Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling"

Transkript

1 Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat og Udvikling (BRU) eksisterede ikke primo Byrådssekretariatet og Projekt og Intern Udvikling blev lagt sammen den 1. oktober Byrådssekretariatet havde ingen strategiplan for Det er derfor alene Projekt og Intern Udviklings strategiplan for 2012, som her bliver kort evalueret. Projekt og Intern Udvikling havde i 2012 fem indsatsområder: a) Kommunikation b) Digitalisering og arbejdsgange c) Innovation d) Brugerundersøgelser og værdiskabelse e) Fællescentersamarbejde Resultaterne af de fem indsatsområder bliver nærmere, men kort evalueret i bilaget til sidst i dokumentet. Overordnet gælder, at det har været et travlt, afvekslende og omskifteligt år, hvor en del af de mange mål er nået, men hvor en del projekter og opgaver også har været længere tid i gang end forventet, ofte fordi andre endnu mere presserende opgaver er blevet prioriteret. Det, PIU/BRU ikke har nået, overføres til opgavelisten i Refleksion over centrets aktier i den nye direktionsstrategi Sammenfatning og konklusioner på centrets drøftelser. BRU s medarbejdere har i fællesskab drøftet opgaver og opgaveløsningen for centret og centrets medarbejdere på to møder i januar Det første møde handlede om medarbejdernes egne fokusområder og forventninger til uafhængig af Direktionsstrategien for 2013, men alligevel, viste det sig, koblet godt og grundigt til de indsatsområder, som direktionsstrategien beskriver. Det andet møde handlede om centrets rolle i direktionsstrategien og hver enkelt medarbejdes del heri. BRU indgår direkte i følgende indsatsområder i Direktionsstrategien for 2013: 1c) Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker: Lokaldemokrati version 3 2a) Organisere, tydeliggøre og udvikle områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri 2b) Søge om EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred

2 2c) Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling (branding m.v.) 3a) Analysere og effektivisere på det specialiserede område 3c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme 4a) Fastlægge en model for politikudvikling og politiske arbejdsformer 4b) Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i kanal- og digitaliseringsstrategien 4c) Gå fra strategi til handling inden for velfærdsteknologi 4g) Give organisationen et serviceeftersyn BRU har derudover som alle andre centre og institutioner en opgave i: 4d) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og Ambition BRU indgår dertil måske i følgende indsatsområder: 1f) Udarbejde en social strategi, herunder nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp 4e) Arbejde med de strategiske potentialer i Hovedudvalget, Direktionen, Chefgruppen og Ledergruppen og afklare ledernetværkenes fremtid BRU vurderer, at deltagelsen i de nævnte indsatsområder vil lægge beslag på al tid i Fælles for centres deltagelse i de nævnte indsatsområder er, at mål, metoder og tidsplaner langt hen ad vejen bestemmes i styregrupper. Medarbejderne i centret er endvidere optaget af i 2013 at: Afslutte Tilsynet som kommunal opgave på en god måde og overføre det vel til det nye fælles socialtilsyn i Holbæk pr. 1. november 2013 Holde kommunalvalg 2013 med sædvanlig fokus på sikker drift, og forberede den nye byrådsperiode Udmønte BRU s andel af anbefalingerne i rapporten om socialt udsatte tilflyttere Sætte fokus på dagsordenproduktion, både hvad angår tidsfrister og sagsfremstillinger Bidrage behørigt til kommuneplanarbejdet Forbedre egne kompetencer Overdrage udbudsopgaver helt til Indkøb og Udbud i Økonomi og Analyse Fortsætte arbejdet med organisatorisk kompetenceudvikling: KIK, lean, innovation, projektmodel, kommunikation Arbejde videre med arbejdsgange og tværfagligt samarbejde Lancere ny hjemmeside, nyt intranet med fokus på selvbetjening og generelt tænke i kommunikationskanaler Forbedre organisationens kommunikation helt konkret: kommunikationskurser, bedre hjemmesidetekster, bedre sagsfremstillinger, bedre skabeloner (breve, møder, processer) Få et eller flere bofællesskaber til at etablere sig i Odsherred Kunne tilfredsstille det stigende behov for effektmålinger, brugerundersøgelser m.v. Holde de administrative bygninger kørende med forholdsvis begrænsede budgetter, bl.a. med større krav til tilgængelighed, samarbejdsformer, energiforbrug og teknologi en helt særlig udfordring bliver dog separatkloakeringen af Rådhuset Undervise i projektmodellen og afholde netværksmøder for projektledere - og finde niveauet for projekt- og porteføljestyring Arbejde videre med den juridiske forebyggelse, rådgivning og systematik i organisationen 2/9

3 Have fortsat fokus på sammenhænge, snitflader og samarbejde: BRU er et nyt center, hvor teamarbejde (også ud af centret), metoder og kompetenceudvikling spiller en stor rolle Strategiske indsatsområder og effektmål for det kommende år Kort sammenfatning af centrets prioritering og valg af indsatsområder for det kommende år. De enkelte indsatsområder er beskrevet i bilag. Andelen af nye opgaver og projekter i Direktionsstrategien for 2013 (og videre frem) gør, at arbejdsopgaverne er givet. Det er overordnet ikke nødvendigt for BRU selv at sætte sig i spidsen for yderligere projekter. Det er samtidig næsten umuligt at prioritere nogle af direktionsstrategiens indsatsområder over andre og fremhæve dem her. De er alle skal-opgaver og vil blive håndteret og løst. BRU s to strategiske indsatsområder for 2013 er med det in mente indsatsområder, som på en måde ligger bag ved ovenstående opgaver, dvs. er en forudsætning for eller en hjælp til at løse dem, og løse dem godt. BRU begrænser sig til to indsatsområder, nemlig at: 1. Arbejde konkret med kommunikation, hvilket i praksis betyder at holde blikket rettet mod kommunikation i så mange former og forhold som muligt: hjemmeside, intranet, skabeloner, videndeling, branding, sagsgange, tværfaglighed, selvbetjening m.v. 2. Give den ny personalepolitik liv: Trivsel og Ambition, dvs. arbejde med samarbejde, kompetenceudvikling, produktivitet, trivsel og ambition i centret, dels fordi centret er nyt, dels fordi centret i næsten alt det gør er afhængigt af både interne og eksterne relationer og så også fordi arbejde i grupper, team, netværk o.l. bliver vigtigere og vigtigere Bilagsoversigt Oversigt over indsatsområder for det kommende år: a) Arbejde konkret med kommunikation b) Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og Ambition Centerchef Direktør 3/9

4 Strategiplan for Byrådssekretariat og Udvikling Bilag 2013 a Indsatsområde: Arbejde konkret med kommunikation Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. Relation til direktionsstrategien: Velfærd og kvalitet, særskilt afsnittet om at arbejde vedholdende og systematisk med kvalitet på tre fronter: 1. i mødet med borgere og brugere (brugeroplevelsen) 2. i alle faglige sammenhænge (fagligheden) 3. i organisationen som helhed (servicebegrebet) Dertil kommer ordene om at rette blikket mod begreber som kommunikation, dokumentation og borgeroplevelser (s.st.). Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. Effektmål/mål: Har inden udgangen af 2012 vist eller sandsynliggjort, at den nye hjemmeside flytter borgere fra de dyre kanaler til de billigere kanaler, herunder selvbetjening Ligger i top 25 i Bedst på Nettet-undersøgelsen i 2013 (med mål om efter endnu et års justering af hjemmesiden at ligge i top 10 i 2014) Har inden marts 2014 gennemført en brugerundersøgelse af det nye intranet Har udarbejdet skabeloner til brev, rapport, notat o.l. Har deltaget i brandingen af Odsherred i forbindelse med de udvalgte begivenheder i 2013 i Odsherred Har afholdt undervisning i at skrive sagsfremstillinger til det politiske niveau for de centrale sagsfremstillere i Odsherred Kommune Har foretaget en evaluering af sekretariatsbetjeningen af borgmester og direktører Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. Indsatser: Sætte de væsentligste KPI er op for hjemmesiden og tilhørende sider og undersider Implementere ny hjemmeside Implementere nyt intranet Udarbejde dokumentskabeloner Samarbejde med samarbejdspartner om at brande Odsherred Arbejde for bedre sagsfremstillinger Være i stand til at sætte dagsordenen med fagligt og analytisk velfunderede organisationsstrategier 4/9

5 Videreudvikle en effektiv, procesorienteret og professionel betjening af borgmester, kommunaldirektør og direktører Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. Det kan med alle effektmål/mål inden næste års strategiplan umiddelbart afgøres, om målene er nået eller ej. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 5/9

6 Strategiplan for Byrådssekretariat og Udvikling Bilag 2013 b Indsatsområde: Give den nye personalepolitik liv: Trivsel og Ambition Indsatsområde - beskrivelse Kort beskrivelse af det valgte indsatsområde med baggrund, formål og evt. relation til direktionsstrategien. Relation til direktionsstrategien: Organisation og samarbejdsformer, særskilt afsnittet om at vi, hvad enten vi er medarbejdere eller ledere, er hinandens forudsætning og afhængige af en fortsat fokus på faglig nysgerrighed, tværfaglig tænkning, skøre eksperimenter, skæve opgaveløsninger og god videndeling til fælles gavn. Effektmål Oplistning af det eller de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. Effektmål/mål: Sørge for, at alle har en udviklingsplan inden sommerferien 2013 Konstatere en positiv stigning i APV en på parametrene inden for trivsel og ambition i løbet af (hvad enten det er en måling, som BRU selv foretager eller det er noget, som organisationen som helhed gør på baggrund af det obligatoriske arbejde med trivsel og ambition i 2013) Indsatser/aktiviteter Her beskrives kort de indsatser og aktiviteter, som er planlagt for at nå formålet med indsatsområdet. Indsatser: Arbejde videre med den proces, som BRU havde i december 2012 med henblik på at aflevere et dokument til HR og Personale inden den 20. december 2012 Holde MUS-samtaler Finde ud af, hvad faglig nysgerrighed, tværfaglig tænkning, skøre eksperimenter, skæve opgaveløsninger og god videndeling betyder i BRU Udarbejde en overordnet plan for arbejdet med team, grupper og netværk i centret, som tager hensyn til centrets mange forskellige arbejdsopgaver og fagligheder Effektmålinger Her beskrives hvornår og hvordan, der foretages effektmåling på indsatsområdet. Det kan med de to effektmål/mål umiddelbart afgøres, om de er nået eller ej. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 6/9

7 Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Evalueringen er udarbejdet, så den forhåbentlig er nem og hurtig at læse eller skimme. Indsatsområde Status Note Kommunikation Have gode historier i landspressen Ok fem gange Flytte borgere til selvbetjening For tidligt at sige Resultaterne fra tælleugen i uge er endnu ikke tilgængelige, forventes dog meget snart klar Etablere ny hjemmeside Ok, se dog note Forsinket ca. 6 måneder Etablere nyt intranet Ok, se dog note Forsinket ca. 8 måneder Sætte de væsentligste KPI ere Ok for den nye hjemmeside Gennemføre en brugerundersøgelse om projekters synlighed m.v. Har dog oprettet til at skabe overblik over de største, tværgående projekter Arbejde med program- og porteføljestyring, projektnet, videre Usikkert Har kørt i lavt gear og fra gang til gang ; skal op i fart i undervisning i projektmodel m.v. Digitalisere personalebladet Ok Gennemføre brugerundersøgelse om personalebladet Personalebladet digitaliserede fremtid er til diskussion det nye intranet overtager måske Etablere mindst ét bofællesskab Undervejs i Brande og markedsføre kommunen Undervejs over for potentielle tilflyttere Forenkle og øge kvaliteten af, se dog note Del af ny hjemmeside det grafiske udtryk af vores foldere, på tryk og online Udarbejde fælles dokumentskabeloner (notat, rapport, dagsorden/referat m.v.) Nedbringe annonceforbruget i den trykte lokalavis med 25 % i forhold til 2011 Ikke målt Men et kvalificeret bud er, at det er tæt på at være opfyldt 7/9

8 Digitalisering og arbejdsgange Sætte fokus på og implementere kanalstrategiske og digitale indsatser i fagcentrene Opbygge brug af business cases til vurdering af digitaliseringspotentialer Dokumentere øget brug af selvbetjeningsløsninger Skabe synlighed om igangværende digitaliserings- og effektiviseringsprojekter Udvikle et undervisningskoncept for digital ambassadøruddannelsen, som kan udbydes efter behov til ansatte og udvalgte borgergrupper Ok Sker gennem styregruppen på området Undervejs En vanskelig opgave at konceptualisere, men forsøget gøres. For tidligt at sige Resultaterne fra tælleugen i uge er endnu ikke tilgængelige, forventes dog meget snart klar Ok, se dog note Forsøg 1 ej godkendt, går videre til forsøg 2 Innovation Igangsætte et konkret innovationsprojekt på et af de største velfærdsområder i organisationen i første halvår af 2012, der har til formål at løse en konkret problemstilling Etablere konkrete undervisningsforløb for de ledere og medarbejdere, der ønsker at arbejde med forandringskultur og innovation som metode Udarbejde en guide til idéens vej gennem systemet Delvist ok Men arbejder dog i konkrete projekter, som ikke kan kaldes innovationsprojekter, med at få afgørende nye vinkler på opgaveløsningen. Er sket gennem innovationsnetværk åbent for alle relevante medarbejdere og ledere Brugerundersøgelser og værdiskabelse Har udarbejdet et sæt måleredskaber, der giver hver enkelt PIU-konsulent eller størstedelen af dem og dermed PIU som helhed løbende input til at forbedre kvaliteten af arbejdet 8/9

9 Har uddannet mindst syv superbrugere i organisationen i brug af spørgeskemasystemet Har spurgt, om vi understøtter organisationens behov for hjælp til dokumentation, undersøgelser m.v. Sætte standarder for brugerundersøgelser Arbejde med at beskrive, dokumentere og til en vis grad skabelonisere vores centers viden og erfaring til gavn for andre dele af organisationen, dvs. sætte metoder, modeller og læring yderligere i spil Ok, se dog note, se dog note Ikke som forudsat sket i forbindelse med KIK-projektet, men i forbindelse med konkrete opgaver Har dog forsøgt at efterkomme det stigende behov for sparring og hjælp Dog sket i visse tilfælde, fx i undervisning i målstyring Fællescentersamarbejde Opdyrke tættere relationer til de andre fællescentre gennem teams på tværs af centergrænser, fælles studieture, fælles kompetenceudvikling, forbindelsesofficerer o.l. Deltage i fælles projekter, fx Branding af Odsherred Udnytte KIK-processens samlende potentiale (kvalitetsudvikling i institutioner, afdelinger og centre kan muligvis benyttes til at fællescentrene rammer organisationen mere koordineret, end det opleves i dag) Har evalueret KIK-projektet, herunder dets følgevirkninger Undervejs Ok Endnu ikke relevant KIK evalueres i foråret 2013, derefter relevant at se på igen, se dog note Evalueringen sker i marts-april /9

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

STRATEGIPLAN 2013 HR og Personale

STRATEGIPLAN 2013 HR og Personale STRATEGIPLAN 2013 HR og Personale Strategiplan 2013 for HR og Personale Evaluering af strategiplanen og effektmålene for 2012 HR og Personales strategiplan 2012 udfoldede sig inden for 6 hovedstrategier:

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere