Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper"

Transkript

1 Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner, og disse styrkepositioner udgør en væsentlig betydning som imageskaber for regionerne, og vil derfor også kunne bidrage til regionernes generelle internationale tiltrækningskraft. Styrkepositionerne vil bl.a. med fordel kunne profileres samlet i et større internationalt perspektiv. Samtidig står såvel den midtjyske region som de øvrige vestdanske regioner overfor en række udfordringer i den globale konkurrence om turisterne. En rapport udarbejdet af Danske Regioner i 2008 viser, at Danmark taber markedsandele i forhold til udenlandske turister. Rapporten viser bl.a., at antallet af overnattende udenlandske turister i perioden er faldet 12%, mens det er steget med godt 20% i de nordiske nabolande og med knap 35% i 15 europæiske lande. Denne udfordring stiller således store krav til nytænkning omkring synliggørelse af de vestdanske styrkepositioner og destinationer. De vestdanske styrkepositioner er defineret indenfor: Kystferie Natur og kulturbaserede oplevelser Citybreaks/byferie De enkelte styrkepositioner fungerer som spydspidser med afsæt i relevante målgrupper, og de vestdanske turismeaktører skal kunne finde deres afsæt i disse styrkepositioner. De vestdanske styrkepositioner er beskrevet mere uddybende senere i projektbeskrivelsen. Det digitale paradigmeskift I den digitale kommunikation er der de seneste år sket et markant skifte, hvor de traditionelle trykte medier og kommunikationsplatforme er overhalet af de nye digitale medier, som internetbrugerne har taget til sig. Dette skifte viser sig også blandt turisterne i forhold til deres informationssøgning og købsadfærd ved planlægning og køb af ferier, hvor brugeren skifter fra at være passiv iagttager til aktiv deltager i forhold til brug af online medier og værktøjer. Skiftet skaber dermed også store udfordringer men ikke mindst muligheder for turismeaktørerne, og det anses for væsentlig at sætte fokus på dette skifte i den fremtidige online profilering af turismeprodukterne. Der har endvidere aldrig tidligere været så gode muligheder for gennem relationsopbygning og dialogorienteret kommunikation af komme helt tæt på turisternes beslutningsproces. Med andre ord kan man for første gang følge, hvordan og hvorfor turisterne agerer i forbindelse med deres søgen efter turistinformation. Dette giver således aktørerne mulighed for at være langt mere målrettet i kommunikationen og interaktionen med turisterne. 1

2 Nedenfor ses en model der illustrerer skiftet fra print kampagner til online værktøjer: Det digitale skifte i turistens informationssøgningsadfærd Rejseinspiration og købsbeslutning Traditionelle marketingkampagner Online marketingkampagner Print: Profilbrochurer Digitalt: Online-planlægning i hjemmet TV/radio: Medie i hjemmet Kundespecifik information i CRMsystem -> online dialogmarkedsføring I forhold til de vestdanske nærmarkeder og udbredelsen af internet samt bookingadfærd fremgår denne udvikling af nedenstående oversigt: Fakta om online mediebrug på de vestdanske nærmarkeder Tyskland Internetpenetrationen i Tyskland udgør 62%. 83% af Danmarksgæsterne bruger Internettet til informationssøgning om ferier 38% af de tyske Danmarksgæster booker deres ferie online. Til sammenligning udgør det samlede tal 23% for Tyskland total. 56% af tyskerne anvender anbefalinger fra venner og familie i deres informationssøgning om ferier. Norge Internetpenetrationen i Norge udgør 69% 62% af nordmændene booker deres ferie online. 2. prioritet for informationssøgning om ferier er Internettet. 2. prioritet er anbefalinger fra venner og familie. Sverige Internetpenetrationen i Sverige udgør 76% 51% af svenskerne booker deres ferie online. 2

3 1. prioritet for informationssøgning om ferier er anbefalinger fra venner og familie. Herefter følger Internettet. Holland Internetpenetrationen i Holland udgør 73% 60% af hollænderne anvender Internettet til informationssøgning 43% af hollænderne bruger anbefalinger fra venner og familie i deres informationssøgning om ferier. I Europa blive 25% af alle hotelbookinger foretaget online. I begyndelsen af 2009 meddelte Hotels.com, at de fremover vil inkludere Tripadvisor s brugerbedømmelser på alle deres 31 hjemmesider på tværs af Europa, Mellemøsten og Afrika. Kilde: VisitDenmark & Horesta Som det også fremgår af oversigten, er det værd at bemærke, at anbefalinger fra familie og venner udgør en væsentlig del af turisternes informationssøgning. Når dette fremhæves, skyldes det den hastigt stigende udbredelse af sociale medier og brugergeneret indhold, hvor turisterne gennem de online medier i høj grad søger deres inspiration og information blandt andre turisters rejseerfaringer. Fra geografisk segmentering til målgruppesegmentering En væsentlig bestanddel i dansk turismes nye strategi Vores Rejse er, at der i de konkrete indsatser fokuseres på motivbaseret segmentering, hvor der satses på værdiskabende gæster med en række forskellige rejsemotiver. De vestdanske regionale selskabers strategier ligger tæt op af denne tankegang, og da der således er tale om en nytænkende tilgang til markedsbearbejdning vil der ligeledes være behov for nye kommunikations og analyseværktøjer bl.a. i forhold til målgruppernes medieadfærd. Disse kommunikations og analyseværktøjer skal kunne måle på målgruppernes reaktioner og bevæggrunde for at vælge de vestdanske turismeprodukter fra eller til. Den opnåede viden omkring målgrupperne og medieadfærden vil således på sigt kunne skabe merværdi i implementeringen af den nye danske turismestrategi. Formål og mål Med afsæt i ovennævnte udfordringer ønsker de tre vestdanske turismeudviklingsselskaber (VisitNordjylland, Syddansk Turisme og Midtjysk Turisme) gennem en fælles indsats at tage initiativ til et skift fra offline til online marketing via online aktiviteter. Med indsatsen ønsker de tre selskaber at fastholde og ikke mindst udbygge den position, som eksisterer i dag på de markeder, hvor den vestdanske turisme agerer. 3

4 Ved at udnytte dynamikken i online medier skaber dette således mulighed for at møde turisterne på rette tid og sted, og ikke mindst når denne er klar til at købe. Med andre ord mulighed for hurtigt at kunne reagere på turisternes købsadfærd i forhold til de konkrete markeder. Samtidig giver de online medier større mulighed for differentieret kommunikation og interaktion med eksisterende og potentielle turister. Indsatsen har således flere mål: Eksterne mål: Synliggøre de vestdanske styrkepositioner og ikke mindst turismeprodukter og dermed skabe øget opmærksomhed og købsincitament blandt eksisterende og potentielle turister Etablere nye afsætningsplatforme for salg og mersalg af turismeprodukterne Interne mål: Medvirke til at indhente ny viden og kompetencer med udgangspunkt i nytænkende online kommunikationstiltag Udnytte mulighederne for effektmåling og sporbarhed omkring turisternes medieadfærd Opnå større viden om målgrupperne og deres online adfærd Der tilstræbes i indsatsen endvidere en benchmarking mellem nye online tiltag og eksisterende offline kampagner. Platform Det er projektets grundlæggende og helt overordnede platform, at der identificeres et antal vestdanske turistmæssige styrkepositioner, der har internationalt potentiale og attraktionskraft. Styrkepositionerne defineres indenfor forretningsområdet kystferieturisme, og identificeres ud fra en segmenteret tilgang indenfor følgende områder: Målgrupper Temaer Produkter De valgte styrkepositioner og målgrupper beskrives nærmere senere i projektbeskrivelsen. Det er målet, at indsatsen fokuserer på at tiltrække højere forbrugende målgrupper, og at der med relevante online redskaber bl.a. fokuseres på såvel generelle som nichesegmenter ud fra en dialogbaseret online tilgang. Indsatsen baseres på synlighed af det eksisterende produktudbud, og der skal i forbindelse med projektet ikke gennemføres støtte til produktudviklingsindsatser. 4

5 Det er ligeledes væsentligt at pointere, at projektet baseres på moden teknologi og derfor ikke må udvikle sig til et software eller teknologiudviklingsprojekt. Der sikres endvidere en synergi til allerede igangværende projekter og brug af omkring IT og nye medier såvel hos både de regionale selskaber og turismeaktørerne, således at allerede indhentede erfaringer og viden om nye digitale medier anvendes i indsatsen. Fokusområder Projektet har 3 fokusområder: Vidensopbygning Der identificeres, afprøves og testes nye elektroniske internationale marketingplatforme. Der kan såvel være tale om nye medier som nye partnerrelationer (strategiske partner sites). Endvidere afdækkes og vurderes internationale best practice cases som relevante testmetoder. Det er endvidere væsentligt, at der i forbindelse med de anvendte online værktøjer kan måles direkte på effekten af de enkelte indsatser med henblik på evaluering og videre anbefaling af de valgte værktøjer. Der sikres ligeledes en kontinuerlig information til turismeerhvervet omkring projektets formål, fremdrift og indhentede erfaringer og resultater. Ny forretningsmodel Der udvikles nye modeller for partnerskaber og finansiering af fælles marketing tiltag, dvs. fra off til online og måske fra geografi til interessefelt. Der skal overvejes en model, der tester ændringer i gæsters købsadfærd via større geografisk eller tematiseret visualisering. Kompetenceopbygning De gennemførte tiltag og opnåede erfaringer skal kunne omdannes til virksomheds og produktejerniveau, således de kan anvendes fremadrettet som redskaber til produktejeres individuelle planlægning og gennemførelse af online kampagner. Der gennemføres evaluering som en integreret del af kompetenceopbygningen. Proces Fase 1: August november 2009 Der udarbejdes et udbudsmateriale med henblik på udbud til relevante specialister indenfor online marketing. Udbudsmaterialet udarbejdes med afsæt i projektbeskrivelsen samt en nærmere definition af de vestdanske styrkepositioner og målgrupper, herunder konkrete mål. Der gennemføres i samarbejde med den valgte partner en indgående analyse og valg af relevante budskaber, medier og platforme for marketingindsatsen. I denne fase sikres en vidensopsamling og opbygning i forhold til målgrupper, produkter, budskaber og valgte online platforme. 5

6 Fase 2: November 2009 marts 2010 I denne fase gennemføres marketingindsatsen med en løbende effektmåling og videnopsamling og opbygning omkring anvendte værktøjer og erfaringer. Fase 3: Marts maj 2010 Den indhentede viden og konkrete online værktøjer præsenteres og implementeres for det vestdanske turismeerhverv. Forankring til den nationale 1 satsning omkring global markedsføring Det er målet med indsatsen, at der sikres en forankring til den nationale satsning omkring Offensiv Global Markedsføring (OGM). Målet med den nationale indsats omkring global markedsføring er at sikre stigende omsætning og værditilvækst fra udenlandske turister på kystferie og storbyferie i Danmark. Jf. OGM indsatsen skal den stigende omsætning og værditilvækst i dansk kystferie og storbyturismen nås ved tre indsatsområder: Indsatsområde 1: øget synlighed gennem massive markedsføringsaktiviteter med fokus på online aktiviteter. Indsatsområde 2: udvikling af nye online marketingværktøjer og metoder til at nå nye målgrupper gennem innovativ markedsføring. Indsatsområde 3: forankring af markedsføringsindsatsen i turismeerhvervet samt styrke samarbejdet med store danske virksomheder og organisationer uden for turismeerhvervet med henblik på at nå nye målgrupper hele året. Styrkepositioner, målgrupper og medieadfærd Styrkeposition 1: Ved kysten Kystferieproduktet er karakteriseret ved to meget forskellige kysttyper og til dels også målgrupper, nemlig vestkysten og østkysten, og denne styrkeposition har en væsentlig betydning i den vestdanske turismeregion. Kystferieturismen er karakteriseret ved en relativ kort højsæson, og den primære målgruppe for kystturismen er børnefamilien i højsæsonen. I skuldersæsonen er der ligeledes en større gruppe empty nesters, der ferierer i kystområderne. Målgruppe: Børnefamilier og par uden børn. 1 Regeringens Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark fra april 2007, der bl.a. udmøntes via VisitDenmark. 6

7 Styrkeposition 2: Natur og kulturferie: I naturbaseret turisme er kerneydelsen selve naturoplevelsen og de aktiviteter, som naturomgivelser giver mulighed for at udøve. Naturbaseret turisme er primært koncentreret i højsæsonen. Der er dog potentiale for udnyttelse af ressourcer i ydersæsonen. Kulturturismen er karakteriseret af korte ferier primært uden for den traditionelle højsæson. I den vestdanske region tiltrækkes kulturturisterne primært af kulturoplevelser i i de større byområderne, hvorfor der også er en sammenhæng i forhold til styrkepositionen byferie. Målgruppe: Par uden børn, der søger det autentiske, det aktive, gode liv samt tid til fordybelse Børnefamilier, der søger tid til familien og legende og lærende aktiviteter. Styrkeposition 3: Byferie/citybreak Byturismen er et voksende forretningsområde for dansk turisme. Byturismen er karakteriseret af at være en sammensætning af en række serviceydelser og oplevelser, hvor bl.a. kulturoplevelser kan være en del af den samlede oplevelse. Byturismen adskiller sig fra kulturturismen ved ikke udelukkende at være fokuseret på kulturen, men også på shopping og byliv. Et særligt kendetegn med stor betydning for byturismen som indsatsområde er det forhold, at bylivsturismen har sæson hele året og således ikke kun er begrænset til en traditionel højsæson. Målgruppe: Par uden børn, der søger kulturelle oplevelser og prioriterer all inclusive, herunder også et ældre ungdomsmarked. Aktiviteter og markedsføringsværktøjer Der satses på en række online kampagner for at gøre kystferieprodukterne tilgængelige og salgbare i de relevante online distributionskanaler samt til dels en øget international presse og PR indsats. Øget synlighed gennem onlinekampagner Internettet som informations og bookingkanal vinder mere og mere frem overalt i Europa. I flere lande bookes op imod 50% af alle rejser online, og der er en generel stigende tendens mod at orientere sig og købe turismeprodukter på nettet. Derfor er det vigtigt, at de vestdanske styrkepositioner og destinationer bliver synlige på online medier for at øge kendskabet til området. Fordelene ved at anvende online medier i marketing er, at kommunikationen i højere grad kan målrettes udvalgte grupper og skabe grundlag for dialogmarkting. Samtidig er online marketing omkostningseffektivt og ikke mindst målbart. 7

8 Eksempler på Online kampagner/elementer: Google Adwords kampagner Kampagner på sider med brugergenereret indhold (f.eks. Tripadvisor.com) Blogs om kystferieoplevelser, hvor målgrupperne har mulighed for at downloade billeder og lydfiler via podcast og mobiltelefon. Aktiviteter i forhold til sociale communities (f.eks. Facebook, Twitter etc.) To vejs digital kommunikation og brugerinddragelse med udgangspunkt i de eksisterende databaser via udsendelse af nyhedsbreve med Tip en ven budskaber for dermed at udbrede kendskabet til produkterne og området. Loyalitetsprogrammer via mobiltelefonen Digital TV kanal på Internettet. Virale film, der spredes via seedning (eksempelvis på YouTube og tilsvarende communities) på de prioriterede markeder. Viral markedsføring er et af de nyeste online midler til at øge kendskabet til Danmark og destinationerne på en utraditionel måde overfor nye målgrupper. Samarbejde med strategiske samarbejdspartnere med hjemmesider, der er relevante for de målgrupper, vi ønsker, skal besøge regionen. Bannerannoncering Øget synlighed ved at gøre produkterne tilgængelige og salgbare i online salgskanaler Salget af tematiserede oplevelsesprodukter skal ligeledes øges. Dette gøres ved at sørge for, at produkterne gøres tilgængelige og sælges via de rette online distributionskanaler. Eksempler på aktiviteter for at tilgængeliggøre og sælge kystferieprodukter: Online kampagnesider med kystferie produkter. Online salgskampagner i samarbejde med de relevante online rejsesider (f.eks. hotels.com) Google kampagner med udgangspunkt i kampagnesiderne med det formål at øge salget af disse. Øget synlighed gennem en international presse og PR indsats Presseomtale er en vigtig kilde til information for turister. Analyser viser, at ud over anbefalinger fra venner og bekendte er presseomtale en af de vigtigste årsager til, at turister vælger rejsemål. Journalisters omtale af fx en kystferiedestination opfattes som troværdig og mere legitim end traditionel annoncering for samme emne. Derudover ses rejseartikler af kendte rejseskribenter også som en tillidserklæring til et turistmål. Den internationale presseindsats inden for turisme vil foregå i koordination med den generelle internationale presseindsats, der er en del af handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. Der fokuseres udelukkende på en online presseindsats. 8

9 Nye marketingværktøjer Der tages afsæt i følgende nye marketingværktøjer: CRM system, databasebaseret informationssystem, der skal indeholde viden om turisterne, og som fremover skal være grundlaget for en mere målrettet og segmenteret markedsføring tilpasset kundernes behov og ønsker med henblik på at øge interessen for vestdansk ferie og motivere gæsterne til køb. Der tages i indsatsen afsæt i Visit Denmarks eksisterende CRM system. Eksisterende platform til mobilmarketing. Platformen skal kunne håndtere at sende sms og mms beskeder og andre informationer til de udvalgte målgruppers mobiltelefoner. Disse indsatser indgår allerede som en del af projektet Ny IT i turismen under Midtjysk Turisme, og forventes at blive implementeret hos de midtjyske destinationer og aktører, og vil udgøre en del af denne indsats også. Budget Det samlede budget udgør 9 mio. kr. med følgende fordeling: Fra offline til online på vestdanske nærmarkeder et vestdansk samarbejde Budget 2009 kr kr. Projektledelse / interne ressourcer hos mediepartner Analysefase Konceptudvikling og eksekvering (redaktionel TV) Kommunikationsplatform (communities og referencer) Google optimering / adwordskampagner Engagering af vestdanske ambassadører Vidensopsamling, udbredelse & kompetenceudvikling samt intern projektledelse hos regionsselska berne Samlet budget Heraf Region Midtjylland Finansiering Det er ambitionen at de planlagte aktiviteter kan opnå et samlet markedspres svarende til en værdi af 6 mio. kr. i Da det forventes, at markedsaktiviteterne kan medføre en betydelig medfinansiering fra andre private og offentlige aktører, opererer projektet med en samlet budgetramme i størrelsesordenen brutto kr. 9 mio. 9

10 Det forventes, at hver region bidrager med kr. 2 mio, og nedenfor fremgår finansieringsoversigt: Region Midtjylland (Midtjysk Turisme) Region Nordjylland (Visit Nordjylland)* Region Syddanmark (Syddansk Turisme)** Medfinansiering fra andre private og offentlige aktører Samlet finansiering 2 mio. kr. 2 mio. kr. 2 mio. kr. 3 mio. kr. 9 mio. kr. * Region Nordjylland har via deres resultatkontrakt med VisitNordjylland allerede afsat midler til profilering. VisitNordjylland vil inden for deres rammer, afsætte midler svarende det ansøgte beløb i de to øvrige regioner. ** Region Syddanmark forventer at behandle ansøgningen Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper fra Syddansk Turisme efter sommerferien. Vækstforum i Midtjylland ansøges således om kr. 2 mio. til indsatsen. Forankring Der er tale om et et årigt initiativ, men de opnåede erfaringer og projektets resultater forventes at videreføres i en ny samlet flerårig indsats forankret hos de tre vestdanske regionale turismeudviklingsselskaber. Det forventes, at denne indsats vil have et flerårigt perspektiv ( ). Organisering/aktører Der indgås en samlet samarbejdsaftale mellem de tre vestdanske regionale turismeudviklingsselskaber: Midtjysk Turisme, VisitNordjylland og Syddansk Turisme. Midtjysk Turisme er tovholder på den midtjyske del af initiativet og juridisk ansvarlig. Forventede samarbejdspartnere: VisitNordjylland, Syddansk Turisme, vestdanske destinationer, VisitDenmark, turismevirksomheder indenfor overnatning og oplevelse samt non turismevirksomheder i Vestdanmark. 10

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [1.2.2010 31.12.2010] Journalnummer: 1-33-76-23-23-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR Norge Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge

Læs mere

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Destination Bornholm Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Bornholms turismestrategi for 2013-2016, som Destination Bornholm

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster Resultatkontrakt Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [1.5.2008 31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-31-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere