Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Udvalg for dagtilbud og familier"

Transkript

1 Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Tirsdag den 18. august 2020 Tidspunkt: 18:30 Sted: Afbud: Rådhuset Bryllupssalen Bettina Ugelvig Møller (Socialdemokratiet) Furesø Kommune

2 Møde i Udvalg for dagtilbud og familier / Sagsoversigt: 1. Meddelelser/orientering UDF - august Beslutning: Budgetopfølgning II UDF Drøftelse: Budgetforslag UDF Beslutning: Sprogvurdering af toårige Beslutning: Vedtagelse af vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet efter høring i Handicaprådet...15 Bilagsoversigt...20 Underskriftsside...21 Furesø Kommune 1

3 1. Meddelelser/orientering UDF - august 2020 Sagsnr.: 19/15628 Beslutningstema Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området. Udvalget orienteres endvidere om eventuelle sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles på andre udvalg. Sagsfremstilling Formanden og forvaltningen orienterer om følgende: Forvaltningen orienterer om den aktuelle status vedrørende Corona: Der er i løbet af sommerferien ikke modtaget meldinger om nye tilfælde af Corona hos børn og medarbejdere på dagtilbudsområdet. Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nye retningslinjer gældende fra 1. august 2020 ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19. Det følger af de gældende retningslinjer, at dagtilbud skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, herunder pasningsgarantien og det løbende daglige arbejde med den pædagogiske læreplan. Det betyder, at vi i Furesø Kommune har fuld åbningstid i alle vores dagtilbud. Vi vil fortsat have ekstra opmærksomhed på forebyggelse af smittespredning med god håndhygiejne og hyppig rengøring, herunder daglig vask af legetøj, ligesom medarbejdere og børn fortsat skal blive hjemme, hvis man har symptomer på sygdom - også ved symptomer som forkølelse. Samrådsmøder på dagtilbudsområdet: Som led i inddæmning af spredning af Coronavirus er samrådsmøderne i 2020 udskudt, og de nye datoer for samrådsmøderne på dagtilbudsområdet er: Mandag den 21. september 2020 kl. 18:15 19:45, og Torsdag den 19. november 2020 kl. 16:30 18:00. Coronakrisen har sat mange nye og presserende opgaver på dagsordenen i dagtilbud og skoler. Arbejdet med dannelse kræver at medarbejderne mødes og har dialoger, og dannelsesrejsen er derfor blevet forsinket. Forvaltningen foreslår derfor en parallelforskudt procesplan for dannelsesrejsen, jf. vedlagte tidsplan, hvor forårets planlagte aktiviteter og nedslag er forskudte til efteråret. Forvaltningen har modtaget brev fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen, formand for KL s Børne- og Undervisningsudvalg. Brevet er vedlagt som bilag. Årshjul for udvalgets arbejde er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Furesø Kommune 2

4 Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at: - udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Taget til efterretning. Afbud: Bettina Ugelvig Møller Bilag: 1 Åben UDF årshjul - august /20 2 Åben Forslag til revideret procesplan dannelsesrejse 63310/20 3 Åben Brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen 93719/20 2. Beslutning: Budgetopfølgning II UDF Sagsnr.: 20/7483 Beslutningstema Udvalg for dagtilbud og familier (UDF) skal anbefale over for Økonomiudvalget og byrådet, at budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020 på udvalgets område godkendes. Sagsfremstilling Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II for 2020 for Udvalg for dagtilbud og familier (UDF). Budgetopfølgningen er udarbejdet ultimo juni 2020 og afspejler den viden, der på nuværende tidspunkt er kendt i forvaltningen. COVID-19 Furesø Kommune 3

5 Konsekvenserne af den nuværende COVID-19 situation er endnu ikke fuldt afklaret. Situationen påvirker fortsat de kommunale driftsudgifter på flere områder, og de samlede økonomiske effekter kan derfor fortsat ikke gøres op. De afledte mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 situationen og kommunens iværksatte aktiviteter følges fortsat tæt. I økonomiaftalen for 2021 er der aftalt kompensation for kommunerne under ét af kommunernes corona-relaterede udgifter frem til 10. maj. På Økonomiudvalgets møde i august forelægges en sag med opgørelse af de kommunale udgifter frem til 10. maj og forvaltningens forslag til, hvordan den statslige kompensation skal udmøntes til dækning af de kommunale udgifter. Den statslige kompensation indarbejdes herefter på de relevante områder i budgetopfølgning III i november. Frem til 10. maj var der estimerede merudgifter for ca. 0,8 mio. kr. på området (0,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet, 0,1 mio.kr. på tand- og sundhedspleje og 0,1 mio.kr. til børn og unge med særlige behov), som blev indberettet til KL til deres brug for økonomiforhandlingerne. Der pågår fortsat endelig opgørelse af dette beløb. Kompensation for yderligere corona-relaterede udgifter i resten af 2020 forhandles mellem regeringen og KL i efteråret. Når niveauet for yderligere kompensation bliver kendt, vil det tilsvarende blive indarbejdet på budgetopfølgning III, hvis det tidsmæssigt kan lade sig gøre. Nedjustering som følge af PL-regulering KL udsendte den 9. juni 2020 nye pris- og lønskøn for budgetperioden Prisskønnet er nedjusteret i forhold til det prisskøn, KL udsendte den 3. marts 2020 og, som blev indarbejdet ved budgetopfølgning I pr. 31. marts I forhold til skønnet fra marts er pris-og lønskønnet for for serviceudgifterne sænket med 0,2 pct.point fra 2,5 pct. til 2,3 pct. Det er især et lavere skøn for art 2.3 Brændsel som følge af coronakrisen, der fører til en reduktion i det samlede prisskøn. Samlet set betyder dette for Furesø Kommune, at kommunens bloktilskud nedjusteres ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning med 7,9 mio. kr. Dette modsvares delvist af en nedjustering af udvalgenes driftsrammer med 5,1 mio. kr. Den resterende del (2,8 mio. kr.) finansieres af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nedjusteringen som følge af den lavere prisudvikling udgør kr. Drift Udvalg for dagtilbud og familier har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 415,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 91,8 mio. kr., svarende til 323,2 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Pr. 30. juni 2020 er det samlede forbrug 161,2 mio. kr., hvilket svarer til 49,9 pct. af budgettet. Der vurderes at være et merforbrug på ca. 5,0 mio. kr. på aktivitetsområdet børn og unge med særlige behov, balance på aktivitetsområdet tand- og sundhedsplejen og et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Så samlet set er udvalgets budget udfordret med 1,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 323 mio. kr. Hertil kommer udfordringer på 1,7 mio. kr. vedrørende coronaudgifter. Mer- og mindreforbrug er ikke indregnet i tabel 1. Den samlede bevilling for UDF, som foreslået i denne budgetopfølgning, ser således ud: Furesø Kommune 4

6 Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020* U/ I kr. I Opr. budget 2020 Korr. budget 2020 Forbrug pr Intern omplacering indenfor udvalget Omplaceri ng mellem fagudvalg / Tillægsbevilling** Nyt korr. budget 2020 Dagtilbud U I Tand- og U Sundhedspleje I Børn og unge med U særlige behov I TOTAL U I TOTAL NETTO *: Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter; Plus = merudgift eller mindreindtægter. **: Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen. Kilde: Opus-økonomirapporter pr Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets tre aktivitetsområder. Dagtilbud På aktivitetsområdet Dagtilbud er det korrigerede udgiftsbudget på 265,7 mio. kr. og indtægtsbudget på 78,0 mio. kr., svarende til 187,7 mio. kr. (netto). Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., når de foreslåede omplaceringer mellem fagudvalg er sket. Mindreforbruget kan være med til at dække merforbruget på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov. Mindreforbruget skyldes, at der er færre børn der har behov for pasning. Ved budgetopfølgning I var forventningen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., men nu forventes pasningsbehovet at være yderligere reduceret, så der vil være mindreudgifter på 3,4 mio. kr. Beløbet er netto, dvs. inkl. færre indtægter fra forældrebetaling og lavere udgifter til fripladser og søskenderabat. Mindreforbruget er ikke indregnet i tabel 1. De coronarelaterede udgifter er samlet på en konto i forvaltningen. Forbruget pr. 30. juni udgør 1,4 mio. kr., heraf værnemidler 0,8 mio. kr., mio. kr., og må som minimum forventes at komme til at ligge på 1,5 mio. kr. for hele året. Midlerne til kompensation for coronaudgifter er endnu ikke fordelt ud til centrene, så med det nuværende budget vil der være merudgifter til corona på 1,5 mio. kr., som ikke er indregnet i tabel 1. Samlet set forventes et mindreforbrug på aktivitetsområdet på 3,4 mio. kr., under forudsætning af, at der kommer kompensation for de corona-relaterede merudgifter på 1,5 mio. kr. Hovedparten af udgifterne ligger efter 10. maj, og for denne periode forhandles der Furesø Kommune 5

7 først kompensation til kommunerne til efteråret. Forvaltningen vil arbejde hen i mod, at finansiering af eventuel manglende kompensation vil ske indenfor aktivitetsområdets ramme. Tand- og Sundhedsplejen På aktivitetsområde Tand og Sundhedsplejen viser budgetopfølgningen et forventet regnskab for 2020 på 26,3 mio. kr., hvilket svarer til korrigeret budget og dermed forventes der samlet set balance på dette aktivitetsområde. Det dækker over et merforbrug på 0,2 mio.kr. i tandplejen og et tilsvarende mindreforbrug i sundhedsplejen, som primært skyldes en tidsforskydning i et større eksternt finansieret projekt Tryg Start for alle , som er forankret i Sundhedsplejen. De 0,2 mio. kr. forventes overført til projektbudgettet i 2021 ved regnskabsafslutning for Med finansloven for 2020 er der afsat midler til udmøntning af ny lov om Social tandpleje. Loven beskriver et nyt vederlagsfrit kommunalt tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud (primært hjemløse). Det medfører ekstra udgifter til behandling af denne nye målgruppe hos Furesø kommunes tandpleje. Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres kr. i 2020 fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter til aktivitetsområde Tand- og sundhedsplejen (UDF), jf. bilag 2 om omplaceringer. Omplaceringen af budgettet til denne lov for perioden behandles særskilt i dagsordenspunktet om Budget 2021, hvor den indgår som en teknisk korrektion (DUT). Børn og unge med særlige behov Efter en årrække fra 2012 til 2017 med faldende udgifter til køb af foranstaltninger til børn og unge med særlige behov, steg udgifterne i 2018 og det højere forbrug fortsatte med ind i Udfordringen er fulgt med ind i 2020, hvor der på nuværende tidspunkt samlet set for dette aktivitetsområde forventes en udfordring på 5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget er ikke indregnet i tabel 1. Udfordringen knytter sig til det specialiserede børneområde (myndighedsområdet), som forventes at have et merforbrug, mens områdets øvrige afdelinger forventes samlet at være i balance eller have et mindreforbrug (PPR 0-6 år, Furesø Familiehus, Center for Børn og Voksnes stabs- og støttefunktion). Det er især udgifter til foranstaltninger og ydelser til børn og unge med handicaps der er steget i 2018, og som har udfordret budgettet i 2018 og videre ind i 2019 og 2020 (såsom udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre samt køb af pladser i særlige dagtilbud til helt små børn med fysiske handicaps). Derudover har der de seneste par måneder været fire dyre døgninstitutionsanbringelser og en sikret døgninstitutionsanbringelse som særligt udfordrer budgettet i 2020 og fremover. Der er hele året arbejdet med at reducere udfordringen og der arbejdes fortsat hermed resten af året. Forvaltningen anbefaler, at det sker ved følgende omplaceringer af budgetter og indsatser: Forvaltningen anbefaler, at det samlede mindreforbrug på 0,6 mio.kr. i områdets øvrige afdelinger omplaceres til det specialiserede børneområde (myndighedsområde), jf. bilag 2 med omplaceringer. Furesø Kommune 6

8 Forvaltningen anbefaler, at mindreforbrug på 0,75 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til dette aktivitetsområde (Udvalget for Dagtilbud og Familier), jf. bilag 2 med omplaceringer. Der er i 2020 et mindreforbrug på 0,75 mio. kr. på lønbudgettet til myndighedsområdet for børn og voksne på hovedkonto 6 under Økonomiudvalget. Det skyldes et helt særligt år med en vakant afdelingslederstilling i Foranstaltning og vakante sagsbehandlerstillinger i børnemyndighedsområdet. Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres kr. i 2020 fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter til aktivitetsområde Børn og Unge med særlige behov (UDF), jf. bilag 2 om omplaceringer. Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i satsvejledningen for 42, som er udbetaling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer børn og unge med handicaps i eget hjem. Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for lav ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven. Kommunerne har pligt til at behandle de sager på ny. Furesø Kommune har i maj, juni og juli 2020 genbehandlet alle sagerne tre år tilbage i tid og beregnet og udbetalt den regulering af ydelsen, som borgerne har ret til. Det bemærkes, at den faktiske nettoudgift for Furesø Kommune har været cirka kr., men vi har kun fået kompensation fra staten på kr. For at reducere udgifterne yderligere i indeværende år, så arbejder forvaltningen med en række kortsigtede håndtag, som vurderes tilsammen at kunne reducere udgifterne med 0,7 mio. kr. Det drejer sig blandt andet om følgende håndtag: Lavere priser på eksterne skoledagbehandlingstilbud fra 1. august 2020 som følge af fælleskommunalt udbud på området Tæt samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole og etablering af visitationsudvalg for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn og unge med handicaps. Forvaltningen vil fortsat arbejde på at reducere det forventede merforbrug yderligere. Udviklingen på det specialiserede børne- og ungeområdet vil endvidere have effekt i Forvaltningen anbefaler derfor en opjustering af budgettet med budget 2021, jf. forslag til tekniske korrektioner i anden sag på dagsordenen. Forvaltningen anbefaler, at der i 2020 omplaceres kr. budget fra Familiehuset (Udvalg for Dagtilbud og Familier) til Lyngholmskolens Gruppeordning under aktivitetsområdet "Skoler og FFO" (Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse). Det skyldes en organisatorisk beslutning om at flytte familiearbejdet omkring barnet fra Furesø Familiehus til Lyngholmskolens Grupperordning, således at familiearbejdet kan blive en mere integreret del af undervisningen i Grupperordningen. Organisationsændringen sker fra 1. august Se også bilag 2. Forvaltningen anbefaler derudover en række mindre omplaceringer inden for aktivitetsområdet, så budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i I bilag 2 er omplaceringerne nærmere beskrevet. Anlæg Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg, idet opførelse af daginstitutioner hører under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling. Anlægsoversigten fremgår af bilag 3. Furesø Kommune 7

9 Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2020 Af sagens bilag 4 fremgår status på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget Implementeringsarket er godkendt i byrådet i december Der er initiativer, som er igangsat i forbindelse med budgetvedtagelsen, som er implementeret. Disse fremgår af arkets nederste del. Initiativer, der ved denne opfølgning vurderes som færdigt implementerede, er markeret særskilt, og vil ved næste opfølgning fremgå af arkets nederste del. Kort status for fremdriften fremgår af implementeringsarket, mens status også forelægges i særskilte sager på udvalget, jf. udvalgets årshjul. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen har igangsat de forskellige tiltag, men det er vurderingen, at den samlede budgetramme vil være udfordret året ud på samlet ca. 1,6 mio. kr. i 2020, under forudsætning af at coronaudgifterne på 1,7 mio. kr. kompenseres eller dækkes indenfor udvalgets ramme. Der vil fortsat arbejdes med at reducere det forventede merforbrug frem mod budgetopfølgning III. Det anbefales, at der omplaceres kr. fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter (ØU) til aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov (UDF). Det anbefales, at der omplaceres kr. fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter (ØU) til aktivitetsområde Tand- og sundhedsplejen (UDF). Det anbefales, at der omplaceres kr. fra Økonomiudvalgets hovedkonto 6 (ØU) til aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov (UDF). Det anbefales, at der omplaceres kr. fra Udvalget for Dagtilbud og familier til Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse i 2020, og kr. fra 2021 og fremover. Det anbefales, at der omplaceres kr. fra Udvalget for Dagtilbud og familier til kommunens kassebeholdning som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning. Den samlede budgetopfølgning viser et merforbrug på særligt ældreområdet og det specialiserede område. Dertil kommer, at de corona-relaterede udgifter udgør en væsentlig ekstraudgift, hvor vi endnu ikke ved, hvor stor en andel heraf, som kommunen samlet får refunderet af staten i Vi må samtidig forvente, at coronakrisen vil vare længe endnu med yderligere udgifter for kommunen til følge resten af året. Merforbruget betyder, at regnskab 2020 pt. forventes at ligge over den udmeldte serviceramme for Samlet set er der derfor behov for at reducere udgifterne resten af året for reducere det samlede merforbrug i Forvaltningen vil derfor bede hele organisationen om at udvise generel udgiftstilbageholdenhed resten af 2020 også ift. genbesættelse af stillinger. Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen Furesø Kommune 8

10 Lovgrundlag Furesø Kommunes Principper for økonomistyring. Det videre forløb Udvalg for dagtilbud og familiers indstilling indgår i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 26. august Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet den 2. september Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for dagtilbud og familier over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at budgetopfølgning II, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder samt mellem fagudvalg pr. 30. juni 2020, godkendes Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Anbefalet. Afbud: Bettina Ugelvig Møller Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Økonomirapport BOII 2020 UDF 79511/20 2 Åben Bilag 2 Omplaceringer BOII 2020 på UDF 60237/20 3 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. juni /20 4 Åben Bilag 4: Implementeringsark til Budget /20 3. Drøftelse: Budgetforslag UDF Sagsnr.: 20/9498 Beslutningstema Ifølge den politiske tidsplan for budget skal fagudvalgene i denne sag drøfte udvalgets forslag til budget herunder forslag til tekniske korrektioner, effektiviseringer og besparelser, anlægsforslag samt forslag til takster på udvalgets område. Sagsfremstilling Målet med budget er at lægge rammerne for en fortsat positiv udvikling af kommunen og sikre en sund økonomisk udvikling i kommunen. Byrådet har besluttet, at der skal indgås en toårig budgetaftale. Budget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget i oktober Herefter er der foretaget ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2021 og forvaltningens bud på korrektioner til budgettet. Furesø Kommune 9

11 Budgetmæssige udfordringer Furesø kommune har gennem mange år haft fokus på effektiviseringer, besparelser og en stram budgetstyring. I lighed med andre kommuner oplever Furesø udfordringer på følgende områder: Et stigende børnetal betyder meromkostninger til drift af daginstitutioner og skoler Et stigende antal ældre betyder flere udgifter til ældreplejen Stigende udgifter på det specialiserede socialområde Hertil kommer, at Furesø har meget store udgifter til rente og afdrag på den meget store gæld fra før kommunesammenlægning samt at kommunen de seneste 10 år har oplevet en fordobling i bidraget til andre kommuner via udligningssystemet. For at sikre fortsat balance i økonomien er Furesø Kommune nødsaget til vedholdende at holde skarpt fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt, gennemføre nye effektiviseringer og besparelser og vurdere muligheden for øgede indtægter. I det vedtagne budget er der derfor vedtaget årlige besparelser på 20 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. af de samlede driftsudgifter på 2,5 mia. kr. Besparelserne forudsættes udmøntet de efterfølgende årlige budgetforhandlinger. Forvaltningen har, for at realisere de forudsatte årlige besparelser, på baggrund af drøftelser på byrådets budgetseminar i juni udarbejdet 46 forslag til effektiviseringer og besparelser, som fremlægges til politiske drøftelser. Det foreslås, at der gennemføres besparelser for 22,9 mio. kr. i 2021 stigende til 40,7 mio. kr. i Forslagene fremgår af bilag 1. På anlægssiden har forvaltningen med afsæt i det vedtagne budget udarbejdet et revideret forslag til anlægsprogram for Budget , hvor alle projekter fra sidste år er fastholdt, jf. bilag 3. Dog er den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område justeret som følge af, at Byrådet tidligere på året har besluttet at fremrykke projektet omkring taget på Farum svømmehal samt en lang række øvrige anlægsinvesteringer for i alt 23,4 mio. kr. fra 2021 til 2020 som følge af COVID-19. Derudover er der alene foretaget ændringer som følge af justeret periodisering af enkelte anlægsprojekter og som følge af, at der er indarbejdet 4 konkrete anlægsforslag, som forvaltningen vurderer er nødvendige nye anlægsinvesteringer i 2021 for at kunne opretholde nuværende drift og serviceniveau. Forvaltningen har derudover udarbejdet en oversigt over mulige yderligere forslag til anlægsprojekter i perioden , jf. fane 3 i bilag 3. Forslagene har været drøftet på byrådets budgetseminar den 26. juni. Forslagene skal frem mod budgetvedtagelsen indgå i en politisk prioritering på baggrund af kommunens samlede økonomi og på den baggrund i givet fald indarbejdes i Totalbudgettet for Budget Hoved-MED er inddraget tidligt i årets budgetproces og har afgivet særskilt høringssvar, som er vedlagt i bilag 7. I det følgende gennemgås udvalgets budget. Forslag til udvalgets driftsramme Furesø Kommune 10

12 Udvalgets budget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2020 fra oktober 2019 korrigeret for KL s seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. juni Udvalget for dagtilbud og familiers budgetramme udgør 332,4 mio. kr. (se bilag 6), svarende til knap 13 pct. af kommunens samlede driftsbudget på 2,6 mia. kr. Samlet set skal udvalget tage stilling til tekniske korrektioner på i alt -1,4 mio. kr. i Tekniske korrektioner skyldes ændrede budgetforudsætninger kan opstå som følge af bl.a. udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold m.v., konsekvenser af politiske beslutninger truffet af byrådet efter Budget 2020 blev vedtaget og konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT). Udvalget skal derudover behandle forslag til effektiviseringer og besparelser på udvalgets område de kommende år. Forslagene blev drøftet på byrådets budgetseminar den 26. juni og kataloget er efterfølgende revideret på baggrund af byrådets tilkendegivelser på seminaret, forvaltningens efterfølgende kvalificeringer samt indledende politiske drøftelser. Forslagene til effektiviseringer og besparelser udgør på udvalgets område en reduktion på 0,7 mio. kr. i 2021, 2,2 mio. kr. i 2022, 2,7 mio. kr. i 2023 og 2,9 mio. kr. i Dertil kommer effekten af tværgående forslag, som udmøntes på tværs af organisationen, og betyder reduktioner på udvalgets område for samlet 0,4 mio. kr. i 2021, 0,8 mio. kr. i 2022, 0,8 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i Oversigt over tekniske korrektioner og effektiviserings- og besparelsesforslag på udvalgets område fremgår af tabel 1. Tabel 1. Udvalg for dagtilbud og familier budgetkorrektioner og budgetforslag UDF Budget- Tekniske Effektiviseringer Ompl. Tværgående Nyt budgetforslag Hele kr. / ramme 2021-priser korrektione r / besparelser mellem udvalg forslag a b c d e e= a+b+c+d+e Budget Budget Budget Budget Effektiviserings- og besparelsesforslag er nærmere beskrevet i bilag 1. Forslagene til udvalgets tekniske korrektioner er nærmere beskrevet i bilag 2. I bilag 2a er ændringerne som følge af demografi beskrevet yderligere. Bilag 6 indeholder budgetrammer for det oprindelige budget I budgetrammerne er der ikke indarbejdet forslag til tekniske korrektioner, effektiviseringer eller omplaceringer mellem udvalg. Furesø Kommune 11

13 Forslag til udvalgets anlægsbudget Anlægsforslagene på udvalgets område udgør 0 kr. i Anlægsoversigt samt beskrivelse af alle anlægsforslag fremgår af bilag 3 og 4. Det skal bemærkes, at anlægsoversigten også indeholder forslag til nye anlægsinvesteringer, som på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet for Hvis det politisk besluttes at indarbejde nogle af de nye anlægsinvesteringer i anlægsbudgettet, vil den afledte drift af disse blive indarbejdet i det tekniske budget i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Foreløbige takster for udvalgets område De foreløbige takster for Udvalget for dagtilbud og familier forelægges til orientering. Taksterne er baseret på en fremskrivning af 2020-taksterne til 2021-pris- og lønniveau. De endelige takster fremlægges til politisk behandling sammen med budgetvedtagelsen den 7. oktober Taksterne er vedlagt i sagens bilag 5. Økonomiske konsekvenser Udvalg for dagtilbud og familiers driftsbudget for 2021 vil med dette budgetforslag udgøre 328,0 mio. kr., inkl. foreslåede effektiviseringer og besparelser på -0,7 mio. kr., tekniske budgetkorrektioner på -1,4 mio. kr. (inkl. DUT), omplaceringer mellem udvalg på -1,9 mio. kr. og tværgående forslag på -0,4 mio. kr. Der er indarbejdet følgende justeringer: udvalgets driftsbudget foreslås ned/opjusteret med -1,4 mio. kr. i 2021, med -3,6 mio. kr. i 2022, -2,7 mio. kr. i 2023 samt -1,5 mio. kr. i 2024 som følge af tekniske korrektioner, udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med 0,7 mio. kr. i 2021, med 2,2 mio. kr. i 2022, 2,7 mio. kr. i 2023 samt 2,9 mio. kr. i 2024 som følge af effektiviserings- og besparelsesforslag, der omplaceres driftsbudget mellem udvalg for -1,9 mio. kr. i 2021, med -1,6 mio. kr. i 2022, -1,6 mio. kr. i 2023 samt -1,6 mio. kr. i 2024 udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021, med 0,8 mio.kr. i 2022, med 0,8 mio. kr. i 2023 og med 0,8 mio. kr. i 2024 som følge af tværgående effektiviseringsforslag, anlægsforslagene på udvalgets område udgør 0 kr. i 2021 Borgerinddragelse Budgettet sendes i offentlig høring i perioden september 2020 efter byrådets 1. behandling af budgettet den 2. september. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 17. september. Lovgrundlag Styrelseslovens og Furesø Kommunes Principper for økonomistyring Furesø Kommune 12

14 Det videre forløb Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis d. 26. august og d. 2. september. Der afholdes budgetseminar for Byrådet d august Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for dagtilbud og familier drøfter forslag til udvalgets budget med henblik på, at udvalgets tilkendegivelser kan indgå i de videre drøftelser i Økonomiudvalget, byrådet og på byrådets budgetseminar den august. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Udvalget har drøftet fremlagte forslag ifm. budget Et flertal i udvalget sender sagen til behandling ifm. budget med bemærkning om, at der ikke har taget endelig politisk stilling til de konkrete forslag. Øjvind Vilsholm (Ø) var ikke enig. Enhedslisten ønsker ikke, at der arbejdes videre med personalereduktioner på dagtilbudsområdet, og Enhedslisten ønsker heller ikke, at der indføres flere lukkedage i kommunens dagtilbud. Afbud: Bettina Ugelvig Møller Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Besparelses- og effektiviseringsforslag Budget /20 2 Åben Bilag 2 - Tekniske korrektioner Budget (alle udvalg) 95093/20 3 Åben Bilag 2a - Notater vedr. tekniske korrektioner Budget /20 4 Åben Bilag 3 - Anlægsprogram pr. 12. august /20 5 Åben Bilag 4 - Samlet katalog over alle anlægsforslag pr. 12. august 94797/20 6 Åben Bilag 5 - Takster /20 7 Åben Bilag 6 - Budgetramme (UDF) 81479/20 8 Åben Bilag 7 - Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED 93030/20 4. Beslutning: Sprogvurdering af toårige Sagsnr.: 20/3288 Beslutningstema I denne sag skal udvalget drøfte og eventuelt godkende et forslag om, at sprogvurderingen fremrykkes til toårs alderen og at alle toårige sprogvurderes. Furesø Kommune 13

15 Sagsfremstilling Forskning viser, at barnets sprog som toårig har betydning for barnets læsefærdigheder i 6. klasse. Samtidig peger tilsynet for 2019/2020 på, at hvis vi vil styrke børnenes sprog og kommunikation, skal vi sætte ind i vuggestuen. Det vil komme alle børn til gavn. Sprogvurdering af toårige For at understøtte en styrkelse af de pædagogiske kompetencer omkring børns sprog og kommunikation i vuggestuen, og for at styrke forældrevejledningen omkring børns sprogudvikling tidligt, indstiller forvaltningen, at den obligatoriske sprogvurdering flyttes fra barnet er 3 år til barnet er 2 år. Det er forvaltningens vurdering, at børn med særlige behov vil få stor gavn af en tidligere sammenhængende indsats ift. både sproglig udvikling og andre udviklingsområder. En sprogvurdering for de toårige vil betyde, at også hjemmepassede børn vurderes som 2- årige, hvilket vil være helt afgørende for at sætte ind med støtte til den lille gruppe sprogsvage børn, der passes hjemme. Sprogvurdering af alle børn Samtidig indstiller forvaltningen, at alle toårige børns sprog og kommunikation vurderes. I dag skal mindst 50 % sprogvurderes inkl. alle tosprogede. Vores erfaringer er, at dette betyder at nogle børn med sproglige udfordringer går under radaren, fordi de er gode til at kompensere for en ikke alderssvarende sprogudvikling på anden vis. Helhedsorienteret sprogvurdering Forvaltningen planlægger at benytte den forskningsbaserede faglige metode Sprogtrappen til arbejdet med børns sproglige udvikling. Sprogtrappen kobler børns sprogudvikling til deres legeudvikling, deres relationer og socialt samspil og deres kognitive evner. Arbejdet med at sprogvurdere børn vil med denne metode ske i et samspil med børnene og i deres daglige kontekst. Den nye metode betyder, at pædagogerne vil bruge mindre tid på registrering af alle børns sprogvurderinger end de samlet gør i dag for halvdelen af børnenes sprogvurderinger. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen vil understøtte den nye metode med kompetenceudvikling af pædagogernes arbejde med sprog og kommunikation i vuggestuen og i børnehaven, som afholdes indenfor eget budget. Sprogvurdering af alle toårige børn I 2020 er der afsat et budget på knapt kr. til vikardækning ifm. sprogvurderingerne og der beregnes 2½ time pr. sprogvurdering. Det er forvaltningens vurdering, at sprogvurderingen af alle toårige kan afholdes indenfor dette budget, som forvaltningen foreslår fordelt til dagtilbuddene ift. antallet af indskrevne toårige. De økonomiske konsekvenser af forslaget kan derfor rummes inden for det eksisterende budget. Furesø Kommune 14

16 Borgerinddragelse Forældre orienteres altid om sprogvurderingen af deres barn og om resultatet af sprogvurderingen. Forældre inddrages i en dialog, hvis der planlægges særlige indsatser med afsæt i sprogvurderingen, hvor de vejledes i, hvordan de kan være med til at understøtte deres barns sproglige udvikling. Den nye metode Sprogtrappen giver konkrete anbefalinger målrettet barnets udviklingstrin og vil dermed styrke en relevant og brugbar kommunikation med forældrene om deres barns sprog og kommunikation. Børn, som ikke går i dagtilbud, skal alle sprogvurderes, og sprogvurderingen vil ske i dialog med forældrene. Lovgrundlag Dagtilbudsloven 11. Det følger af Dagtilbudslovens 11, at kommunerne skal sprogvurdere børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Endvidere skal alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes. Byrådet kan beslutte at fremrykke sprogvurderingen til toårs alderen. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for dagtilbud og familier beslutter, at: - Sprogvurderingen fremrykkes til toårs alderen - Alle toårige børn sprogvurderes Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Udvalget godkendte indstillingen om at sprogvurderingen fremrykkes til toårs alderen og at alle toårige børn sprogvurderes med den bemærkning, at børn, der flytter til kommunen efter de er fyldt 2 år og inden de er fyldt 5 år, skal sprogvurderes når de tilflytter. Herudover ønsker udvalget en evaluering af effekten af sprogvurdering af toårige. Afbud: Bettina Ugelvig Møller 5. Beslutning: Vedtagelse af vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet efter høring i Handicaprådet Sagsnr.: 20/5033 Furesø Kommune 15

17 Beslutningstema Udvalg for dagtilbud og familie skal genbehandle det vejledende serviceniveau på børnehandicapområdet efter høring i handicaprådet og anbefale de vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet overfor Økonomiudvalg og Byråd. Sagsfremstilling Udvalget for Dagtilbud og Skole godkendte 2. juni 2020 at Udkast til vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet blev sendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådet (HR) giver i deres høringssvar en generel opbakning til det vejledende serviceniveau. HR tilslutter sig formålet med at skabe en gensidig forventningsafstemning mellem borger og kommune, samt at skabe en ensartet sagsbehandling. HR er positive over, at det i dokumentet understeges, at serviceniveauerne er vejledende, og at der altid skal foretages en konkret, individuel vurdering i sagerne. Tabt arbejdsfortjeneste HR skriver, at det [kan] let opfattes som, at der max. kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste i tre måneder. Forvaltningen har på denne baggrund omformuleret teksten, så det tydeligt fremgår, at det er af hensyn til barnet, at der hurtigst muligt og helst inden for 3 måneder skal findes en løsning på, hvordan barnet kan genoptag sin dag i dagtilbud eller skole. I forhold til tabt arbejdsfortjeneste, vil der altid blive foretaget en konkret individuel vurdering, som ikke er begrænset af de 3 måneder. HR tilføjer, Vi forstår, at intentionen [..] er at forpligte tilbuddet på sit ansvar for barnet, men vi bliver nødt til at påpege det problematiske i, at et tilbud, der ikke kan rumme et barn, skal rumme barnet! Forvaltningen bemærker, at det er skolelederen på den enkelte skole, der har ansvaret for, at vurdere hvordan skolen kan imødekomme barnets undervisningsmæssige behov i den almindelige undervisning for eksempel i tiden til den understøttende undervisning, gennem undervisnings-differentiering eller holddannelse eller frem til barnet kan tilbydes et andet skoletilbud. Forvaltningen arbejder tæt sammen om at finde løsninger, der hurtigst muligt kan sikre barnets trivsel og udvikling og forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil i den enkelte sag blive foretaget en konkret individuel vurdering i forhold til behovet for at yde tabt arbejdsfortjeneste. HR skriver videre Vi forstår, at Furesø ligger højt, hvad angår antallet af forældre på tabt arbejdsfortjeneste. Vi vil gerne opfordre til, at UDF og forvaltningen iværksætter en analyse af, hvad årsagen er til det? Forvaltningen bemærker at årsagerne til at børn lider af skolevægring eller belastningsreaktioner er mange, og det kan være svært at pege på den reelle årsag. Det er derfor ikke muligt for forvaltningen at analysere sig frem til, om der er særlige forhold, der gør sig gældende i Furesø Kommune. Furesø Kommune har stort fokus på, at alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger. Undervisningen skal derfor altid forsøges tilrettelagt efter barnets behov, så forældrenes behov for at modtage tabt arbejdsfortjeneste minimeres. Furesø Kommune 16

18 Afløsning/aflastning HR påpeger, at der I de nye servicestandarder lægges [ ] op til næsten en halvering af almen praksis på aflastningstilbud fra 80 til 45 døgn om året. [ ] Vi forstår, at ønsket er besparelser på området, men må advare om, at en sådan reducering i aflastningsdøgn kan have store omkostninger for søskende [ ] og for barnet med funktionsnedsættelser [ ]. Forvaltningen bemærker, at der er tale om et vejledende serviceniveau. Der vil derfor altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering i forhold til barnets og familiens behov og muligheder. Forvaltningen oplever, at flere aflastningstilbud har en samlet pakke af antal aflastningsdøgn, som er uafhængig af borgerens vurderede behov. Der er sager, hvor der bevilges et større antal aflastningsdøgn end forældrene bruger, fordi bevillingen skal matche den pakke, som tilbuddet tilbyder. Med et nyt serviceniveau kan forvaltningen gå i dialog med de aflastningstilbud, hvor aflastningspakken er større end barnets reelle behov. Forvaltningen har i sagsbehandlingen stort fokus på søskendes trivsel, hvilket også indgår i udmålingen af antallet af aflastningstimer. Efter HR s ønske er formuleringen Afløsning skal som udgangspunkt være afprøvet før aflastning ændret til Det tilstræbes, at afløsning i hjemmet afprøves før aflastning. Inddragelse af netværk HR finder det [..] desuden stærkt bekymrende, at kommunen i stigende grad inddrager familiens nærmeste netværk i mere eller mindre frivillige afløsnings- og aflastningsordninger. Forvaltningen er i gang med at implementere inddragende netværksmøder og herunder også inddragelse af netværk i løsninger omkring barnet og familien. Børnehandicap er meget opmærksom på, at det private netværk ofte allerede er inddraget i børnehandicapsager, og at inddragelse af netværket skal ske i de tilfælde, hvor det vurderes, at det kan være en del af løsningen. I forbindelse med implementering af inddragende netværksmøder vil der blive indsamlet erfaringer fra andre kommuners inddragelse af netværket i børnehandicapsager. Generelt I forhold til det tidligere udsendte udkast er der bl.a. på baggrund af høringssvar fra HR i øvrigt foretaget enkelte redaktionelle ændringer, nye henvisninger m.v. Der er ikke sket ændringer i forhold til serviceniveauet. HR beder om en løbende opfølgning på udviklingen og virkningen af stramningerne i de nye serviceniveauer. Processen fremadrettet Det kan forventes, at der sker løbende ændringer/justeringer af lovgrundlaget, ligesom der kan komme nye principafgørelser, domme mv., der angiver en retning for serviceniveauet. Det kan endvidere forventes, at Center for Børn og Voksne løbende får input til ændringer, tilføjelser, mindre justeringer m.v., efterhånden som servicestandarderne får liv. Forvaltningen vil på den baggrund anbefale, at ufravigelige ændringer (ændret lovgivning, ankeafgørelser m.v.) og mindre justeringer i overensstemmelse med det godkendte serviceniveau løbende indarbejdes af forvaltningen uden særskilt politisk forelæggelse Furesø Kommune 17

19 at mere grundlæggende ændringer, der forudsætter fastlæggelse af et serviceniveau, forelægges udvalget til godkendelse, og at forvaltningen senest et år efter den endelige godkendelse af serviceniveauet forelægger en sag om erfaringerne, tilbagemeldingerne samt de foretagne tilrettelser til det vejledende serviceniveau for udvalg for dagtilbud og familier. Økonomiske konsekvenser Ifølge det vedtagne budget for 2020 skal serviceniveauet justeres på området for tabt arbejdsfortjeneste svarende til en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2021 stigende til 1,8 mio. kr. i Der er i forbindelse med arbejdet foretaget visse justeringer af niveau og opstramninger som følge af retspraksis. Borgerinddragelse De vejledende serviceniveauer vil blive lagt på kommunens hjemmeside. Lovgrundlag Kommunalbestyrelsen kan efter servicelovens 138 fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for udmøntning af hjælp efter loven. Det videre forløb Efter behandling sendes sagen til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse. Indstilling Forvaltningens indstiller, 1. at Udvalg for dagtilbud og familier anbefaler de vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet overfor Økonomiudvalg og Byråd 2. at forvaltningen senest september 2021 forelægger en sag om erfaringerne, tilbagemeldingerne samt de foretagne tilrettelser til de vejledende serviceniveauer for Udvalg for dagtilbud og familier. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Udvalg for dagtilbud og familier anbefaler de vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet overfor Økonomiudvalg og Byråd. Udvalget godkender at forvaltningen senest september 2021 forelægger en sag om erfaringerne, tilbagemeldingerne samt de foretagne tilrettelser til de vejledende serviceniveauer for Udvalg for dagtilbud og familier. Afbud: Bettina Ugelvig Møller Bilag: 1 Åben Endelig udgave med rettelser 82672/20 2 Åben Høringssvar fra HR - serviceniveauer børnehandicap 82673/20 Furesø Kommune 18

20 3 Åben Høringssvar fra Karin Beyer - serviceniveauer børnehandicapområdet 82675/20 Furesø Kommune 19

21 Bilagsoversigt 1. Meddelelser/orientering UDF - august UDF årshjul - august 2020 (60245/20) 2. Forslag til revideret procesplan dannelsesrejse (63310/20) 3. Brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen (93719/20) 2. Beslutning: Budgetopfølgning II UDF 1. Bilag 1 - Økonomirapport BOII 2020 UDF (79511/20) 2. Bilag 2 Omplaceringer BOII 2020 på UDF (60237/20) 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. juni 2020 (90881/20) 4. Bilag 4: Implementeringsark til Budget (75771/20) 3. Drøftelse: Budgetforslag UDF 1. Bilag 1 - Besparelses- og effektiviseringsforslag Budget (94558/20) 2. Bilag 2 - Tekniske korrektioner Budget (alle udvalg) (95093/20) 3. Bilag 2a - Notater vedr. tekniske korrektioner Budget (95751/20) 4. Bilag 3 - Anlægsprogram pr. 12. august 2020 (95094/20) 5. Bilag 4 - Samlet katalog over alle anlægsforslag pr. 12. august (94797/20) 6. Bilag 5 - Takster 2021 (93029/20) 7. Bilag 6 - Budgetramme (UDF) (81479/20) 8. Bilag 7 - Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED (93030/20) 5. Beslutning: Vedtagelse af vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet efter høring i Handicaprådet 1. Endelig udgave med rettelser (82672/20) 2. Høringssvar fra HR - serviceniveauer børnehandicap (82673/20) 3. Høringssvar fra Karin Beyer - serviceniveauer børnehandicapområdet (82675/20) Furesø Kommune 20

22 Underskriftsside Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet) Berit Torm (Venstre) Øjvind Vilsholm (Enhedslisten) Henrik Poulsen (Socialdemokratiet) Carsten Svensson (Dansk Folkeparti) Furesø Kommune 21

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Tirsdag den 5. februar 2019 Tidspunkt: 18:30 Sted: Afbud: Rådhuset Bryllupssalen Berit Torm (Venstre) Furesø Kommune Møde i Udvalg for dagtilbud

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/1705 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende

Læs mere

Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 30. januar Tidspunkt: 18:00

Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 30. januar Tidspunkt: 18:00 Møde i Byrådet Åben Referat Dato: Onsdag den 30. januar 2019 Tidspunkt: 18:00 Sted: Afbud: Rådhuset Multisalen Gustav Juul (Venstre), Lars Carpens (Venstre), Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Furesø

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018. 2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober

Læs mere

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019. Beslutning: 2. behandling af Budget 2020-2023 Sagsnr. i ESDH: 19/13476 Beslutningskompetence: Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget 2020-2023 til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Høring af Handicaprådet vedr. ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Høring af Handicaprådet vedr. ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 4. Høring af vedr. ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2019-030315 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s høring ændring

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Udvalg for dagtilbud og familier

Udvalg for dagtilbud og familier Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Onsdag den 6. juni 2018 Tidspunkt: 16:00 Sted: Rådhuset Bryllupssalen Furesø Kommune Møde i Udvalg for dagtilbud og familier / 06-06-2018 Sagsoversigt:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere