Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding"

Transkript

1 Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding IBA Kolding Skamlingvejen Kolding 1

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato (F,I) Overgangsordninger (F,I) Læsevejledning 4 2. Optagelse på uddannelsen Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve Kerneområder Uddannelseselementer og uddannelsens moduler Kerneområder og ECTS omfang Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af uddannelseselementer, praktik og prøver Designproces, forståelse og formgivning 15 ECTS Innovation 5 ECTS Virksomhedsøkonomi og forretningsplan 10 ECTS Kultur og trends 10 ECTS Kommunikation og markedsføring 15 ECTS Organisation, projektstyring og ledelse 5 ECTS Praktik Retningslinjer for praktik Oversigt over uddannelsens prøver Hvilke prøver, herunder delprøver, der indgår i uddannelsen. (F) Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Første årseksamen Det afsluttende eksamensprojekt Merit Forhåndsmerit Klager 16 Iba Kolding 2

3 1.0 Studieordningens rammer Denne studieordning for E Designer AK uddannelsen er udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgørelse 711 af 8. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e designer AK). Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Uddannelsen er således normeret til i alt 120 ECTS point. Erhvervsakademiuddannelsen inden for global entrepreneurship og virtuel logistik giver ret til at anvende titlen E designer AK. Den engelske titel er AP Graduate in E design. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Global Entrepreneurship and Virtual Design & Logistics. Lov nr. 467 af 8. maj 2013 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse nr. 711 af 8. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e designer AK). Bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser. Bekendtgørelse nr. 223 af 11. marts 2014 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser. Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Bekendtgørelse nr. 374 af 4. april 2014 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. De gældende love og bekendtgørelser er tilgængelige på internetadressen Udbydende institutioners adresse: Erhvervsakademi Kolding Skamlingvejen Kolding Telefon: e mail: KEA Københavns Erhvervsakademi Copenhagen School of Design and Technology Guldbergsgade 29N 2200 København N Telefon: mail: 1.1 Ikrafttrædelsesdato (F,I) Denne studieordning træder i kraft den 1. august 2015 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Iba Kolding 3

4 1.2 Overgangsordninger (F,I) Den fælles del af studieordningen fra september 2013 ophæves med virkning fra den 31. juli Dog skal studerende, som er påbegyndt før den 1. august 2015, afsluttes efter den studieordning de er optaget efter. Omgængere overflyttes til nyeste studieordning. 1.3 Læsevejledning Øvrig (sort) tekst gælder for fællesdelen, dvs. samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen. Studieordningen for installatøruddannelsen indeholder de grundliggende regler om uddannelsen, en beskrivelse af de forskellige uddannelseselementer (fag), samt de læringsmål uddannelsen består af: De overordnede kerneområder for studieretningerne De obligatoriske uddannelseselementer Praktik Prøver og eksamener Institutionsdel indeholdende bl.a. valgfrie uddannelseselementer 2. Optagelse på uddannelsen 2.1 Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve E Designer AK (AP Graduate in E design) Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux, alle med matematik C og engelsk C En erhvervsuddannelse inden for boligmontering (autosadelmager eller møbelpolstrer), digital media eller mediegrafiker (trin 2) Anden relevant erhvervsuddannelse med matematik C og engelsk C Bemærk: De specifikke adgangskrav skal være bestået. Du skal desuden bestå en optagelsesprøve 3.2. Kerneområder Uddannelsen består af en række kerneområder, hvortil der knytter sig nogle obligatoriske uddannelseselementer. Kerneområder Global entrepreneurship Den virtuelle virksomhed Innovation Design Iba Kolding 4

5 Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for global entrepreneurship og virtuel logistik er, at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at udvikle, planlægge, organisere og gennemføre design og logistikprocesser virtuelt og globalt. Den færdiguddannede indenfor global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e designer AK) forventes at have viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet i uddannelsens bekendtgørelse bilag 1. Viden Den uddannede har viden om: centrale elementer ved at arbejde med og gennemføre design og logistikprocesser virtuelt og globalt, centrale teorier og metoder inden for uddannelsens kerneområder, kommunikationsteori, markedsføringsteori, designprocesser, idégenerering og økonomi i forbindelse med udviklingen af et produkt fra idé til færdigt produkt i en virtuel, kulturel og global sammenhæng, forretningsgange ved opstart af egen virksomhed og metoder til at styre disse processer i en global og virtuel sammenhæng, det juridiske og organisatoriske grundlag for opstart af egen virksomhed og designtendenser i en historisk og global sammenhæng. Færdigheder identificere problemstillinger i forbindelse med opstart af egen virksomhed og anvende relevant teori og metoder til håndtering af disse, vurdere designideer og koncepter på et forretningsmæssigt grundlag, identificere og beskrive relevante designproblemstillinger med anvendelse af relevante teorier og metoder samt opstille forskellige løsningsforslag, tilrettelægge og udføre logistikprocesser for et givet design, indsamle kvalitative og kvantitative markedsdata og vurdere disse med henblik på designudvikling, anvende markedsdata i forbindelse med produktudvikling af design til et globalt marked, mundtligt og skriftligt formidle og markedsføre et designprodukt, vurdere et designs økonomiske forretningspotentiale, på baggrund af en markedsanalyse udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber til markedsføring af et givet design, definere, afgrænse og vurdere en designløsning til et givet marked og kritisk vurdere en idés bæredygtighed. Kompetencer identificere en idés markedspotentiale og håndtere igangsættelse, løbende evaluering samt styring af produktets udvikling og lancering, innovativt tilpasse virksomhedens forretningsområde til nye situationer, netværke og samarbejde tværfagligt ved udvikling af et produkt, håndtere, koordinere og organisere designopgaver i en virksomhed, tilegne sig supplerende viden, færdigheder og kompetencer, udvikle design ud fra en kommerciel tankegang og med en forståelse for forsyningskædeledelse, kulturelle forskelle og tværfagligt samarbejde og deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Iba Kolding 5

6 3.3 Uddannelseselementer og uddannelsens moduler Disse fire kerneområder er alle omdrejningspunkt for uddannelsens forståelse af de 6 fag der indgår i uddannelsens 2 obligatoriske uddannelseselementer Idegenerering og metoder og Fra ide til virkelighed Kerneområder og ECTS omfang Uddannelsen indeholder følgende kerneområder: 1. Designproces, forståelse og formgivning (15) 2. Innovation (5) 3. Virksomhedsøkonomi og forretningsplan (10) 4. Kultur og trends (10) 5. Kommunikation og markedsføring (15) 6. Organisation, projektstyring og ledelse (5) I alt 60 ECTS Uddannelsen indeholder følgende andre uddannelseselementer: 1. Valgfrie uddannelseselementer (30 ECTS) 2. Praktik (15 ECTS) 3. Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) I alt 60 ECTS Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af uddannelseselementer, praktik og prøver Obligatorisk uddannelseselementer 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester I alt Obligatoriske fag Designproces, forståelse og formgivning 7,5 ECTS 7,5 ECTS 15 ECTS Innovation 2,5 ECTS 2,5 ECTS 5 ECTS Virksomhedsøkonomi og forretningsplan 2,5 ECTS 7,5 ECTS 10 ECTS Kultur og trends 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS Kommunikation og markedsføring 7,5 ECTS 7,5 ECTS 15 ECTS Organisation, projektstyring og ledelse 5 ECTS 5 ECTS Valgfri uddannelseselementer 30 ECTS 30 ECTS Praktik 15 ECTS 15 ECTS Iba Kolding 6

7 Afsluttende opgave 15 ECTS 15 ECTS I alt 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 120 ECTS Designproces, forståelse og formgivning 15 ECTS De 15 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.semester 2.semester Designproces, forståelse og formgivning 7,5 7,5 Designproces, forståelse og formgivning Efter 1. semester Efter 2. semester Viden Den studerende opnår viden om: Viden Den studerende opnår viden om: grundlæggende designprocesser og metoder projekt og problemorienteret samarbejde grundlæggende idégenereringsmetoder og processer grundlæggende formgivningsredskaber logbogen som dokumentation af designprocessen designopgaver, designøvelse og præsentation af disse. og til brug i portfolio. udvælgelse af relevante redskaber (teorier/faglige Færdigheder metoder) ud fra en given problem Den studeredne kan: stilling. anvende designanalytiske, designetnografiske og designeksperimenterende metoder Færdigheder Den studeredne kan: vurdere et designs kvalitet gennem analyser anvende teori og metode til at dokumentere Anvende relevante designprocesser, herunder projekter idégenerering, formgivning og formfor ståelse både online og offline. arbejde metodisk med logbog for at kunne dokumentere og reflektere over processer udvælge og indsamle relevant teori, metode og arbejdsgange og data planlægge og arbejde iterativt med processer forstå og udføre en designproces i forbindelse med udvikling af idé til færdigt produkt anvende fagets metoder, principper og terminologi Kompetencer: Den uddannede er kvalificeret til: formgivningsmæssige kompetencer på basisniveau. At udvælge og indsamle relevant data i forhold til en given problemstilling og dokumentere Kompetencer: Den uddannede er kvalificeret til: dette i en logbog. At bearbejde data og analysere dem i forhold til de opstillede problemstillinger at skelne mellem forskellige designmetoder og lave en analyse af en designopgave ud fra disse. at præsentere resultater af projekter mundtligt og visuelt med henblik på et pitch eller en konceptpræsentation på et grundlæggende at gøre brug af forskellige metoder til at få niveau. idéer, vurdere idéer og udvikle idéer. at skelne mellem forskellige designmetoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling. At skitsere i hånden i 2D såvel som 3D så At arbejde i 2D og 3D programmer på basisniveau. At skabe online og offline præsentationsmateriale på basisniveau. Iba Kolding 7

8 idéer bliver illustreret på basisniveau Innovation 5 ECTS De 5 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.semester 2.semester Innovation 2,5 2,5 Innovation Efter 1. semester Viden: Den uddannede har viden om: Efter 2. semester Viden: Den uddannede har viden om: At skabe og iværksætte nye, alternative løsninger til eksisterende problemer grundlæggende teorier og metoder indenfor innovation. Færdigheder: arbejdet med innovation i design, markedsføring, kommunikation, entreprenørskab samt innovation i forhold til økonomiske aspekter og en overordnet innovativ tilgang til projekt og konceptudvikling. metoder til udvikling af funktionelle, bæredygtige, produkter, services eller oplevelser forklare via eksempler hvordan innovation påvirker samfunds og produktudvikling arbejde med konkrete innovationsmetoder og teknikker arbejde kreativt med innovation til konceptudvikling, projektarbejde eller hele designprocesser. Kompetencer: Kende og forstå de forskellige genrer inden for innovation. Anvende innovationsmetoder og igangsætte innovationsteknikker. Håndtere og deltage i innovative forløb og projekter. Færdigheder: redegøre for og forklare begrebet innovation anvende forskellige teorier og metoder til arbejdet med innovation. anvende innovationsfremmende metoder til tilpasning af forretningsområder Kompetencer: Identificere og forklare innovative tiltag og tendenser i særdelshed indenfor entreprenørskab. Skelne mellem forskellige innovationsmetoder, udvælge relevante teorier og anvende disse på en konkret problemstilling. Producere bud på hvorledes forretningsområderne på en virksomhed, en organisation, et projekt eller et produkt eller kan tilpasses på en innovative måde. Iba Kolding 8

9 3.2.3 Virksomhedsøkonomi og forretningsplan 10 ECTS De 10 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.semester 2.semester Virksomhedsøkonomi og forretningsplan 5 5 Virksomhedsøkonomi og forretningsplan Efter 1. semester Viden: Den uddannede har: Forståelse for hvorledes virksomheden og/eller virksomhedens produkter indgår i en forsyningskæde Viden om processerne ved opstart af en virksomhed Færdigheder Opstille og formulere forretningside til opstart af egen virksomhed. Udarbejde en grundlæggende forretningsplan for opstart af en virksomhed eller inden for rammerne af en eksisterende virksomhed Vurdere fordele og ulemper ved opstart af forskellige virksomhedsformer. Håndtere relevante grundlæggende problemstillinger inden for erhvervsjura Kvalifikationer Den uddannede er kvalificeret til at: Udarbejde en forretningsplan for egen virksomhed eller et projekt, der opstartes i en eksisterende virksomhed. Læse og forstå et årsregnskab. Analysere en virksomhedsforsyningskæde og værdikæde med henblik på at optimere virksomhedens indtjening. Efter 2. semester Viden: Den uddannede har: Viden om hvorledes virksomheden og produkter kan påvirkes, designes eller optimeres med henblik på større fortjeneste Viden om økonomiske, juridiske og organisatoriske forhold ved udarbejdelsen af en forretningsplan Færdigheder Planlægge og styre forsyningskædeledelse, samt vurdere hvilke handlemuligheder virksomheden har som led i et større netværk. Vurdere en idés bæredygtighed og et designs økonomiske forretningspotentiale. Planlægge og styre relevante grundlæggende problemstillinger inden for virksomhedens økonomiske styring. Kvalifikationer Den uddannede er kvalificeret til at: Udarbejde budgetter til brug ved opstart af projekter, virksomheder eller drift af en virksomhed. Beregne og estimere forretningspotentiale i forskelligartede idéer, designs og koncepter. Tage forholdsregler i forhold til at undgå juridiske faldgrupper Kultur og trends 10 ECTS De 10 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.semester 2.semester Kultur og trends 5 5 Kultur og trends Efter 1. semester Efter 2. semester Iba Kolding 9

10 Viden: Den uddannede har viden om: Viden: Den uddannede har viden om: Begreber og teorier inden for kulturhistorie, sociologi, filosofi, semiotik og samfundsfag Metoder til kulturanalyse, forecasting og trendspotting med henblik på forretnings og produktudvikling Færdigheder: Anvende og håndtere grundlæggende teoretisk reference og forståelsesrammer, der gør det muligt for at se egen og andres skabende praksis i en større samfundsmæssig og kulturel sammenhæng. Formidle koncepter, forestå idéudvikling og formgive baseret historiske fortilfælde samt fremtidige, samfundsmæssige behov. Kompetencer: Den uddannede er kvalificeret til: At identificere, afkode og beskrive hovedtræk i samfundet, som har relevans for en skabende praksis på designområdet Ud fra et samfundsmæssigt/kulturelt standpunkt, at argumentere for valg og fravalg i skabende processer over for interessenter i form af aftagere og samarbejdspartnere At træffe kvalificerede konceptuelle og formgivningsmæssige beslutninger funderet i viden om samfund og kultur Fænomener, teorier, trends og begivenheder i samtiden, som kan være genstand for udvikling af forretningsideer og produktudvikling Færdigheder: Anvende og håndtere begreber og teorier og metoder som anvendes i kommunikationen med de interessenter som er genstand for de udviklede design med henblik på iværksættelse. Kompetencer: Den uddannede er kvalificeret til: At placere egne og andres designprojekter i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. At anvende et alsidigt sæt af kreative og analytiske færdigheder, til forretnings og produktudvikling, som inddrager viden om trends og megatrends Kommunikation og markedsføring 15 ECTS De 15 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.semester 2.semester Kommunikation og markedsføring 7,5 7,5 Kommunikation og markedsføring Efter 1. semester Viden Den uddannede har viden om: Efter 2. semester Viden Den uddannede har viden om: grundlæggende markedsførings og kommunikationsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheder, produkter, begreber, teorier og metoder til analyse af kommunikationssituationer, med henblik på udvikling af kommunikationsplaner, tekster Iba Kolding 10

11 Færdigheder Anvende relevant kommunikationsteori og analyse, med henblik på formidling af et design, produkt, koncept eller forretningside Udvælge og anvende relevant videnskabelig metode i forhold til projekter og opgaver udvælge og indsamle relevant data i forhold til markedsføring af projekter og opgaver arbejde med værktøjer og metoder til indsamling og analyse af kvalitative og kvantitative data Kompetencer Den uddannede er kvalificeret til: markedet og forbrugeren og reklamer. relevante redskaber, teorier, begreber og videnskabelig metode med henblik på at faglige metoder til behandling af empiri og kunne arbejde videnskabeligt analyse af problemstillinger forskellige præsentationsteknikker til brug Færdigheder ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter Udvælge og anvende relevante markedsfø relevante teorier, begreber og metoder inden ringsteorier og analyse som er centrale for for markedsføring, som er centrale for udviklingen af en idé til et færdigt produkt. udviklingen af en idé til et færdigt produkt. Opstille og formulere kommunikationsplaner, tekster og reklamer for et design, produkt, koncept eller forretningside At skelne mellem forskellige kommunikationsmodeller og analysere en kommunikationssituation At udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber At udvælge, indsamle og bearbejde, og reflektere over relevant data i forhold til en given problemstilling, herunder produkt og eller konceptudvikling. kommunikere et design, produkt, koncept eller forretningside mundtligt, skriftligt og visuelt Kompetencer Den uddannede er kvalificeret til: At tilrettelægge og gennemføre kommunikationsplaner inklusiv eksekvering, herunder udforme konkrete reklamer/tekster. At skelne mellem forskellige videnskabelige metoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling. At anvende markedsdata i forbindelse med produktudvikling af design til et globalt marked. At præsentere skriftligt, mundtlig og visuelt på et grundlæggende niveau med forståelse for egen branding og kernefortælling Organisation, projektstyring og ledelse 5 ECTS De 5 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.semester 2.semester Organisation, projektstyring og ledelse 5 Kommunikation og markedsføring Efter 1. semester Efter 2. semester Viden Den uddannede har viden om: Iba Kolding 11

12 hvordan forskellige typer af organisationer fungerer, udvikles og ændres relevante metoder og tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering og gennemførsel af projekter, samt koordinering og styring af opgaverne organisationsteori samt modeller til intern og ekstern analyse metoder og værktøjer til problemløsning og udvikling ved løsning af designopgaver indenfor en organisation eller som fri agent i et forretningsnetværk. Færdigheder via ekstern analyse, identificere forskellige organisationsformer, med henblik på organisatorisk udvikling skelne mellem forskellige organisationsformer og identificere forskellige kulturtræk skelne mellem et projekt og almindelige driftsopgaver anvende projektstyringsværktøjer håndtere selvledelse, organisering og motivation af teams anvende styringsværktøjer til opstartsprocesser i nye eller eksisterende virksomheder. Kompetencer Den uddannede er kvalificeret til at: planlægge et udviklingsforløb og håndtere igangsættelsen og udførelsen af et projekt. fungere som projektdeltager eller projektleder, med fokus på at sætte egne kompetencer i spil arbejde med projektdeltagere og projektgruppens dynamik på tværs af faggrupper. identificere fordele og ulemper ved at arbejde som fri agent i et forretningsnetværk. Vælge mellem forskellige organisationsformer ved virksomhedsdrift og håndtere fordele og ulemper herved 3.4 Valgfri uddannelseselementer 30 ECTS Denne del af studieordningen vedrører de undervisningsforløb og valgfri uddannelseselementer, som kan være differentieret af den enkelte uddannelsesinstitution. I indeværende studieordning betegnes valgfri uddannelseselementer, efterfølgende som valgfag, og udgør samlet 30 ECTS point. Iba Kolding 12

13 3.4.1 Valgfag Efter endt 1. år med de obligatoriske uddannelseselementer har den studerende mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag inden for design, innovation og entrepreneurship. Udbuddet varierer efter relevans, sammenhæng, tendenser i samfundet og ønsker fra de studerende. Da det tilstræbes at valgfagene skal være aktuelle og relevante for uddannelsen, udvikles der løbende valgfag, der er tilpasset markedet, og der kan således ikke forventes, at de samme fag udbydes hvert år. Bedømmelse Valgfri uddannelseselementer bedømmes efter 7 trins skalaen ved intern censur. 3.5 Praktik ECTS omfang 15 ECTS Formålet med virksomhedspraktikken er, at give den studerende mulighed for at afprøve de foregående uddannelseselementers læringsudbytte i praksis, ved at agere på joblignende vilkår i en, for professionen, relevant virksomhed og jobfunktion. Den studerendes læringsmål for praktikken er således: At få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til E designerens viden, færdigheder og holdninger til arbejdet At opleve en dagligdag og arbejdsopgaver gennem en længere periode inden for professionen At arbejde med udviklingsopgaver i praksis i overensstemmelse med egne læringsmål At få afprøvet den viden og de færdigheder i praksis, der er opnået på uddannelsen E design AK At få erfaring med andre arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete arbejdsopgaver Herudover evt.: At få idéer til et afgangsprojekt og et muligt grundlag for det afsluttende projekt 3.6. Retningslinjer for praktik Praktikperioden er på minimum 10 uger og skal afholdes på studiets 2. år. I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/ vejleder fra virksomheden. Med udgangspunkt i institutionens læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og vejledere/kontaktperson i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede E designer forventes at møde i sit første job. Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7 trins skalaen. Prøven består af et praktikrapport og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Iba Kolding 13

14 5. Oversigt over uddannelsens prøver 5.1 Hvilke prøver, herunder delprøver, der indgår i uddannelsen. (F) Oversigt over alle uddannelsens prøver og de tidsmæssige placeringer Tidspunkt Prøve 120 ECTS fordelt på prøverne Bedømmelse Ved afslutningen af 1. semester Ved afslutning af 1. semester Ved afslutningen af 2. semester Ved afslutning af 3. semester Ved afslutningen af praktikforløbet Ved afslutning af 4. semester Skriftlig 15 7 trins skala intern. Gruppeprøve 15 7 trins skala intern 1. årsprøve 30 7 trins skala ekstern Valgfri uddannelseselementer 30 7 trins skala intern Praktikprøve 15 7 trins skala Intern Afsluttende eksamensprojekt 15 7 trins skala Ekstern Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes for 1. Semesters vedkommende med 2 prøver, begge interne og 2. semester afsluttes med en prøve med ekstern censur. Se samlet oversigt over uddannelsens prøver i afsnittet Oversigt over prøverne. 5.2 Første årseksamen Førsteårseksamen består af to individuelle prøver. Første prøve udprøves efter 1.semester. Anden prøve udprøves efter 2.semester og sammenlagt udgør begge prøver 1.årsprøven. Begge prøver skal bestås med minimum karakteren 02. Begge prøvekarakterer, vil fremgå af eksamensbeviset. Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7 trins skalaen. 5.5 Det afsluttende eksamensprojekt ECTS omfang 15 ECTS Krav til det afsluttende eksamensprojekt Det afsluttede eksamensprojekt skal dokumentere, at den studerende på kvalificeret vis kan kombinere teoretiske, metodiske og praktiske elementer samt kan formidle disse. Iba Kolding 14

15 Problemstillingen, der skal være central for e designeruddannelsen, formuleres af den studerende i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed. Alternativt kan det afsluttende eksamensprojekt tage udgangspunkt i opstart af egen virksomhed. Erhvervsakademiet skal godkende problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og et produkt. Formulerings og staveevne Stave og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. Læringsmål Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået, jf. bekendtgørelse 711 af 8. juli Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en dimittend i global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e designer AK) skal opnå i uddannelsen. Se læringsmål for uddannelsen i studieordningens afsnit 3 Uddannelsens formål. Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7 trins skalaen. Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at praktikprøven og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 6.2 Merit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. 6.3 Forhåndsmerit Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. Iba Kolding 15

16 6.8 Klager Klager over bedømmelser, prøveforløb eller prøvegrundlag Proceduren for reglerne i forhold til bedømmelse, selve prøveforløbet eller prøvegrundlaget, fx spørgsmål, opgaver og lignende, er skitseret herunder. Den studerende skal indsende en skriftlig og begrundet klage senest to uger efter, at prøven har fundet sted. Klagen sendes til Uddannelseschefen. Indholdet i klagen vises til eksaminator og censor fra den pågældende prøve, som skal komme med en udtalelse. Her er fristen normalt to uger. Herefter får den studerende (klageren) mulighed for at kommentere udtalelserne, her er fristen en uge. På baggrund af indholdet i klagen, udtalelsen og eventuelle kommentarer træffer institutionen en afgørelse, der skal være skriftlig begrundet. Resultatet kan være, at der gives mulighed for en ny prøve, ny bedømmelse (ved skriftlige prøver) eller at den studerende ikke får medhold. Den studerende har to uger til at acceptere en eventuel ny prøve eller bedømmelse eller anke beslutningen, hvis vedkommende ikke har fået medhold. Iba Kolding 16

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning E-Designer uddannelsen - August 2015 EAK

Studieordning E-Designer uddannelsen - August 2015 EAK KEA Studieordning E-Designer uddannelsen - August 2015 EAK K E A K ø b e n h a v n s E r h v e r v s a k a d e m i 1 1. Studieordningens rammer 4 1.1 Ikrafttrædelsesdato (F,I) 4 1.2 Overgangsordninger

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 1.1

Læs mere

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5 STUDIEORDNING DK E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor entrepreneurship og virtuel design og logistik) Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN 2013/14

STUDIEORDNING E-DESIGN 2013/14 STUDIEORDNING E-DESIGN 2013/14 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 1 Indhold Studieordningens fællesdel...

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 Indhold Studieordningens fællesdel... 4

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG 4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG DETTE ER ET INNOVATIONSFORLØB ALT ER TILLADT! 4 HVIDE T-SHIRTS UDLEVERES TIL HVER STUDERENDE Med udgangspunkt i sætningen 'fra idé til salg' skal de studerende: generere

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning, august 2015

Studieordning, august 2015 Studieordning, august 2015 Professionsbachelor i digital konceptudvikling Bachelor s Degree Programme in Digital Concept Development 0 Indhold 1. Studieordningens fællesdel... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2015 Indhold Indledning Kapitel 1 Adgangskrav

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (fælles del)

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (fælles del) Studieordning Natur- og kulturformidlingsuddannelsen fælles del Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (fælles del) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistic Management Godkendt 25. august 2014 Områdechef

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 24. august 2015 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (designteknolog AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (designteknolog AK) BEK nr 710 af 06/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistics Management Godkendt 24.august 2015 Områdechef

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed Studieordning for Professionsbachelor i 2014-2016 Jordbrugsvirksomhed Miljø- og jordbrugsbachelor Bachelor of Agrobussines and Enviromental Management 1. sept. 2014 Indholdsfortegnelse Uddannelsens formål...

Læs mere