DET INNOVATIVE PRAKTIKPROJEKT I SNEDKERUDDANNELSERNE MELLEM 3. & 4. SKOLEPERIODE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET INNOVATIVE PRAKTIKPROJEKT I SNEDKERUDDANNELSERNE MELLEM 3. & 4. SKOLEPERIODE"

Transkript

1 DET INNOVATIVE PRAKTIKPROJEKT I SNEDKERUDDANNELSERNE MELLEM 3. & 4. SKOLEPERIODE IDÉKATALOG & VEJLEDNING SNEDKERNES UDDANNELSER: BYGNINGSSNEDKER / MASKINSNEDKER / MØBELSNEDKER / ORGELBYGGER

2 Vejledning & idékatalog KOLOFON Februar 2011 Den innovative elevopgave i mellem 3. og 4. skoleperiode Idékatalog og vejledning Susanne Gottlieb, Hans Koch, Torben Størner, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Professionshøjskolen Metropol. Hanne Pein, Snedkerfagets Fællesudvalg Lisbeth Bøggild og Christian Jakobsen, Træets Uddannelser Lærere og ledere fra Svendborg Erhvervsskole og Herningsholm Erhvervsskole Med vigtige bidrag fra repræsentanter fra følgende virksomheder: Lem Tømrer- og Snedkerforretning, Jeld-Wen, Montana Møbler, Carl Hansen og Søn A/S, Bernstoffminde Møbelfabrik, Janus Olesen Aps og Sven Andersens & Søn I/S. Design Matilde Maria Rasmussen Foto Kristine Funch Idékataloget er udarbejdet som et forsøgs- og udviklingsprojekt med støtte fra Undervisningsmini steriet. 2 Træets Uddannelser: Snedkerfagets Fællesudvalg:

3 Indhold INDHOLD Indledning 5 Opbygning af Idékataloget 6 Det innovative praktikprojekt 7 16 forslag til innovative praktik-projekter 10 Udvikling af et firma-skuffe-projekt fra start til slut 12 Udføre en opgave/delopgave fra start til slut. 13 Udstationering til andre virksomheder 14 Fokus på energikrav i et produkt 15 Renovering af døre/vinduer og nye energikrav 16 Fokus på spild (tid, penge, processer) 17 Fokus på miljø i forhold til enten produkt eller proces 18 Udvikling af et bæredygtigt produkt 19 Udvikling af prototype af eget projekt 20 Procesoptimering af produktionsapparat 21 Dokumentation af trætørring 22 Procesoptimering af et produkt 23 Beregning af værktøj på en maskingade 24 Dokumentation af en produkttype 25 Logistikopgave med fokus på proces 26 Nedbringelse af energiforbruget 27 Vejledning om vurderingssamtalen 29 Skolens opgaver i forbindelse med praktikprojektet 30 Innovation i snedkerfaget 32 Hvordan klæder skolen eleverne på til opgaven? 40 3

4 4 Vejledning & idékatalog

5 Indledning INDLEDNING De faglige udvalg, Træets Uddannelser og Snedkerfagets Fællesudvalg skal løbende følge op på, om lever op til de forventede kvalitetskrav, og udvikle nye uddannelsestiltag for at sikre dette. Begge udvalg har haft et ønske om, at skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden på en mere hensigtsmæssig måde. Derudover er der et stigende pres for, at vi ikke kun uddanner en veluddannet, men også en nytænkende arbejdskraft. Ovenstående er baggrunden for, at de to faglige udvalg har indført et nyt tiltag i. Et praktikprojekt mellem 3. og 4. skoleforløb hvor: Virksomheden og eleven tager initiativ til i samarbejde med skolen at formulere en elevopgave af innovativ karakter i praktikperioden mellem 3. og 4. skoleperiode. Opgaven skal udføres i praktikvirksomheden og problemstillingen skal hentes fra virksom hedens arbejdsområde / produktområde og afspejle aktuelle og konkrete behov. Skolen skal fremme innovative læringsforløb på hovedforløbet, der understøtter elevens ar bejde med opgaven i 3.og 4. skoleperiode. En vigtig del af tiltaget er, at praktikprojektet mellem 3. og 4. skoleforløb evalueres i samspil mellem elev, praktikvirksomhed og faglærer. Praktikprojektet er altså en form for evaluering af elevens kompetencer midt i læretiden. 5 Initiativet er med til at forberede eleverne til den afsluttende projektsvendeprøve 1. Dels ved at skabe sammenhæng mellem skole og praktik via autentiske problemstillinger, der udspringer af virksomhedernes behov. Og dels ved at give alle snedkerelever en kompetencemæssig udfordring i ud dannelsen. De faglige udvalg, Snedkerfagets Fællesudvalg og Træets Uddannelser, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, udvalgte skoler 2 og virksom hedsrepræsentanter har udviklet dette idékatalog, som skal fungere som hjælp for elever, virksomheder og skoler, når de skal i gang med det innovative praktikprojekt. Vi håber, at Idékataloget bidrager til at støtte vores snedkerelever og virksomheder til at gennemføre både innovative og selvstændige praktikprojekter i fremtiden. Niels Roth Formand Snedkerfagets Fællesudvalg Søren B. Heisel Formand Træets Uddannelser 1 / Såvel i snedkeruddannelsen som i maskinsnedkeruddannelsen er der indført projektsvendeprøve. I snedkeruddannelsen er det valgfrit om man vil vælge at udføre en projektsvendeprøve eller en bunden opgave til svendeprøven. 2 / Herningsholm og Svendborg Erhvervsskole

6 Vejledning & idékatalog OPBYGNING AF IDÉKATALOGET I dette idékatalog kan du i første kapitel, Den innovative elevopgave, læse om formelle rammer for opgaven. I kapitel 2, Seksten forslag til innovative opgaver, præsenteres 16 forslag til innovative elevopgaver. Ideerne er udviklet i et samarbejde mellem virksomheder og skoler (mestre, oplærere og fag lærere). Disse ideer kan bearbejdes, sammensættes og videreudvikles, så de kommer til at passe til den enkelte situation. Når eleven er færdig med det innovative projekt, skal resultatet vurderes i en samtale mellem elev, mester og faglærer. I kapitel 3, Vejledning i vurderingssamtalen, er der gode råd til, hvordan denne vurderingssamtale kan gennemføres. 6 I kapitel 4 Skolens opgaver i forbindelse med praktikprojektet, kan du læse om, hvad skolen skal gøre. I kapitel 5, Innovation i snedkerfaget, kan du læse om de generelle begrundelser for, hvorfor inno vation er kommet på dagsordenen, og hvorfor man lægger så stor vægt på det i snedkeruddannel serne, og hvad der karakteriserer innovation her. Kapitel 6, Hvordan klæder skolen eleven på til opgaven? Har fokus på, hvordan skolen bedst giver eleven de nødvendige forudsætninger for at kunne løse opgaven. Hvad skal eleven kunne? Hvad skal skolen sørge for? Et eksempel på et praktikprojekt vedlægges i bilag. Vi håber idékataloget kan give inspiration til arbejdet med innovation i. Vi er bevidste om, at der i den proces, der går i gang på skolen og i virksomheden, kan rejse sig mange spørgsmål, som muligvis ikke er besvaret i dette idékatalog, men som hører til her. Spørgsmål og kommentarer kan rettes til de faglige udvalg og din lokale skole.

7 Introduktion DET INNOVATIVE PRAKTIKPROJEKT Praktikprojektet er dels en forberedelse til projektsvendeprøven, og dermed skal den bidrage til at gøre de nye snedkere endnu dygtigere. Men det er også intentionen, at eleven kan bidrage til at gennemføre opgaver, snedkervirksom heden har haft liggende i skuffen, og dermed kan elevens arbejde give et bidrag til virksom hedens fornyelse. Endelig vil lærernes besøg i virksomhederne betyde, at man på skolerne bliver á jour med udviklingspotentialerne i virksomhederne, og dermed får mulighed for at inddrage den nye viden i undervisningen. Selve det at forberede eleverne på praktikprojektet, at støtte eleverne i processen og endelig at evaluere opga ven, giver mulighed for virkeligt at styrke samspillet mellem skole og virksomhed til elevens bedste. Men i lige så høj grad til virksomhedens og skolens bedste. Projektet er lavet ud fra den filosofi, at samtale fremmer forståelsen. Derfor er den et konkret bud på fornyelse og for bedring (innovation) i vekseluddannelsessystemet, idet det giver virksomheder og skoler lejlighed til at tale sammen. 7 Omfanget af et praktikprojekt skal være af en størrelse, så det er muligt at planlægge og gennem føre en arbejdsproces, som eleven kan beskrive med skitser, fotos osv. Der skal være substans nok i praktikprojek tet til, at der efterfølgende kan gennemføres en vurderingssamtale på 30 min. Som minimum skønnes det at være 5 arbejdsdage. Dertil må eleven lægge ekstra tid (weekend, aftener) til beskrivelse og lignende. Man skal have gennemført en innovativ elevopgave for at kunne gå til svendeprøve.

8 8 Vejledning & idékatalog

9 Foto Kristine Funch 9

10 Vejledning & idékatalog FORSLAG TIL INNOVATIVE PRAKTIK- PROJEKTER

11 Kapitel 2 I det følgende præsenteres en række forslag til innovative praktikprojekter, der kan tilpasses til både møbel-, bygnings- og maskinsnedkerelever. Alle forslagene er udviklet af virksomhedsre præsentanter, lærere, ledere og repræsentanter fra faglige udvalg. Hvert projektforslag er illustreret med et innovationsspind, som angiver, hvor eleven især vil være innovativ, når han/hun fokuserer på netop denne opgave. Forslagene kan danne udgangspunkt for en samtale mellem elev og mester om den opgave, eleven skal i gang med. Det er vigtigt at understrege, at virksomhedernes behov skal være ud gangspunktet for den enkelte opgave. Forslagene i dette katalog er tænkt som inspiration, som kan bøjes, ændres og videreudvikles efter ønske og behov. Et eksempel på, hvordan man kan bruge oplæggene til de innovative praktikprojekter kan være følgende Mester og elev bliver enige om, at opgaveforslag 5 lyder godt og relevant, for netop nu ligger der en ordre på mesters bord om til foråret at renovere døre og vinduer i et 100 år gammelt hus i omegnen. 11 Mester sætter eleven på ordren sammen med svenden. Mester aftaler derudover, at denne ordre også udgør elevens innovative opgave mellem 3. og 4. skoleperiode. De to aftaler, at elevens opgave går ud på at lave elektroniske tegninger af mindst to forskellige vinduestyper, der kan vise for skellige arkitektoniske udtryk i huset. Derudover skal eleven undersøge myndighedskrav, når der udskiftes døre og vinduer i et så gam melt hus. Endelig skal eleven udregne energibesparelsen for begge vinduestyper. Når eleven har gjort dette, aftaler de, at det skal præsenteres for kunden, som så kan tage stilling til de to forslag. De taler om, hvordan opgaven virkelig kan gøres nytænkende, og mester foreslår, at eleven sætter sig særligt ind de arkitektoniske stilarter og myndighedskrav til renovering, da dette vil være en mulighed for firmaet at specialisere sig i netop dette område, og indirekte kan komme firmaet til gode, fordi eleven løbende skal sparre med mester. Det er vigtigt at understrege, at dette eksempel og de følgende oplæg er forslag. Man er velkom men til at udvikle sine egne projekter eller sammensætte nye projekter med udgangspunkter i disse forslag.

12 Vejledning & idékatalog I det følgende kan man se forskellige oplæg til praktikprojekter, der kan bruges af alle snedkerud dannelserne. Nogle vil naturligvis være mere oplagte til den ene snedkeruddannelse end de andre. Men de kan tilpasses alle tre uddannelser. UDVIKLING AF ET FIRMA- SKUFFE-PROJEKT FRA START TIL SLUT Mål og indhold Eleven skal tegne, beregne, prissætte, markedsføre et produkt fra start til slut. Man kan tage udgangspunkt i: økonomi, kundekontakt, maskinpark, materialer, leverandør, energi og miljø, firmaprofil, værktøjsleverandør, foto/reklame, overvejelser om det skal være et dyrt eller billigt produkt. Hvad får mester ud af det? En elev, der er i stand til at få en idé, planlægge, udarbejde en prototype, evaluere og forbedre sit produkt. Og dermed en elev, der forstår hele arbejdsgangen i forbindelse med at introducere et nyt produkt. Hvad lærer eleven? Eleven får forretningsforståelse og overblik over forskellige sider af det at drive virksomhed / FIRMA-SKUFFE-PROJEKT FRA START TIL SLUT AKTUEL ØNSKET Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

13 Kapitel 2 UDFØRELSE AF OPGAVE FRA START TIL SLUT Mål og indhold Eleven skal udføre en opgave fra start til slut og for eksempel deltage i det første besøg hos kunden, bestille materialer, udregne tid og pris, montage, udføre arbejdet hos kunden, samt aflevering til kunden. Kunden kan i dette tilfælde være en ekstern kunde, en afdeling i virksomheden, en underleverandør, mm, hvor eleven skal udføre en opgave. Yderligere forhold kan inddrages: a) alternative løsningsmodeller, b) lave en gennemregning af løsningen med kunden/ejeren inden opgaven produceres, c) lave reklamemateriale, d) kan kombineres med besøg i en virksomhed med speciale inden for området, e) efterkalkulation, tidsplan. Opgaven udføres med støtte fra virksomhedens ejer/ leder. Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der forstår hele arbejdsprocessen fra start til slut. Hvad lærer eleven? Eleven lærer alle faser af arbejdsprocessen og får således overblik og helhedsforståelse. 2 / UDFØRE EN OPGAVE/DELOPGAVE FRA START TIL SLUT AKTUEL ØNSKET 13 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

14 Vejledning & idékatalog UDSTATIONERING TIL ANDRE VIRKSOMHEDER Mål og indhold Eleven skal i en periode udstationeres for at lære processer, som lærevirksomheden ikke kan tilbyde, eller processer, der kan give eleven større brancheforståelse. For eksempel savværk, dør- og vinduesproduktion, overfladebehandling, finérarbejde, cnc -styring o.lign. Eleven kan i samarbejde med lærevirksomheden finde praktikstedet til udstationering, eller det kan være én af virksomhedens leverandører eller aftagere. Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der kan overskue, hvor vigtigt det er, at kvaliteten er i orden, når man modtager og leverer et produkt videre, og dermed sammenhængen mellem det, der laves i egen virksomhed, og det der laves hos leverandør/aftager. Hvad lærer eleven? At det er vigtigt at overholde fælles tids- bearbejdnings- og kvalitetskrav. 3 / UDSTATIONERING TIL ANDRE VIRKSOMHEDER AKTUEL ØNSKET 14 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

15 Kapitel 2 FOKUS PÅ ENERGILØSNINGER Mål og indhold Eleven undersøger de gældende regler og energikrav til bestemte bygningsdele, der indgår i praktikprojektet. Eleven skal vælge energiløsninger, der er opdaterede i forhold til BR 10, og kommer med et forslag til en løsning, der tager hensyn til arkitekturen ved valg af materialer, energibesparelse m.m. Eleven skal efterfølgende præsentere resultatet af sine undersøgelser og valg for virksomheden. Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der selvstændigt kan undersøge gældende regler og energikrav og vælge de mest hensigtsmæssige energiløsninger. Hvad lærer eleven? Eleven bliver i stand til at vurdere de mest hensigtsmæssige energiløsninger i forhold til forskellige bygningsdele. 4 / FOKUS PÅ ENERGILØSNINGER AKTUEL ØNSKET Energi og miljø Anvendelse af materialer 4 3 Anvendelse af værktøjer 15 Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

16 Vejledning & idékatalog RENOVERING AF DØRE/VINDUER OG NYE ENERGIKRAV Mål og indhold Eleven laver et projekt om hvordan man kan lave løsninger på problemet med renovering af døre og vinduer i forhold til de nye energikrav. Projektet kan f.eks. forholde sig til en konkret problemstilling om at opfylde kundens ønsker kontra myndigheders. Der kan for eksempel fokuseres på a) fredningsbestemmelser og husets historie, b) arkitektonisk udtryk i forhold til helheden, c) ønsket om energibesparelse overfor de øvrige punkter. Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der er trænet i at vurdere flere forskellige forhold (for eksempel kundeønsker overfor myndighedskrav) og bliver i stand til at yde gennemarbejdet vejledning til kunden. Hvad lærer eleven? Eleven lærer kompleksiteten i kundevejledningen, og at der sjældent kun er ét rigtigt svar. 5 / ENOVERING AF DØRE/VINDUER OG NYE ENERGIKRAV AKTUEL ØNSKET 16 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

17 Kapitel 2 FOKUS PÅ SPILD (TID, PENGE, PROCESSER) Mål og indhold Eleven fokuserer i sit projekt på nye måder at udføre tingene på, så der kan spares tid, penge, materialer eller gennemføres procesforbedringer. For eksempel arbejdsmetoder ved montage, opsætning, benyttelse af firmabil. Der kan laves en analyse af udnyttelse af materialer, el, vand, luft, affald til genbrug. Eleven opfordres til at overveje, om det kan gøres på andre måder. Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der kan analysere spild og dermed bliver i stand til at pege på, hvordan det kan undgås. Hvad lærer eleven? Eleven lærer at analysere spild og bliver dermed i stand til at vurdere, hvordan det kan undgås. 6 / FOKUS PÅ SPILD (TID, PENGE, PROCESSER) AKTUEL ØNSKET Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 Anvendelse af værktøjer 17 3 Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

18 Vejledning & idékatalog FOKUS PÅ ENERGI OG MILJØ I FORHOLD TIL ENTEN PRODUKT ELLER PROCES Mål og indhold Eleven fokuserer på at energi og miljøforbedre et produkt eller en proces, hvor der tænkes i nye arbejdsmetoder, materialevalg samt brug af genbrugsmaterialer, både inden for træ/lim og lak/farve. Desuden skal der tages hensyn til lov/krav, samt energipris og nye trends inden for materialer. Det er vigtigt, at eleven også ser på, hvilke regler der gælder i andre EU-lande. Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der har indsigt i energi og miljøforhold, og som sådan kan fungere som en ressourceperson i virksomheden. Hvad lærer eleven? Eleven får kendskab til forhold, der spiller ind omkring energi og miljøvurdering, og får forståelse for danske forhold i sammenligning med andre landes regler. 7 / FOKUS PÅ ENERGI OG MILJØ I FORHOLD TIL ENTEN PRODUKT ELLER PROCES AKTUEL ØNSKET 18 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

19 Kapitel 2 PRODUKTUDVIKLING AF ET BÆREDYGTIGT PRODUKT Mål og indhold Eleven fremstiller en samlet dokumentationsmappe, der fremlægges for virksomhed og skole. Dokumentationsmappen skal dokumentere bæredygtighed. Det skal være noget, eleven kan stå inde for. Opgaven må ikke være større end eleven kan nå det. porteføljen består af følgende: a. Materialer og alternative materialer b. Processer og alternative processer c. Affaldshåndtering d. Energioptimering e. Prisberegning f. Dokumentation/projektmapper Hvad får virksomheden ud af det? En elev, der er i stand til at udarbejde en sammenhængende dokumentation for et bæredygtigt produkt. Hvad lærer eleven? Eleven lærer at udarbejde en sammenhængende dokumentation og bliver i stand til at vurdere, hvilke parametre der har indflydelse på bæredygtighed. 8 / PRODUKTUDVIKLING AF ET BÆREDYGTIGT PRODUKT AKTUEL ØNSKET 19 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

20 Vejledning & idékatalog UDVIKLING AF PROTOTYPE AF EGET PROJEKT Mål og indhold Eleven kan evt. som en forberedelse til projektsvendeprøven udarbejde en prototype af eget projekt, eller udvikle virksomhedens prototype eller færdiggøre en prototype. Eleven laver beskrivelse, materialevalg, værktøj, pris og procesbeskrivelse på de enkelte dele. Eleven rentegner prototypen, herunder rettelse af uhensigtsmæssigheder. Eleven producerer produktet i henhold til de nye tegninger, beregning af materialeforbrug og prisberegning. Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden før øjnene op for, hvad de kan bruge projektet til. Hvad lærer eleven? Eleven får ideer og inspiration til at lave fremtidige projekter. 9 / UDVIKLING AF PROTOTYPE AF EGET PROJEKT AKTUEL ØNSKET 20 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

21 Kapitel 2 PROCESOPTIMERING AF PRODUKTIONSAPPARAT Mål og indhold Eleven er med i planlægningen sammen med maskin- og værktøjsleverandøren. Elevens projekt skal give en god indsigt i såvel virksomhedens processer, maskinpark, materialer, kompetencer (hos såvel medarbejdere som i teknologisk forstand) Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får et gennemsyn af sine processer, maskinpark, materialer osv. og kan hermed gennemføre den procesoptimering, der kan være hensigtsmæssig for en fremtidig konkurrencesituation. Hvad lærer eleven? Eleven lærer om virksomhedens processer og får dermed vigtig viden i forhold til produktoptimering og evt. en fremtid som selvstændig. 10 / PROCESOPTIMERING AF PRODUKTIONSAPPARAT AKTUEL ØNSKET Anvendelse af materialer 21 Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

22 Vejledning & idékatalog DOKUMENTATION AF TRÆTØRRING Mål og indhold Eleven beskriver processen omkring trætørring, materialeberegning, miljø og relevante arbejdsprocesser omkring trætørring. Dokumentationen holdes op mod virksomhedens daglige praksis. Opgaven kan eventuelt gennemføres i en anden virksomhed. Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der kan anvendes i fremtidige sammenhænge. Hvad lærer eleven? Eleven lærer en metode til at analysere en faglig proces og lærer gennem sammenligningen med praksis, hvilke forhold der er vigtige at tage i betragtning i sammenligningen mellem dokumentation og virkelighed. 11 / OKUMENTATION AF TRÆTØRRING NG, SKÆRRBEREGNING M.M AKTUEL ØNSKET 22 Energi og miljø Anvendelse af materialer 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

23 Kapitel 2 PROCESOPTIMERING AF ET PRODUKT Mål og indhold Eleven klarlægger alle nuværende processer, når det gælder fremstilling af et produkt, og vurderer hvor der kan forbedres. Det kan for eksempel være med hensyn til valg af værktøjer, maskiner, skæredata, materialer, hjælpeudstyr, opstilling. Et eksempel kan være, hvordan man kan optimere processerne i en stoleryg. Eleven tegner processer eller flow for produktionen. Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der kan anvendes i fremtidige sammenhænge. Hvad lærer eleven? Eleven lærer at procesoptimere et produkt. Det giver bevidsthed om et givet produkt og dermed mulighed for at innovere i dagligdagen. Det er en viden, der kan være nyttig, hvis eleven senere ønsker at blive selvstændig. 12 / PROCESOPTIMERING AF ET PRODUKT AKTUEL ØNSKET Anvendelse af materialer 23 Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

24 Vejledning & idékatalog BEREGNING AF VÆRKTØJ PÅ EN MASKINGADE Mål og indhold Eleven beregner standtid, hastighed, pris og optimering. I samarbejde med leverandør og andre medarbejdere laves en løbende opfølgning på det. Der skal gives plads til at afprøve nyt. Hvor lang tid holder værktøjet nu(standtid), og hvordan er det at arbejde videre med evt. overfladebehandling, værktøj, standtid, hastighed? Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får en gennemarbejdet beregning, der kan anvendes til optimering i fremtidige sammenhænge. Hvad lærer eleven? Eleven lærer en metode til at analysere en faglig proces og bliver derved i stand til at optimere produktionsapparatet og dermed fremover at mindske spild. 13 / BEREGNING AF VÆRKTØJ PÅ EN MASKINGADE AKTUEL ØNSKET Anvendelse af materialer 24 Energi og miljø 4 Anvendelse af værktøjer 3 Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

25 Kapitel 2 DOKUMENTATION AF EN PRODUKTTYPE Mål og indhold Eleven tage udgangspunkt i de produkter, som firmaet fremstiller. Eleven udarbejder et dokumentationsmateriale (kostpris, materialer, tid og proces, tidsberegninger, mm). Dernæst eventuelt et tidsstudie. Eleven udarbejder dokumentation om materialevalg og materialeegenskaber. Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der tillige indeholder tegninger, der kan anvendes i fremtidige sammenhænge. Hvad lærer eleven? Eleven lærer at gennemarbejde fremstillingen af et produkt. Det giver eleven en indsigt, han/hun fremover kan bruge i forbindelse med andre produkter. 14 / DOKUMENTATION AF EN PRODUKTTYPE AKTUEL ØNSKET Energi og miljø Anvendelse af materialer 4 3 Anvendelse af værktøjer 25 Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

26 Vejledning & idékatalog LOGISTIKOPGAVE MED FOKUS PÅ PROCES Mål og indhold Eleven arbejder med værktøjer LEAN, flowdiagram, procestid, kalkulation holdt op imod produkt. Eleven tegner procesforløb på emnet, og beregner ventetider. Hvad koster emnet i tid? Forslag til forbedringer nedskrives. Diverse kostpriser udregnes, og der skal laves skemaer til at notere processens nøgletal. Er produktet rentabelt? Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der kan anvendes i fremtidige sammenhænge. Hvad lærer eleven? Eleven lærer at der kan tjenes meget på en logistisk gennemgang af en proces. Det giver eleven en indsigt, han/hun fremover kan bruge i forbindelse med andre produkter. 15 / LOGISTIKOPGAVE MED FOKUS PÅ PROCES AKTUEL ØNSKET 26 Anvendelse af materialer Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

27 Kapitel 2 NEDBRINGELSE AF ENERGIFORBRUGET Mål og indhold Eleven følger og måler energi og miljøforbruget i en afdeling over en periode, inklusive priser på, hvad det koster i vand, luft, el, lys, affald. Forslag til forbedringer beskrives. Affaldssortering, genanvendelse, brug af udsugning, mm. Eleven opstiller besparelser, og indsamler viden fra eksterne virksomheder, for eksempel elsparefonden, vandforsyning, miljøafdelinger osv. Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får et gennemarbejdet dokumentationsmateriale, der kan anvendes i fremtidige sammenhænge og anvisninger til besparelsesmuligheder på kort og langt sigt. Hvad lærer eleven? Eleven bliver bevidst om energiforbruget som en vigtig parameter, når det gælder om at reducere omkostninger og fremme miljøforanstaltninger. 16 / NEDBRINGELSE AF ENERGIFORBRUGET AKTUEL ØNSKET Anvendelse af materialer 27 Energi og miljø 4 3 Anvendelse af værktøjer Design 2 Arbejdsmiljø 1 Virksomhedens rennomé 0 Pris Oplevelser for kunden Procesoptimering Brugertilpasning Branchesamarbejde Tid

28 28 Vejledning & idékatalog

29 Kapitel 3 VEJLEDNING OM VURDERINGSSAMTALEN Hvorfor Formålet med vurderingssamtalen er, at eleven, den praktikansvarlige (mester, oplærer, lærersvend) og faglæreren i fællesskab vurderer udbyttet af praktikprojektet både som produkt og som proces med henblik på det videre uddannelsesforløb. Samtalen skal være en del af læreprocessen og bidrage til elevens udvikling af den faglige identitet. Eleven skal lære at vurdere udviklingen af egne kompetencer. Hvor Samtalen finder sted i virksomheden eller på arbejdsstedet. Hvis praktikprojektet har bestået i et produkt hos en kunde eller har været en proces, der ikke umiddelbart kan beses, skal projektet dokumenteres i form af fotos mm. Derudover skal der for alle projekter foreligge en kort dokumentationsmappe med f.eks. beskrivelser, skitser, tegninger, materialelister, eller andet relevant materiale. Hvem Evalueringen foregår som en 3-parts-samtale mellem eleven, praktikansvarlige og faglæreren. Projektet kan udføres af flere elever i fællesskab. Hvordan Samtalen har en varighed på maximalt 30 minutter. Vurderingssamtalen foregår i faser: Præsentation Eleven præsenterer, hvilke kriterier der har været fokus på i projektet og giver en vurdering af produktet og processen (selvevaluering). Dialog Den praktikansvarlige og faglæreren giver deres vurdering af projektet, og de tre parter har en dialog om det. 29 Opsummering Den praktikansvarlige og faglæreren foretager i fællesskab en opsummering af samtalen. Elevens Uddannelseslogbog eller uddannelsesplanen i Elevplan skal udfyldes i forhold til de vurderingsniveauer, som fremgår heraf. Det er vigtigt, at evalueringen ikke alene er en vurdering af elevens aktuelle kompetenceniveau, men bruges som et udviklingsredskab i forhold til elevens videre uddannelsesforløb. Samtalen kan også afdække læringsvanskeligheder eller andre problemer hos eleven. Samtalen skal være en proces, hvor årsager til mangelfuld præsentation bliver belyst, og hvor der ledes efter positive løsninger i det videre uddannelsesforløb. Hvad Under bemærkninger i Uddannelsesplanen i Elevplan eller i Uddannelseslogbogen skrives en opsummering af følgende punkter: 1. Hvilke kriterier har der været fokus på i praktikprojektet? 2. Hvad er det innovative i praktikprojektet hvad har eleven lært? 3. Hvordan er praktikprojektet afviklet - arbejdsprocessen - planlægning - organisering - gennemførelse af processen? Hvilken grad af samarbejde og selvstændighed? Har eleven gjort brug af virksomhedens muligheder? 4. Beherskelse af arbejdsmetoder, værktøj og maskiner, herunder arbejdsmiljø 5. Fremtiden det videre uddannelsesforløb.

30 Vejledning & idékatalog SKOLENS OPGAVER I FORBINDELSE MED PRAKTIKPROJEKTET Orientering til virksomhederne Skolen kan gøre meget for at styrke den innovative elevopgave mellem 3. og 4. praktikperiode. Bl.a. kan skolen invitere virksomhedsrepræsentanterne til en snak om, hvilke muligheder der ligger i opgaven. Skolen kan også præsentere virksomhederne for spindet og de 12 udvalgte måder, man kan være innovativ i på. Det er vigtigt skolen bruger al sin viden til at åbne for de muligheder, der ligger i de innovative projekter, som eleverne skal i gang med. Et invitationsbrev til virksomhederne kan se således ud Brev til virksomheder (ca. 5 uger før opstart) Att. Elevansvarlig i virksomhed Udsendes i forbindelse med indkaldelse til H3 Indsæt datofelt Gennemførelse af praktikprojekt Alle elever på snedker- og maskinsnedkeruddannelsen skal i løbet af praktikperioden mellem 3. og 4. hovedforløb gennemføre et praktikprojekt, der tager udgangspunkt i virksomhedens opgaver og dermed bidrager til virksomhedens fornyelse. 30 Opgaven indgår i uddannelsen som en obligatorisk forberedelse til svendeprøven og har til formål at styrke elevens evner til selvstændigt at planlægge og gennemføre et projekt og samtidig gennemføre innovation i gulvhøjde i forhold til virksomhedens opgaver, produkter og processer. Projektet handler derfor i høj grad også om, hvordan I som virksomhed bedst bruger jeres elev til at tænke og afprøve nye idéer og projekter, som er interessante og nyttige for jer. Omfanget og krav til praktikprojektet er beskrevet i vedlagte idékatalog, som er udviklet i fællesskab med virksomheder fra brancherne. Kataloget indeholder forslag til 16 innovative pro jekter af meget forskellig karakter. I kan bruge dem som inspiration og tilpasse dem i det omfang det er relevant. Eller måske har I selv en helt anden idé. Det vigtige i denne sammenhæng er, at I sammen med jeres elev vælger en opgave, der er nytænkende/innovativ. Vi har i idékataloget ud valgt 12 centrale områder illustreret som et edderkoppespind, som den enkelte projektidé skal vurderes i forhold til. Omfanget af praktikprojektet skal være af en størrelse, så det er muligt at planlægge og gennemføre en arbejdsproces, som eleven kan beskrive med skitser, foto osv. Der er fastsat en vejledende varighed på et omfang svarende til fem arbejdsdage. Projektet kan både gennemføres som en del af elevens arbejdstid på virksomheden og som delvist selvstudium i elevens fritid. I vælger sammen med eleven om projektet skal gennemføres over hele praktikperioden eller i en afgrænset og sammenhængende periode under hensyn til opgavens karakter og virksomhedens produktion. Beskrivelsen af projektet indsendes til skolen senest 4 uger før eleven starter på 4. hoved forløb. Herefter vil faglæreren kontakte jer og aftale en dato, hvor I sammen evaluerer opgaven på virksomheden. Evalueringen har en varighed på max. 30 minutter og gennemføres med udgangs punkt i beskrivelse i vedlagte Idékatalog (se afsnittet Vejledning om evalueringssamtalen ). Er der spørgsmål, er I velkomne til at rette henvendelse til skolen eller et af de to faglige udvalg. Med venlig hilsen Erhvervsskole Xxxxxxx Snedkernes Uddannelser Uddannelsesleder XX Sekretariatschef Hanne Pein Tlf: XX XX XX XX Tlf: /

Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere

Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere Fou-projekt 051.12D.021 Kolofon Dato Oktober 2010 Den innovative elevopgave i snedkeruddannelsen

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger SKILTETEKNIKER LOGBOG Elevens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i skilteteknikerfaget Velkommen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed:

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed: Praktiklogbog (Uddannelsesbogen) Glarmester (Version 8) Elev: _ Virksomhed: CVR: Hvorfor praktiklogbog? Det er et krav i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser at ved afslutningen af en praktikperiode udsteder

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

UDVIKLING AF ELEVERNES INNOVATIVE KOMPETENCER I ERHVERVSUDDANNELSERNE

UDVIKLING AF ELEVERNES INNOVATIVE KOMPETENCER I ERHVERVSUDDANNELSERNE Mærsk Nielsen HR UDVIKLING AF ELEVERNES INNOVATIVE KOMPETENCER I ERHVERVSUDDANNELSERNE Analyseprojekt gennemført med midler fra Undervisningsministeriets udbud af central analyse- og prognosevirksomhed

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Tema Læring: Portfolio som metode

Tema Læring: Portfolio som metode Tema Læring: Portfolio som metode Hvis man ønsker at arbejde med portfolio som metode for derved at styrke elevernes læreproces, er der en lang række forhold, der bør overvejes. Nedenfor gives der et bud

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik.

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. Specialet Værktøjsmager Grundforløb 20 uger 1 P H1 10 2 P H2 10 3 P H3 10 4 P H4 5 5 P H5 5 Specialet Værktøjstekniker Grundforløb 20

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller EPOS Augustseminar 2012 17. august 2012 i Nyborg Mette Vase chefkonsulent i ARGO mette@argo.dk 2616 0032 Tilmeld dig ARGOs Nyhedsbrev Navnet ARGO ARGO

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere