Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013"

Transkript

1 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

2 Indhold 1. Indledning og koncept 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger 3. Kampagnens budget 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens resultater Kampagnens organisering 5.2 Arrangementer 5.3 PR- og pressekampagne 6. Kampagnens forventede effekter 1

3 1. Indledning og koncept I uge gennemførte Erhvervs- og Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen (EVM/ERST) for sjette år i træk en omfattende kampagne for iværksætteri og vækst: Danmarks Vækst- og Iværksætteruge. Kampagnen blev gennemført i et gensidigt forpligtende partnerforum med en række private og offentlige organisationer, der alle ønsker at bidrage til vækst i Danmark. Kampagnens overordnede formål var dels at styrke iværksætterkulturen i Danmark, dels at styrke kompetencerne til at starte, drive og udvikle virksomhed hos kampagnens primære målgrupper: Unge under uddannelse Personer der overvejer at starte virksomhed Iværksættere/ nystartede virksomheder SMV ere og vækstvirksomheder Herudover skulle kampagnen synliggøre de mange tilbud, der stilles til rådighed for iværksætteri og vækst. På den måde skulle kampagnen bidrage til regeringens mål om flere iværksættere og vækstvirksomheder i Danmark. Kampagnen bestod af: Et stort antal arrangementer, som blev gennemført af de enkelte partnere og andre arrangører, og som var målrettet egne målgrupper med det sigte at tilføre målgrupperne inspiration, netværk, nye kompetencer etc. Partnernes egen markedsføring af egne arrangementer En PR- og pressekampagne, som dannede paraply for hele kampagnen og bandt de enkelte aktiviteter sammen. Kampagnen var en del af det globale initiativ Global Entrepreneurship Week (GEW), som den amerikanske organisation Kauffman Foundation stod bag. Formålet med den globale kampagne var at sætte entreprenørskab og idéudvikling på den globale dagsorden, generere nye idéer til vækst og iværksætteri, samt skabe netværk for unge mennesker, der har ambitioner om at starte egen virksomhed. I det følgende redegøres for de resultater, som blev opnået i regi af kampagnen. 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger De vigtigste mål og succeskriterier for kampagnen 2013 var: De vigtigste aktører skulle tage medansvar for udviklingen på iværksætterområdet herunder deltage som partnere i partnerforum for Danmarks Vækst- og Iværksætteruge Min. 85 % af partnerne skulle vurdere, at kampagnen var meget vellykket eller vellykket Kampagnen skulle byde på mindst 200 arrangementer for kampagnens målgrupper 2

4 Målgrupperne skulle gøres opmærksomme på ugens arrangementer og deltage i dem, herunder skulle der være: - mindst besøg på uge47.dk - mindst 3000 fans på facebook.com/uge47 - mindst deltagere i Danmarks Vækst- og Iværksætteruges arrangementer Iværksætteri og vækst skulle sættes bredt på dagsordenen i medierne, herunder skulle der være: - mindst 600 presseomtaler i relation til kampagnen - mindst 37 % kendskab til kampagnen hos SMV erne. Der er en række forhold, som havde særlig indflydelse på kampagnen De beskrives herunder. Sammenfald med kommunalvalget. Kommunevalget fandt sted i uge 47 på det tidspunkt hvor kampagnen kulminerede. Det betød, at kampagneannonceringen (både i online- og trykte medier), fik hård konkurrence af politiske annoncer. Af samme grund var det også sværere end før at få iværksætteri og vækst på mediernes dagsordener. Det lykkedes at få mange presseomtaler af kampagnens temaer, men knap så mange som året før, og gennemslaget i de landsdækkende medier var ikke så omfattende som tidligere. Mange eksterne arrangører. Kampagnen synes at have nået et breaking point i forhold til kampagnerne de foregående år: Den blev bemærket af langt flere. Der var flere arrangementer. Og der var større brugerinvolvering på de sociale medier. Kampagnens synlighed betød også, at langt flere aktører uden for partnerkredsen deltog med mange arrangementer i regi af Danmarks Vækst- og Iværksætteruge. Vurderingen er, at disse arrangementer var relevante for målgrupperne. Derfor er udgangspunktet, at det er positivt, at over halvdelen af arrangementerne afholdes af eksterne aktører. Men de mange arrangementer stiller også store krav til koordinering. Det kan være baggrunden for en lidt lavere partnertilfredshed end tidligere. Forsinket kampagne. Kampagnen blev igangsat senere end i de foregående år, fordi en meget stor del af arrangementerne først var klar til at blive offentliggjort på uge47.dk i midten af oktober. Det betød forsinkelser i forhold til igangsættelse af kampagnen (annoncering, udsendelse af nyhedsbreve, facebook og presseindsats), fordi hjemmesiden var omdrejningspunkt og call-to-action for hele kampagnen. På trods af ovenstående kommentarer, viser evalueringen, at kampagnen har opfyldt alle mål og succeskriterier. De nævnes kort herunder og uddybes i afsnit 5: 33 af de vigtigste aktører på iværksætterområdet deltog i kampagnens partnerforum og gennemførte arrangementer i løbet af kampagnen 93 % af partnerne vurderede, at kampagnen var meget vellykket eller vellykket, og de ønsker alle at bakke op om kommende kampagner I løbet af uge blev der gennemført 257 fagligt relevante arrangementer for hele den brede målgruppe. 3

5 Kampagnens arrangementer opnåede stor tilslutning med deltagere 46 % af små og mellemstore virksomheder (SMV er) havde kendskab til Danmarks Vækst- og Iværksætteruge Der var besøgende på uge47.dk i kampagneperioden Indsatsen på Facebook resulterede i fans og over 42 mio. visninger personer interagerede med indhold fra kampagnens Facebook-side Iværksætteri og vækst i relation til kampagnen kom bredt på dagsordenen i medierne. 920 presseomtaler blev det til. Nedenfor opridses de væsentligste anbefalinger til kampagnen i Det anbefales: at partnerforum forsat fungerer som omdrejningspunkt for kampagnen at kampagnens identitet og hovedbudskaber fastholdes i 2014 og det anbefales, at partnere forsat eksponeres som afsendere af kampagnen, hvor det er muligt at kampagnen igangsættes tidligere, så målgrupperne eksponeres for PR- tiltagene i længere tid at presseindsatsen i vid udstrækning tematiseres og opbygges omkring partnernes arrangementer, så der udarbejdes pressepakker med: arrangementer, nye tal, citater, selvhjælpspakker etc. at PR-elementerne bygger videre på kampagnen i 2013 med følgende justeringer: 1) Kampagnens digitale platforme forstærkes, så det store potentiale på sociale medier udnyttes endnu bedre. 2) Indsatsen på Facebook styrkes yderligere. 3) E-annoncekampagne nedjusteres økonomisk, og platformsmix ændres, så det matcher målgrupperne bedre. 4) TV-indsatsen indstilles. 5) Det overvejes i stedet at gennemføre udbud, hvor der indgås aftale om gennemførelse af kreative og nytænkende PR-tiltag, som kan supplere kampagnens øvrige elementer. 3. Kampagnens økonomiske rammer I 2013 var budgettet på 3. mio. kr. til gennemførelse af den PR-kampagne, som dannede paraply for hele kampagnen kr. af kampagnebudgettet blev ikke brugt. Hertil kommer de udgifter, som de enkelte partnere afholder til egne arrangementer. Tabel 1: Budget Danmarks Vækst- og Iværksætteruge ERST udgift (mio. DKK) 3,6 4, Evalueringens formål og metode Der er gennemført en omfattende evaluering, som har haft til formål at: Dokumentere kampagnens resultater og målopfyldelse Vurdere kampagnens langsigtede effekter 4

6 Komme med forslag til forbedringer af kampagnen. Evalueringen er skrevet på baggrund af nedenstående dataindsamlinger: Pressemåling. Optælling af omtaler i pressen i perioden 1. aug. 22. dec Partnernes resultater er medtaget i pressemålingen. (ERST, dec. 2013) Webstatistik. Opgørelse af besøg og sidehenvisninger på uge47.dk i perioden 14. okt. 1. dec (Siteimprove, dec. 2013) 1 Facebookstatistik. Opgørelse af antal fans og visninger i perioden 14. okt. 1. dec (Komfo/Facebook, dec. 2013) Partnermåling. Partnerne har gennem en spørgeskemaundersøgelse evalueret kvaliteten af samarbejde, organisering og kampagneelementer (ERST, dec. 2013) Vurdering af de enkelte kampagneelementer (Syntese jan. 2014) Kendskabsmåling. Måling af kampagnens synlighed, materialer og budskaber. Målingen er repræsentativ for små og mellemstore virksomheder i Danmark. (Epinion, jan. 2013) 2 Optælling af gennemførte arrangementer og antal besøgende ved arrangementer (De enkelte partnere og ERST, dec. 2013) Løbende generel erfaringsopsamling i ERST. 5. Kampagnens resultater Organisering Organiseringen af kampagnen havde til formål at sikre koordineret og effektiv implementering af kampagnen: Der var et globalt sekretariat i Kauffman Foundation, som på et overordnet plan koordinerede de forskellige nationale indsatser, stillede designretningslinjer til rådighed for de nationale partnere, videndelte på tværs og havde teten på enkelte internationale flagskibe, fx Creative Business Cup som i 2013 fandt sted i Danmark Der var et sekretariat i ERST, som koordinerede den danske kampagne på et overordnet niveau: i forhold til de globale arrangører, partnerforum og de enkelte partnere/arrangører. Sekretariatet gennemførte desuden en PR- og presseindsats Der var et partnerforum bestående af 33 vigtige aktører inden for iværksætteri og vækst, som gennemførte arrangementer, der var rettet mod egne målgrupper. Partnerforum var 1 På grund af indførelsen af cookiebanneret i 2013 kan webstatistikken ikke evalueres på samme måde som i tidligere kampagner. Siteimprove har lavet et estimat på, hvordan besøgstal og sidevisninger ville se ud uden cookiebanner. Tallene bliver sammenlignet med reelle tal fra 2011 og Der vil være en vis statistisk usikkerhed. 2 Interviewene er gennemført telefonisk med ejere, medejere eller direktører i virksomheder. Der er stratificeret ud fra geografi (minimum 200 i hver af landets fem regioner), samt virksomhedsstørrelse; der er en ligelig fordeling mellem små virksomheder (1-4 ansatte) og mellemstore virksomheder (5+ ansatte). I hver undersøgelsesrunde er interviewene gennemført med et nyt udsnit af respondenter. 5

7 omdrejningspunktet for organiseringen af den danske kampagne. Der blev afholdt 3 møder i partnerforum, som blev brugt til at udveksle ideer, finde samarbejdsmuligheder på tværs af partnerkredsen, koordinere kampagnens mange arrangementer samt beslutte elementerne i PR- og pressekampagnen, som blev gennemført af sekretariatet i ERST. Det var partnerne selv, der afgjorde hvilke arrangementer, de ville bidrage med, og hvad fokus skulle være. En organisatorisk opgave for sekretariatet var derfor at koordinere de mange partnerbidrag og at identificere udækkede behov for arrangementer. Der var regional koordinering af arrangementer i regi af Væksthusene, som koordinerede arrangementer i forhold til kommuner og andre lokale partnere. Der var følgende succeskriterier for organiseringen: De vigtigste aktører i den danske iværksætterindsats skulle deltage i partnerforum (kvalitativ vurdering) Min. 85 % af partnerkredsen skulle vurdere, at sekretariatets koordinering af årets kampagne var meget vellykket eller vellykket Min. 85 % af partnerkredsen skulle vurdere, at årets kampagne var meget vellykket eller vellykket. Alle mål blev nået. Evalueringsresultater national organisering Evalueringen viser, at partnerne er enige om, at det er værdifuldt at have et forum, der understøtter den samlede indsats for iværksætteri og vækst og samtidig rækker ud over uge 47 med generel erfaringsudveksling og networking. Alle partnerne ønsker således at bidrage til kampagnen igen i Det fremgår af figur 1, at 93 % af partnerne vurderede, at sekretariatets koordinering og information var meget velfungerende eller velfungerende i Det er lidt lavere end i 2012 og 2011, hvor tallene var henholdsvis 100 og 97 %. Af figur 2 fremgår det, at 93 % af partnerne vurderede, at kampagnen i 2013 var meget vellykket eller vellykket (figur 2). I 2012 var tallet 96 %. Figur 1: Partnernes vurdering af sekretariatets information og koordinering Hvordan vurderer du den overordnede information og koordinering fra sekretariatet i forbindelse med kampagnen? 2013 (28) 2012 (28) 2011 (34) a 43 % % 62 % 39 % 56 % 41 % 50% 7% 41 % 7 % 39 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal Ved ikke : 2011=1, 2012=0 og 2013=0 3% Meget velfungerende Velfungerende Mindre velfungerende Slet ikke velfungerende 6

8 Figur 2: Partnernes overordnede vurdering af kampagnen Hvordan vurderer du overordnet kampagnen? 2013 (28) 2012 (28) 2011 (33) 35 % 58 % 8 % 53 % 43 % 4 % 36 % 42 % 6 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal Ved ikke : 2011=0, 2012=0 og 2013=2 Meget velfungerende Velfungerende Mindre velfungerende Som det fremgår, ligger partnernes tilfredshed med PR- og pressekampagnen og sekretariatets koordinering lidt lavere end i de foregående år. Enkelte partnere gør opmærksom på, at sekretariatet var senere ude end før med at støtte partnerne i den tidlige udviklingsfase af arrangementerne. Det kan måske også forklare den lidt lavere vurdering end tidligere. Evalueringsresultater international organisering Kampagnen var del af den internationale Global Entrepreneurship Week, som blev afholdt i 140 lande. I evalueringen af kampagnen i 2012 og 2011 blev det anbefalet at forsøge at styrke det internationale samarbejde. Det skete på to områder: Dels blev den internationale konkurrence, Creative Business Cup, afholdt igen i 2013 med finale i København. Dels fik kampagnen i 2013 en officiel titel, som gav partnerne mulighed for at bruge titlen Global Entrepreneurship week Denmark med et dertilhørende logo som afsender på deres egen markedsføring. 50 % af partnerne vurderer, at det har været en fordel, at den danske kampagne var en del af Global Entrepreneurship Week (figur 3). Det er et fald i forhold til 2012, hvor det tilsvarende tal var 59 %. Det fremgår af figur 3. Figur 3: Partnernes vurdering af fordele ved at være en del af den globale GEW-kampagne Har du oplevet, at det har været en fordel, at kampagnen har været en del af den globale kampagne Global Entrepreneurship Week? % 33 % 42 % 8 % I høj grad % 22 % 38 % 16 % 44 % 29 % 13 % 19 % I nogen grad I mindre grad Slet ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal Ved ikke : 2011=3, 2012=4 og 2013=4 7

9 Anbefalinger organisering Målene for indsatsen er opfyldt, men det er muligt at forbedre indsatsen. Følgende anbefales: at sekretariatet styrker kontakten til de enkelte partnere med mere løbende information samt tidligt tilbud om hjælp til koordinering af arrangementer. Sekretariatet lægger information om arrangementer på uge47.dk på en ensartet måde at sekretariatet fortsætter bestræbelserne på at styrke kampagnens internationale islæt. 5.2 Arrangementer Der blev i 2013 gennemført det største antal arrangementer for målgrupperne i Danmarks Vækst- og Iværksætteruge siden kampagnens start i Arrangementerne omfattede events, workshops, foredrag og rådgivning, hvor danske og udenlandske eksperter stillede deres viden til rådighed. Erhvervs- og Vækstministeren Henrik Sass Larsen skød ugen i gang ved åbning af konkurrencen Creative Business Cup på Børsen. Ugens flagskib for børn og unge var Danish Entrepreneurship Award 2013 med knap 5000 deltagere. Det største enkeltarrangement for iværksættere og virksomheder var konferencen VEJE TIL VÆKST med over 1200 deltager. I hovedstadsregionen stod torsdagen i iværksætternes tegn med De Hemmelige Helte, der bestod af en række arrangementer, som blev afholdt på vækstvirksomheder i hele regionen. Der var opstillet følgende mål: Kampagnen skulle byde på mindst 200 arrangementer for både spirende iværksættere, iværksættere og etablerede virksomheder Målgrupperne skulle gøres opmærksomme på ugens arrangementer og mindst skulle deltage i dem Mindst 100 arrangementer skulle være i kalenderen på uge47.dk i uge 37. De to første mål blev nået. Kalenderen på uge47.dk var først klar sent i Det betød, at kampagnen blev skudt i gang på et sent tidspunkt. Det indebar, at der var kortere tid til den opmærksomhedsskabende del af kampagnen end i de foregående år. Evalueringsresultater Antal arrangementer og deltagere Der blev gennemført 257 arrangementer i uge (se figur 4). Antallet af deltagere var stort set på samme niveau som i 2012 (figur 5). I 2012 og 2011 blev der afholdt i henholdsvis 141 og 253 arrangementer. 8

10 Figur 4: Antal arrangementer Udviklingen af antal arrangementer over tid for Danmarks Vækst- og Iværksætteruge Figur 5: Antal deltagere Udviklingen i antal deltagere over tid for Danmarks Vækst- og Iværksætteruge Partnertilfredshed med arrangementer Partnerne har vurderet deres egne arrangementer. 100 % vurderer, at deres arrangementer i høj grad eller i nogen grad har været succesfulde (figur 6). Dette er en stigning i forhold til tidligere kampagner. Figur 6: Partnervurdering af egne arrangementer 1 Mit/mine arrangementer har været succesfulde % 82% 26% 14% 4% I høj grad I nogen grad I mindre grad % 34% 6% Slet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal Ved ikke : 2011=0, 2012=0 og 2013=4 Alle partnere vurderede, at fremmødet til deres arrangementer i høj grad eller i nogen grad var som forventet (figur 7). 3 arrangementer blev aflyst. I 2012 og 2011 blev henholdsvis 4 og 6 arrangementer aflyst pga. manglende tilslutning. 9

11 Figur 7: Partnervurdering af egne arrangementer 2 Der var det forventede antal deltagere til mine arrangementer? % 37% I høj grad % 57% 34% 32% 9% 4% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal Ved ikke : 2011=2, 2012=3 og 2013=5 87 % af partnerne vurderede, at arrangementerne supplerede hinanden i høj grad eller i nogen grad (figur 8). I 2012 var tallet 92 %. Aktører udenfor partnerkredsen tegnede sig for 55 % af arrangementerne (figur 9). Det er flere eksterne arrangementer end før og indikerer, at kampagnen er attraktiv at være en del af også selvom man ikke er partner. Partnerne bidrog med færre arrangementer end tidligere. Det er ikke problematisk i sig selv. Partnerforum har tidligere tilkendegivet, at det ikke nødvendigvis er et mål med mange arrangementer, men gerne større arrangementer, der har stor kvalitet. Der kan være flere forklaringer på den lidt lavere partnertilfredshed: Dels blev kampagnen igangsat senere i 2013 end før. Det gav kortere tid til at skabe opmærksomhed om kampagnen og arrangementerne. Dels kan det have spillet ind, at de mange eksterne arrangementer og den større spredning i temaer stiller større krav til koordinering end tidligere, både i partnerkredsen og i forhold til de mange eksterne aktører. Figur 8: Partnervurdering af egne arrangementer 3 Arrangementerne i løbet af ugen har generelt suppleret hinanden? % 65% 13% I høj grad % 38% 60% 47% 8% 13% 3% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal Ved ikke : 2011=2, 2012=3 og 2013=5 10

12 Figur 9: Fordeling af arrangementer i og udenfor partnerkredsen 45% Arrangementer uden for partnergruppen 55% Arrangementer inden for partnergruppen Anbefalinger - arrangementer Det anbefales: at der strammes op om kampagnen, så den starter allerede i midten af september. Det giver længere tid til at give kampagnen og arrangementerne synlighed i form af PR og presse. Opstramningen indebærer, at 75 % af det indhold, der kommer fra partnerne er klar til offentliggørelse i midten af september at koordinationen af arrangementer styrkes med henblik på at opnå et styrket samarbejde på tværs af partnere og større eksterne aktører. 5.3 PR- og pressekampagne De enkelte partnere har gennemført en betydelig målrettet markedsføringsindsats for at gøre opmærksom på hver deres arrangementer og tiltrække deltagere. For at binde arrangementerne sammen, gennemførte sekretariatet en tværgående PR- og pressekampagne, hvor mange forskellige kampagneelementer blev sat i spil. I det følgende redegøres alene for resultaterne af den tværgående kampagne. Afsnittet er struktureret således: Visuel identitet, budskaber og afsendere Kendskab til kampagnen De enkelte kampagneelementer Visuel identitet, budskaber og afsendere Visuel identitet I evalueringen 2012 blev det anbefalet, at kampagnen fik én entydig titel, som kunne sprogversioneres. På den baggrund blev kampagnens titel/slogan Power til iværksættere og virksomheder i vækst udskiftet i 2013 med Danmarks Vækst- og Iværksætteruge. Navnet kan versioneres til en engelsk titel, som er genkendelig i en international kontekst: Global Entrepreneurship Week - Denmark. 11

13 Den nye visuelle identitet blev rullet ud overalt: på annoncer, tv-spot, i tog og på togstationer. plakater, kampagnelakridser og på web. Som noget nyt blev kampagnens logo eksponeret i alle posts på Facebook. Desuden har partnerne med få undtagelser - brugt kampagnens visuelle identitet og navn i markedsføring af egne arrangementer. Fordelene ved navnejusteringen var: at kampagnen fik en præcis afsenderidentitet, som dækker både iværksættere og vækstvirksomheder at partnere og øvrige arrangører fik mulighed for at vælge en engelsk afsender og dermed fremhæve deres events internationale elementer at kampagnen blev vitaliseret uden at sætte kendskab og synlighed over styr. Det var alene navn og logo, der blev justeret. Kampagnens øvrige identitetselementer, herunder farve, typografi, layout samt profileringen af den brede partnerkreds og call to action blev genbrugt i Der var følgende succeskriterier: Størstedelen af partnergruppen skulle bruge kampagnens visuelle identitet og navn i deres markedsføring af egne arrangementer (kvalitativ vurdering) 80 % af partnergruppen skulle vurdere, at kampagnens grafiske/visuelle udtryk samt kampagnens titel Danmarks Vækst- og Iværksætteruge var meget velfungerende eller velfungerende. Begge mål blev nået. Evalueringsresultater - Kampagnens visuelle identitet og titel 80,3 % af partnerne vurderede, at kampagnens grafiske/visuelle udtryk samt kampagnens titel Danmarks Vækst- og Iværksætteruge var meget velfungerende eller velfungerende. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor 74 % af partnerne, at kampagnens slogan: POWER til iværksættere og virksomheder i vækst var meget velfungerende eller velfungerende. Budskaber Det var en præmis for kampagnen, at den skulle favne en meget bred målgruppe, som befinder sig i meget forskellige situationer: Derfor blev disse budskaber, der rettede sig mod hvert sit segment i kampagnen, udarbejdet: Budskab til iværksætterspirer: Drømmer du om at være din egen chef? 12

14 Budskab til iværksættere: Er du iværksætter med ambitioner? Budskab til etablerede virksomheder: Er du klar til vækst? Budskaberne blev indarbejdet i alle de kampagneelementer, hvor det var muligt. Der var opstillet følgende succeskriterier for kampagnens budskaber: Mindst 20 % af SMV erne skulle vurdere, at kampagnens budskaber henvendte sig til dem Mindst 80 % af partnerne skulle vurdere, at kampagnens budskaber var meget velfungerende eller velfungerende. Begge mål blev nået. Evalueringsresultater kampagnens budskaber Der er gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af små og mellemstore virksomheder (SMV er) har besvaret spørgsmål om kampagnen. 28 % af de SMV erne, der havde kendskab til kampagnen, mente, at den henvendte sig til virksomheder i vækst. 47 % mente, at kampagnen henvendte sig til iværksættere. De resterende mente, at kampagnen henvendte sig til 'unge, børn og andre'. Tallene er, ifølge Epinion, høje i forhold til kampagnens brede sigte. 55 % af de SMV ere, der havde kendskab til kampagnen, tilkendegav, at kampagnens budskaber i høj grad eller i nogen grad fangede deres opmærksomhed. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor tallet var 44 %. 87,7 % af partnerne vurderede i 2013, at kampagnens budskaber var meget velfungerende eller velfungerende. Dette er en betydelig stigning i forhold til 2012, hvor 74 % af partnerne vurderede, at budskaberne var meget velfungerende eller velfungerende. Afsendere Evalueringen fra 2010 viste, at de mange partnere og logoer, som fremgår på annoncerne, har stor betydning for målgruppernes opfattelse af kampagnen som slagkraftig og professionel. De stærke afsendere sender et vigtigt signal om kampagnens seriøsitet. Igen i 2013 var alle partnerlogoerne derfor eksponeret i avisannoncer, hjemmeside, tv-spot og andre PR-materialer, som blev udarbejdet til den fælles kampagne. Evalueringsresultater kampagnens afsendere Der er ikke målgruppe-evalueret på afsenderne de sidste 3 år, men evalueringer af kampagnerne i 2008, 2009 og 2010 viste, at de mange afsendere styrker kampagnen og sender et signal om seriøsitet % af partnerne vurderede i 2013 at kampagnematerialer/aktiviteter i høj grad eller i nogen grad har bidraget til at synliggøre partnerne bag kampagnen. I 2012 var tallet 81 %. 13

15 Anbefalinger - visuel identitet, budskaber og afsender Alt i alt har visuel identitet, budskaber og afsender fungeret godt. Det anbefales derfor at genbruge udtrykket i Skal PR-indsatsens gennemslagskraft styrkes yderligere, skal det ske i arbejdet med spidsformuleringer af kampagnens budskaber i forhold til de enkelte målgrupper Kendskab til kampagnen Succeskriterierne for kendskab til og synlighed af kampagnen var: Mindst 35 % af SMV erne skulle have kendskab til kampagnen Mindst 80 % af partnerne skulle vurdere, at det var været en fordel at være en del af en større kampagne. Begge mål blev nået. Evalueringsresultater - kendskab 46 % af SMV erne havde kendskab til Danmarks Vækst- og Iværksætteruge og/eller Global Entrepreneurship Week (figur 10). Som det fremgår steg kendskabet til kampagnen hos virksomhederne dermed betydeligt fra 2012 til Der er ikke målt på kendskabet blandt kampagnens øvrige målgrupper. Figur 10: Kendskab til kampagnen 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 36% 37% 46% Samlet kendskabsgrad Partnerne har vurderet, om det har været en fordel at være en del af en større kampagne. 80 % svarer i høj grad eller i nogen grad på spørgsmålet. (figur 11). Det er et fald i forhold til Figur 11: Partnernes vurdering af effekten af at være en del af en større markedsføringskampagne Mit/mine arrangementer har fået ekstra opmærksomhed, fordi de har været en del af en stor kampagne? % 42% 12% 8% % 60% 4% % 50% 16% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke : 2011=2, 2012=3 og 2013=1 14

16 5.3.3 De enkelte kampagneelementer PR- og pressekampagnen bestod af en lang række elementer, som vurderes hver for sig i dette afsnit. Web- og mobilside Kampagnesiden uge47.dk og den tilhørende mobilside var det centrale omdrejningspunkt i kampagnen. Kampagnesiden, hvor alle arrangementer blev omtalt, og interesserede kunne søge efter geografi, dag i ugen samt tema, fungerede som call-to-action. Således blev der henvist til siden fra alle andre kampagneelementer. Kampagneindsatsen på sociale medier var i høj grad koblet sammen med uge47.dk og mobilsitet. Manglende fleksibilitet i forhold til integration mellem platforme skabte en række udfordringer. Flere af partnerne har desuden gjort opmærksom på behovet for et mere overskueligt ekstranet. Evalueringsresultater 86 % af partnerne vurderede, at uge47.dk og mobilsiden i høj grad eller i nogen grad skabte synlighed om kampagnen som helhed. Kampagnesiden havde besøgende (figur 12) og sidevisninger (figur 13) 3. Det er et svagt fald i forhold til Det kan der være flere forklaringer på. Ifølge en ekspertvurdering kan det lille fald forklares med statistisk usikkerhed, fordi den obligatoriske visning af cookie-banner gør, at ikke alle brugere tælles med i statistikken. En anden forklaring kan være, at kampagnen - og dermed hjemmesiden blev skudt i gang sent i Figur 12: Udvikling i antal besøg på uge47.dk Antal besøgende Perioden for : uge Perioden for 2013: uge Indførelsen af cookiebanneret i 2013 har haft en del konsekvenser for webstatistik. Siteimprove har lavet et estimat på, hvordan besøgstal og sidevisninger kunne formodes at se ud uden cookiebanner. 15

17 Figur 13: Udvikling i antal sidevisninger på uge47.dk Antal sidevisninger Perioden for : uge Perioden for 2013: uge Mobilsiden fik besøg i perioden uge I perioden uge fik mobilsiden besøg. Det er en betydelig stigning. TV-spot I 2010 blev der udarbejdet et tv-spot, der blev vist som OBS-indslag på DR og i reklamesøjlerne på et mix af kommercielle tv-kanaler. Spottet er efterfølgende justeret på indhold og i længde til brug for kampagnerne i 2011, 2012 og Det gjorde opmærksom på kampagnen, indholdet (arrangementerne) og henviste til at læse mere på uge47.dk. Spottet var rettet mod en meget bred målgruppe mellem år. I 2013 blev spottet bragt i et mix af TV2, TV2 News og TV2 Zulu i uge TV2 blev valgt for at sikre en bred dækning. TV2 News blev valgt for at ramme selvstændige og erhvervsfolk. TV2 Zulu blev valgt til at ramme den yngre del af målgruppen. TV-kampagnen blev eksekveret over 3 uger med et jævnt tryk i uge og kraftigere i uge 46. Dette sikrede en markant tilstedeværelse i mediebilledet i ugen op til Danmarks Vækst- og Iværksætteruge. Der blev estimeret en eksponering, hvor spottene ville blive set minimum en gang af 57 % af alle danskere mellem 18 og 50 år og minimum 3 gange af 31 % i samme målgruppe. Der blev også fremstillet en version til DRs OBS-udsendelser. Endelig blev spottet lagt på YouTube og vist på flere hjemmesider. Evalueringsresultater 15 % af SMV erne har angivet, at de så tv-spottet. Dermed var tv-spottet ifølge SMV erne den 3. største kilde til opmærksomhed omkring kampagnen i 2013 kun overgået af avisannoncer og presse. 67,3 % af partnerne mener, at spottet i høj grad eller i nogen grad har skabt synlighed om kampagnen. 16

18 TV-spot i tog og på togstationer Som et alternativ til forrige års massive outdoorkampagne blev TV-spottet brugt på skærme i S-toge og på perroner i det centrale København. Eksponeringen skete i uge Spottet fungerede som et supplement til resten af kampagnen. Evalueringsresultater 57.4 % af partnerne har vurderet, at tv-spottet i tog og på perroner i høj grad eller i nogen grad har skabt synlighed om kampagnen. Dette er ifølge en ekspertvurdering en meget høj vurdering taget i betragtning af, at spottet kun blev vist i og omkring hovedstadsområdet, og at kampagnen har et meget bredt sigte. Avisannoncer Der blev gennemført en større annoncekampagne, der kørte med et jævnt tryk i perioden uge 44 til 46. Indrykningsmedier blev valgt ud fra målgruppe og antal læsere. Det resulterede i dette printmix af dagblade og gratisaviser: 13 indrykninger i Politiken, JP, Ekstrabladet og Børsen. Samt 4 indrykninger i gratisavisen MetroXpres. Der blev udarbejdet tre avisannoncer til henholdsvis iværksættere, virksomheder i vækst og spirende iværksættere. Disse annoncer beskrev de mange tilbud i løbet af uge 47. Budskaber og tekster var målgruppesegmenterede. Fælles for materialet var kampagnens visuelle identitet, afsender, og call-to-action: 17

19 Evalueringsresultater Af den kvantitative undersøgelse blandt SMV'erne fremgår det, at 26 % så en avisannonce for kampagnen. Det placerer annoncerne som den største kilde til kampagnekendskab blandt virksomhederne. 80 % af partnerne mener, at avisannoncerne i høj grad eller i nogen grad skabte synlighed i kampagnen. Plakater på skoler Der blev udarbejdet en plakat til unge, der studerer på uddannelsesinstitutioner, og som leger med tanken om at blive iværksættere. I alt blev 187 plakater placeret på ungdomsuddannelser, handelsskoler og universiteter typisk i deres karrierehjørner og på fodboldborde. Evalueringsresultater Det er estimeret, at plakaten blev set af studerende. Der er ikke foretaget målinger af effekten af plakaterne, men enkelte studerende er blevet bedt om at give feedback, og den har været meget positiv. Webannoncering (bannerannoncer og Google Adwords) I 2013 blev der udarbejdet en række annoncer til webannoncering, Google Adwords og partnernes egne hjemmesider. Som i 2012 var bannerannoncerne i flash med tre målgruppesegmenterede tekster. Webannonceringen var baseret på de store dagblade: Ekstra Bladet, Jyllands Posten, Politiken, Berlingske Tidende og Børsen. Specific Media og Google Display kom med for at skabe dækning og frekvens i målgruppen. Til brug for annoncering på Google blev der brugt en serie nøgleord til Google Adwords, og tre 18

20 målgruppespecifikke annoncer. Til brug for partnernes hjemmesider var der bannere med og uden flash i forskellige formater. Evalueringsresultater 71,5 % af partnerne svarer, at webannoncering i høj grad eller i nogen grad har skabt synlighed om kampagnen som helhed. Kun 4 % af SMV erne blev opmærksomme på kampagnen via webannoncering. Samme procentandel gjorde sig gældende i Der er ikke foretaget en måling på kendskabet i de andre to målgrupper. Uge47.dk var meget synlig overfor målgruppen på Google.dk. Fra 7. oktober til 21. november var uge47.dk at finde på Google som første eller andet søgeresultat på alle søgeord, der relaterer sig til iværksætteri, herunder også ord som eksempelvis forretningsplan. Via betalt annoncering på Google er der kommet besøgende og annoncerne er vist gange. Via indkøb på Googles netværk er der kommet besøgende og annoncerne er blevet vist gange overfor personer, der har befundet sig på fora m.m., der beskæftiger sig med iværksætteri. Dette er en betydelig stigning i forhold til 2012, hvor der var visninger. Den øvrige webannoncering har leveret 20,4 mio. visninger med kliks til uge47.dk. Især Web-TV og dominante bannerformater var med til at trække kampagnens samlede performance op. I 2012 leverede webannonceringen 25,4 mio. visninger med kliks til uge46.dk. I 2013 har webannonceringen således givet kampagnen færre visninger og færre kliks til uge47.dk end i Partnerne har stort set alle anvendt kampagnebannere på egne hjemmesider. Effekten af disse bannere kendes ikke, men det skønnes, at det i høj grad har været med til at sikre kampagnen synlighed og bevågenhed. Facebook I 2013 blev indsatsen på Facebook styrket betydeligt. Det skete ved at: promovere de enkelte arrangementer målrettet dele indhold fra partnerne publicere nyheder, tal og artikler løbende informere om kampagnen. Visningerne af og interaktion med indhold fra Facebook-siden er opnået via 106 forskellige posts alle med Danmarks Vækst- og Iværksætteruges logo og forskellig budskaber. For at booste kampagnen på Facebook blev en mindre del af kampagnebudgettet brugt til annoncering. 19

21 Evalueringsresultater I perioden uge medførte indsatsen på Facebook en stigning af antallet af fans fra ca fans til over Det er en stigning på mere end 500 %. Over 50 % af sidens fans er mellem år (figur 14), og lidt over 45 % af Facebook-sidens fans er fra større danske byer. Figur 14: Aldersfordeling fans på kampagnens Facebook-side år 8% år 55% år 36% 65 år + 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vi har en antagelse om, at vi med indsatsen på Facebook primært har ramt to af kampagnens målgrupper: Personer der overvejer at starte virksomhed Iværksættere/ nystartede virksomheder Facebook-sidens indhold har fået flere end 42 mio. visninger. Det betyder, at flere end 6 mio. unikke Facebook-brugere er blevet eksponeret for et målrettet budskab fra Danmarks Vækst- og Iværksætteruge personer har interageret direkte med indhold fra kampagnens Facebook-side ved enten at synes godt om, kommentere eller dele Facebook-sidens indhold i egne netværk. Effekten af kampagnens fokus på Facebook i 2013, har betydet, at kampagnens Facebook-side, i løbet af kampagneperioden har opnået en placering som nummer 37 i opgørelsen over Facebook-sider i samme 20

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Evaluering Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Indhold 1. Indledning 2. Mål og hovedresultater 2012 3. Koncept for kampagnen 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Skoler fra Solrød og Greve kommuner syd for København topper listen over kommuner, hvor flest afgangselever fra 9. klasse siden 1980 er blevet iværksættere.

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

SKE BERLING PRISLISTE

SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2014 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

AL DIGIT 015 SKE BERLING PRISLISTE

AL DIGIT 015 SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2015 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

ANNONCERING 2015. fashionforum.dk

ANNONCERING 2015. fashionforum.dk ANNONCERING 2015 fashionforum.dk VELKOMMEN TIL MODEBRANCHENS FORETRUKNE NYHEDSMEDIE! Fashion Forum er mediet for dig, der ønsker at kommunikere direkte til modebranchen. Fashion Forum blev etableret i

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015 IAA PRISEN 2014 Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen Den 16. februar 2015 BAGGRUND Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2012 en analyse af de 65 mest anvendte tatoveringsfarver på det danske

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Destination Bornholm Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Bornholms turismestrategi for 2013-2016, som Destination Bornholm

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission.

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission. Velkommen til Google AdWords for begyndere Om IVÆKST - Etableret i 2003 som Firmastart - Offentlig-privat samarbejde Mål: at skabe vækst i nystartede og mindre virksomheder - I 2006 Relanceret - privat

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2013/2014 1 Indhold 1. Evalueringens hovedkonklusioner...4 2. Om den fællesoffentlige kampagne...7 2.1.

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Kampagne for Sundhedsstyrelsen 2009

Kampagne for Sundhedsstyrelsen 2009 Kampagne for Sundhedsstyrelsen 2009 Kun med Kondom Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag OPGAVEN Kort sagt: stadig flere unge dyrker ubeskyttet sex og bliver smittet med sexsygdomme. Det sker på trods af

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere