Tilsynsrapport. Kongerosen. Faglig dialog gennemført: Tilsyn afsluttet: Tilsyn gennemført af: Mette Vestergaard Forland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Kongerosen. Faglig dialog gennemført: Tilsyn afsluttet: Tilsyn gennemført af: Mette Vestergaard Forland"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2020 Kongerosen Faglig dialog gennemført: Tilsyn afsluttet: Tilsyn gennemført af: Mette Vestergaard Forland

2 2 Pædagogisk tilsyn i Københavns Kommune Det pædagogiske tilsyn skal sørge for, at alle institutioner i Københavns Kommune fungerer godt og overholder gældende lovgivning. Tilsynet ser på dagligdagen i institutionen og på det pædagogiske arbejde med børnene. Et tilsyn består af: Løbende tilsyn via de pædagogiske konsulenters samarbejde i dagligdagen med dag- og fritidstilbud samt ét årligt tilsynsbesøg, hvor det daglige arbejde med børnene observeres af en pædagogisk konsulent. 1 Et dialogmøde med ledelse og repræsentanter for medarbejdere og forældre. En tilsynsrapport, der samler op på observationer fra tilsynsbesøg, og på dialogen med medarbejdere, leder og forældrerepræsentanter. Den færdige rapport skal afsluttes senest 30 dage efter tilsynsbesøget og offentliggøres på institutionens hjemmeside. Tidsplan for et pædagogisk tilsyn Udkast til tilsynsrapport Rapport færdiggøres og tilsyn afsluttes (senest 30 dage efter tilsynsbesøg) Rapport offentliggøres På institutionens hjemmeside 10 dage 10 dage 10 dage 7 dage 3 dage Tilsynsbesøg Kommentarer fra institutionens forældreråd eller den selvejende bestyrelse Aftale om opfølgning Tilsynsrapporten præsenteres og drøftes som et fast punkt på det årlige forældremøde. I klyngerne orienteres klyngebestyrelserne herudover om enhedernes tilsynsrapporter mindst en gang årligt. 1 I institutioner, der i et tilsynsår har fået Vedligehold indsats i alle pejlemærker, øges kadencen for det ordinære tilsynsbesøg til to år. Her gennemføres i stedet et light-tilsyn i form af en vedligeholdelsesdialog, men uden observationer.

3 3 Den pædagogiske konsulent Alle institutioner i Københavns Kommune har en pædagogisk konsulent tilknyttet. Den pædagogiske konsulent rådgiver og vejleder løbende institutionen om blandt andet pædagogik, faglig udvikling og forældresamarbejde. Det er den pædagogiske konsulent, der gennemfører det årlige tilsynsbesøg og skriver tilsynsrapporten. Seks pejlemærker for kvalitet Tilsynet tager udgangspunkt i Københavns Kommunes seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet og sikrer, at alle love og regler for institutioner overholdes: 1. Sociale relationer positiv voksenkontakt hver dag 2. Inklusion og fællesskab børne- og ungefællesskaber til alle 3. Sprogindsatsen muligheder gennem sprog 4. Forældresamarbejde - forældrepartnerskab 5. Sammenhæng også i overgange 6. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis Indledning Læsevejledning I rapporten på de kommende sider kan du læse konklusionerne fra det seneste tilsynsbesøg i institutionen. I slutningen af rapporten finder du institutionens kommentarer til tilsynsrapporten. Kommentarerne er udarbejdet i institutionens forældreråd, hvis institutionen er en del af en klynge, eller i bestyrelsen, hvis institutionen er selvejende. Vurderinger i tilsynsrapporten Det daglige arbejde i institutionen vurderes i forhold til de seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet, dag- og fritidstilbud arbejder ud fra i Københavns Kommune. For hvert pejlemærke vurderer den pædagogiske konsulent arbejdet i institutionen og placerer indsatsen i en af de tre kategorier nedenfor.

4 4 Vedligehold indsats Anerkendelse af institutionens arbejde Tilpas indsats Anbefalinger til justeringer af institutionens arbejde Ny indsats Anmærkninger til institutionens arbejde og krav om nye tiltag Institutionen arbejder målrettet med pejlemærket, så det er synligt i børnenes dagligdag. Pejlemærket er en del af den pædagogiske planlægning. Institutionen skal fortsætte det gode arbejde og løbende udvikle deres indsats. Institutionen arbejder med pejlemærket, men det ses ikke tydeligt i dagligdagen. Pejlemærket er en del af den pædagogiske planlægning, men omsættes ikke til handling alle steder. Konsulenten kommer med anbefalinger til, hvordan institutionen kan tilpasse deres indsats. Institutionen arbejder ikke bevidst med pejlemærket. Dagligdagen lever ikke op til god pædagogisk praksis på alle områder. Institutionen skal sætte gang i nye indsatser, der kan ses tydeligt i dagligdagen. Konsulenten kommer med anbefalinger til nye indsatser. Der er faste krav til opfølgning og evaluering Hvis du vil vide mere Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte lederen i institutionen. Er du forælder i institutionen, vil der i løbet af året blive afholdt et forældremøde, hvor rapporten præsenteres og drøftes. Du kan læse mere om, hvordan Københavns Kommunes institutioner arbejder med pædagogisk kvalitet og se den seneste kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet på:

5 5 Generelle bemærkninger Her kan konsulenten ved behov angive informationer om institutionen, der vurderes at være relevante i forbindelse med det gennemførte tilsyn. Der er fortaget observationer i Kongerosen, på Godset d kl og i Villaen d kl af en pædagogisk konsulent. Observationerne er gennemført under Covid-19 og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Institutionen følger sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvilket begrænser nogle af de almindelige pædagogiske tiltag og indretning af de fysiske læringsmiljøer samtidig med at de skaber alternative muligheder i den pædagogiske praksis, som Kongerosen arbejder konstruktivt og kreativt med, hvilket er beundringsværdigt.

6 6 Pejlemærke 1: Sociale relationer positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse Indsats Tilpas indsats Begrundelse Ud fra observationerne og den faglige dialog vurderes det at det pædagogiske personale arbejder med pejlemærket sociale relationer. Det fremgår af den faglige dialog at det pædagogiske personale kan redegøre for, hvordan der arbejdes med sociale relationer. Det pædagogiske personale drøfter kontinuerligt hvordan de pædagogiske positionerer sig i arbejdet med sociale relationer i de pædagogiske læringsmiljøer hele dagen. Det fremgår af observationerne at det ikke omsættes til handling alle steder i den pædagogiske praksis. Under den faglige dialog fremgår det at Kongerosen fortsat har haft og fortsat har fokus på at arbejde med struktur og mikroorganisering af de pædagogiske læringsmiljøer hele dagen. Der observeres generelt en forskellighed i hvordan det pædagogiske personale rollefordeler og mikroorganisere de pædagogiske læringsmiljøer hele dagen, særligt i mikroovergangene, hvilket har en betydning for kvaliteten at kontakten mellem børn og voksne. Det kommer f.eks. til udtryk ved, at det observeres i praksis; - at det pædagogiske personales handlinger er forskellige i forhold til at være imødekommende og lydhøre overfor børnene. Det ses at nogle af de pædagogiske medarbejdere er tydelige og anerkendende både verbalt og i kropssproget og andre er uklare i deres verbale sprog og i kropssproget i kontakten med børnene. - at personalet næsten altid prioritere højt, at taler med børnene om deres oplevelser og ideer, og samværet bærer præg af interesse for børnene. - at det pædagogiske personale er til rådighed og tilbyder sin hjælp, når barnet er usikkert, bange eller ked af det. - at der er forskel på hvordan det pædagogiske personales sprog og handling tilpasses barnets udtryk, så personalets handling overfor barnet viser, at barnets perspektiv er forståelse. - at det pædagogiske personalets engagement og opmærksomhed er rettet mod børnene snarere end mod kollegaerne. Anbefaling Det anbefales, - at fortsætte med at have fokus på struktur og mikroorganisering af de pædagogiske læringsmiljøer hele dagen. - at genbesøge rollefordelingen så det bliver tydeligere hvem der f.eks. står for indholdet i aktiviteten og hvem der understøtter børnenes deltagelse og tager sig af børnenes behov for opmærksomhed. - at genbesøge og undersøge hvordan det pædagogiske personale kommunikerer både verbalt og nonverbalt med børnene med henblik på at sikre at de pædagogiske handlinger understøtter at

7 7 barnets perspektiv er forstået. Inspiration kan findes her i kort om: Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø - at fortsætte med at iagttage og give hinanden faglig feedback på handlinger i kontakten mellem børn og voksne. Anvend f.eks. sidemandsoplæring, KIDS observationsredskab eller ICDP.

8 8 Pejlemærke 2: Inklusion og fællesskab børne- og ungefællesskaber til alle Alle børn skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnenes egne kulturfællesskaber er central Indsats Vedligehold indsats Begrundelse Det vurderes ud fra observationerne og den faglige dialog at Kongerosen fortsat arbejder målrettet med pejlemærket Inklusion og fællesskaber. Det pædagogiske personale og forældrerepræsentanten kan i den faglige dialog gøre rede for, hvordan de I forældrerådet og i personalegruppen bl.a. har haft fælles overvejelser og refleksioner om hvordan forældrene kan være med til at understøtte at alle børn også børn der er i udsatte positioner inkluderes i sociale fællesskaber. Dette ses tydeligt i praksis alle steder i Kongerosen. Det kommer f.eks. til udtryk ved, at det observeres i praksis; - at der er adgang til forskellige legemuligheder fx rolleleg, regelleg, konstruktionsleg og fysisk udfordrende leg. Der ses deltagende og legende voksne i fordybelse sammen med børnene. - at der er en god balance mellem voksen- og børneinitierede aktiviteter. Særligt på Godset er det muligt at finde et sted, at være i lege i længere tid, uden at blive forstyrret af voksne eller af andre børn. Samtidig med at der er en opmærksomhed på at understøtte børnene i at blive inkluderet i lege og fællesskaber eller vokseninitierede aktiviteter. - at samværet mellem børnene bærer præg af, at børnene er med i stærke børnefællesskaber med positive barn-barn relationer og der er flere forskellige børnefælleskaber både store og små fællesskaber på tværs af køn og alder. Anbefaling Det anbefales, - at fortsætte med at tilpasse de pædagogiske læringsmiljøer så alle børn fortsat styrkes i at være en del af stærke inkluderende børnefællesskab - at have mere opmærksomhed på at inddrage børnene i dagligdagens opgaver og rutiner og anvende børnenes mestringskompetencer

9 9 Pejlemærke 3: Sprogindsatsen muligheder gennem sprog Alle børn skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog Indsats Tilpas indsats Begrundelse Det vurderes ud fra observationerne og den faglig dialog at Kongerosen fortsat arbejder med pejlemærket. Det fremgår af den faglige dialog, at det pædagogiske personale er blevet observeret af en ekstern konsulent omkring børns sprog udvikling i de pædagogiske læringsmiljøer, med efterfølgende feedback, hvilket ikke har givet anledning til videreudvikling. Anbefalingerne omkring udvikling af de fysiske læringsrum og visuel understøttelse af f.eks. ord og begreber i garderoben er endnu ikke igangsat pga. Covid-19. Kongerosen har sprogpædagoger i alle grupper og der udarbejdes sprogvurderinger. Det vurderes at der generelt ses en forskellighed i hvordan det pædagogiske personale organiserer og positionerer sig i arbejdet med, at styrke børnenes sproglige udvikling i de pædagogiske læringsmiljøer hele dagen. Det kommer f.eks. til udtryk ved, at det observeres i praksis; - at der jævnligt ses gode betingelser for kommunikation, da fordeling af voksne og børn om formiddagen og eftermiddagen er forskellig. Det ses både at børnene er samlet i mindre grupper om formiddagen og store grupper til spisesamling og det har en betydning for betingelserne for kommunikationen. Der observeres et højt støjniveau om eftermiddagen i Villaen. - at det pædagogiske personale jævnligt arbejder med sprogunderstøttende strategier og de er bevidste, om at udvide og strække børnenes ordforråd. Det ses at det pædagogiske personale giver tid og lytter til hvad barnet siger og gør og det modsatte ses også. - at de pædagogiske medarbejdere jævnligt tilpasser deres sprogbrug til det enkelte barn med fokus på nærmeste udviklingszone. - at der næsten altid lægges vægt på at lege med sproget, der synges, læses og fjolles med sproget og børnene får mulighed for at bidrage med deres historiefortællinger til f.eks. spisesamlingerne og under se pædagogiske aktiviteter. Anbefaling Det anbefales - at fortsætte med at have fokus på at understøtte de fysiske læringsmiljøer med visuelt understøttelse materialer. f.eks. på Godset, i garderoberne og nogle af toiletterne, i forhold til børnenes sproglig udvikling, med sproglige visuelle billeder, af begreber, ord og handlinger, rækkefølger m.m., for derigennem at arbejde endnu mere med differenceret læringsstile. - at fortsætte med at styrke børnenes sprogudvikling i interaktion mellem børn og voksne og i mindre grupper ud fra barnets nærmeste udviklings zone. - at genbesøge de sprogunderstøttende strategier og sætte fokus på i kontakten med børnene at bruge tid og holde udkig efter barnets blikretning for derved at sikre barnets perspektiv er forstået.

10 10 Pejlemærke 4: Forældresamarbejde - forældrepartnerskab Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab Indsats Vedligehold indsats Begrundelse Det vurderes at institutionen fortsat arbejder målrettet med forældresamarbejdet. Det pædagogiske personale og forældrerepræsentanten kan i den faglige dialog gøre rede for, hvordan der arbejdes systematisk både med det formelle og uformelle differenceret forældresamarbejde. I Kongerosen er der et tydeligt skel imellem formelle og uformelle forældresamtaler. Der skelnes imellem garderobesnak og hvornår der er behov for en mere tematisk forældresamtale om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Kongerosen høj prioriterer fortsat differenceret forældresamtaleforløb. Der er fortsat en del forældre i Kongerosen, som har behov for råd og vejledning om forældrerolle og forældreansvar. Det pædagogiske personale har særlig opmærksomhed på at guide og understøtte forældrene i konflikt håndtering med deres barn. Det høj prioriteres at afholde forældresamtaler ved bekymring omkring børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det fremgår af den faglige dialog at forældrerådet fortsat er aktivt deltagende i afholdes af arrangementer. Dette er dog særlig udfordret af sundhedsstyrelsens retningslinjer under covid-19 men der arbejdes på alternative udendørs arrangementer. Forældrerådet og det pædagogiske personale er særligt optaget af hvordan de under covid-19 kan styrke information og dialog mellem forældrene og det pædagogiske personale, da dette samarbejde er udsat under de nuværende mulighedsrum. Forældrerepræsentanten fortæller at forældre generelt oplever at have en god dialog med det pædagogiske personale ved aflevering og afhentning udenfor eller telefonisk ved behov under covid-19. Anbefaling Det anbefales, - at have opmærksomhed på om der er forældre som ikke selv søger dialogen med det pædagogiske personale i de nuværende former. - at fortsætte med at have fokus på at vejlede og understøtte forældrene i konfikthåndtering mellem forældre og barn.

11 11 Pejlemærke 5: Sammenhæng - også i overgange Alle børn skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang Indsats Vedligehold indsats Begrundelse Der er fortsat faste procedure for pejlemærket sammenhæng og overgange i Kongerosen og i Saxoly klyngen, overskriften i overgangsarbejdet er tæt kontakt til forældre omkring barnet. Kongerosen modtager fortsat en del børn fra andre institutioner som først starter i en sen børnehavealder. Kongerosen oplever fortsat, at der mangler overleveringer fra de institutioner som børnene kommer fra, dette er ikke et krav fra Københavns kommune, dette opleves dog som udfordrende, da Kongerosen jævnligt oplever, at der starter børn, som tydeligvis kommer fra andre børnemiljøer end det Kongerosen tilbyder. Det er fortsat vigtigt at forældrene og det pædagogiske personale fortsætter med at have et opstartsmøde hvor information om barnets trivsel og udvikling udfoldes. Kongerosen arbejdet fortsat med digitale overgange i forbindelse med overgangen til KKFO/skole. Kongerosen videregiver børn til mange forskellige skoler/fritidsinstitutioner det er derfor ikke muligt at besøge alle fritidsinstitutionerne. Det fremgår af den faglige dialog, at stærkt samarbejde har brug for at blive genetableret i samarbejde med Oehlenschlægersgade skole. Anbefaling Det anbefales, - at fortsætter med at indhente information om børnenes trivsel og udvikling i overgangen fra andre institutioner. - at Kongerosen fortsætter med at bede forældrene kontakter fritidsinstitutionerne og får tilsendt billeder af fritidshjemmet, så der kan udarbejdes en billedbog til de kommende skolebørn for derigennem at skabe l mere forudsigelighed i overgangen fra Kongerosen til KKFO/fritidsinstitution og skole. - at fortsætte med at understøtte genetableringen af stærkt samarbejde med KKFO/skolen ved Oehlenschlægersgade Skole

12 12 Pejlemærke 6: Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børnegruppe og øvrige lokale forhold Indsats Vedligehold indsats Begrundelse Det fremgår af den faglige tilsynsdialog at Kongerosen har selvevalueret det pædagogiske grundlag i den styrkede læreplan. Der er fortsat fokus på at udfolde og implementere en evalueringskultur i den pædagogiske praksis. Det er fortsat en udviklings zone at anvende de pædagogiske mål i den styrkede læreplan og anvende den lokale styrkede læreplan som et dynamisk redskab. Klyngen har fortsat en arbejdsgruppe i forbindelse med udfoldelse og udarbejdelse af den skriftlige styrkede læreplan og har igangsat en evaluering af den fælles styrkede læreplan i klyngen. Kongerosen anvender fortsat SMTTE som evalueringsredskab og vækstmodellen i forhold til børnene. Det pædagogiske personale udarbejder fortsat TOPI (tidlig opsporing og pædagogisk indsats) vurderinger på alle børn og det fremgår af den faglige dialog, at der er en gruppe under nedlukningen pga. Covid-19 som ikke nåede at indskrive de fælles vurderinger i TOPI it-systemet. Derudover er der børn som ikke er vurderet fordi de er ny børn der endnu ikke er startet i Kongerosen. Kongerosen modtager børn fra andre institutioner, børn som der udviser bekymrende tegn f.eks. i forhold til tilknytning, disse børn bør fremgå tydeligere af TOPI vurderingerne. Der arbejdes fortsat med faglig feedback i teams og der er kultur for at det pædagogiske personale griber en hver anledning til at tale om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse samt det differenceret forældresamarbejde. Anbefaling Det anbefales, - at genbesøge hvordan I systematisk opspore børn i udsatte positioner og sikre at I dokumentere at der er børn I er bekymret og stærkt bekymret for. - at synliggøre jeres løbende evalueringer i blandt det pædagogiske personale og dokumentere hvilken forskel jeres systematisk og metodiske arbejde gør for børnene og del det med forældrene. -inddrag forældrerådet i udviklingsarbejdet med den styrkede læreplan find inspiration på opgaveportalen her - at arbejde metodisk med faglig feedback ud fra f.eks. KIDS som observationsredskab eller ICDP (filmklip)

13 13 Evt. drøftelse af den pædagogiske læreplan Arbejdet med den pædagogiske læreplan drøftes under de relevante pejlemærker i den faglige dialog. Hvis drøftelserne af den pædagogiske læreplan, udover drøftelserne under pejlemærkerne, har givet anledning til opmærksomhed, kan det angives her. Der arbejdes ikke med pædagogiske læreplaner på fritidsområdet. Derfor er dette afsnit kun relevant for daginstitutioner. Arbejdet med den pædagogiske læreplan er blevet drøftet under de relevante pejlemærker i den faglige dialog. Drøftelserne af den pædagogiske læreplan under pejlemærkerne, har givet anledning til opmærk-somhed. Den styrkede pædagogiske læreplan mål bør anvendes og evalueres kontinuerligt af det pædagogiske personale, da den er retningsgivende med refleksioner og eksempler på hvordan man arbejder med pejlemærket i den pædagogiske praksis. Gør vi det vi skriver vi gør i den pædagogiske hverdags praksis.

14 14 Institutionens kommentarer Institutionens kommentarer til tilsynsrapporten udarbejdes i institutionens forældreråd/den selvejende bestyrelse, hvor institutionen er repræsenteret med både et forældre-, et medarbejder- og et ledelsesperspektiv. Kommentarerne er således et udtryk for en tilbagemelding fra den samlede institution. Formålet med kommentarerne er at give læserne af tilsynsrapporten indblik i, hvordan institutionen vil arbejde med tilsynsrapportens vurderinger og anbefalinger. Konsulenten foretager ikke ændringer i rapporten på baggrund af institutionens kommentarer, medmindre der er tale om faktuelle fejl. Institutionens kommentarer Hvilke resultater vil institutionen fremadrettet være særligt optaget af at ændre? Der er ingen kommentarer fra forældrerådet og personalet, så kommentarer er fra pædagogisk leder Henriette Lønstrup. Der er i tilsynet observeret at der er nogle personaler der er uklare i deres verbale sprog og i kropssproget i kontakten med børnene. Dette vil der være mere fokus på fremadrettet, og et emne der skal arbejdes med, i personalegruppen. Hvordan vil institutionen imødekomme tilsynets anbefalinger? Vi vil fortsat arbejde med strukturen og Micro organiseringen i huset. Vi skal lave sproglige visuelle billeder til vores læringsmiljøer. Hvordan vil institutionen sikre at en positiv udvikling fastholdes? Der vil blive afsat tid på personalemøderne og hvis muligt på en personaledag. Hvis muligt en konsulent udefra, til arbejdet med det verbale sprog og kropssproget.

15 15 Bilag 1: Institutionens selvregistrering Spørgsmål i selvregistrering Lederens svar Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbarnsdød? Overholder institutionen cirkulære om barneseler? Overholder institutionen reglerne for befordring af børn? Overholder institutionen kravene i bekendtgørelsen om legetøjsstandard? Nej Nej Overholder institutionen reglerne om røgfri miljøer? Overholder institutionen Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner? Overholder institutionen anvisningerne i Fødevarestyrelsens vejledning om godkendelse af køkkener? Overholder maden i institutionen de officielle ernærings-anbefalinger fra Fødevarestyrelsens vejledning? Er der gennemført madvalg i institutionen inden for de sidste 2 år?

16 16 Hvis institutionen er nybygget: er der et frit gulvareal på 3m2 pr. barn i vuggestuen og 2 m2 pr. barn i børnehaven? Nej Har institutionen udarbejdet og offentliggjort en pædagogisk læreplan med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer og mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring? Indsæt link til institutionens pædagogiske læreplan Har institutionen inden for de seneste to år Nej gennemført og offentliggjort en evaluering af arbejdet med læreplanen med udgangspunkt i de pædagogiske mål? Indsæt link til seneste evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan Har institutionen valgt at arbejde med temaerne i den pædagogiske læreplan for dagtilbud? (6-9 års institutioner) Nej Har institutionen valgt at arbejde med de seks Nej kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen i perioden fra børnenes start i KKFO'en eller fritidsinstitutionen frem til skolestart? (6-9 års institutioner) På hvilke datoer afholder institutionen de op til 6/4, 7/4, 8/4, 5/6, 24/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12-7 mulige lukkedage? 2020 Er institutionens lukkedage planlagt i overensstemmelse med Københavns Kommunes retningslinjer for lukkedage? Hvor mange pædagogiske dage (dage hvor hele personalegruppen er samlet i udviklingsøjemed) har I afholdt i det forløbne år? Er der gennemført APV i institutionen inden for de sidste 2 år? 0

17 17 Overholdes reglerne for medicinhåndtering? Har I sikret, at der er lavet arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for jeres faremærkede produkter? Har institutionen en beredskabsplan? Gennemføres der to årlige brandøvelser i institutionen? Følges brandøvelserne op af en skriftlig evaluering?

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGTILBUD 0-5 ÅR JUNI 2017 1 Indhold 1. Sociale relationer 2 2. Inklusion og fællesskab 3

Læs mere

Institution: Kastanie Allé Orgnr: 37208

Institution: Kastanie Allé Orgnr: 37208 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Institution: Børnehjørnet Valborg Orgnr: 37335

Institution: Børnehjørnet Valborg Orgnr: 37335 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Institution: Stakhaven Orgnr: Afsluttet: :54 Page 1 of 6

Institution: Stakhaven Orgnr: Afsluttet: :54 Page 1 of 6 Institution: Stakhaven Orgnr: 35587 Afsluttet: 06-10-2018 18:54 Page 1 of 6 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Husum Menighedsbørnehave, område BV År 2019

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Husum Menighedsbørnehave, område BV År 2019 1 Selvregistrering År 2019 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? reglerne for befordring af børn? kravene i bekendtgørelsen om legetøjsstandard? reglerne om røgfri miljøer?

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan)

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) I 2012 introducerede pædagogisk kvalitetsudvalg i BUF begrebet pejlemærker. Den overordnede tanke er at Københavns Kommune

Læs mere

1 Selvregistrering. Der er endnu ikke besluttet lukkedage for næste år. Påske og jul

1 Selvregistrering. Der er endnu ikke besluttet lukkedage for næste år. Påske og jul 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære om barneseler?

Læs mere

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Lærkereden Januar 2018

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Lærkereden Januar 2018 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære om barneseler?

Læs mere

Institution: Grøndalslund Orgnr: 37576

Institution: Grøndalslund Orgnr: 37576 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilstede: Forældrerådsmanden: Pædagog: Pædagogiskleder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Institution: Skattesuset Orgnr: 37544

Institution: Skattesuset Orgnr: 37544 Page 1 of 6 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2019

Pædagogisk tilsyn 2019 Pædagogisk tilsyn 2019 Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Inklusion og fællesskab Det sås, at personalet primært orienterede sig mod -og havde fokus på barnet. Det observeres, at det

Læs mere

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer. Sociale relationer - barn/voksenkontakten Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. Transformerens pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke.

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Institution: Firkløveret Orgnr: 37500

Institution: Firkløveret Orgnr: 37500 Page 1 of 8 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Institution: Stjerneskuddet Orgnr: 37470

Institution: Stjerneskuddet Orgnr: 37470 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Vuggestuen Juvelen 2019, område BV. År 2019

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Vuggestuen Juvelen 2019, område BV. År 2019 1 Selvregistrering År 2019 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære om barneseler?

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Forfatterhuset

Tilsynsrapport 2019 for Forfatterhuset Tilsynsrapport 2019 for Forfatterhuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Tilpasning af indsats

Tilpasning af indsats Sociale relationer - barn/voksenkontakten Tilpasning af indsats I børnehaven ses mange fine samspil og dialoger mellem det enkelte barn og den voksne og mellem grupper af børn og den voksne. De voksne

Læs mere

Institution: Fritidsinstitutionen ved Damhusengens Skole/Engen Orgnr: 37842

Institution: Fritidsinstitutionen ved Damhusengens Skole/Engen Orgnr: 37842 Page 1 of 5 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? reglerne for befordring af børn? kravene i bekendtgørelsen om legetøjsstandard? reglerne om røgfri

Læs mere

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Center for Policy Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Mål og rammer for pædagogikken i fritidsordninger under folkeskoleloven i Københavns

Læs mere

Menu. Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn.

Menu. Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn. Page 1 of 5 Se tidligere tilsyn Menu Links InstitutionsWeb - forside Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn Print Selvregistrering Rediger Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Institutionsforside

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Dagtilbud: Børnehuset Smølferne Daglig leder: Iman El-Faour Dato og tidspunkt:

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018, Børnenes Verden

Pædagogisk tilsyn 2018, Børnenes Verden Pædagogisk tilsyn 2018, Børnenes Verden Institutionsnavn: Børnenes Verden Konsulent: Karen Elvira Paludan Dato for faglig dialog: 29. maj 2018 Deltagere: Hanne og Gry (vuggestue), Patricia (børnehave),

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Påfuglen Daglig leder: Linda Nordam Larsen Dato og tidspunkt:12. oktober (observationer), samt møde med daglig

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Pædagogisk tilsyn i KKFO Børneborgen d. 2.6.2014 Tilstede: KKFO leder Nicole Pehrson & Souschef Tina Ong. Pædagogisk konsulent: Jesper Roos Nielsen. Det er ikke et mål at enheder og inst. befinder sig

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården TILSYN 2018 Tilsynsnotat Børnehaven Sct. Georgsgården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Sct.Georgs Gården Dato for tilsynet: 9 januar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra

Læs mere

Institution: Fritidscenter Ydre Nørrebro Orgnr: Afsluttet: :56

Institution: Fritidscenter Ydre Nørrebro Orgnr: Afsluttet: :56 1 Selvregistrering Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Overholder institutionen reglerne for befordring af børn? Overholder institutionen kravene i bekendtgørelsen om legetøjsstandard?

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

1 Selvregistrering. Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret?

1 Selvregistrering. Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? 1 Selvregistrering Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære om barneseler?

Læs mere

Notatskabelon til pædagogisk tilsyn med dag- og fritidstilbud

Notatskabelon til pædagogisk tilsyn med dag- og fritidstilbud Notatskabelon til pædagogisk tilsyn med dag- og fritidstilbud Institutionsnavn: Blikfang, klynge A Konsulent: Gitte Mikkelsen Dato for faglig dialog: D. 30.8 2019 Deltagere: Trine Lønborg klyngeleder,

Læs mere

1 Selvregistrering. Nej. d /4, d. 26/5, d /12

1 Selvregistrering. Nej. d /4, d. 26/5, d /12 1 Selvregistrering Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære om barneseler?

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 Samlet tilsynsrapport 2018 for dagtilbud i RK 2 Side Bilag 2 9 - punktsplanen 20 Bilag 3 Iagttagelsesopgave 22 1 Bilag

Læs mere

Institution: Molevitten Orgnr: Afsluttet: :49

Institution: Molevitten Orgnr: Afsluttet: :49 Page 1 of 6 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde Sagsnr. 301596 Brevid. 2933291 Ref. GJR Dir. tlf. 23 82 15 60 gjertrudr@roskilde.dk Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang 13 4000 Roskilde Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale fundament

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn Kommunens forpligtelser Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Lejre kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG Blomsterspiren blev en kombineret institution den 1.7.2016, hvor vi har haft 2 læreplaner for henholdsvis vuggestue og børnehave. Da vi i 2018 / 2019 skal lave ny styrket læreplan,

Læs mere

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Dagtilbuddets navn: Den selvejende institution Tjærbyvejens vuggestue Dato for afholdt pædagogisk tilsyn: 11/4 2018 Dato og tidsrum for iagttagelsesbesøg:

Læs mere

PÆDAGOGISK GRUNDLAG FOR DAGINSTITUTIONER

PÆDAGOGISK GRUNDLAG FOR DAGINSTITUTIONER SKABELON PÆDAGOGISK GRUNDLAG FOR DAGINSTITUTIONER Byggeri - en særlig mulighed for nytænkning af den pædagogiske praksis Når en daginstitution skal udvides eller ombygges, opstår der en særlig mulighed

Læs mere

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER 1 2 Sprog 2-kløveren Status og Sammenhæng I forbindelse med kvalitetsrapporten og samtalen var en af de aftalte udviklingspunkter for dagtilbuddet Vestergård: Sprog: Øget fokus på sproget 0-3 års området.

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Tilsyn Teaterbørn og Helligåndskirkens Børnehave Sociale relationer barn/voksenkontakten. Anbefaling: vedligeholdelse af indsats

Tilsyn Teaterbørn og Helligåndskirkens Børnehave Sociale relationer barn/voksenkontakten. Anbefaling: vedligeholdelse af indsats Tilsyn Teaterbørn og Helligåndskirkens Børnehave 9.8.20119. Sociale relationer barn/voksenkontakten Anbefaling: vedligeholdelse af indsats Institutionernes arbejde med sociale relationer har grundlag i

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Dagtilbuddets navn: Dagtilbud Nordvest, børnehuset Mælkevejen Dato for afholdt tilsyn:13/4 2018 Dato for iagttagelsesbesøg: Samme dag ml. 8.15-9.15

Læs mere

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis inden

Læs mere

Vindsusets pædagogiske pejlemærker

Vindsusets pædagogiske pejlemærker Vindsusets pædagogiske pejlemærker Pejlemærker i Vindsuset. I 2013 indførtes der i købehavns kommune pædagogiske pejlemærker. Hvor læreplanerne mere er det teoretiske redskab, en tanke om hvorfor enkelte

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11 Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud 2019 Side 1 af 11 Indhold Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med daginstitutioner...3 Retsgrundlaget

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Mariehønen Daglig leder: Signe Dall Krossøy Dato og tidspunkt: 3. januar 2019 Konsulent: Susanne Søholt Hvilke

Læs mere

Institution: Valdes Børnehus Orgnr: Afsluttet: :13

Institution: Valdes Børnehus Orgnr: Afsluttet: :13 Page 1 of 6 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje

Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje Redigeret efterår 2016 Pædagogisk tilsyn i dagplejen I dette hæfte kan du læse om; Kommunens tilsynsforpligtelse, hvilken pædagogisk tilgang vi lægger

Læs mere

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport nov FI Tingbjerg

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport nov FI Tingbjerg 1 Selvregistrering År 2017 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? reglerne for befordring af børn? kravene i bekendtgørelsen om legetøjsstandard? reglerne om røgfri miljøer?

Læs mere

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG SOCIALMINISTERIET OG ÅRHUS KOMMUNE (SKABELON) Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

9 punkts plan til Afrapportering

9 punkts plan til Afrapportering 9 punkts plan til Afrapportering Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi er blevet inspireret af Fremtidens dagtilbud og arbejder med aktivitetstemaer og dannelses temaer. Alle afdelinger

Læs mere

PULS Tilsyn. Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019

PULS Tilsyn. Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019 PULS Tilsyn Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019 Tilsyn i Thisted Kommunes dagtilbud... 3 Form på tilsyn... 6 Forberedelse inden tilsyn... 7 Opgaver efter tilsyn:... 7 Opfølgning...

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Stjernen faglig dialog SOCIALE RELATIONER. (Tilpasning af indsats)

Stjernen faglig dialog SOCIALE RELATIONER. (Tilpasning af indsats) Stjernen faglig dialog SOCIALE RELATIONER (Tilpasning af indsats) Der er siden sidste års KIDS vurdering sket en positiv udvikling i de sociale relationer både i børnehaven og i vuggestuen. Stjernen har

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene.

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene. Bilag 1: Oversigt over kommende lovændringer i dagtilbudsloven 1) Den styrkede ramme for pædagogiske læreplaner og øvrige faglige ændringer Bedre sammenhænge i kommunernes indsats for de 0-6 årige Kommunerne

Læs mere

Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg

Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg Dagtilbuddets navn Markusskolens Børnehave Mødedeltagere Daginstitutionsleder Henning Høgild, afdelingsleder Betina Skovsgaard og dagtilbudskonsulent Jesper Odderskov

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Dagplejen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: DAGPLEJEN Antal dagplejere: 140 Dato for tilsynet: 22/1 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra dagplejen: 3 gagplejepædagoger,

Læs mere

Samtidigt lægger vi vægt på, at børnene dannes både i byen på Vesterbro og i naturen med friluftsliv i Utterslevmose.

Samtidigt lægger vi vægt på, at børnene dannes både i byen på Vesterbro og i naturen med friluftsliv i Utterslevmose. De 6 pejlemærker for Valdes Børnehus Valdes Børnehus er en integreret institution med 21 vuggestuepladser og 48 børnehavepladser. Vuggestuen har til huse i Valdemarsgade 27 med tilhørende legeplads. Børnehaven

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale grundlag

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Tilsyn Balders Hus. For dagtilbudsområdet. Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune

Tilsyn Balders Hus. For dagtilbudsområdet. Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune Tilsyn 2017 For dagtilbudsområdet Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune Balders Hus Tilsynsrapport Daginstitutionens navn: Balders Hus Institutionstype (kommunal / privat): Kommunal Tilsynet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn specialdagtilbuddet Wagnersvej

Pædagogisk tilsyn specialdagtilbuddet Wagnersvej Pædagogisk tilsyn specialdagtilbuddet Wagnersvej Institutionsnavn: Wagnersvej Konsulent: Dato for faglig dialog:3.5. 2019 Deltagere: (Pædagog), (Fysioterapeut (Pædagog), (forælder), (Forælder), (pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Lejre kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Lejre kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidsinstitutioner

Pejlemærker og mål for Fritidsinstitutioner Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidsinstitutioner I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

TILSYN Dagtilbudsområdet private institutioner. Tilsynsnotat for Stenum børnehave

TILSYN Dagtilbudsområdet private institutioner. Tilsynsnotat for Stenum børnehave TILSYN 2019 Dagtilbudsområdet private institutioner Tilsynsnotat for Stenum børnehave Institution: Stenum børnehave Antal børn 39 Børnesammensætningen i % (danske, tokulturelle, osv.) Antal uddannet personale

Læs mere

Faglige temaer i Klynge IBØ D Med baggrund i pædagogiske pejlemærker og læreplan

Faglige temaer i Klynge IBØ D Med baggrund i pædagogiske pejlemærker og læreplan Faglige temaer i Klynge IBØ D Med baggrund i pædagogiske pejlemærker og læreplan Indholdsfortegnelse Alsidig personlig udvikling... 1 Krop og bevægelse... 1 Naturen og naturfænomener... 2 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Pædagogisk tilsyn tilbagemelding til institutionen

Pædagogisk tilsyn tilbagemelding til institutionen Pædagogisk tilsyn tilbagemelding til institutionen Institution navn og adresse: Børneengens børnehave, Børnehusene Kokkedal Dato: 18.1.2016 Tidspunkt: 12.20-15 Uanmeldt: X Konsulent: Nina Halling Antal

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis ud fra

Læs mere

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner.

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynets indhold og formål Det pædagogiske tilsyn i

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere