FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 30. april fra kl Store HB Gl. Strand 46

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 30. april fra kl. 10 17 Store HB Gl. Strand 46"

Transkript

1 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandagd.30.aprilfrakl StoreHB Gl.Strand46 Dagsorden Referat Mødelederogreferent Mødtvar:OtaTiefenböck,Iben Danielsen,SusFalch,ElonCohn,Jens Rossen,KennethWöhlisfeldt,Mikael Hjuler,HanneF.Barnekow,AnjaDybris. KennethWöhlisfeldtgikkl.15. Afbudfra:JensA.W.Sørensen,Helene Bagger Mødeleder:ElonCohnogHanneFokdal Barnekow Referent:AnjaDybris Referatfrasidstemøde Ergodkendtogudsendt Godkendelseafdagsorden Ibenbydervelkommen isærtilclausiwersensom deltogipunkternec.1.,c.2.ogc.3. Frokost:kl.13 Holdmøder:kl.11.30(ca.) udskudttilkl.16:00 Nyepunktertilføjet: C.3 Prissætningogoverenskomster C.7. Nordiskophavsretskampagne Tema A.Prioriteringafbestyrelsensogholdenesarbejdejf. arbejdsprogrammetogaktuelleindsatsområder Iben Danielsen,OtaTiefenböck,HanneF.BarnekowogSus Falch (Bilag:A.1.Tema,A.2.Tema,A.3.Tema) Iforlængelseafovenståendepunkt: B.Holdledernesfunktionogarbejdsområder Iben Danielsen,OtaTiefenböck,HanneF.BarnekowogSus Falch BilagA.B.1.,Tema,A.B.2Tema,A.B.3.Tema, A.B.4.Tema,A.B.5.Tema) C.Holdmøder derfastlæggesenarbejdsstrategiudfra ovenståendeogdearbejdspapirer,derblevudformeti forbindelsemedarbejdsprogrammet2012 Udskudttilnæstemøde Holdledernepræsenteredederes planer,somskrevetibilag,førvigiktil holdmøder. TemaC Holdmøder Rapporteringtilbestyrelsen. E hold arbejdermedspørgeskema. Hvemerfreelancernepåområdet, hvadarbejderdemed,hvadtjenerde, hvaderdereskontraktforhold,hvordan

2 opfatterdesigselv? Trykthold diskuterer freelanceundersøgelseiforholdtil lønstatistikogvilgåidybdenforat findeudaf,hvordetstårslemttil. Talteomgå hjem møderforatfå endnubedrekontakttilmedlemmerne. Gåridialogmedforbundetom,hvad derskalgøres,nårvoreslønfalderså markant,somdengør.vilarbejdefor, atderbrugesnødvendigeressourcerpå genforhandlingafo aftaleogforatfå nyemediertilattilsluttesigdenaftale. Gruppenforeslårflerefagligeog debatskabendekommentarerpåvores nyewebsite. Kommunikation sendermailtil Kommunikationsgruppenometmøde: Hvadgørdeforderesmedlemmer,og kanvitilbydenoget.samarbejdeom fælleskurser.f.eks.et kommunikationskursus2.0. Ogsåkortekurser,hvormanbygger etikind. Survey interessantatfåstyrpåhvem kommunikatørerneifreelancegruppen er. Fotohold haralleredeenlillesurvey klar. Daalleholdharønskerom medlemsundersøgelsesætter holdledernesigsammenoglaveren fællessurvey. AfsnitB Sagertilbeslutning B.1.ogB.2.Konstitueringogkonstitueringersvaliditet indføresibestyrelseshåndbogen IbenDanielsen (BilagB.2.) B.3.FLGsfremtidigeeksternekommunikationsom bestyrelsensansvar IbenDanielsen (BilagB.3.) B.1.ogB.2.Konstitueringsprocesserne blevdrøftetogformuleringernei bestyrelseshåndbogenjusteret. B.3.Holdkommunikationfortsættersit arbejdeoguddelegereropgaver vedrørendeping pongognyhedsbreve. SusFalchogJensA.W.Sørensener administratorerpåfreelancegruppens

3 Facebookgruppe. Kommunikationsholdetmodtagerog videregiverinformationerog holdningerfrabestyrelsen. AfsnitC Sagertildrøftelse C.1.EvalueringafGF+seminaroverførtframøded SusFalch (BilagC.1.) C.2.BestyrelsensholdningtilFreelanceudvalgeti fremtiden herundersynergienmellemdetog FreelanceGruppen IbenDanielsen (BilagC.2.) C.1.Deltagerneiseminarog bestyrelsenvurderer,atseminarets indholdvargodtpåtrodsafkiksmed teknikken.oplægsholdernefåren tilbagemeldingfraseminargruppen. Medlemmerafbestyrelsenskalikke besvareevalueringsskemaerom arrangementer,somviselvstårfor. Adspurgt,svarernogleyngre medlemmerafflg,atdeikkedeltogi seminaroggeneralforsamling,fordidet forløberoverforlangtidogligger udenforlandslovogret.menformålet ernetopatholdedeltagernesamlede ogfåstortfremmødetil generalforsamling,sådetændresikke. Generalforsamlingengikgodtmedfine ogdisciplineredediskussioner. C.2.Freelanceudvalgetharikke fungeretsomdensamledestemmefor freelancereigrupperog specialgrupper,somdetvarmeningen. Detharværetsværtatfindefælles fodslag. Somkonsekvensafdetmanglede fodslag,harfreelancegruppenvalgtat løftespørgsmåletomdennorske freelancekalkulatorindi FreelanceGruppennedsætteret hurtigt arbejdendeudvalg,somskal arbejdepåatfåklarlagt,hvormange ressourcer,derskalbrugespåatskabe endanskudgaveafkalkulatoren. Indførelseaffreelancekalkulatorenkan væreenafvejenetilatopnåendelaf DJsfreelancestrategi:atfreelanceren skalkostemindstligesåmegetsomen ansat.samtidigvildenværeetvirkelig godtberegningsværktøj,når selvbeskæftigedeskalsikreensund driftafderesegenvirksomheduanset skattemæssigstatus.

4 C.3.Prissætningogoverenskomster JensRossen Bilag C.3. (eftersendtogidropbox) C.4.EvalueringafFagligtForum Alle FreelanceGruppenvilfortsatgåaktivt indiarbejdetmedfreelanceudvalget. C.3.Bestyrelsendrøftedesituationen omkringprissætningog overenskomstdækningaf freelanceområdetsetilysetafetfaldi reallønnenforfreelancerepåomkring 10procentårligtiårene2009og2010. Måleteratfåaftalerforfreelancere medalletypermedier ogsådenye typervirksomheder,somdeetablerede medieroutsourcertil,ogsomofte dumperhonorarertilfreelancernetil skadeforfastansatte,deriflere tilfældeopleverfyringersomresultat. Bådeforbundetogviskaluddanneog vejledevoresmedlemmer,sådebliver bedretilatgåudogforlangeen ordentlighyreog/ellerindrettederes indsats,sådekanfåordentligevilkår. ViopfordrersærdeleskraftigtHBs fagpolitiskeudvalgtilatgøreenstorog hurtigindsatsforatindgåaftalerfor freelancereogsatseendnumerepåat opfyldeforbundetsfreelancestrategi. FreelanceGruppensbestyrelsetagerd. 25.junienprincipieldiskussionom strategiforfreelancerepåbådegamle ognyemediearbejdsmarkeder.iben DanielsenogSusFalchuddelegerer opgaver. C.4.FagligtForumbøriendnuhøjere gradfremståsompolitikforberedende tildelegeretmøder. Derforskalforbundetgivefyldige oplysningeromfagligtforumog udsendematerialeigodtid,så FreelanceGruppen(ogandre specialgrupper,foreningerogkredse) bliveristandtilorienteresine medlemmerbedre. Delegerede,somidagselvmåbetale foratdeltageifagligtarbejdepå delegeretmødeogfagligtforum,bør kompenseres,sådeligestillesmedde medlemmer,derfårløn.gruppen udarbejderetforslagtil

5 C.5.OrienteringfraInternationaltholdomBerlin turen C.6.ForberedelsertilNordiskmødeiNorge Iben DanielsenogNordiskhold BilagC.6. C.7.Nordiskophavsretskampagne JensRossen Bilag C.7.(eftersendtogidropbox) hovedbestyrelsen. C.5.Berlin mødeskalværeplanlagttil 25.junimødet.Etstarttidspunktskal meldeshurtigstmuligttilmikaelhjuler afhensyntilflybookning.ota Tiefenböckkoordinererogorganiserer. C.6.Allemedlemmerafbestyrelsener meldttilnordisktopmøde.foreløbig har11medlemmeraf FreelanceGruppenmeldtsigtil seminaret. C.7.IbenDanielsenogMikaelHjuler kontakterfreelancereogindhenter tilbudpåudarbejdelseafviral kampagneomophavsret.desudenskal nordiskudvalgalleredenuskrive forslagtilenfællesnordiskkampagne pådeninternationaleophavsretsdag næsteår. AfsnitD Efterretningssager Orienteringfrabestyrelsesmedlemmerne 1.OrienteringfrasenesteHB mødeogdiversedj udvalg, sombestyrelsesmedlemmerneerrepræsentereti. 2.OrienteringfraTV2regionerneslandsmøde overenskomstforberedelse AnjaDybris 3.OrganiseringafDropboxen AnjaDybrisogJensA.W. Sørensen bilagd.3 (eftersendtogidropbox) 1.Orienteringsendestil bestyrelsesmedlemmerpr.mailaf debestyrelsesmedlemmer,derer valgttilogarbejderideenkelte udvalg.detsammegælderreferat frasenestehb møde. Repræsentanterneaftalereventuelt indbyrdes,hvemderorientererom hvilkeemner. 2.AnjaDybrissenderorienteringpå mail. 3.AnjaDybrissenderorienteringpr. mail.

6 Hvadskalpåhjemmesideoginyhedsbrev?Nordiskseminarogefteruddannelse.Enhuskekage.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

Centermøde. Centermedlemmer. Møde afholdt: Mandag den 11. april 2005. Sted: Sociologisk Institut, lokale 1.16.62. Referent: Anne-Lise Schulze Andersen

Centermøde. Centermedlemmer. Møde afholdt: Mandag den 11. april 2005. Sted: Sociologisk Institut, lokale 1.16.62. Referent: Anne-Lise Schulze Andersen CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD - REALDANIA FORSKNING SOCIOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET Centermøde MØDEREFERAT 13. APRIL 2005 Forum: Centermedlemmer ØSTER FARIMAGSGADE 5 POSTBOKS 2099 Møde afholdt:

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 23. november kl. 18.30 til 21.00 i Næstved Udviklingshus

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 23. november kl. 18.30 til 21.00 i Næstved Udviklingshus Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 23. november kl. 18.30 til 21.00 i Næstved Udviklingshus Deltagere Cathrine Riegels Gudbergsen (CRG), Steen B. Rasmussen (SBR),), Steffen Sommerstedt (SS), Johnny

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Tilstede: Rasmus, Lykke, Petur, Thomas, Carsten, Annika, Mathias, Fønss, Anders, Hanne, Jan Referent: Anders 1. Velkommen [Formanden] Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse.

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 2 af 8 Bilag 1 - Side 3 af 8 Bilag 1 - Side 4 af 8 Bilag 1 - Side 5 af 8 Bilag 1 - Side 6 af 8 Bilag 1 - Side 7 af 8 Bilag 1 - Side 8 af 8 Bilag 2 - Side 1 af 26 Bilag

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Min Start Stop Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Formalia del 1 Nationalt

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 5. sep. Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Mødelokalet i Hadsten Indkaldt af: FU Ordstyrer: Carl Aage Sørensen (CAS) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde)

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. februar 2014. Til stede: (ES), Susanne Lund (SL), Bente Jacobsen (BJ), Allan El-Zayat (AEZ), Hanne Vedel Sterndorf (HVS), Mayanoa Schneider (MS), Bente Elboth (BE)

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Dagsorden. Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 1 Valg af referent. Rasmus

Dagsorden. Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 1 Valg af referent. Rasmus Mødested Dato Dato for referat Godkendt Skype 19/08/2010 19/08-2010 Mødetype Referent Bilag DHPU Bestyrelsesmøde Rasmus Deltagere Fraværende Mødestart Strandqvist (BS) Dennis Wolthers (DS) var på arbejde.

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om ilsynsrapport privatinstitutionen Dagmargården, Dalegade 12 14, 7000 Fredericia 5. marts 2012. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum i opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere