LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark."

Transkript

1 LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato:

2 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien. Denne rapport beskriver forældrenes svar inden for denne region. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden om forældrenes oplevelser af kvalitet i psykiatrien på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Hvert tredje år gennemføres landsdækkende undersøgelser af pårørendeoplevelser inden for de ovennævnte områder af psykiatrien. Der har eksisteret landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien siden 2004, men koncept og spørgeskemaer er væsentligt forandret i forbindelse med denne undersøgelse, hvorfor resultaterne ikke kan sammenlignes med tidligere års resultater. Rapportens opbygning Rapporten har følgende opbygning: I den efterfølgende gennemgang af de enkelte spørgsmål præsenteres regionens resultater på afdelingsniveau. Spørgsmålene om forældrenes samlede indtryk vises før de øvrige temaer i spørgeskemaet. Eventuelle regionale spørgsmål præsenteres til sidst. Rapporter på flere niveauer Der er udarbejdet rapporter på afsnits-, afdelingsog regionsniveau. På landsniveau er der desuden udarbejdet en samlet tværgående eksplorativ landsrapport. Foruden de nationale spørgsmål har regionerne mulighed for at stille op til fire regionale spørgsmål. Baggrund Der er tale om en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. Patientundersøgelserne gennemføres årligt og omfatter indlagte og ambulante voksne patienter samt ambulante børn og unge på landets offentlige psykiatriske hospitaler. Det er første gang, at undersøgelserne gennemføres samtidigt. Indledning Overordnet gennemgang af spørgsmålene Gennemgang af de enkelte spørgsmål I den overordnede gennemgang af spørgsmålene er det blandt andet muligt at sammenligne regionens resultater på de enkelte spørgsmål inddelt i temaer med landsresultatet. Her præsenteres desuden en oversigt over fem spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder samt fem spørgsmål med fokus på fastholdelse af resultatet. Organisering Projektledelsen af undersøgelsen varetages af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, der sammen med Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet. Styregruppen for undersøgelsen er Temagruppen for Kvalitet. Derudover er der nedsat en kompetenceenhed bestående af et medlem fra hver af de fem regioner, Danske Regioner samt CFK

3 Datagrundlag Datagrundlag Personalet udleverede, i perioden 3. september til og med 14. oktober, personligt spørgeskemaer til forældre, som havde haft mindst to kontakter med den ambulante psykiatri i løbet af patientens behandlingsforløb. Enkelte forældre fik spørgeskemaet tilsendt. Udleverede spørgeskemaer 822 Besvarede spørgeskemaer 473 Regionens svarprocent 58 Afsnit/afdelinger med færre end ti udleverede spørgeskemaer eller mindre end fem besvarelser får ikke rapporteret deres resultater på disse niveauer. Resultater fra disse afsnit/afdelinger vil dog indgå i resultaterne på højere niveauer. Signalement Antal Procent n % Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

4 Forældrenes samlede indtryk Det samlede indtryk fordelt på køn, alder og kontakter Figurerne til højre viser forældrenes samlede indtryk fordelt på køn, alder og kontakter. (n=464) Dreng (n=214) Køn Pige (n=246) I figurerne er forældrenes svar kategoriseret som henholdsvis positive og negative. Svarkategorierne virkelig godt og godt er kategoriseret som positive svar, mens svarkategorierne dårligt og virkelig dårligt er kategoriseret som negative svar. Alder 0-14 år (n=201) Over 15 år (n=259) Forældrenes samlede indtryk præsenteres mere detaljeret senere i forbindelse med gennemgangen af spørgsmålene i undersøgelsen. 92% Positive svar Negative svar Kontakter (forældre) 1 til 9 (n=294) Over 10 (n=135) - 4 -

5 Hvordan svarer forældrene på spørgsmålene? Forældrenes svar på spørgsmålene er her sammenlignet med landsresultatet. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. Søjlerne viser andelen af forældrenes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i andelsberegningen. Til højre er dette års resultat vist. I de kommende års undersøgelser, vil de tidligere års resultater ligeledes være vist. Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) SAMLET INDTRYK KONTAKT TILRETTELÆGGELSE BEHANDLING (n=464) 92% 20. Samlet indtryk af forløb 92 (n=1598) 94% (n=388) 82% 21. Fået det bedre af behandlingen 82 (n=1274) 85% (n=460) 94% 1. Interesse i erfaring og viden 94 (n=1582) 95% (n=447) 89% 2. Får den opbakning der er brug for 89 (n=1539) 92% (n=457) 82% 3. Inddragelse i udredning og behandling 82 (n=1562) 85% (n=287) 4. Inddragelse af søskende 60 (n=925) 58% (n=433) 5 5. Forventninger til kontakt 50 (n=1484) 48% (n=434) 93% 6. Åbent fortælle om vanskeligheder 93 (n=1468) 94% (n=445) 76% 7. Hjælp til håndtering af vanskeligheder 76 (n=1509) 77% (n=440) 9 8. Kontaktperson tager særligt ansvar 90 (n=1505) 92% (n=448) 96% 9. Personalets forberedelse til samtaler 96 (n=1555) 96% 10. Tilrettelæggelse af udrednings- og behandlingsforløb (n=443) (n=1531) (n=445) 91% 12. Rette støtte og behandling 91 (n=1517) 92% (n=224) 88% 13a. Medicin hjulpet 88 (n=790) 91% (n=284) 81% 13b. Samtaler med behandler hjulpet 81 (n=848) 82% 13c. Vejledning/undervisning til forældre hjulpet (n=86) (n=349) 85% 84% 89% 92% Hele Landet - 5 -

6 Hvordan svarer forældrene på spørgsmålene? (fortsat) Resultatoversigt. Andel positive svar (procent). BEHANDLING INFORMATION SAMMENHÆNG 13d. Gruppeterapi/gruppesamtaler hjulpet (n=464) 89% 14. Oplevet fejl 89 (n=1585) 88% (n=49) 61% 16. Personalets håndtering af fejl 61 (n=166) 68% 17a. Informationer om udredning og behandling 17b. Informationer om vanskeligheder og problemer 17c. Informationer om medicinens virkning og bivirkninger (n=412) 54% 18. Modtaget skriftlig information 54 (n=1362) 58% (n=223) 93% 19. Vurdering af skriftlig information 93 (n=784) 94% 23a. Samarbejde mellem amb. og daginstitution/skole/uddannelsessted 23b. Samarbejde mellem amb. og PPR/Socialforvaltning 23c. Samarbejde mellem amb. og praktiserende læge 23d. Samarbejde mellem amb. og psykiatrisk sengeafsnit (n=36) (n=135) (n=449) (n=1543) (n=447) (n=1525) (n=233) (n=823) (n=246) (n=979) (n=196) (n=766) (n=204) (n=647) (n=58) (n=166) (n=347) 56% 25. Mangler behandlingstilbud 56 (n=1198) 56% 62% 59% 64% % 71% 7 85% 81% 85% 82% 83% 82% 89% 88% Hele Landet - 6 -

7 Er resultatet bedre end landsresultatet? Sammenligning med landsresultatet Figuren til højre viser, på hvor mange af spørgsmålene andelen af forældre, der har svaret positivt, er Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet 24% Lavere end landsresultatet I figuren er resultatet sammenlignet med landsresultatet på i alt 29 spørgsmål. 69% Forskellene mellem regionens resultat og landsresultaterne er ikke signifikanstestet. Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet Lavere end landsresultatet - 7 -

8 Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder? Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder Forældrenes svar på spørgsmålene er her sammenholdt med sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og forældrenes samlede indtryk. Positive Positive Sammenhæng % [1-28] [1-28] 25. Mangler du tilbud til dit barn eller til dig som forælder til et barn i psykiatrien? Formålet er at identificere spørgsmål, som er vigtige for forældrene, hvor der er forbedringsmuligheder eller hvor det er vigtigt at fastholde resultatet. 13d. Har gruppeterapi/gruppesamtaler for børn hjulpet dit barn til at få det bedre? b. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem PPR/Socialforvaltning og ambulatoriet? Har du fået hjælp til at tackle dit barns vanskeligheder og problemer? Forbedringsmuligheder Øverst er fem spørgsmål, der rummer store umiddelbare forbedringsmuligheder, fremhævet. Spørgsmålene er karakteriseret ved relativt få positive svar og relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. 16. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? Spørgsmål med fokus på fastholdelse af resultat Positive Positive Sammenhæng % [1-28] [1-28] Fastholdelse af resultat Nederst er fem spørgsmål, hvor det er vigtigt at fastholde resultatet, fremhævet. Spørgsmålene er karakteriseret ved en relativ stor andel positive svar, samtidig med, at sammenhængen med det samlede indtryk er relativ stor. 1. Er personalet i ambulatoriet interesseret i din erfaring og viden om dit barn? Hvordan vurderer du, at dit barns samlede udrednings- og behandlingsforløb er tilrettelagt? Er det dit indtryk, at dit barn får den rette støtte og behandling i ambulatoriet? Er personalet godt forberedt til planlagte samtaler? Får du den opbakning fra personalet, som du har brug for? Spørgsmålene er rangordnet og fremhævet på baggrund af andel positive svar og den bivariate sammenhæng mellem spørgsmålene og det samlede indtryk (γ). Der indgår i alt 28 spørgsmål i rangordningen

9 Spredningen på spørgsmålene Spredningsfigur Figuren til højre viser variationen i forældrenes svar på regionsniveau. I figuren er andel positive svar på spørgsmålene vist for hver region. Regionens resultat på spørgsmålene er markeret med en fuldoptrukken cirkel. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. SAMLET INDTRYK KONTAKT TILRETTELÆG GELSE BEHANDLING INFORMATION SAMMENHÆNG 20. Samlet indtryk af forløb 21. Fået det bedre af behandlingen 1. Interesse i erfaring og viden 2. Får den opbakning der er brug for 3. Inddragelse i udredning og behandling 4. Inddragelse af søskende 5. Forventninger til kontakt 6. Åbent fortælle om vanskeligheder 7. Hjælp til håndtering af vanskeligheder 8. Kontaktperson tager særligt ansvar 9. Personalets forberedelse til samtaler 10. Tilrettelæggelse af udrednings- og behandlingsforløb 12. Rette støtte og behandling 13a. Medicin hjulpet 13b. Samtaler med behandler hjulpet 13c. Vejledning/undervisning til forældre hjulpet 13d. Gruppeterapi/gruppesamtaler hjulpet 14. Oplevet fejl 16. Personalets håndtering af fejl 17a. Informationer om udredning og behandling 17b. Informationer om vanskeligheder og problemer 17c. Informationer om medicinens virkning og bivirkninger 18. Modtaget skriftlig information 19. Vurdering af skriftlig information 23a. Samarbejde mellem amb. og daginstitution/skole/uddannelsessted 23b. Samarbejde mellem amb. og PPR/Socialforvaltning 23c. Samarbejde mellem amb. og praktiserende læge 23d. Samarbejde mellem amb. og psykiatrisk sengeafsnit 25. Mangler behandlingstilbud - 9 -

10 Sådan læser du figurerne på de kommende sider Nummer og spørgsmålsformulering i spørgeskemaet Spørgsmålets tema i spørgeskemaet Antal svar i figurerne (procent af regionens samlede besvarelser) Svar kategoriseret som positive Regionsresulatet: Svarfordelingen på spørgsmålet Rangordning: Regioner i undersøgelsen rangordnet efter andel positive svar og sammenlignet med regionsresultatet. Sammenligning: Regionsresultatet sammelignet med svarfordelingen for hele landet og opdelt på afdelingsniveau. Andel positive svar i dette års undersøgelse. I de kommende års undersøgelser, vil de tidligere års resultater ligeledes være vist. Krydstabel: Regionsresultatet fordelt på køn, alder og øvrige baggrundsoplysninger. Svarfordelingen for grupper med mindre end to svar vises ikke. Svar der ikke indgår i figurerne og beregningen af andel positive svar

11 20. Hvad er dit samlede indtryk af ambulatorieforløbet? Tema: Samlet indtryk af ambulatoriet Svar på spørgsmål: 464 (98 %) 92% Positive svar: Virkelig godt; Godt 38% 54% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=1598) 42% 52% 94 (n=464) 38% BUP Esbjerg (n=160) 39% 56% 95 (n=128) 43% BUP Odense (n=176) 34% 56% % 49% 7% 7% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

12 21. Har dit barn fået det bedre af behandlingen i ambulatoriet? Tema: Samlet indtryk af ambulatoriet Svar på spørgsmål: 388 (82 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 11% 38% 82% 44% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1274) 43% 43% 9% 85 (n=388) 38% BUP Esbjerg (n=130) 38% 44% 11% 7% 82 (n=106) 43% BUP Odense (n=152) 33% 47% 11% % 43% 11% 1 7% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

13 1. Er personalet i ambulatoriet interesseret i din erfaring og viden om dit barn? Tema: Din kontakt med ambulatoriet Svar på spørgsmål: 460 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 22% 94% 72% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1582) 76% 19% 95 (n=460) BUP Esbjerg (n=158) 71% 23% 94 (n=125) BUP Odense (n=177) 71% 19% 9% 90 72% 75% 22% 22% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

14 2. Får du den opbakning fra personalet, som du har brug for? Tema: Din kontakt med ambulatoriet 89% Svar på spørgsmål: 447 (95 %) 9% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 32% 58% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1539) 64% 28% 7% 92 (n=447) 57% BUP Esbjerg (n=148) 67% 23% 8% 90 (n=123) 53% BUP Odense (n=176) 53% 36% % 37% 9% 9% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

15 3. I hvilket omfang bliver du inddraget i dit barns udredning og behandling i ambulatoriet? Tema: Din kontakt med ambulatoriet Svar på spørgsmål: 457 (97 %) 15% 82% Positive svar: Passende 82% For meget Passende For lidt Hele landet (n=1562) 85% 11% 85 (n=457) BUP Esbjerg (n=155) 83% 12% 83 (n=124) BUP Odense (n=178) 79% 79 82% 86% 15% 12% For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

16 4. I hvilket omfang bliver søskende inddraget? Tema: Din kontakt med ambulatoriet Svar på spørgsmål: 287 (61 %) Positive svar: Passende 39% 61% For meget Passende For lidt Hele landet (n=925) 58% 41% 58 (n=287) BUP Esbjerg (n=82) 52% 48% 52 (n=86) 59% BUP Odense (n=119) 66% 33% 66 39% 41% For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

17 5. Har du talt med personalet i ambulatoriet om dine forventninger til din kontakt med dem? Tema: Din kontakt med ambulatoriet Svar på spørgsmål: 433 (92 %) Positive svar: Ja Ja Nej Hele landet (n=1484) 48% 52% 48 (n=433) 5 BUP Esbjerg (n=146) 44% 56% 44 (n=123) 49% BUP Odense (n=164) 55% 45% % Ja Nej Ja Nej Antal [Andet]* % % n n Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

18 6. Skaber personalet en situation, hvor dit barn åbent kan fortælle om sine vanskeligheder og problemer? Tema: Din kontakt med ambulatoriet Svar på spørgsmål: 434 (92 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 3 93% 63% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1468) 65% 29% 94 (n=434) BUP Esbjerg (n=151) 65% 3 95 (n=123) BUP Odense (n=160) 56% 34% 9% 90 63% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

19 7. Har du fået hjælp til at tackle dit barns vanskeligheder og problemer? Tema: Din kontakt med ambulatoriet Svar på spørgsmål: 445 (94 %) 9% 76% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 15% 36% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1509) 39% 38% 15% 7% 77 (n=445) 36% BUP Esbjerg (n=148) 33% 15% 12% 73 (n=120) 41% BUP Odense (n=177) 36% 41% 14% % 15% 15% 9% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

20 8. Oplever du, at dit barns kontaktperson tager særligt ansvar for dit barns udredning og behandling? Tema: Tilrettelæggelse af forløbet i ambulatoriet 9 Svar på spørgsmål: 440 (93 %) 9% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 3 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1505) 63% 29% 7% 92 (n=440) BUP Esbjerg (n=151) 63% 28% 8% 91 (n=124) 58% BUP Odense (n=165) 59% 29% 11% % 9% 9% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet [Andet]*: Ved ikke/kender ikke kontaktperson

21 9. Er personalet godt forberedt til planlagte samtaler? Tema: Tilrettelæggelse af forløbet i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 448 (95 %) 96% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 27% 68% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1555) 72% 24% 96 (n=448) BUP Esbjerg (n=150) 68% 27% 95 (n=125) BUP Odense (n=173) 69% 27% 96 69% 69% 27% 27% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

22 10. Hvordan vurderer du, at dit barns samlede udrednings- og behandlingsforløb er tilrettelagt? Tema: Tilrettelæggelse af forløbet i ambulatoriet 89% Svar på spørgsmål: 443 (94 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 9% 29% 61% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=1531) 34% 58% 7% 92 (n=443) 29% BUP Esbjerg (n=148) 32% 92 (n=123) 28% BUP Odense (n=172) 27% 12% 87 61% 63% 9% 9% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

23 12. Er det dit indtryk, at dit barn får den rette støtte og behandling i ambulatoriet? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 445 (94 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 8% 37% 53% 91% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1517) 56% 36% 7% 92 (n=445) 54% BUP Esbjerg (n=152) 57% 37% 93 (n=122) 56% BUP Odense (n=171) 5 39% 9% 88 37% 34% 8% 1 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

24 13a. Har behandling med medicin hjulpet dit barn til at få det bedre? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet 88% Svar på spørgsmål: 224 (47 %) 8% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 37% 51% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=790) 57% 34% 91 (n=224) 51% BUP Esbjerg (n=73) 44% 12% 84 (n=68) BUP Odense (n=83) 41% 42% 1 7% 83 72% 37% 28% 8% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

25 13b. Har behandlingssamtaler, hvor du og/eller dit barn deltog, hjulpet dit barn til at få det bedre? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 284 (60 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 14% 33% 81% 48% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=848) 38% 44% 14% 82 (n=284) 33% BUP Esbjerg (n=92) 33% 5 13% 83 (n=85) 41% BUP Odense (n=107) 28% 51% 15% 79 48% 41% 14% 13% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

26 13c. Har vejledning/undervisning til forældre hjulpet dit barn til at få det bedre? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet 85% Svar på spørgsmål: 86 (18 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 13% 34% 51% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=349) 36% 48% 13% 84 (n=86) 34% 51% 13% 85 BUP Esbjerg (n=17) 18% 53% 29% 71 (n=30) 3 BUP Odense (n=39) 44% 38% 13% 82 67% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 97 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

27 13d. Har gruppeterapi/gruppesamtaler for børn hjulpet dit barn til at få det bedre? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 36 (8 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 28% 8% 19% 64% 45% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=135) 31% 39% 21% 8% 70 (n=36) 19% 44% 28% 8% 64 BUP Esbjerg (n=7) 29% 29% 43% 57 (n=6) 17% BUP Odense (n=23) 17% 52% 26% 70 33% 17% 33% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 50 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

28 14. Har du oplevet, at der skete fejl i forbindelse med dit barns besøg i ambulatoriet? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 464 (98 %) Positive svar: Nej 11% 89% 89% Nej Ja Hele landet (n=1585) 88% 12% 88 (n=464) BUP Esbjerg (n=163) 89% 11% 89 (n=127) BUP Odense (n=174) 89% 11% 89 89% 9 11% 1 Nej Ja Nej Ja Antal % % n Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

29 16. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 49 (10 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 24% 14% 12% 61% 5 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=166) 48% 23% 8% 68 (n=49) 12% 49% 24% 14% 61 BUP Esbjerg (n=18) 22% 5 22% 72 (n=11) 18% BUP Odense (n=20) 45% 3 25% 45 55% 18% 9% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt 73 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet [Andet]*: Personalet kendte ikke fejlen(e)

30 17a. Får du de informationer, som du har brug for, omkring dit barns udredning og behandling? Tema: Information fra ambulatoriet Svar på spørgsmål: 449 (95 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 35% 12% 5 85% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1543) 55% 34% 9% 89 (n=449) 49% BUP Esbjerg (n=153) 46% 39% 1 85 (n=124) 56% BUP Odense (n=172) 48% 34% 16% 81 35% 33% 12% 1 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

31 17b. Får du de informationer, som du har brug for, omkring dit barns vanskeligheder og problemer? Tema: Information fra ambulatoriet Svar på spørgsmål: 447 (95 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 15% 45% 81% 36% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1525) 49% 36% 12% 85 (n=447) 46% BUP Esbjerg (n=153) 43% 38% 13% 81 (n=121) 5 BUP Odense (n=173) 45% 35% 18% 80 36% 35% 15% 12% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

32 17c. Får du de informationer, som du har brug for, omkring medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Tema: Information fra ambulatoriet Svar på spørgsmål: 233 (49 %) 14% 82% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 47% 35% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=823) 54% 34% 9% 88 (n=233) 48% BUP Esbjerg (n=74) 47% 36% 9% 7% 84 (n=72) 51% BUP Odense (n=87) 45% 36% 17% 80 35% 32% 14% 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

33 18. Har du i forbindelse med dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om dit barns vanskeligheder og problemer? Tema: Information fra ambulatoriet Svar på spørgsmål: 412 (87 %) Positive svar: Ja 46% 54% 54% Ja Nej, jeg fik det ikke tilbudt Hele landet (n=1362) 58% 42% 58 (n=412) 54% BUP Esbjerg (n=134) 48% 52% 48 (n=117) 58% BUP Odense (n=161) 55% 45% 55 46% 42% Ja Nej, jeg fik det ikke tilbudt Ja Nej, jeg fik det ikke tilbudt Antal [Andet]* % % n n Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet [Andet]*: Nej, jeg havde ikke behov for det

34 19. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du får i ambulatoriet? Tema: Information fra ambulatoriet Svar på spørgsmål: 223 (47 %) Positive svar: Virkelig god; God 23% 93% 7 Virkelig god Dårlig God Virkelig dårlig Hele landet (n=784) 25% 69% 94 (n=223) 23% BUP Esbjerg (n=66) 23% 71% 94 (n=69) 22% BUP Odense (n=88) 24% 69% 7% % 7% 7% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet [Andet]*: Jeg har ikke læst den

35 23a. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem daginstitution/skole/uddannelsessted og ambulatoriet? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 246 (52 %) 1 17% 7 Positive svar: Virkelig godt; Godt 53% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=979) 18% 55% 7% 73 (n=246) 17% BUP Esbjerg (n=79) 14% 57% 18% 11% 71 (n=76) 16% BUP Odense (n=91) 45% 23% 12% 65 53% 59% 18% 1 7% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

36 23b. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem PPR/Socialforvaltning og ambulatoriet? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 196 (41 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 27% 12% 13% 62% 48% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=766) 12% 47% 28% 13% 59 (n=196) 13% BUP Esbjerg (n=63) 14% 46% (n=61) 13% BUP Odense (n=72) 11% 49% 26% 14% 60 49% 52% 27% 23% 12% 11% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

37 23c. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem praktiserende læge og ambulatoriet? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 204 (43 %) 11% 18% 71% Positive svar: Virkelig godt; Godt 18% 53% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=647) 16% 54% 18% 11% 70 (n=204) 18% BUP Esbjerg (n=73) 18% 55% 16% 11% 73 (n=68) 16% BUP Odense (n=63) 21% 51% 17% 11% 71 53% 53% 18% 21% 11% 1 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

38 23d. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem psykiatrisk sengeafsnit og ambulatoriet? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 58 (12 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 1 22% 83% 61% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=166) 23% 58% 12% 82 (n=58) 22% 1 7% 83 BUP Esbjerg (n=19) 32% 47% 11% 11% 79 (n=21) 29% BUP Odense (n=18) 61% 22% 11% 67 71% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt 100 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

39 25. Mangler du tilbud til dit barn eller til dig som forælder til et barn i psykiatrien? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 347 (73 %) Positive svar: Nej 44% 56% 56% Nej Ja Hele landet (n=1198) 56% 44% 56 (n=347) 56% BUP Esbjerg (n=113) 59% 41% 59 (n=103) 53% BUP Odense (n=131) 55% 45% 55 44% 47% Nej Ja Nej Ja Antal [Andet]* % % n n Alle Dreng Pige år år år eller derover kontakter kontakter Over 10 kontakter kontakter kontakter Over 10 kontakter Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

40 Ønsker du at vide mere På psykiatriundersogelser.dk kan du læse mere om LUP-psykiatri. På hjemmesiden er det muligt at se spørgeskemaer, DDKM spørgsmål, tidsplan m.v. Her kan du blandt andet også finde kontaktoplysninger på de regionale koordinatorer samt de medarbejdere i CFK, som er involveret i undersøgelserne. Du kan også nemt blive ledt videre til rapporten med nationale resultater samt regionale rapporter, der ligger på sundhed.dk

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 12-01-2016 Indledning I efteråret 2015 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Midtjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Demensklinikken Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Endoskopi Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit M 2151, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Børne sengeafsnit B16 Børneafdelingen Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneamb./allergilab. BØRNEAFDELING A Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit A7 Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Q2 Infektionsmedicinsk Afd. Q Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Afdeling for Hud- og Kønssygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Børne sengeafsnit B16 Børneafdeling B, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2013. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.075 indlagte og 17.642 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2013. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.075 indlagte og 17.642 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 203 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.075 indlagte og 7.642 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland.

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit B5 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling G Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Børneafdelingen Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere