LOKALPLAN NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN"

Transkript

1 LOKALPLAN ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan: - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro 14 Postboks Aalborg Telefon Forsidebilledet viser den nordlige del af lokalplenområdet Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Erhvervsområde ved Aakborg Lufthavn, Nørresundby Redegørelse Lokalplanens formål...5 Lokalplanområdet...6 Lokalplanområdets omgivelser...7 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...7 Regionplanen...7 Kommuneplanen...9 Lokalplan Planlægning af hangarområde...10 Vejplanlægning...10 Kollektiv trafik...10 Tekniske anlæg...11 Miljøforhold...11 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...12 Lokalplanen Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug...18 Forholdet til eksisterende lokalplan...18 Retsvirkninger...19 Vedtagelse...19 Tinglysning...20 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A...21 Støj fra erhverv, Bilag B...25 Støj fra trafik, Bilag C...27 Parkeringsnormer, Bilag F...29 Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Kommuneplantillæg nr Aalborg Kommune

4 Redegørelse Lokalplan Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Ny Luft hav nsv ej Thistedv ej Lu fth av ns ve j Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Lokalplanens formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er, at Aalborg Byråd har besluttet, at der er 6 indsatsområder i kommunen, der skal have en nøgleposition i kommunens erhvervsstruktur, og området ved lufthavnen er et af områderne. Denne lokalplan skal sikre, at området kan anvendes til erhverv, der har behov for en beliggenhed nær Aalborg lufthavn. Lokalplanen skal ligeledes sikre, at det visuelle indtryk ved mødet med Aalborg forskønnes, og at der skabes et smukt og attraktivt erhvervsområde, hvor der stilles store krav til virksomhedernes udseende, både arkitektonisk og med hensyn til udearealernes udseende. Endelig skal den sikre, at området trafikbetjenes fra Lufthavnsvej, en ny vej mellem Ny Lufthavnsvej og Lufthavnsvej, og en ny vej mod syd i området. Endvidere skal den sikre, at arealet overføres fra landzone til byzone. Oktober

5 Redegørelse Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Lokalplanområdet Lokalplanområdet udgør en del af et tidligere lufthavnsområde/militært område, hvor størstedelen af arealet afgræsses. Den nordlige del er på5,2 ha og den sydlige på 4,5 ha. Området er omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelser. Den nordlige og vestlige del af arealet er kuperede overdrevsarealer, mens de sydlige arealer er kultureng, og arealerne hører til beskyttede naturtyper. Afgrænsningen af lokalplanområdet kan ses som et kompromis mellem Aalborg Kommunes ønske om at skabe et erhvervsområde, der er attraktivt beliggende ved Lufthavnen med facade mod Lufthavnsvej og Ny Lufthavnsvej, og kommunens ønske om at gøre mindst muligt indgreb i overdrevsarealerne. Således er den smalle del af erhvervsarealet fjernet fra lokalplanen i forhold til lokalplanforslaget som et udtryk for et ønske om at gribe mindst muligt ind i de mest værdifulde dele af naturområdet. Mod nord i området ligger et forsyningsdepot tilhørende Flyvestation Aalborg og sydvest i området ejer staten ligeledes nogle arealer, der anvendes til 5 boliger og oplagsplads. Billedet viser lergraven syd for lokalplanområdet 6 Oktober 2001

6 Redegørelse Lokalplan Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Området er på 9,8 ha, hvoraf Flyvestation Aalborg ejer 3,3 ha. Gennem området er der 2 veje, en unavngiven og Lervej. af området (5) mod øst er afgræsset kultureng, der er flad, dog stedvist kuperet og med tuer. Engen er med vandlidende lavninger med naturengsvegetation og stedvist med små bakker med tørbundsvegetation. Endelig er der i området syd for lokalplanområdet (6) mange søer med mose omkring. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Regionplanen I regionplanen var anført, at området lå i regionalt kystlandskab, kystnærhedszone A, hvor der som hovedregel ikke kan etableres byudvikling. Der kan dog etableres særlige anlæg, når der foreligger en funktionel begrundelse herfor. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet er mod vest og nordøst omgivet af Flyvestation Aalborg, mod nordvest af Aalborg Lufthavns terminal og parkeringsplads og mod øst af overdrevsarealer, der afgræsses. Dette naturområde har forskellig karakter. Mod nord (1) et ugræsset areal med spredte hvidtjørn, registreret som hede. Syd herfor (2) er der et afgræsset, bakket overdrevsareal med 2 bunkers fra 2. verdenskrig oppe på toppen. Længere mod syd (3) ligger et afgræsset, let kuperet overdrevsareal med mange små buske af hvidtjørn, der med sin relativt flade form udgør en sjælden overdrevstype, der i Nordjylland træffes meget sparsomt. Længst mod sydvest (4) består kulturengen af en bakke med en bunker på toppen. Den resterende del Det krævede, at området skulle overføres til et planlagt område, - kystlandskab B - i Regionplanen, og Nordjyllands Amt har, i samarbejde med Aalborg Kommune, forestået denne planlægning således, at området nu ligger i kystlandskab B. Der er ingen visuel kontakt til kysten. Området skal primært anvendes til virksomheder, der har behov for nær kontakt til lufthavnen, enten i form af hyppige persontransporter/luftfragter eller som service for virksomheder i området. Typiske firmaer kan f.eks. være visse former for elektronikvirksomheder, der foruden de hyppige luftfragter også har ønske om at være placeret nær trafikerede veje af sikkerhedsmæssige årsager. Det nærmeste erhvervsområde er Lindholm Industripark, der ligger ca. 1,3 km fra lufthavnsterminalen. Dette område har nogle ledige arealer - i alt ca. 19 ha. Nærværende lokalplan og kommuneplantillæg kan vedtages endeligt, da ovennævnte regionplantillæg er endeligt vedtaget. Oktober

7 Redegørelse Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Kommuneplanens strukturplan for Lindholm Bydelscenter, Mål 1: Oktober 2001

8 Redegørelse Lokalplan Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Kommuneplanens illustrationsplan 1: Kommuneplanen Aalborg Lufthavn er i hovedstrukturen i kommuneplanen for Aalborg Kommune udpeget som et af de seks indsatsområder, som skal have en nøgleposition i kommunens erhvervsstruktur. Erhvervsområdet ligger centralt for lufthavnen. Målet med at udlægge et erhvervsområde her er, foruden at Oktober

9 Redegørelse Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby skabe mulighed for virksomheder for at etablere sig lufthavnsnært, at skabe et smukt og attraktivt erhvervsområde, hvor der stilles store krav til virksomhedernes udseende, både arkitektonisk og med hensyn til udearealernes udseende. Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med Aalborg Kommuneplan, da området er udlagt til jordbrugsområde. Endvidere er der en reservation til en 3. Limfjordsforbindelse - Egholmlinien. Denne reservation er fjernet i nærværende kommuneplantillæg, Der er ligeledes en reservation til en jernbane fra hovedsporet Aalborg - Hjørring til lufthavnen. Med tillæg 6.24 fjernes denne reservation inden for rammeområde H2, da et udredningsarbejde om banebetjening af lufthavnen konkludere, at denne linieføring ikke er hensigtsmæssig. Fjernelsen af denne reservation gør det ikke umuligt at fremføre jernbane til lufthavnen, men linieføringens nøjere placering og krydsning med Thistedvej og en eventuel 3. Limfjordsforbindelse skal undersøges nærmere. Der er udarbejdet et tillæg nr. 6.24, blad H2 og H3 til kommuneplanen, og de skal være vedtaget senest samtidig med, at denne lokalplan vedtages endeligt. Lokalplan En del af området er omfattet af ovennævnte lokalplan, og den ophæves ved vedtagelsen af denne lokalplan. nordvest for lokalplanområdet som adgangsvej til hangarområdet og Flyvestation Aalborg. Der er planlagt en ny vej gennem erhvervsområdet fra Lufthavnsvej til Ny Lufthavnsvej, som både skal lede trafikken fra Lufthavnsvej mod Lufthavnen og betjene den nordlige del af erhvervsområdet. Endelig er der åbnet mulighed for i lokalplanen, at der kan etableres en vej gennem det sydlige areal som en mulig tilslutningsvej (en forlagt Thistedvej) til den reserverede 3. Limfjordsforbindelse - Lindholmlinien. Lufthavnsvej planlægges lukket for individuel trafik nord for erhvervsområdet i forbindelse med en omlægning af forpladsen til terminalen. Erhvervsområdet er endvidere planlagt trafikbetjent direkte fra Lufthavnsvej. Kollektiv trafik Området busbetjenes fra Lufthavnsvej. På længere sigt kan der blive tale om at supplere med busser fra det vestlige opland via Ny Lufthavnsvej til lufthavnen og videre mod Aalborg ad Lufthavnsvej. Busserne på Lufthavnsvej kører ikke med faste minuttal, men er i det meste af døgnet afstemt efter flyenes afgangstider, på nær tidligt om morgenen og om eftermiddagen. Når erhvervsområdet bliver udbygget, vil buskørslen i området ligeledes blive udbygget. Planlægning af hangarområde I området umiddelbart nordvest for lokalplanområdet er der vedtaget en lokalplan, der sikrer udviklingsmuligheder for lufthavnsfunktioner. Vejplanlægning Der er etableret ny adgangsvej til Lufthavnen ad Ny Lufthavnsvej, der forløber fra en rundkørsel ved skæring med Thistedvej langs Flyvestation Aalborgs arealer. Endvidere er der etableret en vej 10 Oktober 2001

10 Redegørelse Lokalplan Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby Tekniske anlæg Varmeplanen vil blive ændret, så hele byzoneområdet får fjernvarmepligt. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Miljøforhold A. Kloakering Lokalplanens område er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen vil blive foreslået ændret, således at lokalplanområdet bliver inddraget under spildevandsplanens opland. Ændringsforslaget vil betyde, - at de planlagte erhvervsområder H2 og H3 samt senere interesseområdet (se kommuneplanens illustrationsplan side 9) inddrages under spildevandsplanens opland, - at separat spildevand fra de nævnte områder via to pumpestationer og en ny ca. 1,2 km lang ledning i Lufthavnsvej føres til det eksisterende offentlige kloaksystem i Lindholm, og herfra videre til rensning på Aalborg Renseanlæg Vest, - at separat overfladevand fra område H2 og H3 afledes til nye ledninger/ny grøft ved Lufthavnsvej og herfra gennem ny ca. 1 km lang grøft over Forsvarets areal til Limfjorden, og senere - at separat overfladevand fra interesseområdet afledes fra hver enkelt fremtidig ejendom til grøften langs Ny Lufthavnsvej. B. Vand Vandforsyningen forudsættes at ske fra Lindholm vandværk. C. Affaldsdepoter Syd for området er der konstateret jordforurening. I lokalplanområdet har kommunen ikke kendskab til, at der er forurening af jorden. Der kan dog have foregået aktiviteter, som har givet anledning til jordforurening. Ved bygge- og anlægsarbejder anbefales det at være opmærksom på eventuelle tegn på forurening af jorden. Konstateres der jordforurening, skal kommunens miljøafdeling informeres. D. Bundforhold Der er blød bund i lokalplanområdet. Specielt i den nordlige og vestlige del af lokalplanområdet må der påregnes ekstraudgifter til fundering, mens bundforholdende er normale i den sydlige del af området. E. Miljøkonsekvensvurdering Når Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering. Aktiviteter er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, rystelser og trafik. Der benyttes et klassificeringssystem med 7 miljøklasser, hvor miljøklasse 1 er den mindst belastende. Til hver klasse er der knyttet en anbefalet minimumsafstand mellem aktiviteten og nærmeste forureningsfølsomme nabo f.eks. en bolig. (Se lokalplanens bilag 3, Erhvervskategorier). Klassificeringen i bilag 3 er vejledende. Der kan forekomme situationer, hvor en aktivitet kan placeres i en lavere eller højere miljøklasse. Indplaceringen sker ud fra en konkret miljømæssig vurdering af den enkelte virksomhed. Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder. Erhvervsområdet er specielt, fordi det p.g.a. lufthavnen er belastet med støj på db(a). Den del af lokalplanområdet, der ejes af forsvaret, er omfattet af en miljøgodkendelse, som Nordjyllands Amt den 28. oktober 1998 har meddelt Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavn. Godkendelsen er med- Oktober

11 Redegørelse Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby delt som en rammegodkendelse, der omfatter alle aktiviteter indenfor Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavns område bortset fra specielle aktiviteter i forbindelse med redningsindsats, internationale opgaver og brandslukning. I miljøgodkendelsen er der fastsat vilkår for, hvor meget aktiviteterne på Flyvestationens område må belaste omgivelserne med hensyn til støj, lugt, affald m.v. Miljøgodkendelsen er imidlertid anket, og der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en afgørelse. Den resterende del af lokalplanområdet er frastykket fra Flyvestation Aalborg, og denne lokalplan tager udgangspunkt i, at området ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, men betragtes som et almindeligt erhvervsområde, dog med den undtagelse, at det ligger i støjzone fra lufthavnen. Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænser for flystøjbelastningen ved forskellige arealanvendelser. Støjbelastningen i området overstiger de vejledende grænser for kontorer o.l, men lokalplanområdet er udlagt primært p.g.a. nærheden til Lufthavnen. Der må dog ikke etableres egentlige støjfølsomme anvendelser som boliger m.v. og kontorer og lignende skal ekstraisoleres, så det indendørs støjniveau minimeres. Se i øvrigt bilag 3, støj fra trafik. forureningsbegrænsning, hvis området ligger i nærheden af forureningsfølsom anvendelse (boliger). Eksisterende boliger i området betyder, at de virksomheder, der ligger i lokalplanområdet, vil blive pålagt at overholde skærpede støjkrav. Omgivelserne omkring sådanne boliger vil nemlig i miljømæssig henseende blive betragtet som udlagt til "Områder for boliger og erhverv", og ikke, som lokalplanen foreskriver til "Erhvervsområde til let industri m.m." F. Støj fra biltrafik Trafikstøjniveauet fra de omliggende veje er vurderet for år Grænsen for at etablere kontorer, service og lignende er 60 d(b)a fra vejtrafik. Afstanden fra vejmidte til sådan bebyggelse er 35 m fra Ny Lufthavnsvej, uden der skal etableres støjafskærmning. Med de pålagte byggelinier kan støjkravene overholdes. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Nordjyllands Amt har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3. Skov-og Naturstyrelsen har meddelt, at de med den endelige vedtagelse af lokalplanen agter at ophæve skovbyggelinien. Virksomheder, der etablerer sig, skal i forhold til nabovirksomheder overholde de miljøgrænser, der er gældende for området, se bilag 4, Ekstern støj fra virksomheder. Eksisterende virksomheder betragtes som nye, når de udvides eller ændres væsentligt. Ansøges Aalborg Kommune om en større ombygning eller produktionsændring, vil projektet blive miljøvurderet. En miljøafgørelse, der tillader udvidelse eller ændringer, kan indeholde særlige krav om 12 Oktober 2001

12 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby Del af matr.nr. 79 a og 96 Lindholm By, Lindholm AALBORG KOMMUNE, Teknisk Forvaltning, By & Miljø Plan-Byg, Forstæder og Opland Vesterbro 14, 9000 Aalborg, Tlf Nord Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Oktober

13 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 1. Formål 1.1 Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til erhverv, der har behov for en beliggenhed nær Aalborg lufthavn. at arealet overføres fra landzone til byzone, at det visuelle indtryk ved møde med Aalborg forskønnes og at der skabes et smukt og attraktivt erhvervsområde, hvor der stilles store krav til virksomhedernes udseende, både arkitektonisk og med hensyn til udearealernes udseende, samt at området trafikbetjenes fra Lufthavnsvej og en ny vej mellem Ny Lufthavnsvej og Lufthavnsvej, og en ny vej mod syd i området. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikel-oversigt Lokalplanens område er vist på bilag nr. 1 og 2. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Lindholm by, Lindholm del af 79 a, del af 96 samt alle parceller, der efter den 3. oktober 2001 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Zonestatus Området ligger delvist i landzone, og med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, overføres området til byzone. Området, der overføres til byzone, udgør ca m Arealanvendelse 3.1 Anvendelse område A og B Området må anvendes til virksomheder, der har behov for nær kontakt til lufthavnen, enten i form af hyppige persontransporter/luftfragter eller som service for virksomheder i hele lufthavnens området. 3.2 Anvendelse område A * Hotel/restauration (kun bar/restauration med tilhørende møde/selskabslokaler) * Kontorer * Service * Benzinsalg * Trykkerier * Undervisning (kun kursus/konferernce) * Rekreative formål * Tekniske anlæg * Engroshandel o.l. * Transport o.l * Værksteder o.l. * Mindre industri Der må ikke inden for området etableres støjfølsomme anvendelser. 3.2 Anvendelse område B * Kontorer * Service * Trykkerier * Rekreative formål * Tekniske anlæg * Engroshandel o.l. * Transport o.l * Værksteder o.l. * Mindre industri Der må ikke inden for området etableres støjfølsomme anvendelser. De miljømæssige krav til anvendelsen er beskrevet i redegørelsen. Se iøvrigt punkt 10 og bilag nr. 3, Støj fra erhverv og bilag 4. Støj fra trafik. 14 Oktober 2001

14 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 4. Udstykning 4.1 Udstykning område A og B Udstykning af området kan kun finde sted efter en af Aalborg Kommune godkendt udstykningsplan. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Bebyggelsens placering område A Ny bebyggelse langs Lufthavnsvej og Lervejs forlægning skal placeres med facade i den 10 m byggelinie fra vejskel, vist på bilag nr. 2. Langs områdets afgrænsning mod nordvest og vejen a-b skal ny bebyggelse ligeledes placeres i byggelinien 7 m fra vejskel. Hvis specielle arkitektoniske forhold taler for det, kan dele af bygningens facade trækkes tilbage fra byggelinien, dog skal helhedsindtrykket af bebyggelserne være en linie på tværs af skel. 5.2 Bebyggelsens omfang område A og B * Bebyggelsesprocent max. 50 * Etager max. 3½ * Højde max. 15 m. Eksempel på udstykningeplan Oktober

15 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 5.3 Højder i forhold til Flyvestation Aalborg Der må ikke forefindes bygningsåbninger (vinduer, døre o.l.) i en højde over 8,5 m på arealer, der giver mulighed for indblik til Flyvestation Aalborgs arealer nord og vest for lokalplanområdet. 5.4 Højder i forhold til afstand til vej område A Uanset bestemmelserne i Bygningsreglementet, kan der bygges op til en højde af 15 m i de på bilag nr. 2 viste byggelinier. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Æstetik område A og B Bebyggelse skal gives en udformning, der gør, at den har et harmonisk og smukt udtryk. 6.2 Tag område A og B Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer. 6.3 Tag område A Ved ny bebyggelse langs Lufthavnsvej, Lervejs forlægning, langs områdets afgrænsning mod nordvest og vejen a-b skal tag gives en hældning i forhold til det vandrette plan på o, med røde tegl eller lignende materialer. Hvis specielle arkitektoniske virkninger ønskes fremmet, kan dele af taget have andre former eller hældninger. Langs Lufthavnsvej skal tag fortrinsvis gives en hældning i for h old til det vandrette plan på 35-45o, med røde tegl eller lignende materialer. 6.4 tag område B Tag skal fortrinsvis gives en hældning i forhold til det vandrette plan på 35-45o. Store bygningskroppe kan gives en anden hældning. 6.5 materialer område A Ny bebyggelse skal opføres i røde tegl. Hvis specielle arkitektoniske virkninger ønskes fremmet, kan dele af bygningerne udføres i andre mater i aler, ligesom indgangspartier m.v. kan opføres i stål og glas. 6.6 skilte område A og B Skilte skal udformes med henblik på at orientere, og må ikke dominere omgivelserne. Der kan opstilles 1 stk. orienteringsskilte i indkørslerne, og de må højst være en meter høje. 6.7 skilte område A og B Ved indkørslen til en vej med flere ejendomme, må der opsættes 1 bøjle, hvor der orienteres om firmaerne i området inden for samme bøjle. Bøjlen må højst være 1 m høj. 6.8 facadeskilte område A og B Der må kun opsættes et skilt pr. facade. Der skal være fri mur omkring skiltet, så det kan ses, at skiltet sidder på en facade. Skiltet må ikke være prangende, d.v.s., at det i proportioner og farver skal harmonere både med bebyggelsen og med de øvrige bygninger i området. 6.9 skilte område A og B Belysning af skilte og bygninger må ikke virke generende for lufttrafikken og omgivelserne i øvrigt. Der må ikke skiltes på tage. Skiltes udformning og placering skal godkendes af Aalborg Kommune. Kommunen administrerer skiltning efter byggelovens bestemmelser, suppleret med lokale retningslinier for erhvervsfacader- og skilte. Se pjecen Din virksomhed - byens ansigt, Vejledning og inspiration, Smukke erhvervsområder. I øvrigt henledes opmærksomheden på Naturbeskyttelseslovens 21, hvorefter der ikke må opsættes skilte, der virker dominerende på landskabet eller er synlig over store afstande flag Der må opsættes 1 flagstang pr. ejendom. 16 Oktober 2001

16 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 7. Ubebyggede arealer 7.1 opholdsarealer Uanset bestemmelserne i Bygningsreglementets punkt og udlægges der ikke areal til udendørs ophold. 7.2 ubebyggede arealer Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Al beplantning skal udføres med særlig hensyntagen til, at fuglebestanden begrænses af hensyn til flysikkerheden. Beplantning må således ikke indbyde til, at fugle fouragerer. 7.3 ubebyggede arealer område A Mellem vejene (Ny Lufthavnsvej, Lufthavnsvej og den nye vej (vej a-b)) og byggelinien skal de ubebyggede arealer fremstå ensartede på tværs af skel som græsbeklædte arealer. Langs Lufthavnsvej og vejen a-b kan der plantes gupper af opstammede træer og buske. Langs Ny Lufthavnsvej skal der plantes opstammede egetræer i række med så stor afstand, at de kan opnå at blive fuldkronede. 7.4 hegn område A Der må kun opsættes levende hegn i skel. Yderligere hegning skal ske i direkte tilknytning til bebyggelsen. Se tillige punkt hegn område B Hvis der ønskes hegn opsat, skal det bestå af levende hegn, evt. suppleret med trådhegn i op til 1,80 m's højde. 7.6 oplag område A og B Udendørs oplag må ikke finde sted, medmindre det sker på tæt hegnede og dertil indrettede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen. 7.7 parkeringspladser område A og B Parkeringsarealerne skal gives et grønt præg og omgives af levende hegn, suppleret med opstammede træer. Velegnede træer er spidsbladet løn, ahorn og ask. 8. Veje, stier og parkering 8.1 vejadgang Vejadgangen til området skal ske som vist i princippet på bilag nr. 2. Vejen a-b udlægges i en bredde af 13 m og den endelige linieføring vil blive bestemt med fastlæggelsen af trafiksystemet i hele området. (Forplads til terminal, Flyvestation Aalborg m.v.) Ejendomme med facade mod Lufthavnsvej kan etablere én direkte vejadgang. 8.2 stier Der udlægges areal til en stiforbindelse mellem søområdet og adgangsvejen mod syd, som vist i princippet på bilag nr. 2. Stiens endelig placering og udformning vil afhænge af den endelige udstykningsplan. De eksisterende, befæstede arealer (Lervej), som forbinder Lufthavnsvej og Lervej nedlægges som kørevej, når vejen a-b er anlagt. Arealerne udlægges til sti. 8.3 parkering Der udlægges areal til tilstrækkeligt parkering til at imødekomme den enkelte virksomheds behov. Parkering skal overholde de vejledende normer, der er nævnt i det til enhver tid gældende tillæg til kommuneplanen om parkering, p.t. Hovedtillæg 1997, Bykatalog, Parkering (bilag nr. 5). Parkeringsarealerne skal ligge bag de på bilag nr. 2 viste byggelinier. Oktober

17 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby 9. Tekniske anlæg 9.1 ledningsanlæg El-ledninger og lignende skal fremføres under terræn. 9.2 øvrige tekniske anlæg Transformere, pumpestationer o.l. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om bebyggelsens udseende. 9.3 kloakering Ny bebyggelse skal separatkloakeres. 10 Miljø 10.1 støj fra aktiviteter på området Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3. (Se skemaet Erhvervskategorier, bilag nr. 3). Hele området er belastet med støj fra lufthavnen på ca. 60 db(a). Denne støj er periodisk ved ankommende og afgående fly, samt ved motoropvarmning. Når der fastsættes støjkrav efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder skyldes det, at virksomhederne indbyrdes ikke må påføre hinanden generende støj. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder fremgår af bilag nr støj fra biltrafik Det skal sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 35 db(a) i kontorer og lignende. 11. Grundejerforening sine ejendomme, er de nye ejere omfattet af medlemspligten. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune. Grundejerforeningen skal oprettes, når Aalborg Kommune kræver det. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning og fællesanlæg, m.v. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Aalborg Kommune. 12. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 fjernvarme Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kollektiv fjernvarme efter Varmeplanmyndighedens anvisning kloakering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er separatkloakeret ubebyggede arealer Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før grundens ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 og Forholdet til eksisterende lokalplan 13.1 Med byrådets endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves den del af lokalplan , der er sammenfaldende med nærværende lokalplan. Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for grundejerne. Undtaget herfra er Flyvestation Aalborg. Såfremt Flyvestation Aalborg sælger 18 Oktober 2001

18 Planbestemmelser Erhvervsområde ved AalborgLufthavn, Nørresundby Retsvirkninger Lokalplanen Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation. Det betyder bl.a. at den hidtidige lovlige brug af ejendommene kan fortsætte, hvorimod fx ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen kan byrådet ekspropriere. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren kræve, at kommunen overtager den. Vedtagelse Forslaget til lokalplan er vedtaget af Aalborg Byråd den Henning G. Jensen borgmester kommunaldirektør Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den fra hvilken dato planen har retsvirkning. e.b. Inge-Merete Lind planlægger Oktober

19 Tinglysning Erhvervsområde vedaalborg Lufthavn, Nørrsundby Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn, Nørresundby, er ophævet for det område der er omfattet af lokalplan Lufthavnshotel m.m., Lufthavnsvej, Lindholm, offentligt bekendtgjort den 2. december Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, den 2. december Oktober 2001

20 Erhvervskategorier: Bilag A Erhversområde ved lufthavnen,nørresundby Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger) Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger) Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. Fx hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, d.v.s. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet på de følgende sider, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. Oktober

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

Bilag A Erhvervskategorier

Bilag A Erhvervskategorier Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse omfatter virksomheder og

Læs mere

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke Bilag Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke udarbejdet) Bilag F - Parkeringsnormer Bilag

Læs mere

LOKALPLAN 12-058 NØRRESUNDBY HANGAROMRÅDE, AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-058 NØRRESUNDBY HANGAROMRÅDE, AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-058 HANGAROMRÅDE, AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP

LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Vejledning om miljøklasser

Vejledning om miljøklasser Vejledning om miljøklasser Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 den mest miljøbelastende. Opdelingen er baseret på Håndbog om Miljø og Planlægning,

Læs mere

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg Forslag Kommuneplantillæg Aalborg Kommune Vodskov Landområde 8.20 Døgninstitutionen Attruphøj, Vodskov April 2005 Kommuneplantillæg 8.20 er offentliggjort fra 19. april 2005 til og med 24. juni 2005 Indsigelser,

Læs mere

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-054 Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 1998 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Erhvervskategorier: Bilag A

Erhvervskategorier: Bilag A Erhvervskategorier: Bilag A Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEBRUAR 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

Forslag. Tillæg Flødalen, Svenstrup. Side 1 af 28

Forslag. Tillæg Flødalen, Svenstrup. Side 1 af 28 Forslag Tillæg 6.006 Flødalen, Svenstrup Side 1 af 28 Nyt forslag til tillæg for erhvervsområde, Flødalen Byrådet vedtog den 10. januar 2005 et forslag til kommuneplantillæg 6.006 for erhvervsområde, Flødalen,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2004 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG LOKALPLAN 05-051 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKTOBER 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN LOKALPLAN 09-038 Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING NOVEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS

LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17 FORSLAG Tillæg 9.004 Hals Havn Østpier, Hals Aalborg Kommune, Oktober 2007 Side af 7 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere