kendelse: Erhvervsstyrelsen iværksatte den 22. december 2016 en kontrol af årsregnskabet vedrørende C A/S for 2015/16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Erhvervsstyrelsen iværksatte den 22. december 2016 en kontrol af årsregnskabet vedrørende C A/S for 2015/16."

Transkript

1 Den 17. april 2020 blev der i sag nr. 032/2019 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 11. oktober 2019 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som registreret revisor fra den 28. september 1993 og har været tilknyttet revisionsvirksomheden B, cvr.nr. xx xx xx xx siden den 8. marts Klagen: Erhvervsstyrelsen har rejst følgende klagepunkter: At indklagede ved afgivelse af erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet for C A/S for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 9, stk. 2, idet indklagede ikke har udført arbejdshandlinger til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for ejerskabet til kapitalandele og stemmerettighederne i det polske datterselskab, D. Sagsfremstilling: Erhvervsstyrelsen iværksatte den 22. december 2016 en kontrol af årsregnskabet vedrørende C A/S for 2015/16. Af indklagedes revisionspåtegning i årsregnskabet for C A/S for 2015/16 fremgår ifølge Erhvervsstyrelsen følgende forbehold: Grundlag for manglende konklusion Kapitalandele i tilknyttet virksomhed måles til kostpris som udgør kr. Kapitalandelene omfatter udelukkende aktier i det polske selskab D. Det er uklart hvilke værdiansættelsesprincipper, der er anvendt ved aflæggelsen af årsregnskabet for D. Vi har således ikke tilstrækkelig revisionsbevis for, at indregning og måling er foretaget korrekt, og at dagsværdien ikke er lavere end kostpris. Vi henviser til ledelsens redegørelse i note 1. 1

2 Ved brev af 26. januar 2017 oplyste indklagede, at forbeholdet skyldtes manglende oplysninger fra ledelsen. Årsrapporten for det polske datterselskab D var aflagt på polsk, og ledelsen i C A/S vurderede, at årsrapporten for datterselskabet i polsk udgave var tilstrækkeligt. Erhvervsstyrelsen traf den 17. juli 2017 afgørelse i regnskabskontrolsagen, hvor virksomheden blev påbudt at indsende en berigtiget årsrapport for 2015/2016 eller alternativt at berigtige forholdet i den kommende årsrapport for 2016/17. Årsrapporten for C A/S for 2015/16 er ikke fremlagt i sagen. Af Erhvervsstyrelsens afgørelse fremgår blandt andet følgende: Virksomhedens ledelse skal i henhold til selskabslovens 133 give revisor alle de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af virksomheden, herunder vurderingen af dens koncern, i henhold til årsregnskabsloven. Endvidere skal ledelsen give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendig, og skal sikre, at revisor får de oplysninger og den bistand, som anses for nødvendig for udførelsen af revisionen (gennemgangen efter erklæringsstandarden). I forhold til kapitalandele i dattervirksomheden betyder det, at ledelsen skal give revisor de nødvendige oplysninger samt mulighed for at foretage de handlinger, som revisor anser for nødvendige, for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis med henblik på at kunne afgive en erklæring uden forbehold. Der skal her gøres opmærksom på, at det ikke ændrer styrelsens vurdering, at dattervirksomheden eksempelvis ikke er underlagt lovpligtig revision. Der skal endvidere gøres opmærksom på, at kravet om revision af modervirksomhedens årsregnskab ikke nødvendigvis medfører en fuld revision af dattervirksomheden, men at det vil være op til revisor at vurdere, hvor mange og hvor omfattende revisionshandlinger der skal til, for at revisor kan udtale sig om, hvorvidt modervirksomhedens årsrapport som helhed giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. At der ikke foreligger et revideret årsregnskab fra dattervirksomheden, fritager således ikke revisor fra at foretage de nødvendige revisionshandlinger, så der kan opnås et egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for posten i modervirksomhedens årsregnskab. Da der er tale om oplysninger fra en dattervirksomhed, har virksomheden i sin egenskab af modervirksomhed og derved qua sin bestemmende indflydelse således mulighed for at kræve, at dattervirksomheden sikrer, at de fornødne bilag og informationer er tilgængelige samt sørge for, at modervirksomhedens revisor har adgang til at foretage de nødvendige handlinger i dattervirksomheden. Virksomheden valgte at indsende en årsrapport for selskabet for 2016/17 til Erhvervsstyrelsen, hvori forholdene var berigtigede. Indklagede afgav den 28. september 2017 en erklæring om udvidet gennemgang uden forbehold på virksomhedens årsregnskab. Vedrørende selskabet C A/S (Udvidet gennemgang): 2

3 Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var kr., balancesummen var kr., herunder egenkapital med kr. Det fremgår videre af årsrapporten at de kortfristede forpligtelser var kr. Kapitalandelene i tilknyttede virksomheder var kr. Af note 1 til årsregnskabet for 2016/17 for C A/S fremgår følgende: Selskabets hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet er at rådgive og eje kapitalandele i D, som driver landbrugsvirksomhed i Polen. Af Anvendt Regnskabspraksis fremgår følgende vedrørende Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder: Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Det er i kvalitetskontrollantens indbringelsesskrivelse af 11. oktober 2019 oplyst, at det ikke fremgår af årsrapporten, om C A/S ejer samtlige kapitalandele og stemmerettigheder i D, men at Erhvervsstyrelsen har gennemgået tidligere årsrapporter for C A/S, og at det heraf fremgår at selskabet ejer samtlige kapitalandele i D, og de er indregnet til kostpris og målt til kr. C A/S har derfor indregnet D med det udgangspunkt, at de ejer samtlige kapitalandele og stemmerettigheder i det polske datterselskab. Af note 6 til årsregnskabet for 2016/17 for D fremgår følgende: Det er i kvalitetskontrollantens indbringelsesskrivelse af 11. oktober 2019 oplyst, at da det ikke fremgår af årsregnskabet for det polske datterselskab, om datterselskabet har forskellige anpartsklasser eller, at der skulle foreligge en ulige fordeling mellem anparterne og anparternes stemmerettigheder mellem de to anpartshavere, har Erhvervsstyrelsen forudsat, at det af årsregnskabet for 2016/17 for D. fremgår, at E ejer 70 pct. af kapitalandelene og stemmerettighederne, mens C A/S ejer 30 pct. af kapitalandelene og stemmerettighederne. 3

4 Af mail af 21. maj 2019 fra indklagede til kvalitetskontrollanten vedhæftet låneaftale af 19. december 2008 mellem C A/S og E fremgår følgende: Vedlagte bilag er en aftale mellem C A/S og E om at C A/S til enhver tid kan kræve at E overdrager aktierne i D til C A/S uden vederlag. Aftalen betyder, at C A/S reelt har det fulde ejerskab af aktierne i D. Ledelsen har derfor valgt at indregne aktierne i D med ejerandel på 100%. Ledelsen har over for os bekræftet at aktiverne er værdiansat til realistiske værdier. Det fremgår af interviewarkets (19.1) 1. punkt. Første del af vedlagte bilag er oversættelse til dansk, mens kopi af original på polsk findes bagerst. Af låneaftale af 19. december 2008 mellem C A/S (tidl. ApS) og E fremgår følgende: Af overdragelsesaftale om salg af aktier mellem C ApS og E af 22. december 2008 fremgår følgende: 4

5 Det er i kvalitetskontrollantens indbringelsesskrivelse af 11. oktober 2019 oplyst, at det ikke af årsrapporten for 2008 for C A/S fremgår, at virksomheden har solgt kapitalandele i datterselskabet, D, herunder at C ApS har overdraget 501 stk. aktier og dermed majoriteten af kapitalandelene til E. Det oplyses således ikke i ledelsesberetningen til årsrapporten, at C A/S har solgt flertallet af stemmerettighederne, og det fremgår heller ikke af resultatopgørelsen til årsregnskabet, at virksomheden har solgt kapitalandelene til E. Kvalitetskontrollanten har endvidere oplyst, at kapitalandelene i D i årsregnskabet for 2008 er indregnet til kostpris til en værdi på kr., hvilket efter kvalitetskontrollantens opfattelse indikerer, at C A/S siden regnskabsåret 2008 har indregnet det polske datterselskab ud fra den forudsætning, at C A/S har ejet samtlige kapitalandele og stemmerettigheder i D og haft fuldt ud kontrol over selskaber. Det fremgår af indklagedes arbejdsdokumenter, at indklagede ved planlægningen af den udvidede gennemgang har identificeret finansielle anlægsaktiver som en væsentlig regnskabspost med en middel risiko. Af indklagedes konklusion på valg af reviewstrategi og reviewplaner fremgår: Baseret på vort kendskab til virksomheden samt råbalancen for året har vi udvalgt ovenstående reviewplaner. Reviewplanerne dækker de handlinger der er nødvendige for, at sikre, at vi opnår en begrænset sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation. Vi vil primært gøre brug af forespørgsler og analytiske handlinger. 5

6 Vi har ikke vurderet, at der er væsentlige eller risikofyldte områder, der kræver udvidede supplerende handlinger. Hvis vi under vort review støder på oplysninger og l., der er fejlbehæftede vil vi udføre yderligere og mere omfattende handlinger. Af indklagedes arbejdsdokumenter fremgår, at indklagede har udført følgende arbejdshandlinger og konkluderet følgende: a) Gennemgå afstemning eller afstem alle finansielle anlægsaktiver, herunder også kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder og gennemgå til- og afgange og opgør evt. avancer/tab. Ingen bevægelser i året b) Kontroller fysisk til evt. depotopgørelser, engagementsoversigter, ejerregister og ejerbøger eller andet relevant materiale eller metode. er Kun unoterede andel i datterselskab c) Gennemgå, at indregn af finansielle anlægsaktiver sker til dagsværdi eller amortiseret kostpris (excl. Kapitalandele) og tilse, at der sker korrekt regnskabsmæssig behandling heraf. Indregning til kostpris er ok d) Gennemgå, at indregn af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder til den valgte metode (ofte indre værdi) og tilse, at der sker korrekt regnskabsmæssig behandling heraf. er (Ej relevant) f) Gennemgå ved øvrige ejerandele eller kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder, at alle koncernmellemregninger er afstemte og at den/de reviderede eller reviewede årsrapporter for disse virksomheder er forsynet med en ikke modificeret erklæring. Se regnskab 13.5 g) Vurder den anvendte regnskabspraksis, herunder at der sker korrekt indregning og værdiansættelse. Ok Af interviewark til ledelsen fremgår, at ledelsen har svaret bekræftende på spørgsmålet om, hvorvidt værdiansættelse af aktiverne i årsregnskabet er foretaget til realistiske værdier. 6

7 Af indklagedes delkonklusion efter den udvidede gennemgang af finansielle anlægsaktiver fremgår: Baseret på det udførte review af finansielle anlægsaktiver konkluderes det, at vi ikke er blevet bekendt med forhold, som bevirker, at regnskabsposten ikke skulle være korrekt for så vidt angående tilstedeværelse, fuldstændighed, værdiansættelse og ejendomsret og kan indregnes og præsenteres uden bemærkninger. Af indklagedes mail af 10. juli 2019 til Erhvervsstyrelsen fremgår blandt andet følgende: Du anfører i mailen: Det fremgår imidlertid ikke af Aftale om salg af aktier, at C ApS til enhver tid har ret til at tilbagekøbe aktierne i D. Her vil jeg henvise til ordlyden af Låneaftalen s 2 pkt. 4: Parterne er indbyrdes enige om, at Låntageren kan opfylde forpligtelsen til at returnere lånet sammen med de gældende renter ved at overdrage de erhvervede aktier, der er omhandlet i 1 i denne kontrakt til Långiveren. Hver part kan kræve en sådan tilbagebetaling af forpligtelsen til at returnere lånet til enhver tid, og den anden part kan ikke undgå at indgå en aftale om overdragelse af ejerskabet af disse aktier fra Låntagerne til Långiveren for at frigøre forpligtelsen til at returnere lånet. Vedr. dokumentation: Ved den udvidede gennemgang af årsregnskabet for C A/S for 2016/2017 har ledelsen mundtligt oplyst mig om, at den mener at have 100% kontrol over det Polske datterselskab. Desuden har ledelsen oplyst om, at aftalerne er proforma til opfyldelse af polsk landbrugslov, og som derfor ikke har nogen substans i forhold til aflæggelse af årsrapport. Idet udvidet gennemgang fortrinsvis sker ved forespørgsler og analyse har jeg ikke skriftlig dokumentation på ovenstående udover ledelsens besvarelse på vedlagte Interviewark. (også tidligere fremsendt i mail af 6. september 2018). Af interviewarket kvitterer ledelsen for at værdiansættelsen af selskabets aktiver er værdiansat til realistiske værdier. Det er i kvalitetskontrollantens indbringelsesskrivelse af 11. oktober 2019 anført, at det fremgår af låneaftalens 2, stk. 1, at parterne var enige om, at lånet ville blive returneret til långiveren senest den 31. oktober 2013, og at det ikke ses, at revisor har dokumenteret, om låneaftalens 2, stk. 1, blev opfyldt, om parterne forlængede aftalen, eller om kapitalandelene i det polske selskab blev returneret til C A/S. Erhvervsstyrelsen har ved skrivelse af 27. august 2019 gennemført en høring af indklagede, hvoraf det blandt andet fremgår, at Erhvervsstyrelsen havde til hensigt at indbringe indklagede for Revisornævnet. 7

8 Indklagede er ved skrivelse af 23. september 2019 fremkommet med sine bemærkninger. Heraf fremgår det blandt andet, at: Der er ved udførelsen af den udvidede gennemgang lagt vægt på Låneaftalens 2 pkt. 4 (Låneaftalen er tidligere fremsendt ): Parterne er indbyrdes enige om, at Låntageren kan opfylde forpligtelsen til at returnere lånet sammen med de gældende renter ved at overdrage de erhvervede aktier, der er omhandlet i 1 i denne kontrakt til Långiveren. Hver part kan kræve en sådan tilbagebetaling af forpligtelsen til at returnere lånet til enhver tid, og den anden part kan ikke undgå at indgå en aftale om overdragelse af ejerskabet af disse aktier fra Låntagerne til Långiveren for at frigøre forpligtelsen til at returnere lånet. Det medgives at aftalen burde være forlænget, idet lånet ikke er tilbagebetalt i henhold til Låneaftalens 2 pkt. 1. Det forhold at lånet ikke er tilbagebetalt må også betyde at forholdet i låneaftalens 2 pkt. 4 stadig består. Erhvervsstyrelsen har herefter, ved skrivelse af 11. oktober 2019 truffet afgørelse om indbringelse af indklagede for nævnet i overensstemmelse med det anførte i høringsskrivelsen. Parternes bemærkninger: Erhvervsstyrelsen har til støtte for klagen anført, at indklagede til brug for den udvidede gennemgang af årsregnskabet for 2016/17 for C A/S havde modtaget en kopi af årsregnskabet for D, som var blevet oversat til dansk. Heraf fremgår det, at E ejer 70 pct. af kapitalandelene i D, mens C A/S ejede de resterende 30 pct. Denne oplysning stemmer ikke overens med årsregnskabet for 2016/17 for C A/S, hvori det forudsættes, at C A/S ejer samtlige kapitalandele og stemmerettigheder i D. Indklagede har derved været i besiddelse af oplysninger, der indikerer, at der er uoverensstemmelser i ejerskabet til kapitalandelene i D. Det ses ikke dokumenteret, at indklagede har forholdt sig til denne uoverensstemmelse, og indklagede har ikke udformet arbejdshandlinger i forbindelse med den udvidede gennemgang med det formål at få afdækket ejerskabet til kapitalandelene og stemmerettighederne i D. Indklagede oplyser i sin redegørelse, at det er ledelsens opfattelse, at den har den fulde kontrol over D, idet C A/S til enhver tid kan kræve, at E overdrager aktierne i D. Erhvervsstyrelsen finder ikke, at ledelsens oplysning er tilstrækkelig dokumenteret. Herved henvises der til, at det af låneaftalen fra december 2008 fremgår, at lånet, der havde tilknytning til overdragelsen af aktierne i D, skulle indfries senest den 31. oktober Det ses ikke dokumenteret, at indklagede har foretaget undersøgelser af udfaldet af låneaftalen og overdragelsesaftalen, om lånet er blevet indfriet eller forlænget, eller om aktierne blev returneret til C A/S. Det ses heller ikke dokumenteret, at indklagede har forholdt sig til, at E ifølge årsregnskabet fra D ejede 700 stk. aktier i det polske selskab. Her foreligger der således en uoverensstemmelse i forhold til den indgåede overdragelsesaftale fra 22. december 2008, hvoraf det fremgår, at E kun 8

9 erhverver 501 stk. aktier i D. Erhvervsstyrelsen finder heller ikke, at indklagede kan lægge til grund for vurderingen af ejerskabet til kapitalandelene og stemmerettighederne til D, at ledelsen i C A/S har oplyst revisor, at låneaftalen og overdragelsesaftalen er proforma til opfyldelse af polsk landbrugslov, og som derfor ikke har nogen substans i forhold til årsregnskabet for 2016/17 for C A/S. Desuden ses det ikke dokumenteret, at har indklagede foretaget handlinger i forbindelse med den udvidede gennemgang med henblik på at undersøge, om virksomheden ud fra et regnskabsmæssigt grundlag kunne indregne det polske selskab i årsregnskabet ud fra den forudsætning, at C A/S havde fuldt kontrol med selskabet, selvom selskabet ikke ejede samtlige kapitalandele og stemmerettigheder i det polske selskab. I henhold til årsregnskabslovens 60, skulle C A/S oplyse i noterne til årsregnskabet for 2016/17, hvis virksomheden regnskabsmæssigt indregnede hele anpartskapitalen i årsregnskabet for 2016/17, mens virksomheden juridisk set ikke ejede samtlige stemmerettigheder og kapitalandele i D. Denne oplysning er ikke givet i noterne til årsregnskabet. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at indklagede har været i besiddelse af uoverensstemmende oplysninger om ejerskabet til kapitalandelene og stemmerettighederne i D, som kan indikere, at årsregnskabet for 2016/17 indeholder væsentlig fejlinformation. Indklagede burde derfor have foretaget yderligere gennemgangshandlinger med henblik på at få afklaret ejerskabet til kapitalandelene og stemmerettighederne i D. Dette har indklagede undladt, og Erhvervsstyrelsen finder derfor, at registreret revisor A ikke har foretaget den udvidede gennemgang af årsregnskabet for 2016/17 for C A/S i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsens 9, stk. 2, jf. bilag 1, afsnit 35. Det fremgår af indklagedes arbejdspapirer, at han ikke har fundet det relevant at kontrollere ejerbøger, depotopgørelser, engagementsoversigter eller lignende, idet der ifølge revisor alene foreligger unoterede andele i dattervirksomheden. Erhvervsstyrelsen finder, at indklagede derved har afskåret sig fra at foretage undersøgelser af, hvorvidt C A/S 100 % ejerskab til kapitalandelene og stemmerettighederne i D., var registreret i de relevante myndigheders selskabsregistre og i dattervirksomhedens eventuelt udarbejdede ejerbøger. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at registreret revisor A ikke har udført tilstrækkelige arbejdshandlinger med henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for ejerskabet af kapitalandelene og stemmerettighederne i dets polske datterselskab, D, jf. revisorlovens 16, stk. 1, jf. erklæringsbekendtgørelsens 9, stk. 2, jf. bilag 1, afsnit 35. Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at C A/S i 2008 erhvervede 100% af aktierne i det polske selskab D, som driver landbrugsvirksomhed i Polen. P.g.a. polsk landbrugslovgivning kunne et dansk aktieselskab ikke lovligt drive landbrugsvirksomhed i Polen. C A/S måtte derfor i 2008 overdrage aktiemajoriteten til en person med polsk statsborgerskab. Som modydelse til overdragelse af aktiemajoriteten blev der udstedt et gældsbrev til E. Gældsbrevet indeholder bl.a. betingelser om at både låntager (E) og långiver (C A/S) til enhver tid kan kræve lånet indfriet ved samtidig returnering af aktierne. Idet gældsbrevet ikke er blevet indfriet, har ledelsen i C A/S en klar overbevisning om, at aftalen stadig er gældende, således at C A/S til enhver tid kan få ejerskab af 100% af aktierne i D. Det forhold at aftalen formelt burde være forlænget samt antallet af aktier afstemt med det polske ejerregister ændrer ikke herpå. 9

10 Indklagede har ved udførsel af den udvidede gennemgang af årsrapporten 2016/2017 vurderet at de faktiske forhold samt ledelsens (C A/S ) klare overbevisning var tilstrækkelig for revisors erklæring. Det er indklagedes opfattelse, at der er udført tilstrækkelige handlinger, når det tages i betragtning, at der ved definition af udvidet gennemgang gøres gældende, at der skal udføres handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed, og at disse handlinger primært består af forespørgsler til ledelsen og analytiske handlinger. Som det fremgår af revisorerklæringen, er omfanget af de handlinger, der udføres ved udvidet gennemgang mindre end ved revision, og indklagede udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Revisornævnets begrundelse og afgørelse Revisornævnet finder det på baggrund af de fremlagte dokumenter i sagen, herunder kvalitetskontrollantens erklæring i indbringelsesskrivelsen samt arbejdspapirer, og uanset det regnskab, der danner grundlag for klagen ikke er fremlagt, godtgjort at indklagede, ved afgivelsen af erklæringen om udvidet gennemgang af årsregnskabet for C A/S, var bekendt med, at oplysningerne om ejerskabet til kapitalandelene og stemmerettighederne i D var uoverensstemmende, og at der således forelå risiko for, at årsregnskabet for C A/S for 2016/17 indeholdt væsentlig fejlinformation. Nævnet finder, at indklagede ved at have undladt at foretage samtlige supplerende handlinger, som revisor skal foretage i henhold til punkt 34 i Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber), der fremgår som bilag 1 til erklæringsbekendtgørelsen, og som indklagede har pligt til at følge i henhold til erklæringsbekendtgørelsens 9, stk. 2, har tilsidesat god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, og erklæringsbekendtgørelsens 9, stk. 2, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der fastsættes til kr. Thi bestemmes: Indklagede, registreret revisor A, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 8. Revisornævnets kendelse kan indbringes for domstolene. I medfør af revisorlovens 52a skal indbringelsen ske senest 4 uger efter, at kendelsen er meddelt den pågældende. Retten kan dog undtagelsesvis tillade, at kendelsen indbringes efter udløbet af fristen, når ansøgning herom indgives inden 6 måneder efter, at kendelsen er meddelt den pågældende. Henrik Bitsch 10

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Den 10. oktober 2014 blev der i. sag nr. 36/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 10. oktober 2014 blev der i. sag nr. 36/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 36/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 1. maj 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 66/2013. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 66/2013. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 66/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Revisortilsynet har ved skrivelse af 14. februar 2013 indbragt statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Revisortilsynet har ved skrivelse af 15. februar 2013 klaget over registreret revisor A.

kendelse: Revisortilsynet har ved skrivelse af 15. februar 2013 klaget over registreret revisor A. Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 32/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Revisortilsynet har ved skrivelse af 15. februar 2013 klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.43/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.43/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 21. november 2016 blev der i sag nr.43/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 17. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 21. februar 2017 blev der i sag nr. 051/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved brev af 22. februar 2016 har Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 5/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 5/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 5/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 89/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 8. februar 2012 har Erhvervsstyrelsen klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 8. februar 2012 har Erhvervsstyrelsen klaget over statsautoriseret revisor R. Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 10/2012 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 8. februar 2012 har Erhvervsstyrelsen klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

LOC Holding 2014 ApS Hans Hedtofts Gade København S CVR-nr Årsrapport

LOC Holding 2014 ApS Hans Hedtofts Gade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk LOC Holding 2014 ApS Hans Hedtofts Gade

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

HH Agro Holding ApS Hornum Søvej Støvring CVR-nr Årsrapport 2016

HH Agro Holding ApS Hornum Søvej Støvring CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk HH Agro Holding ApS Hornum Søvej 19 9530 Støvring

Læs mere

Dansk Svensk Ejendomsinvestering ApS Hambros Alle 11 C 2900 Hellerup CVR-nr Årsrapport

Dansk Svensk Ejendomsinvestering ApS Hambros Alle 11 C 2900 Hellerup CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Dansk Svensk Ejendomsinvestering ApS

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

CAPA2 Holding ApS Alfred Munkholms Vej Aalborg CVR-nr Årsrapport 2018

CAPA2 Holding ApS Alfred Munkholms Vej Aalborg CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Østre Havnepromenade 26, 4. sal 9000 Aalborg Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk CAPA2 Holding ApS Alfred Munkholms

Læs mere

K e n d e l s e : Den 5. oktober 2012 blev i sag nr. 77/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 5. oktober 2012 blev i sag nr. 77/2011. Revisortilsynet. mod Den 5. oktober 2012 blev i sag nr. 77/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden Selskab S (revision) CVR nr. #1 og 2) Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 10.

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Sportigan Støvring Holding ApS Volsted Skolevej Støvring CVR-nr Årsrapport 2016

Sportigan Støvring Holding ApS Volsted Skolevej Støvring CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Sportigan Støvring Holding ApS Volsted Skolevej

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 28. maj 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor Q for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 28. maj 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor Q for Revisornævnet. Den 12. december2014 blev der i sag nr. 45/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Q afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 28. maj 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

L.L.M. HOLDING ApS Krofennen Varde CVR-nr Årsrapport 2017

L.L.M. HOLDING ApS Krofennen Varde CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk L.L.M. HOLDING ApS Krofennen 11 6800 Varde CVR-nr.

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Frandsens Invest ApS Lindevej Esbjerg V CVR-nr Årsrapport

Frandsens Invest ApS Lindevej Esbjerg V CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Frandsens Invest ApS Lindevej 8 6710 Esbjerg

Læs mere

Eggert Eggert ApS Klarinetvej Horsens CVR-nr Årsrapport

Eggert Eggert ApS Klarinetvej Horsens CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Eggert Eggert ApS Klarinetvej 10 8700 Horsens CVR-nr.

Læs mere

A. Fuks & P. Lohmann Holding ApS Randersvej Viborg CVR-nr Årsrapport 2017

A. Fuks & P. Lohmann Holding ApS Randersvej Viborg CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Toldboden 3C 8800 Viborg Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk A. Fuks & P. Lohmann Holding ApS Randersvej 27 8800 Viborg

Læs mere

KLAUS MØLLER HOLDING ApS Vinkelvej Viborg CVR-nr Årsrapport 2018

KLAUS MØLLER HOLDING ApS Vinkelvej Viborg CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk KLAUS MØLLER HOLDING ApS Vinkelvej

Læs mere

B&MG ApS Marienlystvej Silkeborg CVR-nr Årsrapport

B&MG ApS Marienlystvej Silkeborg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk B&MG ApS Marienlystvej 39 8600 Silkeborg

Læs mere

MLI Huse Holding ApS Tørveskæret Viborg CVR-nr Årsrapport 2017

MLI Huse Holding ApS Tørveskæret Viborg CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk MLI Huse Holding ApS Tørveskæret 15 8800 Viborg

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

kendelse: Den 1. juni 2018 blev der i sag nr. 049/2017 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor A sag nr. 050/2017 Erhvervsstyrelsen mod

kendelse: Den 1. juni 2018 blev der i sag nr. 049/2017 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor A sag nr. 050/2017 Erhvervsstyrelsen mod Den 1. juni 2018 blev der i sag nr. 049/2017 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor A og sag nr. 050/2017 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 16. november

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet 3. Ledelsesberetning 5 Beretning 5

Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet 3. Ledelsesberetning 5 Beretning 5 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance 7

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende

kendelse: Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 2. februar 2018 har A ApS under konkurs ved

Læs mere

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk CFH Holding ApS Skovagervej 6

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

Thomsen 2016 Holding ApS

Thomsen 2016 Holding ApS Thomsen 2016 Holding ApS Skæring Skolevej 157 8250 Egå Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2016 Klaus Kimose Thomsen

Læs mere

Den 11. juni 2012 blev der i sag nr. 72/2011. Klager. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B.

Den 11. juni 2012 blev der i sag nr. 72/2011. Klager. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B. Den 11. juni 2012 blev der i sag nr. 72/2011 Klager mod statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. juli 2011 har Klager i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17 IA Invest ApS Vestervangen 6, Skt Klemens, 5260 Odense S Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 83 91 34 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017 LTH Holding 1 ApS c/o Basisbank, Teglholm Allé 15, 2450 København SV Årsrapport for 2017 CVR-nr. 37 26 22 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/4 2018

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr SU II ApS Langelinie 27, 5230 Odense M Årsrapport for 2017 CVR-nr. 25 56 90 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05 2018 Sune Uhrenholt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

JYDSK BOLIG A/S. Årsrapport for 2017/18. Toftebjerg Alle Løgstør. CVR-nr (24. regnskabsår)

JYDSK BOLIG A/S. Årsrapport for 2017/18. Toftebjerg Alle Løgstør. CVR-nr (24. regnskabsår) JYDSK BOLIG A/S Toftebjerg Alle 6 9670 Løgstør CVR-nr. 18 70 41 96 Årsrapport for 2017/18 (24. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. februar

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

CNR Holding ApS. Årsrapport 1. oktober marts 2017

CNR Holding ApS. Årsrapport 1. oktober marts 2017 Ringager 28 2605 Brøndby CVR-nr. 37222682 Årsrapport 1. oktober 2015-31. marts 2017 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. juli 2017 Christian

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Den 20. december 2016 blev der i sag nr. 48/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A.

Den 20. december 2016 blev der i sag nr. 48/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. Den 20. december 2016 blev der i sag nr. 48/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 014/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende.

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 014/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Den 30. november 2016 blev der i sag nr. 014/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 14. januar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet 3. Ledelsesberetning 5 Beretning 5

Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet 3. Ledelsesberetning 5 Beretning 5 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance 7

Læs mere

Burgaard Sørensen Holding ApS Sædding Ringvej Esbjerg V CVR-nr Årsrapport 2017

Burgaard Sørensen Holding ApS Sædding Ringvej Esbjerg V CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Burgaard Sørensen Holding ApS Sædding Ringvej 1 6710

Læs mere

Årsrapport 2015/16. PEO Holding ApS. Maren Sørensens Vej 20, Kelstrup 6100 Haderslev CVR-nr Dirigent

Årsrapport 2015/16. PEO Holding ApS. Maren Sørensens Vej 20, Kelstrup 6100 Haderslev CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk PEO Holding ApS Maren Sørensens Vej 20, Kelstrup 6100

Læs mere