Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2020) 535 final.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2020) 535 final."

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. maj 2020 (OR. en) 8239/20 ECOFIN 366 UEM 161 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2020 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union COM(2020) 535 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Italien Rapport udarbejdet i medfør af artikel 126, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2020) 535 final. Bilag: COM(2020) 535 final 8239/20 kmm ECOMP 1A DA

2 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2020) 535 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Italien Rapport udarbejdet i medfør af artikel 126, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde DA DA

3 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Italien Rapport udarbejdet i medfør af artikel 126, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 1. INDLEDNING Den 20. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse om aktivering af stabilitets- og vækstpagtens generelle undtagelsesklausul. Klausulen som fastsat i artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 3, artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1466/97 samt artikel 3, stk. 5, og artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1467/97 letter samordningen af budgetpolitikken i perioder med et alvorligt økonomisk tilbageslag. I denne meddelelse forelagde Kommissionen Rådet sin vurdering af, at den aktuelle situation i lyset af det forventede alvorlige økonomiske tilbageslag som følge af covid-19-udbruddet giver anledning til at aktivere klausulen. Den 23. marts 2020 tilsluttede medlemsstaternes finansministre sig Kommissionens vurdering. Aktiveringen af den generelle undtagelsesklausul giver mulighed for midlertidigt at afvige fra tilpasningsstien i retning af den mellemfristede budgetmålsætning, forudsat at dette ikke bringer den finanspolitiske holdbarhed på mellemlang sigt i fare. For så vidt angår den korrigerende del, kan Rådet på grundlag af en henstilling fra Kommissionen beslutte at vedtage en revideret finanspolitisk kurs. Den generelle undtagelsesklausul suspenderer ikke procedurerne under stabilitets- og vækstpagten. Den tillader medlemsstaterne at fravige de budgetkrav, der normalt ville gælde, og sætter Kommissionen og Rådet i stand til at træffe de nødvendige foranstaltninger til koordinering af politikken inden for rammerne af pagten. Ifølge de data, der blev indberettet af Italien den 22. april 2020 og efterfølgende valideret af Eurostat 1, udgjorde Italiens offentlige underskud 1,6 af BNP i 2019, mens den offentlige bruttogæld udgjorde 134,8 af BNP. Italien forventer ifølge stabilitetsprogrammet for 2020 et underskud på 10,4 af BNP i 2020 og en gæld på 155,7 af BNP. Det forventede underskud for 2020 peger umiddelbart i retning af et uforholdsmæssigt stort underskud som defineret i stabilitets- og vækstpagten. Desuden peger dataene for 2019 i retning af utilstrækkelige fremskridt hen imod gældsreduktionsmålet, hvilket også umiddelbart tyder på et uforholdsmæssigt stort underskud som defineret i stabilitets- og vækstpagten. På denne baggrund har Kommissionen derfor udarbejdet nærværende rapport. Heri analyseres, om Italien overholder traktatens underskuds- og gældskriterier. Alle relevante forhold er taget med i betragtning, og der er taget behørigt hensyn til det alvorlige økonomiske chok som følge af covid-19-pandemien. 1 fef7-a07764b0369f. 1

4 Tabel 1. Offentligt underskud og offentlig gæld (i af BNP) KOM 2021 KOM Underskudskriterie Offentlig saldo -2,4-2,4-2,2-1,6-11,1-5,6 t Gældskriteriet Offentlig bruttogæld 134,8 134,1 134,8 134,8 158,9 153,6 Afvigelse fra gældsreduktionsmåle t 5,8 6,3 7,3 7, ,7 Kilde: Eurostat, Kommissionens forårsprognose UNDERSKUDSKRITERIET Ifølge stabilitetsprogrammet for 2020 forventes Italiens offentlige underskud i 2020 at udgøre 10,4 af BNP, hvilket er over og ikke tæt på traktatens referenceværdi på 3 af BNP. Den forventede overskridelse af traktatens referenceværdi i 2020 er exceptionel, da den skyldes et alvorligt økonomisk tilbageslag. Ifølge Kommissionens forårsprognose 2020, som tager højde for konsekvenserne af covid-19-pandemien, forventes det reale BNP at falde med 9,5 i Faldet i den økonomiske aktivitet forventes at mindske statens indtægter, mens de offentlige udgifter forventes at stige på grund af omkostninger til automatiske stabilisatorer og politiske tiltag. Sidstnævntes direkte følger for budgettet skønnes at udgøre ca. 4,5 af BNP i Den forventede overskridelse af traktatens referenceværdi vil ikke være midlertidig, idet det offentlige underskud ifølge Kommissionens forårsprognose 2020 fortsat vil være over 3 af BNP i Det forventede underskud i 2020 er således over og ikke tæt på traktatens referenceværdi på 3 af BNP. Den forventede overskridelse betragtes som exceptionel, men ikke som midlertidig som omhandlet i stabilitets- og vækstpagten. Analysen antyder således, at underskudskriteriet, jf. traktaten og forordning (EF) nr. 1467/97, umiddelbart ikke er opfyldt. 3. GÆLDSKRITERIET Italiens offentlige gældskvote stabiliserede sig på omkring 134,8 mellem 2018 og Særligt den gældsøgende "sneboldeeffekt" (1,8 af BNP i 2019 grundet renteudgifter på ca. 3,4 af BNP og nominel BNP-vækst på 1,2 ) blev udlignet af det samlede primære overskud (1,7 af BNP) og den meget marginalt gældsreducerende virkning af stock-flowtilpasningen. Ifølge de indberettede data overholdt Italien ikke gældsreduktionsmålet i 2019 (se tabel 1), idet forskellen i forhold til målet er 7,4 af BNP. Analysen baseret på de endelige tal for 2019 antyder således, at gældskriteriet umiddelbart ikke er opfyldt. 4. RELEVANTE FORHOLD I henhold til traktatens artikel 126, stk. 3, skal Kommissionen udarbejde en rapport, hvis en medlemsstat ikke opfylder kravene i forbindelse med et af eller begge disse kriterier. I denne rapport "tages der ligeledes hensyn til, om det offentlige underskud overstiger de offentlige 2

5 investeringsudgifter, samt til alle andre relevante forhold, herunder medlemsstatens økonomiske og budgetmæssige situation på mellemlang sigt". I artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1467/97 præciseres det, hvilke forhold der er tale om, idet det fastsættes, at der skal tages behørigt hensyn til "alle andre forhold, som efter den pågældende medlemsstats opfattelse er relevante for at kunne foretage en samlet kvalitativ vurdering af overholdelsen af underskuds- og gældskriteriet, og som medlemsstaten har forelagt Rådet og Kommissionen". Hvad angår den klare overtrædelse af gældskriteriet, er analysen af de relevante faktorer særlig berettiget, da gældsdynamikken i højere grad påvirkes af forhold, der ligger uden for regeringens kontrol, end underskuddet. Dette anerkendes i artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1467/97, hvor det fastsættes, at der ved vurderingen af, om gældskriteriet er opfyldt, skal tages hensyn til de relevante forhold uanset overtrædelsens omfang. I den forbindelse skal der ved vurderingen af, om gældskriteriet er opfyldt, som minimum tages hensyn til følgende tre aspekter på grund af deres indvirkning på gældsdynamikken og holdbarheden: i) fastholdelsen af den mellemfristede budgetmålsætning eller af tilpasningsstien i retning heraf, ii) gennemførelsen af strukturreformer og iii) de underliggende økonomiske forhold. Som præciseret i artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1467/97, for så vidt angår opfyldelsen af gældskriteriet i 2020, kan der, eftersom den offentlige gældskvote overstiger referenceværdien på 60, og den dobbelte betingelse ikke er opfyldt dvs. at underskuddet fortsat er tæt på referenceværdien, og at overskridelsen af referenceværdien er midlertidig ved vurderingen af, om Italien overholder underskudskriteriet ikke tages hensyn til disse relevante forhold i faserne forud for, at det fastslås, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud. I den aktuelle situation udgør covid-19-pandemien og dens økonomiske følger, som har betydelig indvirkning på budgetstillingen og skaber stor usikkerhed om fremtidsudsigterne, et vigtigt yderligere forhold, der skal tages med i betragtning. Pandemien har desuden ført til aktiveringen af den generelle undtagelsesklausul Covid-19-pandemien Covid-19-pandemien har ført til et større økonomisk chok, som har betydelig negativ indvirkning i hele Unionen. Konsekvenserne for BNP-væksten vil afhænge dels af pandemiens varighed, dels af de tiltag, der iværksættes af de nationale myndigheder og på europæisk og globalt plan for at inddæmme spredningen, beskytte produktionskapaciteten og understøtte den samlede efterspørgsel. Medlemsstaterne har allerede truffet eller er i færd med at træffe budgetmæssige foranstaltninger til at øge sundhedssystemernes kapacitet og yde hjælp til de personer og brancher, der er særlig hårdt ramt. Der er også truffet omfattende foranstaltninger til at understøtte likviditeten såvel som vedtaget andre garantier. Når der foreligger mere detaljerede oplysninger, skal de kompetente statistiske myndigheder undersøge, hvorvidt disse foranstaltninger har umiddelbar indvirkning på den offentlige saldo eller ej. Sammen med faldet i den økonomiske aktivitet vil disse foranstaltninger føre til væsentligt større offentlige underskud og højere gæld. 4.2 Den økonomiske situation på mellemlang sigt, herunder strukturreformer Covid-19-pandemien og de tilhørende inddæmningsforanstaltninger vil medføre dyb økonomisk recession i Italien i Dette udgør en formildende omstændighed i forbindelse 3

6 med vurderingen af Italiens opfyldelse af underskudskriteriet i Navnlig vil BNP ifølge Kommissionens forårsprognose 2020 falde med 9,5 i indeværende år, bl.a. fordi nedlukningsforanstaltningerne sætter en brat stopper for privatforbruget, og eksportmarkederne svinder drastisk ind, med turismen blandt de hårdest ramte sektorer. Virksomhederne forventes endvidere at reducere investeringsudgifterne midt i et sammenbrud i efterspørgslen, hvilket dræner likviditetsstrømmen og skaber stor usikkerhed. En teknisk genrejsning forventes i andet halvår af 2020 understøttet af politiske foranstaltninger og fulgt af en delvis genopretning i De makroøkonomiske udsigter er dog præget af en usædvanlig grad af usikkerhed med hensyn til pandemiens varighed og de økonomiske konsekvenser. Italien oplevede endvidere økonomisk afmatning allerede inden den aktuelle krise med både en realvækst i BNP og BNP-deflator på under 1 siden Især den reelle BNP-vækst faldt fra 1,7 i 2017 til 0,8 i 2018 og til 0,3 i 2019 og var dermed under den potentielle vækst i det pågældende år (0,6 ), da følgerne af en afmatning i den globale handel spredte sig til økonomien og blev forstærket af en afdæmpet efterspørgsel på hjemmemarkedet. BNPdeflatoren steg derimod fra 0,7 i 2017 til 0,9 i 2018 og forblev stabil i Generelt må Italiens langvarige makroøkonomiske afmatning med en nominel BNP-vækst under 2 siden 2018 formodes delvis at forklare den betydelige manglende overholdelse af gældsreduktionsmålet i Kommissionen vurderede i sin landerapport for , at Italien havde gjort visse fremskridt med at efterleve de landespecifikke henstillinger for 2019, hvilket kan anses for en yderligere formildende faktor. Italien gjorde mere specifikt væsentlige fremskridt med at bekæmpe skatteunddragelse, blandt andet ved at fremme obligatorisk brug af elektronisk betaling. Italien gjorde visse fremskridt med at sikre, at den aktive arbejdsmarkedspolitik og socialpolitikken integreres effektivt og når ud til udsatte grupper; med at målrette investeringstiltag inden for den økonomiske politik mod forskning og kvalitet i infrastruktur; med at gøre den offentlige forvaltning mere effektiv; med at fremme omstruktureringen af bankernes saldo og med at forbedre adgangen til finansiering uden for banksektoren for små og innovative virksomheder. På anden side gjorde Italien begrænset fremskridt med at flytte beskatningen væk fra arbejdet og nedsætte skatteudgifter og omlægge matrikelsystemet; med at komme sort arbejde til livs; med at støtte kvinders deltagelse i arbejdsmarkedet; med at forbedre uddannelsesresultaterne, bl.a. ved relevant og målrettet investering og opkvalificering; med at afkorte længden af civilretlige sager ved at håndhæve og strømline retsplejereglerne; og med at effektivisere bekæmpelsen af korruption ved at reformere procedurereglerne, således at længden af strafferetssager afkortes. Endvidere gjorde Italien ingen fremskridt med at mindske den andel, som udgifterne til alderspension udgør af de offentlige udgifter, således at der skabes mulighed for at afholde andre sociale og vækstskabende udgifter; eller med at fjerne begrænsninger på konkurrencen, bl.a. ved en ny årlig konkurrencelov. 2 Se arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene SWD (2020) 511 final, , "Country Report Italy Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances" (foreligger ikke på dansk). 4

7 4.3 Budgetstillingen på mellemlang sigt, herunder offentlige investeringer Det samlede underskud faldt fra 2,2 af BNP i 2018 til et historisk lavt niveau på 1,6 i Dette fald skyldes en positiv udvikling i indtægter, politiske foranstaltninger vedtaget af regeringen, f.eks. for at bekæmpe skatteunddragelse, og et solidt arbejdsmarked. De offentlige investeringer skønnes at være steget en smule fra ca. 2,1 af BNP i 2018 til ca. 2,3 i 2019, hvilket er mere end forventet i det samlede offentlige underskud, der blev registreret i Den 13. juli 2018 blev det henstillet til Italien at sikre, at den nominelle vækstrate i de primære offentlige nettoudgifter, eksklusive diskretionære foranstaltninger på indtægtssiden og engangsforanstaltninger, ikke ville overstige 0,1 ("udgiftsmålet") i 2019, hvilket svarer til en årlig strukturel tilpasning på 0,6 af BNP 3. På grundlag af de foreliggende tal og Kommissionens prognose oversteg væksten i udgifter udgiftsmålet. Når det fradrag på 0,18 af BNP, som blev indrømmet i henhold til klausulen om usædvanlige begivenheder, trækkes fra kravet i den forebyggende del 4, er resultatet en afvigelse fra tilpasningsstien i retning af den mellemfristede budgetmålsætning på 0,4 af BNP, hvilket tyder på en vis afvigelse i 2019 og på en betydelig afvigelse i løbet af samlet set. Den strukturelle saldo blev forbedret i 2019 med 0,8 procentpoint af BNP, hvilket (efter at have taget højde for klausulen om usædvanlige begivenheder) tyder på overholdelse af den anbefalede tilpasningssti i retning af den mellemfristede budgetmålsætning både i 2019 og i løbet af samlet set. Forskellen mellem de to indikatorer skyldes primært ekstraordinære indtægter (0,5 procentpoint af BNP) og ændringen i renteudgifter (0,3 procentpoint af BNP). Førstnævnte skyldes en stærk stigning i offentlige indtægter på trods af en svag realvækst i BNP, hvilket skyldes en positiv udvikling på arbejdsmarkedet, som primært vedrører faste kontrakter 5, og i mindre omfang betydelige politiske foranstaltninger til bekæmpelse af skatteunddragelse (f.eks. elektronisk fakturering, elektronisk overførsel af kvitteringer og den ændrede metode til at vurdere skatteyderes indtægt), hvis nærmere skønsmæssige virkning, det stadig er vanskeligt at vurdere. Sidstnævnte forhold skyldes, at statsobligationsrenterne i 2019 i gennemsnit var lavere end i 2018, hvilket også kan være resultatet af de positive forventninger til de budgetforanstaltninger, Italien vedtog i december 2018 og juli 2019 efter en dialog med Kommissionen. I betragtning af den strukturelle karakter af udviklingen i indtægter, som er mere positiv end forventet på grundlag af den reelle BNP-udvikling, fremhæves det i en overordnet vurdering, at der ikke er nogen solid dokumentation for, at Italiens afvigelse fra den henstillede tilpasningssti i retning af den mellemfristet budgetmålsætning var væsentlig i 2019 eller i løbet af 2018 og 2019 samlet set. 3 Se EUT 2019/C 301/12 "Rådets henstilling af 9. juli 2019 om Italiens nationale reformprogram for 2019 og med Rådets udtalelse om Italiens stabilitetsprogram for 2019". 4 Italien anmodede i sit stabilitetsprogram for 2019 om et fradrag på 0,2 af BNP i 2019 i henhold til klausulen om usædvanlige begivenheder for den budgetmæssige virkning af det ekstraordinære vedligeholdelsesprogram for vejnettet som følge af sammenstyrtningen af Morandi-broen i Genova og en forebyggende plan for at begrænse hydrogeologiske risici som følge af usædvanligt dårlige vejrforhold. Italien ændrede i sit udkast til budgetplan 2020 tallet til 0,18 af BNP. Stabilitetsprogrammet for 2020 bekræfter tallet 0,18 af BNP for 2019 (heraf 1,9 mia. EUR til vedligeholdelse af vejnettet og 1,3 mia. EUR til hydrogeologiske risici). 5 I 2019 steg det samlede antal ansatte med 0,9 og ca. 90 af denne stigning skyldes en stigning i faste kontrakter. Denne udvikling skyldes delvis regeringens dekret fra november 2018, hvorved der blev indført strengere betingelser for midlertidige kontrakter. Samtidig steg de nationale lønninger i gennemsnit med 1,3 i

8 Stabilitetsprogrammet indeholder oplysninger om væsentlige foranstaltninger til at bekæmpe pandemien og støtte økonomien. Disse foranstaltningers direkte følger for budgettet skønnes at være 4,5 af BNP i På trods af den vedvarende usikkerhed om de finanspolitiske udsigter på mellemlangt sigt, angiver stabilitetsprogrammet også hovedlinjerne for en langsigtet strategi for nedbringelse af den offentlige gæld efter det historisk høje niveau på 155,7 af BNP, der forventes i Gældskvoten forventes således at begynde at falde allerede i 2021 til 152,7 som led i en "flerårig indsats for at fastholde holdbare offentlige finanser inden for rammerne af en strategi for fair og bæredygtig udvikling set ud af et samfundsmæssigt og miljømæssigt synspunkt". Myndighederne understreger i den forbindelse, at den italienske økonomi som følge af det aktuelle chok vil få brug for en periode, hvor der sættes skub i væksten uden kontraproduktiv finanspolitisk konsolidering, idet en bæredygtig gældsreduktionsstrategi bør baseres på en primær saldo i overskud og på en styrkelse af Italiens potentielle vækst på grundlag af store offentlige og private investeringer Den offentlige gæld på mellemlang sigt Den offentlige gæld lå stort set stabilt på ca. 134,8 af BNP mellem 2016 og 2019, eftersom den gældsforøgende effekt af renteudgifter (som dog viser en faldende tendens) og stockflow-tilpasninger stort set blev udlignet af det vedvarende samlede primære overskud og en lav, men dog positiv nominel BNP-vækst. Ifølge Kommissionens forårsprognose 2020 forventes Italiens offentlige gæld at stige fra 134,8 af BNP i 2019 til 158,9 i 2020, hvilket især afspejler udviklingen i BNP og en primær saldo, der forventes at blive negativ for blot anden gang siden euroens indførelse. Gældsholdbarhedsanalysen, som er ajourført med Kommissionens forårsprognose 2020, bekræfter, at Italiens gældssituation trods risici forbliver bæredygtig på mellemlang sigt, idet der tages hensyn til betydelige formildende faktorer som den offentlige gælds profil og stillingen over for udlandet 6. Navnlig gælder, at mens gældssituationen forværres som følge af den aktuelle covid-19-krise, så forventes gældskvoten i basisscenariet at være på en holdbar (nedadgående) kurs på mellemlang sigt (Figur 1) 7. 6 En stor andel af Italiens gæld er optaget til fast rente, og den gennemsnitlige løbetid er steget over de seneste år til omkring otte år, hvilket mildner virkningen af potentielle stigninger i finansieringsomkostninger og reducerer rolloverrisici. Det forhold, at en stor andel af den offentlige gæld er udstedt til residenter, og den stabile udvikling af likviditetsbuffere bidrager også til at gøre gældssituationen mindre sårbar over for globale markedsudsving. Italiens nettostilling over for udlandet, som er kommet tæt på at være i balance i de seneste få år, udgør også en formildende faktor. Der hersker dog en vis usikkerhed på grund af eventualforpligtelser over for den private sektor, herunder muligheden for, at der trækkes på statsgarantier stillet til fordel for virksomheder og selvstændige under den aktuelle covid-19-krise. 7 Basisscenariet er baseret på Kommissionens forårsprognose Efter 2021 antages det, at der vil ske en gradvis tilpasning af finanspolitikken i overensstemmelse med den økonomiske og finanspolitiske samordning og rammerne for overvågning i EU. Fremskrivningerne af realvæksten i BNP er foretaget efter den såkaldte EPC/OGWG T+10-metode. Den bygger på følgende antagelser: Den faktiske (reale) vækst i BNP drives af den potentielle vækst og påvirkes af eventuelle yderligere planlagte finanspolitiske justeringer (gennem den finanspolitiske multiplikator); inflationen antages gradvist at nærme sig 2 ; og renterne fastsættes i overensstemmelse med finansmarkedernes forventninger. I det negative scenarie antages renterne at stige (med 500 basispoint) og BNP-væksten at falde (med -0,5 procentpoint) i forhold til basisscenariet (over prognosens tidshorisont). 6

9 Figur 1: Gældskvote, Italiens, i af BNP Kilde: Kommissionens tjenestegrene. 4.5 Andre forhold, som medlemsstaten finder relevante Den 15. maj 2020 fremsendte de italienske myndigheder et brev vedrørende relevante forhold, jf. artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1467/97. Analysen i de foregående afsnit dækker allerede i bred forstand de vigtige forhold, som myndighederne gør opmærksom på. Yderligere forhold, som ikke er anført ovenfor, er: (i) Den strukturelle saldo i 2019, som blev forbedret i højere grad, end hvad Rådet havde henstillet, hvilket var understøttet af politiske foranstaltninger til bekæmpelse af skatteunddragelse og ledsaget af betydelige fremskridt med hensyn til social inklusion og stigende offentlige investeringer. Den positive finanspolitiske udvikling fortsatte i de to første måneder af (ii) Den lave nominelle BNP-vækst i 2019, som stod i vejen for gældsreduktionsbestræbelserne. Ifølge myndighederne skyldtes den svage makroøkonomiske udvikling i Italien også eksterne faktorer og deflationsmekanismer i euroområdet. (iii) Undervurderingen af afmatningen i Italiens økonomi efter den i fællesskab aftalte metode, hvis resultater for Italien hævdes at være tvivlsomme på et komparativt grundlag. (iv) De forholdsvis høje renter på statsobligationer sammenlignet med andre store lande i euroområdet, som ifølge myndighederne ikke stemmer overens med Italiens budgetresultater og delvis skyldes internationale organisationers pessimistiske vurdering af Italiens vækstpotentiale. 7

10 (v) Den prioritet, som social inklusion fik i Italiens reformdagsorden for , også i betragtning af risikoen for produktivitetsfremmende reformer, der undergraver social samhørighed. (vi) Regeringens plan om at begynde at nedbringe det samlede underskud med budgettet for 2022, afhængigt af hvordan den makroøkonomiske udvikling ser ud i midten af Gældsreduktionsstrategien vil bygge på strukturelle reformer, investerings- og innovationspolitikker som skal øge økonomiens vækstpotentiale, samt en hensigtsmæssig finanspolitisk kurs. 5. KONKLUSIONER Ifølge stabilitetsprogrammet forventes Italiens offentlige underskud i 2020 at stige til 10,4 af BNP, hvilket er over og ikke tæt på traktatens referenceværdi på 3 af BNP. Den forventede overskridelse af referenceværdien betragtes som exceptionel, men ikke som midlertidig. Italiens offentlige bruttogæld udgjorde 134,8 af BNP ved udgangen af 2019, hvilket er et godt stykke over traktatens referenceværdi på 60 af BNP. Italien overholdt ikke gældsreduktionsmålet i I overensstemmelse med traktaten og stabilitets- og vækstpagten indeholder denne rapport også en analyse af relevante forhold. Som præciseret i artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1467/97, for så vidt angår opfyldelsen af gældskriteriet i 2020, kan der, eftersom den offentlige gældskvote overstiger referenceværdien på 60, og den dobbelte betingelse ikke er opfyldt dvs. at underskuddet fortsat er tæt på referenceværdien, og at overskridelsen af referenceværdien er midlertidig ved vurderingen af, om Italien overholder underskudskriteriet ikke tages hensyn til disse relevante forhold i faserne forud for, at det fastslås, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud. Overordnet set antyder analysen, at underskudskriteriet som defineret i traktaten og i forordning (EF) nr. 1467/1997 ikke er opfyldt. Hvad angår opfyldelsen af gældskriteriet i 2019 er de relevante forhold: ii) de observerede makroøkonomiske forhold, hvor den afmatning, der er konstateret siden 2018, kan hævdes delvis at forklare Italiens betydelige manglende overholdelse af gældsreduktionsmålet, ii) visse fremskridt med gennemførelsen af vækstfremmende strukturelle reformer i de senere år, og iii) det forhold, at der ikke er nogen solid dokumentation for en væsentlig afvigelse fra den forebyggende del i 2019 og i løbet af 2018 og 2019 samlet set. Overordnet fører analysen til den konklusion, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation til at konkludere, om gældskriteriet som defineret i traktaten og forordning (EF) nr. 1467/1997 er opfyldt eller ikke er opfyldt. 8

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt DA DA 2016/0358 (NLE) Forslag

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2017 (OR. en) 10738/17 ECOFIN 586 UEM 216 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/288/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/288/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 530 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/288/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal DA

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af beslutning 2008/713/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Det Forenede Kongerige

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af beslutning 2008/713/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Det Forenede Kongerige EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.11.2017 COM(2017) 801 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af beslutning 2008/713/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Det Forenede

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 294 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien ikke har truffet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) 9235/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ECOFIN 368 UEM 117 SOC 346 EMPL 261 COMPET 363 ENV 463

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. september 207 (OR. en) 240/7 ECOFIN 647 UEM 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af beslutning 2009/45/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10793/16 ECOFIN 675 UEM 261 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

9263/15 aan/aan/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A

9263/15 aan/aan/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9263/15 UEM 198 ECOFIN 404 SOC 366 COMPET 278 ENV 361 EDUC 184 RECH 175 ENER 218 JAI 380 EMPL 239 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Finlands nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Finlands nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 275 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Finlands konvergensprogram

Læs mere

9315/17 dr/jb/ef 1 DG B 1C - DG G 1A

9315/17 dr/jb/ef 1 DG B 1C - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juni 2017 (OR. en) 9315/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ECOFIN 417 UEM 166 SOC 397 EMPL 311 COMPET

Læs mere

Om Stabilitets- og Vækstpagten

Om Stabilitets- og Vækstpagten Om Stabilitets- og Vækstpagten Af Christen Sørensen Stabilitets- og Vækstpagten blev implementeret med to forordninger, 1466/97 (den forebyggende del) og 1467/97 (den korrigerende del), der efterfølgende

Læs mere

9249/15 pfw/bbi/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9249/15 pfw/bbi/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9249/15 UEM 186 ECOFIN 391 SOC 354 COMPET 266 ENV 348 EDUC 172 RECH 163 ENER 205 JAI 368 EMPL 227 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Estlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juni 2017 (OR. en) 9291/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ECOFIN 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291 COMPET

Læs mere

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9262/15 UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH 174 ENER 217 JAI 379 EMPL 238 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 268 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2018

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2018 COM(2018) 404 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2018 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME EU'S FINANSPOLITISKE RAMME For at sikre stabilitet i Den Økonomiske og Monetære Union er det nødvendigt, at rammen for at undgå uholdbare offentlige finanser er robust. En reform (som led i sixpack), der

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

9231/16 aan/kf/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9231/16 aan/kf/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9231/16 ECOFIN 471 UEM 217 SOC 335 EMPL 231 COMPET 305 ENV 350 EDUC 206 RECH 197 ENER 213 JAI 461 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 518 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om at pålægge Spanien at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, som

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.6.2019 COM(2019) 504 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2019 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

9223/16 aan/kf/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9223/16 aan/kf/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9223/16 ECOFIN 463 UEM 209 SOC 327 EMPL 223 COMPET 297 ENV 342 EDUC 198 RECH 189 ENER 205 JAI 453 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

9306/17 dr/jb/mta 1 DG B 1C - DG G 1A

9306/17 dr/jb/mta 1 DG B 1C - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juni 2017 (OR. en) 9306/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ECOFIN 409 UEM 158 SOC 389 EMPL 303 COMPET

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2016

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Forårsprognose : mod en langsom genopretning

Forårsprognose : mod en langsom genopretning EUROPA-KOMMISSIONEN PRESSEMEDDELELSE Forårsprognose 2012-13: mod en langsom genopretning Bruxelles, den 11. maj 2012 Efter nedgangen i output sidst i 2011 skønnes økonomien i EU i øjeblikket at være inde

Læs mere

9021/19 aan/ht/ipj 1 ECOMP 1A

9021/19 aan/ht/ipj 1 ECOMP 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2019 (OR. en) 9021/19 ECOFIN 468 UEM 139 SOC 346 EMPL 260 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2012

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 304 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0520 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0520 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0520 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 520 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om at pålægge Portugal at træffe foranstaltninger

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Finlands nationale reformprogram for 2016

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Finlands nationale reformprogram for 2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 346 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2016 og med Rådets udtalelse om Finlands stabilitetsprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 420 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014 og med Rådets udtalelse om Nederlandenes

Læs mere

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Europaudvalget, Finansudvalget 2005 2638 - Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7.

Læs mere

10157/19 top/aan/clf 1 LIFE 1.C - ECOMP 1.A

10157/19 top/aan/clf 1 LIFE 1.C - ECOMP 1.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juli 2019 (OR. en) 10157/19 ECOFIN 612 UEM 215 SOC 464 EMPL 353 COMPET 493 ENV 583 EDUC 299 RECH 332 ENER 336 JAI 693 FSTR 115 REGIO 151 NOTE fra: til:

Læs mere

9235/15 pfw/top/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A

9235/15 pfw/top/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9235/15 UEM 178 ECOFIN 383 SOC 345 COMPET 256 ENV 338 EDUC 164 RECH 155 ENER 196 JAI 360 EMPL 219 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 10083/16 ECOFIN 590 UEM 248 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Tidl. dok. nr.: 13348/15

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. juli 2013 (OR. en) 11214/13

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. juli 2013 (OR. en) 11214/13 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. juli 2013 (OR. en) 11214/13 UEM 253 ECOFIN 600 SOC 506 COMPET 503 ENV 603 EDUC 259 RECH 303 ENER 321 JAI 555 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 429 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Det Forenede Kongeriges nationale reformprogram

Læs mere

Forårsprognose 2013: EU s økonomi er langsomt ved at komme sig efter en langvarig recession

Forårsprognose 2013: EU s økonomi er langsomt ved at komme sig efter en langvarig recession EUROPA-KOMMISSIONEN PRESSEMEDDELELSE Bruxelles, den 3. maj 2013 Forårsprognose 2013: EU s økonomi er langsomt ved at komme sig efter en langvarig recession Efter den recession, der kendetegnede 2012, forventes

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 394 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0261 (NLE) 13343/17 ACP 110 FIN 627 PTOM 16 FORSLAG fra: modtaget: 18. oktober 2017 til: Komm. dok.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2011 KOM(2011) 821 endelig 2011/0386 (COD)C7-0448/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2017

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2017 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 517 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2017 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 15251/15 ADD 2 JUSTCIV 290 CONSOM 220 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 10. december 2015 til:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0517 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0517 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0517 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 517 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Spanien en bod for

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0254 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 254 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tjekkiets nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for med Rådets udtalelse

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for med Rådets udtalelse EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2011 SEK(2011) 812 endelig Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2011 med Rådets udtalelse om Maltas opdaterede stabilitetsprogram,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2018) 1650 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2018) 1650 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. marts 2018 (OR. en) 7421/18 FISC 152 ECOFIN 278 DIGIT 49 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. marts 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 377 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2013

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for med Rådets udtalelse

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for med Rådets udtalelse EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2011 SEK(2011) 817 endelig Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2011 med Rådets udtalelse om Spaniens opdaterede

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14182/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 1017 BUDGET 37 SAN 379 SOC

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 19. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2013 COM(2013) 284 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe det uforholdsmæssigt store underskud i Frankrig til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe det uforholdsmæssigt store underskud i Frankrig til ophør EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2015 COM(2015) 115 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe det uforholdsmæssigt store underskud i Frankrig til ophør {SWD(2015)

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0336 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0336 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0336 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 336 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Luxembourgs nationale reformprogram for

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0271 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0271 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0271 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 271 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Portugals nationale reformprogram for 2015

Læs mere

10881/10 lv/nlk/am 1 DG G I

10881/10 lv/nlk/am 1 DG G I RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juni 2010 (11.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 NOTE fra: til: Vedr.: Økofinrådet Det

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Cyperns nationale reformprogram for 2016

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Cyperns nationale reformprogram for 2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 333 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Cyperns nationale reformprogram for 2016 og med Rådets udtalelse om Cyperns stabilitetsprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE) 6058/18 FISC 53 ECOFIN 97 FORSLAG fra: modtaget: 9. februar 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) 6976/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT 43 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2014

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 428 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2014 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Lever Konvergensprogrammet op til de finanspolitiske spilleregler i Stabilitets- og Vækstpagten og Finanspagten?

Lever Konvergensprogrammet op til de finanspolitiske spilleregler i Stabilitets- og Vækstpagten og Finanspagten? 3. maj 2012 Lever Konvergensprogrammet op til de finanspolitiske spilleregler i Stabilitets- og Vækstpagten og Finanspagten? 1. Indledning Økonomi- og Finansministrene i EU (ECOFIN-rådet) skal i løbet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. januar 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. januar 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. januar 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0006(NLE) 5579/19 FISC 51 ECOFIN 49 FORSLAG fra: modtaget: 21. januar 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0301 (NLE) 15444/15 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: EEE 41 AELE

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Slovakiets nationale reformprogram for 2017

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Slovakiets nationale reformprogram for 2017 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 524 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Slovakiets nationale reformprogram for 2017 og med Rådets udtalelse om Slovakiets stabilitetsprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2012 COM(2012) 116 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse 2011/734/EU rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

5601/19 clf 1 ECOMP 1A

5601/19 clf 1 ECOMP 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. januar 2019 (OR. en) 5601/19 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5095/19 Vedr.: ECOFIN 51

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

9314/17 aan/dr/mta 1 DG B 1C - DG G 1A

9314/17 aan/dr/mta 1 DG B 1C - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juni 2017 (OR. en) 9314/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ECOFIN 416 UEM 165 SOC 396 EMPL 310 COMPET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 FORSLAG fra: modtaget: 9. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere