LOKALPLAN NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN"

Transkript

1 LOKALPLAN ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan: - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro 14 Postboks Aalborg Telefon Forsidebilledet viser den nordlige del af lokalplenområdet Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Erhvervsområde ved Aakborg Lufthavn, Nørresundby Redegørelse Lokalplanens formål...5 Lokalplanområdet...6 Lokalplanområdets omgivelser...7 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...7 Regionplanen...7 Kommuneplanen...9 Lokalplan Planlægning af hangarområde...10 Vejplanlægning...10 Kollektiv trafik...10 Tekniske anlæg...11 Miljøforhold...11 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...12 Lokalplanen Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug...18 Forholdet til eksisterende lokalplan...18 Retsvirkninger...19 Vedtagelse...19 Tinglysning...20 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A...21 Støj fra erhverv, Bilag B...25 Støj fra trafik, Bilag C...27 Parkeringsnormer, Bilag F...29 Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Kommuneplantillæg nr Aalborg Kommune

4 Redegørelse Lokalplan Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Ny Luft hav nsv ej Thistedv ej Lu fth av ns ve j Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Lokalplanens formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er, at Aalborg Byråd har besluttet, at der er 6 indsatsområder i kommunen, der skal have en nøgleposition i kommunens erhvervsstruktur, og området ved lufthavnen er et af områderne. Denne lokalplan skal sikre, at området kan anvendes til erhverv, der har behov for en beliggenhed nær Aalborg lufthavn. Lokalplanen skal ligeledes sikre, at det visuelle indtryk ved mødet med Aalborg forskønnes, og at der skabes et smukt og attraktivt erhvervsområde, hvor der stilles store krav til virksomhedernes udseende, både arkitektonisk og med hensyn til udearealernes udseende. Endelig skal den sikre, at området trafikbetjenes fra Lufthavnsvej, en ny vej mellem Ny Lufthavnsvej og Lufthavnsvej, og en ny vej mod syd i området. Endvidere skal den sikre, at arealet overføres fra landzone til byzone. Oktober

5 Redegørelse Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Lokalplanområdet Lokalplanområdet udgør en del af et tidligere lufthavnsområde/militært område, hvor størstedelen af arealet afgræsses. Den nordlige del er på5,2 ha og den sydlige på 4,5 ha. Området er omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelser. Den nordlige og vestlige del af arealet er kuperede overdrevsarealer, mens de sydlige arealer er kultureng, og arealerne hører til beskyttede naturtyper. Afgrænsningen af lokalplanområdet kan ses som et kompromis mellem Aalborg Kommunes ønske om at skabe et erhvervsområde, der er attraktivt beliggende ved Lufthavnen med facade mod Lufthavnsvej og Ny Lufthavnsvej, og kommunens ønske om at gøre mindst muligt indgreb i overdrevsarealerne. Således er den smalle del af erhvervsarealet fjernet fra lokalplanen i forhold til lokalplanforslaget som et udtryk for et ønske om at gribe mindst muligt ind i de mest værdifulde dele af naturområdet. Mod nord i området ligger et forsyningsdepot tilhørende Flyvestation Aalborg og sydvest i området ejer staten ligeledes nogle arealer, der anvendes til 5 boliger og oplagsplads. Billedet viser lergraven syd for lokalplanområdet 6 Oktober 2001

6 Redegørelse Lokalplan Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Området er på 9,8 ha, hvoraf Flyvestation Aalborg ejer 3,3 ha. Gennem området er der 2 veje, en unavngiven og Lervej. af området (5) mod øst er afgræsset kultureng, der er flad, dog stedvist kuperet og med tuer. Engen er med vandlidende lavninger med naturengsvegetation og stedvist med små bakker med tørbundsvegetation. Endelig er der i området syd for lokalplanområdet (6) mange søer med mose omkring. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Regionplanen I regionplanen var anført, at området lå i regionalt kystlandskab, kystnærhedszone A, hvor der som hovedregel ikke kan etableres byudvikling. Der kan dog etableres særlige anlæg, når der foreligger en funktionel begrundelse herfor. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet er mod vest og nordøst omgivet af Flyvestation Aalborg, mod nordvest af Aalborg Lufthavns terminal og parkeringsplads og mod øst af overdrevsarealer, der afgræsses. Dette naturområde har forskellig karakter. Mod nord (1) et ugræsset areal med spredte hvidtjørn, registreret som hede. Syd herfor (2) er der et afgræsset, bakket overdrevsareal med 2 bunkers fra 2. verdenskrig oppe på toppen. Længere mod syd (3) ligger et afgræsset, let kuperet overdrevsareal med mange små buske af hvidtjørn, der med sin relativt flade form udgør en sjælden overdrevstype, der i Nordjylland træffes meget sparsomt. Længst mod sydvest (4) består kulturengen af en bakke med en bunker på toppen. Den resterende del Det krævede, at området skulle overføres til et planlagt område, - kystlandskab B - i Regionplanen, og Nordjyllands Amt har, i samarbejde med Aalborg Kommune, forestået denne planlægning således, at området nu ligger i kystlandskab B. Der er ingen visuel kontakt til kysten. Området skal primært anvendes til virksomheder, der har behov for nær kontakt til lufthavnen, enten i form af hyppige persontransporter/luftfragter eller som service for virksomheder i området. Typiske firmaer kan f.eks. være visse former for elektronikvirksomheder, der foruden de hyppige luftfragter også har ønske om at være placeret nær trafikerede veje af sikkerhedsmæssige årsager. Det nærmeste erhvervsområde er Lindholm Industripark, der ligger ca. 1,3 km fra lufthavnsterminalen. Dette område har nogle ledige arealer - i alt ca. 19 ha. Nærværende lokalplan og kommuneplantillæg kan vedtages endeligt, da ovennævnte regionplantillæg er endeligt vedtaget. Oktober

7 Redegørelse Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Kommuneplanens strukturplan for Lindholm Bydelscenter, Mål 1: Oktober 2001

8 Redegørelse Lokalplan Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Kommuneplanens illustrationsplan 1: Kommuneplanen Aalborg Lufthavn er i hovedstrukturen i kommuneplanen for Aalborg Kommune udpeget som et af de seks indsatsområder, som skal have en nøgleposition i kommunens erhvervsstruktur. Erhvervsområdet ligger centralt for lufthavnen. Målet med at udlægge et erhvervsområde her er, foruden at Oktober

9 Redegørelse Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby skabe mulighed for virksomheder for at etablere sig lufthavnsnært, at skabe et smukt og attraktivt erhvervsområde, hvor der stilles store krav til virksomhedernes udseende, både arkitektonisk og med hensyn til udearealernes udseende. Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med Aalborg Kommuneplan, da området er udlagt til jordbrugsområde. Endvidere er der en reservation til en 3. Limfjordsforbindelse - Egholmlinien. Denne reservation er fjernet i nærværende kommuneplantillæg, Der er ligeledes en reservation til en jernbane fra hovedsporet Aalborg - Hjørring til lufthavnen. Med tillæg 6.24 fjernes denne reservation inden for rammeområde H2, da et udredningsarbejde om banebetjening af lufthavnen konkludere, at denne linieføring ikke er hensigtsmæssig. Fjernelsen af denne reservation gør det ikke umuligt at fremføre jernbane til lufthavnen, men linieføringens nøjere placering og krydsning med Thistedvej og en eventuel 3. Limfjordsforbindelse skal undersøges nærmere. Der er udarbejdet et tillæg nr. 6.24, blad H2 og H3 til kommuneplanen, og de skal være vedtaget senest samtidig med, at denne lokalplan vedtages endeligt. Lokalplan En del af området er omfattet af ovennævnte lokalplan, og den ophæves ved vedtagelsen af denne lokalplan. nordvest for lokalplanområdet som adgangsvej til hangarområdet og Flyvestation Aalborg. Der er planlagt en ny vej gennem erhvervsområdet fra Lufthavnsvej til Ny Lufthavnsvej, som både skal lede trafikken fra Lufthavnsvej mod Lufthavnen og betjene den nordlige del af erhvervsområdet. Endelig er der åbnet mulighed for i lokalplanen, at der kan etableres en vej gennem det sydlige areal som en mulig tilslutningsvej (en forlagt Thistedvej) til den reserverede 3. Limfjordsforbindelse - Lindholmlinien. Lufthavnsvej planlægges lukket for individuel trafik nord for erhvervsområdet i forbindelse med en omlægning af forpladsen til terminalen. Erhvervsområdet er endvidere planlagt trafikbetjent direkte fra Lufthavnsvej. Kollektiv trafik Området busbetjenes fra Lufthavnsvej. På længere sigt kan der blive tale om at supplere med busser fra det vestlige opland via Ny Lufthavnsvej til lufthavnen og videre mod Aalborg ad Lufthavnsvej. Busserne på Lufthavnsvej kører ikke med faste minuttal, men er i det meste af døgnet afstemt efter flyenes afgangstider, på nær tidligt om morgenen og om eftermiddagen. Når erhvervsområdet bliver udbygget, vil buskørslen i området ligeledes blive udbygget. Planlægning af hangarområde I området umiddelbart nordvest for lokalplanområdet er der vedtaget en lokalplan, der sikrer udviklingsmuligheder for lufthavnsfunktioner. Vejplanlægning Der er etableret ny adgangsvej til Lufthavnen ad Ny Lufthavnsvej, der forløber fra en rundkørsel ved skæring med Thistedvej langs Flyvestation Aalborgs arealer. Endvidere er der etableret en vej 10 Oktober 2001

10 Redegørelse Lokalplan Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Tekniske anlæg Varmeplanen vil blive ændret, så hele byzoneområdet får fjernvarmepligt. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Miljøforhold A. Kloakering Lokalplanens område er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen vil blive foreslået ændret, således at lokalplanområdet bliver inddraget under spildevandsplanens opland. Ændringsforslaget vil betyde, - at de planlagte erhvervsområder H2 og H3 samt senere interesseområdet (se kommuneplanens illustrationsplan side 9) inddrages under spildevandsplanens opland, - at separat spildevand fra de nævnte områder via to pumpestationer og en ny ca. 1,2 km lang ledning i Lufthavnsvej føres til det eksisterende offentlige kloaksystem i Lindholm, og herfra videre til rensning på Aalborg Renseanlæg Vest, - at separat overfladevand fra område H2 og H3 afledes til nye ledninger/ny grøft ved Lufthavnsvej og herfra gennem ny ca. 1 km lang grøft over Forsvarets areal til Limfjorden, og senere - at separat overfladevand fra interesseområdet afledes fra hver enkelt fremtidig ejendom til grøften langs Ny Lufthavnsvej. B. Vand Vandforsyningen forudsættes at ske fra Lindholm vandværk. C. Affaldsdepoter Syd for området er der konstateret jordforurening. I lokalplanområdet har kommunen ikke kendskab til, at der er forurening af jorden. Der kan dog have foregået aktiviteter, som har givet anledning til jordforurening. Ved bygge- og anlægsarbejder anbefales det at være opmærksom på eventuelle tegn på forurening af jorden. Konstateres der jordforurening, skal kommunens miljøafdeling informeres. D. Bundforhold Der er blød bund i lokalplanområdet. Specielt i den nordlige og vestlige del af lokalplanområdet må der påregnes ekstraudgifter til fundering, mens bundforholdende er normale i den sydlige del af området. E. Miljøkonsekvensvurdering Når Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering. Aktiviteter er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, rystelser og trafik. Der benyttes et klassificeringssystem med 7 miljøklasser, hvor miljøklasse 1 er den mindst belastende. Til hver klasse er der knyttet en anbefalet minimumsafstand mellem aktiviteten og nærmeste forureningsfølsomme nabo f.eks. en bolig. (Se lokalplanens bilag 3, Erhvervskategorier). Klassificeringen i bilag 3 er vejledende. Der kan forekomme situationer, hvor en aktivitet kan placeres i en lavere eller højere miljøklasse. Indplaceringen sker ud fra en konkret miljømæssig vurdering af den enkelte virksomhed. Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder. Erhvervsområdet er specielt, fordi det p.g.a. lufthavnen er belastet med støj på db(a). Den del af lokalplanområdet, der ejes af forsvaret, er omfattet af en miljøgodkendelse, som Nordjyllands Amt den 28. oktober 1998 har meddelt Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavn. Godkendelsen er med- Oktober

11 Redegørelse Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby delt som en rammegodkendelse, der omfatter alle aktiviteter indenfor Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavns område bortset fra specielle aktiviteter i forbindelse med redningsindsats, internationale opgaver og brandslukning. I miljøgodkendelsen er der fastsat vilkår for, hvor meget aktiviteterne på Flyvestationens område må belaste omgivelserne med hensyn til støj, lugt, affald m.v. Miljøgodkendelsen er imidlertid anket, og der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en afgørelse. Den resterende del af lokalplanområdet er frastykket fra Flyvestation Aalborg, og denne lokalplan tager udgangspunkt i, at området ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, men betragtes som et almindeligt erhvervsområde, dog med den undtagelse, at det ligger i støjzone fra lufthavnen. Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænser for flystøjbelastningen ved forskellige arealanvendelser. Støjbelastningen i området overstiger de vejledende grænser for kontorer o.l, men lokalplanområdet er udlagt primært p.g.a. nærheden til Lufthavnen. Der må dog ikke etableres egentlige støjfølsomme anvendelser som boliger m.v. og kontorer og lignende skal ekstraisoleres, så det indendørs støjniveau minimeres. Se i øvrigt bilag 3, støj fra trafik. forureningsbegrænsning, hvis området ligger i nærheden af forureningsfølsom anvendelse (boliger). Eksisterende boliger i området betyder, at de virksomheder, der ligger i lokalplanområdet, vil blive pålagt at overholde skærpede støjkrav. Omgivelserne omkring sådanne boliger vil nemlig i miljømæssig henseende blive betragtet som udlagt til "Områder for boliger og erhverv", og ikke, som lokalplanen foreskriver til "Erhvervsområde til let industri m.m." F. Støj fra biltrafik Trafikstøjniveauet fra de omliggende veje er vurderet for år Grænsen for at etablere kontorer, service og lignende er 60 d(b)a fra vejtrafik. Afstanden fra vejmidte til sådan bebyggelse er 35 m fra Ny Lufthavnsvej, uden der skal etableres støjafskærmning. Med de pålagte byggelinier kan støjkravene overholdes. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Nordjyllands Amt har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3. Skov-og Naturstyrelsen har meddelt, at de med den endelige vedtagelse af lokalplanen agter at ophæve skovbyggelinien. Virksomheder, der etablerer sig, skal i forhold til nabovirksomheder overholde de miljøgrænser, der er gældende for området, se bilag 4, Ekstern støj fra virksomheder. Eksisterende virksomheder betragtes som nye, når de udvides eller ændres væsentligt. Ansøges Aalborg Kommune om en større ombygning eller produktionsændring, vil projektet blive miljøvurderet. En miljøafgørelse, der tillader udvidelse eller ændringer, kan indeholde særlige krav om 12 Oktober 2001

12 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby Del af matr.nr. 79 a og 96 Lindholm By, Lindholm AALBORG KOMMUNE, Teknisk Forvaltning, By & Miljø Plan-Byg, Forstæder og Opland Vesterbro 14, 9000 Aalborg, Tlf Nord Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Oktober

13 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 1. Formål 1.1 Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til erhverv, der har behov for en beliggenhed nær Aalborg lufthavn. at arealet overføres fra landzone til byzone, at det visuelle indtryk ved møde med Aalborg forskønnes og at der skabes et smukt og attraktivt erhvervsområde, hvor der stilles store krav til virksomhedernes udseende, både arkitektonisk og med hensyn til udearealernes udseende, samt at området trafikbetjenes fra Lufthavnsvej og en ny vej mellem Ny Lufthavnsvej og Lufthavnsvej, og en ny vej mod syd i området. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikel-oversigt Lokalplanens område er vist på bilag nr. 1 og 2. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Lindholm by, Lindholm del af 79 a, del af 96 samt alle parceller, der efter den 3. oktober 2001 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Zonestatus Området ligger delvist i landzone, og med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, overføres området til byzone. Området, der overføres til byzone, udgør ca m Arealanvendelse 3.1 Anvendelse område A og B Området må anvendes til virksomheder, der har behov for nær kontakt til lufthavnen, enten i form af hyppige persontransporter/luftfragter eller som service for virksomheder i hele lufthavnens området. 3.2 Anvendelse område A * Hotel/restauration (kun bar/restauration med tilhørende møde/selskabslokaler) * Kontorer * Service * Benzinsalg * Trykkerier * Undervisning (kun kursus/konferernce) * Rekreative formål * Tekniske anlæg * Engroshandel o.l. * Transport o.l * Værksteder o.l. * Mindre industri Der må ikke inden for området etableres støjfølsomme anvendelser. 3.2 Anvendelse område B * Kontorer * Service * Trykkerier * Rekreative formål * Tekniske anlæg * Engroshandel o.l. * Transport o.l * Værksteder o.l. * Mindre industri Der må ikke inden for området etableres støjfølsomme anvendelser. De miljømæssige krav til anvendelsen er beskrevet i redegørelsen. Se iøvrigt punkt 10 og bilag nr. 3, Støj fra erhverv og bilag 4. Støj fra trafik. 14 Oktober 2001

14 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 4. Udstykning 4.1 Udstykning område A og B Udstykning af området kan kun finde sted efter en af Aalborg Kommune godkendt udstykningsplan. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Bebyggelsens placering område A Ny bebyggelse langs Lufthavnsvej og Lervejs forlægning skal placeres med facade i den 10 m byggelinie fra vejskel, vist på bilag nr. 2. Langs områdets afgrænsning mod nordvest og vejen a-b skal ny bebyggelse ligeledes placeres i byggelinien 7 m fra vejskel. Hvis specielle arkitektoniske forhold taler for det, kan dele af bygningens facade trækkes tilbage fra byggelinien, dog skal helhedsindtrykket af bebyggelserne være en linie på tværs af skel. 5.2 Bebyggelsens omfang område A og B * Bebyggelsesprocent max. 50 * Etager max. 3½ * Højde max. 15 m. Eksempel på udstykningeplan Oktober

15 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 5.3 Højder i forhold til Flyvestation Aalborg Der må ikke forefindes bygningsåbninger (vinduer, døre o.l.) i en højde over 8,5 m på arealer, der giver mulighed for indblik til Flyvestation Aalborgs arealer nord og vest for lokalplanområdet. 5.4 Højder i forhold til afstand til vej område A Uanset bestemmelserne i Bygningsreglementet, kan der bygges op til en højde af 15 m i de på bilag nr. 2 viste byggelinier. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Æstetik område A og B Bebyggelse skal gives en udformning, der gør, at den har et harmonisk og smukt udtryk. 6.2 Tag område A og B Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer. 6.3 Tag område A Ved ny bebyggelse langs Lufthavnsvej, Lervejs forlægning, langs områdets afgrænsning mod nordvest og vejen a-b skal tag gives en hældning i forhold til det vandrette plan på o, med røde tegl eller lignende materialer. Hvis specielle arkitektoniske virkninger ønskes fremmet, kan dele af taget have andre former eller hældninger. Langs Lufthavnsvej skal tag fortrinsvis gives en hældning i for h old til det vandrette plan på 35-45o, med røde tegl eller lignende materialer. 6.4 tag område B Tag skal fortrinsvis gives en hældning i forhold til det vandrette plan på 35-45o. Store bygningskroppe kan gives en anden hældning. 6.5 materialer område A Ny bebyggelse skal opføres i røde tegl. Hvis specielle arkitektoniske virkninger ønskes fremmet, kan dele af bygningerne udføres i andre mater i aler, ligesom indgangspartier m.v. kan opføres i stål og glas. 6.6 skilte område A og B Skilte skal udformes med henblik på at orientere, og må ikke dominere omgivelserne. Der kan opstilles 1 stk. orienteringsskilte i indkørslerne, og de må højst være en meter høje. 6.7 skilte område A og B Ved indkørslen til en vej med flere ejendomme, må der opsættes 1 bøjle, hvor der orienteres om firmaerne i området inden for samme bøjle. Bøjlen må højst være 1 m høj. 6.8 facadeskilte område A og B Der må kun opsættes et skilt pr. facade. Der skal være fri mur omkring skiltet, så det kan ses, at skiltet sidder på en facade. Skiltet må ikke være prangende, d.v.s., at det i proportioner og farver skal harmonere både med bebyggelsen og med de øvrige bygninger i området. 6.9 skilte område A og B Belysning af skilte og bygninger må ikke virke generende for lufttrafikken og omgivelserne i øvrigt. Der må ikke skiltes på tage. Skiltes udformning og placering skal godkendes af Aalborg Kommune. Kommunen administrerer skiltning efter byggelovens bestemmelser, suppleret med lokale retningslinier for erhvervsfacader- og skilte. Se pjecen Din virksomhed - byens ansigt, Vejledning og inspiration, Smukke erhvervsområder. I øvrigt henledes opmærksomheden på Naturbeskyttelseslovens 21, hvorefter der ikke må opsættes skilte, der virker dominerende på landskabet eller er synlig over store afstande flag Der må opsættes 1 flagstang pr. ejendom. 16 Oktober 2001

16 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 7. Ubebyggede arealer 7.1 opholdsarealer Uanset bestemmelserne i Bygningsreglementets punkt og udlægges der ikke areal til udendørs ophold. 7.2 ubebyggede arealer Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Al beplantning skal udføres med særlig hensyntagen til, at fuglebestanden begrænses af hensyn til flysikkerheden. Beplantning må således ikke indbyde til, at fugle fouragerer. 7.3 ubebyggede arealer område A Mellem vejene (Ny Lufthavnsvej, Lufthavnsvej og den nye vej (vej a-b)) og byggelinien skal de ubebyggede arealer fremstå ensartede på tværs af skel som græsbeklædte arealer. Langs Lufthavnsvej og vejen a-b kan der plantes gupper af opstammede træer og buske. Langs Ny Lufthavnsvej skal der plantes opstammede egetræer i række med så stor afstand, at de kan opnå at blive fuldkronede. 7.4 hegn område A Der må kun opsættes levende hegn i skel. Yderligere hegning skal ske i direkte tilknytning til bebyggelsen. Se tillige punkt hegn område B Hvis der ønskes hegn opsat, skal det bestå af levende hegn, evt. suppleret med trådhegn i op til 1,80 m's højde. 7.6 oplag område A og B Udendørs oplag må ikke finde sted, medmindre det sker på tæt hegnede og dertil indrettede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen. 7.7 parkeringspladser område A og B Parkeringsarealerne skal gives et grønt præg og omgives af levende hegn, suppleret med opstammede træer. Velegnede træer er spidsbladet løn, ahorn og ask. 8. Veje, stier og parkering 8.1 vejadgang Vejadgangen til området skal ske som vist i princippet på bilag nr. 2. Vejen a-b udlægges i en bredde af 13 m og den endelige linieføring vil blive bestemt med fastlæggelsen af trafiksystemet i hele området. (Forplads til terminal, Flyvestation Aalborg m.v.) Ejendomme med facade mod Lufthavnsvej kan etablere én direkte vejadgang. 8.2 stier Der udlægges areal til en stiforbindelse mellem søområdet og adgangsvejen mod syd, som vist i princippet på bilag nr. 2. Stiens endelig placering og udformning vil afhænge af den endelige udstykningsplan. De eksisterende, befæstede arealer (Lervej), som forbinder Lufthavnsvej og Lervej nedlægges som kørevej, når vejen a-b er anlagt. Arealerne udlægges til sti. 8.3 parkering Der udlægges areal til tilstrækkeligt parkering til at imødekomme den enkelte virksomheds behov. Parkering skal overholde de vejledende normer, der er nævnt i det til enhver tid gældende tillæg til kommuneplanen om parkering, p.t. Hovedtillæg 1997, Bykatalog, Parkering (bilag nr. 5). Parkeringsarealerne skal ligge bag de på bilag nr. 2 viste byggelinier. Oktober

17 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 9. Tekniske anlæg 9.1 ledningsanlæg El-ledninger og lignende skal fremføres under terræn. 9.2 øvrige tekniske anlæg Transformere, pumpestationer o.l. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om bebyggelsens udseende. 9.3 kloakering Ny bebyggelse skal separatkloakeres. 10 Miljø 10.1 støj fra aktiviteter på området Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3. (Se skemaet Erhvervskategorier, bilag nr. 3). Hele området er belastet med støj fra lufthavnen på ca. 60 db(a). Denne støj er periodisk ved ankommende og afgående fly, samt ved motoropvarmning. Når der fastsættes støjkrav efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder skyldes det, at virksomhederne indbyrdes ikke må påføre hinanden generende støj. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder fremgår af bilag nr støj fra biltrafik Det skal sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 35 db(a) i kontorer og lignende. 11. Grundejerforening sine ejendomme, er de nye ejere omfattet af medlemspligten. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune. Grundejerforeningen skal oprettes, når Aalborg Kommune kræver det. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning og fællesanlæg, m.v. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Aalborg Kommune. 12. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 fjernvarme Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kollektiv fjernvarme efter Varmeplanmyndighedens anvisning kloakering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er separatkloakeret ubebyggede arealer Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før grundens ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 og Forholdet til eksisterende lokalplan 13.1 Med byrådets endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves den del af lokalplan , der er sammenfaldende med nærværende lokalplan. Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for grundejerne. Undtaget herfra er Flyvestation Aalborg. Såfremt Flyvestation Aalborg sælger 18 Oktober 2001

18 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby Retsvirkninger Lokalplanen Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation. Det betyder bl.a. at den hidtidige lovlige brug af ejendommene kan fortsætte, hvorimod fx ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen kan byrådet ekspropriere. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren kræve, at kommunen overtager den. Vedtagelse Forslaget til lokalplan er vedtaget af Aalborg Byråd den Henning G. Jensen borgmester kommunaldirektør Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den fra hvilken dato planen har retsvirkning. e.b. Inge-Merete Lind planlægger Oktober

19 Tinglysning Erhvervsområde vedaalborg Lufthavn, Nørrsundby Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby, er ophævet for det område der er omfattet af lokalplan Lufthavnshotel m.m., Lufthavnsvej, Lindholm, offentligt bekendtgjort den 2. december Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, den 2. december Oktober 2001

20 Erhvervskategorier: Bilag A Erhversområde ved lufthavnen,nørresundby Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger) Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger) Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. Fx hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, d.v.s. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet på de følgende sider, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. Oktober

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN LOKALPLAN 09-038 Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING NOVEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG

LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN DECEMBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET

LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN SEPTEMBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

LOKALPLAN 09-044 KARRÉ 1 REBERBANSGADE/KNUDSGADE/ VALDEMARSGADE INDRE VESTBY

LOKALPLAN 09-044 KARRÉ 1 REBERBANSGADE/KNUDSGADE/ VALDEMARSGADE INDRE VESTBY LOKALPLAN 09-044 KARRÉ 1 REBERBANSGADE/KNUDSGADE/ VALDEMARSGADE INDRE VESTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2002 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN 02-036 BOLIGOMRÅDE M.M. VED RUNESVINGET/GL. VIBORGVEJ SVENSTRUP SYD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 1998

LOKALPLAN 02-036 BOLIGOMRÅDE M.M. VED RUNESVINGET/GL. VIBORGVEJ SVENSTRUP SYD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 1998 LOKALPLAN 02-036 Planbestemmelser Lokalplan 02-036 Boligområde m.m. ved Runesvinget/Gl. Viborgvej, Svenstrup Syd Retsvirkninger Lokalplanen Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere