Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper"

Transkript

1 Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner, og disse styrkepositioner udgør en væsentlig betydning som imageskaber for regionerne, og vil derfor også kunne bidrage til regionernes generelle internationale tiltrækningskraft. Styrkepositionerne vil bl.a. med fordel kunne profileres samlet i et større internationalt perspektiv. Samtidig står såvel den midtjyske region som de øvrige vestdanske regioner overfor en række udfordringer i den globale konkurrence om turisterne. En rapport udarbejdet af Danske Regioner i 2008 viser, at Danmark taber markedsandele i forhold til udenlandske turister. Rapporten viser bl.a., at antallet af overnattende udenlandske turister i perioden er faldet 12%, mens det er steget med godt 20% i de nordiske nabolande og med knap 35% i 15 europæiske lande. Denne udfordring stiller således store krav til nytænkning omkring synliggørelse af de vestdanske styrkepositioner og destinationer. De vestdanske styrkepositioner er defineret indenfor: Kystferie Natur og kulturbaserede oplevelser Citybreaks/byferie De enkelte styrkepositioner fungerer som spydspidser med afsæt i relevante målgrupper, og de vestdanske turismeaktører skal kunne finde deres afsæt i disse styrkepositioner. De vestdanske styrkepositioner er beskrevet mere uddybende senere i projektbeskrivelsen. Det digitale paradigmeskift I den digitale kommunikation er der de seneste år sket et markant skifte, hvor de traditionelle trykte medier og kommunikationsplatforme er overhalet af de nye digitale medier, som internetbrugerne har taget til sig. Dette skifte viser sig også blandt turisterne i forhold til deres informationssøgning og købsadfærd ved planlægning og køb af ferier, hvor brugeren skifter fra at være passiv iagttager til aktiv deltager i forhold til brug af online medier og værktøjer. Skiftet skaber dermed også store udfordringer men ikke mindst muligheder for turismeaktørerne, og det anses for væsentlig at sætte fokus på dette skifte i den fremtidige online profilering af turismeprodukterne. Der har endvidere aldrig tidligere været så gode muligheder for gennem relationsopbygning og dialogorienteret kommunikation af komme helt tæt på turisternes beslutningsproces. Med andre ord kan man for første gang følge, hvordan og hvorfor turisterne agerer i forbindelse med deres søgen efter turistinformation. Dette giver således aktørerne mulighed for at være langt mere målrettet i kommunikationen og interaktionen med turisterne. 1

2 Nedenfor ses en model der illustrerer skiftet fra print kampagner til online værktøjer: Det digitale skifte i turistens informationssøgningsadfærd Rejseinspiration og købsbeslutning Traditionelle marketingkampagner Online marketingkampagner Print: Profilbrochurer Digitalt: Online-planlægning i hjemmet TV/radio: Medie i hjemmet Kundespecifik information i CRMsystem -> online dialogmarkedsføring I forhold til de vestdanske nærmarkeder og udbredelsen af internet samt bookingadfærd fremgår denne udvikling af nedenstående oversigt: Fakta om online mediebrug på de vestdanske nærmarkeder Tyskland Internetpenetrationen i Tyskland udgør 62%. 83% af Danmarksgæsterne bruger Internettet til informationssøgning om ferier 38% af de tyske Danmarksgæster booker deres ferie online. Til sammenligning udgør det samlede tal 23% for Tyskland total. 56% af tyskerne anvender anbefalinger fra venner og familie i deres informationssøgning om ferier. Norge Internetpenetrationen i Norge udgør 69% 62% af nordmændene booker deres ferie online. 2. prioritet for informationssøgning om ferier er Internettet. 2. prioritet er anbefalinger fra venner og familie. Sverige Internetpenetrationen i Sverige udgør 76% 51% af svenskerne booker deres ferie online. 2

3 1. prioritet for informationssøgning om ferier er anbefalinger fra venner og familie. Herefter følger Internettet. Holland Internetpenetrationen i Holland udgør 73% 60% af hollænderne anvender Internettet til informationssøgning 43% af hollænderne bruger anbefalinger fra venner og familie i deres informationssøgning om ferier. I Europa blive 25% af alle hotelbookinger foretaget online. I begyndelsen af 2009 meddelte Hotels.com, at de fremover vil inkludere Tripadvisor s brugerbedømmelser på alle deres 31 hjemmesider på tværs af Europa, Mellemøsten og Afrika. Kilde: VisitDenmark & Horesta Som det også fremgår af oversigten, er det værd at bemærke, at anbefalinger fra familie og venner udgør en væsentlig del af turisternes informationssøgning. Når dette fremhæves, skyldes det den hastigt stigende udbredelse af sociale medier og brugergeneret indhold, hvor turisterne gennem de online medier i høj grad søger deres inspiration og information blandt andre turisters rejseerfaringer. Fra geografisk segmentering til målgruppesegmentering En væsentlig bestanddel i dansk turismes nye strategi Vores Rejse er, at der i de konkrete indsatser fokuseres på motivbaseret segmentering, hvor der satses på værdiskabende gæster med en række forskellige rejsemotiver. De vestdanske regionale selskabers strategier ligger tæt op af denne tankegang, og da der således er tale om en nytænkende tilgang til markedsbearbejdning vil der ligeledes være behov for nye kommunikations og analyseværktøjer bl.a. i forhold til målgruppernes medieadfærd. Disse kommunikations og analyseværktøjer skal kunne måle på målgruppernes reaktioner og bevæggrunde for at vælge de vestdanske turismeprodukter fra eller til. Den opnåede viden omkring målgrupperne og medieadfærden vil således på sigt kunne skabe merværdi i implementeringen af den nye danske turismestrategi. Formål og mål Med afsæt i ovennævnte udfordringer ønsker de tre vestdanske turismeudviklingsselskaber (VisitNordjylland, Syddansk Turisme og Midtjysk Turisme) gennem en fælles indsats at tage initiativ til et skift fra offline til online marketing via online aktiviteter. Med indsatsen ønsker de tre selskaber at fastholde og ikke mindst udbygge den position, som eksisterer i dag på de markeder, hvor den vestdanske turisme agerer. 3

4 Ved at udnytte dynamikken i online medier skaber dette således mulighed for at møde turisterne på rette tid og sted, og ikke mindst når denne er klar til at købe. Med andre ord mulighed for hurtigt at kunne reagere på turisternes købsadfærd i forhold til de konkrete markeder. Samtidig giver de online medier større mulighed for differentieret kommunikation og interaktion med eksisterende og potentielle turister. Indsatsen har således flere mål: Eksterne mål: Synliggøre de vestdanske styrkepositioner og ikke mindst turismeprodukter og dermed skabe øget opmærksomhed og købsincitament blandt eksisterende og potentielle turister Etablere nye afsætningsplatforme for salg og mersalg af turismeprodukterne Interne mål: Medvirke til at indhente ny viden og kompetencer med udgangspunkt i nytænkende online kommunikationstiltag Udnytte mulighederne for effektmåling og sporbarhed omkring turisternes medieadfærd Opnå større viden om målgrupperne og deres online adfærd Der tilstræbes i indsatsen endvidere en benchmarking mellem nye online tiltag og eksisterende offline kampagner. Platform Det er projektets grundlæggende og helt overordnede platform, at der identificeres et antal vestdanske turistmæssige styrkepositioner, der har internationalt potentiale og attraktionskraft. Styrkepositionerne defineres indenfor forretningsområdet kystferieturisme, og identificeres ud fra en segmenteret tilgang indenfor følgende områder: Målgrupper Temaer Produkter De valgte styrkepositioner og målgrupper beskrives nærmere senere i projektbeskrivelsen. Det er målet, at indsatsen fokuserer på at tiltrække højere forbrugende målgrupper, og at der med relevante online redskaber bl.a. fokuseres på såvel generelle som nichesegmenter ud fra en dialogbaseret online tilgang. Indsatsen baseres på synlighed af det eksisterende produktudbud, og der skal i forbindelse med projektet ikke gennemføres støtte til produktudviklingsindsatser. 4

5 Det er ligeledes væsentligt at pointere, at projektet baseres på moden teknologi og derfor ikke må udvikle sig til et software eller teknologiudviklingsprojekt. Der sikres endvidere en synergi til allerede igangværende projekter og brug af omkring IT og nye medier såvel hos både de regionale selskaber og turismeaktørerne, således at allerede indhentede erfaringer og viden om nye digitale medier anvendes i indsatsen. Fokusområder Projektet har 3 fokusområder: Vidensopbygning Der identificeres, afprøves og testes nye elektroniske internationale marketingplatforme. Der kan såvel være tale om nye medier som nye partnerrelationer (strategiske partner sites). Endvidere afdækkes og vurderes internationale best practice cases som relevante testmetoder. Det er endvidere væsentligt, at der i forbindelse med de anvendte online værktøjer kan måles direkte på effekten af de enkelte indsatser med henblik på evaluering og videre anbefaling af de valgte værktøjer. Der sikres ligeledes en kontinuerlig information til turismeerhvervet omkring projektets formål, fremdrift og indhentede erfaringer og resultater. Ny forretningsmodel Der udvikles nye modeller for partnerskaber og finansiering af fælles marketing tiltag, dvs. fra off til online og måske fra geografi til interessefelt. Der skal overvejes en model, der tester ændringer i gæsters købsadfærd via større geografisk eller tematiseret visualisering. Kompetenceopbygning De gennemførte tiltag og opnåede erfaringer skal kunne omdannes til virksomheds og produktejerniveau, således de kan anvendes fremadrettet som redskaber til produktejeres individuelle planlægning og gennemførelse af online kampagner. Der gennemføres evaluering som en integreret del af kompetenceopbygningen. Proces Fase 1: August november 2009 Der udarbejdes et udbudsmateriale med henblik på udbud til relevante specialister indenfor online marketing. Udbudsmaterialet udarbejdes med afsæt i projektbeskrivelsen samt en nærmere definition af de vestdanske styrkepositioner og målgrupper, herunder konkrete mål. Der gennemføres i samarbejde med den valgte partner en indgående analyse og valg af relevante budskaber, medier og platforme for marketingindsatsen. I denne fase sikres en vidensopsamling og opbygning i forhold til målgrupper, produkter, budskaber og valgte online platforme. 5

6 Fase 2: November 2009 marts 2010 I denne fase gennemføres marketingindsatsen med en løbende effektmåling og videnopsamling og opbygning omkring anvendte værktøjer og erfaringer. Fase 3: Marts maj 2010 Den indhentede viden og konkrete online værktøjer præsenteres og implementeres for det vestdanske turismeerhverv. Forankring til den nationale 1 satsning omkring global markedsføring Det er målet med indsatsen, at der sikres en forankring til den nationale satsning omkring Offensiv Global Markedsføring (OGM). Målet med den nationale indsats omkring global markedsføring er at sikre stigende omsætning og værditilvækst fra udenlandske turister på kystferie og storbyferie i Danmark. Jf. OGM indsatsen skal den stigende omsætning og værditilvækst i dansk kystferie og storbyturismen nås ved tre indsatsområder: Indsatsområde 1: øget synlighed gennem massive markedsføringsaktiviteter med fokus på online aktiviteter. Indsatsområde 2: udvikling af nye online marketingværktøjer og metoder til at nå nye målgrupper gennem innovativ markedsføring. Indsatsområde 3: forankring af markedsføringsindsatsen i turismeerhvervet samt styrke samarbejdet med store danske virksomheder og organisationer uden for turismeerhvervet med henblik på at nå nye målgrupper hele året. Styrkepositioner, målgrupper og medieadfærd Styrkeposition 1: Ved kysten Kystferieproduktet er karakteriseret ved to meget forskellige kysttyper og til dels også målgrupper, nemlig vestkysten og østkysten, og denne styrkeposition har en væsentlig betydning i den vestdanske turismeregion. Kystferieturismen er karakteriseret ved en relativ kort højsæson, og den primære målgruppe for kystturismen er børnefamilien i højsæsonen. I skuldersæsonen er der ligeledes en større gruppe empty nesters, der ferierer i kystområderne. Målgruppe: Børnefamilier og par uden børn. 1 Regeringens Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark fra april 2007, der bl.a. udmøntes via VisitDenmark. 6

7 Styrkeposition 2: Natur og kulturferie: I naturbaseret turisme er kerneydelsen selve naturoplevelsen og de aktiviteter, som naturomgivelser giver mulighed for at udøve. Naturbaseret turisme er primært koncentreret i højsæsonen. Der er dog potentiale for udnyttelse af ressourcer i ydersæsonen. Kulturturismen er karakteriseret af korte ferier primært uden for den traditionelle højsæson. I den vestdanske region tiltrækkes kulturturisterne primært af kulturoplevelser i i de større byområderne, hvorfor der også er en sammenhæng i forhold til styrkepositionen byferie. Målgruppe: Par uden børn, der søger det autentiske, det aktive, gode liv samt tid til fordybelse Børnefamilier, der søger tid til familien og legende og lærende aktiviteter. Styrkeposition 3: Byferie/citybreak Byturismen er et voksende forretningsområde for dansk turisme. Byturismen er karakteriseret af at være en sammensætning af en række serviceydelser og oplevelser, hvor bl.a. kulturoplevelser kan være en del af den samlede oplevelse. Byturismen adskiller sig fra kulturturismen ved ikke udelukkende at være fokuseret på kulturen, men også på shopping og byliv. Et særligt kendetegn med stor betydning for byturismen som indsatsområde er det forhold, at bylivsturismen har sæson hele året og således ikke kun er begrænset til en traditionel højsæson. Målgruppe: Par uden børn, der søger kulturelle oplevelser og prioriterer all inclusive, herunder også et ældre ungdomsmarked. Aktiviteter og markedsføringsværktøjer Der satses på en række online kampagner for at gøre kystferieprodukterne tilgængelige og salgbare i de relevante online distributionskanaler samt til dels en øget international presse og PR indsats. Øget synlighed gennem onlinekampagner Internettet som informations og bookingkanal vinder mere og mere frem overalt i Europa. I flere lande bookes op imod 50% af alle rejser online, og der er en generel stigende tendens mod at orientere sig og købe turismeprodukter på nettet. Derfor er det vigtigt, at de vestdanske styrkepositioner og destinationer bliver synlige på online medier for at øge kendskabet til området. Fordelene ved at anvende online medier i marketing er, at kommunikationen i højere grad kan målrettes udvalgte grupper og skabe grundlag for dialogmarkting. Samtidig er online marketing omkostningseffektivt og ikke mindst målbart. 7

8 Eksempler på Online kampagner/elementer: Google Adwords kampagner Kampagner på sider med brugergenereret indhold (f.eks. Tripadvisor.com) Blogs om kystferieoplevelser, hvor målgrupperne har mulighed for at downloade billeder og lydfiler via podcast og mobiltelefon. Aktiviteter i forhold til sociale communities (f.eks. Facebook, Twitter etc.) To vejs digital kommunikation og brugerinddragelse med udgangspunkt i de eksisterende databaser via udsendelse af nyhedsbreve med Tip en ven budskaber for dermed at udbrede kendskabet til produkterne og området. Loyalitetsprogrammer via mobiltelefonen Digital TV kanal på Internettet. Virale film, der spredes via seedning (eksempelvis på YouTube og tilsvarende communities) på de prioriterede markeder. Viral markedsføring er et af de nyeste online midler til at øge kendskabet til Danmark og destinationerne på en utraditionel måde overfor nye målgrupper. Samarbejde med strategiske samarbejdspartnere med hjemmesider, der er relevante for de målgrupper, vi ønsker, skal besøge regionen. Bannerannoncering Øget synlighed ved at gøre produkterne tilgængelige og salgbare i online salgskanaler Salget af tematiserede oplevelsesprodukter skal ligeledes øges. Dette gøres ved at sørge for, at produkterne gøres tilgængelige og sælges via de rette online distributionskanaler. Eksempler på aktiviteter for at tilgængeliggøre og sælge kystferieprodukter: Online kampagnesider med kystferie produkter. Online salgskampagner i samarbejde med de relevante online rejsesider (f.eks. hotels.com) Google kampagner med udgangspunkt i kampagnesiderne med det formål at øge salget af disse. Øget synlighed gennem en international presse og PR indsats Presseomtale er en vigtig kilde til information for turister. Analyser viser, at ud over anbefalinger fra venner og bekendte er presseomtale en af de vigtigste årsager til, at turister vælger rejsemål. Journalisters omtale af fx en kystferiedestination opfattes som troværdig og mere legitim end traditionel annoncering for samme emne. Derudover ses rejseartikler af kendte rejseskribenter også som en tillidserklæring til et turistmål. Den internationale presseindsats inden for turisme vil foregå i koordination med den generelle internationale presseindsats, der er en del af handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. Der fokuseres udelukkende på en online presseindsats. 8

9 Nye marketingværktøjer Der tages afsæt i følgende nye marketingværktøjer: CRM system, databasebaseret informationssystem, der skal indeholde viden om turisterne, og som fremover skal være grundlaget for en mere målrettet og segmenteret markedsføring tilpasset kundernes behov og ønsker med henblik på at øge interessen for vestdansk ferie og motivere gæsterne til køb. Der tages i indsatsen afsæt i Visit Denmarks eksisterende CRM system. Eksisterende platform til mobilmarketing. Platformen skal kunne håndtere at sende sms og mms beskeder og andre informationer til de udvalgte målgruppers mobiltelefoner. Disse indsatser indgår allerede som en del af projektet Ny IT i turismen under Midtjysk Turisme, og forventes at blive implementeret hos de midtjyske destinationer og aktører, og vil udgøre en del af denne indsats også. Budget Det samlede budget udgør 9 mio. kr. med følgende fordeling: Fra offline til online på vestdanske nærmarkeder et vestdansk samarbejde Budget 2009 kr kr. Projektledelse / interne ressourcer hos mediepartner Analysefase Konceptudvikling og eksekvering (redaktionel TV) Kommunikationsplatform (communities og referencer) Google optimering / adwordskampagner Engagering af vestdanske ambassadører Vidensopsamling, udbredelse & kompetenceudvikling samt intern projektledelse hos regionsselska berne Samlet budget Heraf Region Midtjylland Finansiering Det er ambitionen at de planlagte aktiviteter kan opnå et samlet markedspres svarende til en værdi af 6 mio. kr. i Da det forventes, at markedsaktiviteterne kan medføre en betydelig medfinansiering fra andre private og offentlige aktører, opererer projektet med en samlet budgetramme i størrelsesordenen brutto kr. 9 mio. 9

10 Det forventes, at hver region bidrager med kr. 2 mio, og nedenfor fremgår finansieringsoversigt: Region Midtjylland (Midtjysk Turisme) Region Nordjylland (Visit Nordjylland)* Region Syddanmark (Syddansk Turisme)** Medfinansiering fra andre private og offentlige aktører Samlet finansiering 2 mio. kr. 2 mio. kr. 2 mio. kr. 3 mio. kr. 9 mio. kr. * Region Nordjylland har via deres resultatkontrakt med VisitNordjylland allerede afsat midler til profilering. VisitNordjylland vil inden for deres rammer, afsætte midler svarende det ansøgte beløb i de to øvrige regioner. ** Region Syddanmark forventer at behandle ansøgningen Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper fra Syddansk Turisme efter sommerferien. Vækstforum i Midtjylland ansøges således om kr. 2 mio. til indsatsen. Forankring Der er tale om et et årigt initiativ, men de opnåede erfaringer og projektets resultater forventes at videreføres i en ny samlet flerårig indsats forankret hos de tre vestdanske regionale turismeudviklingsselskaber. Det forventes, at denne indsats vil have et flerårigt perspektiv ( ). Organisering/aktører Der indgås en samlet samarbejdsaftale mellem de tre vestdanske regionale turismeudviklingsselskaber: Midtjysk Turisme, VisitNordjylland og Syddansk Turisme. Midtjysk Turisme er tovholder på den midtjyske del af initiativet og juridisk ansvarlig. Forventede samarbejdspartnere: VisitNordjylland, Syddansk Turisme, vestdanske destinationer, VisitDenmark, turismevirksomheder indenfor overnatning og oplevelse samt non turismevirksomheder i Vestdanmark. 10

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster Resultatkontrakt Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [1.5.2008 31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-31-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

offensiv global markedsføring af Danmark

offensiv global markedsføring af Danmark Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 November 2010 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsføring af

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan Regeringen, januar 2007 Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan for markedsføring af Danmark Side 2 Indhold Indhold...

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Vækstforum mødesager

Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Mødetidspunkt 06-01-2015 12:30 Mødested Konferencesalen i kælderetagen i bygning 'Arkaden', Herlev Hospital Indholdsliste 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere