Årsberetning Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000"

Transkript

1 Årsberetning 1999 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1

2 Indhold Forord...2 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for Organisatoriske forhold...6 Medarbejdere...7 Igangværende forskning...8 Bedømmelsesopgaver...10 Videnskabelige publikationer...11 Poster...12 Videnskabelige foredrag...12 Foredrag og undervisning i øvrigt...13 Formelle vejledningsopgaver...14 Vejledning og rådgivning i øvrigt...15 Kongresser, konferencer og lignende...15 Arrangør/medarrangør af kurser...16 Gæsteforelæsere...16 Udvalgsarbejde, tillidserhverv og lignende...17 Tidsskriftopgaver...17 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri Århus Universitetshospital Barthsgade 5, Århus N 2

3 Forord Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri blev oprettet i foråret 1999 på initiativ af Århus Amt og Aarhus Universitetshospital med Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning som sekretariat. Funktionelle herunder somatoforme lidelser er hyppige og udgør en væsentlig økonomisk belastning for sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt og med dette initiativ udviser Århus Amt og Aarhus Universitetshospital villighed til at styrke indsatsen overfor denne ofte svært lidende patientgruppe. Forskningsenheden er den første af sin art i Danmark, og der findes kun enkelte sammenlignelige afdelinger på verdensplan. Initiativet skal således også ses i et nationalt og internationalt perspektiv. Enhedens målgruppe er patienter med funktionelle lidelser, dvs. tilstande hvor patienten er plaget af fysiske symptomer, som der ikke kan findes et tilstrækkeligt organisk grundlag for. Herudover vil enheden også mere generelt arbejde med sygdomsadfærd, psykologiske reaktioner på og komplikationer til fysiske sygdomme, læge-patient forholdet, etc. Enheden tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser, idet de ses såvel under en psykiatrisk/psykologisk, en somatisk, som en social synsvinkel. Enheden er først og fremmest en forskningsenhed, hvis hovedvirke falder inden for forskning, udvikling og uddannelse. Enheden har en mindre underordnet klinisk funktion, overvejende i tilknytning til konkrete forskningsprojekter. Alle aspekter af funktionelle lidelser er emnet for behandlings-, undervisnings- og forskningsindsatsen. Som forskningsemner kan nævnes behandlingsmetoder, herunder udvikling af reference- og uddannelsesprogrammer, sygdomsadfærd, coping, læge/patient forhold, patientuddannelse, compliance, organisation af sundhedsvæsenet og sundhedsøkonomi. Der lægges specielt vægt på randomiserede kontrollerede interventionsstudier. Enhedens virke retter sig både mod primær- og sygehussektoren, men også mod den sociale sektor. Enheden er baseret i Århus Amt, men vil også kunne indgå i konkrete forskningsprojekter og modtage patienter fra andre amter samt kunne deltage i internationale forskningsprojekter. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt 3

4 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for 2000 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri blev oprettet i foråret/sommeren 1999 med lederens ansættelse pr. 1. juni. Forud for oprettelsen er foretaget et stort udredningsarbejde, hvor der har været afholdt seminarer med deltagelse af repræsentanter for forskellige potentielle samarbejdspartnere og interessenter. Afdelingen skulle opbygges helt fra bunden og aktiviteterne i 1999 har været præget af dette. Der har været arbejde med at udmønte den organisatoriske og ledelsesmæssige struktur med ansvars- og kompetencefordelingen mellem forskningslederen, forskningsenhedens bestyrelse, universitetshospitalets ledelse, Århus Amt og Århus Kommunehospital. Ligeledes har der været arbejdet med at fastlægge de administrative rutiner internt på enheden og i relation til Århus Kommunehospital, som varetager de driftsunderstøttende funktioner for enheden. Der har været ydet en stor indsats fra alle involverede partnere herunder enhedens bestyrelse, Århus Amts forvaltning, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, Århus Kommunehospitals ledelse og administration og af enkelt personer. Samarbejde har været upåklageligt og inspirerende og enheden er blevet mødt med stor velvillighed og imødekommenhed fra alle sider. Den strukturmæssige indplacering under universitetshospitalet, imellem psykiatrien og somatikken er optimal set i forhold til afdelingens arbejdsområde, det tværfaglige aspekt og den mulige fremtidige kliniske funktion ved enheden. På den anden side indebærer strukturen en risiko for en isolering, specielt i forhold til det psykiatriske bagland, og en langsigtet løsning på dette problem er endnu ikke fundet. Enheden har i 1999 fungeret under stærkt interimistiske forhold pga. at ombygningen af Barthsgade 5 kom i gang med store forsinkelser. I 1999 har afdelingen således kun rådet over 2 2-værelses lejligheder som ikke var indrettet til kontorbrug, og da ombygningen af opgangen kom i gang gav det voldsomme støj- og støvgener. At afdelingen på trods af meget dårlige fysiske rammer alligevel har kunnet fungere, kan alene tilskrives det teknisk-/administrative og det videnskabelige personales pionerånd, og evne og velvillighed til at løse de mange praktiske problemer. Intentionerne bag forskningsenheden er at opbygge et tværfagligt forskningsmiljø af international standard med vægt på samarbejdet med andre forskningsmiljøer. Ud over forskning er der lagt vægt på formidling og undervisning samt på sigt opbygningen af en klinisk funktion. Behovet for en klinisk funktion er understreget af de mange henvendelser fra praktiserende læger, somatiske og psykiatriske afdelinger mfl., der ønsker at henvise patienter til vurdering eller til behandling. Som det vil fremgå af årsberetningen er afdelingen allerede på vej til leve op til mange af intentionerne. 4

5 Forskningsaktiviteterne har i 1999 været præget af, at forskningsenheden har haft hænderne fulde med at udføre et stort tværfagligt forskningsprojekt, hvor forskellige aspekter af funktionelle lidelser og sygdomsadfærd i almen praksis undersøges, herunder bl.a. effekten af diagnostisk screening for psykiske herunder funktionelle - lidelser og effekten af at efteruddanne de praktiserende læger i at behandle patienter med funktionelle lidelser. Projektet er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Forskningsenheden for Almen Medicin, Psykologisk Institut og Institut for Etnografi og Social Antropologi ved Aarhus Universitet. Tilknyttet til projektet er også et søsterprojekt i Vejle Amt. Der er til dette forskningsprojekt, tilknyttet nationale og internationale forskere, der fungerer konsulenter og vejledere for de Ph.d.-studier der har været under forberedelse i Endvidere er der indgået et samarbejde med WHO Assessment, Classification and Epidemiology Group om konkrete forskningsprojekter og afdelingen har fået status af WHODAS II Field Trial Centre. Der har været et meget tæt samarbejde med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet. Ud over flere fælles forskningsprojekter har dette bl.a. udmøntet sig i udviklingen af et videreuddannelsesprogram for praktiserende læger i behandlingen af funktionelle lidelser. Undervisnings- og foredragsvirksomheden har været omfattende og har levet op til intentionerne om tværfaglighed, idet den har været rettet mod diverse specialer inklusiv psykiatrien, praktiserende læger, læger inden for socialsektoren, psykologer, antropologer og sygeplejersker både inden for psykiatrien og somatikken etc. I forbindelse med opbygning af det interne videnskabelige miljø har der været arrangeret faste møder, hvor også eksterne gæsteforelæsere og undervisere har bidraget. Til disse møder har der været inviteret en bredere kreds af interesserede, og de har været velbesøgte. Dette er i tråd med enhedens intentioner om at blive et naturligt samlingspunkt for liaisonpsykiatrien, psykosomatikken og sundhedspsykologien i Danmark. Af samme grund har afdelingen oprettet en hjemmeside, som også indeholder links til andre relevante hjemmesider og databaser på området. Strategien for de kommende år vil følge de linjer, som er fastlagt i forbindelse med afdelingens oprettelse. Også de kommende år vil være præget af det store tværfaglige forskningsprojekt vedrørende funktionelle lidelser i almen praksis. Dette projekt er rettet mod primærsektoren og den høje forskningsaktivitet rettet mod denne sektor og det tætte samarbejde med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet vil blive forsøgt fastholdt. Herudover vil udvikling af og forsøg med en specialiseret behandling ved afdelingen af patienter med somatoforme lidelser i form af randomiserede kontrollerede forsøg have en høj prioritet. 5

6 Planlægningen af et sådant forskningsprojekt vil blive påbegyndt sidst på året med ansættelse af nye medarbejdere i de normerede stillinger. Af hensyn til etableringsomkostningerne har disse stillinger været holdt vakante i Et sådant behandlingsforsøg kræver at rammerne for det kliniske arbejde ved afdelingen vil blive fastlagt og en intern klinisk uddannelse af medarbejderne vil blive påbegyndt i år I et samarbejde med psykoterapeutisk afdeling E ved Psykiatrisk Hospital i Risskov er et gruppeterapeutisk behandlingsforsøg af patienter med udvalgte funktionelle lidelser under forberedelse. Herudover vil enheden holde sig åben overfor andre forskningsinitiativer, vendt mod den specialiserede hospitalssektor. Afdelingen deltager i forberedelsen af et EU-projekt som involverer flere europæisk centrer omkring udforskningen af biologiske markører (PET-scanning, elektrofysiologiske målinger, mv.) ved somatoforme lidelser. Projektet kræver, at også andre lokale samarbejdspartnere er interesserede i at indgå i projektet. Internt i enheden vil der blive lagt vægt på en udbygning af forskningsmiljøet og af de basale videnskabelige, forskningstekniske og administrative funktioner. F.eks. er det aftalt med Institut for Biostatistik, Aarhus Universitet, at der ansættes en biostatistiker i år Forskningsenheden vil komme til at indgå i det kommende Miljø for Folkesundhed, og enheden deltager i processen om udmøntningen af disse planer med dannelser af forskningsnetværk, mv. Der blev i 1999 indledt forhandlinger med Aarhus Universitetet om enhedens tilknytning til universitetet, og det er aftalt, at der i år 2000 oprettes et lektorat ved afdelingen. Der vil blive arbejdet hen imod at afdelingen bidrager til studenterundervisningen. En yderligere udnyttelse af det uddannelsesmæssige potentiale ved afdelingen er også aktuel i forhold til psykiatrien i øvrigt. 6

7 Organisatoriske forhold Forskningsenheden er finansieret af Århus Amt. Enheden ledes af forskningsleder (adm. overlæge), som refererer til en bestyrelse. Bestyrelsen er udpeget af og refererer til Aarhus Universitetshospitals ledelse. Forskningsenheden er beliggende på Århus Kommunehospital som varetager de basale driftsmæssige og administrative funktioner ved afdelingen. Fra år 2000 er enheden endvidere tilknyttet Århus Universitet igennem et nyoprettet lektorat. Forskningsenhedens bestyrelse består af: Forskningslederen for afdelingen, dr.med, Ph.d., Per Fink. Repræsentant for Århus Kommune Hospital, Cheflæge, Hans Peder Gravesen (konst. formand indtrådt ). Repræsentant for Århus Amts direktion, (ledig efter tidligere amtssygehusdirektør, Arne Rolighed, som var formand indtil ). Aarhus Universitetshospital, Psykiatriledelsen, Cheflæge, prof., dr. med., Niels Reisby,! / Cheflæge, dr. med. Per Jørgensen Repræsentant for Aarhus Universitetshospital, somatikken, prof. dr. med., Troels Stalin Jensen. Repræsentant for Aalborg Sygehus, overlæge, Heine Svarrer. Repræsentant for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, prof. dr.med., Raben Rosenberg, Repræsentant for Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, prof., dr. med., Bobby Zachariae. Repræsentant for Socialantropologisk Afdeling, Aarhus Universitet, lektor, Bjarke Paarup-Laursen. Repræsentant for Forskningsenheden/Institut for Almen Medicin, prof., Frede Olesen. Repræsentant for Århus Kommunes/Århus Amts socialmedicinske enheder, socialoverlæge, Mads Meldgaard. Sekretær for bestyrelsen, Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, sekretariatsleder, Anders Roed. 7

8 Medarbejdere Ordinært aflønnet videnskabeligt personale: Forskningsleder, adm. overlæge, dr. med, Ph.d., Per Fink. Enheden er normeret til 6 stillinger, inklusiv statistiker som vil blive ansat i løbet at år Fondslønnet videnskabeligt personale: Mag.art., forskningslektor, Jørgen Østergård Andersen Speciallæge i psykiatri, Tomas Toft Cand.psyk, Lisbeth Frostholm Speciallæge i almen medicin, Kaj Sparle Christensen Speciallæge i almen medicin, Jette Møller Nielsen Teknisk administrativt personale, fond eller ordinært aflønnet: Sekretær, cand.ling.merc., Monica Laigaard Madsen Lægesekretær, Susanne Bæk Lucht Lægesekretær, Tinna Lauritsen EDB-medarbejder, Nikolaj Bramsen (deltidsansat) Vedrørende løst tilknyttede ansatte henvises til afsnittet: Igangværende forskning. Klinisk funktion Afdelingen har ingen kliniske forpligtigelser, men af uddannelseshensyn er enkelte patienter i behandling i Afdelingen har i begrænset omfang givet råd og vejleding vedrørende konkrete patienter. 8

9 Igangværende forskning Huyse, F.J., Herzog, Lobo, A., Cardoso GMP., Rigatelli M., Fink,P., T Campos,R. Slaets,J.P.J. Lyons, J.S., Stiefel, F.C., Arolt V. Balogh, N. A Screening Instrument for the Detection of Psychosocial Risk Factors in Patients Admitted to General Hospital Wards. Fælleseuropæiske projekt der er udviklet under EU Biomed1-programmet. Fink P., Hansen M.S., Oxhøj M.L.. Screening for psychosocial risk factores among internal medical in- patients. Projektet er den danske del af ovennævnte projekt og er i Danmark et samarbejde mellem afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Fink P., Hansen M.S., Søndergård L. Screening for psychosocial risk factors in neurological patients. Projektet er et søsterprojekt til det ovennævnte projekt og er et samarbejde mellem, Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser og afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov. Hansen M.S.. Mental illness in medical in- patients. Ph.d.-projekt i forbindelse med det ovennævnte fælleseuropæiske projekt. Projektet er i Danmark et samarbejde mellem afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov (overlæge, dr.med, Munk-Jørgensen P.) og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, Ph.d., dr.med, Fink P.). Lynge I. Psykiske lidelser hos patienter i den primære sundhedstjeneste i Grønland. Afdeling for Psykiatrisk Demografi (overlæge, dr.med, Munk-Jørgensen P.), DIKE, sektion for Grønlandsforskning (prof. dr.med, Bjerregaard P. og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, Ph.d., dr.med, Fink P). Jørgensen C. Muskel- og skeletlidelser i almen praksis. Ph.d.-projekt ved Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet (prof., Olesen F.), i samarbejde med Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, dr.med., Ph.d., Fink P.). Vedsted P., Fink P., Olesen F., Munk-Jørgensen P. Psychological distress as a predictor of frequent attendance in family practice a cohort study. Projektet er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser samt afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov. 9

10 Vedsted P. Hyppige brugere i almen praksis behov for og effekt af intervention. Ph.d.-projekt ved Forskningsenheden for Almen medicin, Aarhus Universitet (Prof. Olesen F.), i samarbejde med Center for Epidemiologisk Grundforskning, Aarhus Universitet (overlæge, dr.med., Sørensen H.T.) samt Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, dr.med., Ph.d., Fink P.). Fink P., Olesen F., Paarup B., Zachariae B., Andersen J.Ø., Toft T., Frostholm L., Christensen K.S., Nielsen J.M. Forebyggelse af funktionelle lidelser og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd i almen praksis. Undersøgelsen er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet. Undersøgelsen er finansieret igennem en bevilling fra Forskningsrådene i forbindelse med det tværvidenskabelige forskningsprogram Sundhedsfremme og Forebyggelsesforskning, som er et program under Tværrådsligt program for Sundhedsforskning samt Kvalitetsudviklingsudvalget vedr. almen praksis i Århus Amt. I projektet indgår følgende delprojekter: Andersen J.Ø. Somatisering. En antropologisk undersøgelse af somatiserende patienters sygdomsopfattelse og disse patienters adfærd i interaktionen med behandlerne og med deres familienetværk. Andersen J.Ø. Medicinsk antropologisk feltarbejde i Sri Lanka. Sygdomsadfærd og sygdomsopfattelse (Illness Narratives) blandt Singhalesere og brugen af laboratorieundersøgelser (Medicinske Tests) i sundhedssystemet i Sri Lanka. Toft T. Behandling af somatiserende patienter i almen praksis. Et randomiseret, kontrolleret studie af resultater efter en multifacetteret behandling. Implementering af TERM-modellen (The extended Reattribution and Management Model) til somatisering. Christensen, K.S. Diagnostik af funktionelle lidelser i almen praksis. En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af diagnostisk hjælp. Frostholm L. Symptomperception ved funktionelle lidelser. Udvikling af spørgeskema til at belyse symptomopfattelse i en almen praksis population. 10

11 Nielsen J.M. Profil af de alment praktiserende lægers psykiatriske efteruddannelse i Århus Amt og association med ydelsesmønster. Üstin B. et al. The relative burden of different diseases on health care utilization (preliminary title). Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, ACE group, WHO, Forskningsenheden for Almen Medicin. Epping-Jordan J. et al. Messuring function in primary care patients by means of disability assesment scale. (preliminary title). Forskningsenheden for Funktionelle lidelser, ACE group, WHO, Forskningsenheden for Almen medicin. Rosendal M. Søsterprojekt i Vejle. Udredning og behandling af somatiserende patienter i almen praksis. Et interventionsstudie. Bedømmelsesopgaver Per Fink Bedømt Ph.d.-afhandling ved Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. 11

12 Videnskabelige publikationer Fink P., Ewald H., Jensen J., Engberg O.S., Sørensen L., Holm M., Munk- Jørgensen P. Screening for somatization and hypochondriasis in primary care and neurological inpatients. A 7-item scale for hypochondriasis and somatization. J Psychosom. Res. 1999; 46,3: Fink P., Engberg M., Sørensen L.,Holm M., Munk-Jørgensen, P. Somatization in Primary Care: Prevalence, Utilization of Health Care and GP Recognition. Psychosomatics 1999;40,4: Jørgensen C.K., Fink P., Olesen,F. Psychological distress among patients with muscoloskeletal illness in general practice. Psychosomatics (in press) Jørgensen C.K., Fink, P., Olesen F. Psychological distess and somatization as prognostic factores in patients with muscloskeletaql illlness in general practice. The Britis J of General Practic (in press) Huyse F.J., Lyons J.S., Stiefel F.C., Slaets J.P.J., de Jonge P., Fink P., Gans R.O.B., Guex P., Herzog T., Lobo A., Smith G.C., van Schijndel R.S. Intermed: A Method to Assess Health Service Needs. I. Development and Reliability. Gen. Hosp. Psych. 1999;21: Christensen K.S. Praktiserende lægers journalføring. Månedskrift for Praktiserende læger. Lægegern 1999;77:side Ikke-videnskabelige publikationer Fink P. Forebyggelse af funktionelle lidelser og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd i almen praksis. Medicus 1/99, 3-6. Christensen K. S. Information om forskningsprojekt i almen praksis. Medicus,

13 Poster Fink P., Hansen M.S., Søndergård L. Somatoform disorders among newly referred patients to a neurological department. APM 46 th annual meeting, New Orleans, USA 18-21/ Hansen M.S., Fink P., Oxhøj M.L. Psychiatric disorders in medical in-patients: Recognition, treatment status, and the association to severity of illness, and selfrated disability and health. APM 46 th annual meeting, New Orleans, USA 18-21/ Videnskabelige foredrag Fink P. Persistent Somatizers: Neglected Area of Out-Patient Liaison. XI World Congress of Psychiatry. Hamburg August 6-11, Fink P. Patienter med medicinske oförklarade symtom förekomst, diagnostik, kostnader. Foredrag ved Svenska Läkaresälskapets Riksstämma, Stockholm 30/11-2/12, Andersen J. Ø. Antropologiske perspektiver på postmoderne patienter. (Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet). 13

14 Foredrag og undervisning i øvrigt Per Fink Liaisonpsykiatri, 1. dags kursus ved Specialuddannelsen for Sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Århus. Funktionelle lidelser i Sundhedsvæsenet. Præsentation af ny forskningsenhed i Århus Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser og præsentation af nyt tværfagligt projekt i Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, Århus. Funktionelle lidelser, indlæg ved seminar, Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, Årslev Kro. Somatiserende tilstande, møde ved Sociallægeinstitutionen i Århus Amt. Funktionelle lidelser i almen praksis. Temaaften, Århus. Undervisning Tolvmandforeningen Esbjerg IV om somatisering. Undervisning Tolvmandforeningen i Sønderborg om somatisering del II. Somatisering i et sundhedspsykologisk perspektiv, undervisning på kursus for psykologstuderende ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Den somatiserende patient 1-dags kommunikationskursus, Lægekredsforeningen for Århus Amt: (2 kurser i 1999). Psykosomatiske problemer i almen praksis, indlæg ved temadag om menneskelige ressourcer set i en forskningsmæssig sammenhæng arrangeret af fonden vedrørende finansiering af forskning i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt. Somatiseringsbegrebet i relation til nyere forskning, undervisning ved temadag arrangeret af den Regionale Psykologforening for Jylland. Somatoforme tilstande. Diagnose og Behandling. Foredrag ved Dansk Psykiatrisk Selskab & Interessegruppe for Liaisonpsykiatri og Psykosomatisk Selskabsmøde, Rigshospitalet, København. Underviser på uddannelseskursus for supervisorer i TERM-modellen, Fuglsøcentret, Mols. 14

15 Kronisk somatisering patienter med somatiske symptomer uden organisk grundlag. Kursus ved Lægedage 99, København. Somatisering, foredrag ved Dansk Smerteforum, kursus i de nye smertesyndromer, København. 1-dags kurs om somatisering, Smerteklinikken, Rigshospitalet i København. Undervist på det obligatoriske delkursus integrerede behandlingsmetoder i den psykiatriske specialistuddannelse (U-kursus) - Liaisonpsykiatri (2 hold pr.år). Jørgen Østergård Andersen Somatiseringsfænomenet og studiet af funktionelle lidelser. (Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet). Formelle vejledingsopgaver Per Fink Læge, Merinder L., Aarhus Universitet, afdeling for psykiatrisk demografi. Ph.d.-projekt titlen: Impact of patient and relative education on knowledge, satisfaction with services and clinical outcome in schizophrenia. Læge, Jørgensen C., Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Medicin i Århus. Ph.d.-projekt med titlen: Patients with musculoskeletal illness in general practice. Læge, Vedsted P., Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Medicin i Århus Ph.d.-projekt med titlen: Hyppige brugere i almen praksis. Læge, Hansen M.S., Aarhus Universitet, afdeling for psykiatrisk demografi og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Ph.d.-projekt med titlen: Mental illness among medical inpatients. 15

16 Vejledning og rådgivning i øvrigt Per Fink Vejledt/vejleder for flere læger, psykologer og antropologer og andre faggrupper om påtænkte og igangværende forskningsprojekter. Jørgen Østergård Andersen Vejledt Landsforeningen L.E.V. i forbindelse med pilotundersøgelsen mødet mellem etniske minoritetsforældre til udviklingshæmmede børn og det danske velfærdssamfund. Kongresser, konferencer og lignende Per Fink II International Copenhagen Pain Symposium: Aspects of Chronic Pain, Copenhagen. World Congress of Psychosomatic Medicine, Athen. XI World Congress of Psychiatry Hamburg. The Academy of Psychosomatic Medicine 46 th annual meeting, New Orleans, USA. Workshop Dansk Smerteforum, København. Jørgen Østergård Andersen Humaniora ved Årtusindskiftet/Humanities at the Turn of the Millennium, Aarhus. 16

17 Arrangør/medarrangør af kurser Funktionelle lidelser i sundhedsvæsenet. Temadag for læger fra alle specialer. Arrangeret sammen med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet, Århus. Funktionelle lidelser i almen praksis. Temaaften for beslutningstagere og nøgle personer. Arrangeret sammen med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet, Århus. 3-dags træningskursus for supervisorer i TERM-modellen, Fuglsøcentret, Mols. Arrangeret sammen med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet, Århus. Humaniora ved Årtusindskiftet/Humanities at the Turn of the Millennium, Aarhus Universitet. (Jørgen Østergård Andersen). Kvalitativ Metodekursus: Interview-metoder i etnografisk feltarbejde. Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet, (Jørgen Østergård Andersen). Gæsteforelæsere Speciallæge i psykiatri og seniorforsker Peter Kjær Graugaard, Oslo Universitet: Kommunikation mellem læg og patient. Præsentation af et eksperiment, der undersøger betydningen af angstniveauet for emotionelle reaktioner. Professor, adm. overlæge, dr. med. Per Bech, Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Sygehus, Hillerød: Igangværende undersøgelse af well-being og kommentarer til FIP-projektet. Læge, Ph.d., Margareta Maunsbach, Silkeborg Sygehus: Kvalitative metoder og sundhedsvidenskab. Neuropsykolog, cand. psyk. Lise Ehlers: Sygdom som social konstruktion eksemplificeret ved en whiplash-case. Læge, Ph.d.-studerende Peter Vedsted: Hyppige brugere i almen praksis. Lektor Finn Olesen: Kropsmetaforer og sygdomsopfattelse et interviewstudie i almen praksis. Reader, consultant, Linda Gask, The reattribution Model. 17

18 Udvalgsarbejde, tillidserhverv og lignende Per Fink Formand for interessegruppe for psykosomatik og liaisonpsykiatri under Dansk Psykiatrisk Selskab. Medlem af Forberedelsesgruppen for oprettelse af en europæisk organisation for Konsultations- liaisonpsykiatere (EACLPP). Medlem af arbejdsgruppe for oprettelse af en Skandinavisk uddannelse i konsultationsliaison psykiatri. Medlem i visionsgruppen for Miljø for Folkesundhedsvidenskab. Tidsskriftopgaver Per Fink Referee-opgaver for: Ugeskrift for Læger, Nordisk Psykiatrisk Tidskrift, Journal of Psychosomatic Research, Psychosomatic, Acta Psychiatry Scandinavia, Psychosomatic Medicine. 18

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Indhold 2 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2000 og planer for 2001... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk

Læs mere

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt.

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt. Indhold 1 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2001 og planer for 2002... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk funktion... 7 Igangværende forskning... 8 Bedømmelsesopgaver...

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2007 - 2 - Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 KLINISK FUNKTION...7 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold 2 Indledning 2 Vision 2 Målsætninger 3 Strategi 4 Retning og fokus 5 Organisering 5 Økonomi 6 Sammenfatning 7 Bilag

Læs mere

Semesterrapport 2003-2 01.05.2003 31.08.2003. Organisation Personale. Publikationer (publicerede) Originale

Semesterrapport 2003-2 01.05.2003 31.08.2003. Organisation Personale. Publikationer (publicerede) Originale Semesterrapport 2003-2 01.05.2003 31.08.2003 Forskningsenheden for Almen Medicin, Århus Organisation Personale Henriette Schou Hansen er ansat pr. 1. august som forskningsstipendiat og skal arbejde med

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Afholdte kurser og foredrag

Afholdte kurser og foredrag Psykolog Eva Handest Cand. Psych og sexolog Afholdte kurser og foredrag 2010 Kvinders seksualliv og seksuel dysfunktion Foredragsaften i regi af GlaxoSmithKline 2009 Seksuel lyst og ulyst i vår tid Foredrag

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning Hans Jørgen Søgaard Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Overlæge Regionspsykiatrien Herning BAGGRUND Læge siden 1978 Arbejdet med psykiatri siden 1982/1978 Speciallæge i psykiatri

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Sommer 2011 Indledning Mennesker med alvorlig eller kronisk sygdom har øget risiko for at få en psykisk

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere