Årsberetning Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000"

Transkript

1 Årsberetning 1999 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1

2 Indhold Forord...2 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for Organisatoriske forhold...6 Medarbejdere...7 Igangværende forskning...8 Bedømmelsesopgaver...10 Videnskabelige publikationer...11 Poster...12 Videnskabelige foredrag...12 Foredrag og undervisning i øvrigt...13 Formelle vejledningsopgaver...14 Vejledning og rådgivning i øvrigt...15 Kongresser, konferencer og lignende...15 Arrangør/medarrangør af kurser...16 Gæsteforelæsere...16 Udvalgsarbejde, tillidserhverv og lignende...17 Tidsskriftopgaver...17 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri Århus Universitetshospital Barthsgade 5, Århus N 2

3 Forord Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri blev oprettet i foråret 1999 på initiativ af Århus Amt og Aarhus Universitetshospital med Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning som sekretariat. Funktionelle herunder somatoforme lidelser er hyppige og udgør en væsentlig økonomisk belastning for sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt og med dette initiativ udviser Århus Amt og Aarhus Universitetshospital villighed til at styrke indsatsen overfor denne ofte svært lidende patientgruppe. Forskningsenheden er den første af sin art i Danmark, og der findes kun enkelte sammenlignelige afdelinger på verdensplan. Initiativet skal således også ses i et nationalt og internationalt perspektiv. Enhedens målgruppe er patienter med funktionelle lidelser, dvs. tilstande hvor patienten er plaget af fysiske symptomer, som der ikke kan findes et tilstrækkeligt organisk grundlag for. Herudover vil enheden også mere generelt arbejde med sygdomsadfærd, psykologiske reaktioner på og komplikationer til fysiske sygdomme, læge-patient forholdet, etc. Enheden tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser, idet de ses såvel under en psykiatrisk/psykologisk, en somatisk, som en social synsvinkel. Enheden er først og fremmest en forskningsenhed, hvis hovedvirke falder inden for forskning, udvikling og uddannelse. Enheden har en mindre underordnet klinisk funktion, overvejende i tilknytning til konkrete forskningsprojekter. Alle aspekter af funktionelle lidelser er emnet for behandlings-, undervisnings- og forskningsindsatsen. Som forskningsemner kan nævnes behandlingsmetoder, herunder udvikling af reference- og uddannelsesprogrammer, sygdomsadfærd, coping, læge/patient forhold, patientuddannelse, compliance, organisation af sundhedsvæsenet og sundhedsøkonomi. Der lægges specielt vægt på randomiserede kontrollerede interventionsstudier. Enhedens virke retter sig både mod primær- og sygehussektoren, men også mod den sociale sektor. Enheden er baseret i Århus Amt, men vil også kunne indgå i konkrete forskningsprojekter og modtage patienter fra andre amter samt kunne deltage i internationale forskningsprojekter. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt 3

4 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for 2000 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri blev oprettet i foråret/sommeren 1999 med lederens ansættelse pr. 1. juni. Forud for oprettelsen er foretaget et stort udredningsarbejde, hvor der har været afholdt seminarer med deltagelse af repræsentanter for forskellige potentielle samarbejdspartnere og interessenter. Afdelingen skulle opbygges helt fra bunden og aktiviteterne i 1999 har været præget af dette. Der har været arbejde med at udmønte den organisatoriske og ledelsesmæssige struktur med ansvars- og kompetencefordelingen mellem forskningslederen, forskningsenhedens bestyrelse, universitetshospitalets ledelse, Århus Amt og Århus Kommunehospital. Ligeledes har der været arbejdet med at fastlægge de administrative rutiner internt på enheden og i relation til Århus Kommunehospital, som varetager de driftsunderstøttende funktioner for enheden. Der har været ydet en stor indsats fra alle involverede partnere herunder enhedens bestyrelse, Århus Amts forvaltning, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, Århus Kommunehospitals ledelse og administration og af enkelt personer. Samarbejde har været upåklageligt og inspirerende og enheden er blevet mødt med stor velvillighed og imødekommenhed fra alle sider. Den strukturmæssige indplacering under universitetshospitalet, imellem psykiatrien og somatikken er optimal set i forhold til afdelingens arbejdsområde, det tværfaglige aspekt og den mulige fremtidige kliniske funktion ved enheden. På den anden side indebærer strukturen en risiko for en isolering, specielt i forhold til det psykiatriske bagland, og en langsigtet løsning på dette problem er endnu ikke fundet. Enheden har i 1999 fungeret under stærkt interimistiske forhold pga. at ombygningen af Barthsgade 5 kom i gang med store forsinkelser. I 1999 har afdelingen således kun rådet over 2 2-værelses lejligheder som ikke var indrettet til kontorbrug, og da ombygningen af opgangen kom i gang gav det voldsomme støj- og støvgener. At afdelingen på trods af meget dårlige fysiske rammer alligevel har kunnet fungere, kan alene tilskrives det teknisk-/administrative og det videnskabelige personales pionerånd, og evne og velvillighed til at løse de mange praktiske problemer. Intentionerne bag forskningsenheden er at opbygge et tværfagligt forskningsmiljø af international standard med vægt på samarbejdet med andre forskningsmiljøer. Ud over forskning er der lagt vægt på formidling og undervisning samt på sigt opbygningen af en klinisk funktion. Behovet for en klinisk funktion er understreget af de mange henvendelser fra praktiserende læger, somatiske og psykiatriske afdelinger mfl., der ønsker at henvise patienter til vurdering eller til behandling. Som det vil fremgå af årsberetningen er afdelingen allerede på vej til leve op til mange af intentionerne. 4

5 Forskningsaktiviteterne har i 1999 været præget af, at forskningsenheden har haft hænderne fulde med at udføre et stort tværfagligt forskningsprojekt, hvor forskellige aspekter af funktionelle lidelser og sygdomsadfærd i almen praksis undersøges, herunder bl.a. effekten af diagnostisk screening for psykiske herunder funktionelle - lidelser og effekten af at efteruddanne de praktiserende læger i at behandle patienter med funktionelle lidelser. Projektet er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Forskningsenheden for Almen Medicin, Psykologisk Institut og Institut for Etnografi og Social Antropologi ved Aarhus Universitet. Tilknyttet til projektet er også et søsterprojekt i Vejle Amt. Der er til dette forskningsprojekt, tilknyttet nationale og internationale forskere, der fungerer konsulenter og vejledere for de Ph.d.-studier der har været under forberedelse i Endvidere er der indgået et samarbejde med WHO Assessment, Classification and Epidemiology Group om konkrete forskningsprojekter og afdelingen har fået status af WHODAS II Field Trial Centre. Der har været et meget tæt samarbejde med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet. Ud over flere fælles forskningsprojekter har dette bl.a. udmøntet sig i udviklingen af et videreuddannelsesprogram for praktiserende læger i behandlingen af funktionelle lidelser. Undervisnings- og foredragsvirksomheden har været omfattende og har levet op til intentionerne om tværfaglighed, idet den har været rettet mod diverse specialer inklusiv psykiatrien, praktiserende læger, læger inden for socialsektoren, psykologer, antropologer og sygeplejersker både inden for psykiatrien og somatikken etc. I forbindelse med opbygning af det interne videnskabelige miljø har der været arrangeret faste møder, hvor også eksterne gæsteforelæsere og undervisere har bidraget. Til disse møder har der været inviteret en bredere kreds af interesserede, og de har været velbesøgte. Dette er i tråd med enhedens intentioner om at blive et naturligt samlingspunkt for liaisonpsykiatrien, psykosomatikken og sundhedspsykologien i Danmark. Af samme grund har afdelingen oprettet en hjemmeside, som også indeholder links til andre relevante hjemmesider og databaser på området. Strategien for de kommende år vil følge de linjer, som er fastlagt i forbindelse med afdelingens oprettelse. Også de kommende år vil være præget af det store tværfaglige forskningsprojekt vedrørende funktionelle lidelser i almen praksis. Dette projekt er rettet mod primærsektoren og den høje forskningsaktivitet rettet mod denne sektor og det tætte samarbejde med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet vil blive forsøgt fastholdt. Herudover vil udvikling af og forsøg med en specialiseret behandling ved afdelingen af patienter med somatoforme lidelser i form af randomiserede kontrollerede forsøg have en høj prioritet. 5

6 Planlægningen af et sådant forskningsprojekt vil blive påbegyndt sidst på året med ansættelse af nye medarbejdere i de normerede stillinger. Af hensyn til etableringsomkostningerne har disse stillinger været holdt vakante i Et sådant behandlingsforsøg kræver at rammerne for det kliniske arbejde ved afdelingen vil blive fastlagt og en intern klinisk uddannelse af medarbejderne vil blive påbegyndt i år I et samarbejde med psykoterapeutisk afdeling E ved Psykiatrisk Hospital i Risskov er et gruppeterapeutisk behandlingsforsøg af patienter med udvalgte funktionelle lidelser under forberedelse. Herudover vil enheden holde sig åben overfor andre forskningsinitiativer, vendt mod den specialiserede hospitalssektor. Afdelingen deltager i forberedelsen af et EU-projekt som involverer flere europæisk centrer omkring udforskningen af biologiske markører (PET-scanning, elektrofysiologiske målinger, mv.) ved somatoforme lidelser. Projektet kræver, at også andre lokale samarbejdspartnere er interesserede i at indgå i projektet. Internt i enheden vil der blive lagt vægt på en udbygning af forskningsmiljøet og af de basale videnskabelige, forskningstekniske og administrative funktioner. F.eks. er det aftalt med Institut for Biostatistik, Aarhus Universitet, at der ansættes en biostatistiker i år Forskningsenheden vil komme til at indgå i det kommende Miljø for Folkesundhed, og enheden deltager i processen om udmøntningen af disse planer med dannelser af forskningsnetværk, mv. Der blev i 1999 indledt forhandlinger med Aarhus Universitetet om enhedens tilknytning til universitetet, og det er aftalt, at der i år 2000 oprettes et lektorat ved afdelingen. Der vil blive arbejdet hen imod at afdelingen bidrager til studenterundervisningen. En yderligere udnyttelse af det uddannelsesmæssige potentiale ved afdelingen er også aktuel i forhold til psykiatrien i øvrigt. 6

7 Organisatoriske forhold Forskningsenheden er finansieret af Århus Amt. Enheden ledes af forskningsleder (adm. overlæge), som refererer til en bestyrelse. Bestyrelsen er udpeget af og refererer til Aarhus Universitetshospitals ledelse. Forskningsenheden er beliggende på Århus Kommunehospital som varetager de basale driftsmæssige og administrative funktioner ved afdelingen. Fra år 2000 er enheden endvidere tilknyttet Århus Universitet igennem et nyoprettet lektorat. Forskningsenhedens bestyrelse består af: Forskningslederen for afdelingen, dr.med, Ph.d., Per Fink. Repræsentant for Århus Kommune Hospital, Cheflæge, Hans Peder Gravesen (konst. formand indtrådt ). Repræsentant for Århus Amts direktion, (ledig efter tidligere amtssygehusdirektør, Arne Rolighed, som var formand indtil ). Aarhus Universitetshospital, Psykiatriledelsen, Cheflæge, prof., dr. med., Niels Reisby,! / Cheflæge, dr. med. Per Jørgensen Repræsentant for Aarhus Universitetshospital, somatikken, prof. dr. med., Troels Stalin Jensen. Repræsentant for Aalborg Sygehus, overlæge, Heine Svarrer. Repræsentant for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, prof. dr.med., Raben Rosenberg, Repræsentant for Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, prof., dr. med., Bobby Zachariae. Repræsentant for Socialantropologisk Afdeling, Aarhus Universitet, lektor, Bjarke Paarup-Laursen. Repræsentant for Forskningsenheden/Institut for Almen Medicin, prof., Frede Olesen. Repræsentant for Århus Kommunes/Århus Amts socialmedicinske enheder, socialoverlæge, Mads Meldgaard. Sekretær for bestyrelsen, Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, sekretariatsleder, Anders Roed. 7

8 Medarbejdere Ordinært aflønnet videnskabeligt personale: Forskningsleder, adm. overlæge, dr. med, Ph.d., Per Fink. Enheden er normeret til 6 stillinger, inklusiv statistiker som vil blive ansat i løbet at år Fondslønnet videnskabeligt personale: Mag.art., forskningslektor, Jørgen Østergård Andersen Speciallæge i psykiatri, Tomas Toft Cand.psyk, Lisbeth Frostholm Speciallæge i almen medicin, Kaj Sparle Christensen Speciallæge i almen medicin, Jette Møller Nielsen Teknisk administrativt personale, fond eller ordinært aflønnet: Sekretær, cand.ling.merc., Monica Laigaard Madsen Lægesekretær, Susanne Bæk Lucht Lægesekretær, Tinna Lauritsen EDB-medarbejder, Nikolaj Bramsen (deltidsansat) Vedrørende løst tilknyttede ansatte henvises til afsnittet: Igangværende forskning. Klinisk funktion Afdelingen har ingen kliniske forpligtigelser, men af uddannelseshensyn er enkelte patienter i behandling i Afdelingen har i begrænset omfang givet råd og vejleding vedrørende konkrete patienter. 8

9 Igangværende forskning Huyse, F.J., Herzog, Lobo, A., Cardoso GMP., Rigatelli M., Fink,P., T Campos,R. Slaets,J.P.J. Lyons, J.S., Stiefel, F.C., Arolt V. Balogh, N. A Screening Instrument for the Detection of Psychosocial Risk Factors in Patients Admitted to General Hospital Wards. Fælleseuropæiske projekt der er udviklet under EU Biomed1-programmet. Fink P., Hansen M.S., Oxhøj M.L.. Screening for psychosocial risk factores among internal medical in- patients. Projektet er den danske del af ovennævnte projekt og er i Danmark et samarbejde mellem afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Fink P., Hansen M.S., Søndergård L. Screening for psychosocial risk factors in neurological patients. Projektet er et søsterprojekt til det ovennævnte projekt og er et samarbejde mellem, Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser og afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov. Hansen M.S.. Mental illness in medical in- patients. Ph.d.-projekt i forbindelse med det ovennævnte fælleseuropæiske projekt. Projektet er i Danmark et samarbejde mellem afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov (overlæge, dr.med, Munk-Jørgensen P.) og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, Ph.d., dr.med, Fink P.). Lynge I. Psykiske lidelser hos patienter i den primære sundhedstjeneste i Grønland. Afdeling for Psykiatrisk Demografi (overlæge, dr.med, Munk-Jørgensen P.), DIKE, sektion for Grønlandsforskning (prof. dr.med, Bjerregaard P. og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, Ph.d., dr.med, Fink P). Jørgensen C. Muskel- og skeletlidelser i almen praksis. Ph.d.-projekt ved Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet (prof., Olesen F.), i samarbejde med Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, dr.med., Ph.d., Fink P.). Vedsted P., Fink P., Olesen F., Munk-Jørgensen P. Psychological distress as a predictor of frequent attendance in family practice a cohort study. Projektet er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser samt afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov. 9

10 Vedsted P. Hyppige brugere i almen praksis behov for og effekt af intervention. Ph.d.-projekt ved Forskningsenheden for Almen medicin, Aarhus Universitet (Prof. Olesen F.), i samarbejde med Center for Epidemiologisk Grundforskning, Aarhus Universitet (overlæge, dr.med., Sørensen H.T.) samt Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, dr.med., Ph.d., Fink P.). Fink P., Olesen F., Paarup B., Zachariae B., Andersen J.Ø., Toft T., Frostholm L., Christensen K.S., Nielsen J.M. Forebyggelse af funktionelle lidelser og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd i almen praksis. Undersøgelsen er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet. Undersøgelsen er finansieret igennem en bevilling fra Forskningsrådene i forbindelse med det tværvidenskabelige forskningsprogram Sundhedsfremme og Forebyggelsesforskning, som er et program under Tværrådsligt program for Sundhedsforskning samt Kvalitetsudviklingsudvalget vedr. almen praksis i Århus Amt. I projektet indgår følgende delprojekter: Andersen J.Ø. Somatisering. En antropologisk undersøgelse af somatiserende patienters sygdomsopfattelse og disse patienters adfærd i interaktionen med behandlerne og med deres familienetværk. Andersen J.Ø. Medicinsk antropologisk feltarbejde i Sri Lanka. Sygdomsadfærd og sygdomsopfattelse (Illness Narratives) blandt Singhalesere og brugen af laboratorieundersøgelser (Medicinske Tests) i sundhedssystemet i Sri Lanka. Toft T. Behandling af somatiserende patienter i almen praksis. Et randomiseret, kontrolleret studie af resultater efter en multifacetteret behandling. Implementering af TERM-modellen (The extended Reattribution and Management Model) til somatisering. Christensen, K.S. Diagnostik af funktionelle lidelser i almen praksis. En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af diagnostisk hjælp. Frostholm L. Symptomperception ved funktionelle lidelser. Udvikling af spørgeskema til at belyse symptomopfattelse i en almen praksis population. 10

11 Nielsen J.M. Profil af de alment praktiserende lægers psykiatriske efteruddannelse i Århus Amt og association med ydelsesmønster. Üstin B. et al. The relative burden of different diseases on health care utilization (preliminary title). Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, ACE group, WHO, Forskningsenheden for Almen Medicin. Epping-Jordan J. et al. Messuring function in primary care patients by means of disability assesment scale. (preliminary title). Forskningsenheden for Funktionelle lidelser, ACE group, WHO, Forskningsenheden for Almen medicin. Rosendal M. Søsterprojekt i Vejle. Udredning og behandling af somatiserende patienter i almen praksis. Et interventionsstudie. Bedømmelsesopgaver Per Fink Bedømt Ph.d.-afhandling ved Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. 11

12 Videnskabelige publikationer Fink P., Ewald H., Jensen J., Engberg O.S., Sørensen L., Holm M., Munk- Jørgensen P. Screening for somatization and hypochondriasis in primary care and neurological inpatients. A 7-item scale for hypochondriasis and somatization. J Psychosom. Res. 1999; 46,3: Fink P., Engberg M., Sørensen L.,Holm M., Munk-Jørgensen, P. Somatization in Primary Care: Prevalence, Utilization of Health Care and GP Recognition. Psychosomatics 1999;40,4: Jørgensen C.K., Fink P., Olesen,F. Psychological distress among patients with muscoloskeletal illness in general practice. Psychosomatics (in press) Jørgensen C.K., Fink, P., Olesen F. Psychological distess and somatization as prognostic factores in patients with muscloskeletaql illlness in general practice. The Britis J of General Practic (in press) Huyse F.J., Lyons J.S., Stiefel F.C., Slaets J.P.J., de Jonge P., Fink P., Gans R.O.B., Guex P., Herzog T., Lobo A., Smith G.C., van Schijndel R.S. Intermed: A Method to Assess Health Service Needs. I. Development and Reliability. Gen. Hosp. Psych. 1999;21: Christensen K.S. Praktiserende lægers journalføring. Månedskrift for Praktiserende læger. Lægegern 1999;77:side Ikke-videnskabelige publikationer Fink P. Forebyggelse af funktionelle lidelser og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd i almen praksis. Medicus 1/99, 3-6. Christensen K. S. Information om forskningsprojekt i almen praksis. Medicus,

13 Poster Fink P., Hansen M.S., Søndergård L. Somatoform disorders among newly referred patients to a neurological department. APM 46 th annual meeting, New Orleans, USA 18-21/ Hansen M.S., Fink P., Oxhøj M.L. Psychiatric disorders in medical in-patients: Recognition, treatment status, and the association to severity of illness, and selfrated disability and health. APM 46 th annual meeting, New Orleans, USA 18-21/ Videnskabelige foredrag Fink P. Persistent Somatizers: Neglected Area of Out-Patient Liaison. XI World Congress of Psychiatry. Hamburg August 6-11, Fink P. Patienter med medicinske oförklarade symtom förekomst, diagnostik, kostnader. Foredrag ved Svenska Läkaresälskapets Riksstämma, Stockholm 30/11-2/12, Andersen J. Ø. Antropologiske perspektiver på postmoderne patienter. (Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet). 13

14 Foredrag og undervisning i øvrigt Per Fink Liaisonpsykiatri, 1. dags kursus ved Specialuddannelsen for Sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Århus. Funktionelle lidelser i Sundhedsvæsenet. Præsentation af ny forskningsenhed i Århus Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser og præsentation af nyt tværfagligt projekt i Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, Århus. Funktionelle lidelser, indlæg ved seminar, Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, Årslev Kro. Somatiserende tilstande, møde ved Sociallægeinstitutionen i Århus Amt. Funktionelle lidelser i almen praksis. Temaaften, Århus. Undervisning Tolvmandforeningen Esbjerg IV om somatisering. Undervisning Tolvmandforeningen i Sønderborg om somatisering del II. Somatisering i et sundhedspsykologisk perspektiv, undervisning på kursus for psykologstuderende ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Den somatiserende patient 1-dags kommunikationskursus, Lægekredsforeningen for Århus Amt: (2 kurser i 1999). Psykosomatiske problemer i almen praksis, indlæg ved temadag om menneskelige ressourcer set i en forskningsmæssig sammenhæng arrangeret af fonden vedrørende finansiering af forskning i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt. Somatiseringsbegrebet i relation til nyere forskning, undervisning ved temadag arrangeret af den Regionale Psykologforening for Jylland. Somatoforme tilstande. Diagnose og Behandling. Foredrag ved Dansk Psykiatrisk Selskab & Interessegruppe for Liaisonpsykiatri og Psykosomatisk Selskabsmøde, Rigshospitalet, København. Underviser på uddannelseskursus for supervisorer i TERM-modellen, Fuglsøcentret, Mols. 14

15 Kronisk somatisering patienter med somatiske symptomer uden organisk grundlag. Kursus ved Lægedage 99, København. Somatisering, foredrag ved Dansk Smerteforum, kursus i de nye smertesyndromer, København. 1-dags kurs om somatisering, Smerteklinikken, Rigshospitalet i København. Undervist på det obligatoriske delkursus integrerede behandlingsmetoder i den psykiatriske specialistuddannelse (U-kursus) - Liaisonpsykiatri (2 hold pr.år). Jørgen Østergård Andersen Somatiseringsfænomenet og studiet af funktionelle lidelser. (Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet). Formelle vejledingsopgaver Per Fink Læge, Merinder L., Aarhus Universitet, afdeling for psykiatrisk demografi. Ph.d.-projekt titlen: Impact of patient and relative education on knowledge, satisfaction with services and clinical outcome in schizophrenia. Læge, Jørgensen C., Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Medicin i Århus. Ph.d.-projekt med titlen: Patients with musculoskeletal illness in general practice. Læge, Vedsted P., Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Medicin i Århus Ph.d.-projekt med titlen: Hyppige brugere i almen praksis. Læge, Hansen M.S., Aarhus Universitet, afdeling for psykiatrisk demografi og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Ph.d.-projekt med titlen: Mental illness among medical inpatients. 15

16 Vejledning og rådgivning i øvrigt Per Fink Vejledt/vejleder for flere læger, psykologer og antropologer og andre faggrupper om påtænkte og igangværende forskningsprojekter. Jørgen Østergård Andersen Vejledt Landsforeningen L.E.V. i forbindelse med pilotundersøgelsen mødet mellem etniske minoritetsforældre til udviklingshæmmede børn og det danske velfærdssamfund. Kongresser, konferencer og lignende Per Fink II International Copenhagen Pain Symposium: Aspects of Chronic Pain, Copenhagen. World Congress of Psychosomatic Medicine, Athen. XI World Congress of Psychiatry Hamburg. The Academy of Psychosomatic Medicine 46 th annual meeting, New Orleans, USA. Workshop Dansk Smerteforum, København. Jørgen Østergård Andersen Humaniora ved Årtusindskiftet/Humanities at the Turn of the Millennium, Aarhus. 16

17 Arrangør/medarrangør af kurser Funktionelle lidelser i sundhedsvæsenet. Temadag for læger fra alle specialer. Arrangeret sammen med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet, Århus. Funktionelle lidelser i almen praksis. Temaaften for beslutningstagere og nøgle personer. Arrangeret sammen med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet, Århus. 3-dags træningskursus for supervisorer i TERM-modellen, Fuglsøcentret, Mols. Arrangeret sammen med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet, Århus. Humaniora ved Årtusindskiftet/Humanities at the Turn of the Millennium, Aarhus Universitet. (Jørgen Østergård Andersen). Kvalitativ Metodekursus: Interview-metoder i etnografisk feltarbejde. Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet, (Jørgen Østergård Andersen). Gæsteforelæsere Speciallæge i psykiatri og seniorforsker Peter Kjær Graugaard, Oslo Universitet: Kommunikation mellem læg og patient. Præsentation af et eksperiment, der undersøger betydningen af angstniveauet for emotionelle reaktioner. Professor, adm. overlæge, dr. med. Per Bech, Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Sygehus, Hillerød: Igangværende undersøgelse af well-being og kommentarer til FIP-projektet. Læge, Ph.d., Margareta Maunsbach, Silkeborg Sygehus: Kvalitative metoder og sundhedsvidenskab. Neuropsykolog, cand. psyk. Lise Ehlers: Sygdom som social konstruktion eksemplificeret ved en whiplash-case. Læge, Ph.d.-studerende Peter Vedsted: Hyppige brugere i almen praksis. Lektor Finn Olesen: Kropsmetaforer og sygdomsopfattelse et interviewstudie i almen praksis. Reader, consultant, Linda Gask, The reattribution Model. 17

18 Udvalgsarbejde, tillidserhverv og lignende Per Fink Formand for interessegruppe for psykosomatik og liaisonpsykiatri under Dansk Psykiatrisk Selskab. Medlem af Forberedelsesgruppen for oprettelse af en europæisk organisation for Konsultations- liaisonpsykiatere (EACLPP). Medlem af arbejdsgruppe for oprettelse af en Skandinavisk uddannelse i konsultationsliaison psykiatri. Medlem i visionsgruppen for Miljø for Folkesundhedsvidenskab. Tidsskriftopgaver Per Fink Referee-opgaver for: Ugeskrift for Læger, Nordisk Psykiatrisk Tidskrift, Journal of Psychosomatic Research, Psychosomatic, Acta Psychiatry Scandinavia, Psychosomatic Medicine. 18

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 3 Psykiatrisk Forskningsenhed 4 Forskningens døgn 5 Forskningsseminarer 5 Retspsykiatri: Fra forskning til klinik 6 Mere brugerstøtte

Læs mere

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model - Et efteruddannelsesprogram for ikke-psykiatriske læger P. Fink, M. Rosendal,

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2001 Virksomhedsregnskab 2001 1 Virksomhedsregnskab 2001 Statens Institut for Folkesundhed Copyright Statens Institut for Folkesundhed. København, april 2002 Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Forskningsprofil og strategi

Forskningsprofil og strategi Forskningsprofil og strategi For Hospitalsenhed Midt 01.09.12 Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Forskning på Hospitalsenhed Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Projektbeskrivelse KOK Februar 2008 KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Et nationalt uddannelsesprogram i Danmark. KOK - Koordinering, Opkvalificering, Kvalitetssikring.

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

PORSLAG TIL EN NATIONAL STRATEGI FOR SUNDHEDSVIDENSKAB

PORSLAG TIL EN NATIONAL STRATEGI FOR SUNDHEDSVIDENSKAB PORSLAG TIL EN NATIONAL STRATEGI FOR SUNDHEDSVIDENSKAB Indhold FORORD 7 KAPITEL 1 9 RESUMÉ, KOMMISSORIUM OG ARBEJDS- TILRETTELÆGGELSE 9 KAPITEL 1A 11 Anbefalinger og resumé 11 Anbefalinger 71 Sundhedsvidenskabens

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 INDHOLD Forord... 3 1. ViFABs oprettelse... 4 1.1 Før ViFAB... 4 1.2 ViFAB bliver til... 4 2. Øge viden om og kendskabet til

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 3 April 2013 Sygehusbyggerier et skridt videre Dansk og hollandsk lægevægt forskelle og ligheder Effektiv tværsektoriel ledelsesmodel Integreret hjemmetræning

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i perspektiv

Selvmordsforebyggelse i perspektiv INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET OG SOCIALMINISTERIET. REFERENCEGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF SELVMORDSFORSØG OG SELVMORD. Selvmordsforebyggelse i perspektiv KONFERENCERAPPORT FRA NATIONAL KONFERENCE OM

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere