Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C Jeannette Bonnén HT3ina13 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Innovationsbegrebet innovation i samfundet Titel 2 Team og teamroller Titel 3 Ideudvikling og vurdering af ideer Titel 4 Entreprenørskab og forretningsmodeller Titel 5 Forretningsplan Titel 6 Diffusion Titel 7 Længere sammenhængende forløb

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Innovationsbegrebet Innovation i samfundet Begrebsintroduktion Lande og branchers innovationsaktiviteter Positive og negative konsekvenser af innovation Kernestof: Litteratur: Nina Knudsbo & Klaus Marthinus: Innovation, Systime 2007 Kapitel 0, side Kapitel 6, side Supplerende stof: (Eksempel på, hvad der i Danmark bliver gjort for at hjælpe iværksættere i gang) (Gennem andre erfare hvad det indebærer at opstarte sin egen virksomhed) Case: Codework Omfang Særlige fokuspunkter 6 lektioner Introduktion til faget innovation herunder præsentation af dels fagets terminologi såvel som en diskussion af innovationens betydning for virksomhedernes konkurrenceevne. Eleverne skal kunne redegøre for grundlæggende innovationsbegreber og beskrive innovationsaktiviteter på lande- og brancheniveau og konsekvenserne heraf. De overfaglige mål: Skabe bevidsthed om hvordan innovation påvirker hele samfundet. Samt opnå forståelse af de begreber der anvendes, når der diskuteres innovationsrelaterede emner. De faglige mål:

3 Åbne elevernes øjne for vigtigheden af innovation ved såvel opstart af nye virksomheder, som for at sikre videreførelsen af eksisterende virksomheder Der lægges vægt på behandling af følgende hovedområder: Skelnen mellem inkrementiel og radikal innovation Hvad sætter gang i innovationen? Druckers 7 grundlæggende temaer Kendskab til Joseph Schumpeter Innovation, iværksætteri, entrepreneurship og intrepreneurship Lande og branchers innovationsaktiviteter Positive og negative konsekvenser af innovation Læreplanens mål: Redegøre for grundlæggende innovationsbegreber og beskrive innovationsaktiviteter på lande og brancheniveau og konsekvenserne heraf. Væsentligste arbejdsformer Der veksles mellem det deduktive og induktive princip, idet der arbejdes med lærerstyret teoretisk indlæring omkring innovation. Samtidig tages der udgangspunkt i elevernes egne erfaringer samt observationer af hvordan der arbejdes dels på deres egne arbejdspladser såvel som på forældre/bekendtes arbejdspladser. Elevernes erfaringer med nye produkter på markedet inddrages ligeledes i diskussionen. sluttelig anvendes det induktive princip, idet eleverne skal arbejde med faglige problemstillinger ved løsning af konkrete virkelighedsnære opgaver. Arbejdsformer: Læreroplæg Opgaveløsning Diskussion på klassen Mundtlig gennemgang af løste opgaver. Indlæring gennem læsning af kapitlet såvel som det supplerende litteratur Løsning af opgaver såvel individuel som i grupper Diskussion, som afgivelse af og modtagelse af respons på løste opgaver. Evaluering og feedback ved løsning af opgaver, såvel som diskussionerne på klassen.

4 Titel 2 Indhold Team og Teamroller Kernestof: Litteratur: Nina Knudsbo & Klaus Marthinus: Innovation, Systime 2007 Supplerende stof: Kapitel 1: Side Adizes test online: Omfang Særlige fokuspunkter 4 lektioner Kompetencer: Fremme elevernes bevidsthed omkring persontypers og medarbejderkompetencernes betydning for om en nystartet virksomhed får succes. De faglige mål: Der lægges vægt på behandling af følgende hovedområder: Team, teamroller, teamsammensætning Konflikter og konflikthåndtering i teams Forskellige typer af entreprenører hovedsageligt belyst gennem udsendelser fra Springet Læreplanens mål: Eleverne skal kunne anvende og kombinere grundlæggende viden om team og teammedlemmers roller ved opstart af egen virksomhed. Progression: Mere konkret opstart af egen virksomhed. I et tværfagligt perspektiv er det håbet, at viden omkring sammensætning af grupper ud fra de forskelliges kompetencer kan føre til bedre gruppearbejde i alle fag.

5 Væsentligste arbejdsformer Lærergennemgang af nyt stof. Dog til gennemgangen blive meget dialogbaseret og der vil blive lagt op til diskussioner både på klassen og i mindre grupper. Eleverne vil løse opgaver både individuelt og i grupper de fremkomne løsninger vil bliver fremlagt og diskuteret på klassen, lige som der løbende vil blive evalueret på elevarbejdet. Herunder vil der blive lavet tests af den enkelte elev på Internettet. Der vil også blive lagt op til informationssøgning i eksterne databaser over internettet.

6 Titel 3 Indhold Ideudvikling og vurdering af ideer Kernestof: Litteratur: Nina Knudsbo & Klaus Marthinus: Innovation, Systime 2007 Kapitel 1, side Supplerende stof: Case: Smoke Solution Hvordan bruger du brugeren?, k-forum, marts 2011 Innovation med succes, marketcommunity.dk, 2006 Forskellige kreative øvelser a la Billy Bob m.fl. Omfang Særlige fokuspunkter 15 lektioner Eleverne skal udvikle nye ideer samt være bevidste om de metoder der kan anvendes til ideudvikling. Herunder skal eleverne være bevidste om hvilke kilder til innovative ideer virksomhederne har samt hvordan virksomhederne kan screene nye innovative ideer. De overfaglige mål: Anvende teorier og metoder på virkelighedsnære problemstillinger, samt træning af selvstændig anvendelse af idegenereringsværktøjer og kreativt arbejde hvorved der fremkommer et konkret produkt eller illustrationer til et sådant. Endvidere trænes eleverne i gruppearbejde samt uddelegering af opgaver. Progressionen ses her især i forhold til den gruppedannelse der skete i forrige tema. De faglige mål:

7 Der lægges vægt på behandling af følgende hovedområder: Invention og innovation Kilder til innovation Prisdreven, teknologidreven og brugerdreven innovation Definition af ideer Ideudvikling speciel fokus på CIS modellen Cut/Clean metoderne Ideudviklingsmetoder Associationsteknikker Samtale (koinonia) Mindmapping Brainstorm Screening af ideer herunder vurdering af idehøjde og nyhedsgrad Blue Ocean Strategi Læreplanens mål: Eleverne skal kunne forklare hvilke kilder, der er til innovative ideer, samt hvordan virksomheden bruger disse kilder i idegenereringsprocessen, Dette kræver viden om metoder til generering af nye ideer. Eleverne skal kunne anvende forskellige idegenereringsmetoder i praksis til udarbejdelse af konkrete ideer. Eleverne skal i den forbindelse have kendskab til flere metoder til screening af ideer med henblik på at vælge ideer med et kommercielt potentiale, eller som har en betydelig nytteværdi. Kompetencer: Fremmelse af elevernes evne til at arbejde systematisk med ideudvikling samt vurdering af de ideer der fremkommer under processen. Væsentligste arbejdsformer Projektarbejde og præsentation af det endelige resultat. Herunder udarbejdelse af illustrationer, der skal kunne bruges som arbejdstegninger Læreroplæg ved gennemgang af ny teori Løsning af konkrete opgaver såvel individuelt som i grupper - Diskussion af løste opgaver - Mundtlig præsentation af ideer, der både er fremkommet ved brainstorm såvel som andre idegenereringsmetoder samt ideer der har udmøntet sig i konkrete produkter - Gruppearbejde/gruppedialog

8

9 Titel 4 Indhold Entreprenørskab og forretningsmodeller Kernestof: Litteratur: Nina Knudsbo & Klaus Marthinus: Innovation, Systime 2007 Kapitel 2: Side Kapitel 3: Side Kapitel 4: Side Supplerende stof: Cykelhandsker med blinklys på vej, 10. December 2013 Cyklens udvikling innovation i et historisk perspektiv, Case fra systime Terror skabte dansk designkomet, Børsen den 10. januar 2014 Det tager 10 år at skabe et brand, Børsen den 10. Januar 2014 Fri informationssøgning om Crowdsourcing Omfang Særlige fokuspunkter 9 lektioner Kompetencer: Ved hjælp af forskellige teoretiske værktøjer skal eleverne kunne redegøre for alternative måder hvorpå en konkret virksomhed eller organisation kan organiseres med henblik på etablering og overlevelse, både over tid men også i forhold til måden, hvorpå der genereres vækst. De faglige mål: Der lægges vægt på behandling af følgende hovedområder: Forretningsmodeller SWOT Værdikæden, herunder værditilvækst og værdi for kunder/brugere Generisk strategi og innovation Innovationstyper Strategier for socialt entrepreneurskab Immaterielle rettigheder Læreplanens mål:

10 Eleverne skal kunne redegøre for forretningsmodeller som grundlag for virksomheders og nonprofit organisationers etablering og overlevelse. Progression: I forhold til afsætning der er elevernes store studieretningsfag inddrages relevante dele af pensum, både ved stof gennemgange og i dokumentationen (jfr. tidligere) samt udarbejdelsen af elevernes eksamensprojekt. Væsentligste arbejdsformer Selvstændigt arbejde med eksamensprojektet der vil løbende blive evalueret på såvel elevarbejdet som undervisningen i faget innovation. Klasseundervisning ved gennemgang af nyt stof Individuel opgaveløsning for at sikre forståelse for det gennemgåede stof.

11 Titel 5 Indhold Forretningsplan Kernestof: Litteratur: Nina Knudsbo & Klaus Marthinus: Innovation, Systime 2007 Kapitel 4: Side Supplerende stof: (Mulighed for at hente makroer mv. samt søge information omkring nogle af de emner der skal belyses i forretningsplanen) (søgning af informationer omkring kunder) (Web databasen navne og numre bruges til at søge konkurrenter til virksomheden / ideen samt til at undersøge hvilke virksomheder man med fordel kan samarbejde med i sit netværk; herunder også som underleverandøremner) Case: Line Hawaleschka Omfang Særlige fokuspunkter 15 lektioner Eleverne skal kunne redegøre for hvilke elementer en forretningsplan indeholder, hvordan den opbygges, samt hvorfor og til hvem man skriver en forretningsplan. I arbejdet med forretningsplaner skal eleverne på baggrund af en konkret ide indsamle relevante oplysninger om markedet og opstille budgetter. Forretningsplanen anvendes som styringsredskab ved opstat af egen virksomhed og bør indeholde en tidsplan med angivelse af milepæle (deadlines) for de forskellige aktiviteter. De overfaglige mål: Arbejde med virkelighedsnære problemstillinger omkring udarbejdelse af en forretningsplan. Vurdering af hvilke faktorer der er vigtige ved

12 beslutning om et produkts levedygtighed. Indsigt i, hvordan eksisterende virksomheder udarbejder forretningsplaner, og hvad disse bruges til. De faglige mål: Kunne dokumentere idegrundlaget Forretningsplans udarbejdelse PLC kurven Planlægningsmetoder / værktøjer Planer for styringen af virksomhedens økonomi Eleverne beskæftiger sig med teoretiske problemstillinger vedrørende udarbejdelse af forretningsplaner. Startende med analyse af eksisterende forretningsplaner og sluttende med at udarbejde en forretningsplan for elevernes egen forretningside. Læreplanens mål: Eleverne skal kunne anvende forretningsplan som styringsredskab ved opstart af egen virksomhed. Kompetencer: Eleverne skal udvikle kommerciel handlekraft og evne til risikohåndtering. Væsentligste arbejdsformer Selvstændigt arbejde Gruppe- og klasseundervisning Forretningsplanen udarbejdet for elevernes egen ide.

13 Titel 6 Indhold Diffusion Kernestof: Litteratur: Nina Knudsbo & Klaus Marthinus: Innovation, Systime 2007 Kapitel 0: Side Kapitel 5: Side Supplerende stof: Diffusionsteori - Kan man forudsige trends? K-forum, 2003 Omfang Særlige fokuspunkter 6 lektioner Eleverne skal kunne forklare, hvordan nye ideer til produkter og serviceydelser spredes indenfor en branche, mellem brancher, inden for et land og internationalt, Det kræver viden om diffusionsprocessers udvikling samt om, hvilke faktorer der hæmmer eller fremmer spredningen af produktet på markedet. Eleven skal desuden kunne redegøre for sammenhængen mellem faserne i diffusionsprocessen og relevante modtagergrupper. De faglige mål: S-kurven Teknologisk udvikling Elementer i diffusionsprocessen Patenter, Aftaler Læreplanens mål: Eleven skal kunne redegøre for diffusion af innovationer Progression: Hvor eleven i de sidste par temaer har beskæftiget sig meget med deres egen ide samt indsamling af information relateret til denne ide, for at kunne udvikle en god forretningsplan, bliver fokus nu på et bredere perspektiv. Væsentligste Klasseundervisning stofgennemgang, indlæring af nye emner

14 arbejdsformer Individuel opgaveløsning, for at afprøve de nye modeller og teorier. Tilbagemelding ved gennemgang af opgaver. Skriftlig arbejde samt projektarbejde i forbindelse med fortsættelse af udarbejdelse af eksamensprojektet. De noter, diskussioner og overvejelser eleverne udarbejder nu forventes at kunne indgå direkte i eksamensprojektet også selv om diffusion ikke er noget selvstændigt punkt i forretningsplanen.

15 Titel 7 Indhold Længere sammenhængende forløb Kernestof: Anvendelse af de hidtil opgivne sider og kapitler i grundbogen Omfang Særlige fokuspunkter Arbejdet er udført løbende sammen med den almindelige undervisning, som skitseret i ovenstående. Dog således at der til sidst på skoleåret bliver arbejdet mere intensivt med det sammenhængende forløb, således at det fungerer som repetition på hele pensum. Det intense forløb svarer til 14 lektioner. Kompetencer: Udarbejdelsen af et eksamensprojekt, som indeholder væsentlige faglige områder. Herigennem opnår eleven et sammenhængende overblik over faget såvel som temaet innovation. Det er intensionen at eleven både arbejde med innovation set ud fra en samfundssynsvinkel og fra et virksomhedssynsvinkel. Læreplanens mål: Udarbejdelsen af et eksamensprojekt, som behandler væsentlige faglige områder inden for såvel kernestoffet som supplerende stof. Progression: Processen med udarbejdelse af eksamensprojektet bliver meget elevstyret. Udarbejdelsen forventes at foregå i de grupper, som eleverne har arbejdet sammen i gennem hele året. Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen bliver fortrinsvis gruppearbejde samt uddelegering af opgaver hvor eleverne ser det hensigtsmæssigt. Underviseren fungerer som konsulent under hele forløbet. Der lægges endvidere op til at eleverne skal forestå en del selvstændig informationssøgning i det omfang eleverne skønner at informationerne kan bibringe noget positivt til deres eksamensprojekt. Eleverne fremlægger deres forretningsplan for resten af holdet.

16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714 Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester VIA University College August 2014 Rev. 020714 2 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 SEMESTERSTART... 10 3 LANDMÅLING OG KORTFREMSTILLING...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation Forår 2013 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Samfundsvidenskabeligt

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN

KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 2 opgaver kapitel 1 Innovationsbegrebet 1. Forklar med dine egne ord, hvorfor innovation er vigtig for

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere