BEK nr 406 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEK nr 406 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen"

Transkript

1 BEK nr 406 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, jr. nr. JUR Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) I medfør af 36, stk. 2-4, 67, nr. 7 og 8, og 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014, og 776, 1. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 9. december 2014, fastsættes: Kapitel 1 Fælles regler 1. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande i institutionen, medmindre dette er uforeneligt med ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, jf. straffuldbyrdelseslovens 36, stk. 1. En indsat har ikke ret til at medtage, besidde og råde over mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i institutionen, medmindre dette er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn, jf. straffuldbyrdelseslovens 36, stk. 4. Stk. 2. Indsatte må ikke bære en beklædning, som gør det vanskeligt for personalet at identificere den indsatte og aflæse ansigtsudtryk m.v., hvis dette konkret skønnes uforeneligt med ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Stk. 3. Reglerne i straffuldbyrdelseslovens 36 og i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter. Politiet og retten kan af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed fastsætte andre begrænsninger med hensyn til varetægtsarrestanters adgang til at medtage, besidde og råde over genstande og penge i institutionen, jf. retsplejelovens 773, samt træffe bestemmelse om ophør af sådanne begrænsninger. Stk. 4. 2, stk. 1, nr. 4-8, nr og nr. 15, 22-28, 30 og 35, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse i kriminalforsorgens pensioner. Kapitel 2 Egne genstande Generelle begrænsninger i de indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande 2. Indsatte må ikke medtage, besidde eller råde over følgende genstande: 1) Genstande, som besiddes i strid med den almindelige lovgivning, herunder lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben og eksplosivstoffer. 2) Genstande, som kan benyttes i forbindelse med misbrug af euforiserende stoffer og andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning. 3) Alkohol. 4) Genstande, som kan benyttes som våben, og andre personfarlige genstande. 5) Genstande, som kan benyttes i forbindelse med flugt, herunder værktøj, tovværk og lignende. 6) Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for sundhedsfare i institutionen. 1

2 7) Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for brandfare i institutionen. 8) Genstande, hvor det på grund af genstandens beskaffenhed ikke vil være muligt at foretage nødvendige undersøgelser af genstanden. 9) Medicin, medmindre særlige omstændigheder taler for, at medicinen udleveres til den indsatte. 10) Fotoudstyr, videokameraer og lignende samt kikkerter og lignende. 11) Mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr, herunder visse spillekonsoller samt tilbehør m.v. hertil. 12) Tøj og andre genstande, der kan virke som en magtdemonstration over for andre. 13) Tøj og lignende genstande med racistiske eller andre stærkt krænkende symboler eller slogans, som indsatte har mulighed for at bære på sig i institutionen. 14) Proteinpulvere og lignende, der må antages at have som særligt formål at virke muskelopbyggende, medmindre der er tale om et produkt, som er indkøbt i institutionens butik eller ved kriminalforsorgsområdets foranstaltning. 15) Computer, telefax og modem, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Af ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn gælder følgende med hensyn til udlevering af genstande, der opbevares af kriminalforsorgsområdet, og som er omfattet af stk. 1: 1) Genstande, der er omfattet af stk. 1, nr. 12, herunder genstande, der kan virke som en magtdemonstration over for personalet, kan ikke udleveres af personalet til den indsatte i forbindelse med, at den indsatte skal på udgang og lignende. 2) Genstande, der er omfattet af stk. 1, nr. 13, kan ikke udleveres til den indsatte til brug under udgang og lignende, hvor den indsatte ledsages af personalet. 3) Andre genstande, der er omfattet af stk. 1, kan udleveres til den indsatte til brug under udgang og lignende, hvis dette i det enkelte tilfælde er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Tilsvarende gælder med hensyn til udlevering af genstande, som er omfattet af stk. 1, nr. 13, i forbindelse med uledsaget udgang. Stk. 3. I de åbne fængsler kan kriminalforsorgsområdet tillade udlevering af spillekonsoller, der er omfattet af stk. 1, nr. 11, og tillade installering af egen telefon på eget opholdsrum, medmindre ordens- og sikkerhedshensyn eller hensynet til beskyttelsen af den forurettede ved lovovertrædelsen i det enkelte tilfælde taler herimod, jf. telefonbekendtgørelsens 7, stk. 1. I de åbne fængsler kan kriminalforsorgsområdet endvidere tillade, at indsatte får udleveret computer til opstilling i eget opholdsrum, hvis uddannelseseller arbejdsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde taler derfor. Der kan kun tillades udlevering af telefax og modem, når særlige grunde taler derfor, og det er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i ganske særlige tilfælde, og når det er foreneligt med ordensog sikkerhedsmæssige hensyn, tillade udlevering af computer til indsatte i lukkede fængsler og arresthuse (Københavns Fængsler). Inden kriminalforsorgsområdet eller Direktoratet for Kriminalforsorgen giver tilladelse til udlevering af computer til indsatte, der er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet, skal der indhentes en udtalelse fra SKAT og fra den politidirektør, der har behandlet straffesagen. Der skal derudover indhentes en udtalelse i tilfælde, hvor SKAT eller politiet i den enkelte sag har anmodet derom. Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at der bør gives tilladelse til udlevering af computer, uanset at dette frarådes af SKAT eller af politidirektøren, afgøres spørgsmålet om udlevering af Direktoratet for Kriminalforsorgen. Særlige begrænsninger for indsatte i de lukkede fængsler 3. Udover de i 2, stk. 1, nævnte egne genstande må indsatte i lukkede fængsler ikke medtage, besidde eller råde over: 1) Fjernsyn, dvd- og cd-afspillere, alle typer spillekonsoller, radioer og lignende. 2) Andre genstande, der kræver tilslutning til el-net eller batterier, jf. dog stk. 2, og 2, stk. 3, 3. pkt. 3) Tilbehør til genstande omfattet af nr. 1 og 2, jf. dog 4, stk. 1. 2

3 4) Pas. 5) Genstande, som kan benyttes i stedet for penge, f.eks. checks, betalingskort og lignende. Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet kan tillade, at en indsat får udleveret genstande, som er omfattet af stk. 1, nr. 2, hvis udlevering er begrundet i ganske særlige omstændigheder, herunder den indsattes sygdom, handicap eller lignende. Kriminalforsorgsområdet kan ligeledes tillade, at en indsat får udleveret eget armbåndsur, uanset at dette måtte være batteridrevet. Stk. 3. Genstande, som er omfattet af stk. 1, kan udleveres til brug under udgang, hvis dette i det enkelte tilfælde er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. 4. Uanset 3, stk. 1, nr. 3, kan tilbehør til dvd- og cd-afspillere, spillekonsoller og lignende, som en indsat efter reglerne i kapitel 3 har fået stillet til rådighed af kriminalforsorgsområdet, udleveres i et sådant omfang, at den indsatte maksimalt er i besiddelse af i alt 30 originale dvd-film, cd er, spil til spillekonsoller og lignende. Stk. 2. I institutioner, hvor der som følge af klientellets karakter er ganske særlige sikkerhedsmæssige risici forbundet med udlevering af bestemte typer af dvd-film og lignende, kan kriminalforsorgsområdet bestemme, 1) at sådanne typer dvd-film og lignende ikke kan udleveres i institutionen, og 2) at kun dvd-film og lignende i ubrudt originalemballage kan medbringes i institutionen. Særlige begrænsninger for indsatte i arresthusene, herunder Københavns Fængsler 5. Udover de i 2, stk. 1, nævnte egne genstande må indsatte i arresthusene ikke medtage, besidde eller råde over: 1) Fjernsyn. 2) Pas. 3) Genstande, som kan benyttes i stedet for penge, f.eks. checks, betalingskort og lignende. Stk. 2. Genstande, som er omfattet af stk. 1, kan udleveres til brug under udgang, hvis dette i det enkelte tilfælde er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Overdragelse, udsendelse og plombering af genstande m.v. 6. Det kan gøres til et vilkår for udlevering af genstande, der kræver tilslutning til el-net eller batterier, at genstanden 1) mærkes med henblik på at kunne identificere genstandens ejer, og 2) plomberes. 7. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at genstande, der kræver tilslutning til el-net eller batterier, i tilfælde hvor kriminalforsorgsområdet ikke selv kan foretage en tilstrækkelig undersøgelse af apparatet, kun kan udleveres på betingelse af, at den indsatte betaler for undersøgelsen. 8. Indsatte må ikke overdrage (sælge, bytte, udleje, pantsætte eller bortgive) eller udsende genstande, der er registrerede, jf. 31. Stk. 2. Hvis ganske særlige omstændigheder taler for det, kan kriminalforsorgsområdet give tilladelse til, at en registreret genstand overdrages eller sendes ud af institutionen. 9. Kriminalforsorgsområdet fastsætter nærmere regler om udlevering af indsattes egne genstande. Kriminalforsorgsområdet kan i denne forbindelse under hensyn til forholdene i den enkelte institution fastsætte yderligere begrænsninger i de indsattes ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande i institutionen, herunder med hensyn til genstandenes størrelse, antal og art m.v. 10. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte nærmere regler om benyttelsen af udleverede genstande. 11. Kriminalforsorgsområdet kan bestemme, at bestemte genstande ikke kan udleveres til en indsat, hvis udlevering konkret er uforenelig med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. 3

4 Kapitel 3 De indsattes adgang til leje m.v. af visse genstande, der er omfattet af kapitel 2 Lukkede fængsler 12. Indsatte i lukkede fængsler har, i det omfang det er praktisk muligt, jf. 17, til brug i eget opholdsrum ret til at leje 1) fjernsyn, 2) radio, 3) dvd-afspiller og 4) cd-afspiller. Stk. 2. Indsattes ret til at leje genstande som nævnt i stk. 1 kan betinges af, at den indsatte accepterer at leje en enhed, der indeholder flere eller alle de genstande, der er nævnt i stk Indsatte i lukkede fængsler kan få tilladelse til at leje en spillekonsol til brug i eget opholdsrum. Stk. 2. Spillekonsoller, der udlejes til indsatte, skal være af en type, der er godkendt af direktoratet. 14. Indsatte i lukkede fængsler har, i det omfang det er praktisk muligt, jf. 17, ret til gennem kriminalforsorgsområdet at købe 1) hårtørrer, 2) hår- og skægtrimmer, 3) barbermaskine, og 4) bordventilator. 15. Såfremt særlige uddannelses- eller arbejdsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde taler derfor, kan indsatte i lukkede fængsler låne computere indkøbt af kriminalforsorgsområdet og opstillet i skolens regi. Indsatte, der ikke har mulighed for at udarbejde skriftlige opgaver m.v. inden for det tidsrum, hvor disse lokaler er tilgængelige, kan undtagelsesvis få tilladelse til at få udleveret en computer til opstilling på egen celle. Arresthuse, herunder Københavns Fængsler 16. Indsatte i arresthusene, herunder Københavns Fængsler, har, i det omfang det er praktisk muligt, jf. 17, ret til at leje fjernsyn til brug i eget opholdsrum. Fælles bestemmelser 17. Til opfyldelse af de indsattes adgang til at leje og købe bestemte genstande efter reglerne i 12, 14 og 16 påhviler det kriminalforsorgsområderne at etablere lejeordninger m.v. for de nævnte genstande i et omfang, der i forhold til antallet af indsatte og forholdene i den enkelte institution i øvrigt, generelt må anses for dækkende i forhold til de indsattes behov for leje m.v. Stk. 2. Indsatte, hvis ønske om leje af fjernsyn og radio ikke umiddelbart kan imødekommes, skal ved adgang til fjernsyn og radio i fællesskabsrum eller lignende, have mulighed for at holde sig orienteret gennem radio- og fjernsynsudsendelser. 18. Priser for leje og køb af genstande efter reglerne i dette kapitel fastsættes svarende til de direkte omkostninger ved anskaffelse, reparation, vedligeholdelse, visse licensudgifter m.v. 19. Direktoratet kan fastsætte maksimumspriser for udlejning og salg af genstande efter reglerne i dette kapitel. 20. Genstande, der ved leje eller køb stilles til rådighed for de indsatte efter reglerne i dette kapitel, skal, inden de udleveres til indsatte, plomberes med særlige markerings-stripes, så det kan kontrolleres, at genstanden ikke anvendes til gemmested for euforiserende stoffer eller lignende. 4

5 21. Ved udlejning af genstande efter reglerne i dette kapitel skal den indsatte efter vejledning herom ved sin underskrift erklære sig indforstået med, at 1) den pågældende er erstatningsansvarlig for genstanden efter dansk rets almindelige erstatningsregler, 2) hvis den pågældende forvolder skade på genstanden ved en erstatningspådragende adfærd, kan erstatningsbeløbet modregnes i den pågældendes vederlag for beskæftigelse, jf. straffuldbyrdelseslovens 74 og varetægtsbekendtgørelsens 92, 3) hvis den pågældende foretager indgreb i genstanden, herunder bryder plomberingen, vil genstanden blive udtaget af opholdsrummet, og 4) hvis den indsatte ved grovere gentagen erstatningspådragende adfærd forvolder skade på genstanden, vil adgangen til leje af genstanden efter dette kapitel til brug i eget opholdsrum kunne nægtes den pågældende. Stk. 2. Ved salg af genstande efter reglerne i dette kapitel, skal den indsatte vejledes om, 1) at genstandene ikke må overdrages (sælges, byttes, udlejes, pantsættes eller bortgives) eller udsendes af institutionen, og 2) at genstandene alene kan medtages ved overførsel til anden institution, hvis den indsatte ved overførslen kan fremvise kvittering for køb af genstandene. Kapitel 4 Adgangen til at medtage, besidde og råde over egne penge 22. Penge, der er medtaget ved indsættelsen i institutionen, tilsendt under opholdet, overført via bank, modtaget ved besøg eller medtaget efter udgang, kan udleveres til indsatte i åbne fængsler og arresthuse. Stk. 2. I de lukkede fængsler og i Københavns Fængsler indsættes penge, der er medtaget ved indsættelsen i institutionen, tilsendt under opholdet, overført via bank, modtaget ved besøg eller medtaget efter udgang, på en konto i institutionen. 23. Indsatte i åbent fængsel og arresthus (Københavns Fængsler) må højst være i besiddelse af kr. I lukkede fængsler, hvor de indsatte har tilladelse til at besidde kontante penge, må en indsat højst være i besiddelse af kr. I institutioner hvor der er indført kontantløshed, må de indsatte ikke være i besiddelse af kontante penge. Disse begrænsninger gælder ikke i institutioner for asylansøgere. Stk. 2. Hvis det er påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, kan kriminalforsorgsområdet under hensyn til forholdene i den enkelte institution fastsætte en lavere beløbsgrænse end den i stk. 1 anførte. Kriminalforsorgsområdet kan ligeledes fastsætte begrænsninger med hensyn til hvilke betalingsenheder, de indsatte må være i besiddelse af. 24. En indsat må kun anvende penge til formål, der er forenelige med hensynet til orden og sikkerhed i institutionen. Kriminalforsorgsområdet kan forlange fornøden dokumentation for beløbets anvendelse. 25. Kriminalforsorgsområdet skal i rimeligt omfang medvirke til, at indsatte kan købe daglige fornødenheder og købe eller leje andre ting enten i institutionens butik eller ved bestilling hos kriminalforsorgsområdets leverandører. Stk. 2. Bestilte genstande kan kun udleveres til en indsat, hvis den pågældende har betalt eller straks betaler for genstandene, jf. dog 26, stk Kriminalforsorgsområdet kan nægte at medvirke til køb på afbetaling eller lignende. Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet kan dog tillade udlevering af genstande, der er købt på afbetaling, hvis omstændighederne taler for det. 27. Indsatte i lukkede fængsler og i Københavns Fængsler må ikke sende penge ud af institutionen, medmindre der er tale om udsendelse af arbejdspenge til nærstående, og ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde ikke taler imod. Kriminalforsorgsområdet kan dog give tilladelse til udsen- 5

6 delse af andre penge end arbejdspenge, hvis ganske særlige omstændigheder i det enkelte tilfælde taler for det. Stk. 2. I arresthusene kan kriminalforsorgsområdet forbyde udsendelse af penge, såfremt ordens- eller sikkerhedshensyn i det enkelte tilfælde taler derfor. Kriminalforsorgsområdet kan, hvis særlige omstændigheder taler derfor, godkende gennemførelse af ordninger som nævnt i stk. 1. Eventuel godkendelse gives for en tidsbegrænset periode. 28. Kriminalforsorgsområdet fastsætter under hensyn til forholdene i den enkelte institution nærmere regler om anvendelse af penge i institutionen, herunder om medtagelse af penge til brug under udgang og i forbindelse med besøg. I lukkede fængsler kan kriminalforsorgsområdet i denne forbindelse fastsætte regler om begrænsninger for indsattes anvendelse af penge, der er medtaget ved indsættelsen i institutionen, tilsendt under opholdet, overført via bank, modtaget ved besøg eller medtaget efter udgang, herunder regler om, at sådanne penge ikke må bruges til at købe bestemte ting, herunder f.eks. nydelsesmidler. Kapitel 5 Vejledning, gennemgang af genstande og registrering m.v. 29. Ved modtagelsen skal den indsatte vejledes om de begrænsninger, der er for at medtage, besidde og råde over egne genstande og penge. Den pågældende skal i denne forbindelse have mulighed for at sende medbragte genstande og penge til en adresse uden for institutionen. Stk. 2. Den indsatte skal endvidere i relevant omfang vejledes om de begrænsninger, der efter 2, stk. 2, 3, stk. 3, og 5, stk. 2, gælder med hensyn til udlevering af visse genstande i forbindelse med udgang og lignende. 30. Kriminalforsorgsområdet skal gennemgå alle genstande og penge, som den indsatte ønsker at medtage i institutionen. Ved gennemgangen skal genstandene og pengene desuden undersøges for at forhindre indsmugling af genstande og penge, som det er ulovligt at besidde i institutionen. Stk. 2. I forbindelse med gennemgangen tages der stilling til, hvilke genstande og penge der udleveres til den pågældende. Den indsatte skal underskrive en erklæring om, at udlevering af genstande og penge sker på den pågældendes eget ansvar, medmindre kriminalforsorgsområdet er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Stk. 3. Hvis der er genstande eller penge, som ikke kan udleveres, skal kriminalforsorgsområdet endvidere mundtligt orientere den indsatte herom. 31. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at bestemte genstande altid skal registreres. Stk. 2. I lukkede fængsler og Københavns Fængsler skal genstande af større værdi, der udleveres til indsatte, registreres. Stk. 3. Genstandene registreres på en særskilt liste for hver enkelt indsat. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at udlevering af de pågældende genstande betinges af, at listen underskrives af den indsatte. 32. Genstande eller penge, som ikke udleveres til den indsatte eller sendes til en adresse uden for institutionen, skal opbevares og registreres af kriminalforsorgsområdet. Stk. 2. Genstandene registreres på en særskilt liste for hver enkelt indsat. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at opbevaring af de pågældende genstande betinges af, at listen underskrives af den indsatte. Stk. 3. Kriminalforsorgsområdet kan nægte at opbevare genstande under henvisning til genstandenes størrelse, antal og art. Hvis opbevaring nægtes, skal kriminalforsorgsområdet hjælpe den indsatte med at finde passende opbevaring. Opbevaringen skal ske uden udgifter for kriminalforsorgsområdet. Stk. 4. Kriminalforsorgsområdet kan undlade at registrere genstande og penge, der opbevares i en registreret kuffert, kasse eller lignende uden mulighed for sammenblanding med andres genstande. 6

7 33. Reglerne i anvendes tilsvarende med hensyn til genstande og penge, der tilsendes under opholdet, overføres via bank, modtages ved besøg eller medtages efter udgang. 34. Hvis en indsat er væk fra institutionen i længere tid, skal kriminalforsorgsområdet sørge for, at den pågældendes genstande opbevares på depot. Dette gælder også ved fravær, der skyldes undvigelse eller udeblivelse. Aflåsning af indsattes opholdsrum kan midlertidigt anvendes i stedet for opbevaring på depot. Stk. 2. Når genstandene pakkes ned, skal det ved registrering eller plombering sikres, at de holdes adskilt fra andres genstande. Stk. 3. Ved fravær, der skyldes undvigelse eller udeblivelse, skal kriminalforsorgsområdet opbevare de pågældende genstande i mindst 1 år. Efter udløbet af denne frist kan genstandene afleveres til politiet. Er det åbenbart, at genstandene er værdiløse, kan disse i stedet destrueres. Kapitel 6 Forskellige bestemmelser Inddragelse og disciplinærstraf m.v. 35. Hvis indsatte er i besiddelse af eller råder over genstande eller penge i strid med reglerne i denne bekendtgørelse eller regler udstedt af kriminalforsorgsområdet i medfør af denne bekendtgørelse, kan kriminalforsorgsområdet bestemme, at genstandene eller pengene skal inddrages med henblik på udlevering ved løsladelsen, medmindre kriminalforsorgsområdet træffer bestemmelse om konfiskation, jf. straffuldbyrdelseslovens 73. Stk. 2. En indsat kan ikendes disciplinærstraf ved overtrædelse af 2, 3, stk.1, 4, stk. 1, 5, stk. 1, 8, stk. 1, påbud efter 11, 21, stk. 2, nr. 1, 23, stk. 1, 24 og 27, stk. 1, 1. pkt. Stk. 3. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om disciplinærstraf for overtrædelse af regler fastsat i medfør af 4, stk. 2, 9, 10, 23, stk. 2, 28, og 31, stk. 1. Opbevaring efter løsladelsen 36. Genstande, som en indsat ikke medtager ved løsladelsen, skal opbevares af kriminalforsorgsområdet i mindst 3 måneder. Efter udløbet af denne frist kan genstandene inddrages til nyttiggørelse i kriminalforsorgsområdet, sælges på offentlig auktion eller destrueres. Kapitel 7 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v. 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj Stk. 2. Uanset bestemmelserne i 3, stk. 1, nr. 1 og 2, bevarer indsatte, der før disse bestemmelsers ikrafttræden henholdsvis den 15. april og 15. maj 2005 havde fået tilladelse til udlevering af egne genstande, som er nævnt i disse bestemmelser, under den fortsatte indsættelse 1) tilladelsen hertil og 2) muligheden for at medbringe genstandene ved overførsel til andet lukket fængsel, hvor sådanne genstande var tilladt indtil ikrafttræden af henholdsvis 3, stk. 1, nr. 1 og 2. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i 2, stk. 1, nr. 11, bevarer indsatte i åbent fængsel og arresthus, der før bestemmelsens ikrafttræden den 1. juli 2007 havde fået tilladelse til udlevering af spillekonsoller, som er omfattet af denne bestemmelse, under den fortsatte indsættelse i det pågældende åbne fængsel eller arresthus, tilladelsen hertil. 7

8 Stk. 4. Bekendtgørelse nr af 25. september 2013 om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) ophæves. Justitsministeriet, den 9. april 2015 METTE FREDERIKSEN / Johan Reimann 8

BEK nr 1124 af 25/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 406 af 09/04/2015

BEK nr 1124 af 25/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 406 af 09/04/2015 BEK nr 1124 af 25/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen. j.nr. 13-122-0012 Senere ændringer til

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1153 af 27/10/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 13. maj Senere ændringer til forskriften BEK nr 192 af 09/03/2018

BEK nr 1153 af 27/10/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 13. maj Senere ændringer til forskriften BEK nr 192 af 09/03/2018 BEK nr 1153 af 27/10/2017 Udskriftsdato: 13. maj 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 17-61-0076 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer LBK nr 748 af 01/07/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 12. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-14320-235 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 555 af 25/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-730-1212 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v.

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v. BEK nr 911 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5064-0794 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Her er alene medtaget paragraffer den anses at have interesse for bistandsværger.

Her er alene medtaget paragraffer den anses at have interesse for bistandsværger. Her er alene medtaget paragraffer den anses at have interesse for bistandsværger. Bekendtgørelse af straffeloven i sin helhed kan hentes på retsinformation.dk https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138671

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr 1045 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-113-0147 Senere ændringer til forskriften BEK nr 88 af 27/01/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser LBK nr 1209 af 18/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-730-0201 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) BEK nr 282 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0007 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. 3. november 2008 EM2008/10 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge Fremsat af Landsstyret til anden behandling.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding LBK nr 906 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62458/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. LBK nr 229 af 08/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Der oprettes en pulje til finansiering af støtteordninger, der har til formål at støtte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 112 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-19203-0658 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1817 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m.

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m. BEK nr 1315 af 21/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 120354/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for V E D T Æ G T E R for I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S / vedtægter af 25.september 2013 Navn og

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012

Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012 Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012 OPFØLGNING Dok.nr. 12/01219-30/PLS 2/8 Indholdsfortegnelse Ad 2.5. Telefonbokse... 3 Ad 2.6. Gårdhaver... 4 Ad 3.2.1. Forholdet mellem kvindelige og

Læs mere

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 132 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om bobestyrere

Bekendtgørelse om bobestyrere BEK nr 808 af 29/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-440-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1859 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR)

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR) BEK nr 474 af 29/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sagsnr. 1300821 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen 26 Medlemmerne og ministrene taler fra Folketingets talerstol eller efter formandens bestemmelse fra deres pladser i salen. Det er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1) LBK nr 1068 af 15/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2504/1224-0032 Senere

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 565 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0004 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1055 af 09/11/2012

Læs mere

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR.

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 103 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret Datavej 20 Postbox 269 3460 Birkerød sendt til cpr@cpr.dk 22. juni 2005 Udtalelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Aldersgrænsen for førere

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1)

Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) BEK nr 331 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 1912-0029 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2. 2014-15 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

5. Persondataloven 5.1. Indsamling, behandling, behandlingssikkerhed, videregivelse og oplysningspligt Indsamling Behandling

5. Persondataloven 5.1. Indsamling, behandling, behandlingssikkerhed, videregivelse og oplysningspligt Indsamling Behandling 5. Persondataloven Persondataloven er indført bl.a. med det formål at sikre en så god beskyttelse af borgerne som muligt i forhold til den behandling, der finder sted af personoplysninger, og reglerne

Læs mere

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum Vedtægter for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum --- oo0oo --- 1. NAVN OG STATUS 1.01 Fondens navn er Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum (i det følgende kaldet Museet ). 1.02 Museet er en selvejende

Læs mere

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver SIDE 17 DET ELEKTRONISKE ESPD Kapitel 2 Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver 2.1 Start Xml-filen virker udelukkende sammen eespd et og kan kun åbnes herfra ved hjælp af funktionerne heri,

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau BEK nr 837 af 06/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 04/06

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 04/06 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 04/06 29. marts 2006 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om ændring

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt 19-09- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 23. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

Svar: De fem spørgsmål hænger tæt sammen, og jeg vil derfor besvare dem under ét.

Svar: De fem spørgsmål hænger tæt sammen, og jeg vil derfor besvare dem under ét. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AO DR kontant viste den 23. marts 2010 en udsendelse om en familie, der har købt et hus af Glostrup

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift

Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift BEK nr 1300 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-512-0042 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om fastsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. LBK nr 1034 af 22/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0214845 Senere ændringer til forskriften LOV nr 554 af 02/06/2014

Læs mere

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Selskabets navn er DK Hostmaster A/S Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 1. Selskabets formål er at drive hostmasterfunktionen

Læs mere

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst:

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst: Kendelse af 21. marts 2001. 00-161.414. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet. Årsregnskabslovens 62. (Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) K, der er medlem af

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 674 af 30/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-22-0013 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Torvegade 74, 6700 Esbjerg Ofte stillede spørgsmål Kan jeg reservere en byggegrund? Jeg ønsker at købe en grund hvad gør jeg? Hvornår skal jeg betale for grunden? Skal jeg have en advokat? Kan jeg fortryde?

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond LBK nr 367 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Kapitel 1. Erstatningsomfang Dækningsområde

Kapitel 1. Erstatningsomfang Dækningsområde For skader der er indtrådt før den 1. januar 2004: Lovbekendtgørelse nr. 228 af 24. marts 1997, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 395 af 2. juni 1999 og 17 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 samt

Læs mere

Udkast VEDTÆGTER FOR. Selskabet. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er. Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.

Udkast VEDTÆGTER FOR. Selskabet. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er. Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. Selskabet 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Viborg Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

Aftale. [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015]

Aftale. [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015] [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015] Aarhus Maj 2015 Sagsnr. 039186-0017 Aftale om etablering af det fælleskommunale redningsberedskab Brand & Redning

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 748 af 16/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 15/012282 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1)

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1) BEK nr 973 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1605582 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser BEK nr 949 af 19/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0003278

Læs mere

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling)

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) I forordning 1013/2006 artikel 4, stk. 5 og i artikel 6 er der anført at der skal stilles en sikkerhedsstillelse

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S Selskabsmeddelelse nr. 12. oktober 2015 Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S I henhold til vedtægternes 11 og 12 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-71725 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-12- 2015 Att.: XXXX Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har i e-mail af 2. november 2015 meddelt Aalborg Kommune, at du

Læs mere

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig BEK nr 13 af 13/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. INDLEDNING 2. TJENESTEN

1. INDLEDNING 2. TJENESTEN 1. INDLEDNING 2. TJENESTEN 1. Disse brugsvilkår vedrører og fastlægger din ret til adgang og brug af tjenesten Pointvoucher ("Tjenesten"). Tjenesten stilles til rådighed af WR Services ApS, Mølbakvej 5,

Læs mere

www.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE

www.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE 2 Mellem undertegnede, på den ene side [Selskabets navn og adresse] CVR-nr. [xx xx xx xx] (herefter betegnet Selskabet ) og er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 8. december 2015 blev der i sag 306 2015-4061 AA mod Ejendomsmægler Anne-Marie Eybye [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 31. marts 2015 har AA indbragt ejendomsmægler Anne-Marie

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet. Anvendelsesområde.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet. Anvendelsesområde. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet I medfør af 2, 3 stk. 3, 14 og 15 i landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

PA3. Ansøgningsskema. Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark

PA3. Ansøgningsskema. Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Laissez-passer Du kan få udstedt laissez-passer,

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

Beskatning af tilflyttere nyt styresignal

Beskatning af tilflyttere nyt styresignal - 1 Beskatning af tilflyttere nyt styresignal Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmålet om indtræden af skattepligt ved tilflytning til Danmark eller ved den blotte erhvervelse af bopæl

Læs mere

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af mangelfuld telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglerne inden for rimelig tid.

Læs mere

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16.

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H139-11.doc) L31 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 783 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.64M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere