Halvårsrapport. 1. halvår Kristensen Properties A/S CVR nr FTID Vesterbro 18, DK 9000 Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport. 1. halvår Kristensen Properties A/S CVR nr FTID Vesterbro 18, DK 9000 Aalborg"

Transkript

1 Halvårsrapport 1. halvår 2020 Kristensen Properties A/S CVR nr FTID Vesterbro 18, DK 9000 Aalborg

2 2 Foto: Teknikerbyen, Virum

3 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Resultat og totalindkomstopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse 14 Noteoversigt 16 Koncernens selskabsoversigt 31 Forsidefoto: Strømmen, Aalborg

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar for Kristensen Properties A/S. Halvårsrapporten er udarbejdet i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde, samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede skøn for forsvarlige. Halvårsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter for perioden 1. januar i overensstemmelse med Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet og koncernen kan påvirkes af. Halvårsregnskabet har ikke været underlagt revision eller review af selskabets uafhængige revisor. Aalborg, den 26. august 2020 DIREKTION Kent Hoeg Sørensen adm. direktør, CEO Jeppe Lynge Larsen vicedirektør, COO BESTYRELSE Hans Peter Larsen Kent Hoeg Sørensen Mette Kold formand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem 4

5 Selskabsoplysninger SELSKABET Kristensen Properties A/S Vesterbro 18 DK 9000 Aalborg CVR nr FTID Hjemstedskommune: Aalborg BESTYRELSE Hans Peter Larsen, formand Kent Hoeg Sørensen Mette Kold DIREKTION Kent Hoeg Sørensen Jeppe Lynge Larsen ADVOKAT Accura Advokatpartnerselskab Tuborg Boulevard 1 DK 2900 Hellerup REVISOR PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skelagervej 1A DK 9000 Aalborg BANK Nordea Bank Danmark A/S Prinsensgade 15 DK 9000 Aalborg 5

6 Ledelsesberetning side 6 9 HOVEDAKTIVITET Forretningsgrundlaget for Kristensen Properties koncernen er at udøve aktiv forvaltning af kapital eksponeret mod investeringsejendomme på vegne af institutionelle, private og finansielle investorer. Kristensen Properties har Finanstilsynets tilladelse til at udøve forvaltningsvirksomhed (FAIF godkendelse) i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Med dette er Kristensen Properties underlagt en række krav til forvaltningen af de fonde, der er omfattet af lovgivningen. VIGTIGE BEGIVENHEDER I PERIODEN K/S Teknikerbyen, Virum, datterselskab af K/S Kristensen Partners V, har indgået en lejekontrakt på ca kvm., hvilket har ført til en markant værdiforøgelse af selskabets ejendom. Dette har medført et betydeligt performance fee til Kristensen Fund & Asset Management A/S i perioden. Det endelige performance fee kan dog først gøres op ved projektets afslutning. I Kristensen Partners I er hovedparten af ejendommene afhændet i de seneste år. Det var forventet, at der skulle igangsættes et markant ombygningsprojekt i første halvår 2020, men bl.a. på grund af COVID 19 pandemien er det udskudt til næste år. Dette har betydet lavere indtægter, til gengæld er resultatet af koncernens kapitalandel mindre negativ end forventet i perioden. Kristensen Partners III A/S s to tilbageværende ejendomme er fuldt udlejede. Den ene af disse forventes afhændet inden årets udgang, medens det for den anden ikke skønnes optimalt at sælge på nuværende tidspunkt. Efter 2020 er der desuden indgået aftale med Hoeg & Kold ApS om overtagelse af en række datterselskaber som i forvejen administreres af Kristensen Properties koncernen. Overtagelsen forventes på kort sigt ikke at have en væsentlig indflydelse på resultatet, men er et led i sikring af den fremtidige aktivitet. LEDELSEN Mogens Jørgensen, Lau Henrik Sloth Kristensen og Lars Erik Houmann Christensen udtrådte alle af bestyrelsen den 15. juni i forlængelse af aftalen om overdragelse af aktier. Hans Peter Larsen blev nyvalgt til bestyrelsen og udpeget som formand. USÆDVANLIGE FORHOLD K/S Alter Markt, Wuppertal Koncernen er involveret i en retssag med investorkredsen i K/S Alter Markt, Wuppertal under konkurs med påstand om fejl i udbudsprospektet. Kravet er en erstatning på DKK 97,6 mio. som udtryk for erlidt tab for investorerne ved deltagelse i projektet. Som følge af byretsdom af 23. marts 2020, hvor sagsøgerne blev tilkendt DKK 11 mio. med tillæg af omkostninger og procesrenter, blev der i årsrapporten for afsat DKK 20,0 mio. Afgørelsen er kæret til Landsretten I første halvår 2020 er der indgået forlig med én af sagsøgerne, og i konsekvens heraf, er der tilbageført DKK 2,5 mio. af hensættelsen. Der henvises i øvrigt til årsrapport, side 16. Herudover er der i perioden søgt etablering af nye kundeforhold for Partners selskaber samt udvidelse og tilpasning af eksisterende. Formue under administration udgør DKK 3,5 mia. pr. 2020, hvilket er næsten uændret i forhold til udgangen af. Afgangen som følge salg af ejendomme er således næsten opvejet af tilgange og værdireguleringer. I juni måned indgik Hoeg & Kold ApS en aftale med Thorkild Kristensen Holding A/S om køb af sidstnævntes aktier i moderselskabet med overtagelse 1. juli I samme forbindelse blev selskabskapitalen udvidet med DKK 0,1 mio. til DKK 10,6 mio som led i en konvertering af gæld til aktionærerne på DKK 43,6 mio. 6

7 Ledelsesberetning UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Resultat Koncernens resultat og totalindkomst for 1. halvår 2020 blev et overskud på DKK 7,2 mio. mod et underskud på DKK 3,5 mio. for samme periode sidste år. Det samlede resultat for koncernen er som forventet. For koncernen udgør gebyrer og provisionsindtægter DKK 5,1 mio. (DKK 6,1 mio.) som primært vedrører honorarer fra selskaber i administration. Andre driftsindtægter blev DKK 22,0 mio. (DKK 11,7 mio.) som primært vedrører variable honorarer. Udgifter til personale og administration blev DKK 15,5 mio. (DKK 18,0 mio.) og består hovedsageligt af lønninger samt administrations og lokaleomkostninger. Efter af og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver på DKK 0,3 mio. (DKK 0,3 mio.) og andre driftsudgifter på DKK 0,2 mio. (DKK 1,4 mio.) udgør resultat før finansielle poster (EBIT) DKK 11,2 mio. (DKK 1,9 mio.). Finansielle poster er en nettoudgift på DKK 0,8 mio. (DKK 1,4 mio.). Kursreguleringer DKK 0,5 mio. (DKK 1,6 mio.) indeholder afkast fra aktier DKK 0,5 mio. (DKK 0,4 mio.), og værdireguleringer af investeringsejendom udgør DKK 0,0 mio. (DKK 2,0 mio.). Resultat før skat udgør DKK 9,8 mio. (DKK 4,9 mio.). Skatten er beregnet til DKK 2,3 mio. (DKK 0,8 mio.). Efter minoritetsinteressers andel af tilknyttede virksomheders resultat på DKK 0,2 mio. (DKK 0,6 mio.) udgør halvårsresultatet DKK 7,3 mio. (DKK 3,5 mio.). Balance De samlede aktiver udgør pr DKK 238,3 mio. (DKK 330,0 mio.). Materielle anlægsaktiver udgør DKK 88,9 mio. (DKK 175,8 mio.). Faldet skyldes salg af investeringsejendom. Tilgodehavender udgør DKK 69,9 mio. (DKK 116,6 mio.), heri er indeholdt udskudt skatteaktiv på DKK 7,0 mio. (DKK 1,1 mio.), andre tilgodehavender DKK 62,9 mio. (DKK 115,6 mio.), som bl.a. består af aktiverede resultatafhængige honorarer, hvor afregningstidspunktet ligger senere end optjeningstidspunktet. Aktier m.v. udgør DKK 28,5 mio. (DKK 31,6 mio.). Heraf udgør investering i K/S Kristensen Partners I DKK 21,4 mio. (DKK 19,8 mio.) og kommanditandele, der efter hensættelse til tab er værdiansat til DKK 7,2 mio. (DKK 11,8 mio.). Egenkapitalen udgør pr DKK 108,0 mio. (DKK 73,0 mio.). Forøgelsen kan primært henføres til kapitalforhøjelse med DKK 0,1 mio. indskud til en overkurs på DKK 43,5 mio. Hensatte forpligtelser DKK 25,1 mio. (DKK 7,9 mio.) består af hensættelse til udskudt skat i Tyskland DKK 7,6 mio. (DKK 7,9 mio.) samt hensættelse til retssagen vedrørende K/S Altermarkt, Wuppertal DKK 17,5 mio. (DKK 0,0 mio.) Gældsforpligtelser andrager DKK 105,2 mio. (DKK 249,2 mio.) og består primært af lån i ejendomme DKK 39,9 mio. (DKK 67,0 mio.), gæld vedrørende køb af aktier i Kristensen Partners III A/S DKK 19, mio. (DKK 52,9 mio.), skyldig udbytte DKK 0,0 mio. (DKK 109,2 mio.) samt anden gæld DKK 46,6 mio. (DKK 20,1 mio.). Samlede rentebærende gældsforpligtelser udgør pr. 30. juni 2020 DKK 42,6 mio. (DKK 69,7 mio.). Moderselskabets resultat for 1. halvår 2020 udgør DKK 7,3 mio. (DKK 3,5 mio.), hvilket er som forventet. 7

8 Ledelsesberetning USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Selskabets og koncernens væsentligste usikkerheder knytter sig til aktier og beregnet performance fee, hvor det væsentligste grundlag er investerings ejendomme, der er værdiansat til dagsværdi. Gæld til kreditinstitutter er ligeledes overvejende optaget til dagsværdi. Ved vurdering af dagsværdierne af ejendommene i årsrapporten for er der for de væsentligste ejendomme anvendt eksterne valuarer, alternativt en vurdering baseret på modtagne bud om køb. Denne værdiansættelse er i al væsentlighed bibeholdt pr. 30. juni 2020 for ejendomme, hvor der ikke vurderes at være væsentlige ændringer hertil. Generelt kan der være knyttet usikkerhed til op gørelsen af ejendommenes dagsværdi. For tilgodehavender er selskabernes evne til at tilbagebetale lånene vurderet. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende billede af halvårsregnskabet. Der henvises til beskrivelsen heraf i note 1 i årsrapporten for. 8

9 Ledelsesberetning SÆRLIGE RISICI Ledelsen vurderer, at der ikke påhviler selskabet særlige forretningsmæssige eller finansielle risici. Det for 2018 deklarerede udbytte på DKK 110 mio. er kun delvist udbetalt, i det en andel på DKK 43,6 mio. er konverteret til egenkapital. På denne baggrund forventes cash flow at være tilstrækkelig til at servicere den eksisterende gæld samt løbende at optimere driften af selskabet. Der er for koncernen og de administrerede AIF er udarbejdet politik for risikostyring, herunder operationelle risici. De almene forretningsmæssige og finansielle risici, der er i forbindelse med driften af selskabet, er primært værdiansættelse af selskabets direkte og indirekte ejendomsinvesteringer samt markedsrisici og operationelle risici. Der henvises til note 26 i årsrapporten for, hvor selskabets forretningsmæssige og finansielle risici samt politikker og mål for styringen heraf er nærmere beskrevet. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er fra balancedagen den 2020 og frem til i dag ikke indtruffet forhold, der ikke er omtalt i ledelsesberetningen, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af halvårsrapporten for første halvår FORVENTNING TIL 2020 Ud over ovennævnte særlige risici er udviklingen i renteniveauet og ejendomsmarkedet de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer for resultatet i andet halvår. I årsrapporten for er forventningerne til 2020 angivet til at være et resultat omkring DKK 0 mio. Forventningerne var præget af den ekstraordinære usikkerhed som følge af COVID 19 pandemien, som indtil videre har haft relativt begrænset effekt på koncernens drift. Forventningen til helårsresultatet øges derfor til et overskud på DKK tre til fem mio. 9

10 Foto: Strømmen, Aalborg 10

11 Resultat og totalindkomstopgørelse MODERSELSKAB KONCERN Halvår Halvår Helår Halvår Halvår Helår Note nr Gebyrer og provisionsindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender Kursregulering Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af tilknyttede virksomheders resultat Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursforskelle Udbytte egne aktier Kristensen Partners III A/S Anden totalindkomst før skat Skatteeffekt Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst

12 Balance Aktiver Note nr MODERSELSKAB 31. dec KONCERN 31. dec. Investeringsejendom Driftsmidler og inventar Materielle anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Aktiver i alt

13 Balance Passiver Note nr MODERSELSKAB 31. dec KONCERN 31. dec. Aktiekapital Overkursfond Overført overskud Aktionærerne i Kristensen Properties A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 15 Eventualforpligtelser 16 Nærtstående parter og ejerforhold 13

14 Egenkapitalopgørelse MODERSELSKAB Aktiekapital Overkursfond Overført overskud Heraf foreslået udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Valutakursforskelle Udbytte egne aktier Kristensen Partners III A/S Nedsættelse af aktiekapital Årets totalindkomst Udbetalt udbytte Egenkapital pr. 31. december Periodens resultat Valutakursforskelle Periodens totalindkomst Kapitalforhøjelse Egenkapital pr Selskabskapitalen består af aktier à nominelt DKK 200, heraf er 500 stk. tillagt særlige rettigheder. 14

15 Egenkapitalopgørelse KONCERN Overkurs fond Overført overskud Heraf foreslået udbytte Aktiekapital Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Valutakursforskelle Udbytte egne aktier Kristensen Partners III A/S Nedsættelse af aktiekapital Årets totalindkomst Udbetalt udbytte Overførsel til minoritetsinteresser Egenkapital pr. 31. december Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Kapitalforhøjelse Overførsel til minoritetsinteresser Egenkapital pr

16 Noteoversigt Note nr. Side Resultat og totalindkomstopgørelse 3 Gebyrer og provisionsindtægter 19 4 Udgifter til personale og administration 20 5 Af og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 22 6 Finansielle indtægter 22 7 Finansielle omkostninger 22 8 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender 23 9 Kursreguleringer 23 Balance 10 Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Gæld til kreditinstitutter 27 Øvrige noter 1 Anvendt regnskabspraksis 17 2 Hoved og nøgletalsoversigt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser Nærtstående parter og ejerforhold 29 16

17 Noter Note nr. 1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Halvårsrapporten for Kristensen Properties A/S for 1. januar til 2020 er aflagt i overensstemmelse med Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I henhold til Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. er anvendt bilag 5 og 6. I bilag 6 er tilføjet linjerne "Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender" og "Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder". Halvårsrapporten er aflagt i. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsregnskabet for. Der henvises til årsrapporten for for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitioner på de angivne nøgletal. 17

18 Noter KONCERN Halvår Halvår Helår Note nr Hoved og nøgletalsoversigt Hovedtal Resultat Gebyrer og provisionsindtægter Udgifter til personale og administration Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Totalindkomst Balance Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Solvensprocent 43,7% 21,9% 18,8% Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal afdelinger under administration Antal foreninger under administration Formue under administration

19 Noter MODERSELSKAB KONCERN Halvår Halvår Helår Halvår Halvår Helår Note nr Gebyrer og provisionsindtægter 10 mands kommanditselskaber K/S Kristensen Partners I K/S Kristensen Partners V K/S Strømmen, Aalborg Kristensen Germany AG Øvrige Netto gebyrer og provisionsindtægter Procentuelt fordelt på markeder: Danmark % 40% 31% Tyskland % 60% 69% % 100% 100% 19

20 Noter MODERSELSKAB KONCERN Halvår Halvår Helår Halvår Halvår Helår Note nr Udgifter til personale og administration Personaleomkostninger: Løn Pension Andre udgifter til social sikring og afgifter Andre eksterne omkostninger Udgifter til personale og administration Heraf lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse Direktion fast variabel Bestyrelse fast Heraf øvrige ansatte med indflydelse på risikoprofilen i AIF erne Fast Antal ansatte med indflydelse på risikoprofilen Antal beskæftigede medarbejdere Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Ansatte Direktion Bestyrelse Der er ingen forpligtelse til at yde pension til direktion og bestyrelse. 20

21 Noter MODERSELSKAB KONCERN Halvår Halvår Helår Halvår Halvår Helår Note nr Udgifter til personale og administration (fortsat) Specifikation af vederlag og pensionstilsagn til direktion Direktion Kent Hoeg Sørensen, adm. direktør, CEO Løn (opgjort eksl. værdi af fri bil m.v.) Pensionsbidrag Regulering af hensættelse til feriepenge m.v.) Tantieme Hans Peter Larsen, økonomidirektør, CFO Løn (opgjort eksl. værdi af fri bil m.v.) Pensionsbidrag Regulering af hensættelse til feriepenge m.v.) Tantieme Jeppe Lynge Larsen, vicedirektør, COO Løn (opgjort eksl. værdi af fri bil m.v.) Pensionsbidrag Regulering af hensættelse til feriepenge m.v.) Direktion i alt Værdi af fri bil og øvrige goder til direktionen Hans Peter Larsen Jeppe Lynge Larsen Gebyrer til administrerende fondes depositar Gebyrer til administrerende fondes depotselskaber

22 Noter MODERSELSKAB KONCERN Halvår Halvår Helår Halvår Halvår Helår Note nr Af og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Materielle anlægsaktiver MODERSELSKAB KONCERN Halvår Halvår Helår Halvår Halvår Helår Finansielle indtægter Udlån og andre tilgodehavender Øvrige renteindtægter MODERSELSKAB KONCERN Halvår Halvår Helår Halvår Halvår Helår Finansielle omkostninger Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Øvrige renteudgifter

23 Noter MODERSELSKAB KONCERN Halvår Halvår Helår Halvår Halvår Helår Note nr Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender Tilgodehavender, andre tilgodehavender MODERSELSKAB KONCERN Halvår Halvår Helår Halvår Halvår Helår Kursregulering Aktier m.v Investeringsejendom Valuta

24 Noter MODERSELSKAB KONCERN Note nr dec dec. 10 Aktier m.v. Kostpris 1. januar Afgang Udlodning Reklassifikation Kostpris Værdiregulering 1. januar Periodens værdireguleringer Periodens udlodninger Tilgang Værdiregulering vedrørende afgang Reklassifikation fra associerede virksomheder Værdiregulering Kapitalandele med negativ indre værdi overført til hensættelser Regnskabsmæssig værdi

25 Noter MODERSELSKAB KONCERN Note nr dec dec. 11 Kapitalandele i associerede virksomheder Kostpris 1. januar Reklassifikation til aktier Reklassifikation til tilknyttede virksomheder Kostpris Værdiregulering 1. januar Reklassifikation til aktier Reklassifikation til tilknyttede virksomheder Værdiregulering Kapitalandele med negativ indre værdi overført til hensættelser Regnskabsmæssig værdi

26 Noter MODERSELSKAB Note nr dec. 12 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kostpris 1. januar Tilgang Reklassifikation fra associerede virksomheder Kostpris Værdiregulering 1. januar Kursregulering til ultimokurs Periodens resultatandele Afgang Udlodning Reklassifikation fra associerede virksomheder Værdiregulering Kapitalandele med negativ indre værdi overført til hensættelser Regnskabsmæssig værdi Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificeres således: NAVN Kristensen Fund & Asset Management A/S Kristensen Nord ApS Anpartsselskabet af 5. december 2008 Ejendomsselskabet Nitivej, Frederiksberg ApS Kristensen Partners III A/S Kristensen City Immobilien IV GmbH K/S Groner Strasse, Göttingen Göttingen 2006 ApS Solingen 2004 ApS AKTIVITET HJEMSTED SELSKABSKAPITAL Aalborg, Danmark TDKK 500 Aalborg, Danmark TDKK 125 Aalborg, Danmark TDKK 140 Aalborg, Danmark TDKK 125 Aalborg, Danmark TDKK 545 Berlin, Tyskland Aalborg, Danmark TDKK TDKK Aalborg, Danmark TDKK 125 Aalborg, Danmark TDKK 125 1) Administration 2) Uden aktivitet 3) Ejendomsinvestering 26

27 Noter MODERSELSKAB KONCERN Note nr dec dec. 13 Gæld til kreditinstitutter Over 1 år til og med 5 år Langfristet del Over 3 måneder og til og med 1 år Til og med 3 måneder Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Moderselskabet Ingen. Koncernen Til sikkerhed for prioritetsgæld DKK 39,9 mio. er der givet pant i investeringsejendomme, hvis samlede regnskabsmæssige værdi pr. andrager DKK 88,2 mio. 27

28 Noter Note nr. 15 Eventualforpligtelser Moderselskabet Selskabet har tegnet kapitalandele i kommanditselskaber for i alt DKK 59,2 mio. Selskabet har indbetalt DKK 31,1 mio., og den samlede restforpligtelse andrager således DKK 28,1 mio. Selskabet har afgivet kautioner for i alt DKK 3,5 mio. med tillæg af udlodninger, samt overført resultat og opskrivningshenlæggelser vedrørende kommanditselskaberne. Selskabet er ikke involveret i retslige sager ved domstolene eller i Voldgiftsretten udover omtalen af usædvanlige forhold i ledelsesberetningen. Selskabet kautionerer for datterselskabet Kristensen Fund & Asset Management A/S gæld til pengeinstitut, dog maksimeret til DKK 8,0 mio. Selskabet hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Thorkild Kristensen Holding A/S, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Selskabet hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb. Koncernen Koncernen har tegnet kapitalandele i kommanditselskaber for i alt DKK 59,2 mio. Koncernen har indbetalt DKK 31,1 mio., og den samlede restforpligtelse andrager således DKK 28,1 mio. Koncernen har afgivet kautioner for i alt DKK 3,5 mio. med tillæg af udlodninger, samt overført resultat og opskrivningshenlæggelser vedrørende kommanditselskaberne. Koncernen er ikke involveret i retslige sager ved domstolene eller i Voldgiftsretten udover omtalen af usædvanlige forhold i ledelsesberetningen. Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Thorkild Kristensen Holding A/S, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens danske selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at koncernens hæftelse udgør et større beløb. 28

29 Noter Note nr. 16 Nærtstående parter og ejerforhold Bestemmende indflydelse Grundlag Thorkild Kristensen Holding A/S, København Hovedaktionær (pr. 1. juli 2020 er Hoeg og Kold ApS hovedaktionær) Øvrige nærtstående parter Hoeg og Kold ApS, Aalborg Kent Hoeg Sørensen, Berlin Jeppe Lynge Larsen, Aalborg Hans Peter Larsen, Mariager Mette Kold, Frederiksberg Aktionær Direktion og bestyrelse Direktion Bestyrelse Bestyrelse jf. note 12 jf. note 11 Tilknyttede virksomheder Associerede virksomheder Transaktioner For samhandel mellem nærtstående parter, eller når nærtstående parter udfører arbejde for et andet selskab, sker afregningen på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Handel foretages efter kontraktlig aftale mellem selskaberne med mindre transaktionerne er ubetydelige. Moderselskabet Selskabet har indgået aftale om forrentning af mellemværende med datterselskaber hvor der i indeværende år er finansielle indtægter på DKK og finansielle omkostninger på DKK Selskabet har endvidere indgået administrationsaftaler, hvor der er betalt DKK 1,1 mio. Selskabet har til direktion udbetalt DKK 0,0 mio. og bestyrelsen DKK 0,3 mio. i vederlag. 29

30 Noter Note nr. 16 Nærtstående parter og ejerforhold (fortsat) Koncernen Koncernen har indgået aftale om administration af selskab ejet af direktionsmedlem/bestyrelse, hvor der er betalt DKK Koncernen har til direktion udbetalt DKK 2,4 mio. og til bestyrelsen DKK 0,3 mio. i vederlag. Ejerforhold Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen: Hoeg og Kold ApS, Aalborg Thorkild Kristensen Holding A/S, København, solgt 1. juli

31 Koncernens selskabsoversigt NAVN HJEMSTED KAPITAL EJERANDEL Kristensen Properties A/S Aalborg, Danmark TDKK Kristensen Fund & Asset Management A/S Aalborg, Danmark TDKK ,00% Datterselskaber Kristensen Properties GmbH Berlin, Tyskland TEUR ,00% Anpartsselskabet af 5. december 2008 Aalborg, Danmark TDKK ,00% Kristensen Nord ApS Aalborg, Danmark TDKK ,00% Ejendomsselskabet Nitivej, Frederiksberg ApS Aalborg, Danmark TDKK ,00% Solingen 2004 ApS Aalborg, Danmark TDKK ,00% Kristensen Partners III A/S Aalborg, Danmark TDKK ,81% Datterselskaber *) Kristensen City Immobilien IV GmbH Berlin, Tyskland TEUR 25 94,00% **) K/S Groner Strasse, Göttingen Aalborg, Danmark TDKK ,90% **) Göttingen 2006 ApS Aalborg, Danmark TDKK ,90% *) Kristensen Properties A/S ejer 6% af dette selskab **) Kristensen Properties A/S ejer 6,1% af disse selskaber NAVN HJEMSTED KAPITAL EJERANDEL K/S ejendomsprojekter K/S Ketschengasse, Coburg Aalborg, Danmark TDKK ,71% Coburg 2004 ApS Aalborg, Danmark TDKK ,71% K/S Angelburger Strasse, Flensborg Aalborg, Danmark TDKK ,11% Flensborg 2002 ApS Aalborg, Danmark TDKK ,11% K/S Fischmarkt, Halberstadt Aalborg, Danmark TDKK ,00% Halberstadt 2005 ApS Aalborg, Danmark TDKK ,00% K/S Stadttorstrasse, Lünen Aalborg, Danmark TDKK ,00% Lünen 2004 ApS Aalborg, Danmark TDKK ,00% K/S Hauptstrasse, Solingen Aalborg, Danmark TDKK ,39% K/S Adenauertrasse, Würselen Aalborg, Danmark TDKK ,43% Würselen 2005 ApS Aalborg, Danmark TDKK 125 6,43% K/S Kaiser Wilhelm Strasse, Bünde Aalborg, Danmark TDKK ,00% Bünde 2007 ApS Aalborg, Danmark TDKK ,00% 31

32 Koncernens selskabsoversigt NAVN HJEMSTED KAPITAL EJERANDEL K/S Kristensen Partners I Aalborg, Danmark TDKK ,50% Datterselskaber og kapitalandele Kristensen Büroimmobilien GmbH & Co. KG Berlin, Tyskland TEUR ,00% Kristensen Büroimmobilien Beteiligungsmanagement GmbH Berlin, Tyskland TEUR ,00% Kristensen Büroimmobilien II GmbH & Co. KG Berlin, Tyskland TEUR ,00% Kristensen Büroimmobilien III GmbH Berlin, Tyskland TEUR ,00% Kristensen Büroimmobilien IV GmbH Berlin, Tyskland TEUR ,00% Kristensen Büroimmobilien V GmbH Berlin, Tyskland TEUR ,00% Kristensen Büroimmobilien VI GmbH & Co. KG Berlin, Tyskland TEUR 1 100,00% Kristensen Büroimmobilien VII GmbH & Co. KG Berlin, Tyskland TEUR ,00% Kristensen Büroimmobilien VIII GmbH & Co. KG Berlin, Tyskland TEUR ,00% Kristensen Büroimmobilien IX GmbH & Co. KG Berlin, Tyskland TEUR 1 100,00% K/S German Retail B, under frivillig likvidation Aalborg, Danmark TDKK ,00% K/S German Retail D Aalborg, Danmark TDKK ,00% Komplementarselskabet German Retail D ApS Aalborg, Danmark TDKK ,00% K/S German Retail E Aalborg, Danmark TDKK ,00% Komplementarselskabet German Retail E ApS Aalborg, Danmark TDKK ,00% *) K/S Johannisstrasse, Osnabrück Aalborg, Danmark TDKK ,00% *) Osnabrück 2003 ApS Aalborg, Danmark TDKK ,00% Komplementarselskabet Kristensen Partners I ApS Aalborg, Danmark TDKK 125 7,50% Kristensen Partners IV A/S Aalborg, Danmark TDKK ,00% Datterselskaber Kristensen Germany AG Berlin, Tyskland TEUR ,00% GSV Ratsbleiche Baubetreuungs und Verwaltungs GmbH Berlin, Tyskland TEUR ,00% *) Kristensen Properties A/S ejer 10% disse selskaber 32

33 33

34 34

35 35

36 Halvårsrapport 1. halvår Vesterbro 18 DK 9000 Aalborg Tlf: Teknikerbyen 5 DK 2830 Virum Tlf: Hauptstraße 27, Aufgang C D Berlin Tlf:

Halvårsrapport. 1. halvår Kristensen Properties A/S CVR-nr Vesterbro 18, DK-9000 Aalborg

Halvårsrapport. 1. halvår Kristensen Properties A/S CVR-nr Vesterbro 18, DK-9000 Aalborg srapport 1. halvår Kristensen Properties A/S CVR-nr. 20 43 84 01 Vesterbro 18, DK-9000 Aalborg FAIF Kristensen Properties er godkendt af Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde 2

Læs mere

KRISTENSEN PROPERTIES A/S HALVÅRSRAPPORT FOR 1.HALVÅR 2015 CVR NR

KRISTENSEN PROPERTIES A/S HALVÅRSRAPPORT FOR 1.HALVÅR 2015 CVR NR KRISTENSEN PROPERTIES A/S HALVÅRSRAPPORT FOR 1.HALVÅR CVR NR. 20 43 84 01 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Resultat og totalindkomstopgørelse 11 Balance

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr

Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr srapport for 1. halvår CVR-nr. 20 43 84 01 Resultater skabes gennem mennesker med de rette kompetencer 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Resultat og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Maya Holding ApS. Årsrapport for 2015

Maya Holding ApS. Årsrapport for 2015 Maya Holding ApS Hvidkildevej 64, 2400 København NV Årsrapport for 2015 (regnskabsår 25/5-31/12) CVR-nr. 36 90 28 68 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/6

Læs mere

EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS. Årsrapport for 2017

EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS. Årsrapport for 2017 Esplanaden 46, 3. 1263 København K CVR-nr. 32065341 Årsrapport for 2017 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29-06-2018 RH REVISION ApS CVR.NR.:

Læs mere

DANISH RESSOURCE CENTER ApS

DANISH RESSOURCE CENTER ApS DANISH RESSOURCE CENTER ApS Hovedgaden 19 4350 Ugerløse Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/07/2017 Per Haagensen

Læs mere

ANDRESEN INVESTMENT ApS

ANDRESEN INVESTMENT ApS ANDRESEN INVESTMENT ApS Marstrandsgade 19b, st 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2019 Erik

Læs mere

P... ApS ÅRSRAPPORT 2016/2017

P... ApS ÅRSRAPPORT 2016/2017 P... ApS c/o Peder Lysgaard Larsbjørnsstræde 7 B 1454 København K CVR.nr.: 38 25 82 06 ÅRSRAPPORT 2016/2017 Regnskabsperiode: 15/12 2016-31/12 2017 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

DANISH RESSOURCE CENTER ApS

DANISH RESSOURCE CENTER ApS DANISH RESSOURCE CENTER ApS Hovedgaden 19 4350 Ugerløse Årsrapport 7. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/07/2016 Per Haagensen

Læs mere

Selskabsmeddelelse 5. maj København, den 5. maj 2011 kl

Selskabsmeddelelse 5. maj København, den 5. maj 2011 kl Selskabsmeddelelse 5. maj 2011 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 1. kvartal 2011 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 1. kvartal 2011. FIH Realkredit A/S er et

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

CAMOLA HOLDING ApS. Røde Banke Fredericia. Årsrapport 1. januar december 2015

CAMOLA HOLDING ApS. Røde Banke Fredericia. Årsrapport 1. januar december 2015 CAMOLA HOLDING ApS Røde Banke 99 7000 Fredericia Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2016 Erling Christensen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Torben Villadsen Holding ApS. Årsrapport for 2017/18

Torben Villadsen Holding ApS. Årsrapport for 2017/18 Torben Villadsen Holding ApS c/o Torben Villadsen, Parkvej 6, 7400 Herning Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 29 60 75 24 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Rekord Rens Nord ApS. Årsrapport 1. juli juni 2017 (Opstillet uden revision eller review)

Rekord Rens Nord ApS. Årsrapport 1. juli juni 2017 (Opstillet uden revision eller review) Kirkepladsen 5A 9900 Frederikshavn CVR-nr. 35816631 Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 (Opstillet uden revision eller review) 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ejendomsselskabet Herlev Hovedgade 125 ApS. CVR-nr Årsrapport. 1. januar december 2017

Ejendomsselskabet Herlev Hovedgade 125 ApS. CVR-nr Årsrapport. 1. januar december 2017 Ejendomsselskabet Herlev Hovedgade 125 ApS CVR-nr. 34 20 34 07 Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Havnegade 39 1058 København K Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MALM I Holding ApS. Årsrapport for c/o Crowe Horwath Rygårds Allé Hellerup. CVR-nr (14. regnskabsår)

MALM I Holding ApS. Årsrapport for c/o Crowe Horwath Rygårds Allé Hellerup. CVR-nr (14. regnskabsår) MALM I Holding ApS c/o Crowe Horwath Rygårds Allé 104 2900 Hellerup CVR-nr. 26 90 34 08 Årsrapport for 2015 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Metkal A/S under frivillig likvidation. Årsrapport for 2015

Metkal A/S under frivillig likvidation. Årsrapport for 2015 Metkal A/S under frivillig likvidation Sydmarken 23, 2860 Søborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 27 52 52 45 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2016 Henrik

Læs mere

LTH Holding 2 ApS. Årsrapport for 2017

LTH Holding 2 ApS. Årsrapport for 2017 LTH Holding 2 ApS c/o Basisbank, Teglholm Allé 15, 2450 København SV Årsrapport for 2017 CVR-nr. 37 26 24 12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/4 2018

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

C.P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport for 2015

C.P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport for 2015 C.P. Dyvig & Co. A/S Toldbodgade 83, 1253 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 77 68 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/4 2016 Christian Peter

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

HL Holding Ringsted A/S Årsrapport for 2013/14

HL Holding Ringsted A/S Årsrapport for 2013/14 HL Holding Ringsted A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 10 11 30 24 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /11 2014 Henrik Lusty Dirigent

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S

Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S CVR-nr. 12 01 16 28 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 20 14 dirigent Jan Leth

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HOLDINGSELSKABET JEA AF 1/ ApS

HOLDINGSELSKABET JEA AF 1/ ApS HOLDINGSELSKABET JEA AF 1/10 2013 ApS Nordvangen 6 7120 Vejle Øst Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2018 Jørgen

Læs mere

Ejendomsselskabet Henning Mathiassen ApS

Ejendomsselskabet Henning Mathiassen ApS Gl. Århusvej 51, 8732 Hovedgård. CVR-nr. 10136016 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. november 2016. Henning Mathiassen Dirigent

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr

Halvårsrapport 1. halvår ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr Halvårsrapport 1. halvår 2013 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

City Sikring ApS. Årsrapport for 2015

City Sikring ApS. Årsrapport for 2015 City Sikring ApS Vesterlundvej 20, 2730 Herlev Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 30 50 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/5 2016 Henrik Anning Falshøj

Læs mere

Indhold. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Indhold. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 11 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 1 af 12 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Victoria Properties A/S i venteposition før ny aktivitet igangsættes. Perioderegnskabet i overskrifter Koncernen realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Mercandia Invest A/S CVR-nr

Mercandia Invest A/S CVR-nr Mercandia Invest A/S CVR-nr. 21 58 97 13 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. februar 2014. Christian Bendik

Læs mere

Hausner Holding ApS. Årsrapport for 2015/16

Hausner Holding ApS. Årsrapport for 2015/16 Hausner Holding ApS Grønningen 10, 4130 Viby Sjælland Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 48 21 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S

Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S c/o Lønberg & Leth Christensen Advokatfirma, 1263 København K CVR-nr. 12 01 16 28 Årsrapport 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Kim Hersland Holding ApS. Årsrapport for 2017

Kim Hersland Holding ApS. Årsrapport for 2017 Rustenborgvej 9a 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 37352764 Årsrapport for 2017 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31-05-2018 Kim Hersland Dirigent

Læs mere

T. Nielsen Ejendomme og Invest ApS. Årsrapport for 2014/15

T. Nielsen Ejendomme og Invest ApS. Årsrapport for 2014/15 T. Nielsen Ejendomme og Invest ApS Lærkedals Allé 37, 5250 Odense SV Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 17/7-30/6) CVR-nr. 36 04 94 80 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordic Bar Syndicate ApS c/o Kathrine Eduardsen - Ærtevej 8, 3 th., 2700 Brønshøj. CVR-nr Årsrapport for regnskabsåret

Nordic Bar Syndicate ApS c/o Kathrine Eduardsen - Ærtevej 8, 3 th., 2700 Brønshøj. CVR-nr Årsrapport for regnskabsåret Nordic Bar Syndicate ApS c/o Kathrine Eduardsen - Ærtevej 8, 3 th., 2700 Brønshøj CVR-nr. 34 45 46 47 Årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2016-30. juni 2017 (5. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

DT BOLIG ØRBÆKSVEJ ApS

DT BOLIG ØRBÆKSVEJ ApS DT BOLIG ØRBÆKSVEJ ApS Smakkegårdsvej 217 2820 Gentofte Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/01/2018 David Tranberg

Læs mere

RASK GRUPPEN ApS Årsrapport for 2014

RASK GRUPPEN ApS Årsrapport for 2014 RASK GRUPPEN ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 83 48 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/6 2015 Niels Rask Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

AK Techotel International A/S Årsrapport for 2014/15

AK Techotel International A/S Årsrapport for 2014/15 AK Techotel International A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 10 18 16 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/10 2015 Klaus Ahrenkilde

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LARS PETROWSKY HOLDING A/S

LARS PETROWSKY HOLDING A/S Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LARS PETROWSKY HOLDING A/S ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. Tesch Allé 11, 2840 Holte CVR-nr. 30 00 45 23 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 04.05.16 Peter Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

P&M Holding ApS. Årsrapport for 2017/18

P&M Holding ApS. Årsrapport for 2017/18 P&M Holding ApS Birkholmsvej 6, 2830 Virum Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 58 08 69 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /1 2019

Læs mere

Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup

Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 28 29 68 86 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 2016 Dirient 1 171 7/( '4

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Schrøder Partners A/S CVR-nr

Schrøder Partners A/S CVR-nr Schrøder Partners A/S CVR-nr. 31 26 30 85 Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. august 2014. Henrik Jørgen Schrøder

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 69 10 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/6 2014 Hans Gade Kock Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Greve Bøgeskov Holding ApS. Årsrapport for 2016

Greve Bøgeskov Holding ApS. Årsrapport for 2016 Greve Bøgeskov Holding ApS Herlufsholmvej 28, 4700 Næstved Årsrapport for 2016 CVR-nr. 27 09 17 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2017 Christian

Læs mere

PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING APS VIBEVÆNGET 12, 6710 ESBJERG V

PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING APS VIBEVÆNGET 12, 6710 ESBJERG V Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING APS VIBEVÆNGET 12, 6710

Læs mere

Helmsman Holding ApS. Årsrapport for 2015

Helmsman Holding ApS. Årsrapport for 2015 Helmsman Holding ApS Hambros Allé 29, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 26 42 32 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/5 2016 Erik Justesen Dirigent

Læs mere

A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø CVR-nr. 11 80 15 36 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. maj 2016. Hans Christoffersen

Læs mere

Ejendommen Limfjordsgade 3 ApS

Ejendommen Limfjordsgade 3 ApS Ejendommen Limfjordsgade 3 ApS CVR-nr. 34 9 37 41 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 218 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

SLOTSHOLMEN 2, 8660 SKANDERBORG 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018

SLOTSHOLMEN 2, 8660 SKANDERBORG 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018 HOLDINGSE Slotsholmen 8660 Skande 32082203 HOLDINGSELSKABET SPE AF 15/1 2009 APS SLOTSHOLMEN 2, 8660 SKANDERBORG ÅRSRAPPORT Års 1. OKTOBER 2017-30. SEPTEMBER 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Performance Materials Danmark ApS

Performance Materials Danmark ApS Performance Materials Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Årsrapport 7. december 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018

Læs mere

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB Administration A/S CVR-nr. 20 24 79 40 Bernstorffsgade 50 1577 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

HLL FOOD HOLDING ApS. Årsrapport for 2016

HLL FOOD HOLDING ApS. Årsrapport for 2016 HLL FOOD HOLDING ApS Brogade 2A, 5500 Middelfart Årsrapport for 2016 CVR-nr. 31 88 11 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6 /2 2017 Michael Friis Dirigent

Læs mere

Vandel Sol ApS. Årsrapport for 2016

Vandel Sol ApS. Årsrapport for 2016 Vandel Sol ApS Koldinghus Alle 1, 4690 Haslev Årsrapport for 2016 (regnskabsår 12/1-30/6) CVR-nr. 37 36 36 50 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2016

Læs mere

B&MC Holding, Nordborg A/S Årsrapport for 2014

B&MC Holding, Nordborg A/S Årsrapport for 2014 B&MC Holding, Nordborg A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 37 78 54 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejendomsselskabet Helsingør 3000 ApS

Ejendomsselskabet Helsingør 3000 ApS Ejendomsselskabet Helsingør 3000 ApS Hjemstedsadresse: Nordre Strandvej 10, 3000 Helsingør CVR-nummer 28 13 06 35 Årsrapport 2015/16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2017

Læs mere

HAN HERRED FINANS A/S

HAN HERRED FINANS A/S HAN HERRED FINANS A/S Banegårdspladsen 4 7100 Vejle Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2016 Ejler Jørgensen

Læs mere

Hairmatch ApS. Søndre Alle 2, 4600 Køge. (CVR. nr ) Årsrapport for regnskabsår

Hairmatch ApS. Søndre Alle 2, 4600 Køge. (CVR. nr ) Årsrapport for regnskabsår Hairmatch ApS Søndre Alle 2, 4600 Køge (CVR. nr. 38 17 54 24) Årsrapport for 2018 2. regnskabsår Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. april 2019 Som dirigent Heidi Rasmussen

Læs mere

Kjær ApS Årsrapport for 2012/13

Kjær ApS Årsrapport for 2012/13 Kjær 11-11-11 ApS Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 34 05 63 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6 /12 2013 Kai Michelsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

Kolind Invest A/S. Årsrapport for 2015

Kolind Invest A/S. Årsrapport for 2015 Kolind Invest A/S Nybrovej 375, 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 2015 CVR-nr. 28 29 40 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Claus Abildstrøm

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KD Projekt ApS. Industrivej Skanderborg. Årsrapport 7. april december 2017

KD Projekt ApS. Industrivej Skanderborg. Årsrapport 7. april december 2017 KD Projekt ApS Industrivej 6 8660 Skanderborg Årsrapport 7. april 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2018 Kim Andersen Dirigent

Læs mere

NKB Invest 116 ApS. Årsrapport for 2017

NKB Invest 116 ApS. Årsrapport for 2017 NKB Invest 116 ApS Goldschmidtsvej 18, 2000 Frederiksberg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 31 61 51 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/5 2018 Morten Balsby

Læs mere

WAGNER HOLDING AALBORG 2 ApS

WAGNER HOLDING AALBORG 2 ApS WAGNER HOLDING AALBORG 2 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2015 Sven Wagner Pedersen Dirigent Side

Læs mere

Manini & Co. Holding A/S. Årsrapport for 2013

Manini & Co. Holding A/S. Årsrapport for 2013 Manini & Co. Holding A/S Danas Plads 12, 3. tv, 1915 Frederiksberg C CVR-nr. 25 28 55 49 Årsrapport for 2013 14. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere