ANALYSE AF 80 ERNES TÆT-LAV BEBYGGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF 80 ERNES TÆT-LAV BEBYGGELSER"

Transkript

1 PAR ANALYSE AF 80 ERNES TÆT-LAV BEBYGGELSER ZONERING AF FÆLLESSKAB Hvad skal der til for at jeg bliver boende mange år frem? Hvem der mon bor på den anden side? Der er en bakke imellem os! PRIVAT HALVPRIVAT HALVOFFENTLIG PRIVAT NÆRFÆLLESSKAB ENKLAVE FÆLLESSKAB Fællesskabshierarkiet er med til at definere og styrke det sociale fællesskab. Zonering af de hierarkiske fællesskaber danner dermed den fysiske platform og scene for beboernes interaktion med omgivelserne. Vi har analyseret de tre tæt-lav bebyggelser og deres udformning og anvendelse af friareal. Hvilke zoneringer findes og findes de i alle områder? Hvor i forhold til beboerne ligger disse? Og hvilke zoneringer mangler en bearbejdning? OFFENTLIG DET STORE FÆLLESSKAB Hvor er det sjovest at lege? PARKERING PARKERING Hvorfor har vi så god plads men så få steder at gå hen? Har vi behov for mere belysning? Føler vi et ejerskab til vores fællesarealer? Skal der være forskel på vores fællesarealer og en privat have? Skal naturen være noget vi kigger på eller bruger? PRIV Når vores vej krydses har vi ofte brug for et sted at snakke? Så meget forseglet område til så få biler? NÆR ENK DET Her kender jeg mine naboer! Er vi en landsby med græsplæner eller et naturområde med huse? Park eller have? Tom plæne søger haveliv! Kan de ældste have glæde af de yngstes legepladser? Hvad betyder Den blivende bolig? Hvor kan jeg dyrke gulerødder med min genbo? Må jeg spille bold på den her græsplæne? Kan transportstier ikke også være opholdsstier? Græse Bakkeby Hesselbækpark Haragergård

2 ANALYSE AF 80 ERNES TÆT-LAV BEBYGGELSER FÆLLESFUNKTION I HELE BEBYGGELSEN, BASIS + Fællesarealer som det særlige ved almenyttige boliger og en tæt-lav boligform. Vi fokuserer her på de elementer der følger med udover det sædvanlige. Dvs. basisfunktion PLUS. I en tæt brugerproces skal beboernes præferencer for fællesfunktioner belyses og afkodes. Hvilken funktion kan med fordel udhuses fra egen bolig og placeres i fællesområdet til netop fælles brug? Hvilket behov opstår kun temporært og kræver større rumligheder? Hvilken funktion kræver en central placering og hvilken burde behandles decentralt? En tillidsvækkende brugerinddragelse er med til at fokusere på nye PLUS- funktioner, som ikke var eksisterende i 80 ernes tæt-lav bebyggelser. MIN BOLIG FÆLLESRUM/ -KØKKEN Fælles(fest)rum Vaskeri med service Fælles madordning VASKERI BAD GARDEROBE VÆRELSE GÆSTE-BOLIG Fælleskab VÆRELSE SPISESTUE SÆRLIGE VÆRKSTEDER STUEN KØKKEN SÆRLIGE ARBEJDSOMRÅDER Læse- / danseklub Indendørs legeland / tumlesal Gæstebolig 11 BASIS XTRA/ FÆLLES

3 PLADS TIL ALLE ARKITEKTONISK VISION SOCIAL VISION MATERIALITET OG STOFLIGHED IDENTITET KOLLEKTIVITET FÆLLESSKABSHIERARKI EJERSKAB/ MEDINDFLYDELSE RETÆNKNING AF FÆLLESFUNKTIONER ENKLAVEFÆLLESSKAB BLANDET BEBOERSAMMENSÆTNING OMRÅDETS TRYGHED/ AT HOLDE ØJE MED HINANDEN VELGENNEMTÆNKT LYSSÆTNING I GADEN FORBEDRING AF UDE-INDE RELATION TILGÆNGELIGHED TIL ALLE DET BLIVENDE BOLIGOMRÅDE KOMFORT INDEKLIMA DAGSLYS GENERØSITET I BOLIGEN BOLIG- OG RUMSTØRRELSER

4 ARKITEKTONISK VISION MILJØMÆSSIG VISION MILJØPÅVIRKNINGER GLOBALT OG LOKALT BIODIVERSITET SPILDEVAND OG VAND ENERGI DESIGN / AFFALDSHÅNDTERING Vi har en udfordring på affaldsmængder og hvordan vi kommer af med alt det affald som vi som mennesker producerer i vores hverdag. Affaldssortering er en enkel måde at sikre at hvad der kan genbruges bliver genbrugt, og hvad der er biologisk affald indgår i en ny cyklus. I flere bæredygtigheds certificeringsordninger kigges der på affald som en ressource der har værdi. F.eks har Cradle to Cradle affald som et af deres tre fundamentale principper: affald er lig med føde. Det betyder, at alt bør designes til at være enten et biologisk eller teknisk næringsstof der kan genanvendes i kontinuerlige kredsløb. Biologiske materialer bør i sidste ende kunne komposteres, så det muliggør fremtidig vækst af biomasse. Ikkebiologiske elementer bør derimod kun anvendes på en måde så delmaterialer kan skilles ad og genbruges i mindst lige så værdifuld form (og helst mere værdifuld) end tidligere (»såkaldt up-cycling ). Vi vil fra det ene tæt-lav område til det andet, undersøge mulighederne for at sikre og lave de bedste fremtidssikrede affaldsløsninger. VEDVARENDE ENERGI AFFALDSHÅNDTERING MILJØPÅVIRKNINGER GLOBALT OG LOKALT NEXT-USE STEDER FJERNVARME AFFALDSHÅNDTERING / SPILDEVAND OG VAND Afledning af overfladevand skal ske på en bæredygtig måde i fremtiden. Derfor er visionen for afledning af overfladevand, at vandet afledes på overfladen i åbne render, hvilket giver boligområderne og bebyggelserne et markant vandløbs præg. Vandet kan løbe i åbne render der følger områdets topografi til lokale regnvandssøer. Noget af vandet kan opsamles i tanke, hvor vandet kan pumpes op til brug for havevanding og leg. I forhold til spildevandet findes der systemer der kan håndtere beboernes spildevand (og organisk affald) i en Biodigester, som er et mini biogasanlæg der producerer varme, el. Her kan det genbrugte vand bruges f.eks i fælles vaskerier. Samtidig kan en biodigester bioforgasse alt organisk affald/materiale fra boligerne og forblive en ressource, der kan gå tilbage til jorden som kulstof og gødning for ny produktion. LIVSCYKLUSVURDERINGER `DEN INTELLIGENTE BOLIG` MATERIALITET CERTIFICEREDE MATERIALER SPILDEVAND OG VAND 19

5 ARKITEKTONISK VISION ØKONOMISK VISION FINANSIERINGSMODELLER FLEKSIBILITET/ OMSTILLINGSEVNE TOTALØKONOMI Totaløkonomi sætter fokus på byggeriets anlægsudgifter samt drift og kan bidrage til at fremtidssikre byggeriet for både boligforeningen og beboerne. Totaløkonomi er en metode til at sammenligne to eller flere alternative løsninger, hvor fx fordelingen af anlægssum og drift udgifter er forskellige. Der laves levetidsbetragtninger i sådanne vurderinger på bygninger. En totaløkonomisk tilgang er en læreproces og en omstillingsproces, og rokker ved indgroede vaner der skal ændres. Vi foreslår med vores værktøj at man hjælper til at gøre totaløkonomi forståeligt for beboere, og at vurderingerne bliver direkte koblede til de månedlige huslejeudgifter og forbrug. Totaløkonomi kan ikke afgøre hvad god arkitektur er, men det er muligt at vurdere de direkte økonomiske konsekvenser af forskellige arkitektoniske løsninger og afgøre om det så totaløkonomisk er en god eller dårlig løsning. Vi mener at tætlav typologien, og Græse Bakkeby, bør videreudvikles ud fra totaløkonomiske betragtninger. TOTALØKONOMI DRIFT BRUGERVENLIGHED SERVICE OG LEASINGAFTALER FORTÆTNING AF BEBYGGELSEN TEKNISKE INSTALLATIONER / FINANSIERINGSMODELLER/UDBUDSFORMER Der bør overvejes muligheder for andre udbudsformer, hvor der er større sammenhæng mellem beslutningstageren og den, som høster den økonomiske gevinst af besparelser i driften. Det kunne feks. være en model hvor entreprenøren byder på både udførelse og drift som facility manager. En anden finansieringsmodel er ESCO. ESCO er forkortelsen for Energy Service Company. Ideen med sådan en virksomhed er, at den finder, installerer, drifter og ikke mindst finansierer energibesparelser - typisk i større ejendomme og gerne flere ejendomme på samme tid. Konceptet er herefter, at de økonomiske besparelser, der opnås ved at foretage energimæssige forbedringer, skal bruges som afbetalingsmiddel i forhold til den investering, ESCO en har foretaget. Grundtanken bag ESCO er endvidere, at den gennemgribende energirenovering af ejendommene sker ved at lade projekter med kort tilbagebetalingstid betale for projekter med lang tilbagebetalingstid. Bygningsejeren vil kunne få et større besparelsesmæssig udbytte ved at anlægge et langt tidsperspektiv. Et samarbejde med rådgivere (arkitekt og ingeniør) og en ESCO virksomhed i de fremtidige helhedsplaner i tæt-lav bebyggelserne, kan give merværdi til bygherre og brugere, da der laves helhedsscreeninger for at finde de rette steder at sætte ind i de enkelte projekter. I bedste fald kan et arkitektonisk løft gå hånd i hånd med energibesparelser. KONSTRUKTION FINANSIERINGSMODELLER DELEØKONOMI/ SHARING LEVETIDER ROBUSTHED /DRIFT Besparelse i den daglige drift kan give store samlede besparelser, derfor har driftsøkonomi stort fokus. De valg som tages skal klart vise den driftsmæssige konsekvens. Til det anvendes totaløkonomiske analyser og beregninger, som vil understøtte de endelig valg i renoveringen. Disse analyser skal samles til en driftsplan for den nye bebyggelse, og i tæt-lav bebyggelserne fremadrettet. Det er vigtigt at have en driftsplan som beskriver driftsomkostninger den renoverede bebyggelse. Denne plan vil hjælpe boligforeningen til at få overblik over de fremtidige budgetter. DRIFT 21

6 ARKITEKTONISK VISION GEOGRAFISK VISION ELBILER TRAFIKALE FORBINDELSER SERVICETILBUD/ FACILITETER TRANSPORT / TRAFIKALE FORBINDELSER De muligheder eller begrænsninger der er i den trafikale infrastruktur, er afgørende for om bebyggelsen ligger attraktivt i forhold til beboernes behov for at pendle til og fra deres arbejdsplads, fritidsaktiviteter, institutioner, indkøb og servicefunktioner. Det skal være sådan at beboerne både kan komme let og sikkert til den nærmeste station. Ligeledes kan adgangen til vejnettet være afgørende for om man omfatter området som attraktivt. Analysen af det enkelte boligområde vil vise hvordan nærheden til offentlig transport er for beboerne. Disse kollektive transportformer bør fremmes og udbygges hvor det er muligt, i bæredygtighedens tegn. Det vil i fremtiden være et plus at kunne tilbyde beboerne bæredygtige transportmuligheder, da der fremover vil være fokus på forurening og energi fra fossile brændstoffer. Det er vigtigt at der i bebyggelsen er overskuelige sikre veje og parkeringsforhold, der har en passende kapacitet i forhold til behovet. ARBEJDSPLADS TRAFIKALE ANBINDINGER TRANSPORT CYKLISTFORHOLD / EL-BILER, LADESTATIONER Visionen er at beboere, i både Græse Bakkeby og i de andre bebyggelser, inddrages i fællesskaber baseret på en tanke om ressourcedeling og økonomisk fordelagtige fælles initiativer. Ved at lancere en delebils ordning, enten som el-biler eller alm. biler, tages der et hensyn til både miljø og fællesskab. Der bør i bebyggelserne integreres ladestationer til el-biler for at fremme et sundt transport alternativ. Disse kunne med fordel være som et fælles projekt i bebyggelsen. INDKØBSMULIGHED ELBILER LAR/ NEDSIVNING AF REGNVAND / CYKLIST FORHOLD Fra bebyggelsen og til vigtige funktioner i nærområdet og stationen er det vigtigt med optimale forhold for cyklisterne. Det handler om gode cykelstier der er velbelyste, indbydende og sikre at færdes på. Det skal sikres velindrettede cykelparkeringspladser hvor cykler kan stå trygt og godt, og hvor man evt. kan få luft til sine dæk mm. Især for børnefamilier er sikkerheden et vigtigt parameter, at man kan færdes fra og til skole og fritidsaktiviteter mm. MIKROOMRÅDE INSTITUTIONER/ KULTURTILBUD JORDBUNDUNDERSØGELSE RADON CYKLISTFORHOLD 23

7 ARKITEKTONISK VISION TEKNISK VISION TERMISK KOMFORT KONCEPT FOR NEDTAGNING OG GENANVENDELSE PRÆFABRIKEREDE ELEMENTER KLIMASKÆRM FUGTSIKRING BYGNING/ KLIMASKÆRM ENERGIKLASSER MODERNISERING/OPGRADERING ISOLERINGSGRAD SYSTEMINTEGRERING TEKNISKE SYSTEMER TILGÆNGELIGHED TIL SYSTEM 25

8 MODELPROGRAM HJULET SPILDEVANDSPLAN DRIFT FINANCIELLE MODELLER SERVICE- OG LEASINGAFTALER AREALUDNYTTELSE KONSTRUKTION TEKNISKE INSTALLATIONER LEVETIDER BRUG AF VEDVARENDE ENERGI FJERNVARME DELEØKONOMI TOTALØKONOMI FLEKSIBILITET OG OMSTILLINGS- EVNE BRUGERVENLIGHED LIVSCYKLUS- VURDERINGER DEN INTELIGENTE BOLIG MATERIALITET/ STOFLIGHED ENERGI DESIGN ROBUSTHED BYRUM CERTIFICEREDE MATERIALER MATERIALER OMRÅDETS IDENTITET GENANVENDELSE INDEKLIMA BIODIVERSITET ØKONO- MISK VISUEL KOMFORT/ DAGSLYS MILJØ- PÅVIRKNINGER GLOBALT OG LOKALT MILJØMÆS- SIG SOCIAL KOMFORT ANVENDELSES- FLEKSIBILITET GEOGRAFISK SOCIALE VÆRDIER AFFALDSHÅNDTERING MIKROOMRÅDE TEKNISK PLADS TIL ALLE KLIMATILPASNING RADONSIKRING TEKNISKE SYSTEMER JORDBUNDSFORHOLD TRANSPORT CYKELIST FORHOLD SERVICETILBUD /FACILITETER BYGNING/ KLIMASKÆRM TERMISK KOMFORT EL-BILER/ LADESTATIONER TRAFIKALE FORBINDELSER INSTITUTIONER/ KULTURELLE TILBUD FORBINDELSE TIL ARBEJDSPLADSER INDKØBSMULIGHED PRÆFABRIKEREDE ELEMENTER PARAMETRE ANALYSE EMNER BYGGESTEN TILTAG BESLUTNING TILGÆNGELIGHED FÆLLESSKAB TILGÆNGELIGHED TIL SYSTEM SYSTEMINTEGRATION MODERNISERING/ OPGRADERING DESIGN FOR ADSKILLELSE KONCEPT FOR NEDTAGNING OG GENANVENDELSE FUGTSIKRING ENERGIKLASSE ISOLERINGSGRAD

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

FAXE KOMMUNE som Danmarks første Cradle to Cradle kommune! Strategisk grundlag for Faxe Kommune.

FAXE KOMMUNE som Danmarks første Cradle to Cradle kommune! Strategisk grundlag for Faxe Kommune. 1 FAXE KOMMUNE som Danmarks første Cradle to Cradle kommune! Strategisk grundlag for Faxe Kommune. 2 Faxe Kommune som Danmarks første Cradle to Cradle kommune! Netop nu har Faxe Kommune chancen for at

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid Velkommen til Danmark i 2050. Velkommen til et grønt, effektivt,

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere