DET INNOVATIVE PRAKTIKPROJEKT I SNEDKERUDDANNELSERNE MELLEM 3. & 4. SKOLEPERIODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET INNOVATIVE PRAKTIKPROJEKT I SNEDKERUDDANNELSERNE MELLEM 3. & 4. SKOLEPERIODE"

Transkript

1 DET INNOVATIVE PRAKTIKPROJEKT I SNEDKERUDDANNELSERNE MELLEM 3. & 4. SKOLEPERIODE IDÉKATALOG & VEJLEDNING SNEDKERNES UDDANNELSER: BYGNINGSSNEDKER / MASKINSNEDKER / MØBELSNEDKER / ORGELBYGGER

2 Vejledning & idékatalog KOLOFON Februar 2011 Den innovative elevopgave i mellem 3. og 4. skoleperiode Idékatalog og vejledning Susanne Gottlieb, Hans Koch, Torben Størner, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Professionshøjskolen Metropol. Hanne Pein, Snedkerfagets Fællesudvalg Lisbeth Bøggild og Christian Jakobsen, Træets Uddannelser Lærere og ledere fra Svendborg Erhvervsskole og Herningsholm Erhvervsskole Med vigtige bidrag fra repræsentanter fra følgende virksomheder: Lem Tømrer- og Snedkerforretning, Jeld-Wen, Montana Møbler, Carl Hansen og Søn A/S, Bernstoffminde Møbelfabrik, Janus Olesen Aps og Sven Andersens & Søn I/S. Design Matilde Maria Rasmussen Foto Kristine Funch Idékataloget er udarbejdet som et forsøgs- og udviklingsprojekt med støtte fra Undervisningsmini steriet. 2 Træets Uddannelser: Snedkerfagets Fællesudvalg:

3 Indhold INDHOLD Indledning 5 Opbygning af Idékataloget 6 Det innovative praktikprojekt 7 16 forslag til innovative praktik-projekter 10 Udvikling af et firma-skuffe-projekt fra start til slut 12 Udføre en opgave/delopgave fra start til slut. 13 Udstationering til andre virksomheder 14 Fokus på energikrav i et produkt 15 Renovering af døre/vinduer og nye energikrav 16 Fokus på spild (tid, penge, processer) 17 Fokus på miljø i forhold til enten produkt eller proces 18 Udvikling af et bæredygtigt produkt 19 Udvikling af prototype af eget projekt 20 Procesoptimering af produktionsapparat 21 Dokumentation af trætørring 22 Procesoptimering af et produkt 23 Beregning af værktøj på en maskingade 24 Dokumentation af en produkttype 25 Logistikopgave med fokus på proces 26 Nedbringelse af energiforbruget 27 Vejledning om vurderingssamtalen 29 Skolens opgaver i forbindelse med praktikprojektet 30 Innovation i snedkerfaget 32 Hvordan klæder skolen eleverne på til opgaven? 40 3

4 4 Vejledning & idékatalog

5 Indledning INDLEDNING De faglige udvalg, Træets Uddannelser og Snedkerfagets Fællesudvalg skal løbende følge op på, om lever op til de forventede kvalitetskrav, og udvikle nye uddannelsestiltag for at sikre dette. Begge udvalg har haft et ønske om, at skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden på en mere hensigtsmæssig måde. Derudover er der et stigende pres for, at vi ikke kun uddanner en veluddannet, men også en nytænkende arbejdskraft. Ovenstående er baggrunden for, at de to faglige udvalg har indført et nyt tiltag i. Et praktikprojekt mellem 3. og 4. skoleforløb hvor: Virksomheden og eleven tager initiativ til i samarbejde med skolen at formulere en elevopgave af innovativ karakter i praktikperioden mellem 3. og 4. skoleperiode. Opgaven skal udføres i praktikvirksomheden og problemstillingen skal hentes fra virksom hedens arbejdsområde / produktområde og afspejle aktuelle og konkrete behov. Skolen skal fremme innovative læringsforløb på hovedforløbet, der understøtter elevens ar bejde med opgaven i 3.og 4. skoleperiode. En vigtig del af tiltaget er, at praktikprojektet mellem 3. og 4. skoleforløb evalueres i samspil mellem elev, praktikvirksomhed og faglærer. Praktikprojektet er altså en form for evaluering af elevens kompetencer midt i læretiden. 5 Initiativet er med til at forberede eleverne til den afsluttende projektsvendeprøve 1. Dels ved at skabe sammenhæng mellem skole og praktik via autentiske problemstillinger, der udspringer af virksomhedernes behov. Og dels ved at give alle snedkerelever en kompetencemæssig udfordring i ud dannelsen. De faglige udvalg, Snedkerfagets Fællesudvalg og Træets Uddannelser, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, udvalgte skoler 2 og virksom hedsrepræsentanter har udviklet dette idékatalog, som skal fungere som hjælp for elever, virksomheder og skoler, når de skal i gang med det innovative praktikprojekt. Vi håber, at Idékataloget bidrager til at støtte vores snedkerelever og virksomheder til at gennemføre både innovative og selvstændige praktikprojekter i fremtiden. Niels Roth Formand Snedkerfagets Fællesudvalg Søren B. Heisel Formand Træets Uddannelser 1 / Såvel i snedkeruddannelsen som i maskinsnedkeruddannelsen er der indført projektsvendeprøve. I snedkeruddannelsen er det valgfrit om man vil vælge at udføre en projektsvendeprøve eller en bunden opgave til svendeprøven. 2 / Herningsholm og Svendborg Erhvervsskole

6 Vejledning & idékatalog OPBYGNING AF IDÉKATALOGET I dette idékatalog kan du i første kapitel, Den innovative elevopgave, læse om formelle rammer for opgaven. I kapitel 2, Seksten forslag til innovative opgaver, præsenteres 16 forslag til innovative elevopgaver. Ideerne er udviklet i et samarbejde mellem virksomheder og skoler (mestre, oplærere og fag lærere). Disse ideer kan bearbejdes, sammensættes og videreudvikles, så de kommer til at passe til den enkelte situation. Når eleven er færdig med det innovative projekt, skal resultatet vurderes i en samtale mellem elev, mester og faglærer. I kapitel 3, Vejledning i vurderingssamtalen, er der gode råd til, hvordan denne vurderingssamtale kan gennemføres. 6 I kapitel 4 Skolens opgaver i forbindelse med praktikprojektet, kan du læse om, hvad skolen skal gøre. I kapitel 5, Innovation i snedkerfaget, kan du læse om de generelle begrundelser for, hvorfor inno vation er kommet på dagsordenen, og hvorfor man lægger så stor vægt på det i snedkeruddannel serne, og hvad der karakteriserer innovation her. Kapitel 6, Hvordan klæder skolen eleven på til opgaven? Har fokus på, hvordan skolen bedst giver eleven de nødvendige forudsætninger for at kunne løse opgaven. Hvad skal eleven kunne? Hvad skal skolen sørge for? Et eksempel på et praktikprojekt vedlægges i bilag. Vi håber idékataloget kan give inspiration til arbejdet med innovation i. Vi er bevidste om, at der i den proces, der går i gang på skolen og i virksomheden, kan rejse sig mange spørgsmål, som muligvis ikke er besvaret i dette idékatalog, men som hører til her. Spørgsmål og kommentarer kan rettes til de faglige udvalg og din lokale skole.

7 Introduktion DET INNOVATIVE PRAKTIKPROJEKT Praktikprojektet er dels en forberedelse til projektsvendeprøven, og dermed skal den bidrage til at gøre de nye snedkere endnu dygtigere. Men det er også intentionen, at eleven kan bidrage til at gennemføre opgaver, snedkervirksom heden har haft liggende i skuffen, og dermed kan elevens arbejde give et bidrag til virksom hedens fornyelse. Endelig vil lærernes besøg i virksomhederne betyde, at man på skolerne bliver á jour med udviklingspotentialerne i virksomhederne, og dermed får mulighed for at inddrage den nye viden i undervisningen. Selve det at forberede eleverne på praktikprojektet, at støtte eleverne i processen og endelig at evaluere opga ven, giver mulighed for virkeligt at styrke samspillet mellem skole og virksomhed til elevens bedste. Men i lige så høj grad til virksomhedens og skolens bedste. Projektet er lavet ud fra den filosofi, at samtale fremmer forståelsen. Derfor er den et konkret bud på fornyelse og for bedring (innovation) i vekseluddannelsessystemet, idet det giver virksomheder og skoler lejlighed til at tale sammen. 7 Omfanget af et praktikprojekt skal være af en størrelse, så det er muligt at planlægge og gennem føre en arbejdsproces, som eleven kan beskrive med skitser, fotos osv. Der skal være substans nok i praktikprojek tet til, at der efterfølgende kan gennemføres en vurderingssamtale på 30 min. Som minimum skønnes det at være 5 arbejdsdage. Dertil må eleven lægge ekstra tid (weekend, aftener) til beskrivelse og lignende. Man skal have gennemført en innovativ elevopgave for at kunne gå til svendeprøve.

8 8 Vejledning & idékatalog

9 Foto Kristine Funch 9

10 Vejledning & idékatalog FORSLAG TIL INNOVATIVE PRAKTIK- PROJEKTER

11 Kapitel 2 I det følgende præsenteres en række forslag til innovative praktikprojekter, der kan tilpasses til både møbel-, bygnings- og maskinsnedkerelever. Alle forslagene er udviklet af virksomhedsre præsentanter, lærere, ledere og repræsentanter fra faglige udvalg. Hvert projektforslag er illustreret med et innovationsspind, som angiver, hvor eleven især vil være innovativ, når han/hun fokuserer på netop denne opgave. Forslagene kan danne udgangspunkt for en samtale mellem elev og mester om den opgave, eleven skal i gang med. Det er vigtigt at understrege, at virksomhedernes behov skal være ud gangspunktet for den enkelte opgave. Forslagene i dette katalog er tænkt som inspiration, som kan bøjes, ændres og videreudvikles efter ønske og behov. Et eksempel på, hvordan man kan bruge oplæggene til de innovative praktikprojekter kan være følgende Mester og elev bliver enige om, at opgaveforslag 5 lyder godt og relevant, for netop nu ligger der en ordre på mesters bord om til foråret at renovere døre og vinduer i et 100 år gammelt hus i omegnen. 11 Mester sætter eleven på ordren sammen med svenden. Mester aftaler derudover, at denne ordre også udgør elevens innovative opgave mellem 3. og 4. skoleperiode. De to aftaler, at elevens opgave går ud på at lave elektroniske tegninger af mindst to forskellige vinduestyper, der kan vise for skellige arkitektoniske udtryk i huset. Derudover skal eleven undersøge myndighedskrav, når der udskiftes døre og vinduer i et så gam melt hus. Endelig skal eleven udregne energibesparelsen for begge vinduestyper. Når eleven har gjort dette, aftaler de, at det skal præsenteres for kunden, som så kan tage stilling til de to forslag. De taler om, hvordan opgaven virkelig kan gøres nytænkende, og mester foreslår, at eleven sætter sig særligt ind de arkitektoniske stilarter og myndighedskrav til renovering, da dette vil være en mulighed for firmaet at specialisere sig i netop dette område, og indirekte kan komme firmaet til gode, fordi eleven løbende skal sparre med mester. Det er vigtigt at understrege, at dette eksempel og de følgende oplæg er forslag. Man er velkom men til at udvikle sine egne projekter eller sammensætte nye projekter med udgangspunkter i disse forslag.

12 Vejledning & idékatalog I det følgende kan man se forskellige oplæg til praktikprojekter, der kan bruges af alle snedkerud dannelserne. Nogle vil naturligvis være mere oplagte til den ene snedkeruddannelse end de andre. Men de kan tilpasses alle tre uddannelser. UDVIKLING AF ET FIRMA- SKUFFE-PROJEKT FRA START TIL SLUT Mål og indhold Eleven skal tegne, beregne, prissætte, markedsføre et produkt fra start til slut. Man kan tage udgangspunkt i: økonomi, kundekontakt, maskinpark, materialer, leverandør, energi og miljø, firmaprofil, værktøjsleverandør, foto/reklame, overvejelser om det skal være et dyrt eller billigt produkt. Hvad får mester ud af det? En elev, der er i stand til at få en idé, planlægge, udarbejde en prototype, evaluere og forbedre sit produkt. Og dermed en elev, der forstår hele arbejdsgangen i forbindelse med at introducere et nyt produkt. Hvad lærer eleven? Eleven får forretningsforståelse og overblik over forskellige sider af det at drive virksomhed / FIRMA-SKUFFE-PROJEKT FRA START TIL SLUT AKTUEL ØNSKET Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

13 Kapitel 2 UDFØRELSE AF OPGAVE FRA START TIL SLUT Mål og indhold Eleven skal udføre en opgave fra start til slut og for eksempel deltage i det første besøg hos kunden, bestille materialer, udregne tid og pris, montage, udføre arbejdet hos kunden, samt aflevering til kunden. Kunden kan i dette tilfælde være en ekstern kunde, en afdeling i virksomheden, en underleverandør, mm, hvor eleven skal udføre en opgave. Yderligere forhold kan inddrages: a) alternative løsningsmodeller, b) lave en gennemregning af løsningen med kunden/ejeren inden opgaven produceres, c) lave reklamemateriale, d) kan kombineres med besøg i en virksomhed med speciale inden for området, e) efterkalkulation, tidsplan. Opgaven udføres med støtte fra virksomhedens ejer/ leder. Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der forstår hele arbejdsprocessen fra start til slut. Hvad lærer eleven? Eleven lærer alle faser af arbejdsprocessen og får således overblik og helhedsforståelse. 2 / UDFØRE EN OPGAVE/DELOPGAVE FRA START TIL SLUT AKTUEL ØNSKET 13 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

14 Vejledning & idékatalog UDSTATIONERING TIL ANDRE VIRKSOMHEDER Mål og indhold Eleven skal i en periode udstationeres for at lære processer, som lærevirksomheden ikke kan tilbyde, eller processer, der kan give eleven større brancheforståelse. For eksempel savværk, dør- og vinduesproduktion, overfladebehandling, finérarbejde, cnc -styring o.lign. Eleven kan i samarbejde med lærevirksomheden finde praktikstedet til udstationering, eller det kan være én af virksomhedens leverandører eller aftagere. Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der kan overskue, hvor vigtigt det er, at kvaliteten er i orden, når man modtager og leverer et produkt videre, og dermed sammenhængen mellem det, der laves i egen virksomhed, og det der laves hos leverandør/aftager. Hvad lærer eleven? At det er vigtigt at overholde fælles tids- bearbejdnings- og kvalitetskrav. 3 / UDSTATIONERING TIL ANDRE VIRKSOMHEDER AKTUEL ØNSKET 14 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

15 Kapitel 2 FOKUS PÅ ENERGILØSNINGER Mål og indhold Eleven undersøger de gældende regler og energikrav til bestemte bygningsdele, der indgår i praktikprojektet. Eleven skal vælge energiløsninger, der er opdaterede i forhold til BR 10, og kommer med et forslag til en løsning, der tager hensyn til arkitekturen ved valg af materialer, energibesparelse m.m. Eleven skal efterfølgende præsentere resultatet af sine undersøgelser og valg for virksomheden. Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der selvstændigt kan undersøge gældende regler og energikrav og vælge de mest hensigtsmæssige energiløsninger. Hvad lærer eleven? Eleven bliver i stand til at vurdere de mest hensigtsmæssige energiløsninger i forhold til forskellige bygningsdele. 4 / FOKUS PÅ ENERGILØSNINGER AKTUEL ØNSKET Energi og miljø Anvendelse af materialer 4 3 Anvendelse af værktøjer 15 Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

16 Vejledning & idékatalog RENOVERING AF DØRE/VINDUER OG NYE ENERGIKRAV Mål og indhold Eleven laver et projekt om hvordan man kan lave løsninger på problemet med renovering af døre og vinduer i forhold til de nye energikrav. Projektet kan f.eks. forholde sig til en konkret problemstilling om at opfylde kundens ønsker kontra myndigheders. Der kan for eksempel fokuseres på a) fredningsbestemmelser og husets historie, b) arkitektonisk udtryk i forhold til helheden, c) ønsket om energibesparelse overfor de øvrige punkter. Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der er trænet i at vurdere flere forskellige forhold (for eksempel kundeønsker overfor myndighedskrav) og bliver i stand til at yde gennemarbejdet vejledning til kunden. Hvad lærer eleven? Eleven lærer kompleksiteten i kundevejledningen, og at der sjældent kun er ét rigtigt svar. 5 / ENOVERING AF DØRE/VINDUER OG NYE ENERGIKRAV AKTUEL ØNSKET 16 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

17 Kapitel 2 FOKUS PÅ SPILD (TID, PENGE, PROCESSER) Mål og indhold Eleven fokuserer i sit projekt på nye måder at udføre tingene på, så der kan spares tid, penge, materialer eller gennemføres procesforbedringer. For eksempel arbejdsmetoder ved montage, opsætning, benyttelse af firmabil. Der kan laves en analyse af udnyttelse af materialer, el, vand, luft, affald til genbrug. Eleven opfordres til at overveje, om det kan gøres på andre måder. Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der kan analysere spild og dermed bliver i stand til at pege på, hvordan det kan undgås. Hvad lærer eleven? Eleven lærer at analysere spild og bliver dermed i stand til at vurdere, hvordan det kan undgås. 6 / FOKUS PÅ SPILD (TID, PENGE, PROCESSER) AKTUEL ØNSKET Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 Anvendelse af værktøjer 17 3 Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

18 Vejledning & idékatalog FOKUS PÅ ENERGI OG MILJØ I FORHOLD TIL ENTEN PRODUKT ELLER PROCES Mål og indhold Eleven fokuserer på at energi og miljøforbedre et produkt eller en proces, hvor der tænkes i nye arbejdsmetoder, materialevalg samt brug af genbrugsmaterialer, både inden for træ/lim og lak/farve. Desuden skal der tages hensyn til lov/krav, samt energipris og nye trends inden for materialer. Det er vigtigt, at eleven også ser på, hvilke regler der gælder i andre EU-lande. Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der har indsigt i energi og miljøforhold, og som sådan kan fungere som en ressourceperson i virksomheden. Hvad lærer eleven? Eleven får kendskab til forhold, der spiller ind omkring energi og miljøvurdering, og får forståelse for danske forhold i sammenligning med andre landes regler. 7 / FOKUS PÅ ENERGI OG MILJØ I FORHOLD TIL ENTEN PRODUKT ELLER PROCES AKTUEL ØNSKET 18 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

19 Kapitel 2 PRODUKTUDVIKLING AF ET BÆREDYGTIGT PRODUKT Mål og indhold Eleven fremstiller en samlet dokumentationsmappe, der fremlægges for virksomhed og skole. Dokumentationsmappen skal dokumentere bæredygtighed. Det skal være noget, eleven kan stå inde for. Opgaven må ikke være større end eleven kan nå det. porteføljen består af følgende: a. Materialer og alternative materialer b. Processer og alternative processer c. Affaldshåndtering d. Energioptimering e. Prisberegning f. Dokumentation/projektmapper Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der er i stand til at udarbejde en sammenhængende dokumentation for et bæredygtigt produkt. Hvad lærer eleven? Eleven lærer at udarbejde en sammenhængende dokumentation og bliver i stand til at vurdere, hvilke parametre der har indflydelse på bæredygtighed. 8 / PRODUKTUDVIKLING AF ET BÆREDYGTIGT PRODUKT AKTUEL ØNSKET 19 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

20 Vejledning & idékatalog UDVIKLING AF PROTOTYPE AF EGET PROJEKT Mål og indhold Eleven kan evt. som en forberedelse til projektsvendeprøven udarbejde en prototype af eget projekt, eller udvikle virksomhedens prototype eller færdiggøre en prototype. Eleven laver beskrivelse, materialevalg, værktøj, pris og procesbeskrivelse på de enkelte dele. Eleven rentegner prototypen, herunder rettelse af uhensigtsmæssigheder. Eleven producerer produktet i henhold til de nye tegninger, beregning af materialeforbrug og prisberegning. Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden før øjnene op for, hvad de kan bruge projektet til. Hvad lærer eleven? Eleven får ideer og inspiration til at lave fremtidige projekter. 9 / UDVIKLING AF PROTOTYPE AF EGET PROJEKT AKTUEL ØNSKET 20 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

21 Kapitel 2 PROCESOPTIMERING AF PRODUKTIONSAPPARAT Mål og indhold Eleven er med i planlægningen sammen med maskin- og værktøjsleverandøren. Elevens projekt skal give en god indsigt i såvel virksomhedens processer, maskinpark, materialer, kompetencer (hos såvel medarbejdere som i teknologisk forstand) Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får et gennemsyn af sine processer, maskinpark, materialer osv. og kan hermed gennemføre den procesoptimering, der kan være hensigtsmæssig for en fremtidig konkurrencesituation. Hvad lærer eleven? Eleven lærer om virksomhedens processer og får dermed vigtig viden i forhold til produktoptimering og evt. en fremtid som selvstændig. 10 / PROCESOPTIMERING AF PRODUKTIONSAPPARAT AKTUEL ØNSKET Anvendelse af materialer 21 Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

22 Vejledning & idékatalog DOKUMENTATION AF TRÆTØRRING Mål og indhold Eleven beskriver processen omkring trætørring, materialeberegning, miljø og relevante arbejdsprocesser omkring trætørring. Dokumentationen holdes op mod virksomhedens daglige praksis. Opgaven kan eventuelt gennemføres i en anden virksomhed. Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der kan anvendes i fremtidige sammenhænge. Hvad lærer eleven? Eleven lærer en metode til at analysere en faglig proces og lærer gennem sammenligningen med praksis, hvilke forhold der er vigtige at tage i betragtning i sammenligningen mellem dokumentation og virkelighed. 11 / OKUMENTATION AF TRÆTØRRING NG, SKÆRRBEREGNING M.M AKTUEL ØNSKET 22 Energi og miljø Anvendelse af materialer 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

23 Kapitel 2 PROCESOPTIMERING AF ET PRODUKT Mål og indhold Eleven klarlægger alle nuværende processer, når det gælder fremstilling af et produkt, og vurderer hvor der kan forbedres. Det kan for eksempel være med hensyn til valg af værktøjer, maskiner, skæredata, materialer, hjælpeudstyr, opstilling. Et eksempel kan være, hvordan man kan optimere processerne i en stoleryg. Eleven tegner processer eller flow for produktionen. Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der kan anvendes i fremtidige sammenhænge. Hvad lærer eleven? Eleven lærer at procesoptimere et produkt. Det giver bevidsthed om et givet produkt og dermed mulighed for at innovere i dagligdagen. Det er en viden, der kan være nyttig, hvis eleven senere ønsker at blive selvstændig. 12 / PROCESOPTIMERING AF ET PRODUKT AKTUEL ØNSKET Anvendelse af materialer 23 Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

24 Vejledning & idékatalog BEREGNING AF VÆRKTØJ PÅ EN MASKINGADE Mål og indhold Eleven beregner standtid, hastighed, pris og optimering. I samarbejde med leverandør og andre medarbejdere laves en løbende opfølgning på det. Der skal gives plads til at afprøve nyt. Hvor lang tid holder værktøjet nu(standtid), og hvordan er det at arbejde videre med evt. overfladebehandling, værktøj, standtid, hastighed? Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får en gennemarbejdet beregning, der kan anvendes til optimering i fremtidige sammenhænge. Hvad lærer eleven? Eleven lærer en metode til at analysere en faglig proces og bliver derved i stand til at optimere produktionsapparatet og dermed fremover at mindske spild. 13 / BEREGNING AF VÆRKTØJ PÅ EN MASKINGADE AKTUEL ØNSKET Anvendelse af materialer 24 Energi og miljø 4 Anvendelse af værktøjer 3 Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

25 Kapitel 2 DOKUMENTATION AF EN PRODUKTTYPE Mål og indhold Eleven tage udgangspunkt i de produkter, som firmaet fremstiller. Eleven udarbejder et dokumentationsmateriale (kostpris, materialer, tid og proces, tidsberegninger, mm). Dernæst eventuelt et tidsstudie. Eleven udarbejder dokumentation om materialevalg og materialeegenskaber. Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der tillige indeholder tegninger, der kan anvendes i fremtidige sammenhænge. Hvad lærer eleven? Eleven lærer at gennemarbejde fremstillingen af et produkt. Det giver eleven en indsigt, han/hun fremover kan bruge i forbindelse med andre produkter. 14 / DOKUMENTATION AF EN PRODUKTTYPE AKTUEL ØNSKET Energi og miljø Anvendelse af materialer 4 3 Anvendelse af værktøjer 25 Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

26 Vejledning & idékatalog LOGISTIKOPGAVE MED FOKUS PÅ PROCES Mål og indhold Eleven arbejder med værktøjer LEAN, flowdiagram, procestid, kalkulation holdt op imod produkt. Eleven tegner procesforløb på emnet, og beregner ventetider. Hvad koster emnet i tid? Forslag til forbedringer nedskrives. Diverse kostpriser udregnes, og der skal laves skemaer til at notere processens nøgletal. Er produktet rentabelt? Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der kan anvendes i fremtidige sammenhænge. Hvad lærer eleven? Eleven lærer at der kan tjenes meget på en logistisk gennemgang af en proces. Det giver eleven en indsigt, han/hun fremover kan bruge i forbindelse med andre produkter. 15 / LOGISTIKOPGAVE MED FOKUS PÅ PROCES AKTUEL ØNSKET 26 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

27 Kapitel 2 NEDBRINGELSE AF ENERGIFORBRUGET Mål og indhold Eleven følger og måler energi og miljøforbruget i en afdeling over en periode, inklusive priser på, hvad det koster i vand, luft, el, lys, affald. Forslag til forbedringer beskrives. Affaldssortering, genanvendelse, brug af udsugning, mm. Eleven opstiller besparelser, og indsamler viden fra eksterne virksomheder, for eksempel elsparefonden, vandforsyning, miljøafdelinger osv. Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der kan anvendes i fremtidige sammenhænge og anvisninger til besparelsesmuligheder på kort og langt sigt. Hvad lærer eleven? Eleven bliver bevidst om energiforbruget som en vigtig parameter, når det gælder om at reducere omkostninger og fremme miljøforanstaltninger. 16 / NEDBRINGELSE AF ENERGIFORBRUGET AKTUEL ØNSKET Anvendelse af materialer 27 Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

28 28 Vejledning & idékatalog

29 Kapitel 3 VEJLEDNING OM VURDERINGSSAMTALEN Hvorfor Formålet med vurderingssamtalen er, at eleven, den praktikansvarlige (mester, oplærer, lærersvend) og faglæreren i fællesskab vurderer udbyttet af praktikprojektet både som produkt og som proces med henblik på det videre uddannelsesforløb. Samtalen skal være en del af læreprocessen og bidrage til elevens udvikling af den faglige identitet. Eleven skal lære at vurdere udviklingen af egne kompetencer. Hvor Samtalen finder sted i virksomheden eller på arbejdsstedet. Hvis praktikprojektet har bestået i et produkt hos en kunde eller har været en proces, der ikke umiddelbart kan beses, skal projektet dokumenteres i form af fotos mm. Derudover skal der for alle projekter foreligge en kort dokumentationsmappe med f.eks. beskrivelser, skitser, tegninger, materialelister, eller andet relevant materiale. Hvem Evalueringen foregår som en 3-parts-samtale mellem eleven, praktikansvarlige og faglæreren. Projektet kan udføres af flere elever i fællesskab. Hvordan Samtalen har en varighed på maximalt 30 minutter. Vurderingssamtalen foregår i faser: Præsentation Eleven præsenterer, hvilke kriterier der har været fokus på i projektet og giver en vurdering af produktet og processen (selvevaluering). Dialog Den praktikansvarlige og faglæreren giver deres vurdering af projektet, og de tre parter har en dialog om det. 29 Opsummering Den praktikansvarlige og faglæreren foretager i fællesskab en opsummering af samtalen. Elevens Uddannelseslogbog eller uddannelsesplanen i Elevplan skal udfyldes i forhold til de vurderingsniveauer, som fremgår heraf. Det er vigtigt, at evalueringen ikke alene er en vurdering af elevens aktuelle kompetenceniveau, men bruges som et udviklingsredskab i forhold til elevens videre uddannelsesforløb. Samtalen kan også afdække læringsvanskeligheder eller andre problemer hos eleven. Samtalen skal være en proces, hvor årsager til mangelfuld præsentation bliver belyst, og hvor der ledes efter positive løsninger i det videre uddannelsesforløb. Hvad Under bemærkninger i Uddannelsesplanen i Elevplan eller i Uddannelseslogbogen skrives en opsummering af følgende punkter: 1. Hvilke kriterier har der været fokus på i praktikprojektet? 2. Hvad er det innovative i praktikprojektet hvad har eleven lært? 3. Hvordan er praktikprojektet afviklet - arbejdsprocessen - planlægning - organisering - gennemførelse af processen? Hvilken grad af samarbejde og selvstændighed? Har eleven gjort brug af virksomhedens muligheder? 4. Beherskelse af arbejdsmetoder, værktøj og maskiner, herunder arbejdsmiljø 5. Fremtiden det videre uddannelsesforløb.

30 Vejledning & idékatalog SKOLENS OPGAVER I FORBINDELSE MED PRAKTIKPROJEKTET Orientering til virksomhederne Skolen kan gøre meget for at styrke den innovative elevopgave mellem 3. og 4. praktikperiode. Bl.a. kan skolen invitere virksomhedsrepræsentanterne til en snak om, hvilke muligheder der ligger i opgaven. Skolen kan også præsentere virksomhederne for spindet og de 12 udvalgte måder, man kan være innovativ i på. Det er vigtigt skolen bruger al sin viden til at åbne for de muligheder, der ligger i de innovative projekter, som eleverne skal i gang med. Et invitationsbrev til virksomhederne kan se således ud Brev til virksomheder (ca. 5 uger før opstart) Att. Elevansvarlig i virksomhed Udsendes i forbindelse med indkaldelse til H3 Indsæt datofelt Gennemførelse af praktikprojekt Alle elever på snedker- og maskinsnedkeruddannelsen skal i løbet af praktikperioden mellem 3. og 4. hovedforløb gennemføre et praktikprojekt, der tager udgangspunkt i virksomhedens opgaver og dermed bidrager til virksomhedens fornyelse. 30 Opgaven indgår i uddannelsen som en obligatorisk forberedelse til svendeprøven og har til formål at styrke elevens evner til selvstændigt at planlægge og gennemføre et projekt og samtidig gennemføre innovation i gulvhøjde i forhold til virksomhedens opgaver, produkter og processer. Projektet handler derfor i høj grad også om, hvordan I som virksomhed bedst bruger jeres elev til at tænke og afprøve nye idéer og projekter, som er interessante og nyttige for jer. Omfanget og krav til praktikprojektet er beskrevet i vedlagte idékatalog, som er udviklet i fællesskab med virksomheder fra brancherne. Kataloget indeholder forslag til 16 innovative pro jekter af meget forskellig karakter. I kan bruge dem som inspiration og tilpasse dem i det omfang det er relevant. Eller måske har I selv en helt anden idé. Det vigtige i denne sammenhæng er, at I sammen med jeres elev vælger en opgave, der er nytænkende/innovativ. Vi har i idékataloget ud valgt 12 centrale områder illustreret som et edderkoppespind, som den enkelte projektidé skal vurderes i forhold til. Omfanget af praktikprojektet skal være af en størrelse, så det er muligt at planlægge og gennemføre en arbejdsproces, som eleven kan beskrive med skitser, foto osv. Der er fastsat en vejledende varighed på et omfang svarende til fem arbejdsdage. Projektet kan både gennemføres som en del af elevens arbejdstid på virksomheden og som delvist selvstudium i elevens fritid. I vælger sammen med eleven om projektet skal gennemføres over hele praktikperioden eller i en afgrænset og sammenhængende periode under hensyn til opgavens karakter og virksomhedens produktion. Beskrivelsen af projektet indsendes til skolen senest 4 uger før eleven starter på 4. hoved forløb. Herefter vil faglæreren kontakte jer og aftale en dato, hvor I sammen evaluerer opgaven på virksomheden. Evalueringen har en varighed på max. 30 minutter og gennemføres med udgangs punkt i beskrivelse i vedlagte Idékatalog (se afsnittet Vejledning om evalueringssamtalen ). Er der spørgsmål, er I velkomne til at rette henvendelse til skolen eller et af de to faglige udvalg. Med venlig hilsen Erhvervsskole Xxxxxxx Snedkernes Uddannelser Uddannelsesleder XX Sekretariatschef Hanne Pein Tlf: XX XX XX XX Tlf: /

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere

Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere Fou-projekt 051.12D.021 Kolofon Dato Oktober 2010 Den innovative elevopgave i snedkeruddannelsen

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Indhold Intentionerne bag EUD-reformen... 2 Præstationsstandarder... 2 Avanceret niveau... 2 Ekspertniveau... 2 Randers Social- og Sundhedsskoles

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Kortere virksomhedsforløb for faglærere

Kortere virksomhedsforløb for faglærere Kortere virksomhedsforløb for faglærere Kortere virksomhedsforløb for faglærere Her på UCH har vi et stærkt ønske om, at undervisningen skal have en høj grad af faglighed, der bygger på såvel tradition,

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Fire kvalitetsmål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Opbygning af gamle såvel som moderne vinduer, og tegning af vindue med koblet ramme (Solid Works) Renovering af vinduesramme

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger VOGNMALER LOGBOG ens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger Velkommen som lærling i vognmalerfaget Velkommen som vognmalerlærling

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger BYGNINGSMALER LOGBOG Elevens navn: : CPR-nr: CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i bygningsmalerfaget Velkommen

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Erhvervsrettet innovation

Erhvervsrettet innovation Erhvervsrettet innovation PROGRAM 1: KOMPETENCER I VERDENSKLASSE UDVIKLINGSLABORATORIET FOR PÆDAGOGISK OG DIDAKTISK PRAKSIS Hvad er på spil? Undervisning i innovation er ofte placeret i særskilte fag frem

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum Praktikum Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på 1. 2. 3. Hovedforløb. Eleven Praktikum Virksom heden Skolen Formålet med praktikum. Du skal i forbindelse med din praktiktid ude hos din

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

og skabe rammer for nytænkning.

og skabe rammer for nytænkning. VEJLEDNING Brug værktøjet til at skabe rammer. Innovation opstår, når vi kombinerer alle de gode ideer til, hvordan vi bedst muligt løser arbejdspladsens kerneopgave. Kom godt fra start ved i fællesskab

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Fire kvalitetsmål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder:

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder: Kvalitet i praktik Kvalitet i praktikuddannelsen for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse - gældende for Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os playscapes playscapes denmark playscapes er en innovativ iværksættervirksomhed, der forsøger at skabe nye veje til interaktion og udvikling gennem en unik kunstnerisk proces. The Art of Interaction er

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Notat om metodedesign

Notat om metodedesign Notat om metodedesign 2014-11-01 Beskrivelse af datamaterialets omfang i UFFA-projektet Der indgår tre hovedtemaer i følgeforskningen 1. Vurdering af realkompetence a. Hvilke metoder indgår til måling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

playscapes denmark www.playscapes.dk Buggesgårdvej 69, 8260 Viby J Telefon +45 8628 1832 info@playscapes.dk

playscapes denmark www.playscapes.dk Buggesgårdvej 69, 8260 Viby J Telefon +45 8628 1832 info@playscapes.dk playscapes playscapes denmark playscapes er en innovativ iværksættervirksomhed, der forsøger at skabe nye veje til interaktion og udvikling gennem en unik kunstnerisk proces. The Art of Interaction er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed:

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed: Praktiklogbog (Uddannelsesbogen) Glarmester (Version 8) Elev: _ Virksomhed: CVR: Hvorfor praktiklogbog? Det er et krav i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser at ved afslutningen af en praktikperiode udsteder

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere