Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013"

Transkript

1 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

2 Indhold 1. Indledning og koncept 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger 3. Kampagnens budget 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens resultater Kampagnens organisering 5.2 Arrangementer 5.3 PR- og pressekampagne 6. Kampagnens forventede effekter 1

3 1. Indledning og koncept I uge gennemførte Erhvervs- og Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen (EVM/ERST) for sjette år i træk en omfattende kampagne for iværksætteri og vækst: Danmarks Vækst- og Iværksætteruge. Kampagnen blev gennemført i et gensidigt forpligtende partnerforum med en række private og offentlige organisationer, der alle ønsker at bidrage til vækst i Danmark. Kampagnens overordnede formål var dels at styrke iværksætterkulturen i Danmark, dels at styrke kompetencerne til at starte, drive og udvikle virksomhed hos kampagnens primære målgrupper: Unge under uddannelse Personer der overvejer at starte virksomhed Iværksættere/ nystartede virksomheder SMV ere og vækstvirksomheder Herudover skulle kampagnen synliggøre de mange tilbud, der stilles til rådighed for iværksætteri og vækst. På den måde skulle kampagnen bidrage til regeringens mål om flere iværksættere og vækstvirksomheder i Danmark. Kampagnen bestod af: Et stort antal arrangementer, som blev gennemført af de enkelte partnere og andre arrangører, og som var målrettet egne målgrupper med det sigte at tilføre målgrupperne inspiration, netværk, nye kompetencer etc. Partnernes egen markedsføring af egne arrangementer En PR- og pressekampagne, som dannede paraply for hele kampagnen og bandt de enkelte aktiviteter sammen. Kampagnen var en del af det globale initiativ Global Entrepreneurship Week (GEW), som den amerikanske organisation Kauffman Foundation stod bag. Formålet med den globale kampagne var at sætte entreprenørskab og idéudvikling på den globale dagsorden, generere nye idéer til vækst og iværksætteri, samt skabe netværk for unge mennesker, der har ambitioner om at starte egen virksomhed. I det følgende redegøres for de resultater, som blev opnået i regi af kampagnen. 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger De vigtigste mål og succeskriterier for kampagnen 2013 var: De vigtigste aktører skulle tage medansvar for udviklingen på iværksætterområdet herunder deltage som partnere i partnerforum for Danmarks Vækst- og Iværksætteruge Min. 85 % af partnerne skulle vurdere, at kampagnen var meget vellykket eller vellykket Kampagnen skulle byde på mindst 200 arrangementer for kampagnens målgrupper 2

4 Målgrupperne skulle gøres opmærksomme på ugens arrangementer og deltage i dem, herunder skulle der være: - mindst besøg på uge47.dk - mindst 3000 fans på facebook.com/uge47 - mindst deltagere i Danmarks Vækst- og Iværksætteruges arrangementer Iværksætteri og vækst skulle sættes bredt på dagsordenen i medierne, herunder skulle der være: - mindst 600 presseomtaler i relation til kampagnen - mindst 37 % kendskab til kampagnen hos SMV erne. Der er en række forhold, som havde særlig indflydelse på kampagnen De beskrives herunder. Sammenfald med kommunalvalget. Kommunevalget fandt sted i uge 47 på det tidspunkt hvor kampagnen kulminerede. Det betød, at kampagneannonceringen (både i online- og trykte medier), fik hård konkurrence af politiske annoncer. Af samme grund var det også sværere end før at få iværksætteri og vækst på mediernes dagsordener. Det lykkedes at få mange presseomtaler af kampagnens temaer, men knap så mange som året før, og gennemslaget i de landsdækkende medier var ikke så omfattende som tidligere. Mange eksterne arrangører. Kampagnen synes at have nået et breaking point i forhold til kampagnerne de foregående år: Den blev bemærket af langt flere. Der var flere arrangementer. Og der var større brugerinvolvering på de sociale medier. Kampagnens synlighed betød også, at langt flere aktører uden for partnerkredsen deltog med mange arrangementer i regi af Danmarks Vækst- og Iværksætteruge. Vurderingen er, at disse arrangementer var relevante for målgrupperne. Derfor er udgangspunktet, at det er positivt, at over halvdelen af arrangementerne afholdes af eksterne aktører. Men de mange arrangementer stiller også store krav til koordinering. Det kan være baggrunden for en lidt lavere partnertilfredshed end tidligere. Forsinket kampagne. Kampagnen blev igangsat senere end i de foregående år, fordi en meget stor del af arrangementerne først var klar til at blive offentliggjort på uge47.dk i midten af oktober. Det betød forsinkelser i forhold til igangsættelse af kampagnen (annoncering, udsendelse af nyhedsbreve, facebook og presseindsats), fordi hjemmesiden var omdrejningspunkt og call-to-action for hele kampagnen. På trods af ovenstående kommentarer, viser evalueringen, at kampagnen har opfyldt alle mål og succeskriterier. De nævnes kort herunder og uddybes i afsnit 5: 33 af de vigtigste aktører på iværksætterområdet deltog i kampagnens partnerforum og gennemførte arrangementer i løbet af kampagnen 93 % af partnerne vurderede, at kampagnen var meget vellykket eller vellykket, og de ønsker alle at bakke op om kommende kampagner I løbet af uge blev der gennemført 257 fagligt relevante arrangementer for hele den brede målgruppe. 3

5 Kampagnens arrangementer opnåede stor tilslutning med deltagere 46 % af små og mellemstore virksomheder (SMV er) havde kendskab til Danmarks Vækst- og Iværksætteruge Der var besøgende på uge47.dk i kampagneperioden Indsatsen på Facebook resulterede i fans og over 42 mio. visninger personer interagerede med indhold fra kampagnens Facebook-side Iværksætteri og vækst i relation til kampagnen kom bredt på dagsordenen i medierne. 920 presseomtaler blev det til. Nedenfor opridses de væsentligste anbefalinger til kampagnen i Det anbefales: at partnerforum forsat fungerer som omdrejningspunkt for kampagnen at kampagnens identitet og hovedbudskaber fastholdes i 2014 og det anbefales, at partnere forsat eksponeres som afsendere af kampagnen, hvor det er muligt at kampagnen igangsættes tidligere, så målgrupperne eksponeres for PR- tiltagene i længere tid at presseindsatsen i vid udstrækning tematiseres og opbygges omkring partnernes arrangementer, så der udarbejdes pressepakker med: arrangementer, nye tal, citater, selvhjælpspakker etc. at PR-elementerne bygger videre på kampagnen i 2013 med følgende justeringer: 1) Kampagnens digitale platforme forstærkes, så det store potentiale på sociale medier udnyttes endnu bedre. 2) Indsatsen på Facebook styrkes yderligere. 3) E-annoncekampagne nedjusteres økonomisk, og platformsmix ændres, så det matcher målgrupperne bedre. 4) TV-indsatsen indstilles. 5) Det overvejes i stedet at gennemføre udbud, hvor der indgås aftale om gennemførelse af kreative og nytænkende PR-tiltag, som kan supplere kampagnens øvrige elementer. 3. Kampagnens økonomiske rammer I 2013 var budgettet på 3. mio. kr. til gennemførelse af den PR-kampagne, som dannede paraply for hele kampagnen kr. af kampagnebudgettet blev ikke brugt. Hertil kommer de udgifter, som de enkelte partnere afholder til egne arrangementer. Tabel 1: Budget Danmarks Vækst- og Iværksætteruge ERST udgift (mio. DKK) 3,6 4, Evalueringens formål og metode Der er gennemført en omfattende evaluering, som har haft til formål at: Dokumentere kampagnens resultater og målopfyldelse Vurdere kampagnens langsigtede effekter 4

6 Komme med forslag til forbedringer af kampagnen. Evalueringen er skrevet på baggrund af nedenstående dataindsamlinger: Pressemåling. Optælling af omtaler i pressen i perioden 1. aug. 22. dec Partnernes resultater er medtaget i pressemålingen. (ERST, dec. 2013) Webstatistik. Opgørelse af besøg og sidehenvisninger på uge47.dk i perioden 14. okt. 1. dec (Siteimprove, dec. 2013) 1 Facebookstatistik. Opgørelse af antal fans og visninger i perioden 14. okt. 1. dec (Komfo/Facebook, dec. 2013) Partnermåling. Partnerne har gennem en spørgeskemaundersøgelse evalueret kvaliteten af samarbejde, organisering og kampagneelementer (ERST, dec. 2013) Vurdering af de enkelte kampagneelementer (Syntese jan. 2014) Kendskabsmåling. Måling af kampagnens synlighed, materialer og budskaber. Målingen er repræsentativ for små og mellemstore virksomheder i Danmark. (Epinion, jan. 2013) 2 Optælling af gennemførte arrangementer og antal besøgende ved arrangementer (De enkelte partnere og ERST, dec. 2013) Løbende generel erfaringsopsamling i ERST. 5. Kampagnens resultater Organisering Organiseringen af kampagnen havde til formål at sikre koordineret og effektiv implementering af kampagnen: Der var et globalt sekretariat i Kauffman Foundation, som på et overordnet plan koordinerede de forskellige nationale indsatser, stillede designretningslinjer til rådighed for de nationale partnere, videndelte på tværs og havde teten på enkelte internationale flagskibe, fx Creative Business Cup som i 2013 fandt sted i Danmark Der var et sekretariat i ERST, som koordinerede den danske kampagne på et overordnet niveau: i forhold til de globale arrangører, partnerforum og de enkelte partnere/arrangører. Sekretariatet gennemførte desuden en PR- og presseindsats Der var et partnerforum bestående af 33 vigtige aktører inden for iværksætteri og vækst, som gennemførte arrangementer, der var rettet mod egne målgrupper. Partnerforum var 1 På grund af indførelsen af cookiebanneret i 2013 kan webstatistikken ikke evalueres på samme måde som i tidligere kampagner. Siteimprove har lavet et estimat på, hvordan besøgstal og sidevisninger ville se ud uden cookiebanner. Tallene bliver sammenlignet med reelle tal fra 2011 og Der vil være en vis statistisk usikkerhed. 2 Interviewene er gennemført telefonisk med ejere, medejere eller direktører i virksomheder. Der er stratificeret ud fra geografi (minimum 200 i hver af landets fem regioner), samt virksomhedsstørrelse; der er en ligelig fordeling mellem små virksomheder (1-4 ansatte) og mellemstore virksomheder (5+ ansatte). I hver undersøgelsesrunde er interviewene gennemført med et nyt udsnit af respondenter. 5

7 omdrejningspunktet for organiseringen af den danske kampagne. Der blev afholdt 3 møder i partnerforum, som blev brugt til at udveksle ideer, finde samarbejdsmuligheder på tværs af partnerkredsen, koordinere kampagnens mange arrangementer samt beslutte elementerne i PR- og pressekampagnen, som blev gennemført af sekretariatet i ERST. Det var partnerne selv, der afgjorde hvilke arrangementer, de ville bidrage med, og hvad fokus skulle være. En organisatorisk opgave for sekretariatet var derfor at koordinere de mange partnerbidrag og at identificere udækkede behov for arrangementer. Der var regional koordinering af arrangementer i regi af Væksthusene, som koordinerede arrangementer i forhold til kommuner og andre lokale partnere. Der var følgende succeskriterier for organiseringen: De vigtigste aktører i den danske iværksætterindsats skulle deltage i partnerforum (kvalitativ vurdering) Min. 85 % af partnerkredsen skulle vurdere, at sekretariatets koordinering af årets kampagne var meget vellykket eller vellykket Min. 85 % af partnerkredsen skulle vurdere, at årets kampagne var meget vellykket eller vellykket. Alle mål blev nået. Evalueringsresultater national organisering Evalueringen viser, at partnerne er enige om, at det er værdifuldt at have et forum, der understøtter den samlede indsats for iværksætteri og vækst og samtidig rækker ud over uge 47 med generel erfaringsudveksling og networking. Alle partnerne ønsker således at bidrage til kampagnen igen i Det fremgår af figur 1, at 93 % af partnerne vurderede, at sekretariatets koordinering og information var meget velfungerende eller velfungerende i Det er lidt lavere end i 2012 og 2011, hvor tallene var henholdsvis 100 og 97 %. Af figur 2 fremgår det, at 93 % af partnerne vurderede, at kampagnen i 2013 var meget vellykket eller vellykket (figur 2). I 2012 var tallet 96 %. Figur 1: Partnernes vurdering af sekretariatets information og koordinering Hvordan vurderer du den overordnede information og koordinering fra sekretariatet i forbindelse med kampagnen? 2013 (28) 2012 (28) 2011 (34) a 43 % % 62 % 39 % 56 % 41 % 50% 7% 41 % 7 % 39 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal Ved ikke : 2011=1, 2012=0 og 2013=0 3% Meget velfungerende Velfungerende Mindre velfungerende Slet ikke velfungerende 6

8 Figur 2: Partnernes overordnede vurdering af kampagnen Hvordan vurderer du overordnet kampagnen? 2013 (28) 2012 (28) 2011 (33) 35 % 58 % 8 % 53 % 43 % 4 % 36 % 42 % 6 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal Ved ikke : 2011=0, 2012=0 og 2013=2 Meget velfungerende Velfungerende Mindre velfungerende Som det fremgår, ligger partnernes tilfredshed med PR- og pressekampagnen og sekretariatets koordinering lidt lavere end i de foregående år. Enkelte partnere gør opmærksom på, at sekretariatet var senere ude end før med at støtte partnerne i den tidlige udviklingsfase af arrangementerne. Det kan måske også forklare den lidt lavere vurdering end tidligere. Evalueringsresultater international organisering Kampagnen var del af den internationale Global Entrepreneurship Week, som blev afholdt i 140 lande. I evalueringen af kampagnen i 2012 og 2011 blev det anbefalet at forsøge at styrke det internationale samarbejde. Det skete på to områder: Dels blev den internationale konkurrence, Creative Business Cup, afholdt igen i 2013 med finale i København. Dels fik kampagnen i 2013 en officiel titel, som gav partnerne mulighed for at bruge titlen Global Entrepreneurship week Denmark med et dertilhørende logo som afsender på deres egen markedsføring. 50 % af partnerne vurderer, at det har været en fordel, at den danske kampagne var en del af Global Entrepreneurship Week (figur 3). Det er et fald i forhold til 2012, hvor det tilsvarende tal var 59 %. Det fremgår af figur 3. Figur 3: Partnernes vurdering af fordele ved at være en del af den globale GEW-kampagne Har du oplevet, at det har været en fordel, at kampagnen har været en del af den globale kampagne Global Entrepreneurship Week? % 33 % 42 % 8 % I høj grad % 22 % 38 % 16 % 44 % 29 % 13 % 19 % I nogen grad I mindre grad Slet ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal Ved ikke : 2011=3, 2012=4 og 2013=4 7

9 Anbefalinger organisering Målene for indsatsen er opfyldt, men det er muligt at forbedre indsatsen. Følgende anbefales: at sekretariatet styrker kontakten til de enkelte partnere med mere løbende information samt tidligt tilbud om hjælp til koordinering af arrangementer. Sekretariatet lægger information om arrangementer på uge47.dk på en ensartet måde at sekretariatet fortsætter bestræbelserne på at styrke kampagnens internationale islæt. 5.2 Arrangementer Der blev i 2013 gennemført det største antal arrangementer for målgrupperne i Danmarks Vækst- og Iværksætteruge siden kampagnens start i Arrangementerne omfattede events, workshops, foredrag og rådgivning, hvor danske og udenlandske eksperter stillede deres viden til rådighed. Erhvervs- og Vækstministeren Henrik Sass Larsen skød ugen i gang ved åbning af konkurrencen Creative Business Cup på Børsen. Ugens flagskib for børn og unge var Danish Entrepreneurship Award 2013 med knap 5000 deltagere. Det største enkeltarrangement for iværksættere og virksomheder var konferencen VEJE TIL VÆKST med over 1200 deltager. I hovedstadsregionen stod torsdagen i iværksætternes tegn med De Hemmelige Helte, der bestod af en række arrangementer, som blev afholdt på vækstvirksomheder i hele regionen. Der var opstillet følgende mål: Kampagnen skulle byde på mindst 200 arrangementer for både spirende iværksættere, iværksættere og etablerede virksomheder Målgrupperne skulle gøres opmærksomme på ugens arrangementer og mindst skulle deltage i dem Mindst 100 arrangementer skulle være i kalenderen på uge47.dk i uge 37. De to første mål blev nået. Kalenderen på uge47.dk var først klar sent i Det betød, at kampagnen blev skudt i gang på et sent tidspunkt. Det indebar, at der var kortere tid til den opmærksomhedsskabende del af kampagnen end i de foregående år. Evalueringsresultater Antal arrangementer og deltagere Der blev gennemført 257 arrangementer i uge (se figur 4). Antallet af deltagere var stort set på samme niveau som i 2012 (figur 5). I 2012 og 2011 blev der afholdt i henholdsvis 141 og 253 arrangementer. 8

10 Figur 4: Antal arrangementer Udviklingen af antal arrangementer over tid for Danmarks Vækst- og Iværksætteruge Figur 5: Antal deltagere Udviklingen i antal deltagere over tid for Danmarks Vækst- og Iværksætteruge Partnertilfredshed med arrangementer Partnerne har vurderet deres egne arrangementer. 100 % vurderer, at deres arrangementer i høj grad eller i nogen grad har været succesfulde (figur 6). Dette er en stigning i forhold til tidligere kampagner. Figur 6: Partnervurdering af egne arrangementer 1 Mit/mine arrangementer har været succesfulde % 82% 26% 14% 4% I høj grad I nogen grad I mindre grad % 34% 6% Slet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal Ved ikke : 2011=0, 2012=0 og 2013=4 Alle partnere vurderede, at fremmødet til deres arrangementer i høj grad eller i nogen grad var som forventet (figur 7). 3 arrangementer blev aflyst. I 2012 og 2011 blev henholdsvis 4 og 6 arrangementer aflyst pga. manglende tilslutning. 9

11 Figur 7: Partnervurdering af egne arrangementer 2 Der var det forventede antal deltagere til mine arrangementer? % 37% I høj grad % 57% 34% 32% 9% 4% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal Ved ikke : 2011=2, 2012=3 og 2013=5 87 % af partnerne vurderede, at arrangementerne supplerede hinanden i høj grad eller i nogen grad (figur 8). I 2012 var tallet 92 %. Aktører udenfor partnerkredsen tegnede sig for 55 % af arrangementerne (figur 9). Det er flere eksterne arrangementer end før og indikerer, at kampagnen er attraktiv at være en del af også selvom man ikke er partner. Partnerne bidrog med færre arrangementer end tidligere. Det er ikke problematisk i sig selv. Partnerforum har tidligere tilkendegivet, at det ikke nødvendigvis er et mål med mange arrangementer, men gerne større arrangementer, der har stor kvalitet. Der kan være flere forklaringer på den lidt lavere partnertilfredshed: Dels blev kampagnen igangsat senere i 2013 end før. Det gav kortere tid til at skabe opmærksomhed om kampagnen og arrangementerne. Dels kan det have spillet ind, at de mange eksterne arrangementer og den større spredning i temaer stiller større krav til koordinering end tidligere, både i partnerkredsen og i forhold til de mange eksterne aktører. Figur 8: Partnervurdering af egne arrangementer 3 Arrangementerne i løbet af ugen har generelt suppleret hinanden? % 65% 13% I høj grad % 38% 60% 47% 8% 13% 3% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal Ved ikke : 2011=2, 2012=3 og 2013=5 10

12 Figur 9: Fordeling af arrangementer i og udenfor partnerkredsen 45% Arrangementer uden for partnergruppen 55% Arrangementer inden for partnergruppen Anbefalinger - arrangementer Det anbefales: at der strammes op om kampagnen, så den starter allerede i midten af september. Det giver længere tid til at give kampagnen og arrangementerne synlighed i form af PR og presse. Opstramningen indebærer, at 75 % af det indhold, der kommer fra partnerne er klar til offentliggørelse i midten af september at koordinationen af arrangementer styrkes med henblik på at opnå et styrket samarbejde på tværs af partnere og større eksterne aktører. 5.3 PR- og pressekampagne De enkelte partnere har gennemført en betydelig målrettet markedsføringsindsats for at gøre opmærksom på hver deres arrangementer og tiltrække deltagere. For at binde arrangementerne sammen, gennemførte sekretariatet en tværgående PR- og pressekampagne, hvor mange forskellige kampagneelementer blev sat i spil. I det følgende redegøres alene for resultaterne af den tværgående kampagne. Afsnittet er struktureret således: Visuel identitet, budskaber og afsendere Kendskab til kampagnen De enkelte kampagneelementer Visuel identitet, budskaber og afsendere Visuel identitet I evalueringen 2012 blev det anbefalet, at kampagnen fik én entydig titel, som kunne sprogversioneres. På den baggrund blev kampagnens titel/slogan Power til iværksættere og virksomheder i vækst udskiftet i 2013 med Danmarks Vækst- og Iværksætteruge. Navnet kan versioneres til en engelsk titel, som er genkendelig i en international kontekst: Global Entrepreneurship Week - Denmark. 11

13 Den nye visuelle identitet blev rullet ud overalt: på annoncer, tv-spot, i tog og på togstationer. plakater, kampagnelakridser og på web. Som noget nyt blev kampagnens logo eksponeret i alle posts på Facebook. Desuden har partnerne med få undtagelser - brugt kampagnens visuelle identitet og navn i markedsføring af egne arrangementer. Fordelene ved navnejusteringen var: at kampagnen fik en præcis afsenderidentitet, som dækker både iværksættere og vækstvirksomheder at partnere og øvrige arrangører fik mulighed for at vælge en engelsk afsender og dermed fremhæve deres events internationale elementer at kampagnen blev vitaliseret uden at sætte kendskab og synlighed over styr. Det var alene navn og logo, der blev justeret. Kampagnens øvrige identitetselementer, herunder farve, typografi, layout samt profileringen af den brede partnerkreds og call to action blev genbrugt i Der var følgende succeskriterier: Størstedelen af partnergruppen skulle bruge kampagnens visuelle identitet og navn i deres markedsføring af egne arrangementer (kvalitativ vurdering) 80 % af partnergruppen skulle vurdere, at kampagnens grafiske/visuelle udtryk samt kampagnens titel Danmarks Vækst- og Iværksætteruge var meget velfungerende eller velfungerende. Begge mål blev nået. Evalueringsresultater - Kampagnens visuelle identitet og titel 80,3 % af partnerne vurderede, at kampagnens grafiske/visuelle udtryk samt kampagnens titel Danmarks Vækst- og Iværksætteruge var meget velfungerende eller velfungerende. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor 74 % af partnerne, at kampagnens slogan: POWER til iværksættere og virksomheder i vækst var meget velfungerende eller velfungerende. Budskaber Det var en præmis for kampagnen, at den skulle favne en meget bred målgruppe, som befinder sig i meget forskellige situationer: Derfor blev disse budskaber, der rettede sig mod hvert sit segment i kampagnen, udarbejdet: Budskab til iværksætterspirer: Drømmer du om at være din egen chef? 12

14 Budskab til iværksættere: Er du iværksætter med ambitioner? Budskab til etablerede virksomheder: Er du klar til vækst? Budskaberne blev indarbejdet i alle de kampagneelementer, hvor det var muligt. Der var opstillet følgende succeskriterier for kampagnens budskaber: Mindst 20 % af SMV erne skulle vurdere, at kampagnens budskaber henvendte sig til dem Mindst 80 % af partnerne skulle vurdere, at kampagnens budskaber var meget velfungerende eller velfungerende. Begge mål blev nået. Evalueringsresultater kampagnens budskaber Der er gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af små og mellemstore virksomheder (SMV er) har besvaret spørgsmål om kampagnen. 28 % af de SMV erne, der havde kendskab til kampagnen, mente, at den henvendte sig til virksomheder i vækst. 47 % mente, at kampagnen henvendte sig til iværksættere. De resterende mente, at kampagnen henvendte sig til 'unge, børn og andre'. Tallene er, ifølge Epinion, høje i forhold til kampagnens brede sigte. 55 % af de SMV ere, der havde kendskab til kampagnen, tilkendegav, at kampagnens budskaber i høj grad eller i nogen grad fangede deres opmærksomhed. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor tallet var 44 %. 87,7 % af partnerne vurderede i 2013, at kampagnens budskaber var meget velfungerende eller velfungerende. Dette er en betydelig stigning i forhold til 2012, hvor 74 % af partnerne vurderede, at budskaberne var meget velfungerende eller velfungerende. Afsendere Evalueringen fra 2010 viste, at de mange partnere og logoer, som fremgår på annoncerne, har stor betydning for målgruppernes opfattelse af kampagnen som slagkraftig og professionel. De stærke afsendere sender et vigtigt signal om kampagnens seriøsitet. Igen i 2013 var alle partnerlogoerne derfor eksponeret i avisannoncer, hjemmeside, tv-spot og andre PR-materialer, som blev udarbejdet til den fælles kampagne. Evalueringsresultater kampagnens afsendere Der er ikke målgruppe-evalueret på afsenderne de sidste 3 år, men evalueringer af kampagnerne i 2008, 2009 og 2010 viste, at de mange afsendere styrker kampagnen og sender et signal om seriøsitet % af partnerne vurderede i 2013 at kampagnematerialer/aktiviteter i høj grad eller i nogen grad har bidraget til at synliggøre partnerne bag kampagnen. I 2012 var tallet 81 %. 13

15 Anbefalinger - visuel identitet, budskaber og afsender Alt i alt har visuel identitet, budskaber og afsender fungeret godt. Det anbefales derfor at genbruge udtrykket i Skal PR-indsatsens gennemslagskraft styrkes yderligere, skal det ske i arbejdet med spidsformuleringer af kampagnens budskaber i forhold til de enkelte målgrupper Kendskab til kampagnen Succeskriterierne for kendskab til og synlighed af kampagnen var: Mindst 35 % af SMV erne skulle have kendskab til kampagnen Mindst 80 % af partnerne skulle vurdere, at det var været en fordel at være en del af en større kampagne. Begge mål blev nået. Evalueringsresultater - kendskab 46 % af SMV erne havde kendskab til Danmarks Vækst- og Iværksætteruge og/eller Global Entrepreneurship Week (figur 10). Som det fremgår steg kendskabet til kampagnen hos virksomhederne dermed betydeligt fra 2012 til Der er ikke målt på kendskabet blandt kampagnens øvrige målgrupper. Figur 10: Kendskab til kampagnen 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 36% 37% 46% Samlet kendskabsgrad Partnerne har vurderet, om det har været en fordel at være en del af en større kampagne. 80 % svarer i høj grad eller i nogen grad på spørgsmålet. (figur 11). Det er et fald i forhold til Figur 11: Partnernes vurdering af effekten af at være en del af en større markedsføringskampagne Mit/mine arrangementer har fået ekstra opmærksomhed, fordi de har været en del af en stor kampagne? % 42% 12% 8% % 60% 4% % 50% 16% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke : 2011=2, 2012=3 og 2013=1 14

16 5.3.3 De enkelte kampagneelementer PR- og pressekampagnen bestod af en lang række elementer, som vurderes hver for sig i dette afsnit. Web- og mobilside Kampagnesiden uge47.dk og den tilhørende mobilside var det centrale omdrejningspunkt i kampagnen. Kampagnesiden, hvor alle arrangementer blev omtalt, og interesserede kunne søge efter geografi, dag i ugen samt tema, fungerede som call-to-action. Således blev der henvist til siden fra alle andre kampagneelementer. Kampagneindsatsen på sociale medier var i høj grad koblet sammen med uge47.dk og mobilsitet. Manglende fleksibilitet i forhold til integration mellem platforme skabte en række udfordringer. Flere af partnerne har desuden gjort opmærksom på behovet for et mere overskueligt ekstranet. Evalueringsresultater 86 % af partnerne vurderede, at uge47.dk og mobilsiden i høj grad eller i nogen grad skabte synlighed om kampagnen som helhed. Kampagnesiden havde besøgende (figur 12) og sidevisninger (figur 13) 3. Det er et svagt fald i forhold til Det kan der være flere forklaringer på. Ifølge en ekspertvurdering kan det lille fald forklares med statistisk usikkerhed, fordi den obligatoriske visning af cookie-banner gør, at ikke alle brugere tælles med i statistikken. En anden forklaring kan være, at kampagnen - og dermed hjemmesiden blev skudt i gang sent i Figur 12: Udvikling i antal besøg på uge47.dk Antal besøgende Perioden for : uge Perioden for 2013: uge Indførelsen af cookiebanneret i 2013 har haft en del konsekvenser for webstatistik. Siteimprove har lavet et estimat på, hvordan besøgstal og sidevisninger kunne formodes at se ud uden cookiebanner. 15

17 Figur 13: Udvikling i antal sidevisninger på uge47.dk Antal sidevisninger Perioden for : uge Perioden for 2013: uge Mobilsiden fik besøg i perioden uge I perioden uge fik mobilsiden besøg. Det er en betydelig stigning. TV-spot I 2010 blev der udarbejdet et tv-spot, der blev vist som OBS-indslag på DR og i reklamesøjlerne på et mix af kommercielle tv-kanaler. Spottet er efterfølgende justeret på indhold og i længde til brug for kampagnerne i 2011, 2012 og Det gjorde opmærksom på kampagnen, indholdet (arrangementerne) og henviste til at læse mere på uge47.dk. Spottet var rettet mod en meget bred målgruppe mellem år. I 2013 blev spottet bragt i et mix af TV2, TV2 News og TV2 Zulu i uge TV2 blev valgt for at sikre en bred dækning. TV2 News blev valgt for at ramme selvstændige og erhvervsfolk. TV2 Zulu blev valgt til at ramme den yngre del af målgruppen. TV-kampagnen blev eksekveret over 3 uger med et jævnt tryk i uge og kraftigere i uge 46. Dette sikrede en markant tilstedeværelse i mediebilledet i ugen op til Danmarks Vækst- og Iværksætteruge. Der blev estimeret en eksponering, hvor spottene ville blive set minimum en gang af 57 % af alle danskere mellem 18 og 50 år og minimum 3 gange af 31 % i samme målgruppe. Der blev også fremstillet en version til DRs OBS-udsendelser. Endelig blev spottet lagt på YouTube og vist på flere hjemmesider. Evalueringsresultater 15 % af SMV erne har angivet, at de så tv-spottet. Dermed var tv-spottet ifølge SMV erne den 3. største kilde til opmærksomhed omkring kampagnen i 2013 kun overgået af avisannoncer og presse. 67,3 % af partnerne mener, at spottet i høj grad eller i nogen grad har skabt synlighed om kampagnen. 16

18 TV-spot i tog og på togstationer Som et alternativ til forrige års massive outdoorkampagne blev TV-spottet brugt på skærme i S-toge og på perroner i det centrale København. Eksponeringen skete i uge Spottet fungerede som et supplement til resten af kampagnen. Evalueringsresultater 57.4 % af partnerne har vurderet, at tv-spottet i tog og på perroner i høj grad eller i nogen grad har skabt synlighed om kampagnen. Dette er ifølge en ekspertvurdering en meget høj vurdering taget i betragtning af, at spottet kun blev vist i og omkring hovedstadsområdet, og at kampagnen har et meget bredt sigte. Avisannoncer Der blev gennemført en større annoncekampagne, der kørte med et jævnt tryk i perioden uge 44 til 46. Indrykningsmedier blev valgt ud fra målgruppe og antal læsere. Det resulterede i dette printmix af dagblade og gratisaviser: 13 indrykninger i Politiken, JP, Ekstrabladet og Børsen. Samt 4 indrykninger i gratisavisen MetroXpres. Der blev udarbejdet tre avisannoncer til henholdsvis iværksættere, virksomheder i vækst og spirende iværksættere. Disse annoncer beskrev de mange tilbud i løbet af uge 47. Budskaber og tekster var målgruppesegmenterede. Fælles for materialet var kampagnens visuelle identitet, afsender, og call-to-action: 17

19 Evalueringsresultater Af den kvantitative undersøgelse blandt SMV'erne fremgår det, at 26 % så en avisannonce for kampagnen. Det placerer annoncerne som den største kilde til kampagnekendskab blandt virksomhederne. 80 % af partnerne mener, at avisannoncerne i høj grad eller i nogen grad skabte synlighed i kampagnen. Plakater på skoler Der blev udarbejdet en plakat til unge, der studerer på uddannelsesinstitutioner, og som leger med tanken om at blive iværksættere. I alt blev 187 plakater placeret på ungdomsuddannelser, handelsskoler og universiteter typisk i deres karrierehjørner og på fodboldborde. Evalueringsresultater Det er estimeret, at plakaten blev set af studerende. Der er ikke foretaget målinger af effekten af plakaterne, men enkelte studerende er blevet bedt om at give feedback, og den har været meget positiv. Webannoncering (bannerannoncer og Google Adwords) I 2013 blev der udarbejdet en række annoncer til webannoncering, Google Adwords og partnernes egne hjemmesider. Som i 2012 var bannerannoncerne i flash med tre målgruppesegmenterede tekster. Webannonceringen var baseret på de store dagblade: Ekstra Bladet, Jyllands Posten, Politiken, Berlingske Tidende og Børsen. Specific Media og Google Display kom med for at skabe dækning og frekvens i målgruppen. Til brug for annoncering på Google blev der brugt en serie nøgleord til Google Adwords, og tre 18

20 målgruppespecifikke annoncer. Til brug for partnernes hjemmesider var der bannere med og uden flash i forskellige formater. Evalueringsresultater 71,5 % af partnerne svarer, at webannoncering i høj grad eller i nogen grad har skabt synlighed om kampagnen som helhed. Kun 4 % af SMV erne blev opmærksomme på kampagnen via webannoncering. Samme procentandel gjorde sig gældende i Der er ikke foretaget en måling på kendskabet i de andre to målgrupper. Uge47.dk var meget synlig overfor målgruppen på Google.dk. Fra 7. oktober til 21. november var uge47.dk at finde på Google som første eller andet søgeresultat på alle søgeord, der relaterer sig til iværksætteri, herunder også ord som eksempelvis forretningsplan. Via betalt annoncering på Google er der kommet besøgende og annoncerne er vist gange. Via indkøb på Googles netværk er der kommet besøgende og annoncerne er blevet vist gange overfor personer, der har befundet sig på fora m.m., der beskæftiger sig med iværksætteri. Dette er en betydelig stigning i forhold til 2012, hvor der var visninger. Den øvrige webannoncering har leveret 20,4 mio. visninger med kliks til uge47.dk. Især Web-TV og dominante bannerformater var med til at trække kampagnens samlede performance op. I 2012 leverede webannonceringen 25,4 mio. visninger med kliks til uge46.dk. I 2013 har webannonceringen således givet kampagnen færre visninger og færre kliks til uge47.dk end i Partnerne har stort set alle anvendt kampagnebannere på egne hjemmesider. Effekten af disse bannere kendes ikke, men det skønnes, at det i høj grad har været med til at sikre kampagnen synlighed og bevågenhed. Facebook I 2013 blev indsatsen på Facebook styrket betydeligt. Det skete ved at: promovere de enkelte arrangementer målrettet dele indhold fra partnerne publicere nyheder, tal og artikler løbende informere om kampagnen. Visningerne af og interaktion med indhold fra Facebook-siden er opnået via 106 forskellige posts alle med Danmarks Vækst- og Iværksætteruges logo og forskellig budskaber. For at booste kampagnen på Facebook blev en mindre del af kampagnebudgettet brugt til annoncering. 19

21 Evalueringsresultater I perioden uge medførte indsatsen på Facebook en stigning af antallet af fans fra ca fans til over Det er en stigning på mere end 500 %. Over 50 % af sidens fans er mellem år (figur 14), og lidt over 45 % af Facebook-sidens fans er fra større danske byer. Figur 14: Aldersfordeling fans på kampagnens Facebook-side år 8% år 55% år 36% 65 år + 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vi har en antagelse om, at vi med indsatsen på Facebook primært har ramt to af kampagnens målgrupper: Personer der overvejer at starte virksomhed Iværksættere/ nystartede virksomheder Facebook-sidens indhold har fået flere end 42 mio. visninger. Det betyder, at flere end 6 mio. unikke Facebook-brugere er blevet eksponeret for et målrettet budskab fra Danmarks Vækst- og Iværksætteruge personer har interageret direkte med indhold fra kampagnens Facebook-side ved enten at synes godt om, kommentere eller dele Facebook-sidens indhold i egne netværk. Effekten af kampagnens fokus på Facebook i 2013, har betydet, at kampagnens Facebook-side, i løbet af kampagneperioden har opnået en placering som nummer 37 i opgørelsen over Facebook-sider i samme 20

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger 2012/2013 Indhold 1. Om den fællesoffentlige kampagne...4 1.1. Om evaluatoren, MEGAFON...4 1.1.1. Formål og struktur...4

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

offensiv global markedsføring af Danmark

offensiv global markedsføring af Danmark Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 November 2010 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsføring af

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS Få mest muligt ud af dine annoncekroner INDHOLD Verden er blevet mere kompleks et whitepaper om markedsføring af små og mellemstore virksomheder Dette whitepaper giver inspiration

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan Regeringen, januar 2007 Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan for markedsføring af Danmark Side 2 Indhold Indhold...

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 3. PROJEKTETS MÅLSÆTNINGER OG AKTIVITETER... 7 3.1 Projektets

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere