ud fra en beskrevet opgave, skal anvende den nye viden gerne som konkrete temaer eller praksisnære arbejdsopgaver, hvor der lægges vægt på den faglige viden. I projektarbejdet lægges der større vægt på helhedsorienteringen og arbejdsprocessen i mindre eller større sammenhænge, hvor den faglige viden anvendes til problemløsninger. Projektarbejde er ofte af tværfaglig karakter, hvor eleven selv formulerer en opgave, der tilgodeser hovedforløbets mål. 4

5 Studieture bruges særligt tværfagligt, idet der vil indgå mange forskellige undervisnings mål på sådanne ture. Har til formål at gøre undervisningen mere virkelighedsnær og vise hvordan fagene anvendes i erhvervet Elevindflydelse, -styring og -roller Der lægges vægt på læreprocessen frem for undervisning i traditionel forstand, hvilket betyder, at eleven skal være aktiv. En elevaktiv deltagelse er en forudsætning for, at der finder indlæring sted. Der lægges stor vægt på elevens læreproces, og dermed på, at eleven er aktiv og engageret i sin egen faglige og personlige udvikling, herunder udviser en lyst til at lære mere og er villig til at lade sig udfordre i sin formåen, ambition og læringsform. På den måde sker der både en udvikling af elevens indlæringsmetoder og læringsprocesser. Eleverne skal udvikle selvstændighed og ansvarsbevidsthed gennem uddannelsesforløbet, og de øves i at kommunikere såvel skriftligt, som mundtligt i forbindelse med deres opgaver. Endvidere tages hensyn til individuelle forskelle, bl.a. gennem differentiering af skriftlige opgaver i forhold til dybde og omfang. Både de faglige og de personlige krav øges til eleven gennem uddannelsesforløbet. Undervisningen på hovedforløbenes skoleophold omfatter overvejende teoretisk undervisning, den praktiske undervisning indgår i mindre omfang, således at eleven opnår de fornødne generelle og specifikke kompetencer, som beskrevet i kompetencemålene for henholdsvis Landbrugsassistent (trin 1) og Landmand (trin 2). Eleven laver opfølgning på i relation til uddannelsesforløbet. Eleverne skal her finde, evt. ændre og godkende deres uddannelsesplan. Afdelingen involverer eleverne på følgende måde: - Gennem afsluttende evaluering efter hvert skoleophold. - Ved individuelle valg af konkrete arbejdsopgaver i forhold til niveau og interesse. - Eleven har mulighed for at vælge forskellige valgfag, valgfrie specialefag samt studierettet og erhvervsrettet påbygning Lærerroller Læreren fungerer typisk i to forskellige roller i løbet af hovedforløbet: - Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan, herunder som vejleder i valg af læringsforløb og i forhold til elevens valg af valgfag, valgfrie specialefag samt studierettet og erhvervsrettet påbygning. - Som underviser, hvor der sker en formidling og/eller instruktion af et veldefineret emne i læringsaktiviteterne. Desuden er det underviseren der afgiver karakterer efter endt undervisningsforløb. Kontaktlæreren vil oftest være underviser på ét eller flere af læringselementerne/ fagene på hovedforløbene. På den måde sikres, at personen som kontaktlærer kan vejlede kvalificeret i forhold til elevens læringsprocesser. Kontaktlæreren vil gennem hele hovedforløbet være elevens og praktikstedets støtte og vejleder. Kontaktlæreren vil besøge eleven på praktikstedet inden opstart af 1. skoleophold samt mellem 1. og 2. skoleophold. Her kan specielle forhold omkring eleven drøftes, indholdet i de kommende skoleperioder præsenteres og eleven/ virksomheden kan stille uddybende spørgsmål inden opstart. 5

6 2.2.5 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Elever med meget erfaring eller forudgående uddannelse, herunder voksne elever, som kan godskrives for store dele af uddannelsen, afprøves i et særligt forløb, hvor de vurderes i forhold til uddannelsens samlede kompetencer. Derefter udarbejder skolen en uddannelsesplan for hele uddannelsen, og det faglige udvalg ansøges om eventuel afkortelse af uddannelsestiden. Afklaringsforløbet kan være et suppleringskursus, der træder i stedet for grundforløbet, eller en IKV med henblik på GVU forløb. Kompetencevurderingen indebærer godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: - Tidligere gennemførte uddannelsesforløb. - Anden uddannelse. - Vurdering af reelle kompetencer. - Særlige behov. Når en elev har påbegyndt sin uddannelse i ny mesterlære, fremgår det af elevens uddannelsesplan, om der er flyttet undervisning fra grundforløb til hovedforløb. Denne undervisning gennemføres så vidt muligt inden for rammerne af valgfag og ved differentieret undervisning i den ordinære undervisning. Den konkrete model fastsættes individuelt for hver enkelt elev. Der tages udgangspunkt i de praktikerklæringer som virksomhederne sender ind til skolen før det enkelte skoleophold påbegyndes. Ved opstart på 1. skoleophold informerer kontaktlæreren om elevens muligheder for merit eller faglig påbygning i fagene. Der gives merit ifølge gældende bekendtgørelse. Det vurderes i det enkelte tilfælde om meritten gives for henholdsvis eksamen og/eller undervisningen. Dette afhænger bl.a. om faget indgår i den øvrige helhedsorienterede undervisning. I de tilfælde, hvor der søges om merit for fx engelsk, tilbydes undervisning i samme fag på et højere niveau. Eleverne tilbydes altid supplerende undervisning i de timer, hvor de har merit, og der gives således ikke merit for undervisningen. Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, f.eks. på baggrund af den løbende bedømmelse af eleven og når eleven vælger valgfag, valgfrie specialefag samt studierettet og erhvervsrettet påbygning. Kontaktlæreren hjælper eleven, hvis der skal søges specialpædagogiske hjælpemidler til uddannelsesforløbet. Det tilstræbes at søge dette inden opstart af skoleopholdene, så hjælpemidlerne er klar, når eleven starter op Vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse Forud for hvert skoleophold udfylder eleven og virksomheden en praktikerklæring, hvor de sammen tager stilling til elevens niveau i de fastsatte praktikmål. Praktikerklæringen tilsendes skolen før påbegyndelsen af det aktuelle skoleophold. Når eleven påbegynder skoleopholdet, gennemgår kontaktlæreren praktikerklæringen med eleven, og det afgøres, om der skal iværksættes særlige aktiviteter. Ved et skoleopholds afslutning udsteder skolen en skolevejledning, hvor læreren i feltet med bemærkninger anfører, hvis der er særlige forhold, der skal tages hensyn til i næste praktikperiode. Er det nødvendigt kontakter skolen virksomheden. Virksomheden modtager samtidig en oversigt over, hvilke praktikmål, der skal arbejdes med i den kommende praktikperiode. Ved hvert skoleopholds afslutning vurderer lærerne, om eleven har nået målene. Hvis målene ikke er nået, aftales 6

7 det i samråd med elev og virksomhed, om eleven skal deltage i supplerende undervisning, deltage i dele af en tidligere skoleperiode, eller om de manglende kompetencer kan opnås i praktikvirksomheden. 2.3 Undervisningen på Hovedforløb trin 1 og trin Overordnede formål Uddannelsen til landbrugsassistent eller landmand med speciale i enten husdyr eller planter har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisningen og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Landbrugsassistent (trin1) 1. Kan udføre alm. arbejdsopgaver ved hold af husdyr og inddrage viden om fodermidler og foderplaner, reproduktion og sygdom. 2. Udføre alm. arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje, planteværn og høst af landbrugsafgrøder. 3. Kan anvende og vedligeholde alm. maskiner, tekniske installationer og vedligeholde avlsbygninger. 4. Kunne fungere i samarbejds- og kommunikationssituationer og reflektere over arbejdsprocesser i landbrugsbedriften. 5. Kunne anvende fremmedsprog. Kunne anvende viden om egen fysik, sundhed, lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder. Landmand Husdyr speciale (trin 2) 1. Påtage sig ansvaret for den daglige pasning af husdyr som kvæg og svin m.v. Skal kunne håndtere uforudsete hændelser og reagere på unormale forhold i besætningen. Løse problemer ved hjælp af faglig viden og produktionsdata. 2. Forestå alm. arbejdsopgaver indenfor fodring, reproduktion, sygdom, høst, planteværn, betjening af maskiner på selvstændig vis og på en korrekt måde m.h.t. arbejdsmiljø. 3. Vurdere og udarbejde foderplaner, avls planer, saneringsplaner for sygdomme, vurdere produktionsanlæg, og have kendskab til lovgivning omkring dyrevelfærd, stalde og transport af dyr. 4. Kunne fungere i et team og bidrage til løsning af problemer indenfor arbejdsprocesser, fødevarekvalitet, produktionsplanlægning og produktionsøkonomi 5. Kunne anvende fremmedsprog. Kunne anvende viden om egen fysik, sundhed, lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder. Have viden om det internationale marked og kende landbrugets struktur til brug i produktionsplanlægning. Landmand Plante speciale (trin 2) 1. Udføre arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje, planteværn og høst af landbrugsafgrøder. Skal kunne observere og reagere på skadevoldere og mangelsygdomme. 2. Medvirke i udarbejdelsen af mark-, gødnings- og sprøjteplaner under anvendelse af landbrugsfaglig viden. 3. Deltage i planlægning og udførelse af vildt- og naturpleje på baggrund af faglig viden om emnet 4. Kunne fungere i et team og bidrage til løsning af problemer indenfor arbejdsprocesser, fødevarekvalitet, produktionsplanlægning og produktionsøkonomi 5. Kunne anvende fremmedsprog. Kunne anvende viden om egen fysik, sundhed, lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder. Have viden om det internationale marked og kende landbrugets struktur til brug i produktionsplanlægning. 7

8 2.3.2 Uddannelsens generelle opbygning Uddannelsen til Landbrugsassistent (trin 1) har en varighed på 2 år. Den består af et grundforløb, praktikophold og ét hovedforløb. Hovedforløbet består af 1. skoleophold = 1. Hovedforløb (H1) på 16 uger. Uddannelsen til Landmand (trin 2 = specialet husdyr eller planter) har en varighed på mindst 1 år og 5 mdr. til højst 1 år og 11 mdr. Den består ud over trin 1 forløbet også af praktikophold og 2. skoleophold = Hovedforløb (H2) på 20 uger. Figuren viser det samlede uddannelsesforløb for de to uddannelser Grundforløb Hovedforløb trin 1 + trin 2 Hovedforløb trin 2 Evt. Praktik 20 uger skole Praktik H1 = 16 uger skoleophold Praktik H2 = 20 uger skoleophold Hver opmærksom på, at hvis der evt. er restpraktik efter Trin 1 (landbrugsassistent) eller Trin 2 (landmand), så må der max være 3 måneder. Se mere om de enkelte uddannelser under "speciale-afsnittene": Afsnit = Landbrugsassistent, trin1/h1 Afsnit = Landmandsuddannelsen, trin2/h1 Afsnit = Landmand speciale husdyr, trin2/h2 Afsnit = Landmand speciale planter, trin2/h Landbrugsassistent, trin 1/H1 Denne aktivitet er lavet for landbrugseleven som skal afslutte sin uddannelse som Landbrugsassistent. Hvilke fag? På Landbrugsassistent uddannelsen tilmeldes eleven følgende fag: Grundlæggende Økonomi trin1, Naturfag niveau F (faget afsluttes med eksamen), Fagengelsk/Internationalisering 1, Sprøjteteknik (delprøve 1 og 4), Plantedyrkning, Husdyr, Teknikfag og Sundhed. Desuden skal også vælges ialt 4 ugers Valgfrie Specialefag. Her kan vælges imellem ialt 13 forskellige. Valget foretager eleven sammen med sin praktikvært mens eleven stadigvæk er ude i sin praktikperiode. Dvs. inden eleven starter på skoleforløbet til Landbrugets Hovedforløb 1! De 13 Valgfrie Specialefag er; Dyrehold A (specialproduktioner), Dyrehold B (andre produktionsdyr), Dyrehold C, Finansiering og investering, Idræt og Sundhed, Planteproduktion (specialproduktioner), Planteværn (delprøve 2+3), Teknik A, Teknik B, Teleskoplæsser, Truck, Vildt og landskabspleje og Økologisk Landbrug. Herudover vælges 1 uges valgfag. I CELF s valgfagskatalog kan eleven i øjeblikket vælge imellem følgende fag: Tysk nievau F/E, Engelsk niveau F/E og Etablering af selvstændig virksomhed. Af overordnede emner i landbrugsassistent uddannelsens hovedforløb lærer du bl.a. om: - Personlig- og produktionsøkonomi. - Læreprocessen, at kunne samarbejde og kommunikere med arbejdskollegaer. - Ensilering, biogas, ølbrygning og kalk - Skriftlig og mundtlig fremstilling i engelsk samt om praktik i udlandet. - Miljø, sprøjteteknik, lovgivning, plantebeskyttelse, kendskab til sprøjten og praktisk øvelser. - Plantens anatomi og fysiologi, plantens livscyklus, vækstbetingelser, jordbund, næringsstoffer, sædskifte. - Husdyravl, reproduktion, foder, stalde, sundhed, produktionsstyring, specialproduktioner. - Værksteds- og bygningslære. 8

9 - Brug af motorsav, gyllevogne, vandingsmaskiner og lagerfaciliteter. Undervisningen foregår både ved praktiske projekter og eksperimenter, klasseundervisning, værkstedsøvelser, rapportskrivning på PC, mundtlige og skriftlige fremstillinger. Skoleforløbet som Landbrugsassistent afsluttes med en prøve (jævnfør kap ) Bestå krav og mulig videreuddannelse For at få bevis som uddannet Landbrugsassistent skal eleven have bestået skoleforløbet til Landbrugsassistent. Beviset udstedes af CELF når evt. restpraktik hos praktikværten er gennemført. Eleven kan også bruge denne uddannelse til at lave en ny uddannelsesaftale med en praktikvært, så eleven kan fortsætte på Landbrugets Hovedforløb Landmandsuddannelsen, trin2/h1 Denne aktivitet er lavet for landbrugseleven som skal fortsætte på Landbrugets Hovedforløb 2, for derved at kunne afslutte sin uddannelse som Landmand med speciale i enten Husdyr eller planter. Hvilke fag? På Landbrugets Hovedforløb 1 tilmeldes eleven følgende fag: Grundlæggende Økonomi trin1, Naturfag niveau F (faget afsluttes med eksamen), Fagengelsk/Internationalisering 1, Sprøjteteknik (delprøve 1 og 4), Plantedyrkning, Husdyr, Teknikfag og Sundhed. Desuden skal også vælges ialt 4 ugers Valgfrie Specialefag. Her kan vælges imellem ialt 13 forskellige. Valget foretager eleven sammen med sin praktikvært mens eleven stadigvæk er ude i sin praktikperiode. Dvs. inden eleven starter på skoleforløbet til Landbrugets Hovedforløb 1! De 13 Valgfrie Specialefag er; Dyrehold A (specialproduktioner), Dyrehold B (andre produktionsdyr), Dyrehold C, Finansiering og investering, Idræt og Sundhed, Planteproduktion (specialproduktioner), Planteværn (delprøve 2+3), Teknik A, Teknik B, Teleskoplæsser, Truck, Vildt og landskabspleje og Økologisk Landbrug. Herudover vælges 1 uges valgfag. I CELF s valgfagskatalog kan eleven i øjeblikket vælge imellem følgende fag: Tysk nievau F/E, Engelsk niveau F/E og Etablering af selvstændig virksomhed. Af overordnede emner i landbrugets hovedforløb 1 lærer du bl.a. om: - Personlig- og produktionsøkonomi. - Læreprocessen, at kunne samarbejde og kommunikere med arbejdskollegaer. - Ensilering, biogas, ølbrygning og kalk - Skriftlig og mundtlig fremstilling i engelsk samt om praktik i udlandet. - Miljø, sprøjteteknik, lovgivning, plantebeskyttelse, kendskab til sprøjten og praktisk øvelser. - Plantens anatomi og fysiologi, plantens livscyklus, vækstbetingelser, jordbund, næringsstoffer, sædskifte. - Husdyravl, reproduktion, foder, stalde, sundhed, produktionsstyring, specialproduktioner. - Værksteds- og bygningslære. - Brug af motorsav, gyllevogne, vandingsmaskiner og lagerfaciliteter. Undervisningen foregår både ved praktiske projekter og eksperimenter, klasseundervisning, værkstedsøvelser, rapportskrivning på PC, mundtlige og skriftlige fremstillinger. Bestå krav og mulighed for videreuddannelse For at eleven kan fortsætte på Landbrugets Hovedforløb 2 og gå til eksamen som Landmand med enten Husdyr eller Planter som speciale, skal Landbrugets Hovedforløb 1 være gennemført. Vedr. eksamener i udvalgte grundfag Jævnfør kap Landmand, speciale husdyr, trin 2/H2 Denne aktivitet er lavet for landbrugseleven der har gennemført Landbrugets Hovedforløb 1 (trin1) og som har en godkendt uddannelsesaftale til at kunne fortsætte på Landbrugets Hovedforløb 2 med speciale i Husdyr. 9

10 Hvilke fag? På landbrugets Hovedforløb 2 tilmeldes eleven følgende Bundne Specialefag: Landbrugs Økonomi, trin 2 Samfundsfag (niveau F) Iværksætteri og Innovation (niveau F) Fagengelsk / internationalisering 2 (niveau begynder) Bæredygtighed (niveau begynder) Husdyr trin 2 (niveau avanceret)* *de dele af denne undervisning der har fælles emner med Plante specialets Planter trin 2 samlæses. Afsl.prv. Landbrugudd., Landmand Husdyr. Desuden skal også vælges ialt 2 ugers Valgfrit Specialefag. Her kan vælges imellem ialt 13 forskellige. Valget foretager eleven sammen med sin praktikvært mens eleven stadigvæk er ude i sin praktikperiode mellem Landbrugets Hovedforløb 1 og Landbrugets Hovedforløb 2. Dvs. inden eleven starter på skoleforløbet til Landbrugets Hovedforløb 2. De 13 Valgfri specialefag er: Dyrehold A Specialproduktioner (niveau rutineret) Dyrehold B - Andre Produktions dyr (niveau rutineret) Dyrehold C Specialproduktion (niveau avanceret) Finansiering og investering (niveau begynder) Idræt og Sundhed (niveau rutineret) Planteproduktion specialproduktioner (niveau rutineret) Planteværn (niveau rutineret) Teknik A (niveau begynder) Teknik B (niveau rutineret) Teleskoplæsser (niveau begynder) Truck (niveau begynder) Vildt og landskabspleje (niveau rutineret) Økologisk Landbrug, trin 2 (niveau rutineret). Herudover vælges et uges valgfag. I CELF s valgfagskatalog kan eleven i øjeblikket vælge mellem følgende fag: Tysk niveau F/E, Engelsk niveau F/E, Heste eller Iværksætteri og Innovation. Undervisningen foregår både ved praktiske projekter og eksperimenter, klasseundervisning, værkstedsøvelser, rapportskrivning på PC, mundtlige og skriftlige fremstillinger, udflugter og besøg på virksomheder. 10

11 Dele af undervisningen gennemføres i form af en 3 dages studietur. Skoleforløbet på Landbrugets Hovedforløb 2 (med speciale i husdyr) afsluttes med en prøve (jævnfør kap ), der skal bestås. Bestå krav og muligheder for videreuddannelse Eleven skal gennemføre og bestå afsluttende prøve til Landbrugets Hovedforløb 2 med speciale husdyr for at opnå bevis for sin uddannelse. Det vil herefter være muligt at søge ind på Roskilde Tekniske skole og fortsætte på Landbrugets Lederuddannelse, eller efteruddanne sig til Jordbrugteknolog Landmand speciale planter, trin 2/ H2 Denne aktivitet er lavet for landbrugseleven der har gennemført Landbrugets Hovedforløb 1 (trin 1), og som har en godkendt uddannelsesaftale til at kunne fortsætte på Landbrugets Hovedforløb 2 med speciale i Planter. Hvilke fag? På landbrugets Hovedforløb 2 tilmeldes eleven følgende Bundne Specialefag: Landbrugs økonomi, trin 2 Samfundsfag (niveau F) Iværksætteri og Innovation (niveau F) Fagengelsk / internationalisering 2 (niveau begynder) Bæredygtighed (niveau begynder) Planter trin 2 (niveau avanceret)* *de dele af denne undervisning der har fælles emner med Husdyr specialets Husdyr trin 2 samlæses. Afsl.prv. Landbrugudd., Landmand Planter. Desuden skal også vælges ialt 2 ugers Valgfrit Specialefag. Her kan vælges imellem ialt 13 forskellige. Valget foretager eleven sammen med sin praktikvært mens eleven stadigvæk er ude i sin praktikperiode mellem Landbrugets Hovedforløb 1 og Landbrugets Hovedforløb 2. Dvs. inden eleven starter på skoleforløbet til Landbrugets Hovedforløb 2. De 13 Valgfri specialefag er: Dyrehold A Specialproduktioner (niveau rutineret) Dyrehold B - Andre Produktions dyr (niveau rutineret) Dyrehold C Specialproduktion (niveau avanceret) Finansiering og investering (niveau begynder) Idræt og Sundhed (niveau rutineret) Planteproduktion specialproduktioner (niveau rutineret) Planteværn (niveau rutineret) Teknik A (niveau begynder) Teknik B (niveau rutineret) Teleskoplæsser (niveau begynder) Truck (niveau begynder) 11

12 Vildt og landskabspleje (niveau rutineret) Økologisk Landbrug, trin 2 (niveau rutineret). Herudover vælges et uges valgfag. I CELF s valgfagskatalog kan eleven i øjeblikket vælge mellem følgende fag: Tysk niveau F/E, Engelsk niveau F/E, Heste eller Iværksætteri og Innovation. Undervisningen foregår både ved praktiske projekter og eksperimenter, klasseundervisning, værkstedsøvelser, rapportskrivning på PC, mundtlige og skriftlige fremstillinger, udflugter og besøg på virksomheder. Dele af undervisningen gennemføres i form af en 3 dages studietur. Skoleforløbet på Landbrugets Hovedforløb 2 (med speciale i planter) afsluttes med en prøve (jævnfør kap ), der skal bestås. Bestå krav og muligheder for videreuddannelse Eleven skal gennemføre og bestå afsluttende prøve til Landbrugets Hovedforløb 2 med speciale planter for at opnå bevis for sin uddannelse. Det vil herefter være muligt at søge ind på Roskilde Tekniske skole og fortsætte på Landbrugets Lederuddannelse, eller efteruddanne sig til Jordbrugteknolog. 2.4 Skolepraktik Der findes ikke skolepraktikordning til landbrugsassistent eller landmandsuddannelsen. 2.5 Bedømmelsesplan Kompetencemål betyder, at eleven skal være kompetent til at handle i forskellige situationer ved slutningen af hovedforløbet. Det er disse handlekompetencer i bundne fag og valgfri specialefag der løbende og afsluttende bliver evalueret og bedømt på Hovedforløbene trin 1 og trin 2. Bedømmelsesformerne afhænger af hvilket formål de har for den videre læringsproces og udvikling hos eleven i forhold til de personlige, almene og faglige kompetencer Generelle kriterier ved bedømmelse af personlige kompetencer Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår i den løbende evaluering som en del af dialogen mellem elev og lærer. Udvalgte personlige kompetencer med særlig erhvervsfaglig relevans indgår som en del af bedømmelsesgrundlaget. F.eks. bedømmes elevens evne til at anvende værnemidler og overholde sikkerhedsforskrifter i det daglige arbejde. For begynderniveauet omfatter de personlige kompetencer: - Lyst til at sætte sig ind uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder. - Udvikle ansvarlighed. - Selvstændighed. For rutineniveauet omfatter de personlige kompetencer: - Evne til selvstændigt at sætte sig ind mere komplicerede problemstillinger. - Kommunikation med andre om løsningen af mere komplicerede problemstillinger. - Fleksibilitet. - Omstillingsevne. For det avancerede niveau omfatter de personlige kompetencer: -Evne til selvstændigt at tage ansvar. - Udvise initiativ til selv at formulere og løse faglige samt sociale opgaver og problemstillinger. - Kvalitetssans. - Kreativitet. 12

13 Bedømmelsen af de personlige kompetencer, kommer kun til udtryk i en karakter for et fag, hvis målet fremgår af faget. Bedømmelsen af de personlige kompetencer, bruges til at give elev og mester opmærksomhed på udviklingsområder Generelle kriterier ved bedømmelse af almene og faglige kompetencer Lærerne giver gennem skoleopholdene eleverne en løbende evaluering af deres daglige arbejde. Formålet med denne evaluering er at hjælpe og vejlede eleven til at sætte fokus på personlige udviklings- og forbedringsområder, samt at give grundlag for udstedelse af skolevejledning. Ved skoleperiodens afslutning gennemføres personlige evalueringssamtaler, hvor elev og lærer diskuterer forløb, metoder og udbytte af undervisningen. Den personlige evaluering gennemføres mindst én gang under et skoleforløb ved en kontaktlærersamtale. Evalueringssamtalen har form af en verbal tilkendegivelse af elevens faglige og almene niveau i forhold til tidspunktet i uddannelsen. Ved afslutningen af hver skoleperiode evalueres undervisningens metode og indhold. Ved afslutningen af en læringsaktivitet foretager læreren en bedømmelse af elevens arbejdsproces og standpunkt. Den konkrete beskrivelse af bedømmelsen fremgår af læringsaktiviteterne og læringselementerne i Elevplan. Nedenfor er skitseret de omtalte bedømmelsesformer. Bedømmelsesformer: Tidspunkt i læringsforløbet Løbende evaluering Afsluttende evaluering Løbende bedømmelse Finder sted ved hver aflevering af opgaver eller ved afslutning af praktiske øvelser. Finder sted efter et afsluttet tema eller projekt. Finder sted efter et afsluttet tema eller projekt samt midtvejs i elevens hovedforløb. Formål Formålet er, at give eleven tilbagemelding og vejledning i, hvordan eleven kan dygtiggøre sig i forhold til målet i opgaven eller i øvelsen, som understøtter kompetencemålet. Formålet er, at synliggøre for eleven hvilke mål eller delmål, der er opnået i de bundne specialefag og valgfri specialefag Det vurderes også hvilke mål/delmål eleven skal fortsætte med at have fokus på i det næste tema eller projekt. Ved den afsluttende evaluering bliver der afvinket målpinde eller delmålpinde i Elevplan. Formålet er, at helhedsvurdere elevens personlige, faglige og almene kompetencer dette i forhold til slutmålene på hovedforløbet. Bedømmelsen indgår ved afslutningen af hovedforløbet og dermed ved vurderingen af den enkelte elev i forhold Grundlag for vurderingen Bedømmelsen foretages på baggrund af: Opgaver eller Øvelser Eleven får tilbagemelding på sin udvikling ved midtvejs samtale med faglæreren. Bedømmelsen foretages på baggrund af: Tema eller Projekter Eleven får mundtlig tilbagemelding fra sin faglærer på, om temaet eller projektet er gennemført og dermed om mål/delmål er opnået. Kontaktlærersamtalerne opsamler som helhed elevens personlige, faglige og almene udvikling i forhold til den personlige uddannelsesplan* Bedømmelsen foretages på baggrund af: - Det daglige arbejde med fagene. - Praktiske og skriftlige opgaver. - Mundtlig fremlæggelse. Teammøder på hovedforløbet: Her drøftes og evalueres elevernes personlige, faglige og almene udvikling og der 13

14 til karaktergivning i skolevejledningen. foretages en helhedsvurdering af den enkelte elev Formålet er også, at evaluere undervisningens indhold og metoder (kvalitetssikring) Finder sted når alle kompetencemål i henholdsvis grundfag, områdefag, specialefag og valgfri specialefag er blevet opnået og afvinket i Elevplan. Desuden finder det sted ved bedømmelsen af: Afsluttende Bedømmelse Eksamen i grundfag jf. reglerne for de enkelte fag og regler for eksamensudtrækning. Afsluttende prøve: Landbrugsassistent (trin1) og Formålet er, at kunne give en standpunktsbedømmelse (7- trins-karakter, BE/IB eller GE/IG). Formålet er også, at vurdere om der kan udstedes en skolevejledning ved afslutning af hvert skoleophold. Bedømmelsen foretages på baggrund af en helhedsvurdering af elevens kompetencer i forhold til bedømmelseskriterierne for det enkelte: - Grundfag - Bundne Specialefag - Valgfri specialefag I den afsluttende bedømmelse tages der også udgangspunkt i helhedsvurderingerne fra de løbende bedømmelser. Afsluttende prøve Landmand med speciale i enten husdyr eller planter (trin2). * Hvis det vurderes, at eleven ikke kan opnå kompetencemålene indenfor tidsrammen på de enkelte skoleophold kan eleven efter vurdering vejledes til eller til at skulle tage skoleopholdet om. I skolevejledningen kan der tilføjes bemærkning om at eleven har behov for at skulle arbejde med opgaver inden for visse fagområder i praktikperioden mellem 1. og 2. hovedforløb i uddannelsen til landmand. Når et fag afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse. Hvis et fag fortsætter på en senere skoleperiode, får eleven en delkarakter, som angiver elevens standpunkt i forhold til den del af faget, der er gennemført. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse, og læreren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål. I tabellen nedenfor fremgår det, hvilke fag der bedømmes hvornår og med hvilken bedømmelsesform ved den afsluttende bedømmelse. Fag Bedømmelsesform Hvornår? Fag der er fælles for alle elever på hovedforløbene (bundne) 14

15 Fag Bedømmelsesform Hvornår? Fagengelsk/ internationalisering 1 Grundlæggende økonomi, trin 1 Husdyr Naturfag, niveau F Plantedyrkning (landbrug) Sprøjteteknik (delprøve 1+4) Sundhed Teknikfag Bundne fag på specialet Bæredygtighed (husdyr + plantespec.) Fagengelsk/ internationalisering 2 (husdyr + plantespec.) Husdyr, trin 2 (husdyr spec.) Iværksætteri og Innovation (husdyr + plantespec.) Landbrugsøkonomi, trin 2 (husdyr + plantespec.) Plantedyrkning, trin 2 (plantespec.) Samfundsfag niveau E eller F (husdyr + plantespec.) Valgfrie specialefag (der vælges imellem) Dyrehold A, specialproduktioner, niveau rutineret Dyrehold B, andre produktionsdyr, niveau rutineret Dyrehold C, specialproduktion, niveau avanceret Finansiering og investering Idræt og sundhed Planteproduktion Bestået/ Ikke bestået, Bestået/ Ikke bestået, Eksamenskarakter Bestået/ Ikke bestået, 7-trins-skalaen Bestået/ ikke bestået, Efter endt undervisning H1 Efter endt undervisning H1 Efter endt undervisning H1 Efter endt undervisning H1 Efter endt undervisning H1 Efter endt undervisning H1 Efter endt undervisning H1 Efter endt undervisning H1 Efter endt undervisning H2 Efter endt undervisning H2 Efter endt undervisning H2 Efter endt undervisning H2 Efter endt undervisning H2 Efter endt undervisning H2 Efter endt undervisning H2 Planteværn (delprøve 2+3) Bestået/ ikke bestået, 15

16 Fag Bedømmelsesform Hvornår? Teknik A, niveau begynder Teknik B, niveau rutineret Teleskoplæsser Truck Vildt og landskabspleje Økologisk Landbrug Valgfag (der vælges imellem) Bestået/ ikke bestået, Bestået/ ikke bestået, Tysk niveau F eller E (2 uger) Delkarakter Eksamenskarakter Efter endt undervisning på H1 Efter endt undervisning på H2 Efter endt undervisning på H2 (hvis faget udtrækkes som eksamensfag) Engelsk niveau F eller E (2 uger) Etablering af selvstændig virksomhed. (1 uge) Iværksætteri og Innovation ( 1 uge) Delkarakter Eksamenskarakter - Der afgives skriftlig evaluering i Elevplan - Der afgives skriftlig evaluering i Elevplan Efter endt undervisning på H1 Efter endt undervisning på H2 Efter endt undervisning på H2 (hvis faget udtrækkes som eksamensfag) Udbydes kun på H1 Udbydes kun på H2 7-trins-skalaen: Ved karakterfastsættelsen ved standpunkts- og delkarakterafgivelsen og eksamen bruges som består af følgende karakterskala: Karakter Beskrivelse af præstationen 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 gives for den helt uacceptable præstation. BE/IB og GE/IG: Disse karakter-bedømmelser ligestilles med 7-trins-skalaen. Det betyder, at: 16

17 BE eller GE opnås, når eleven udviser en præstation svarende til 02 (gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål) eller en præstation der over. IB eller IG opnås, når eleven udviser en præstation under 02 (utilstrækkelig eller uacceptabel præstation). Fastsættelse af bedømmelsen Fastsættelsen af karakteren sker på baggrund af en samlet vurdering (helhedsvurdering) af, i hvilken grad præstationen eller standpunktet opfylder de mål og bedømmelseskriterier der er i faget (fællesfag, bundne specialefag og valgfri specialefag) og dernæst kombinerer det med beskrivelserne af de forskellige karaktertrin. Det betyder i praksis, at eleven som udgangspunkt "har" et 12 tal og at det vurderes ud fra beskrivelserne af fagenes mål/bedømmelseskriterierne og "mangelbegrebet", om den karakter skal beholdes, eller den skal reduceres til en lavere karakter Bedømmelseskriterier "Hvad kan eleven - når eleven kan det?" I forbindelse med den endelige bedømmelse i de enkelte bundne fag og valgfrie specialefag, tages der udgangspunkt i bedømmelses-kriterier, som angiver hvilke væsentlige "tegn" der angiver "hvad eleven kan, når eleven kan det" indenfor de enkelte fag og kompetencemål. Bedømmelseskriterierne fremgår af de enkelte læringsaktiviteter og/ eller læringselementer i undervisningsforløbene. 2.6 Eksamensregler I det følgende omtales eksamens reglerne i forhold til grundfag og den afsluttende prøve på trin 1 (Landbrugsassistent) og trin 2 (Landmand med speciale i enten husdyr eller planter) Grundfag Elever som tilmelder sig grundfag under valgfri del, kan i nogle tilfælde tilmelde sig eksamen i disse grundfag. Ved afholdelse af eksamener i grundfag henvises til skolens eksamensreglement på Faget Naturfag niveau F er et eksamensfag. Hvis der vælges valgfaget Tysk niveau F/E eller valgfaget Engelsk niveau F/E, bliver det afgjort ved udtrækning hvilket af de 2 grundfag, der skal afsluttes med eksamen. Denne udtrækning sker først når begge grundfag er gennemført Hvis du ikke har valgt valgfaget Tysk niveau F/E eller valgfaget Engelsk niveau F/E skal du til eksamen i Naturfag niveau F. Følgende eksempel kan illustrere ovenstående: H1 Naturfag niveau F (fælles grundfag på H1) Tysk niveau F (muligt valgfag på H1) H2 Tysk niveau F ( valgfag på H2) + eksamen i enten Naturfag eller Tysk Afsluttende prøve trin 1 - Landbrugsassistent Indstilling til afsluttende prøve som Landbrugsassistent. For at blive ind indstillet til den afsluttende prøve skal eleven have gennemført alle fag og kompetencer. Underviserne vil lave en afsluttende bedømmelse af eleven når denne har opnået alle kompetencemålene til Landbrugsassistent uddannelsen. Denne bedømmelse tager udgangspunkt i helhedsvurderingen elevens teoretiske viden og praktiske udførelse af kompetencerne i læringselementerne/ fagene. Bedømmelsen udløser en vurdering af elevens standpunkt, som angives som værende gennemført/ikke gennemgennemført. Se under de enkelte Læringsaktiviteter og Læringselementer i kap. 3 vedr. de konkrete bedømmelsesplaner. Da Landbrugsassistent uddannelsen tager 2 år (med både praktiktid og skoleophold) kan det være, at eleven har nogle måneders restpraktik tilbage efter skoleforløbet til Landbrugsassistent. Eleven går til den afsluttende prøve i forbindelse med skoleopholdets afslutning. Der er mulighed for at afholde prøven hos elevens praktikvært. Dette 17

18 aftales mellem virksomheden, eleven og skolen. Hvis prøven afholdes før restpraktikperioden er fuldført, vil uddannelsesbeviset ikke blive underskrevet og tilsendt eleven før rest praktikken er gennemført. Formål Den afsluttende prøve har til formål at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen til landbrugsassistent. Prøven vil tilrettelægges afhængigt af hvilken type praktik eleven har haft. Prøven kan derfor vægtes i forhold til om eleven overvejende har arbejdet med husdyr eller med planter. De særlige kriterier ved den afsluttende bedømmelse til eksamen af dine kompetencer er, i hvor høj grad eleven kan: Med overvejende vægt på Husdyr; Ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt, rutineret håndtering af husdyrene og evt. maskiner, udstyr og tekniske installationer i den konkrete arbejdssituation. Kendskab til dyrenes velfærd, herunder hvordan den daglige, rutinerede pleje sikrer denne velfærd. Kan forklare normal og unormal adfærd hos dyrene, herunder kan reagere rutineret på adfærd og symptomer på almindelige sygdomme. Kendskab til husdyrenes behov for fodermidler, herunder vurdering af foderkvaliteten. Håndtering og viden om brunst og reproduktion. Med overvejende vægt på Planter; Ergonomisk og sikkerhedsmæssig korrekt, rutineret håndtering og vedligeholdelse af almindelige landbrugsmaskiner og tekniske installationer i den konkrete arbejdssituation. Sikkerhedsmæssig korrekt, rutineret håndtering af kemikalier, herunder sprøjteteknik, miljøpåvirkninger og brug af værnemidler. Kendskab til årets gang i marken, herunder rutineret etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder. Kendskab til gødnings- og sprøjteplaner herunder økologiske forskrifter. Prøveafholdelsen Eleven får udleveret sin eksamensopgave som eleven herefter får 2½ dage til at forberede. Opgaven indeholder både praktiske og skriftlige elementer indenfor ovenstående punkter. Eleven afleverer herefter et kort skriftligt oplæg til lærer og censor. På selve eksamensdagen får eleven yderligere ½ dag til forberedelse. Eksaminationen vil tage 30 minutter. Heraf bruges ca. 25 min. hvor eleven demonstrerer sit håndelag i den praktiske opgave. Undervejs vil lærer og censor stille spørgsmål vedr. den praktiske opgave og det skriftlige oplæg. De sidste 5 minutter går til votering, hvor censor og lærer bedømmer præstationen med én karakter. Karakteren gives ud fra 7- trinsskalaen Afsluttende prøve trin 2 - Landmand speciale husdyr Indstilling til afsluttende prøve, lanbrugsuddannelsen, Landmand husdyr: For at blive indstillet til den afsluttende prøve skal eleven have gennemført alle fag og kompetencer på skoleforløbet. Underviserne vil lave en afsluttende bedømmelse af eleven når denne har opnået alle kompetencemålene til Landbrugets Hovedforløb 2 (husdyr). Denne bedømmelse tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af elevens teoretiske viden og praktiske udførelse af kompetencerne i fagene/ læringselementerne. Bedømmelsen udløser en vurdering som værende gennemført eller ikke gennemført. Se under de enkelte Læringsaktiviteter og Læringselementer i kap. 3 vedr. de konkrete bedømmelsesplaner. Formålet Formålet med den afsluttende prøve er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål til uddannelsen som landmand med speciale i husdyr. Hvordan? 18

19 Eleven skal skrive et praktisk projekt som tager udgangspunkt i en landbrugsbedrift. Projektet løses indenfor en varighed af 5 dage med normal arbejdstid. Herudover vil der være en mundtlig eksamination. Bedømmelseskriterier ved den Afsluttende prøve: Projektopgaven De særlige kriterier der vurderes er, i hvor høj grad du har: - Besvaret alle spørgsmål i eksamensopgaven - Overholdt form og krav til den stillede projektopgave. - Udført beregningerne korrekt. - Konkluderet korrekt på beregninger og delopgaver. Mundtlige præstation De særlige kriterier der vurderes er, i hvor høj grad eleven kan: - Forklare løsningerne i opgaven - fagligt korrekt. - Sammenholde løsningerne i opgaven med en underliggende teori - Inddrage din viden inden for dit speciale, til mundtlig at understøtte din projektopgave. - Bruge fagudtryk korrekt. - Forklare evt. fejl og mangler i opgaven. - Perspektivere resultater/ konklusioner til andre specialområder. Prøveafholdelsen Eksaminationen vil tage 30 minutter. Heraf bruger eleven 25 min. til at vise sin tilegnelse af ovenstående punkter. Undervejs vil lærer og censor stille spørgsmål. De sidste 5 min. går til votering. Elevens præstation bedømmes med én karakter, hvor projektopgaven og den mundtlige præstation vægtes lige. Når censor og lærer bedømmer præstationen, afhænger karakterfastsættelsen af, i hvor høj grad eleven opfylder formålet og kompetence målene for uddannelsen. Der afgives karakter efter 7 trins skalaen Afsluttende prøve Landmand trin 2 - speciale planter Indstilling til afsluttende prøve, landbrugsuddannelsen., Landmand planter.: For at blive indstillet til den afsluttende prøve skal eleven have gennemført alle fag og kompetencer på skoleforløbet. Underviserne vil lave en afsluttende bedømmelse af eleven når denne har opnået alle kompetencemålene til Landbrugets Hovedforløb 2 (planter). Denne bedømmelse tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af den teoretiske viden og praktiske udførelse af kompetencerne i fagene/ læringselementerne. Bedømmelsen udløser en vurdering som værende gennemført eller ikke gennemført. Se under de enkelte Læringsaktiviteter og Læringselementer i kap. 3 vedr. de konkrete bedømmelsesplaner. Formålet Formålet med den afsluttende prøve er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål til uddannelsen som landmand med speciale i planter. Hvordan? Eleven skal skrive et praktisk projekt som tager udgangspunkt i en landbrugsbedrift. Projektet løses indenfor en varighed af 5 dage med normal arbejdstid. Herudover vil der være en mundtlig eksamination. Bedømmelseskriterier ved den Afsluttende prøve: Projektopgaven De særlige kriterier der vurderes er, i hvor høj grad eleven har: - Besvaret alle spørgsmål i eksamensopgaven - Overholdt form og krav til den stillede projektopgave. - Udført beregningerne korrekt. - Konkluderet korrekt på beregninger og delopgaver. Mundtlige præstation De særlige kriterier der vurderes er, i hvor høj grad eleven kan: - Forklare løsningerne i opgaven - fagligt korrekt. 19

20 - Sammenholde løsningerne i opgaven med en underliggende teori - Inddrage din viden inden for dit speciale, til mundtlig at understøtte din projektopgave. - Bruge fagudtryk korrekt. - Forklare evt. fejl og mangler i opgaven. - Perspektivere resultater/ konklusioner til andre specialområder. Prøveafholdelsen Eksaminationen vil tage 30 minutter. Heraf bruger eleven 25 min. til at vise sin tilegnelse af ovenstående punkter. Undervejs vil lærer og censor stille spørgsmål. De sidste 5 min. går til votering. Præstation bedømmes med én karakter, hvor projektopgaven og den mundtlige præstation vægtes lige. Når censor og lærer bedømmer elevens præstation, afhænger karakterfastsættelsen af, i hvor høj grad eleven opfylder formålet og kompetence målene for uddannelsen. Der afgives karakter efter 7 trins skalaen Klage over eksamen Klage over forhold ved prøver indgives af eksaminanden til skolen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen kan vedrøre: Prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lign. samt dets forhold til uddannelsens mål og krav Prøveforløbet Bedømmelsen Skolen foreligger straks ved modtagelsen, klagen for de oprindelige bedømmere. Udtalelsen fra bedømmerne skal kunne danne grundlag for skolens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål. Skolen fastsætter en frist på normal 2 uger for afgivelse af udtalelserne. Klageren skal have lejlighed for at kommentere udtalelserne inden for en frist af normalt 1 uge. Afgørelse af klager træffes af skolen. Afgørelsen træffes på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen. Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på: En ny bedømmelse (ombedømmelse) Tilbud om ny prøveafholdelse (omprøve) eller At klageren ikke får medhold i klagen (kun hvis begge bedømmere er enige i dette forhold) Omprøve kan resultere i en lavere karakter. Ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. 2.7 Overgangsordninger Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der har indgået uddannelsesaftale før d Er der behov for overgangsordninger tilrettes dette i elevens uddannelsesplan i Elevplan. 20

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

GRUNDFORLØB BEDØMMELSESPLAN

GRUNDFORLØB BEDØMMELSESPLAN GRUNDFORLØB BEDØMMELSESPLAN Nordjyllands Landbrugsskole 2011-2012 Bedømmelsesplanen er sidst revideret d. 12/12-2011 Bedømmelsesplan for grundforløb på Nordjyllands Landbrugsskole Nedenstående er en beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Juni 2011 s. 1 rev. aug. 2012 Prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsen Standpunktsbedømmelse i uddannelserne Der afgives

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist

VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist Hovedforløbet VVS-energiuddannelsen VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere