Årsberetning Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000"

Transkript

1 Årsberetning 1999 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1

2 Indhold Forord...2 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for Organisatoriske forhold...6 Medarbejdere...7 Igangværende forskning...8 Bedømmelsesopgaver...10 Videnskabelige publikationer...11 Poster...12 Videnskabelige foredrag...12 Foredrag og undervisning i øvrigt...13 Formelle vejledningsopgaver...14 Vejledning og rådgivning i øvrigt...15 Kongresser, konferencer og lignende...15 Arrangør/medarrangør af kurser...16 Gæsteforelæsere...16 Udvalgsarbejde, tillidserhverv og lignende...17 Tidsskriftopgaver...17 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri Århus Universitetshospital Barthsgade 5, Århus N 2

3 Forord Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri blev oprettet i foråret 1999 på initiativ af Århus Amt og Aarhus Universitetshospital med Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning som sekretariat. Funktionelle herunder somatoforme lidelser er hyppige og udgør en væsentlig økonomisk belastning for sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt og med dette initiativ udviser Århus Amt og Aarhus Universitetshospital villighed til at styrke indsatsen overfor denne ofte svært lidende patientgruppe. Forskningsenheden er den første af sin art i Danmark, og der findes kun enkelte sammenlignelige afdelinger på verdensplan. Initiativet skal således også ses i et nationalt og internationalt perspektiv. Enhedens målgruppe er patienter med funktionelle lidelser, dvs. tilstande hvor patienten er plaget af fysiske symptomer, som der ikke kan findes et tilstrækkeligt organisk grundlag for. Herudover vil enheden også mere generelt arbejde med sygdomsadfærd, psykologiske reaktioner på og komplikationer til fysiske sygdomme, læge-patient forholdet, etc. Enheden tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser, idet de ses såvel under en psykiatrisk/psykologisk, en somatisk, som en social synsvinkel. Enheden er først og fremmest en forskningsenhed, hvis hovedvirke falder inden for forskning, udvikling og uddannelse. Enheden har en mindre underordnet klinisk funktion, overvejende i tilknytning til konkrete forskningsprojekter. Alle aspekter af funktionelle lidelser er emnet for behandlings-, undervisnings- og forskningsindsatsen. Som forskningsemner kan nævnes behandlingsmetoder, herunder udvikling af reference- og uddannelsesprogrammer, sygdomsadfærd, coping, læge/patient forhold, patientuddannelse, compliance, organisation af sundhedsvæsenet og sundhedsøkonomi. Der lægges specielt vægt på randomiserede kontrollerede interventionsstudier. Enhedens virke retter sig både mod primær- og sygehussektoren, men også mod den sociale sektor. Enheden er baseret i Århus Amt, men vil også kunne indgå i konkrete forskningsprojekter og modtage patienter fra andre amter samt kunne deltage i internationale forskningsprojekter. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt 3

4 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for 2000 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri blev oprettet i foråret/sommeren 1999 med lederens ansættelse pr. 1. juni. Forud for oprettelsen er foretaget et stort udredningsarbejde, hvor der har været afholdt seminarer med deltagelse af repræsentanter for forskellige potentielle samarbejdspartnere og interessenter. Afdelingen skulle opbygges helt fra bunden og aktiviteterne i 1999 har været præget af dette. Der har været arbejde med at udmønte den organisatoriske og ledelsesmæssige struktur med ansvars- og kompetencefordelingen mellem forskningslederen, forskningsenhedens bestyrelse, universitetshospitalets ledelse, Århus Amt og Århus Kommunehospital. Ligeledes har der været arbejdet med at fastlægge de administrative rutiner internt på enheden og i relation til Århus Kommunehospital, som varetager de driftsunderstøttende funktioner for enheden. Der har været ydet en stor indsats fra alle involverede partnere herunder enhedens bestyrelse, Århus Amts forvaltning, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, Århus Kommunehospitals ledelse og administration og af enkelt personer. Samarbejde har været upåklageligt og inspirerende og enheden er blevet mødt med stor velvillighed og imødekommenhed fra alle sider. Den strukturmæssige indplacering under universitetshospitalet, imellem psykiatrien og somatikken er optimal set i forhold til afdelingens arbejdsområde, det tværfaglige aspekt og den mulige fremtidige kliniske funktion ved enheden. På den anden side indebærer strukturen en risiko for en isolering, specielt i forhold til det psykiatriske bagland, og en langsigtet løsning på dette problem er endnu ikke fundet. Enheden har i 1999 fungeret under stærkt interimistiske forhold pga. at ombygningen af Barthsgade 5 kom i gang med store forsinkelser. I 1999 har afdelingen således kun rådet over 2 2-værelses lejligheder som ikke var indrettet til kontorbrug, og da ombygningen af opgangen kom i gang gav det voldsomme støj- og støvgener. At afdelingen på trods af meget dårlige fysiske rammer alligevel har kunnet fungere, kan alene tilskrives det teknisk-/administrative og det videnskabelige personales pionerånd, og evne og velvillighed til at løse de mange praktiske problemer. Intentionerne bag forskningsenheden er at opbygge et tværfagligt forskningsmiljø af international standard med vægt på samarbejdet med andre forskningsmiljøer. Ud over forskning er der lagt vægt på formidling og undervisning samt på sigt opbygningen af en klinisk funktion. Behovet for en klinisk funktion er understreget af de mange henvendelser fra praktiserende læger, somatiske og psykiatriske afdelinger mfl., der ønsker at henvise patienter til vurdering eller til behandling. Som det vil fremgå af årsberetningen er afdelingen allerede på vej til leve op til mange af intentionerne. 4

5 Forskningsaktiviteterne har i 1999 været præget af, at forskningsenheden har haft hænderne fulde med at udføre et stort tværfagligt forskningsprojekt, hvor forskellige aspekter af funktionelle lidelser og sygdomsadfærd i almen praksis undersøges, herunder bl.a. effekten af diagnostisk screening for psykiske herunder funktionelle - lidelser og effekten af at efteruddanne de praktiserende læger i at behandle patienter med funktionelle lidelser. Projektet er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Forskningsenheden for Almen Medicin, Psykologisk Institut og Institut for Etnografi og Social Antropologi ved Aarhus Universitet. Tilknyttet til projektet er også et søsterprojekt i Vejle Amt. Der er til dette forskningsprojekt, tilknyttet nationale og internationale forskere, der fungerer konsulenter og vejledere for de Ph.d.-studier der har været under forberedelse i Endvidere er der indgået et samarbejde med WHO Assessment, Classification and Epidemiology Group om konkrete forskningsprojekter og afdelingen har fået status af WHODAS II Field Trial Centre. Der har været et meget tæt samarbejde med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet. Ud over flere fælles forskningsprojekter har dette bl.a. udmøntet sig i udviklingen af et videreuddannelsesprogram for praktiserende læger i behandlingen af funktionelle lidelser. Undervisnings- og foredragsvirksomheden har været omfattende og har levet op til intentionerne om tværfaglighed, idet den har været rettet mod diverse specialer inklusiv psykiatrien, praktiserende læger, læger inden for socialsektoren, psykologer, antropologer og sygeplejersker både inden for psykiatrien og somatikken etc. I forbindelse med opbygning af det interne videnskabelige miljø har der været arrangeret faste møder, hvor også eksterne gæsteforelæsere og undervisere har bidraget. Til disse møder har der været inviteret en bredere kreds af interesserede, og de har været velbesøgte. Dette er i tråd med enhedens intentioner om at blive et naturligt samlingspunkt for liaisonpsykiatrien, psykosomatikken og sundhedspsykologien i Danmark. Af samme grund har afdelingen oprettet en hjemmeside, som også indeholder links til andre relevante hjemmesider og databaser på området. Strategien for de kommende år vil følge de linjer, som er fastlagt i forbindelse med afdelingens oprettelse. Også de kommende år vil være præget af det store tværfaglige forskningsprojekt vedrørende funktionelle lidelser i almen praksis. Dette projekt er rettet mod primærsektoren og den høje forskningsaktivitet rettet mod denne sektor og det tætte samarbejde med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet vil blive forsøgt fastholdt. Herudover vil udvikling af og forsøg med en specialiseret behandling ved afdelingen af patienter med somatoforme lidelser i form af randomiserede kontrollerede forsøg have en høj prioritet. 5

6 Planlægningen af et sådant forskningsprojekt vil blive påbegyndt sidst på året med ansættelse af nye medarbejdere i de normerede stillinger. Af hensyn til etableringsomkostningerne har disse stillinger været holdt vakante i Et sådant behandlingsforsøg kræver at rammerne for det kliniske arbejde ved afdelingen vil blive fastlagt og en intern klinisk uddannelse af medarbejderne vil blive påbegyndt i år I et samarbejde med psykoterapeutisk afdeling E ved Psykiatrisk Hospital i Risskov er et gruppeterapeutisk behandlingsforsøg af patienter med udvalgte funktionelle lidelser under forberedelse. Herudover vil enheden holde sig åben overfor andre forskningsinitiativer, vendt mod den specialiserede hospitalssektor. Afdelingen deltager i forberedelsen af et EU-projekt som involverer flere europæisk centrer omkring udforskningen af biologiske markører (PET-scanning, elektrofysiologiske målinger, mv.) ved somatoforme lidelser. Projektet kræver, at også andre lokale samarbejdspartnere er interesserede i at indgå i projektet. Internt i enheden vil der blive lagt vægt på en udbygning af forskningsmiljøet og af de basale videnskabelige, forskningstekniske og administrative funktioner. F.eks. er det aftalt med Institut for Biostatistik, Aarhus Universitet, at der ansættes en biostatistiker i år Forskningsenheden vil komme til at indgå i det kommende Miljø for Folkesundhed, og enheden deltager i processen om udmøntningen af disse planer med dannelser af forskningsnetværk, mv. Der blev i 1999 indledt forhandlinger med Aarhus Universitetet om enhedens tilknytning til universitetet, og det er aftalt, at der i år 2000 oprettes et lektorat ved afdelingen. Der vil blive arbejdet hen imod at afdelingen bidrager til studenterundervisningen. En yderligere udnyttelse af det uddannelsesmæssige potentiale ved afdelingen er også aktuel i forhold til psykiatrien i øvrigt. 6

7 Organisatoriske forhold Forskningsenheden er finansieret af Århus Amt. Enheden ledes af forskningsleder (adm. overlæge), som refererer til en bestyrelse. Bestyrelsen er udpeget af og refererer til Aarhus Universitetshospitals ledelse. Forskningsenheden er beliggende på Århus Kommunehospital som varetager de basale driftsmæssige og administrative funktioner ved afdelingen. Fra år 2000 er enheden endvidere tilknyttet Århus Universitet igennem et nyoprettet lektorat. Forskningsenhedens bestyrelse består af: Forskningslederen for afdelingen, dr.med, Ph.d., Per Fink. Repræsentant for Århus Kommune Hospital, Cheflæge, Hans Peder Gravesen (konst. formand indtrådt ). Repræsentant for Århus Amts direktion, (ledig efter tidligere amtssygehusdirektør, Arne Rolighed, som var formand indtil ). Aarhus Universitetshospital, Psykiatriledelsen, Cheflæge, prof., dr. med., Niels Reisby,! / Cheflæge, dr. med. Per Jørgensen Repræsentant for Aarhus Universitetshospital, somatikken, prof. dr. med., Troels Stalin Jensen. Repræsentant for Aalborg Sygehus, overlæge, Heine Svarrer. Repræsentant for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, prof. dr.med., Raben Rosenberg, Repræsentant for Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, prof., dr. med., Bobby Zachariae. Repræsentant for Socialantropologisk Afdeling, Aarhus Universitet, lektor, Bjarke Paarup-Laursen. Repræsentant for Forskningsenheden/Institut for Almen Medicin, prof., Frede Olesen. Repræsentant for Århus Kommunes/Århus Amts socialmedicinske enheder, socialoverlæge, Mads Meldgaard. Sekretær for bestyrelsen, Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, sekretariatsleder, Anders Roed. 7

8 Medarbejdere Ordinært aflønnet videnskabeligt personale: Forskningsleder, adm. overlæge, dr. med, Ph.d., Per Fink. Enheden er normeret til 6 stillinger, inklusiv statistiker som vil blive ansat i løbet at år Fondslønnet videnskabeligt personale: Mag.art., forskningslektor, Jørgen Østergård Andersen Speciallæge i psykiatri, Tomas Toft Cand.psyk, Lisbeth Frostholm Speciallæge i almen medicin, Kaj Sparle Christensen Speciallæge i almen medicin, Jette Møller Nielsen Teknisk administrativt personale, fond eller ordinært aflønnet: Sekretær, cand.ling.merc., Monica Laigaard Madsen Lægesekretær, Susanne Bæk Lucht Lægesekretær, Tinna Lauritsen EDB-medarbejder, Nikolaj Bramsen (deltidsansat) Vedrørende løst tilknyttede ansatte henvises til afsnittet: Igangværende forskning. Klinisk funktion Afdelingen har ingen kliniske forpligtigelser, men af uddannelseshensyn er enkelte patienter i behandling i Afdelingen har i begrænset omfang givet råd og vejleding vedrørende konkrete patienter. 8

9 Igangværende forskning Huyse, F.J., Herzog, Lobo, A., Cardoso GMP., Rigatelli M., Fink,P., T Campos,R. Slaets,J.P.J. Lyons, J.S., Stiefel, F.C., Arolt V. Balogh, N. A Screening Instrument for the Detection of Psychosocial Risk Factors in Patients Admitted to General Hospital Wards. Fælleseuropæiske projekt der er udviklet under EU Biomed1-programmet. Fink P., Hansen M.S., Oxhøj M.L.. Screening for psychosocial risk factores among internal medical in- patients. Projektet er den danske del af ovennævnte projekt og er i Danmark et samarbejde mellem afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Fink P., Hansen M.S., Søndergård L. Screening for psychosocial risk factors in neurological patients. Projektet er et søsterprojekt til det ovennævnte projekt og er et samarbejde mellem, Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser og afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov. Hansen M.S.. Mental illness in medical in- patients. Ph.d.-projekt i forbindelse med det ovennævnte fælleseuropæiske projekt. Projektet er i Danmark et samarbejde mellem afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov (overlæge, dr.med, Munk-Jørgensen P.) og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, Ph.d., dr.med, Fink P.). Lynge I. Psykiske lidelser hos patienter i den primære sundhedstjeneste i Grønland. Afdeling for Psykiatrisk Demografi (overlæge, dr.med, Munk-Jørgensen P.), DIKE, sektion for Grønlandsforskning (prof. dr.med, Bjerregaard P. og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, Ph.d., dr.med, Fink P). Jørgensen C. Muskel- og skeletlidelser i almen praksis. Ph.d.-projekt ved Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet (prof., Olesen F.), i samarbejde med Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, dr.med., Ph.d., Fink P.). Vedsted P., Fink P., Olesen F., Munk-Jørgensen P. Psychological distress as a predictor of frequent attendance in family practice a cohort study. Projektet er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser samt afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov. 9

10 Vedsted P. Hyppige brugere i almen praksis behov for og effekt af intervention. Ph.d.-projekt ved Forskningsenheden for Almen medicin, Aarhus Universitet (Prof. Olesen F.), i samarbejde med Center for Epidemiologisk Grundforskning, Aarhus Universitet (overlæge, dr.med., Sørensen H.T.) samt Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, dr.med., Ph.d., Fink P.). Fink P., Olesen F., Paarup B., Zachariae B., Andersen J.Ø., Toft T., Frostholm L., Christensen K.S., Nielsen J.M. Forebyggelse af funktionelle lidelser og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd i almen praksis. Undersøgelsen er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet. Undersøgelsen er finansieret igennem en bevilling fra Forskningsrådene i forbindelse med det tværvidenskabelige forskningsprogram Sundhedsfremme og Forebyggelsesforskning, som er et program under Tværrådsligt program for Sundhedsforskning samt Kvalitetsudviklingsudvalget vedr. almen praksis i Århus Amt. I projektet indgår følgende delprojekter: Andersen J.Ø. Somatisering. En antropologisk undersøgelse af somatiserende patienters sygdomsopfattelse og disse patienters adfærd i interaktionen med behandlerne og med deres familienetværk. Andersen J.Ø. Medicinsk antropologisk feltarbejde i Sri Lanka. Sygdomsadfærd og sygdomsopfattelse (Illness Narratives) blandt Singhalesere og brugen af laboratorieundersøgelser (Medicinske Tests) i sundhedssystemet i Sri Lanka. Toft T. Behandling af somatiserende patienter i almen praksis. Et randomiseret, kontrolleret studie af resultater efter en multifacetteret behandling. Implementering af TERM-modellen (The extended Reattribution and Management Model) til somatisering. Christensen, K.S. Diagnostik af funktionelle lidelser i almen praksis. En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af diagnostisk hjælp. Frostholm L. Symptomperception ved funktionelle lidelser. Udvikling af spørgeskema til at belyse symptomopfattelse i en almen praksis population. 10

11 Nielsen J.M. Profil af de alment praktiserende lægers psykiatriske efteruddannelse i Århus Amt og association med ydelsesmønster. Üstin B. et al. The relative burden of different diseases on health care utilization (preliminary title). Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, ACE group, WHO, Forskningsenheden for Almen Medicin. Epping-Jordan J. et al. Messuring function in primary care patients by means of disability assesment scale. (preliminary title). Forskningsenheden for Funktionelle lidelser, ACE group, WHO, Forskningsenheden for Almen medicin. Rosendal M. Søsterprojekt i Vejle. Udredning og behandling af somatiserende patienter i almen praksis. Et interventionsstudie. Bedømmelsesopgaver Per Fink Bedømt Ph.d.-afhandling ved Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. 11

12 Videnskabelige publikationer Fink P., Ewald H., Jensen J., Engberg O.S., Sørensen L., Holm M., Munk- Jørgensen P. Screening for somatization and hypochondriasis in primary care and neurological inpatients. A 7-item scale for hypochondriasis and somatization. J Psychosom. Res. 1999; 46,3: Fink P., Engberg M., Sørensen L.,Holm M., Munk-Jørgensen, P. Somatization in Primary Care: Prevalence, Utilization of Health Care and GP Recognition. Psychosomatics 1999;40,4: Jørgensen C.K., Fink P., Olesen,F. Psychological distress among patients with muscoloskeletal illness in general practice. Psychosomatics (in press) Jørgensen C.K., Fink, P., Olesen F. Psychological distess and somatization as prognostic factores in patients with muscloskeletaql illlness in general practice. The Britis J of General Practic (in press) Huyse F.J., Lyons J.S., Stiefel F.C., Slaets J.P.J., de Jonge P., Fink P., Gans R.O.B., Guex P., Herzog T., Lobo A., Smith G.C., van Schijndel R.S. Intermed: A Method to Assess Health Service Needs. I. Development and Reliability. Gen. Hosp. Psych. 1999;21: Christensen K.S. Praktiserende lægers journalføring. Månedskrift for Praktiserende læger. Lægegern 1999;77:side Ikke-videnskabelige publikationer Fink P. Forebyggelse af funktionelle lidelser og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd i almen praksis. Medicus 1/99, 3-6. Christensen K. S. Information om forskningsprojekt i almen praksis. Medicus,

13 Poster Fink P., Hansen M.S., Søndergård L. Somatoform disorders among newly referred patients to a neurological department. APM 46 th annual meeting, New Orleans, USA 18-21/ Hansen M.S., Fink P., Oxhøj M.L. Psychiatric disorders in medical in-patients: Recognition, treatment status, and the association to severity of illness, and selfrated disability and health. APM 46 th annual meeting, New Orleans, USA 18-21/ Videnskabelige foredrag Fink P. Persistent Somatizers: Neglected Area of Out-Patient Liaison. XI World Congress of Psychiatry. Hamburg August 6-11, Fink P. Patienter med medicinske oförklarade symtom förekomst, diagnostik, kostnader. Foredrag ved Svenska Läkaresälskapets Riksstämma, Stockholm 30/11-2/12, Andersen J. Ø. Antropologiske perspektiver på postmoderne patienter. (Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet). 13

14 Foredrag og undervisning i øvrigt Per Fink Liaisonpsykiatri, 1. dags kursus ved Specialuddannelsen for Sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Århus. Funktionelle lidelser i Sundhedsvæsenet. Præsentation af ny forskningsenhed i Århus Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser og præsentation af nyt tværfagligt projekt i Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, Århus. Funktionelle lidelser, indlæg ved seminar, Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, Årslev Kro. Somatiserende tilstande, møde ved Sociallægeinstitutionen i Århus Amt. Funktionelle lidelser i almen praksis. Temaaften, Århus. Undervisning Tolvmandforeningen Esbjerg IV om somatisering. Undervisning Tolvmandforeningen i Sønderborg om somatisering del II. Somatisering i et sundhedspsykologisk perspektiv, undervisning på kursus for psykologstuderende ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Den somatiserende patient 1-dags kommunikationskursus, Lægekredsforeningen for Århus Amt: (2 kurser i 1999). Psykosomatiske problemer i almen praksis, indlæg ved temadag om menneskelige ressourcer set i en forskningsmæssig sammenhæng arrangeret af fonden vedrørende finansiering af forskning i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt. Somatiseringsbegrebet i relation til nyere forskning, undervisning ved temadag arrangeret af den Regionale Psykologforening for Jylland. Somatoforme tilstande. Diagnose og Behandling. Foredrag ved Dansk Psykiatrisk Selskab & Interessegruppe for Liaisonpsykiatri og Psykosomatisk Selskabsmøde, Rigshospitalet, København. Underviser på uddannelseskursus for supervisorer i TERM-modellen, Fuglsøcentret, Mols. 14

15 Kronisk somatisering patienter med somatiske symptomer uden organisk grundlag. Kursus ved Lægedage 99, København. Somatisering, foredrag ved Dansk Smerteforum, kursus i de nye smertesyndromer, København. 1-dags kurs om somatisering, Smerteklinikken, Rigshospitalet i København. Undervist på det obligatoriske delkursus integrerede behandlingsmetoder i den psykiatriske specialistuddannelse (U-kursus) - Liaisonpsykiatri (2 hold pr.år). Jørgen Østergård Andersen Somatiseringsfænomenet og studiet af funktionelle lidelser. (Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet). Formelle vejledingsopgaver Per Fink Læge, Merinder L., Aarhus Universitet, afdeling for psykiatrisk demografi. Ph.d.-projekt titlen: Impact of patient and relative education on knowledge, satisfaction with services and clinical outcome in schizophrenia. Læge, Jørgensen C., Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Medicin i Århus. Ph.d.-projekt med titlen: Patients with musculoskeletal illness in general practice. Læge, Vedsted P., Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Medicin i Århus Ph.d.-projekt med titlen: Hyppige brugere i almen praksis. Læge, Hansen M.S., Aarhus Universitet, afdeling for psykiatrisk demografi og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Ph.d.-projekt med titlen: Mental illness among medical inpatients. 15

16 Vejledning og rådgivning i øvrigt Per Fink Vejledt/vejleder for flere læger, psykologer og antropologer og andre faggrupper om påtænkte og igangværende forskningsprojekter. Jørgen Østergård Andersen Vejledt Landsforeningen L.E.V. i forbindelse med pilotundersøgelsen mødet mellem etniske minoritetsforældre til udviklingshæmmede børn og det danske velfærdssamfund. Kongresser, konferencer og lignende Per Fink II International Copenhagen Pain Symposium: Aspects of Chronic Pain, Copenhagen. World Congress of Psychosomatic Medicine, Athen. XI World Congress of Psychiatry Hamburg. The Academy of Psychosomatic Medicine 46 th annual meeting, New Orleans, USA. Workshop Dansk Smerteforum, København. Jørgen Østergård Andersen Humaniora ved Årtusindskiftet/Humanities at the Turn of the Millennium, Aarhus. 16

17 Arrangør/medarrangør af kurser Funktionelle lidelser i sundhedsvæsenet. Temadag for læger fra alle specialer. Arrangeret sammen med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet, Århus. Funktionelle lidelser i almen praksis. Temaaften for beslutningstagere og nøgle personer. Arrangeret sammen med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet, Århus. 3-dags træningskursus for supervisorer i TERM-modellen, Fuglsøcentret, Mols. Arrangeret sammen med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet, Århus. Humaniora ved Årtusindskiftet/Humanities at the Turn of the Millennium, Aarhus Universitet. (Jørgen Østergård Andersen). Kvalitativ Metodekursus: Interview-metoder i etnografisk feltarbejde. Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet, (Jørgen Østergård Andersen). Gæsteforelæsere Speciallæge i psykiatri og seniorforsker Peter Kjær Graugaard, Oslo Universitet: Kommunikation mellem læg og patient. Præsentation af et eksperiment, der undersøger betydningen af angstniveauet for emotionelle reaktioner. Professor, adm. overlæge, dr. med. Per Bech, Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Sygehus, Hillerød: Igangværende undersøgelse af well-being og kommentarer til FIP-projektet. Læge, Ph.d., Margareta Maunsbach, Silkeborg Sygehus: Kvalitative metoder og sundhedsvidenskab. Neuropsykolog, cand. psyk. Lise Ehlers: Sygdom som social konstruktion eksemplificeret ved en whiplash-case. Læge, Ph.d.-studerende Peter Vedsted: Hyppige brugere i almen praksis. Lektor Finn Olesen: Kropsmetaforer og sygdomsopfattelse et interviewstudie i almen praksis. Reader, consultant, Linda Gask, The reattribution Model. 17

18 Udvalgsarbejde, tillidserhverv og lignende Per Fink Formand for interessegruppe for psykosomatik og liaisonpsykiatri under Dansk Psykiatrisk Selskab. Medlem af Forberedelsesgruppen for oprettelse af en europæisk organisation for Konsultations- liaisonpsykiatere (EACLPP). Medlem af arbejdsgruppe for oprettelse af en Skandinavisk uddannelse i konsultationsliaison psykiatri. Medlem i visionsgruppen for Miljø for Folkesundhedsvidenskab. Tidsskriftopgaver Per Fink Referee-opgaver for: Ugeskrift for Læger, Nordisk Psykiatrisk Tidskrift, Journal of Psychosomatic Research, Psychosomatic, Acta Psychiatry Scandinavia, Psychosomatic Medicine. 18

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Indhold 2 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2000 og planer for 2001... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk

Læs mere

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt.

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt. Indhold 1 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2001 og planer for 2002... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk funktion... 7 Igangværende forskning... 8 Bedømmelsesopgaver...

Læs mere

Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri

Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri Årsberetning 2003 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION...

Læs mere

FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER... 10 BØGER OG BOGKAPITLER...

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Lederforum for Medicinsk Sundhedsforskning 11. november 2011 Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Susanne Reventlow, MD, Dr. Med. Sci. Forskningsleder, adj.

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Det er på tide at tage de funktionelle lidelser alvorligt

Det er på tide at tage de funktionelle lidelser alvorligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 55 Offentligt 1 1. november 2016 Til Sundheds- og Ældreministeren Folketingets sundheds- og ældreudvalg Danske Regioner KL Det er på tide at tage de

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER SØREN KJÆRGAARD INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS FACULTY OF HEALTH SCIENCES præsen TATION 1 HVORFOR SKAL VI ENGAGERE OS I ET SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE? Kommunerne

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Teoretisk oplæg og demonstration Kommunikationsmodul specialleuddannelsen

Læs mere

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark Status 2009, Danmark Historien kort Ud af skyggen? Take home message Take-home message Forskningsenheder!!

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk N O T A T j.nr. 7-203-01-85/1/CHH Oplæg til det videre arbejde med struktur for patienter med kronisk træthedssyndrom/cfs/me (CFS) Baggrund nedsatte medio 2008 i forlængelse af specialeplanlægningsarbejdet

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB 1 ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi, SDU. Introduktion 2 Rikke Holm Bramsen, Cand. Psych. Post doc. ved Institut for Psykologi, SDU i

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Peter Vedsted Professor Center for i Cancerdiagnostik i Praksis CaP Aarhus University Viborg 1.11.11 Plan Peter:

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke?

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed 1964-2016 Oplæg i Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Regionalt seminar om etniske minoriteter

Regionalt seminar om etniske minoriteter Regionalt seminar om etniske minoriteter Tirsdag den 8. september 2009 Direktør, speciallæge Peder Jest Odense Universitetshospital Patientprincippet At vi til enhver tid kan tilbyde vores patienter den

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv Lige sundhed blandt mænd og kvinder -Set fra et almen praksis perspektiv Lektor, læge, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering Syddansk Universitet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d. studie - I relation til MAST Metode Effektmål Resultater Patient@home, Middelfart den

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet [1] BAGGRUND Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er en forsknings- og undervisningsenhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL

Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL KOL Kompetencecenters Konference 10 december 2015 Margrethe Smidth, PT, MSc, PhD I DAG Baggrund Udfordringen

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere