VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production"

Transkript

1 VIA University College Studieordning Professionsbachelor Multiplatform Storytelling and Production 1. september 2013 Rev. 1. September 2015

2 Forord Et internationalt marked i vækst Nye teknologier og medieplatforme giver nye anvendelsesmuligheder og måder at fortælle historier på. Samtidig er de traditionelle værdikæder, produktionsformer og distributionsformer samt forretningsmodeller blevet udfordret på et globaliseret marked hvor forandringen er konstant og innovation en præmis. Et stigende antal undersøgelser, rapporter og kortlægninger har beskæftiget sig med tendenser og vækstpotentialer inden for film og nye medier som en del af de kreative erhverv og som vækstdriver for de øvrige erhverv. Konklusionen er klar: Der er et tale om et vækstområde med en positiv samfundsøkonomisk effekt og samfundsmæssig betydning. Men hvis potentialet skal udnyttes, så kræver det at det kreative vækstlag styrkes og at der udvikles uddannelser med international profil. Der skal også nytænkes i forhold til et styrket samarbejde mellem uddannelsesmiljøer og i forhold til et udbygget samarbejde mellem uddannelse og erhverv (sammenhængskraft). Adgang til viden og kreativ talent er en helt afgørende faktor for virksomheder der vil deltage i den globale konkurrence på innovation. Multiplatform storytelling and co-creation in production Uddannelsen fokuserer på samspillet mellem forskellige former for audiovisuelle fortællinger på tværs af digitale platforme. Når der således i titlen henvises til multiplatform storytelling - også kendt som bl.a. transmedia eller cross-platform storytelling så handler det om at fortælle audiovisuelle historier på tværs af platforme og formater ved hjælp af digitale teknologier. Samtidigt har der vist sig et stigende behov for at udvikle en uddannelse der fokuser på at uddanne dimittender der har stærke kompetencer i at bringe forskellige kreative fagligheder i spil og være det bindeled der får tingene til at ske fra idé og konceptudvikling til produktion og afsætning på markedsvilkår (storytelling, teknologi og business). Det er i denne kontekst at Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production er etableret med et fremadrettet perspektiv på morgendagens arbejdsmarked. Uddannelsen drøftes løbende i dialog med aftagere og uddannelsesinstitutioner med beslægtede uddannelser. Det giver et godt grundlag for at videreudvikle uddannelsen i fremtiden i forhold til behov, kvalitet og sammenhængskraft på en international platform. Som studerende på uddannelsen vil du få rig mulighed for at sætte dit personlige præg uddannelsen og dit eget uddannelsesforløb. Det er din fremtid, det handler om: Your Future - Our Ambition.

3 Indhold 1. Studieordningens hjemmel og ikrafttrædelse Hjemmel Ikrafttrædelse Uddannelsen Titel Omfang Formål og sigte Mål for læringsudbytte Uddannelsens indhold Opbygning Kerneområder og obligatoriske uddannelseselementer Bundne studieretninger Valgfri uddannelseselementer Praktik Bachelorprojektet Tilrettelæggelse Oversigt Undervisnings- og arbejdsformer Internationalisering Prøver Oversigt over prøver og eksaminer Praktikeksamen Bachelorprojekt Prøveformer Bedømmelse og beståelseskrav Censorer Reeksamination Andre bestemmelser Deltagelses- og mødepligt Meritbestemmelse Meritstuderende Klager Eksamenssnyd Orlov og ophør Dispensationsregler Partnere Bilag 1: Valgfrie uddannelseselementer... 25

4 1. Studieordningens hjemmel og ikrafttrædelse 1.1 Hjemmel Studieordningen angiver et retsligt forhold mellem VIA University College og den enkelte studerende, idet studieordningen fastsætter, hvilke retningslinjer og regler uddannelsessted og den studerende har pligt til at følge ved tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen. VIA University College gennemfører uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production med hjemmel i: Bekendtgørelse nr af 29/08/2013 om uddannelse til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse nr af 16/12/2013 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse Lov nr af 23/10/2014 om erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser Bekendtgørelse nr af 16/12/2013 om erhvervsuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse nr. 248 af 13/03/2015 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Såfremt der ikke er overensstemmelse mellem gældende bekendtgørelse og denne studieordning er bekendtgørelsen gældende. Den studerende skal selv sørge for at sikre sig kendskab til den gældende studieordning. 1.2 Ikrafttrædelse Denne studieordning er gældende for alle studerende, der har påbegyndt på professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production ved VIA University College den 1. september 2013 og herefter. Mindre revidering er lavet pr. 1. September Studieordningen er blevet forelagt uddannelsesudvalget for professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production august Side 2 af 31

5 2. Uddannelsen 2.1 Titel Uddannelsens navn er professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen: Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production. På engelsk anvendes betegnelsen Professional Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production. 2.2 Omfang Uddannelsen tilrettelægges som en 3,5-årig professionsbachelor svarende til 210 ECTS. 2.3 Formål og sigte Formålet med uddannelsen til professionsbacheloruddannelse i Multiplatform Storytelling and Production er at kvalificere den studerende til selvstændigt og entreprenant at varetage idéudvikling, design og produktion af fiktionsrelateret audiovisuel fortælling på et filmfagligt grundlag og skabelse af fiktive oplevelsesuniverser på tværs af medieplatforme og formater. Formålet er endvidere at give den studerende forudsætninger for at kunne udføre komplekse arbejdsopgaver i samspil med kreative og kunstneriske fagligheder som bindeled i den integrerede værdikæde fra analyse og idé til design, produktion og afsætning på markedsvilkår. Dimittenderne vil kunne varetage både specialiserede funktioner og generalistfunktioner i arbejdet med film og audiovisuelle fortællinger i mange forskellige produktioner både i de direkte relaterede produktionsselskaber indenfor film og nye medier og i øvrige erhverv - herunder gennem opstart af egen virksomhed. Uddannelsen skal endvidere give grundlag for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse og medvirke til den studerendes personlige udvikling. 2.4 Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, færdigheder og kompetencer som en professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede har 1) viden om praksis, anvendte teorier og centrale begreber samt metoder og redskaber inden for multiplatform storytelling and production - herunder de nyeste udviklingstendenser i et internationalt perspektiv og kan reflektere over praksis, anvendt teori og metode i forskellige situationer, 2) viden om multiplatform storytelling - herunder æstetiske virkemidler og forskellige strategier for historiefortælling i levende billeder på tværs af digitale medieplatforme, 3) viden om værkanalyse, genre og tværdisciplinær kunstnerisk metode, Side 3 af 31

6 4) viden om multiplatform media technology & technique - herunder medieteknologi og produktionsteknik samt de forskellige medieplatformes karakteristika, anvendelse og indbyrdes dynamik, 5) viden om multiplatform producing business entrepreneurskab - herunder projektledelse og samspil om kreative processer samt entrepreneurskab og iværksætteri i relation til beskæftigelsesområdets økonomiske, etiske og juridiske vilkår og muligheder (IP mv.) nationalt såvel som internationalt, 6) viden om kommunikation, medieanalyse og mediesociolog - herunder relevante videnskabsteoretiske begreber og metoder. Den uddannede indenfor studieretningen: Multiplatform storytelling har tillige viden om 1) komplekse dramaturgiske/narrative problemstillinger indenfor multiplatform storytelling - herunder praksis, anvendt teori og metode i de enkelte faser i en produktion (præproduktion, produktion og postproduktion), 2) universudvikling - herunder researchteknik og -metode, kreative idé- og konceptudvikling samt design af univers målrettet flere distributionskanaler/medieplatforme, 3) brugerinvolvering og interaktiv storydesign. Den uddannede indenfor studieretningen: Multiplatform media technology & technique har tillige viden om 1) komplekse teknologiske og tekniske problemstillinger, herunder avanceret software/hardware og andet udstyr, 2) anvendte metoder og centrale teknikker inden for post-produktion rettet mod forskellige medieplatforme. Den uddannede inden for studieretningen: Multiplatform producing business entrepreneurskab har tillige viden om 1) komplekse problemstillinger i forhold til planlægningsmetodik, innovative arbejdsmetoder og ledelse af tværprofessionelt samspil om et produktionsforløb, 2) fundraising og afsætning på markedsvilkår - herunder specialiserede forretningsmodeller målrettet multiplatform storytelling, 3) netværk og forretningsudvikling/opstart af virksomhed. Færdigheder Den uddannede kan 1) anvende og vurdere teorier, metoder og redskaber samt relevant og praksisnær terminologi og referenceramme i arbejdet med multiplatform storytelling and produktion, 2) mestre idéudvikling, design og produktion af audiovisuel fortælling og skabelse af fiktive oplevelsesuniverser på tværs af medieplatforme og formater, 3) analysere og vurdere samt udvikle og omsætte narrative strategier i relation til forskellige medieplatforme og målgrupper, 4) anvende teknikker, produktionsudstyr og relevante digitale redskaber i tilknytning til de forskellige produktionsfaser og medieplatforme - herunder vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsninger i tilknytning hertil, 5) anvende og vurdere relevante entreprenante metoder og processer - herunder ledelse af forskellige fagligheder i en værdikæde fra idé til design, produktion og afsætning på markedsvilkår, 6) definere, planlægge og gennemføre en produktion indenfor de givne rammer (kvalitet, budget, tidsplan mv.), 7) formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger i de forskellige faser af produktionen gennem professionel kommunikation med forskellige faggrupper, kunder og målgrupper. Den uddannede indenfor studieretningen multiplatform storytelling kan endvidere 1) mestre specialiserede teknikker og udarbejde strategier i udviklingen af fortællinger i forskellige genrer målrettet forskellige medieplatforme, Side 4 af 31

7 2) gennemføre audiencetests og indarbejde nye tendenser i udviklingen af fortællingen, herunder udviklingen i forholdet ml. indhold, medie og publikum/kunder. Den uddannede indenfor studieretningen: Multiplatform media technology & technique kan endvidere 1) mestre specialisede teknikker, produktionsudstyr og relevante digitale redskaber i tilknytning til de forskellige produktionsfaser og medieplatforme, samt forudse, identificere og give begrundede løsningsforslag til tekniske og teknologiske udfordringer og muligheder, 2) mestre de forskellige teknologier og teknikker ved postproduktion - herunder det digitale work flow, digitale effekter og filformater. Den uddannede indenfor studieretningen: Multiplatform producing business entrepreneurskab kan endvidere 1) mestre ledelse af specialiserede kreative processer og planlægningsmetodik i de forskellige faser af et produktionsforløb, 2) identificere og udvikle koncepter/forretningsmodeller inden for multiplatform storytelling samt begrunde og formidle det kommercielle potentiale overfor samarbejdspartnere og øvrige interessenter (pitch), 3) identificere, analysere og vurdere muligheden for start af ny virksomhed. Kompetencer Den uddannede kan 1) selvstændigt og i samarbejde med andre fagligheder håndtere komplekse arbejdsopgaver i forskellige dele af værdikæden indenfor multiplatform storytelling and production - herunder både specialisede opgaver og mere generelle opgaver på tværs af funktioner og arbejdsområder, 2) tænke og formidle helheder samt være bindeled mellem form, indhold, fagligheder og det kommercielle potentiale, 3) give og modtage konstruktiv og fagligt begrundet kritik i forhold til både arbejdsprocesser og produkt, 4) identificere egne læringsbehov og videreudvikle egne færdigheder og kompetencer i relation til multiplatform storytelling and production, 5) navigere entreprenant i det professionelle felt på et internationalt og kommercialiseret marked i konstant udvikling samt påtage sig ansvar indenfor rammerne af en professionel etik. Den uddannede indenfor studieretningen: Multiplatform storytelling kan endvidere 1) fastholde de overordnede intentioner med fortællingen set i forhold til produktionsrammerne, 2) Indgå i faglige og tværfagligt samarbejde om udvikling af fortællinger målrettet forskellige medieplatforme, 3) identificere eget læringsbehov og behov for udvikling af professionen, herunder udvikling og integrering af forskellige fortælleformer indenfor multiplatform storytelling. Den uddannede indenfor studieretningen: Multiplatform media technology & technique kan endvidere 1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede produktionsforløb, 2) indgå i faglige og tværfagligt samarbejde om udvikling af tekniske og teknologiske udfordringer og muligheder - herunder indgå i netværk, 3) identificere eget læringsbehov og behov for udvikling af professionen - herunder implementering af nye teknologier og medieplatforme med nye anvendelsesmuligheder og måder at fortælle historier på. Den uddannede inden for studieretningen: Multiplatform producing business entrepreneurskab kan endvidere 1) håndtere, optimere og kvalitetssikre komplekse arbejdsgange i et produktionsforløb, 2) selvstændigt etablere, udvikle og håndtere netværk strategisk og professionelt, 3) indgå professionelt i samarbejde med andre med forskellig faglig baggrund omkring virksomhedsetablering, forretningsudvikling og videre drift, 4) identificere eget læringsbehov og behov for udvikling af professionen - herunder udviklingen af nye forretningsmodeller og -områder på et internationalt marked. Side 5 af 31

8 3. Uddannelsens indhold 3.1 Opbygning Uddannelsen varer 3,5 år (210 ECTS) og består af: 1. Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 110 ECTS 2. Bundne studieretninger 20 ECTS 3. Valgfri uddannelseselementer med et samlet omfang på 30 ECTS-point 4. Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point 5. Bachelorprojekt på 20 ECTS-point Side 6 af 31

9 3.2 Kerneområder og obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder: A. Multiplatform Storytelling 30 ECTS B. Multiplatform Media Technology & Technique 30 ECTS C. Multiplatform Producing Business Entrepreneurskab 30 ECTS D. Kommunikation 10 ECTS E. Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode 10 ECTS A. Multiplatform Storytelling 30 ECTS Formålet er, at den studerende tilegner sig forudsætninger for at fortælle fiktionsrelaterede audiovisuelle historier på tværs af medieplatforme og formater ved hjælp af digitale teknologier - herunder forudsætninger for at kunne analysere og vurdere narrative strategier samt anvende kreative redskaber til at udvikle og omsætte - fortællinger og fiktive universer målrettet forskellige målgrupper og medieplatforme. Indhold: - Kreativ idé og konceptudvikling - herunder kreativ arbejdsmetode - Præsentationsteknik: Pitching, idé og konceptpræsentation - Fortælleteori og metode samt træning i at løse fortællermæssige udfordringer - Dramaturgi - herunder fortællingens dynamik og struktur - Fortællingens parametre, karakter- og universudvikling - Fortællegenre - Værkanalyse - Fortællinger målrettet flere medieplatforme og målgrupper - Multiplatform media strategi, interaktivitet og transmedia storytelling - Forståelse for omsætning af teori til praksis i produktion og postproduktion B. Multiplatform Media Technology & Technique 30 ECTS Målet er at den studerende tilegner sig teoretisk, analytisk og praktisk viden om de forskellige medieplatformes karakteristika, anvendelse og indbyrdes dynamik med henblik på at kunne navigere, tænke og arbejde bredt på tværs af medieplatforme - herunder give et solidt kendskab til de forskellige platformes muligheder, styrker og svagheder i en given kontekst. Målet er endvidere at den studerende får grundlæggende viden om og færdigheder i produktionsteknik og teknologi - herunder medieteknik og -teknologi samt relevante computerbaserede redskaber. Indhold: - Medieteknologi, formater og medieplatforme - Multiplatform distributionsstrategier - Produktion og postproduktion - Medieteknik og -teknologi i teori og praksis (kamera, lyd, lyssætning, mv.) - Computerbaserede redskaber/software (video-, billede- og lydredigering) - Interaktivitet og nye skærmformater Side 7 af 31

10 C. Multiplatform Producing Business Entrepreneurskab 30 ECTS Målet er at den studerende tilegner sig entreprenant mindset og adfærd samt viden, færdigheder og handlekompetencer i forbindelse med ledelse af kreative processer og opstart af egen virksomhed og udvikling af eksisterende virksomheder/projekter i en international markedsorienteret og tværprofessionel kontekst. Uddannelseselementet tilrettelægges inden for kerneområderne: 1) Projektledelse og kreative processer og 2) Iværksætteri, forretningsudvikling og branchekendskab. Ad 1): Projektledelse og kreative processer Målet er at den studerende opnår viden om og færdigheder i projektledelse, herunder ledelse af kreative processer og projektstyring. Indhold: - Innovative arbejdsmetoder og processer i forbindelse med idé- og konceptudvikling - Ledelse af kreative/kunstneriske processer og tværfagligheder - herunder casting, sammensætning af teknisk og kunstnerisk personale, koordinering af aktiviteter og personalegrupper på settet/location (vedr. fx. lyssætning, skuespil, kameraarbejde mm). - Organisering og ledelse af et produktionsforløb - Projektstyring (budget, tidsplan, finansieringsplan mv.) Ad 2): Iværksætteri og branchekendskab Målet er at den studerende opnår viden om og færdigheder i at designe og vurdere forretningsgrundlag i forbindelse med etablering af ny virksomhed/forretningsmulighed i en eksisterende virksomhed. Endvidere er målet at den studerende opnår branchekendskab - herunder forståelse for de gældende produktions- og forretningsmæssige samt juridiske (ophavsretlige) og etiske vilkår. Indhold (kreativt business design): - forretningsplan og opstart af virksomhed, herunder pitch af forretningsidé - forretningsmodeller og finansieringsmodeller/-kilder - Jura og IP (Intellectual Property) - Organisation - Salg og markedsføringsstrategier - Publicering og distributionsformer - Etik D. Kommunikation 10 ECTS Formålet er at den studerende tilegner sig grundlæggende viden om kommunikation og medier - herunder kommunikationsteori, medieanalyse og mediesociologi med introduktion til relevante videnskabsteoretiske begreber og metoder samt færdigheder i at vurdere, planlægge og udføre forskellige research- og kommunikationsopgaver. Indhold: - Kommunikationsteori og praksis - Mediesociologi, -analyse og -historie - Videnskabsteori og metode - Digitale kulturformer herunder interaktive medier, netmedier og sociale medier mv. - Virksomhedskommunikation - Branding og visuel identitet E. Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode 10 ECTS Side 8 af 31

11 Målet er at den studerende tilegner sig en bred viden om og indsigt i digitalt design, billedkompositoriske virkemidler, kunsthistorie samt tværdisciplinær kunstnerisk metode med henblik på at styrke den studerendes evne til visuel refleksion og produktion. Indhold: - Nedslag i kunstens og æstetikkens historie - Kunstnerisk metode - Stilistisk trendanalyse - Billedkomposition i det filmiske medie - Visuel planlægning og digitalt design i filmiske medier og multiplatformsmedier 3.3 Bundne studieretninger Den studerende gennemfører et studieretningsforløb forud for praktikken. Studieretningen (20 ECTS) skal give den studerende mulighed for avancerede studie- og erhvervskompetencer inden for ét af de områder, der relaterer sig til kerneområderne: enten Multiplatform Storytelling, Multiplatform Media Technology & Technique eller Multiplatform Producing Business Entrepreneurskab. Mål for læringsudbytte af bundne studieretninger fremgår specifikt af mål for læringsudbytte for uddannelsen. 3.4 Valgfri uddannelseselementer De valgfri uddannelseselementer (30 ECTS) skal give den studerende mulighed for at kvalificere studieog erhvervskompetencen gennem toning og perspektivering indenfor områder der bredt relaterer sig til uddannelsens kerneområder - herunder gennem projekter i tæt samarbejde med aftagere og opstart af egen virksomhed. Formålet er endvidere at give den studerende mulighed for at tilegne sig tværfaglige kompetencer og tværprofessionel indsigt gennem samarbejde med beslægtede uddannelser - herunder uddannelsessamarbejdet DADIU (Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning) og EUCROMA (European Cross Media Academy). Se Bilag 1. Med baggrund i det valgfrie studieelement udarbejdes en rapport. Rapporten skal redegøre for den erfarede viden og anvendte metoder. Er modulet blevet afholdt i forbindelse med en uddannelses institution vedlægges dokumentation fra denne. Er der tale om andre former for uddannelsesforløb vedlægges dokumentation for dette. Prøven består i godkendelse af forløbet samt udarbejdelse af rapporten, der bedømmes: bestået/ikkebestået (intern censur). 3.5 Praktik Målet med praktikken (30 ECTS) er en praksisnær professionsindføring i de områder som uddannelsen sigter mod. Desuden er målet at bringe forskellige vidensformer i spil med den studerendes oplevelser og erfaringer. Praktikken skal i samspil med uddannelsens øvrige dele bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte og sikre koblingen af hands-on experience med teoretisk viden. Målet er således at den studerende trænes i at omsætte den tilegnede viden i praktiske færdigheder samt at reflektere over egen rolle. Endelig er målet at den studerende kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionsfeltet. Praktikken kan foregå i Danmark og/eller i udlandet. F.eks. Side 9 af 31

12 vil der i et vist omfang være mulighed for at praktikophold finder sted på i virksomheder, på Filmskolen eller i andre relevante uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet. Indhold: Forud for praktikken udarbejdes en uddannelsesplan hvor læringsmålene fastsættes for praktikken. Praktikstedet og uddannelsesinstitutionen samarbejder om at sikre sammenhængen i forhold til uddannelsens samlede læringsmål. Praktikken gennemføres i 5. eller 6. semester umiddelbart inden bachelorprojektet. Efter gennemførelse af praktikken foretages en evaluering af praktikstedet. Denne evaluering skal indgå i praktikrapporten der udarbejdes af den studerende med baggrund i hele praktikken. Prøven består i godkendelse af praktikken samt udarbejdelse af rapporten, der bedømmes: bestået/ikkebestået (intern censur). 3.6 Bachelorprojektet Målet med bachelorprojektet (20 ECTS) er at den studerende skal demonstrere en kulmination på studiet i form af en produktion der sammenkobler den viden og kunnen vedkommende har tilegnet sig igennem hele studiet. Målet er at den studerende demonstrerer evne til at arbejde helhedsorienteret og tværdisciplineret og forholder sig til alle led i værdikæden. I forlængelse af produktionen udarbejder den studerende en kort reflekteret analyse på produktionsprocessen med angivelse af forskellige refleksioner, problemstillinger og løsninger. Vejleder godkender synopsis. Produktionen kan udføres i samarbejde med en eller flere af eksterne partnere/virksomheder. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i produktion og rapport. Der gives én samlet karakter. Ekstern gradueret. Side 10 af 31

13 4. Tilrettelæggelse 4.1. Oversigt Uddannelsen er tilrettelagt således at den studerende dels oplever en progression i forløbet samt vekslen mellem teori og praksis. Det er prioriteret at den studerende oplever forskellige produktioner fra første dag samt at det sker i en progression med forskellige formater, i forskellige genrer og på forskellige platforme gennem arbejde med de forskellige kerneområder. I progressionen indgår bundne studieretninger på 4. semester med mulighed for fordybelse indenfor enten mulitiplatform storytelling, multiplatform media technology & technique eller multiplatform producing business entrepreneurskab. Denne del ligger i sammenhæng med kunsthistorie og tværdisciplinærkunstnerisk metode umiddelbart forud for praktikken og de valgfrie uddannelseselementer der er placeret på 5. og 6. semester med fleksibilitet herimellem. Praktikken skal give en praksisnær professionsindføring og de valgfrie uddannelseselementer skal give den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem toning og perspektivering indenfor områder der bredt relaterer sig til uddannelsens kerneområder - herunder gennem tværfagligt samarbejde. Praktikken og de valgfrie uddannelseselementer er placeret så den studerende har bedst mulige forudsætninger for at indgå i produktionsforløb og afprøve viden, færdigheder og kompetencer i en praksisnær kontekst. Der vil desuden i løbet af de første år løbende være mulighed for samspil med praksis og branchen gennem forskellige cases og projekter således at den studerende er godt rustet til at indgå i en virksomhed i praktikken. I forlængelse af kommunikation hvor den studerende får en bred indføring i kommunikation og videnskabsteori afsluttes uddannelsen med BA-projektet som kulminationen på studiet med en produktion der sammenkobler viden, færdigheder og kompetencer fra hele studiet. 4.2 Undervisnings- og arbejdsformer Udbuddet er tilrettelagt under hensyntagen til opfyldelse af uddannelsens læringsmål. Uddannelsen er modulopbygget hvilket giver mulighed for fleksibilitet i uddannelsesforløbet og for samarbejde med andre uddannelser. Modulopbygningen er endvidere valgt for at opnå de bedste muligheder for tværprofessionelle og internationale tilvalg. Side 11 af 31

14 Autentiske øvelser, cases og produktionsforløb vil være et gennemgående væsentligt træk ved tilrettelæggelsen af uddannelsen hvorved den studerende trænes i at opsøge ny viden og arbejde kreativt sammen med fokus på forskellige dele af værdikæden. I tilknytning hertil anvendes mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer (læringsrum) som forelæsninger, holdundervisning, øvelser/opgaver, gruppearbejde, tværprofessionelle temadage, ekskursioner/virksomhedsbesøg, projektarbejde, seminar, selvstudium, coaching, mentorordning m.m. Der arbejdes individuelt og i projektgrupper. Der vil gennem hele uddannelsen blive lagt stor vægt på sammenhængen mellem teori og praksis. Derfor indgår praktikken som en afgørende del af uddannelsen hvor forskellige videnformer bringes i spil og hvor der sker en kobling af teori med praksisnære hands on erfaringer. Endvidere er en integreret værdikædetænkning afgørende i tilrettelæggelsen af undervisnings- og arbejdsformer. Studiemiljøet tilstræbes at være praksisnært, viden-, kreativt og internationalt orienteret hvilket vægtes højt i tilrettelæggelsen af uddannelsen. Der anvendes i høj grad internationalt orienterede undervisningskræfter fra erhvervslivet (gæstelærere), som bidrager til at sikre at undervisnings- og ikke mindst arbejdsformer bliver autentiske og praksisnære, samtidigt med at disse bidrager med internationalt udsyn. Ligeledes vil de studerende gennem forskellige undervisnings- og arbejdsformer samt udviklingsprojekter skulle indgå i koblinger til beslægtede og tværfaglige miljøer i ind- og udland - herunder forskningsmiljøer og netværk. De forskellige undervisnings- og arbejdsformer understøttes undervejs af uddannelsesleder/pædagogiske koordinatorer mhp. løbende studie- og faglig vejledning således at såvel de studerendes faglige kompetencer som studiekompetencer udvikles gennem studiet. Endvidere vil der gennem vejledning, undervisnings- og arbejdsformer være fokus på at bidrage til de studerendes personlige udvikling - herunder de studerende selvstændighed, samarbejdsevne, kulturforståelse samt evne til kritisk refleksion. En væsentlig del af de entrepreneurielle aktiviteter vil blive tilrettelagt i sammenhæng med studentervæksthus og incubatormiljøer i tilknytning til Filmby Aarhus, Aarhus Universitet og VIA University College. 5. Internationalisering Uddannelsen omfatter forskellige aktiviteter som bl.a. er udviklet med det formål at øge forståelsen af hvordan lignende uddannelser er implementeret i andre lande og på hvilke betingelser: Alle studerende tilbydes deltagelse i en eller flere fælles studieture i forbindelse med deres uddannelse. Studieturene kan f.eks. bestå i deltagelse i en international branchekonference eller festival udenfor Danmark der fokuserer på brancherelaterede emner. Målet er at give de studerende en forståelse af markedsmekanismerne og produktionsmulighederne i branchen samt give de studerende mulighed for at skabe nye internationale netværk. Det er ligeledes hensigten at turen kombineres med virksomheds- og institutionsbesøg og at uddannelsen derved styrker sit internationale erhvervs- og skolenetværk. Hvilket vil skabe øgede muligheder for de studerende som ønsker internationale praktikpladser. Såfremt der er internationale studerende tilstede vil undervisningen foregå på engelsk. Ligeledes er det intentionen at uddannelsen vil benytte sig at internationalt orienterede undervisningskræfter i bredt omfang. De studerende har mulighed for et udvekslingsophold i forbindelse med et eller dele af et semester, herunder praktikken. Se afsnit 8 om Partnere. Side 12 af 31

15 VIA opfordrer til udlandsophold i praktikperioden og bestræber sig på at hjælpe studerende der ønsker et sådant. Der vil lokalt være en international praktikkoordinator ligesom VIA har en central afdeling der kan hjælpe studerende der ønsker et sådant. Endelig er der via bl.a. uddannelsessamarbejdet EUCROM mulighed for at møde andre europæiske studerende i en tværprofessionel kontekst. 6. Prøver Uddannelsens læringsudbytte dokumenteres undervejs ved prøver, der kan bestå i mundtlige og skriftlige eksaminer, produktioner, bedømmelse af opgaver og projekter, deltagelse i seminarer, øvelser mv. Prøveformerne skal samlet set tilgodese uddannelsens formål og ligge i forlængelse af de undervisnings og studieformer, som den studerende møder i uddannelsen. Prøverne skal gennemføres på det sprog, som det konkrete undervisningsforløb primært er blevet gennemført på. Det vil som regel være dansk med undtagelse af det internationale udvekslingssemester. Når alle prøver i uddannelsen er bestået udstedes der et eksamensbevis til den studerende. Side 13 af 31

16 6.1 Oversigt over prøver og eksaminer 6.2 Praktikeksamen Praktikeksamen tager udgangspunkt i praktikperioden og den praktikrapport der er udarbejdet løbende i perioden. Praktikrapporten skal indeholde et løsningsforslag i henhold til en produktion og udarbejdet problemstilling. Den skal kunne dokumentere processen af forløbet - herunder arbejdspapirer og skitser fx noter, kilder, inspirationsmaterialer, argumentation og idéer. Derudover skal praktikrapporten indeholde en refleksion og selvevaluering af forløbet og processen. Eksamen skal vise, at den studerende har opnået de læringsmål der er fastsat for praktikken herunder at: Den studerende kan anvende studiets metoder og redskaber gennem konkrete, praktiske opgaveløsninger i praksis. Den studerende kan analysere, vurdere, planlægge og gennemføre opgaver/ projekter med udgangspunkt i en praksisnær problemstilling. 6.3 Bachelorprojekt Projektet gennemføres som en individuel opgave med en skriftlig rapport/produkt og en mundtlig præsentation og forsvar. Produktionen gennemføres i et samarbejde mellem 3-6 studerende og evt. en virksomhed. Bachelorprojektets formål er at give den studerende lejlighed til på en selvstændig måde at udføre et projektarbejde omfattende eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk behandling af en praktisk problemstilling inden for centrale emner i forhold til specialet. Side 14 af 31

17 Projektet skal demonstrere selvstændig kritisk refleksion inden for det godkendte emne og det dokumenteres i en projektrapport og produktion. Projektets formuleres af den studerende og skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. 6.4 Prøveformer Prøveformen skal sikre at der sker en individuel eksamination og bedømmelse af den studerende. Prøverne er enten eksterne eller interne. Ved de eksterne prøver medvirker en ekstern censor. Ved de interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af institutionen. Grundlaget for bedømmelsen er eksaminandens individuelle præstation - herunder individuelle dele af et gruppefremstillet produkt - medmindre andet er bestemt af Undervisningsministeriet. Bedømmelsen sker på grundlag af: 1. Mundtlig eksamen 2. Godkendelse efter nærmere kriterier for deltagelse i undervisning 3. Mundtlig eksamen med projektrapport, procesrapport, produktion, portfolio og fælles fremlægning som grundlag for individuel eller fælles eksamination og bedømmelse. Kombination af ovenstående prøveformer Bedømmelse og beståelseskrav Prøverne er enten interne eller eksterne. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af uddannelsesinstitutionen (eksaminator). Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af eksaminator og af en eller flere censorer der er beskikket af Undervisningsministeriet jf. Studieordningen afsnit 6.6. Der skelnes mellem følgende former for bedømmelse: 1) gradueret (karakter efter 7-trinsskalaen) 2) Bestået/Ikke bestået Generelt gælder at hvert uddannelseselement bestås for sig. Elementer hvori der er opnået bedømmelsen 02 eller derover i 7-trinsskalaen eller bestået kan ikke tages om. I Studieordningen afsnit 6.1 er angivet hvilken af ovenstående bedømmelsesformer der gælder for den enkelte prøve. 6.6 Censorer For eksterne censorer er uddannelsen tilknyttet censorkorpset ved Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg for bl.a. professionsbacheloruddannelser Krav til eksterne censorer En censor skal have: Indgående kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagerens situation og behov Side 15 af 31

18 6.6.2 Censors opgaver Censor skal: Påse at eksamenerne er i overensstemmelse med opstillede mål og øvrige krav Påse at eksamenerne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler Medvirke til at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelsen af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i et år Eksamener med censor Ved alle mundtlige eksamener medvirker en censor og en eksaminator. Karakteren fastlægges efter drøftelse mellem dem. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højeste karakter, hvis censor har givet den højeste karakter og ellers den nærmeste laveste karakter. Hvor der er uenighed om hvorvidt præstationen eller standpunktet skal bedømmes til bestået eller ikke bestået er censors bedømmelse afgørende. 6.7 Reeksamination Den studerende er automatisk tilmeldt reeksamen hvis vedkommende ikke består den ordinære eksamen eller hvis den studerende udebliver fra den ordinære eksamen jf. Eksamensbekendtgørelsen 6, stk. 2. Reeksamen og sygeeksamen afholdes hurtigst muligt efter den ordinære eksamen indenfor samme eksamenstermin hvis det er muligt. Såfremt et kursus eller projekt kun læses én gang om året kan en studerende, der er dumpet, vælge at komme til reeksamen enten i næstfølgende eksamenstermin eller ca. 14 dage efter at det nye semester er startet. En studerende kan højst 3 gange gå til eksamen i samme fag. I fælde af usædvanlige forhold kan VIA give dispensation til et 4. forsøg. Dette skal ansøges ved skriftlig henvendelse til uddannelseslederen og denne skal indeholde en gyldig begrundelse. 7. Andre bestemmelser 7.1 Deltagelses- og mødepligt Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsen efter regler fastsat i Studieordningen for uddannelsen af institutionen, jf. Bek. nr VIA University College forventer høj studieaktivitet med aktiv deltagelse i projekter og øvrige undervisning. Der lægges vægt på den studerendes medansvar for egen faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i undervisningsforløb og i samarbejde med andre studerende. Side 16 af 31

19 Opfyldelsen af deltagelsespligten er et forudsætningskrav for at deltage i eksamen i det pågældende fag eller faglige element. Registrering af studerendes deltagelsespligt foretages af uddannelsesleder, vejleder eller underviserteam på baggrund af følgende: Registrering af studerendes fremmøde til uddannelsens studieforløb Registrering af rettidig aflevering af de i studieordningen definerede opgaver Den studerendes aktive medvirken i uddannelsens forskellige studieforløb Ved studerendes fravær fra studieforløb eller dele heraf har den studerende selv ansvaret for at tilegne sig den viden, de kompetencer og den information der er givet og arbejdet med under fraværet. Ved studerendes gentagne tilsidesættelse af deltagelsespligten er det en opgave for uddannelseslederen at give påmindelse herom. Proceduren er at uddannelsesleder fremsender en skriftlig påmindelse til den studerende med kopi til studievejlederen. Studievejlederen skriver på baggrund af møde med den studerende et kort notat med angivelse af indhold og aftaler samt med angivelse af tidspunkt for samtalen. Såfremt det ikke er muligt at gennemføre en studievejledningssamtale med den studerende, fremsender uddannelsesleder et anbefalet brev til den studerende. Konstaterer uddannelsesstedet fortsat tilsidesættelse af deltagelsespligten, vil den studerende enten blive pålagt at udarbejde en erstatningsopgave, blive pålagt at gå et semester om eller ved gentagen forsømmelse og efter advarsel blive bortvist fra uddannelsen. Beslutning om tilvejebringelse af erstatningsopgave eller påbud om omgang af et semester eller et studieforløb træffes af uddannelsesleder efter samråd med den studerendes studievejleder og de berørte undervisere. 7.2 Meritbestemmelse VIA University College kan godkende at gennemførte/beståede uddannelseselementer eller dele heraf bestået ved en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf der er omfattet af denne studieordning. Den studerende skal ansøge om meritoverførsel ved uddannelseslederen og først hvis denne godkender meritten, kan der laves en overførsel. Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse med høj grad af projektarbejde gør at merit er afhængig af at det eller de uddannelseselementer, de har gennemført, eller den beskæftigelse de har haft, har haft et sådan sammenspil mellem teori og praksis at det kan sidestilles med de projekter som uddannelsen er opbygget af. Ved meritoverførsel medregnes opnået karakter ikke men overføres som bestået. Det afsluttende bachelorprojekt kan ikke meriteres. Side 17 af 31

20 7.3 Meritstuderende Institutionen kan tillade, at studerende fra andre uddannelser følger dele af uddannelsen og aflægger prøve heri som led i deres egen uddannelse. 7.4 Klager Klager over afgørelser, taget af uddannelsens øverste ansvarlige i henhold til denne studieordning, indgives til uddannelseslederen. Institutionens afgørelse kan når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende Eksamensklager Der kan i henhold til Eksamensbekendtgørelsen 1 klages over et af følgende forhold: Eksaminationsgrundlaget - herunder prøvespørgsmål, opgave og i forhold til uddannelsens mål og krav Prøveforløbet Bedømmelsen Klagen skal være skriftlig og begrundet og indgives individuelt af den studerende senest 2 uger 2 efter at bedømmelsen er bekendtgjort på sædvanlig måde. Klagen sendes til uddannelseslederen som herefter vil håndtere og vurdere klagen. Som udgangspunkt forelægger uddannelseslederen klagen for de oprindelige bedømmere, dvs. eksaminator og censor. Bedømmerne har 2 uger til at komme med en faglig udtalelse til klagerens spørgsmål. Klageren skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne og har en frist på 1 uge til at afgive kommentarer. På baggrund af udtalelserne og kommentarerne afgør uddannelseslederen klagen. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet og kan have et af følgende udfald: Tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver Tilbud om ny prøve (omprøve) Klageren ikke får medhold i klagen Bedømmerne skal være enige hvis uddannelseslederens afgørelse er at klageren ikke får medhold 3. Så snart der er truffet en afgørelse skal den studerende og bedømmerne meddeles herom. Resulterer afgørelsen i ny bedømmelse eller ny prøve skal den studerende informeres om at dette kan resultere i en lavere karakter Ved ny bedømmelse eller ny prøve 1 BEK. nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) 2 2 uger svarer til 14 kalenderdage 3 Eksamensbekendtgørelsens 44, stk. 3 4 Eksamensbekendtgørelsens 45, stk. 4 Side 18 af 31

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i grafisk fortælling. The Animation Workshop VIA University College

Studieordning Professionsbachelor i grafisk fortælling. The Animation Workshop VIA University College Studieordning Professionsbachelor i grafisk fortælling The Animation Workshop VIA University College Marts 2013 Indhold 1. Studieordningens lovgrundlag og ikrafttrædelse... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere