VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production"

Transkript

1 VIA University College Studieordning Professionsbachelor Multiplatform Storytelling and Production 1. september 2013 Rev. 1. September 2015

2 Forord Et internationalt marked i vækst Nye teknologier og medieplatforme giver nye anvendelsesmuligheder og måder at fortælle historier på. Samtidig er de traditionelle værdikæder, produktionsformer og distributionsformer samt forretningsmodeller blevet udfordret på et globaliseret marked hvor forandringen er konstant og innovation en præmis. Et stigende antal undersøgelser, rapporter og kortlægninger har beskæftiget sig med tendenser og vækstpotentialer inden for film og nye medier som en del af de kreative erhverv og som vækstdriver for de øvrige erhverv. Konklusionen er klar: Der er et tale om et vækstområde med en positiv samfundsøkonomisk effekt og samfundsmæssig betydning. Men hvis potentialet skal udnyttes, så kræver det at det kreative vækstlag styrkes og at der udvikles uddannelser med international profil. Der skal også nytænkes i forhold til et styrket samarbejde mellem uddannelsesmiljøer og i forhold til et udbygget samarbejde mellem uddannelse og erhverv (sammenhængskraft). Adgang til viden og kreativ talent er en helt afgørende faktor for virksomheder der vil deltage i den globale konkurrence på innovation. Multiplatform storytelling and co-creation in production Uddannelsen fokuserer på samspillet mellem forskellige former for audiovisuelle fortællinger på tværs af digitale platforme. Når der således i titlen henvises til multiplatform storytelling - også kendt som bl.a. transmedia eller cross-platform storytelling så handler det om at fortælle audiovisuelle historier på tværs af platforme og formater ved hjælp af digitale teknologier. Samtidigt har der vist sig et stigende behov for at udvikle en uddannelse der fokuser på at uddanne dimittender der har stærke kompetencer i at bringe forskellige kreative fagligheder i spil og være det bindeled der får tingene til at ske fra idé og konceptudvikling til produktion og afsætning på markedsvilkår (storytelling, teknologi og business). Det er i denne kontekst at Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production er etableret med et fremadrettet perspektiv på morgendagens arbejdsmarked. Uddannelsen drøftes løbende i dialog med aftagere og uddannelsesinstitutioner med beslægtede uddannelser. Det giver et godt grundlag for at videreudvikle uddannelsen i fremtiden i forhold til behov, kvalitet og sammenhængskraft på en international platform. Som studerende på uddannelsen vil du få rig mulighed for at sætte dit personlige præg uddannelsen og dit eget uddannelsesforløb. Det er din fremtid, det handler om: Your Future - Our Ambition.

3 Indhold 1. Studieordningens hjemmel og ikrafttrædelse Hjemmel Ikrafttrædelse Uddannelsen Titel Omfang Formål og sigte Mål for læringsudbytte Uddannelsens indhold Opbygning Kerneområder og obligatoriske uddannelseselementer Bundne studieretninger Valgfri uddannelseselementer Praktik Bachelorprojektet Tilrettelæggelse Oversigt Undervisnings- og arbejdsformer Internationalisering Prøver Oversigt over prøver og eksaminer Praktikeksamen Bachelorprojekt Prøveformer Bedømmelse og beståelseskrav Censorer Reeksamination Andre bestemmelser Deltagelses- og mødepligt Meritbestemmelse Meritstuderende Klager Eksamenssnyd Orlov og ophør Dispensationsregler Partnere Bilag 1: Valgfrie uddannelseselementer... 25

4 1. Studieordningens hjemmel og ikrafttrædelse 1.1 Hjemmel Studieordningen angiver et retsligt forhold mellem VIA University College og den enkelte studerende, idet studieordningen fastsætter, hvilke retningslinjer og regler uddannelsessted og den studerende har pligt til at følge ved tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen. VIA University College gennemfører uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production med hjemmel i: Bekendtgørelse nr af 29/08/2013 om uddannelse til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse nr af 16/12/2013 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse Lov nr af 23/10/2014 om erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser Bekendtgørelse nr af 16/12/2013 om erhvervsuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse nr. 248 af 13/03/2015 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Såfremt der ikke er overensstemmelse mellem gældende bekendtgørelse og denne studieordning er bekendtgørelsen gældende. Den studerende skal selv sørge for at sikre sig kendskab til den gældende studieordning. 1.2 Ikrafttrædelse Denne studieordning er gældende for alle studerende, der har påbegyndt på professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production ved VIA University College den 1. september 2013 og herefter. Mindre revidering er lavet pr. 1. September Studieordningen er blevet forelagt uddannelsesudvalget for professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production august Side 2 af 31

5 2. Uddannelsen 2.1 Titel Uddannelsens navn er professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen: Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production. På engelsk anvendes betegnelsen Professional Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production. 2.2 Omfang Uddannelsen tilrettelægges som en 3,5-årig professionsbachelor svarende til 210 ECTS. 2.3 Formål og sigte Formålet med uddannelsen til professionsbacheloruddannelse i Multiplatform Storytelling and Production er at kvalificere den studerende til selvstændigt og entreprenant at varetage idéudvikling, design og produktion af fiktionsrelateret audiovisuel fortælling på et filmfagligt grundlag og skabelse af fiktive oplevelsesuniverser på tværs af medieplatforme og formater. Formålet er endvidere at give den studerende forudsætninger for at kunne udføre komplekse arbejdsopgaver i samspil med kreative og kunstneriske fagligheder som bindeled i den integrerede værdikæde fra analyse og idé til design, produktion og afsætning på markedsvilkår. Dimittenderne vil kunne varetage både specialiserede funktioner og generalistfunktioner i arbejdet med film og audiovisuelle fortællinger i mange forskellige produktioner både i de direkte relaterede produktionsselskaber indenfor film og nye medier og i øvrige erhverv - herunder gennem opstart af egen virksomhed. Uddannelsen skal endvidere give grundlag for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse og medvirke til den studerendes personlige udvikling. 2.4 Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, færdigheder og kompetencer som en professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede har 1) viden om praksis, anvendte teorier og centrale begreber samt metoder og redskaber inden for multiplatform storytelling and production - herunder de nyeste udviklingstendenser i et internationalt perspektiv og kan reflektere over praksis, anvendt teori og metode i forskellige situationer, 2) viden om multiplatform storytelling - herunder æstetiske virkemidler og forskellige strategier for historiefortælling i levende billeder på tværs af digitale medieplatforme, 3) viden om værkanalyse, genre og tværdisciplinær kunstnerisk metode, Side 3 af 31

6 4) viden om multiplatform media technology & technique - herunder medieteknologi og produktionsteknik samt de forskellige medieplatformes karakteristika, anvendelse og indbyrdes dynamik, 5) viden om multiplatform producing business entrepreneurskab - herunder projektledelse og samspil om kreative processer samt entrepreneurskab og iværksætteri i relation til beskæftigelsesområdets økonomiske, etiske og juridiske vilkår og muligheder (IP mv.) nationalt såvel som internationalt, 6) viden om kommunikation, medieanalyse og mediesociolog - herunder relevante videnskabsteoretiske begreber og metoder. Den uddannede indenfor studieretningen: Multiplatform storytelling har tillige viden om 1) komplekse dramaturgiske/narrative problemstillinger indenfor multiplatform storytelling - herunder praksis, anvendt teori og metode i de enkelte faser i en produktion (præproduktion, produktion og postproduktion), 2) universudvikling - herunder researchteknik og -metode, kreative idé- og konceptudvikling samt design af univers målrettet flere distributionskanaler/medieplatforme, 3) brugerinvolvering og interaktiv storydesign. Den uddannede indenfor studieretningen: Multiplatform media technology & technique har tillige viden om 1) komplekse teknologiske og tekniske problemstillinger, herunder avanceret software/hardware og andet udstyr, 2) anvendte metoder og centrale teknikker inden for post-produktion rettet mod forskellige medieplatforme. Den uddannede inden for studieretningen: Multiplatform producing business entrepreneurskab har tillige viden om 1) komplekse problemstillinger i forhold til planlægningsmetodik, innovative arbejdsmetoder og ledelse af tværprofessionelt samspil om et produktionsforløb, 2) fundraising og afsætning på markedsvilkår - herunder specialiserede forretningsmodeller målrettet multiplatform storytelling, 3) netværk og forretningsudvikling/opstart af virksomhed. Færdigheder Den uddannede kan 1) anvende og vurdere teorier, metoder og redskaber samt relevant og praksisnær terminologi og referenceramme i arbejdet med multiplatform storytelling and produktion, 2) mestre idéudvikling, design og produktion af audiovisuel fortælling og skabelse af fiktive oplevelsesuniverser på tværs af medieplatforme og formater, 3) analysere og vurdere samt udvikle og omsætte narrative strategier i relation til forskellige medieplatforme og målgrupper, 4) anvende teknikker, produktionsudstyr og relevante digitale redskaber i tilknytning til de forskellige produktionsfaser og medieplatforme - herunder vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsninger i tilknytning hertil, 5) anvende og vurdere relevante entreprenante metoder og processer - herunder ledelse af forskellige fagligheder i en værdikæde fra idé til design, produktion og afsætning på markedsvilkår, 6) definere, planlægge og gennemføre en produktion indenfor de givne rammer (kvalitet, budget, tidsplan mv.), 7) formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger i de forskellige faser af produktionen gennem professionel kommunikation med forskellige faggrupper, kunder og målgrupper. Den uddannede indenfor studieretningen multiplatform storytelling kan endvidere 1) mestre specialiserede teknikker og udarbejde strategier i udviklingen af fortællinger i forskellige genrer målrettet forskellige medieplatforme, Side 4 af 31

7 2) gennemføre audiencetests og indarbejde nye tendenser i udviklingen af fortællingen, herunder udviklingen i forholdet ml. indhold, medie og publikum/kunder. Den uddannede indenfor studieretningen: Multiplatform media technology & technique kan endvidere 1) mestre specialisede teknikker, produktionsudstyr og relevante digitale redskaber i tilknytning til de forskellige produktionsfaser og medieplatforme, samt forudse, identificere og give begrundede løsningsforslag til tekniske og teknologiske udfordringer og muligheder, 2) mestre de forskellige teknologier og teknikker ved postproduktion - herunder det digitale work flow, digitale effekter og filformater. Den uddannede indenfor studieretningen: Multiplatform producing business entrepreneurskab kan endvidere 1) mestre ledelse af specialiserede kreative processer og planlægningsmetodik i de forskellige faser af et produktionsforløb, 2) identificere og udvikle koncepter/forretningsmodeller inden for multiplatform storytelling samt begrunde og formidle det kommercielle potentiale overfor samarbejdspartnere og øvrige interessenter (pitch), 3) identificere, analysere og vurdere muligheden for start af ny virksomhed. Kompetencer Den uddannede kan 1) selvstændigt og i samarbejde med andre fagligheder håndtere komplekse arbejdsopgaver i forskellige dele af værdikæden indenfor multiplatform storytelling and production - herunder både specialisede opgaver og mere generelle opgaver på tværs af funktioner og arbejdsområder, 2) tænke og formidle helheder samt være bindeled mellem form, indhold, fagligheder og det kommercielle potentiale, 3) give og modtage konstruktiv og fagligt begrundet kritik i forhold til både arbejdsprocesser og produkt, 4) identificere egne læringsbehov og videreudvikle egne færdigheder og kompetencer i relation til multiplatform storytelling and production, 5) navigere entreprenant i det professionelle felt på et internationalt og kommercialiseret marked i konstant udvikling samt påtage sig ansvar indenfor rammerne af en professionel etik. Den uddannede indenfor studieretningen: Multiplatform storytelling kan endvidere 1) fastholde de overordnede intentioner med fortællingen set i forhold til produktionsrammerne, 2) Indgå i faglige og tværfagligt samarbejde om udvikling af fortællinger målrettet forskellige medieplatforme, 3) identificere eget læringsbehov og behov for udvikling af professionen, herunder udvikling og integrering af forskellige fortælleformer indenfor multiplatform storytelling. Den uddannede indenfor studieretningen: Multiplatform media technology & technique kan endvidere 1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede produktionsforløb, 2) indgå i faglige og tværfagligt samarbejde om udvikling af tekniske og teknologiske udfordringer og muligheder - herunder indgå i netværk, 3) identificere eget læringsbehov og behov for udvikling af professionen - herunder implementering af nye teknologier og medieplatforme med nye anvendelsesmuligheder og måder at fortælle historier på. Den uddannede inden for studieretningen: Multiplatform producing business entrepreneurskab kan endvidere 1) håndtere, optimere og kvalitetssikre komplekse arbejdsgange i et produktionsforløb, 2) selvstændigt etablere, udvikle og håndtere netværk strategisk og professionelt, 3) indgå professionelt i samarbejde med andre med forskellig faglig baggrund omkring virksomhedsetablering, forretningsudvikling og videre drift, 4) identificere eget læringsbehov og behov for udvikling af professionen - herunder udviklingen af nye forretningsmodeller og -områder på et internationalt marked. Side 5 af 31

8 3. Uddannelsens indhold 3.1 Opbygning Uddannelsen varer 3,5 år (210 ECTS) og består af: 1. Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 110 ECTS 2. Bundne studieretninger 20 ECTS 3. Valgfri uddannelseselementer med et samlet omfang på 30 ECTS-point 4. Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point 5. Bachelorprojekt på 20 ECTS-point Side 6 af 31

9 3.2 Kerneområder og obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder: A. Multiplatform Storytelling 30 ECTS B. Multiplatform Media Technology & Technique 30 ECTS C. Multiplatform Producing Business Entrepreneurskab 30 ECTS D. Kommunikation 10 ECTS E. Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode 10 ECTS A. Multiplatform Storytelling 30 ECTS Formålet er, at den studerende tilegner sig forudsætninger for at fortælle fiktionsrelaterede audiovisuelle historier på tværs af medieplatforme og formater ved hjælp af digitale teknologier - herunder forudsætninger for at kunne analysere og vurdere narrative strategier samt anvende kreative redskaber til at udvikle og omsætte - fortællinger og fiktive universer målrettet forskellige målgrupper og medieplatforme. Indhold: - Kreativ idé og konceptudvikling - herunder kreativ arbejdsmetode - Præsentationsteknik: Pitching, idé og konceptpræsentation - Fortælleteori og metode samt træning i at løse fortællermæssige udfordringer - Dramaturgi - herunder fortællingens dynamik og struktur - Fortællingens parametre, karakter- og universudvikling - Fortællegenre - Værkanalyse - Fortællinger målrettet flere medieplatforme og målgrupper - Multiplatform media strategi, interaktivitet og transmedia storytelling - Forståelse for omsætning af teori til praksis i produktion og postproduktion B. Multiplatform Media Technology & Technique 30 ECTS Målet er at den studerende tilegner sig teoretisk, analytisk og praktisk viden om de forskellige medieplatformes karakteristika, anvendelse og indbyrdes dynamik med henblik på at kunne navigere, tænke og arbejde bredt på tværs af medieplatforme - herunder give et solidt kendskab til de forskellige platformes muligheder, styrker og svagheder i en given kontekst. Målet er endvidere at den studerende får grundlæggende viden om og færdigheder i produktionsteknik og teknologi - herunder medieteknik og -teknologi samt relevante computerbaserede redskaber. Indhold: - Medieteknologi, formater og medieplatforme - Multiplatform distributionsstrategier - Produktion og postproduktion - Medieteknik og -teknologi i teori og praksis (kamera, lyd, lyssætning, mv.) - Computerbaserede redskaber/software (video-, billede- og lydredigering) - Interaktivitet og nye skærmformater Side 7 af 31

10 C. Multiplatform Producing Business Entrepreneurskab 30 ECTS Målet er at den studerende tilegner sig entreprenant mindset og adfærd samt viden, færdigheder og handlekompetencer i forbindelse med ledelse af kreative processer og opstart af egen virksomhed og udvikling af eksisterende virksomheder/projekter i en international markedsorienteret og tværprofessionel kontekst. Uddannelseselementet tilrettelægges inden for kerneområderne: 1) Projektledelse og kreative processer og 2) Iværksætteri, forretningsudvikling og branchekendskab. Ad 1): Projektledelse og kreative processer Målet er at den studerende opnår viden om og færdigheder i projektledelse, herunder ledelse af kreative processer og projektstyring. Indhold: - Innovative arbejdsmetoder og processer i forbindelse med idé- og konceptudvikling - Ledelse af kreative/kunstneriske processer og tværfagligheder - herunder casting, sammensætning af teknisk og kunstnerisk personale, koordinering af aktiviteter og personalegrupper på settet/location (vedr. fx. lyssætning, skuespil, kameraarbejde mm). - Organisering og ledelse af et produktionsforløb - Projektstyring (budget, tidsplan, finansieringsplan mv.) Ad 2): Iværksætteri og branchekendskab Målet er at den studerende opnår viden om og færdigheder i at designe og vurdere forretningsgrundlag i forbindelse med etablering af ny virksomhed/forretningsmulighed i en eksisterende virksomhed. Endvidere er målet at den studerende opnår branchekendskab - herunder forståelse for de gældende produktions- og forretningsmæssige samt juridiske (ophavsretlige) og etiske vilkår. Indhold (kreativt business design): - forretningsplan og opstart af virksomhed, herunder pitch af forretningsidé - forretningsmodeller og finansieringsmodeller/-kilder - Jura og IP (Intellectual Property) - Organisation - Salg og markedsføringsstrategier - Publicering og distributionsformer - Etik D. Kommunikation 10 ECTS Formålet er at den studerende tilegner sig grundlæggende viden om kommunikation og medier - herunder kommunikationsteori, medieanalyse og mediesociologi med introduktion til relevante videnskabsteoretiske begreber og metoder samt færdigheder i at vurdere, planlægge og udføre forskellige research- og kommunikationsopgaver. Indhold: - Kommunikationsteori og praksis - Mediesociologi, -analyse og -historie - Videnskabsteori og metode - Digitale kulturformer herunder interaktive medier, netmedier og sociale medier mv. - Virksomhedskommunikation - Branding og visuel identitet E. Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode 10 ECTS Side 8 af 31

11 Målet er at den studerende tilegner sig en bred viden om og indsigt i digitalt design, billedkompositoriske virkemidler, kunsthistorie samt tværdisciplinær kunstnerisk metode med henblik på at styrke den studerendes evne til visuel refleksion og produktion. Indhold: - Nedslag i kunstens og æstetikkens historie - Kunstnerisk metode - Stilistisk trendanalyse - Billedkomposition i det filmiske medie - Visuel planlægning og digitalt design i filmiske medier og multiplatformsmedier 3.3 Bundne studieretninger Den studerende gennemfører et studieretningsforløb forud for praktikken. Studieretningen (20 ECTS) skal give den studerende mulighed for avancerede studie- og erhvervskompetencer inden for ét af de områder, der relaterer sig til kerneområderne: enten Multiplatform Storytelling, Multiplatform Media Technology & Technique eller Multiplatform Producing Business Entrepreneurskab. Mål for læringsudbytte af bundne studieretninger fremgår specifikt af mål for læringsudbytte for uddannelsen. 3.4 Valgfri uddannelseselementer De valgfri uddannelseselementer (30 ECTS) skal give den studerende mulighed for at kvalificere studieog erhvervskompetencen gennem toning og perspektivering indenfor områder der bredt relaterer sig til uddannelsens kerneområder - herunder gennem projekter i tæt samarbejde med aftagere og opstart af egen virksomhed. Formålet er endvidere at give den studerende mulighed for at tilegne sig tværfaglige kompetencer og tværprofessionel indsigt gennem samarbejde med beslægtede uddannelser - herunder uddannelsessamarbejdet DADIU (Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning) og EUCROMA (European Cross Media Academy). Se Bilag 1. Med baggrund i det valgfrie studieelement udarbejdes en rapport. Rapporten skal redegøre for den erfarede viden og anvendte metoder. Er modulet blevet afholdt i forbindelse med en uddannelses institution vedlægges dokumentation fra denne. Er der tale om andre former for uddannelsesforløb vedlægges dokumentation for dette. Prøven består i godkendelse af forløbet samt udarbejdelse af rapporten, der bedømmes: bestået/ikkebestået (intern censur). 3.5 Praktik Målet med praktikken (30 ECTS) er en praksisnær professionsindføring i de områder som uddannelsen sigter mod. Desuden er målet at bringe forskellige vidensformer i spil med den studerendes oplevelser og erfaringer. Praktikken skal i samspil med uddannelsens øvrige dele bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte og sikre koblingen af hands-on experience med teoretisk viden. Målet er således at den studerende trænes i at omsætte den tilegnede viden i praktiske færdigheder samt at reflektere over egen rolle. Endelig er målet at den studerende kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionsfeltet. Praktikken kan foregå i Danmark og/eller i udlandet. F.eks. Side 9 af 31

12 vil der i et vist omfang være mulighed for at praktikophold finder sted på i virksomheder, på Filmskolen eller i andre relevante uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet. Indhold: Forud for praktikken udarbejdes en uddannelsesplan hvor læringsmålene fastsættes for praktikken. Praktikstedet og uddannelsesinstitutionen samarbejder om at sikre sammenhængen i forhold til uddannelsens samlede læringsmål. Praktikken gennemføres i 5. eller 6. semester umiddelbart inden bachelorprojektet. Efter gennemførelse af praktikken foretages en evaluering af praktikstedet. Denne evaluering skal indgå i praktikrapporten der udarbejdes af den studerende med baggrund i hele praktikken. Prøven består i godkendelse af praktikken samt udarbejdelse af rapporten, der bedømmes: bestået/ikkebestået (intern censur). 3.6 Bachelorprojektet Målet med bachelorprojektet (20 ECTS) er at den studerende skal demonstrere en kulmination på studiet i form af en produktion der sammenkobler den viden og kunnen vedkommende har tilegnet sig igennem hele studiet. Målet er at den studerende demonstrerer evne til at arbejde helhedsorienteret og tværdisciplineret og forholder sig til alle led i værdikæden. I forlængelse af produktionen udarbejder den studerende en kort reflekteret analyse på produktionsprocessen med angivelse af forskellige refleksioner, problemstillinger og løsninger. Vejleder godkender synopsis. Produktionen kan udføres i samarbejde med en eller flere af eksterne partnere/virksomheder. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i produktion og rapport. Der gives én samlet karakter. Ekstern gradueret. Side 10 af 31

13 4. Tilrettelæggelse 4.1. Oversigt Uddannelsen er tilrettelagt således at den studerende dels oplever en progression i forløbet samt vekslen mellem teori og praksis. Det er prioriteret at den studerende oplever forskellige produktioner fra første dag samt at det sker i en progression med forskellige formater, i forskellige genrer og på forskellige platforme gennem arbejde med de forskellige kerneområder. I progressionen indgår bundne studieretninger på 4. semester med mulighed for fordybelse indenfor enten mulitiplatform storytelling, multiplatform media technology & technique eller multiplatform producing business entrepreneurskab. Denne del ligger i sammenhæng med kunsthistorie og tværdisciplinærkunstnerisk metode umiddelbart forud for praktikken og de valgfrie uddannelseselementer der er placeret på 5. og 6. semester med fleksibilitet herimellem. Praktikken skal give en praksisnær professionsindføring og de valgfrie uddannelseselementer skal give den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem toning og perspektivering indenfor områder der bredt relaterer sig til uddannelsens kerneområder - herunder gennem tværfagligt samarbejde. Praktikken og de valgfrie uddannelseselementer er placeret så den studerende har bedst mulige forudsætninger for at indgå i produktionsforløb og afprøve viden, færdigheder og kompetencer i en praksisnær kontekst. Der vil desuden i løbet af de første år løbende være mulighed for samspil med praksis og branchen gennem forskellige cases og projekter således at den studerende er godt rustet til at indgå i en virksomhed i praktikken. I forlængelse af kommunikation hvor den studerende får en bred indføring i kommunikation og videnskabsteori afsluttes uddannelsen med BA-projektet som kulminationen på studiet med en produktion der sammenkobler viden, færdigheder og kompetencer fra hele studiet. 4.2 Undervisnings- og arbejdsformer Udbuddet er tilrettelagt under hensyntagen til opfyldelse af uddannelsens læringsmål. Uddannelsen er modulopbygget hvilket giver mulighed for fleksibilitet i uddannelsesforløbet og for samarbejde med andre uddannelser. Modulopbygningen er endvidere valgt for at opnå de bedste muligheder for tværprofessionelle og internationale tilvalg. Side 11 af 31

14 Autentiske øvelser, cases og produktionsforløb vil være et gennemgående væsentligt træk ved tilrettelæggelsen af uddannelsen hvorved den studerende trænes i at opsøge ny viden og arbejde kreativt sammen med fokus på forskellige dele af værdikæden. I tilknytning hertil anvendes mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer (læringsrum) som forelæsninger, holdundervisning, øvelser/opgaver, gruppearbejde, tværprofessionelle temadage, ekskursioner/virksomhedsbesøg, projektarbejde, seminar, selvstudium, coaching, mentorordning m.m. Der arbejdes individuelt og i projektgrupper. Der vil gennem hele uddannelsen blive lagt stor vægt på sammenhængen mellem teori og praksis. Derfor indgår praktikken som en afgørende del af uddannelsen hvor forskellige videnformer bringes i spil og hvor der sker en kobling af teori med praksisnære hands on erfaringer. Endvidere er en integreret værdikædetænkning afgørende i tilrettelæggelsen af undervisnings- og arbejdsformer. Studiemiljøet tilstræbes at være praksisnært, viden-, kreativt og internationalt orienteret hvilket vægtes højt i tilrettelæggelsen af uddannelsen. Der anvendes i høj grad internationalt orienterede undervisningskræfter fra erhvervslivet (gæstelærere), som bidrager til at sikre at undervisnings- og ikke mindst arbejdsformer bliver autentiske og praksisnære, samtidigt med at disse bidrager med internationalt udsyn. Ligeledes vil de studerende gennem forskellige undervisnings- og arbejdsformer samt udviklingsprojekter skulle indgå i koblinger til beslægtede og tværfaglige miljøer i ind- og udland - herunder forskningsmiljøer og netværk. De forskellige undervisnings- og arbejdsformer understøttes undervejs af uddannelsesleder/pædagogiske koordinatorer mhp. løbende studie- og faglig vejledning således at såvel de studerendes faglige kompetencer som studiekompetencer udvikles gennem studiet. Endvidere vil der gennem vejledning, undervisnings- og arbejdsformer være fokus på at bidrage til de studerendes personlige udvikling - herunder de studerende selvstændighed, samarbejdsevne, kulturforståelse samt evne til kritisk refleksion. En væsentlig del af de entrepreneurielle aktiviteter vil blive tilrettelagt i sammenhæng med studentervæksthus og incubatormiljøer i tilknytning til Filmby Aarhus, Aarhus Universitet og VIA University College. 5. Internationalisering Uddannelsen omfatter forskellige aktiviteter som bl.a. er udviklet med det formål at øge forståelsen af hvordan lignende uddannelser er implementeret i andre lande og på hvilke betingelser: Alle studerende tilbydes deltagelse i en eller flere fælles studieture i forbindelse med deres uddannelse. Studieturene kan f.eks. bestå i deltagelse i en international branchekonference eller festival udenfor Danmark der fokuserer på brancherelaterede emner. Målet er at give de studerende en forståelse af markedsmekanismerne og produktionsmulighederne i branchen samt give de studerende mulighed for at skabe nye internationale netværk. Det er ligeledes hensigten at turen kombineres med virksomheds- og institutionsbesøg og at uddannelsen derved styrker sit internationale erhvervs- og skolenetværk. Hvilket vil skabe øgede muligheder for de studerende som ønsker internationale praktikpladser. Såfremt der er internationale studerende tilstede vil undervisningen foregå på engelsk. Ligeledes er det intentionen at uddannelsen vil benytte sig at internationalt orienterede undervisningskræfter i bredt omfang. De studerende har mulighed for et udvekslingsophold i forbindelse med et eller dele af et semester, herunder praktikken. Se afsnit 8 om Partnere. Side 12 af 31

15 VIA opfordrer til udlandsophold i praktikperioden og bestræber sig på at hjælpe studerende der ønsker et sådant. Der vil lokalt være en international praktikkoordinator ligesom VIA har en central afdeling der kan hjælpe studerende der ønsker et sådant. Endelig er der via bl.a. uddannelsessamarbejdet EUCROM mulighed for at møde andre europæiske studerende i en tværprofessionel kontekst. 6. Prøver Uddannelsens læringsudbytte dokumenteres undervejs ved prøver, der kan bestå i mundtlige og skriftlige eksaminer, produktioner, bedømmelse af opgaver og projekter, deltagelse i seminarer, øvelser mv. Prøveformerne skal samlet set tilgodese uddannelsens formål og ligge i forlængelse af de undervisnings og studieformer, som den studerende møder i uddannelsen. Prøverne skal gennemføres på det sprog, som det konkrete undervisningsforløb primært er blevet gennemført på. Det vil som regel være dansk med undtagelse af det internationale udvekslingssemester. Når alle prøver i uddannelsen er bestået udstedes der et eksamensbevis til den studerende. Side 13 af 31

16 6.1 Oversigt over prøver og eksaminer 6.2 Praktikeksamen Praktikeksamen tager udgangspunkt i praktikperioden og den praktikrapport der er udarbejdet løbende i perioden. Praktikrapporten skal indeholde et løsningsforslag i henhold til en produktion og udarbejdet problemstilling. Den skal kunne dokumentere processen af forløbet - herunder arbejdspapirer og skitser fx noter, kilder, inspirationsmaterialer, argumentation og idéer. Derudover skal praktikrapporten indeholde en refleksion og selvevaluering af forløbet og processen. Eksamen skal vise, at den studerende har opnået de læringsmål der er fastsat for praktikken herunder at: Den studerende kan anvende studiets metoder og redskaber gennem konkrete, praktiske opgaveløsninger i praksis. Den studerende kan analysere, vurdere, planlægge og gennemføre opgaver/ projekter med udgangspunkt i en praksisnær problemstilling. 6.3 Bachelorprojekt Projektet gennemføres som en individuel opgave med en skriftlig rapport/produkt og en mundtlig præsentation og forsvar. Produktionen gennemføres i et samarbejde mellem 3-6 studerende og evt. en virksomhed. Bachelorprojektets formål er at give den studerende lejlighed til på en selvstændig måde at udføre et projektarbejde omfattende eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk behandling af en praktisk problemstilling inden for centrale emner i forhold til specialet. Side 14 af 31

17 Projektet skal demonstrere selvstændig kritisk refleksion inden for det godkendte emne og det dokumenteres i en projektrapport og produktion. Projektets formuleres af den studerende og skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. 6.4 Prøveformer Prøveformen skal sikre at der sker en individuel eksamination og bedømmelse af den studerende. Prøverne er enten eksterne eller interne. Ved de eksterne prøver medvirker en ekstern censor. Ved de interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af institutionen. Grundlaget for bedømmelsen er eksaminandens individuelle præstation - herunder individuelle dele af et gruppefremstillet produkt - medmindre andet er bestemt af Undervisningsministeriet. Bedømmelsen sker på grundlag af: 1. Mundtlig eksamen 2. Godkendelse efter nærmere kriterier for deltagelse i undervisning 3. Mundtlig eksamen med projektrapport, procesrapport, produktion, portfolio og fælles fremlægning som grundlag for individuel eller fælles eksamination og bedømmelse. Kombination af ovenstående prøveformer Bedømmelse og beståelseskrav Prøverne er enten interne eller eksterne. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af uddannelsesinstitutionen (eksaminator). Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af eksaminator og af en eller flere censorer der er beskikket af Undervisningsministeriet jf. Studieordningen afsnit 6.6. Der skelnes mellem følgende former for bedømmelse: 1) gradueret (karakter efter 7-trinsskalaen) 2) Bestået/Ikke bestået Generelt gælder at hvert uddannelseselement bestås for sig. Elementer hvori der er opnået bedømmelsen 02 eller derover i 7-trinsskalaen eller bestået kan ikke tages om. I Studieordningen afsnit 6.1 er angivet hvilken af ovenstående bedømmelsesformer der gælder for den enkelte prøve. 6.6 Censorer For eksterne censorer er uddannelsen tilknyttet censorkorpset ved Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg for bl.a. professionsbacheloruddannelser Krav til eksterne censorer En censor skal have: Indgående kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagerens situation og behov Side 15 af 31

18 6.6.2 Censors opgaver Censor skal: Påse at eksamenerne er i overensstemmelse med opstillede mål og øvrige krav Påse at eksamenerne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler Medvirke til at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelsen af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i et år Eksamener med censor Ved alle mundtlige eksamener medvirker en censor og en eksaminator. Karakteren fastlægges efter drøftelse mellem dem. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højeste karakter, hvis censor har givet den højeste karakter og ellers den nærmeste laveste karakter. Hvor der er uenighed om hvorvidt præstationen eller standpunktet skal bedømmes til bestået eller ikke bestået er censors bedømmelse afgørende. 6.7 Reeksamination Den studerende er automatisk tilmeldt reeksamen hvis vedkommende ikke består den ordinære eksamen eller hvis den studerende udebliver fra den ordinære eksamen jf. Eksamensbekendtgørelsen 6, stk. 2. Reeksamen og sygeeksamen afholdes hurtigst muligt efter den ordinære eksamen indenfor samme eksamenstermin hvis det er muligt. Såfremt et kursus eller projekt kun læses én gang om året kan en studerende, der er dumpet, vælge at komme til reeksamen enten i næstfølgende eksamenstermin eller ca. 14 dage efter at det nye semester er startet. En studerende kan højst 3 gange gå til eksamen i samme fag. I fælde af usædvanlige forhold kan VIA give dispensation til et 4. forsøg. Dette skal ansøges ved skriftlig henvendelse til uddannelseslederen og denne skal indeholde en gyldig begrundelse. 7. Andre bestemmelser 7.1 Deltagelses- og mødepligt Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsen efter regler fastsat i Studieordningen for uddannelsen af institutionen, jf. Bek. nr VIA University College forventer høj studieaktivitet med aktiv deltagelse i projekter og øvrige undervisning. Der lægges vægt på den studerendes medansvar for egen faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i undervisningsforløb og i samarbejde med andre studerende. Side 16 af 31

19 Opfyldelsen af deltagelsespligten er et forudsætningskrav for at deltage i eksamen i det pågældende fag eller faglige element. Registrering af studerendes deltagelsespligt foretages af uddannelsesleder, vejleder eller underviserteam på baggrund af følgende: Registrering af studerendes fremmøde til uddannelsens studieforløb Registrering af rettidig aflevering af de i studieordningen definerede opgaver Den studerendes aktive medvirken i uddannelsens forskellige studieforløb Ved studerendes fravær fra studieforløb eller dele heraf har den studerende selv ansvaret for at tilegne sig den viden, de kompetencer og den information der er givet og arbejdet med under fraværet. Ved studerendes gentagne tilsidesættelse af deltagelsespligten er det en opgave for uddannelseslederen at give påmindelse herom. Proceduren er at uddannelsesleder fremsender en skriftlig påmindelse til den studerende med kopi til studievejlederen. Studievejlederen skriver på baggrund af møde med den studerende et kort notat med angivelse af indhold og aftaler samt med angivelse af tidspunkt for samtalen. Såfremt det ikke er muligt at gennemføre en studievejledningssamtale med den studerende, fremsender uddannelsesleder et anbefalet brev til den studerende. Konstaterer uddannelsesstedet fortsat tilsidesættelse af deltagelsespligten, vil den studerende enten blive pålagt at udarbejde en erstatningsopgave, blive pålagt at gå et semester om eller ved gentagen forsømmelse og efter advarsel blive bortvist fra uddannelsen. Beslutning om tilvejebringelse af erstatningsopgave eller påbud om omgang af et semester eller et studieforløb træffes af uddannelsesleder efter samråd med den studerendes studievejleder og de berørte undervisere. 7.2 Meritbestemmelse VIA University College kan godkende at gennemførte/beståede uddannelseselementer eller dele heraf bestået ved en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf der er omfattet af denne studieordning. Den studerende skal ansøge om meritoverførsel ved uddannelseslederen og først hvis denne godkender meritten, kan der laves en overførsel. Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse med høj grad af projektarbejde gør at merit er afhængig af at det eller de uddannelseselementer, de har gennemført, eller den beskæftigelse de har haft, har haft et sådan sammenspil mellem teori og praksis at det kan sidestilles med de projekter som uddannelsen er opbygget af. Ved meritoverførsel medregnes opnået karakter ikke men overføres som bestået. Det afsluttende bachelorprojekt kan ikke meriteres. Side 17 af 31

20 7.3 Meritstuderende Institutionen kan tillade, at studerende fra andre uddannelser følger dele af uddannelsen og aflægger prøve heri som led i deres egen uddannelse. 7.4 Klager Klager over afgørelser, taget af uddannelsens øverste ansvarlige i henhold til denne studieordning, indgives til uddannelseslederen. Institutionens afgørelse kan når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende Eksamensklager Der kan i henhold til Eksamensbekendtgørelsen 1 klages over et af følgende forhold: Eksaminationsgrundlaget - herunder prøvespørgsmål, opgave og i forhold til uddannelsens mål og krav Prøveforløbet Bedømmelsen Klagen skal være skriftlig og begrundet og indgives individuelt af den studerende senest 2 uger 2 efter at bedømmelsen er bekendtgjort på sædvanlig måde. Klagen sendes til uddannelseslederen som herefter vil håndtere og vurdere klagen. Som udgangspunkt forelægger uddannelseslederen klagen for de oprindelige bedømmere, dvs. eksaminator og censor. Bedømmerne har 2 uger til at komme med en faglig udtalelse til klagerens spørgsmål. Klageren skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne og har en frist på 1 uge til at afgive kommentarer. På baggrund af udtalelserne og kommentarerne afgør uddannelseslederen klagen. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet og kan have et af følgende udfald: Tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver Tilbud om ny prøve (omprøve) Klageren ikke får medhold i klagen Bedømmerne skal være enige hvis uddannelseslederens afgørelse er at klageren ikke får medhold 3. Så snart der er truffet en afgørelse skal den studerende og bedømmerne meddeles herom. Resulterer afgørelsen i ny bedømmelse eller ny prøve skal den studerende informeres om at dette kan resultere i en lavere karakter Ved ny bedømmelse eller ny prøve 1 BEK. nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) 2 2 uger svarer til 14 kalenderdage 3 Eksamensbekendtgørelsens 44, stk. 3 4 Eksamensbekendtgørelsens 45, stk. 4 Side 18 af 31

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production VIA University College Studieordning Professionsbachelor Multiplatform Storytelling and Production 1. september 2013 Rev. 29. august 2016 Forord Et internationalt marked i vækst Nye teknologier og medieplatforme

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production VIA University College Studieordning Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Sep. 2013 Forord Et arbejdsmarked i vækst og forandring Nye teknologier og medieplatforme giver nye

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2016 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer om eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede prøver og bedømmelse Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Fysioterapeutuddannelsen UCN Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Beskrivelse af indhold, form og afvikling af modulprøver september 2014 Tillæg til National Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer omkring eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Studieordning Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Studieordning Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Sep.2013 Forord Et arbejdsmarked i vækst og forandring Nye teknologier og medieplatforme giver nye anvendelsesmuligheder og

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP)

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Gældende fra januar 2016 Rammer og kriterier for modulprøver Indhold Generelt om modulprøver 3 Prøveformer 3 Skriftlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel vejledning til prøver ved Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Retningslinjer for prøver

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg VIA University College december 2014 1. Forord...

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i grafisk fortælling. The Animation Workshop VIA University College

Studieordning Professionsbachelor i grafisk fortælling. The Animation Workshop VIA University College Studieordning Professionsbachelor i grafisk fortælling The Animation Workshop VIA University College Marts 2013 Indhold 1. Studieordningens lovgrundlag og ikrafttrædelse... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AK AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015. Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere