LOKALPLAN NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN"

Transkript

1 LOKALPLAN ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan: - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro 14 Postboks Aalborg Telefon Forsidebilledet viser den nordlige del af lokalplenområdet Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Erhvervsområde ved Aakborg Lufthavn, Nørresundby Redegørelse Lokalplanens formål...5 Lokalplanområdet...6 Lokalplanområdets omgivelser...7 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...7 Regionplanen...7 Kommuneplanen...9 Lokalplan Planlægning af hangarområde...10 Vejplanlægning...10 Kollektiv trafik...10 Tekniske anlæg...11 Miljøforhold...11 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...12 Lokalplanen Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug...18 Forholdet til eksisterende lokalplan...18 Retsvirkninger...19 Vedtagelse...19 Tinglysning...20 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A...21 Støj fra erhverv, Bilag B...25 Støj fra trafik, Bilag C...27 Parkeringsnormer, Bilag F...29 Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Kommuneplantillæg nr Aalborg Kommune

4 Redegørelse Lokalplan Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Ny Luft hav nsv ej Thistedv ej Lu fth av ns ve j Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Lokalplanens formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er, at Aalborg Byråd har besluttet, at der er 6 indsatsområder i kommunen, der skal have en nøgleposition i kommunens erhvervsstruktur, og området ved lufthavnen er et af områderne. Denne lokalplan skal sikre, at området kan anvendes til erhverv, der har behov for en beliggenhed nær Aalborg lufthavn. Lokalplanen skal ligeledes sikre, at det visuelle indtryk ved mødet med Aalborg forskønnes, og at der skabes et smukt og attraktivt erhvervsområde, hvor der stilles store krav til virksomhedernes udseende, både arkitektonisk og med hensyn til udearealernes udseende. Endelig skal den sikre, at området trafikbetjenes fra Lufthavnsvej, en ny vej mellem Ny Lufthavnsvej og Lufthavnsvej, og en ny vej mod syd i området. Endvidere skal den sikre, at arealet overføres fra landzone til byzone. Oktober

5 Redegørelse Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Lokalplanområdet Lokalplanområdet udgør en del af et tidligere lufthavnsområde/militært område, hvor størstedelen af arealet afgræsses. Den nordlige del er på5,2 ha og den sydlige på 4,5 ha. Området er omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelser. Den nordlige og vestlige del af arealet er kuperede overdrevsarealer, mens de sydlige arealer er kultureng, og arealerne hører til beskyttede naturtyper. Afgrænsningen af lokalplanområdet kan ses som et kompromis mellem Aalborg Kommunes ønske om at skabe et erhvervsområde, der er attraktivt beliggende ved Lufthavnen med facade mod Lufthavnsvej og Ny Lufthavnsvej, og kommunens ønske om at gøre mindst muligt indgreb i overdrevsarealerne. Således er den smalle del af erhvervsarealet fjernet fra lokalplanen i forhold til lokalplanforslaget som et udtryk for et ønske om at gribe mindst muligt ind i de mest værdifulde dele af naturområdet. Mod nord i området ligger et forsyningsdepot tilhørende Flyvestation Aalborg og sydvest i området ejer staten ligeledes nogle arealer, der anvendes til 5 boliger og oplagsplads. Billedet viser lergraven syd for lokalplanområdet 6 Oktober 2001

6 Redegørelse Lokalplan Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Området er på 9,8 ha, hvoraf Flyvestation Aalborg ejer 3,3 ha. Gennem området er der 2 veje, en unavngiven og Lervej. af området (5) mod øst er afgræsset kultureng, der er flad, dog stedvist kuperet og med tuer. Engen er med vandlidende lavninger med naturengsvegetation og stedvist med små bakker med tørbundsvegetation. Endelig er der i området syd for lokalplanområdet (6) mange søer med mose omkring. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Regionplanen I regionplanen var anført, at området lå i regionalt kystlandskab, kystnærhedszone A, hvor der som hovedregel ikke kan etableres byudvikling. Der kan dog etableres særlige anlæg, når der foreligger en funktionel begrundelse herfor. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet er mod vest og nordøst omgivet af Flyvestation Aalborg, mod nordvest af Aalborg Lufthavns terminal og parkeringsplads og mod øst af overdrevsarealer, der afgræsses. Dette naturområde har forskellig karakter. Mod nord (1) et ugræsset areal med spredte hvidtjørn, registreret som hede. Syd herfor (2) er der et afgræsset, bakket overdrevsareal med 2 bunkers fra 2. verdenskrig oppe på toppen. Længere mod syd (3) ligger et afgræsset, let kuperet overdrevsareal med mange små buske af hvidtjørn, der med sin relativt flade form udgør en sjælden overdrevstype, der i Nordjylland træffes meget sparsomt. Længst mod sydvest (4) består kulturengen af en bakke med en bunker på toppen. Den resterende del Det krævede, at området skulle overføres til et planlagt område, - kystlandskab B - i Regionplanen, og Nordjyllands Amt har, i samarbejde med Aalborg Kommune, forestået denne planlægning således, at området nu ligger i kystlandskab B. Der er ingen visuel kontakt til kysten. Området skal primært anvendes til virksomheder, der har behov for nær kontakt til lufthavnen, enten i form af hyppige persontransporter/luftfragter eller som service for virksomheder i området. Typiske firmaer kan f.eks. være visse former for elektronikvirksomheder, der foruden de hyppige luftfragter også har ønske om at være placeret nær trafikerede veje af sikkerhedsmæssige årsager. Det nærmeste erhvervsområde er Lindholm Industripark, der ligger ca. 1,3 km fra lufthavnsterminalen. Dette område har nogle ledige arealer - i alt ca. 19 ha. Nærværende lokalplan og kommuneplantillæg kan vedtages endeligt, da ovennævnte regionplantillæg er endeligt vedtaget. Oktober

7 Redegørelse Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Kommuneplanens strukturplan for Lindholm Bydelscenter, Mål 1: Oktober 2001

8 Redegørelse Lokalplan Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Kommuneplanens illustrationsplan 1: Kommuneplanen Aalborg Lufthavn er i hovedstrukturen i kommuneplanen for Aalborg Kommune udpeget som et af de seks indsatsområder, som skal have en nøgleposition i kommunens erhvervsstruktur. Erhvervsområdet ligger centralt for lufthavnen. Målet med at udlægge et erhvervsområde her er, foruden at Oktober

9 Redegørelse Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby skabe mulighed for virksomheder for at etablere sig lufthavnsnært, at skabe et smukt og attraktivt erhvervsområde, hvor der stilles store krav til virksomhedernes udseende, både arkitektonisk og med hensyn til udearealernes udseende. Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med Aalborg Kommuneplan, da området er udlagt til jordbrugsområde. Endvidere er der en reservation til en 3. Limfjordsforbindelse - Egholmlinien. Denne reservation er fjernet i nærværende kommuneplantillæg, Der er ligeledes en reservation til en jernbane fra hovedsporet Aalborg - Hjørring til lufthavnen. Med tillæg 6.24 fjernes denne reservation inden for rammeområde H2, da et udredningsarbejde om banebetjening af lufthavnen konkludere, at denne linieføring ikke er hensigtsmæssig. Fjernelsen af denne reservation gør det ikke umuligt at fremføre jernbane til lufthavnen, men linieføringens nøjere placering og krydsning med Thistedvej og en eventuel 3. Limfjordsforbindelse skal undersøges nærmere. Der er udarbejdet et tillæg nr. 6.24, blad H2 og H3 til kommuneplanen, og de skal være vedtaget senest samtidig med, at denne lokalplan vedtages endeligt. Lokalplan En del af området er omfattet af ovennævnte lokalplan, og den ophæves ved vedtagelsen af denne lokalplan. nordvest for lokalplanområdet som adgangsvej til hangarområdet og Flyvestation Aalborg. Der er planlagt en ny vej gennem erhvervsområdet fra Lufthavnsvej til Ny Lufthavnsvej, som både skal lede trafikken fra Lufthavnsvej mod Lufthavnen og betjene den nordlige del af erhvervsområdet. Endelig er der åbnet mulighed for i lokalplanen, at der kan etableres en vej gennem det sydlige areal som en mulig tilslutningsvej (en forlagt Thistedvej) til den reserverede 3. Limfjordsforbindelse - Lindholmlinien. Lufthavnsvej planlægges lukket for individuel trafik nord for erhvervsområdet i forbindelse med en omlægning af forpladsen til terminalen. Erhvervsområdet er endvidere planlagt trafikbetjent direkte fra Lufthavnsvej. Kollektiv trafik Området busbetjenes fra Lufthavnsvej. På længere sigt kan der blive tale om at supplere med busser fra det vestlige opland via Ny Lufthavnsvej til lufthavnen og videre mod Aalborg ad Lufthavnsvej. Busserne på Lufthavnsvej kører ikke med faste minuttal, men er i det meste af døgnet afstemt efter flyenes afgangstider, på nær tidligt om morgenen og om eftermiddagen. Når erhvervsområdet bliver udbygget, vil buskørslen i området ligeledes blive udbygget. Planlægning af hangarområde I området umiddelbart nordvest for lokalplanområdet er der vedtaget en lokalplan, der sikrer udviklingsmuligheder for lufthavnsfunktioner. Vejplanlægning Der er etableret ny adgangsvej til Lufthavnen ad Ny Lufthavnsvej, der forløber fra en rundkørsel ved skæring med Thistedvej langs Flyvestation Aalborgs arealer. Endvidere er der etableret en vej 10 Oktober 2001

10 Redegørelse Lokalplan Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Tekniske anlæg Varmeplanen vil blive ændret, så hele byzoneområdet får fjernvarmepligt. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Miljøforhold A. Kloakering Lokalplanens område er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen vil blive foreslået ændret, således at lokalplanområdet bliver inddraget under spildevandsplanens opland. Ændringsforslaget vil betyde, - at de planlagte erhvervsområder H2 og H3 samt senere interesseområdet (se kommuneplanens illustrationsplan side 9) inddrages under spildevandsplanens opland, - at separat spildevand fra de nævnte områder via to pumpestationer og en ny ca. 1,2 km lang ledning i Lufthavnsvej føres til det eksisterende offentlige kloaksystem i Lindholm, og herfra videre til rensning på Aalborg Renseanlæg Vest, - at separat overfladevand fra område H2 og H3 afledes til nye ledninger/ny grøft ved Lufthavnsvej og herfra gennem ny ca. 1 km lang grøft over Forsvarets areal til Limfjorden, og senere - at separat overfladevand fra interesseområdet afledes fra hver enkelt fremtidig ejendom til grøften langs Ny Lufthavnsvej. B. Vand Vandforsyningen forudsættes at ske fra Lindholm vandværk. C. Affaldsdepoter Syd for området er der konstateret jordforurening. I lokalplanområdet har kommunen ikke kendskab til, at der er forurening af jorden. Der kan dog have foregået aktiviteter, som har givet anledning til jordforurening. Ved bygge- og anlægsarbejder anbefales det at være opmærksom på eventuelle tegn på forurening af jorden. Konstateres der jordforurening, skal kommunens miljøafdeling informeres. D. Bundforhold Der er blød bund i lokalplanområdet. Specielt i den nordlige og vestlige del af lokalplanområdet må der påregnes ekstraudgifter til fundering, mens bundforholdende er normale i den sydlige del af området. E. Miljøkonsekvensvurdering Når Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering. Aktiviteter er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, rystelser og trafik. Der benyttes et klassificeringssystem med 7 miljøklasser, hvor miljøklasse 1 er den mindst belastende. Til hver klasse er der knyttet en anbefalet minimumsafstand mellem aktiviteten og nærmeste forureningsfølsomme nabo f.eks. en bolig. (Se lokalplanens bilag 3, Erhvervskategorier). Klassificeringen i bilag 3 er vejledende. Der kan forekomme situationer, hvor en aktivitet kan placeres i en lavere eller højere miljøklasse. Indplaceringen sker ud fra en konkret miljømæssig vurdering af den enkelte virksomhed. Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder. Erhvervsområdet er specielt, fordi det p.g.a. lufthavnen er belastet med støj på db(a). Den del af lokalplanområdet, der ejes af forsvaret, er omfattet af en miljøgodkendelse, som Nordjyllands Amt den 28. oktober 1998 har meddelt Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavn. Godkendelsen er med- Oktober

11 Redegørelse Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby delt som en rammegodkendelse, der omfatter alle aktiviteter indenfor Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavns område bortset fra specielle aktiviteter i forbindelse med redningsindsats, internationale opgaver og brandslukning. I miljøgodkendelsen er der fastsat vilkår for, hvor meget aktiviteterne på Flyvestationens område må belaste omgivelserne med hensyn til støj, lugt, affald m.v. Miljøgodkendelsen er imidlertid anket, og der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en afgørelse. Den resterende del af lokalplanområdet er frastykket fra Flyvestation Aalborg, og denne lokalplan tager udgangspunkt i, at området ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, men betragtes som et almindeligt erhvervsområde, dog med den undtagelse, at det ligger i støjzone fra lufthavnen. Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænser for flystøjbelastningen ved forskellige arealanvendelser. Støjbelastningen i området overstiger de vejledende grænser for kontorer o.l, men lokalplanområdet er udlagt primært p.g.a. nærheden til Lufthavnen. Der må dog ikke etableres egentlige støjfølsomme anvendelser som boliger m.v. og kontorer og lignende skal ekstraisoleres, så det indendørs støjniveau minimeres. Se i øvrigt bilag 3, støj fra trafik. forureningsbegrænsning, hvis området ligger i nærheden af forureningsfølsom anvendelse (boliger). Eksisterende boliger i området betyder, at de virksomheder, der ligger i lokalplanområdet, vil blive pålagt at overholde skærpede støjkrav. Omgivelserne omkring sådanne boliger vil nemlig i miljømæssig henseende blive betragtet som udlagt til "Områder for boliger og erhverv", og ikke, som lokalplanen foreskriver til "Erhvervsområde til let industri m.m." F. Støj fra biltrafik Trafikstøjniveauet fra de omliggende veje er vurderet for år Grænsen for at etablere kontorer, service og lignende er 60 d(b)a fra vejtrafik. Afstanden fra vejmidte til sådan bebyggelse er 35 m fra Ny Lufthavnsvej, uden der skal etableres støjafskærmning. Med de pålagte byggelinier kan støjkravene overholdes. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Nordjyllands Amt har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3. Skov-og Naturstyrelsen har meddelt, at de med den endelige vedtagelse af lokalplanen agter at ophæve skovbyggelinien. Virksomheder, der etablerer sig, skal i forhold til nabovirksomheder overholde de miljøgrænser, der er gældende for området, se bilag 4, Ekstern støj fra virksomheder. Eksisterende virksomheder betragtes som nye, når de udvides eller ændres væsentligt. Ansøges Aalborg Kommune om en større ombygning eller produktionsændring, vil projektet blive miljøvurderet. En miljøafgørelse, der tillader udvidelse eller ændringer, kan indeholde særlige krav om 12 Oktober 2001

12 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby Del af matr.nr. 79 a og 96 Lindholm By, Lindholm AALBORG KOMMUNE, Teknisk Forvaltning, By & Miljø Plan-Byg, Forstæder og Opland Vesterbro 14, 9000 Aalborg, Tlf Nord Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Oktober

13 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 1. Formål 1.1 Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til erhverv, der har behov for en beliggenhed nær Aalborg lufthavn. at arealet overføres fra landzone til byzone, at det visuelle indtryk ved møde med Aalborg forskønnes og at der skabes et smukt og attraktivt erhvervsområde, hvor der stilles store krav til virksomhedernes udseende, både arkitektonisk og med hensyn til udearealernes udseende, samt at området trafikbetjenes fra Lufthavnsvej og en ny vej mellem Ny Lufthavnsvej og Lufthavnsvej, og en ny vej mod syd i området. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikel-oversigt Lokalplanens område er vist på bilag nr. 1 og 2. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Lindholm by, Lindholm del af 79 a, del af 96 samt alle parceller, der efter den 3. oktober 2001 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Zonestatus Området ligger delvist i landzone, og med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, overføres området til byzone. Området, der overføres til byzone, udgør ca m Arealanvendelse 3.1 Anvendelse område A og B Området må anvendes til virksomheder, der har behov for nær kontakt til lufthavnen, enten i form af hyppige persontransporter/luftfragter eller som service for virksomheder i hele lufthavnens området. 3.2 Anvendelse område A * Hotel/restauration (kun bar/restauration med tilhørende møde/selskabslokaler) * Kontorer * Service * Benzinsalg * Trykkerier * Undervisning (kun kursus/konferernce) * Rekreative formål * Tekniske anlæg * Engroshandel o.l. * Transport o.l * Værksteder o.l. * Mindre industri Der må ikke inden for området etableres støjfølsomme anvendelser. 3.2 Anvendelse område B * Kontorer * Service * Trykkerier * Rekreative formål * Tekniske anlæg * Engroshandel o.l. * Transport o.l * Værksteder o.l. * Mindre industri Der må ikke inden for området etableres støjfølsomme anvendelser. De miljømæssige krav til anvendelsen er beskrevet i redegørelsen. Se iøvrigt punkt 10 og bilag nr. 3, Støj fra erhverv og bilag 4. Støj fra trafik. 14 Oktober 2001

14 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 4. Udstykning 4.1 Udstykning område A og B Udstykning af området kan kun finde sted efter en af Aalborg Kommune godkendt udstykningsplan. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Bebyggelsens placering område A Ny bebyggelse langs Lufthavnsvej og Lervejs forlægning skal placeres med facade i den 10 m byggelinie fra vejskel, vist på bilag nr. 2. Langs områdets afgrænsning mod nordvest og vejen a-b skal ny bebyggelse ligeledes placeres i byggelinien 7 m fra vejskel. Hvis specielle arkitektoniske forhold taler for det, kan dele af bygningens facade trækkes tilbage fra byggelinien, dog skal helhedsindtrykket af bebyggelserne være en linie på tværs af skel. 5.2 Bebyggelsens omfang område A og B * Bebyggelsesprocent max. 50 * Etager max. 3½ * Højde max. 15 m. Eksempel på udstykningeplan Oktober

15 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 5.3 Højder i forhold til Flyvestation Aalborg Der må ikke forefindes bygningsåbninger (vinduer, døre o.l.) i en højde over 8,5 m på arealer, der giver mulighed for indblik til Flyvestation Aalborgs arealer nord og vest for lokalplanområdet. 5.4 Højder i forhold til afstand til vej område A Uanset bestemmelserne i Bygningsreglementet, kan der bygges op til en højde af 15 m i de på bilag nr. 2 viste byggelinier. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Æstetik område A og B Bebyggelse skal gives en udformning, der gør, at den har et harmonisk og smukt udtryk. 6.2 Tag område A og B Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer. 6.3 Tag område A Ved ny bebyggelse langs Lufthavnsvej, Lervejs forlægning, langs områdets afgrænsning mod nordvest og vejen a-b skal tag gives en hældning i forhold til det vandrette plan på o, med røde tegl eller lignende materialer. Hvis specielle arkitektoniske virkninger ønskes fremmet, kan dele af taget have andre former eller hældninger. Langs Lufthavnsvej skal tag fortrinsvis gives en hældning i for h old til det vandrette plan på 35-45o, med røde tegl eller lignende materialer. 6.4 tag område B Tag skal fortrinsvis gives en hældning i forhold til det vandrette plan på 35-45o. Store bygningskroppe kan gives en anden hældning. 6.5 materialer område A Ny bebyggelse skal opføres i røde tegl. Hvis specielle arkitektoniske virkninger ønskes fremmet, kan dele af bygningerne udføres i andre mater i aler, ligesom indgangspartier m.v. kan opføres i stål og glas. 6.6 skilte område A og B Skilte skal udformes med henblik på at orientere, og må ikke dominere omgivelserne. Der kan opstilles 1 stk. orienteringsskilte i indkørslerne, og de må højst være en meter høje. 6.7 skilte område A og B Ved indkørslen til en vej med flere ejendomme, må der opsættes 1 bøjle, hvor der orienteres om firmaerne i området inden for samme bøjle. Bøjlen må højst være 1 m høj. 6.8 facadeskilte område A og B Der må kun opsættes et skilt pr. facade. Der skal være fri mur omkring skiltet, så det kan ses, at skiltet sidder på en facade. Skiltet må ikke være prangende, d.v.s., at det i proportioner og farver skal harmonere både med bebyggelsen og med de øvrige bygninger i området. 6.9 skilte område A og B Belysning af skilte og bygninger må ikke virke generende for lufttrafikken og omgivelserne i øvrigt. Der må ikke skiltes på tage. Skiltes udformning og placering skal godkendes af Aalborg Kommune. Kommunen administrerer skiltning efter byggelovens bestemmelser, suppleret med lokale retningslinier for erhvervsfacader- og skilte. Se pjecen Din virksomhed - byens ansigt, Vejledning og inspiration, Smukke erhvervsområder. I øvrigt henledes opmærksomheden på Naturbeskyttelseslovens 21, hvorefter der ikke må opsættes skilte, der virker dominerende på landskabet eller er synlig over store afstande flag Der må opsættes 1 flagstang pr. ejendom. 16 Oktober 2001

16 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 7. Ubebyggede arealer 7.1 opholdsarealer Uanset bestemmelserne i Bygningsreglementets punkt og udlægges der ikke areal til udendørs ophold. 7.2 ubebyggede arealer Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Al beplantning skal udføres med særlig hensyntagen til, at fuglebestanden begrænses af hensyn til flysikkerheden. Beplantning må således ikke indbyde til, at fugle fouragerer. 7.3 ubebyggede arealer område A Mellem vejene (Ny Lufthavnsvej, Lufthavnsvej og den nye vej (vej a-b)) og byggelinien skal de ubebyggede arealer fremstå ensartede på tværs af skel som græsbeklædte arealer. Langs Lufthavnsvej og vejen a-b kan der plantes gupper af opstammede træer og buske. Langs Ny Lufthavnsvej skal der plantes opstammede egetræer i række med så stor afstand, at de kan opnå at blive fuldkronede. 7.4 hegn område A Der må kun opsættes levende hegn i skel. Yderligere hegning skal ske i direkte tilknytning til bebyggelsen. Se tillige punkt hegn område B Hvis der ønskes hegn opsat, skal det bestå af levende hegn, evt. suppleret med trådhegn i op til 1,80 m's højde. 7.6 oplag område A og B Udendørs oplag må ikke finde sted, medmindre det sker på tæt hegnede og dertil indrettede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen. 7.7 parkeringspladser område A og B Parkeringsarealerne skal gives et grønt præg og omgives af levende hegn, suppleret med opstammede træer. Velegnede træer er spidsbladet løn, ahorn og ask. 8. Veje, stier og parkering 8.1 vejadgang Vejadgangen til området skal ske som vist i princippet på bilag nr. 2. Vejen a-b udlægges i en bredde af 13 m og den endelige linieføring vil blive bestemt med fastlæggelsen af trafiksystemet i hele området. (Forplads til terminal, Flyvestation Aalborg m.v.) Ejendomme med facade mod Lufthavnsvej kan etablere én direkte vejadgang. 8.2 stier Der udlægges areal til en stiforbindelse mellem søområdet og adgangsvejen mod syd, som vist i princippet på bilag nr. 2. Stiens endelig placering og udformning vil afhænge af den endelige udstykningsplan. De eksisterende, befæstede arealer (Lervej), som forbinder Lufthavnsvej og Lervej nedlægges som kørevej, når vejen a-b er anlagt. Arealerne udlægges til sti. 8.3 parkering Der udlægges areal til tilstrækkeligt parkering til at imødekomme den enkelte virksomheds behov. Parkering skal overholde de vejledende normer, der er nævnt i det til enhver tid gældende tillæg til kommuneplanen om parkering, p.t. Hovedtillæg 1997, Bykatalog, Parkering (bilag nr. 5). Parkeringsarealerne skal ligge bag de på bilag nr. 2 viste byggelinier. Oktober

17 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 9. Tekniske anlæg 9.1 ledningsanlæg El-ledninger og lignende skal fremføres under terræn. 9.2 øvrige tekniske anlæg Transformere, pumpestationer o.l. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om bebyggelsens udseende. 9.3 kloakering Ny bebyggelse skal separatkloakeres. 10 Miljø 10.1 støj fra aktiviteter på området Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3. (Se skemaet Erhvervskategorier, bilag nr. 3). Hele området er belastet med støj fra lufthavnen på ca. 60 db(a). Denne støj er periodisk ved ankommende og afgående fly, samt ved motoropvarmning. Når der fastsættes støjkrav efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder skyldes det, at virksomhederne indbyrdes ikke må påføre hinanden generende støj. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder fremgår af bilag nr støj fra biltrafik Det skal sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 35 db(a) i kontorer og lignende. 11. Grundejerforening sine ejendomme, er de nye ejere omfattet af medlemspligten. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune. Grundejerforeningen skal oprettes, når Aalborg Kommune kræver det. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning og fællesanlæg, m.v. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Aalborg Kommune. 12. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 fjernvarme Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kollektiv fjernvarme efter Varmeplanmyndighedens anvisning kloakering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er separatkloakeret ubebyggede arealer Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før grundens ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 og Forholdet til eksisterende lokalplan 13.1 Med byrådets endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves den del af lokalplan , der er sammenfaldende med nærværende lokalplan. Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for grundejerne. Undtaget herfra er Flyvestation Aalborg. Såfremt Flyvestation Aalborg sælger 18 Oktober 2001

18 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby Retsvirkninger Lokalplanen Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation. Det betyder bl.a. at den hidtidige lovlige brug af ejendommene kan fortsætte, hvorimod fx ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen kan byrådet ekspropriere. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren kræve, at kommunen overtager den. Vedtagelse Forslaget til lokalplan er vedtaget af Aalborg Byråd den Henning G. Jensen borgmester kommunaldirektør Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den fra hvilken dato planen har retsvirkning. e.b. Inge-Merete Lind planlægger Oktober

19 Tinglysning Erhvervsområde vedaalborg Lufthavn, Nørrsundby Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby, er ophævet for det område der er omfattet af lokalplan Lufthavnshotel m.m., Lufthavnsvej, Lindholm, offentligt bekendtgjort den 2. december Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, den 2. december Oktober 2001

20 Erhvervskategorier: Bilag A Erhversområde ved lufthavnen,nørresundby Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger) Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger) Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. Fx hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, d.v.s. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet på de følgende sider, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. Oktober

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat. September 2008. Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune

ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat. September 2008. Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat September 2008 rev. januar 2009 Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune ABCD-modellen som afsæt for den bybygning og bymønster Kuben Management Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere