Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper"

Transkript

1 Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner, og disse styrkepositioner udgør en væsentlig betydning som imageskaber for regionerne, og vil derfor også kunne bidrage til regionernes generelle internationale tiltrækningskraft. Styrkepositionerne vil bl.a. med fordel kunne profileres samlet i et større internationalt perspektiv. Samtidig står såvel den midtjyske region som de øvrige vestdanske regioner overfor en række udfordringer i den globale konkurrence om turisterne. En rapport udarbejdet af Danske Regioner i 2008 viser, at Danmark taber markedsandele i forhold til udenlandske turister. Rapporten viser bl.a., at antallet af overnattende udenlandske turister i perioden er faldet 12%, mens det er steget med godt 20% i de nordiske nabolande og med knap 35% i 15 europæiske lande. Denne udfordring stiller således store krav til nytænkning omkring synliggørelse af de vestdanske styrkepositioner og destinationer. De vestdanske styrkepositioner er defineret indenfor: Kystferie Natur og kulturbaserede oplevelser Citybreaks/byferie De enkelte styrkepositioner fungerer som spydspidser med afsæt i relevante målgrupper, og de vestdanske turismeaktører skal kunne finde deres afsæt i disse styrkepositioner. De vestdanske styrkepositioner er beskrevet mere uddybende senere i projektbeskrivelsen. Det digitale paradigmeskift I den digitale kommunikation er der de seneste år sket et markant skifte, hvor de traditionelle trykte medier og kommunikationsplatforme er overhalet af de nye digitale medier, som internetbrugerne har taget til sig. Dette skifte viser sig også blandt turisterne i forhold til deres informationssøgning og købsadfærd ved planlægning og køb af ferier, hvor brugeren skifter fra at være passiv iagttager til aktiv deltager i forhold til brug af online medier og værktøjer. Skiftet skaber dermed også store udfordringer men ikke mindst muligheder for turismeaktørerne, og det anses for væsentlig at sætte fokus på dette skifte i den fremtidige online profilering af turismeprodukterne. Der har endvidere aldrig tidligere været så gode muligheder for gennem relationsopbygning og dialogorienteret kommunikation af komme helt tæt på turisternes beslutningsproces. Med andre ord kan man for første gang følge, hvordan og hvorfor turisterne agerer i forbindelse med deres søgen efter turistinformation. Dette giver således aktørerne mulighed for at være langt mere målrettet i kommunikationen og interaktionen med turisterne. 1

2 Nedenfor ses en model der illustrerer skiftet fra print kampagner til online værktøjer: Det digitale skifte i turistens informationssøgningsadfærd Rejseinspiration og købsbeslutning Traditionelle marketingkampagner Online marketingkampagner Print: Profilbrochurer Digitalt: Online-planlægning i hjemmet TV/radio: Medie i hjemmet Kundespecifik information i CRMsystem -> online dialogmarkedsføring I forhold til de vestdanske nærmarkeder og udbredelsen af internet samt bookingadfærd fremgår denne udvikling af nedenstående oversigt: Fakta om online mediebrug på de vestdanske nærmarkeder Tyskland Internetpenetrationen i Tyskland udgør 62%. 83% af Danmarksgæsterne bruger Internettet til informationssøgning om ferier 38% af de tyske Danmarksgæster booker deres ferie online. Til sammenligning udgør det samlede tal 23% for Tyskland total. 56% af tyskerne anvender anbefalinger fra venner og familie i deres informationssøgning om ferier. Norge Internetpenetrationen i Norge udgør 69% 62% af nordmændene booker deres ferie online. 2. prioritet for informationssøgning om ferier er Internettet. 2. prioritet er anbefalinger fra venner og familie. Sverige Internetpenetrationen i Sverige udgør 76% 51% af svenskerne booker deres ferie online. 2

3 1. prioritet for informationssøgning om ferier er anbefalinger fra venner og familie. Herefter følger Internettet. Holland Internetpenetrationen i Holland udgør 73% 60% af hollænderne anvender Internettet til informationssøgning 43% af hollænderne bruger anbefalinger fra venner og familie i deres informationssøgning om ferier. I Europa blive 25% af alle hotelbookinger foretaget online. I begyndelsen af 2009 meddelte Hotels.com, at de fremover vil inkludere Tripadvisor s brugerbedømmelser på alle deres 31 hjemmesider på tværs af Europa, Mellemøsten og Afrika. Kilde: VisitDenmark & Horesta Som det også fremgår af oversigten, er det værd at bemærke, at anbefalinger fra familie og venner udgør en væsentlig del af turisternes informationssøgning. Når dette fremhæves, skyldes det den hastigt stigende udbredelse af sociale medier og brugergeneret indhold, hvor turisterne gennem de online medier i høj grad søger deres inspiration og information blandt andre turisters rejseerfaringer. Fra geografisk segmentering til målgruppesegmentering En væsentlig bestanddel i dansk turismes nye strategi Vores Rejse er, at der i de konkrete indsatser fokuseres på motivbaseret segmentering, hvor der satses på værdiskabende gæster med en række forskellige rejsemotiver. De vestdanske regionale selskabers strategier ligger tæt op af denne tankegang, og da der således er tale om en nytænkende tilgang til markedsbearbejdning vil der ligeledes være behov for nye kommunikations og analyseværktøjer bl.a. i forhold til målgruppernes medieadfærd. Disse kommunikations og analyseværktøjer skal kunne måle på målgruppernes reaktioner og bevæggrunde for at vælge de vestdanske turismeprodukter fra eller til. Den opnåede viden omkring målgrupperne og medieadfærden vil således på sigt kunne skabe merværdi i implementeringen af den nye danske turismestrategi. Formål og mål Med afsæt i ovennævnte udfordringer ønsker de tre vestdanske turismeudviklingsselskaber (VisitNordjylland, Syddansk Turisme og Midtjysk Turisme) gennem en fælles indsats at tage initiativ til et skift fra offline til online marketing via online aktiviteter. Med indsatsen ønsker de tre selskaber at fastholde og ikke mindst udbygge den position, som eksisterer i dag på de markeder, hvor den vestdanske turisme agerer. 3

4 Ved at udnytte dynamikken i online medier skaber dette således mulighed for at møde turisterne på rette tid og sted, og ikke mindst når denne er klar til at købe. Med andre ord mulighed for hurtigt at kunne reagere på turisternes købsadfærd i forhold til de konkrete markeder. Samtidig giver de online medier større mulighed for differentieret kommunikation og interaktion med eksisterende og potentielle turister. Indsatsen har således flere mål: Eksterne mål: Synliggøre de vestdanske styrkepositioner og ikke mindst turismeprodukter og dermed skabe øget opmærksomhed og købsincitament blandt eksisterende og potentielle turister Etablere nye afsætningsplatforme for salg og mersalg af turismeprodukterne Interne mål: Medvirke til at indhente ny viden og kompetencer med udgangspunkt i nytænkende online kommunikationstiltag Udnytte mulighederne for effektmåling og sporbarhed omkring turisternes medieadfærd Opnå større viden om målgrupperne og deres online adfærd Der tilstræbes i indsatsen endvidere en benchmarking mellem nye online tiltag og eksisterende offline kampagner. Platform Det er projektets grundlæggende og helt overordnede platform, at der identificeres et antal vestdanske turistmæssige styrkepositioner, der har internationalt potentiale og attraktionskraft. Styrkepositionerne defineres indenfor forretningsområdet kystferieturisme, og identificeres ud fra en segmenteret tilgang indenfor følgende områder: Målgrupper Temaer Produkter De valgte styrkepositioner og målgrupper beskrives nærmere senere i projektbeskrivelsen. Det er målet, at indsatsen fokuserer på at tiltrække højere forbrugende målgrupper, og at der med relevante online redskaber bl.a. fokuseres på såvel generelle som nichesegmenter ud fra en dialogbaseret online tilgang. Indsatsen baseres på synlighed af det eksisterende produktudbud, og der skal i forbindelse med projektet ikke gennemføres støtte til produktudviklingsindsatser. 4

5 Det er ligeledes væsentligt at pointere, at projektet baseres på moden teknologi og derfor ikke må udvikle sig til et software eller teknologiudviklingsprojekt. Der sikres endvidere en synergi til allerede igangværende projekter og brug af omkring IT og nye medier såvel hos både de regionale selskaber og turismeaktørerne, således at allerede indhentede erfaringer og viden om nye digitale medier anvendes i indsatsen. Fokusområder Projektet har 3 fokusområder: Vidensopbygning Der identificeres, afprøves og testes nye elektroniske internationale marketingplatforme. Der kan såvel være tale om nye medier som nye partnerrelationer (strategiske partner sites). Endvidere afdækkes og vurderes internationale best practice cases som relevante testmetoder. Det er endvidere væsentligt, at der i forbindelse med de anvendte online værktøjer kan måles direkte på effekten af de enkelte indsatser med henblik på evaluering og videre anbefaling af de valgte værktøjer. Der sikres ligeledes en kontinuerlig information til turismeerhvervet omkring projektets formål, fremdrift og indhentede erfaringer og resultater. Ny forretningsmodel Der udvikles nye modeller for partnerskaber og finansiering af fælles marketing tiltag, dvs. fra off til online og måske fra geografi til interessefelt. Der skal overvejes en model, der tester ændringer i gæsters købsadfærd via større geografisk eller tematiseret visualisering. Kompetenceopbygning De gennemførte tiltag og opnåede erfaringer skal kunne omdannes til virksomheds og produktejerniveau, således de kan anvendes fremadrettet som redskaber til produktejeres individuelle planlægning og gennemførelse af online kampagner. Der gennemføres evaluering som en integreret del af kompetenceopbygningen. Proces Fase 1: August november 2009 Der udarbejdes et udbudsmateriale med henblik på udbud til relevante specialister indenfor online marketing. Udbudsmaterialet udarbejdes med afsæt i projektbeskrivelsen samt en nærmere definition af de vestdanske styrkepositioner og målgrupper, herunder konkrete mål. Der gennemføres i samarbejde med den valgte partner en indgående analyse og valg af relevante budskaber, medier og platforme for marketingindsatsen. I denne fase sikres en vidensopsamling og opbygning i forhold til målgrupper, produkter, budskaber og valgte online platforme. 5

6 Fase 2: November 2009 marts 2010 I denne fase gennemføres marketingindsatsen med en løbende effektmåling og videnopsamling og opbygning omkring anvendte værktøjer og erfaringer. Fase 3: Marts maj 2010 Den indhentede viden og konkrete online værktøjer præsenteres og implementeres for det vestdanske turismeerhverv. Forankring til den nationale 1 satsning omkring global markedsføring Det er målet med indsatsen, at der sikres en forankring til den nationale satsning omkring Offensiv Global Markedsføring (OGM). Målet med den nationale indsats omkring global markedsføring er at sikre stigende omsætning og værditilvækst fra udenlandske turister på kystferie og storbyferie i Danmark. Jf. OGM indsatsen skal den stigende omsætning og værditilvækst i dansk kystferie og storbyturismen nås ved tre indsatsområder: Indsatsområde 1: øget synlighed gennem massive markedsføringsaktiviteter med fokus på online aktiviteter. Indsatsområde 2: udvikling af nye online marketingværktøjer og metoder til at nå nye målgrupper gennem innovativ markedsføring. Indsatsområde 3: forankring af markedsføringsindsatsen i turismeerhvervet samt styrke samarbejdet med store danske virksomheder og organisationer uden for turismeerhvervet med henblik på at nå nye målgrupper hele året. Styrkepositioner, målgrupper og medieadfærd Styrkeposition 1: Ved kysten Kystferieproduktet er karakteriseret ved to meget forskellige kysttyper og til dels også målgrupper, nemlig vestkysten og østkysten, og denne styrkeposition har en væsentlig betydning i den vestdanske turismeregion. Kystferieturismen er karakteriseret ved en relativ kort højsæson, og den primære målgruppe for kystturismen er børnefamilien i højsæsonen. I skuldersæsonen er der ligeledes en større gruppe empty nesters, der ferierer i kystområderne. Målgruppe: Børnefamilier og par uden børn. 1 Regeringens Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark fra april 2007, der bl.a. udmøntes via VisitDenmark. 6

7 Styrkeposition 2: Natur og kulturferie: I naturbaseret turisme er kerneydelsen selve naturoplevelsen og de aktiviteter, som naturomgivelser giver mulighed for at udøve. Naturbaseret turisme er primært koncentreret i højsæsonen. Der er dog potentiale for udnyttelse af ressourcer i ydersæsonen. Kulturturismen er karakteriseret af korte ferier primært uden for den traditionelle højsæson. I den vestdanske region tiltrækkes kulturturisterne primært af kulturoplevelser i i de større byområderne, hvorfor der også er en sammenhæng i forhold til styrkepositionen byferie. Målgruppe: Par uden børn, der søger det autentiske, det aktive, gode liv samt tid til fordybelse Børnefamilier, der søger tid til familien og legende og lærende aktiviteter. Styrkeposition 3: Byferie/citybreak Byturismen er et voksende forretningsområde for dansk turisme. Byturismen er karakteriseret af at være en sammensætning af en række serviceydelser og oplevelser, hvor bl.a. kulturoplevelser kan være en del af den samlede oplevelse. Byturismen adskiller sig fra kulturturismen ved ikke udelukkende at være fokuseret på kulturen, men også på shopping og byliv. Et særligt kendetegn med stor betydning for byturismen som indsatsområde er det forhold, at bylivsturismen har sæson hele året og således ikke kun er begrænset til en traditionel højsæson. Målgruppe: Par uden børn, der søger kulturelle oplevelser og prioriterer all inclusive, herunder også et ældre ungdomsmarked. Aktiviteter og markedsføringsværktøjer Der satses på en række online kampagner for at gøre kystferieprodukterne tilgængelige og salgbare i de relevante online distributionskanaler samt til dels en øget international presse og PR indsats. Øget synlighed gennem onlinekampagner Internettet som informations og bookingkanal vinder mere og mere frem overalt i Europa. I flere lande bookes op imod 50% af alle rejser online, og der er en generel stigende tendens mod at orientere sig og købe turismeprodukter på nettet. Derfor er det vigtigt, at de vestdanske styrkepositioner og destinationer bliver synlige på online medier for at øge kendskabet til området. Fordelene ved at anvende online medier i marketing er, at kommunikationen i højere grad kan målrettes udvalgte grupper og skabe grundlag for dialogmarkting. Samtidig er online marketing omkostningseffektivt og ikke mindst målbart. 7

8 Eksempler på Online kampagner/elementer: Google Adwords kampagner Kampagner på sider med brugergenereret indhold (f.eks. Tripadvisor.com) Blogs om kystferieoplevelser, hvor målgrupperne har mulighed for at downloade billeder og lydfiler via podcast og mobiltelefon. Aktiviteter i forhold til sociale communities (f.eks. Facebook, Twitter etc.) To vejs digital kommunikation og brugerinddragelse med udgangspunkt i de eksisterende databaser via udsendelse af nyhedsbreve med Tip en ven budskaber for dermed at udbrede kendskabet til produkterne og området. Loyalitetsprogrammer via mobiltelefonen Digital TV kanal på Internettet. Virale film, der spredes via seedning (eksempelvis på YouTube og tilsvarende communities) på de prioriterede markeder. Viral markedsføring er et af de nyeste online midler til at øge kendskabet til Danmark og destinationerne på en utraditionel måde overfor nye målgrupper. Samarbejde med strategiske samarbejdspartnere med hjemmesider, der er relevante for de målgrupper, vi ønsker, skal besøge regionen. Bannerannoncering Øget synlighed ved at gøre produkterne tilgængelige og salgbare i online salgskanaler Salget af tematiserede oplevelsesprodukter skal ligeledes øges. Dette gøres ved at sørge for, at produkterne gøres tilgængelige og sælges via de rette online distributionskanaler. Eksempler på aktiviteter for at tilgængeliggøre og sælge kystferieprodukter: Online kampagnesider med kystferie produkter. Online salgskampagner i samarbejde med de relevante online rejsesider (f.eks. hotels.com) Google kampagner med udgangspunkt i kampagnesiderne med det formål at øge salget af disse. Øget synlighed gennem en international presse og PR indsats Presseomtale er en vigtig kilde til information for turister. Analyser viser, at ud over anbefalinger fra venner og bekendte er presseomtale en af de vigtigste årsager til, at turister vælger rejsemål. Journalisters omtale af fx en kystferiedestination opfattes som troværdig og mere legitim end traditionel annoncering for samme emne. Derudover ses rejseartikler af kendte rejseskribenter også som en tillidserklæring til et turistmål. Den internationale presseindsats inden for turisme vil foregå i koordination med den generelle internationale presseindsats, der er en del af handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. Der fokuseres udelukkende på en online presseindsats. 8

9 Nye marketingværktøjer Der tages afsæt i følgende nye marketingværktøjer: CRM system, databasebaseret informationssystem, der skal indeholde viden om turisterne, og som fremover skal være grundlaget for en mere målrettet og segmenteret markedsføring tilpasset kundernes behov og ønsker med henblik på at øge interessen for vestdansk ferie og motivere gæsterne til køb. Der tages i indsatsen afsæt i Visit Denmarks eksisterende CRM system. Eksisterende platform til mobilmarketing. Platformen skal kunne håndtere at sende sms og mms beskeder og andre informationer til de udvalgte målgruppers mobiltelefoner. Disse indsatser indgår allerede som en del af projektet Ny IT i turismen under Midtjysk Turisme, og forventes at blive implementeret hos de midtjyske destinationer og aktører, og vil udgøre en del af denne indsats også. Budget Det samlede budget udgør 9 mio. kr. med følgende fordeling: Fra offline til online på vestdanske nærmarkeder et vestdansk samarbejde Budget 2009 kr kr. Projektledelse / interne ressourcer hos mediepartner Analysefase Konceptudvikling og eksekvering (redaktionel TV) Kommunikationsplatform (communities og referencer) Google optimering / adwordskampagner Engagering af vestdanske ambassadører Vidensopsamling, udbredelse & kompetenceudvikling samt intern projektledelse hos regionsselska berne Samlet budget Heraf Region Midtjylland Finansiering Det er ambitionen at de planlagte aktiviteter kan opnå et samlet markedspres svarende til en værdi af 6 mio. kr. i Da det forventes, at markedsaktiviteterne kan medføre en betydelig medfinansiering fra andre private og offentlige aktører, opererer projektet med en samlet budgetramme i størrelsesordenen brutto kr. 9 mio. 9

10 Det forventes, at hver region bidrager med kr. 2 mio, og nedenfor fremgår finansieringsoversigt: Region Midtjylland (Midtjysk Turisme) Region Nordjylland (Visit Nordjylland)* Region Syddanmark (Syddansk Turisme)** Medfinansiering fra andre private og offentlige aktører Samlet finansiering 2 mio. kr. 2 mio. kr. 2 mio. kr. 3 mio. kr. 9 mio. kr. * Region Nordjylland har via deres resultatkontrakt med VisitNordjylland allerede afsat midler til profilering. VisitNordjylland vil inden for deres rammer, afsætte midler svarende det ansøgte beløb i de to øvrige regioner. ** Region Syddanmark forventer at behandle ansøgningen Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper fra Syddansk Turisme efter sommerferien. Vækstforum i Midtjylland ansøges således om kr. 2 mio. til indsatsen. Forankring Der er tale om et et årigt initiativ, men de opnåede erfaringer og projektets resultater forventes at videreføres i en ny samlet flerårig indsats forankret hos de tre vestdanske regionale turismeudviklingsselskaber. Det forventes, at denne indsats vil have et flerårigt perspektiv ( ). Organisering/aktører Der indgås en samlet samarbejdsaftale mellem de tre vestdanske regionale turismeudviklingsselskaber: Midtjysk Turisme, VisitNordjylland og Syddansk Turisme. Midtjysk Turisme er tovholder på den midtjyske del af initiativet og juridisk ansvarlig. Forventede samarbejdspartnere: VisitNordjylland, Syddansk Turisme, vestdanske destinationer, VisitDenmark, turismevirksomheder indenfor overnatning og oplevelse samt non turismevirksomheder i Vestdanmark. 10

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [1.2.2010 31.12.2010] UDSAT TIL 30.06.2011 Journalnummer: 1-33-76-23-23-09 Kontraktens parter

Læs mere

www.visitdenmark.com Danmark som turistmål

www.visitdenmark.com Danmark som turistmål www.visitdenmark.com Danmark som turistmål Styrket offensiv global markedsføring af kystferie- og storbyturismen i Danmark 2007-2010 Danmark som turistmål - Styrket offensiv global markedsføring af kystferie-

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger Destination Bornholm Fra empiri til flere overnatninger Indhold Destination Bornholm Turismens betydning for øen Hvad er fundamentet for vores markedsføring? Omsætning af empiri til kampagnerkommunikation

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

MADE IN DENMARK Afrapportering

MADE IN DENMARK Afrapportering MADE IN DENMARK 2015 Afrapportering 1 Projektet Kampagnen Markedsføring af Danmark som golfferie-destination i forbindelse med den internationale goldturnering, Made in Denmark Periode Sommer 2015 Markeder

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE 4b. SPECIAL INTEREST TURISTER Norge Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med interesse

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Vedrørende Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1 2008-31.12.2010] Bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1. 2008-31.12.2008]

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning:

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: En revidering af målgruppebeskrivelse på basis af eksisterende materiale (del 1) En definition

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode Kulturturisme 2.017 Politisk bevågenhed Region Midtjylland har ønsket en regional kulturturismeindsats med igangsættelse af et større kulturturismeprojekt i perioden 2015-2018 Annoncering efter projektforslag

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND 4a. SPECIAL INTEREST TURISTER Tyskland Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med

Læs mere

Handlingsplan for oplevelses- og markedsudvikling for Fyn 2012

Handlingsplan for oplevelses- og markedsudvikling for Fyn 2012 Bilag 3: Handlingsplan for oplevelses- og markedsudvikling for Fyn 2012 Handlingsplan for oplevelses- og markedsudvikling for Fyn 2012 15. september 2011 1 Baggrund Siden nedlæggelsen af Fyntour har Koordineringsgruppen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [1.2.2010 31.12.2010] Journalnummer: 1-33-76-23-23-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Strandhoteller og feriecentre med wellness

Strandhoteller og feriecentre med wellness DET GODE LIV/NORGE DET GODE LIV Norge Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Kultur Hvad

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet

Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet Idéen om erhvervspartnerskaberne fødes i Vores Rejse - den fælles strategi for

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Kampagnen har udelukkende været digital med et miks af mediekanalerne: Adwords (50%) Search og bannerannoncering Facebook (10%) RTB (40%) - bannerannoncering

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver NORGE:DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Ferietype: Sæson: Norge generelt Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller og feriecentre

Læs mere

Seminar: Kend din målgruppe!

Seminar: Kend din målgruppe! Seminar: Kend din målgruppe! Baggrund for målgruppebeskrivelser v/karin Buhl Slæggerup Midtjysk Turisme Målgruppebeskrivelser 2010: Den digitale virkelighed og kundernes digitale adfærd Hvem er kunderne?

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

DE ULDNE SWEATRE/HOLLAND

DE ULDNE SWEATRE/HOLLAND DE ULDNE SWEATRE/HOLLAND DE ULDNE SWEATRE Holland De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 2.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere