Indholdsplan skoleåret 2020/21 Hjemly Idrætsefterskole Underskrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan skoleåret 2020/21 Hjemly Idrætsefterskole Underskrift"

Transkript

1 Indholdsplan skoleåret 2020/21 Hjemly Idrætsefterskole Underskrift Bestyrelsesformand Peter Storkholm

2 Indholdsfortegnelse Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Idrætsbegrebet... 5 Skolens elevgruppe... 5 Fag... 7 Fællesfag... 9 Fortælle og sangtimer... 9 Empowerment God weekend Skolefag Dansk Engelsk Matematik Naturfag Tysk Fransk Historie for elever i 9. klasse Kristendomskundskab for elever i 9. klasse Samfundsfag for elever i 9. klasse Idræt for elever i 9. klasse Inkluderende undervisning Linjefag Fodboldlinje Håndboldlinje Basketballlinje Badmintonlinje Valgfag Cambridge engelsk Sport og science Fitness i flere former Film og medie Sportspsykologi Dust Volley

3 Anderledes uger og dage Introuge Projektuge / OSO-uge Terminsprøver Skilejrskole Linje-lejrskoler Uge 45 Brobygning for 10. klasse og fagdage for 9. klasse Emnedage og uger Uddannelsesdag Mundtlig prøveperiode Sidste uge Praktisk arbejde Køkkenarbejde Pedelarbejde Rengøring Almen opdragelse Det frie rum Kontaktgrupper Aftenaktiviteter Weekendaktiviteter UU-vejledning

4 Det overordnede Hjemly Fri- og Idrætsefterskole begyndte som friskole i 1889 i bygningen, der siden 1882 havde været et børnehjem med navnet Hjemly. Derfor blev det også friskolens navn. I 1906 kom efterskolen så til, og i 2004 blev Hjemly Fri- og Efterskole til Hjemly Fri- og Idrætsefterskole. Skolens værdigrundlag og formål: Institutionens formål er at drive en fri- og efterskole inden for de gældende regler for friskoler og frie kostskoler. Skolens idegrundlag baserer sig på Grundtvig og Kolds skoletanker. Hjemly Fri- og Idrætsefterskoles overordnede formål er at drive skole, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkeligoplysning og demokratisk dannelse. Samt frihed og folkestyrer. Stk. 6 Værdigrundlaget for Hjemly udtrykkes således: I samspillet mellem fællesskab og individualitet er vi en institution, der bygger på: et positivt menneskesyn livsglæde ligeværd og med en tro på fremtidens muligheder. Stk. 7 Nærmere formål for Hjemly Fri- og Idrætsefterskole udtrykkes således: Vi tilstræber at skabe rammer: der tilgodeser elevernes hele menneskelige udvikling hvor eleverne kan udvikle selvstændighed og lære at tage ansvar for egne handlinger der fremmer den ægte og levende dialog, der sætter etikken i forgrunden for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og kompetencer til et fortsat idrætsliv der motiverer eleverne til medborgerskab og aktiv deltagelse i demokratiske processer Med baggrund i Grundtvig og Kolds skoletanker tilstræber vi at give muligheder for elevernes søgen efter sammenhæng, livsorientering og mening med tilværelsen, derfor tilbyder vi en skole, hvis formål gennem tradition og fornyelse er at give eleverne indsigt og evne til at handle. 4

5 Vi anser det endvidere for væsentligt, at eleverne får oplevelser, der udvikler deres interesse for den verden, vi er en del af. Kerneopgave: Vi vil igennem anerkendende relationer og et trygt fællesskab skabe rammerne for at du kan udvikle dig socialt, fagligt, personligt og sportsligt. Idrætsbegrebet Formålet med idrætsundervisningen på Hjemly er: At vedligeholde og videreudvikle elevens interesse og kompetencer for og glæde ved fysisk udfoldelse, samvær/spil og derigennem styrke den enkeltes selvværd og gennem fællesskabet give en fornemmelse for ligeværd. Linje-idræt: At styrke og udvikle den enkelte elevs kompetencer og færdigheder i dennes foretrukne idrætsgren. At eleven opnår og opretholder en grundlæggende fysisk form, samt indsigt i dennes betydning for sundhed og velvære. At udvikle elevens forståelse for kollektivets betydning. At deltage i forskellige turneringer bl.a. for at se resultatet af træningen og repræsentere skolen. At give eleven teoretisk viden om værktøjer, der kan forbedre basale færdigheder inden for den valgte idrætsgren. Skolens elevgruppe Elevernes antal, køn og alder: Skolen har plads til 227 elever mellem 14 og 18 år. Der optages ca. 50 procent piger og 50 procent drenge. Der optages elever i 9. og 10. klasse. Vi har 42 skoleuger. Boområder: Eleverne bor på gange og med tre personer på hvert værelse. Piger bor sammen med piger og drenge bor sammen med drenge. Men på gangen bor der både piger og drenge. Man kommer til at bo sammen med nogle man er på idrætslinje med, men også nogle fra de andre linjer. Få værelser er to personers og et enkelt er til fire personer. De fleste værelser har eget bad og toilet. Skab og safety box. 5

6 Elevoptagelse: Elever optages på Hjemly idrætsefterskole efter en at have deltaget i et af 4-5 informationsmøder, der afholdes på hverdagsaftener eller lørdage hen over året forud for det skoleår, eleverne ønsker at gå på skolen. Alternativt kan eleven optages efter et individuelt besøg på skolen. Et informationsmøde er et arrangement, der indeholder tre elementer: En rundvisning, en fælles information om skolen og en gruppedelt præsentation af de 6 idrætslinjer, hvor kun ansøgere/forældre til den pågældende linje deltager. Rundvisningen foretages af elever, og der er her mulighed for at høre om skolens undervisning og hverdag anskuet fra elevsynspunkt. Den fælles information er oplysning om skolens historie, struktur, regler/rammer og aktuelle skoletilbud såsom liniefagstilbud, skolefag, fritid og samvær. Den gruppedelte præsentation handler bl.a. om: Aktiviteter på idrætslinje og niveauet for den daglige træning Kampe og stævner Lejrskoler for linjen I særlige tilfælde kan familierne eller skolen ønske en individuel samtale for at sikre sig, at skolens tilbud og familiens forventninger afstemmes, fx kan nedenstående indgå i denne samtale: elevens baggrund privat og skolemæssigt elevens faglige niveau herunder behov for specialundervisning fritidsaktiviteter med særlig henblik på det idrætslige Formålet med denne optagelsesprocedure er, så vidt muligt at sikre, at eleven og dennes forældre har gjort sig klart, hvad et ophold på Hjemly Idrætsefterskole indebærer. For skolen er det vigtigt at opleve, at eleven selv ønsker et efterskoleophold og har gjort sig overvejelser om, hvorfor det netop skal være Hjemly Idrætsefterskole. Hvis ikke disse forhold gør sig gældende, føler skolens sig forpligtet til at rådgive elev og forældre om at genoverveje ansøgningen om optagelse på Hjemly Idrætsefterskole. Forældresamarbejde: Samarbejdet med familierne er altafgørende for et godt efterskoleophold. Derfor lægger vi stor vægt på et højt informationsniveau. Vi samler forældrene til Ny-elevdag og får en snak om hvilke forventninger vi har til dem inden skolestart samt hvordan man er forældre til et barn der går på efterskole. Herefter er det kontaktlæreren som har den tætte kontakt til hjemmet. Der vil komme nyhedsbreve fra både ledelse og kontaktlærer samt trivsels- og fagsamtaler i løbet af skoleåret. Herudover inviteres 6

7 forældrene til forældredage hvor de bl.a. skal præsenteres for hvad eleverne arbejder med i løbet af skoleåret. Kontraktgruppelæreren kontakter hjemmet, såfremt elevens situation kræver forældrekontakt. Alle medarbejdere kan i udgangspunktet føre samtaler med alle elever, men kontaktlæreren skal informeres omkring situationer, episoder eller lignende, således at kontaktlæreren hele tiden har det højeste informationsniveau. Skulle eleven kræve ekstraordinær indsats eller give anledning til bekymring, informeres familien via forstanderen. Det er familien, der i samarbejde med forstanderen og kontaktlæreren træffer beslutning om sagens videre forløb. Ny-elev-dage: Hvert år i forårets løb arrangeres der en Ny-elev-dag, hvor de kommende elever får mulighed for at møde hinanden inden skolestarten i august. Formålet med dagen er: At eleverne får sat ansigt på de kammerater, de skal gå sammen med på skolen det efterfølgende skoleår og eventuelt får stiftet nogle kontakter. At eleverne får en oplevelse af en dag på Hjemly Idrætsefterskole med idrætsaktiviteter, klasseaktiviteter, fællesspisning og samvær. At forældrene bliver orienteret om vores forventninger til dem, når de sender et barn på efterskole. Fag Fagenes opdeling: Fagene på Hjemly Idrætsefterskole opdeles i fem hovedgrupper: Skolefag Valgfag Linjefag Anderledes uger og dage Praktisk arbejde Skolefag: Skolefagene omfatter: Dansk Engelsk Matematik Kristendomsundervisning (9. Klasse) Samfundsfag (9. Klasse) Historie (9. Klasse) Idræt (9. Klasse) Naturfag (Fysik/kemi, biologi, geografi) (9. Klasse) Tysk (9.klasse) 7

8 Valgfag: Eleverne kan vælge mellem følgende valgfag: Cambridge Engelsk Sport og Science Tysk Fransk Fitness i flere former Sportspsykologi Film og medie Volley Dust 2 Skolefagene er obligatoriske for alle i elever i 9. klasse, dog således at elever, der ikke har haft tilbudsfagene tysk/fransk tidligere fritages for undervisning i dette fag. I særlige tilfælde og efter vejledning og samtale mellem skole, elev og forældre kan en elev i 9. klasse fravælge tysk/fransk. For 10.klasserne gælder, at de modtager undervisning i fagene dansk, engelsk, matematik. Herudover skal man vælge mellem tre valgfag. Linjefag: Linjefagene omfatter: Fodbold Håndbold Basketball Badminton Runners High Hjemly Dance Linjefag vælges allerede ved elevoptagelse og valget er gældende for hele året Anderledes uger og dage: I løbet af skoleåret har vi en række anderledes uger og dage: Introuge Lejrskoler Fagdage Emneuge med drama Højskoledage Terminsprøver Brobygningsuge for 10. klasses elever Projektopgaveuge / OSO-uge Sidste uge / Outro uge Galla Søskende døgn Bedsteforældredag 8

9 Aktivitetsaftener herunder fastelavn, høstfest mm. Praktisk arbejde: Som en del af skolens pædagogiske praksis er der deltagelse i følgende praktiske arbejdsopgaver: Køkkenarbejde Pedelarbejde Alle elever er en uge i køkkenet og to formiddage som pedelmedhjælper Endvidere deltager alle elever omkring rengøring af fællesområder samt på egne værelser. Fællesfag På Hjemly Idrætsefterskole er der en række fag og aktiviteter, der ligger uden for skolefagene. Disse fag har deres rod i den frie skoles tradition og værdier. Formålene med fagene er overordnet set den almene dannelse og livsoplysning. Formålet er endvidere det fællesskabsdannende. Følgende er overordnede formålsbeskrivelser for de enkelte fællesfag. Fortælle og sangtimer Formålet med fortælletimerne er at give eleverne en oplevelse af fortællingen som formidling af livsoplysning. Gennem fortælletimerne skal eleverne møde fortælling om såvel historiske som aktuelle emner. I fortælletimerne skal eleverne endvidere møde holdninger og synspunkter, som de i frihed kan tage stilling til og derved danne deres egne holdninger. Derved opnås en større forståelse af sig selv og sin egen tilværelse. Formålet med sangtimen er, at bibringe eleverne en indsigt i såvel den folkelige danske sangtradition som den moderne sang og musiktradition fra både Danmark og udlandet. Gennem aktiv beskæftigelse med sang skal undervisningen medvirke til at øge elevernes lyst til at synge samt elevernes forståelse af sig selv som en del af et større fællesskab. Indhold: Fortælletimerne vil komme omkring følgende emner: Hjemlys historie Grundtvig og Kold Historiske emner 9

10 Fremmede religioner Dagsaktuelle emner Skole- og uddannelsespolitiske emner Emner relateret til kost, motion og sundhed I sangtimerne fortælles der tillige om de sange, vi synger, ligesom der kan kombineres med andre fortællelementer. Sangene repræsenterer såvel den danske folkelige sang, som moderne danske og udenlandske sange. Metode: Fortællingen er det centrale virkemiddel i fortælletimerne. En moderne forståelse det levende ord kan dog også indbefatte både musik, film, billeder mv. Organisation: Skemaet indeholder 2 fortælletimer om ugen af 20 minutters varighed for alle elever og tilrettelægges og gennemføres af skolens ledelse samt lærere. Sangtimen er af en lektions varighed og tilrettelægges og gennemføres af skolens fire musiklærere. Empowerment Med Empowerment-timerne er at sætte den enkelte elev i stand til at til at handle selv og at give eleven mulighed for at arbejde med at opnå kontrol over eget liv. Alle mennesker har behov for at skabe sig et godt liv, og det gode livs fundament er at opleve en sammenhæng i tilværelsen, således at den opleves som begribelig, håndterbar og meningsfuld. Empowerment betyder magt, kraft og styrke, hvor vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld handlen. Empowerment er derfor både en proces og et mål i sig selv. Delmål: At den enkelte elev får sat målsætninger for efterskoleopholdet Et den enkelte elev lærer at reflektere over sine mål og valg/handlinger i denne forbindelse At give eleven mulighed for refleksion over valg af fx uddannelse, job m.m. At eleven opnår kendskab til faktorer, der er i spil, når valg træffes At give eleven mulighed for at udvikle selvopfattelse og få styrket selvtillid At give eleven forståelse for og indsigt i og omkring krop og sundhed. Herunder kost og sex At give eleven forståelse for demokratiet muligheder i større og mindre målestok 10

11 At give eleven indsigt og forståelse for muligheder og vanskeligheder ved at være en del af en gruppe og træffe valg i forhold til dette. Organisation: Hver tirsdag fra mødes de 22 kontaktlærere med deres 9-12 kontaktelever i et fast undervisningslokale eller grupperum. Der er på forhånd udarbejdet et oplæg til dagens tema af de ansvarlige lærere, således at den enkelte lærer kan tage udgangspunkt i dette fælles oplæg. Undervisningen kan organiseres som værende fælles for hele elevgruppen i kontaktgruppen eller individuelt. God weekend Vi ønsker at afslutte hver enkelt skoleuge med at samle hele elevgruppen og på den vis give tid og rum til at styrke fællesskabet og oplevelsen af, at vi er en gruppe og jeg er en del af gruppen. Indhold : Sang Ugens gang En historie Opsamling på gode historier/oplevelser i ugens løb Hvad skal der ske på skolen i weekendens løb Metode: Alle elever mødes i spisesalen hver fredag fra sammen med den del af lærergruppen, der har haft de afsluttende timer. Skolens lærere har ansvaret for tilrettelæggelsen af samlingen. Skolefag På Hjemly Idrætsefterskole undervises der i en lang række skolefag. I disse fag tilrettelægges undervisningen, så den står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der tilbydes folkeskolens prøver i disse fag. Følgende er overordnede formålsbeskrivelser for de enkelte skolefag. På Hjemly arbejder vi formativt. På Hjemly arbejder vi formativt med evalueringen. Vi arbejder med førvurderinger som bidrager til organisering af elevernes læring, undervejsvurderinger som viser hvor langt eleven er og hvad de mangler viden om, samt 11

12 slutvurderinger som opsummerer elevens læring og som skaber grobund for den næste aktivitet, lektion eller forløb. Dansk Dansk følger de vejledende undervisningsplaner i fælles ma l for folkeskolen. Alle fagets lærere laver i starten af året en årsplan for faget. Engelsk Engelsk følger de vejledende undervisningsplaner i fælles ma l for folkeskolen. Alle fagets lærere laver i starten af året en årsplan for faget. Matematik Matematik følger de vejledende undervisningsplaner i fælles ma l for folkeskolen. Alle fagets lærere laver i starten af året en årsplan for faget. Naturfag Fysik/kemi, biologi og geografi kaldes nu under betegnelsen naturfag og følger de vejledende undervisningsplaner i fælles ma l for folkeskolen. Alle fagets lærere laver i starten af året en årsplan for faget. Tysk Tysk følger de vejledende undervisningsplaner i fælles ma l for folkeskolen. 12

13 Alle fagets lærere laver i starten af året en årsplan for faget. Fransk Fransk følger de vejledende undervisningsplaner i fælles ma l for folkeskolen. Alle fagets lærere laver i starten af året en årsplan for faget. Historie for elever i 9. klasse Historie følger de vejledende undervisningsplaner i fælles ma l for folkeskolen. Alle fagets lærere laver i starten af året en årsplan for faget. Kristendomskundskab for elever i 9. klasse Kristendom følger de vejledende undervisningsplaner i fælles ma l for folkeskolen. Alle fagets lærere laver i starten af året en årsplan for faget. Samfundsfag for elever i 9. klasse Samfundsfag følger de vejledende undervisningsplaner i fælles ma l for folkeskolen. Alle fagets lærere laver i starten af året en årsplan for faget. Idræt for elever i 9. klasse Idræt følger de vejledende undervisningsplaner i fælles ma l for folkeskolen. Alle fagets lærere laver i starten af året en årsplan for faget. 13

14 Inkluderende undervisning Skolen kan i særlige tilfælde tilbyde særlig tilrettelagt undervisning til elever med specielle behov behov der inden skoleårets start: er meldt til skolen gennem elevens hjemkommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har været en del af en samtale mellem hjemmet og skolen På baggrund af disse henvendelser vurderer skolen om vi mener at kunne påtages os opgaven og elevens forældre vurderer om skolens tilbud er tilstrækkeligt i forhold til elevens behov. Vi oplever dog oftest, at der i skoleårets begyndelse er elever, der har behov for specialundervisning og vi forsøger altid at se om vi kan tilrettelægge kompenserende undervisning for denne lille gruppe. Endvidere tilbydes skolen hjælp og støtte til elever, der er vant til at benytte IT-rygsæk. Metode: Elever med særlige behov inden for det faglige område kan tilbydes kompenserende undervisning enten som individuel undervisning små holds undervisning individuel støtte/ støtte i en lille gruppe forud for klassens timer i det fag, hvor der er behov for støtte. Skolen har tilknyttet en lærer med specielle kompetencer inden for IT-rygsæk og programmer, der benyttes i dette regi. Elever med særlige behov, der ikke er faglige, men af anden karakter kan modtage særlig støtte ved en udvidet kontaktlærerordning, hvor han/hun en/flere gange pr. uge har individuelle samtaler med en af skolens lærere eller en person, der er ansat specielt til dette formål. Eleverne har, i skoleårets start, mulighed for at tilmelde sig et forløb vi kalder KRAM. Forløbet henvender sig til elever som kan opleve det som en stor omvæltning at være væk hjemmefra og være sammen med andre hele tiden. I gruppen får de mulighed for at være sammen med andre, der har det på samme måde. I gruppen får eleverne redskaber til at håndtere svære følelser og redskaber til at forandre ting som ønskes anderledes. Forløbet Dansk som 2 sprog Fælles mål for dansk som andetsprog Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle 14

15 forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk, og den skal udvikle deres bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. Undervisningen skal herved bidrage til, at eleven udvikler forudsætningen for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund. ( Elever med dansk som 2 sprog tilbydes undervisning heri. Vi bruger eksterne undervisere og tilrettelægger et forløb med udgangspunkt i elevernes eksisterende niveau. Lektiecafé I forbindelse med stille-/lektietimen etableres der en lektiecafé, som eleverne kan melde sig til eller blive meldt til efter aftale mellem lærere og forældre. Eleverne kan tilmelde sig caféen afhængig af hvilke lærere og hvilke fag, der er repræsenteret den pågældende dag. Enten for at få sat nogle ting på plads eller for at få større faglige udfordringer. Elever, som har problemer med at få lavet deres lektier, vil blive pålagt at opholde sig i caféen i en periode. Har man været til kamp/turneringer/opvisninger i de boglige timer, så skal man i lektiecafé og samle op på det forsømte. På Viggo kan elevene orientere sig om tilsynet. Linjefag På Hjemly Idrætsefterskole er en større mængde timer lagt ud til linjefag. Her er der mulighed for fordybelse og dygtiggørelse i forhold til den idrætsdisciplin, som man har valgt. Følgende er overordnede formålsbeskrivelser for Linjefagene. Fodboldlinje Formålet med undervisningen i fodbold er: At styrke og udvikle den enkelte elevs kompetencer og færdigheder i fodbold. At udvikle elevens forståelse for kollektivets betydning. At deltage i forskellige turneringer bl.a. for at se resultatet af træningen og repræsentere skolen. At give eleven teoretisk viden om værktøjer, der kan forbedre basale færdigheder inden for sin idrætsgren. 15

16 Indhold og metode: Undervisningen indeholder de fleste af nedenstående elementer: kampe om FM og DM for efterskoler samt skole-ligaen stævner i indefodbold træningskampe mod klubhold i sæsonopstart i januar-februar studieture til superligahold ungdomslandsholdsspillere besøger os og fortæller om deres erfaringer taktik, spillestil og diverse systemer målmandsspillet teknisk o placering, indgriben i spillet og igangsætning individuel teknisk træning o afleveringer tæmning vendinger med bold finter/driblinger o hovedspil (headning forsvar/angreb) koordination og bevægelighed (hurtighed/kondition) mental forberedelse o at sætte sig mål og arbejde for dem o selvtillid Organisation: Timetal: 10 lektion á 45 min. i alle almindelige skoleuger. Der udarbejdes årsplan i skoleårets start. Håndboldlinje Formålet med undervisningen i håndbold er: At styrke og udvikle den enkelte elevs kompetencer og færdigheder i håndbold. At udvikle elevens forståelse for kollektivets betydning. At deltage i forskellige turneringer bl.a. for at se resultatet af træningen og repræsentere skolen. At give eleven teoretisk viden om værktøjer, der kan forbedre basale færdigheder inden for sin idrætsgren. Indhold og metode: Undervisningen indeholder: Deltagelse i stævner turneringer under Dansk Håndboldforbund træningskampe mod andre efterskoler/klubhold Besøg hos elitehold taktik, spillestil og diverse systemer individuel teknisk træning o afleveringer boldbeherskelse - finter/driblinger 16

17 koordination og bevægelighed (hurtighed/kondition) mental forberedelse o at sætte sig mål og arbejde for dem o selvtillid Organisation: Timetal: 10 lektion á 45 min. i alle almindelige skoleuger. Der udarbejdes årsplan i skoleårets start. Basketballlinje Formålet med undervisningen i basketball er: At styrke og udvikle den enkelte elevs kompetencer og færdigheder i basketball. At udvikle elevens forståelse for kollektivets betydning. At deltage i forskellige turneringer bl.a. for at se resultatet af træningen og repræsentere skolen. At give eleven teoretisk viden om værktøjer, der kan forbedre basale færdigheder inden for sin idrætsgren. Indhold og metode: Undervisningen indeholder: Deltagelse i stævner turneringer under Dansk Basketballforbund træningskampe mod andre efterskoler/klubhold deltage som tilskuere ved liga-kampe taktik, spillestil og diverse systemer individuel teknisk træning o afleveringer boldbeherskelse - finter/driblinger koordination og bevægelighed (hurtighed/kondition) mental forberedelse o at sætte sig mål og arbejde for dem o selvtillid Organisation: Timetal: 10 lektion á 45 min. i alle almindelige skoleuger. Der udarbejdes årsplan i skoleårets start. 17

18 Badmintonlinje Formålet med undervisningen i badminton er: At styrke og udvikle den enkelte elevs kompetencer og færdigheder i badminton. At udvikle elevens forståelse for kollektivets betydning. At deltage i forskellige turneringer bl.a. for at se resultatet af træningen og repræsentere skolen. At give eleven teoretisk viden om værktøjer, der kan forbedre basale færdigheder inden for sin idrætsgren. Indhold og metode: Undervisningen indeholder: individuel teknisk træning kamptræning deltagelse i turneringer og stævner koordination og bevægelighed (hurtighed/kondition) mental forberedelse o at sætte sig mål og arbejde for dem o selvtillid Organisation: Timetal: 10 lektion á 45 min. i alle almindelige skoleuger. Der udarbejdes årsplan i skoleårets start. Løbelinjen Hjemly Runners High Formålet med undervisningen på løbelinjen er: At udvikle glæden ved fysisk aktivitet At styrke og udvikle den enkelte elevs kompetencer og færdigheder i forhold til løb. At udvikle elevens forståelse for kollektivets betydning. At deltage i forskellige løb og typer af løb bl.a. for at se resultatet af træningen og repræsentere skolen. At give eleven teoretisk viden om værktøjer, der kan forbedre basale færdigheder inden for løb. Indhold og metode: Er for alle elever begge køn der finder glæde ved at løbe. Vi kan og vil udfordre både eliteløbere og løbere, der først lige er begyndt, så der er plads til alle. Vores løbelinje er for alle elever, der vil træne struktureret i fællesskab med ligesindede og er ambitiøse i forhold til at forbedre deres træning og dermed resultater. 18

19 Vi træner fem gange om ugen variereret og sæsonplanlagt træning, der fx inkluderer: Cross Country/trail Bane/track veje/stier orienteringsløb styrketræning test og teori om kroppen og løbeteknik mental forberedelse o at sætte sig mål og arbejde for dem o selvtillid Organisation: Timetal: 10 lektion á 45 min. i alle almindelige skoleuger. Der udarbejdes årsplan i skoleårets start. Danselinjen Hjemly Dance Formålet med undervisningen på danselinjen er: At udvikle glæden ved fysisk aktivitet At styrke og udvikle den enkelte elevs kompetencer og færdigheder i forhold til dans. At udvikle elevens forståelse for kollektivets betydning. At deltage i forskellige konkurrencer At give eleven teoretisk viden om bevægelsesmønstre Indhold og metode: Hjemly Dance er for alle, der elsker at danse og som har lyst til at blive en del af et efterskoleliv med et helt unikt fællesskab. Hvis du vælger Hjemly Dance, får du mulighed for at dyrke dans 5 gange om ugen, og du vil herigennem tilegne dig viden om de sociale, fysiske, tekniske og tidsmæssige krav, der skal til for evt. at tage skridtet videre til en hverdag med dansen som mulig levevej. Under træningen får du oplevelsen af fællesskab og glæde i vores teamsamarbejde, når vi arbejder frem mod fantastiske shows og performances. Vi lader mange forskellige stilarter indenfor dansens verden præge vores danselinje. F.eks. kan contemporary, Hip Hop/Street, House, Funk. Showdance, Standard dans, Latin dans og Latinomix være en del af danselinjens hverdag. 19

20 I årets løb vil vi lave workshops med de forskellige stilarter og derfra pille elementer ud til en eller flere store koreografier. Organisation: Timetal: 10 lektion á 45 min. i alle almindelige skoleuger. Der udarbejdes årsplan i skoleårets start. Valgfag Cambridge engelsk Formålet med Cambridge engelsk er, at eleverne udvider deres engelske ordforråd markant og dermed forbedrer såvel deres mundtlighed og, skriftlighed samt lyttekompetencerne på engelsk. Elevernes kendskab til og bevidsthed om det engelsk sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse udvikles, så de bliver i stand til at bestå den internationalt anerkendte eksamen som fastsættes af Cambridge University i England.. Indhold: I Cambridge engelsk arbejder man udelukkende med faktuelle tekster og audio tekster af forskellig karakter som er fremstillet til undervisningsbrug i England. Der arbejdes intensivt med at udvide elevernes ordforråd, og der trænes i at finde informationer i fx aviser, køreplaner og brugsanvisninger. Samtidig fokuseres der på, at eleverne udvikler deres evner til at kunne udtrykke sig klart, præcist og grammatisk korrekt såvel mundtligt og skriftligt. Følgende er eksempler på emner, der arbejdes med i Cambridge engelsk: Leisure and entertainment. Work and education. People and relationships. Ideas and the future. Metode: Den mundtlige del af undervisningen består meget af pararbejde, men diskussioner i plenum er også en del af undervisningen. Eleverne arbejder derudover meget individuelt, hvor de træner såvel lytte- og læsestrategier samt deres skriftsprog. Klassernes smartboards og IT inddrages naturligt i undervisningen særligt i forbindelse med grammatik gennemgang og træning af elevernes lyttefærdigheder. Der lægges i høj grad vægt på elevernes selvstændighed, og at de er medansvarlige for egen læring. Organisation: Der undervises i Cambridge engelsk i to af 10. klasserne. Eleverne modtager 2 x 45 minutters undervisning om ugen samt deltager i en engelsk sprogdag om året. 20

21 Sport og science At give eleverne viden som gør dem til et mere helt sportsmenneske og give dem muligheden for at yde og præstere bedre i jeres sportsgren med den tilegnede viden. Ligeledes vil faget være med til at give eleverne interesse for et muligt fremtidigt erhverv som eks. fysioterapeut, sygeplejerske, kost og sundheds-vejleder, idrætsstuderende mm. Faget vil give eleverne viden om: kroppens fysiske og mentale formåen hvad der sker med kroppens fysiske og mentale tilstand når der dyrkes sport træningsplanlægning skadesforebyggelse den rette kost/ernæring for et sportsmenneske hvad det kræves for at være eliteudøver elevens egen fysiske og mentale formåen. Metode: Undervisningen vil bygge på teoretiske og praktiske undervisningsforløb, hvor der inddrages eksperter inden for de forløb der arbejdes med. Der vil være besøg/rundvisning på diverse studier og testcentre. Organisation: I Sport og science vil der være 2 lektioner ugentligt og vil være som et almindeligt skolefag med afleveringer og lektier fra gang til gang. Faget kan kun vælges af elever i 10. Klasse Fitness i flere former I dette valgfag er der mulighed for at stifte bekendtskab med mange forskellige holdtyper fra fitnesscenteret. Vi skal blandt andet: - udforske yogaens verden og finde ro i en travl hverdag - finde vores indre kriger frem med crossfit - presse os til grænsen med H.I.T. og puls/styrke - udfordre vores koordinationsevne med aerobic og zumba - opleve hvilke underværker pilates kan gøre for jeres core Valgfaget er i dén grad for både piger og drenge. Piger, I kan sagtens løfte jern og træne muller og drenge, I er mere seje til koordination, balance og mindfulness, end I tror! 21

22 Film og medie På Film og Medie fortæller vi historier, og vi elsker magien, der opstår, når vi skaber dem lige fra den spæde idé til det færdige produkt. Vi skal eksperimentere med videoproduktion, lære om kameraets funktioner, så vi kan tage de gode billeder, nørde med opbygningen af hjemmesider og blogs, og så skal vi gøre os klogere på sociale medier. Metode: Vi arbejder ikke kun teoretisk men også praktisk, og der vil være mulighed for at fordybe sig i større projekter, som vi kan bruge til at deltage i evt. konkurrencer f.eks. Frame som er en kortfilmskonkurrence for efterskoler. Sportspsykologi Du har styr på de fysiologiske, tekniske og taktiske færdigheder inden for din sportsgren men hvad med de psykologiske? Det er vigtigt, at man anerkender de psykologiske færdigheder og kvaliteter, da de har stor betydning for udøverens langsigtede udvikling inden for den enkelte sportsgren. På valgfaget sportspsykologi gør vi dig klogere på de sportspsykologiske teorier og giver dig værktøjer, som du kan bruge i din egen sportskarriere. Vi sætter fokus på individet, teamet og miljøet, så du får en dybere forståelse af sportskarrieren fra talent til ekspert inden for elitesport. Dust 2 Forbedring i af samarbejdsevner (man spiller på hold og skal være en teamspiller) Skærpelse af opmærksomhed (sanserne på højtryk med forskellige lyde, observationer og meddelelser fra medspillere) Brug af logik og udvidet arbejdshukommelse (kende steder der skal tjekkes omkring indgang til bombsite, kaste div utilily, taktikken skal overholdes) Forbedring af omstillingsparathed (Når en strategi skal ændres når upset ødelægger hvad der er planlagt) Øget disciplin (man er forpligtet for holdet og holdets aftaler) Forbedre struktur- og koordineringsevnen (samarbejde gennem holdets strategier, der kan væltes pga. dårlig koordinering) Metode: Du og dit hold bliver undervist i strategi, teori, teamwork og målsætninger omkring CS:GO i understående eksempler: Kommunikation 22

23 Spraykontrol Opvarmninger Rush B Volley Formålet med undervisningen på valgfaget er, at give gruppen en praktisk og teoretisk viden om volleyball, herunder beachvolley. Gruppen skal gennem de grundlæggende træningsprincipper i volleyball og beachvolley. Alt dette skulle gerne lede frem til en motivation til at spille spillet og dyrke det fremadrettet. Indhold: Vi skal arbejde med grundslagene: Fingerslag, baggerslag, serv (under - og overhåndsserv, smash, blokade og modtagning. Derudover skal vi se på lidt taktiske elementer ift. at angribe og forsvare. Vi skal arbejde med alt fra 1 mod 1, til det færdige spil med 6 mod 6. Til sidst vil vi selvfølgelig se på, og arbejde ud fra de gældende regler inden for volleyball/beachvolley. Metode: Vi skal i dette valgfag arbejde med: Små tekniske øvelser, hvor færdighederne bliver justeret og øvet. Spilrelaterede øvelser, der skal hjælpe jer til at få inkorporeret grundslagene til praksis under et spil. Kampe/turneringer, hvor det færdige spil øves. Herunder vil der selvfølgelig ligge et fokus på sammenspil, holdånd og et konkurrenceelement. Materiale til teori: Tjek på idræt Anderledes uger og dage På Hjemly Idrætsefterskole er der en del uger og dage, som er anderledes, hvor skemaet er brudt op, her kan lærere og elever fx arbejde i fællesskab på forskellige projekter. 23

24 Introuge Formålet med introugen er, at eleverne bliver bekendte og trygge ved: hinanden lærerne og øvrige ansatte skolen skolens hverdag skolens regler og rammer skolens omegn Indhold og metode: Indholdet i introugen er samvær i kontaktgruppen, klassen og linjen, musisk/kreative aktiviteter, idræt, praktiske opgaver, udflugt, fagvalg, introduktion til klasser og linjer mv. Projektuge / OSO-uge Formålet med ugen er, at give eleverne mulighed for i lighed med jævnaldrene i folkeskolen at arbejde med og fremlægge i Projektopgave (9.klasse) eller Obligatorisk Selvvalgt Opgave (10.klasse). Indhold og metode: Ugen er en afvikling af hhv. Projektopgave og Obligatorisk Selvvalgt Opgave, hvorfor afviklingen af ugen lægger sig op af Undervisningsministeriets bestemmelser. Eleverne skal gennem den daglige undervisning have stiftet bekendtskab og opnået fortrolighed med de tværfaglige og projektfaglige redskaber, der skal til for at kunne gennemføre en projektuge med et tilfredsstillende resultat. Organisation: Oso/projekt-ugen afvikles i uge 46. Terminsprøver Formålet med terminsprøvedagene er dels at give eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med prøveformerne, som de gælder for folkeskolens prøver, så de derved bliver trygge ved disse, og dels at give mulighed for at få et midtvejsstandpunkt i forhold til det faglige arbejde på skolen. 24

25 Indhold og metode: Terminsprøven afvikles under former, der ligner afgangsprøverne. I den resterende tid i den pågældende uge tilrettelægges der undervisning i linjefag. FP9 og FP10: I maj måned aflægger eleverne de skriftlige prøver og i juni måned afsættes der tre uger til de mundtlige prøver, begge dele følger Undervisnings-ministeriets procedurer og regler. Der vil altid være obligatoriske aktiviteter udover prøverne, således at alle elever har en hverdag, der består af: formiddag med aktivitet/prøve eftermiddag med aktivitet/prøve Skolen indretter under de mundtlige prøver en læse-cafe, hvor der er lærerhjælp og tilsyn, der gør det muligt for eleverne at forberede sig ordentligt til de kommende prøver. Der gives derfor ikke læsefri og/eller læseferie fra skolen i prøveperioden. Skilejrskole Formålet er at give anledning til gode fællesskabsoplevelser mellem elever indbyrdes og mellem lærere og elever omkring skiløbet og omkring samværet om aftenen, - skilejrskolen er for alle skolens elever og giver derfor god anledning til, at elever kan blandes på tværs af klasser og linjer. Formålet er endvidere at eleverne lærer at stå på alpinski og herved får mulighed for at opleve glæden ved den fysiske aktivitet, det er at stå på alpin ski. Formålet er endelig at give eleverne oplevelse af det at rejse og møde et andet lands kultur og at få mulighed for at arbejde funktionelt med de sproglige kundskaber. Indhold og metode: Skilejrskolen indeholder tre faser: Forberedelse: Introduktion til turen, ski, land og kultur mv. Afvikling: Rejsen Efterbehandling: Eleverne bearbejder indtrykkene fra turen. Linje-lejrskoler Formålet med linjelejrskolen er, at eleverne får mulighed for dyrke deres idrætslinje under andre forhold end på skolen og således i endnu højere grad får mulighed for at opleve glæden ved den fysiske aktivitet her under andre himmelstrøg. 25

26 Formålet er endvidere at give anledning til gode fællesskabsoplevelser mellem elever indbyrdes og mellem lærere og elever omkring de fysiske aktiviteter og omkring samværet om aftenen/på turen. Formålet er endelig at give eleverne oplevelse af det at rejse og møde et andet lands kultur og at få mulighed for at arbejde funktionelt med de sproglige kundskaber. For basketball linjens elever er der endvidere et formål omkring forståelse af amerikansk kultur og familieforhold gennem hjemmebesøg indeholdt i turen. Indhold: Linje-lejrskolen indeholder tre faser: Forberedelse: Introduktion til turen, land og kultur mv. Afvikling: Rejsen Efterbehandling: Eleverne bearbejder indtrykkene fra turen. Metode: Basketballlinjen tager til New York Badmintonlinjen tager til Club la Santa, Lanzarote. Fodboldpigerne rejser til Florida Fodbolddrengene tager til Barcelona Håndboldlinjen tager til Barcelona Runners High rejser til La Santa. Hjemly Dance tager til New York. Uge 45 Brobygning for 10. klasse og fagdage for 9. klasse 10. klasse elever skal i skoleåret 2019/20 deltage i et obligatorisk brobygningsforløb med ungdomsuddannelserne. Det gennemføres på Hjemly Idrætsefterskole i samarbejde med UU Center Sydfyn efter følgende retningslinjer: Hjemlys samarbejdsinstitutioner er Midtfyns Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole Alle eleverne skal deltage i 2 forskellige brobygningsperioder i ugens løb Alle elever skal vælge så mindst to/tre dage er på erhvervsskole men der må gerne vælges hele ugen på erhvervsskolen. På Svendborg Erhvervsskole kan man også vælge HTX og HHX, som er gymnasiale udannelser På Svendborg Erhvervsskole tilbyder de 9 af de 12 erhvervsuddannelser, der eksisterer Brobygningsforløbet skal foretages på disse uddannelsesinstitutioner i særlige tilfælde fx Søfartsskole eller Landbrugsskole kan der laves andre aftaler. Eleverne vælger inden skoleårets begyndelse blandt nedenstående muligheder valg, som er bindende. 26

27 Svendborg Erhvervsskole HTX (teknisk gymnasium) Svendborg Erhvervsskole HHX ( handels gymnasium) Svendborg Erhvervsskole erhvervsuddannelser Dyr, planter, natur Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Medieproduktion Merkantil Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Elever i 9. klasse vil i denne uge have fagdage. Som idrætsefterskole vil vi også sørge for, at alle skolens elever i ugens løb har flere gange undervisning sidst på eftermiddagen/om aftenen i deres idrætslinje, således at den erhvervede kondition og spilforståelse ikke sættes over styr i denne uge. Emnedage og uger Formålet med emnedagene og emneugerne under andre former end den daglige fagfaglige undervisning at kunne sætte samlet fokus på et aktuelt tema. Hermed kan eleverne opleve fordybelse i et emne på en måde, der rækker ud over de faglige rammer og når ud i det samfund, som omgiver os. Emnedagene er således i høj grad en del af skolens virksomhed i retning af at virkeliggøre formålet om det livsoplysende og alment dannende. Indhold og metode: Emnedagene tilrettelægges af en gruppe af lærere, og rammer og metoder er frie. Hele skolens virkelighed med klasselokaler, idrætshaller, ude-områder osv. kan inddrages, ligesom kostskolerammen med køkken, bo-områder og fritid kan inddrages i emnearbejdet. I skoleåret 2020/21 er der planlagt 2 emneuger, en dramauge for alle skolens elever, - ugen detailplanlægges i løbet af sommeren og begyndelsen af efteråret. En gruppe af lærere arbejder ved skoleårets begyndelse med ugens indhold, således at dette kan præsenteres for alle i fortælletimerne i efterårets løb. Ugen vil indeholde diverse grupper ud over skuespildelen, fx: 27

28 En nyhedsgruppe En musikgruppe En dansegruppe En kulissegruppe En kokkegruppe Ugen afsluttes med opførelse af det valgte dramastykke (oftest en musical) for andre efterskoler samt forældregruppen. Højskoledage, her er formålet at udforske nogle andre sider af os selv, fx den kreativmusiske side samt at møde hinanden på tværs af fællesskaber. Vi ændre efterskolen til en højskole. Ændrer spisetider, mådenat gå til måltid på samt skaber højskolefag eleverne kan melde sig på. Vi slutter højskoledagene med en forældredag, hvor forældrene har mulighed for at komme og se hvad eleverne har lavet. Uddannelsesdag Se skolevejledning Mundtlig prøveperiode Formålet med prøveperioden er at eleverne får afsluttet deres efterskoleår med en afgangsprøve i fagene. Formålet med lektiecafeen er at støtte og vejlede eleven i processen frem mod prøven. Indhold og metode: I juni måned er det prøveperiode, her tilbyder vi eleverne lektiecafe med fokus på prøveforberedende arbejde herunder synopsearbejde. Derudover skal eleverne vælge sig på aktiviteter samt fortsætte deres linjetræning. 28

29 Sidste uge Formålet med sidste uge er, at elever og lærere gennem ikke-boglige aktiviteter får afslutte skoleåret på en ordentlig måde, bl.a. indgår oprydning og rengøring samt evaluering på linjerne i ugens program. Gennem forskellige aktiviteter er det meningen, at den enkelte får muligheden for at opleve fællesskabet og ansvarligheden i forhold til dette. Indhold og metode: Sidste uge indeholder forskellige aktiviteter i både den store fælles gruppe eller i mindre grupper. Aktiviteter, der på forskellig vis har til hensigt at afrunde året. Der indgår oftest en tur med overnatning og friluftsaktiviteter. Praktisk arbejde Fælles formål: Indhold og metode: På Hjemly Idrætsefterskole deltager alle elever i en del af det praktiske arbejde på skolen. I forlængelse af den Kold ske tradition, hvor skolen er hjem for eleverne mens de går på skolen, er det vigtigt at eleverne får en oplevelse af at deltage i alle hjemmets funktioner. Hermed får eleverne mulighed for at opbygge en ansvarlighed i forhold til det fælles og en respekt for de arbejdsopgaver, som løses af skolens praktiske personale. Dette forsøges opnået gennem elevernes deltagelse i den daglige og ugentlige rengøring samt gennem elevernes deltagelse i køkken- og pedelarbejdet. Køkkenarbejde Særligt for elevernes deltagelse i køkkenarbejdet gælder følgende formål: at eleverne tilegner sig praktiske færdigheder i forbindelse med håndtering, tilberedning og servering af fødevarer at eleverne herigennem opnår respekt for fødevarers kvalitet at eleverne gennem dette modnes i sit syn på mad, miljø og samfund at eleverne lærer om hygiejneprincipper ved tilberedning og opbevaring af fødevarer at eleverne lærer at behandle redskaber og udstyr hensigtsmæssigt at eleverne lærer at udføre god personlig hygiejne i forbindelse med arbejdet med fødevarer 29

30 at eleverne i samråd med personalet sammensætter menuen Indhold og metode: Funktionen er knyttet op på deltagelse i madlavning/brødbagning, tilberedning af måltider, opvask mv. Det er væsentligt, at det ikke kun er de sure pligter, der indgår, men at funktionen også er knyttet an til det spændende arbejde. Hver elev deltager i en uge i køkkenet. Pedelarbejde Særligt for elevernes deltagelse i pedelarbejdet gælder følgende formål: at eleverne tilegner sig praktiske færdigheder i forhold til lettere vedligeholdelsesarbejde, havearbejde og rengøring at eleverne herigennem opnår respekt for skolens bygninger og inventar at eleverne lærer at behandle redskaber og værktøj hensigtsmæssigt Indhold og metode: Funktionen indeholder: Hjælp med rengøring af haller og fælles områder, vedligeholdelse af udeområder, affaldssortering, hjælp i forhold til vedligeholdelse, maling og lettere istandsættelse af skolens inventar. Hver elev er pedelmedhjælper i 2 formiddage. Rengøring Alle skolens elever deltager i rengøring af skolens område, da vi finder det væsentligt at den enkelte elev lærer at rydde op og gøre rent på skolens områder og på eget værelse. Særligt for elevernes deltagelse i rengøring gælder følgende formål: at eleverne tilegner sig praktiske færdigheder i forhold til rengøring at eleverne herigennem opnår respekt for skolens bygninger og inventar at eleverne lærer at behandle redskaber og værktøj hensigtsmæssigt at eleverne lærer at se sig selv som en del af et større fællesskab med ansvar for hinanden. Indhold: Funktionen indeholder: rengøring af haller og fælles områder, så som toiletter, gange, spisesal klasselokaler m.m. rengøring af eget værelse og toilet sammen med værelseskammerater 30

31 Metode: Alle elever er tilknyttet en turnusordning, så han/hun i et halvt år er ansvarlig for et bestemt rengøringsområde, der gøres rent af ham/hende 1 gang om ugen. Elever i 10. klassetrin deltager derudover i rengøring i en skemalagt time sammen med egen klasse og klassens lærer på faste områder året igennem. Elevens eget værelse rengøres dagligt og der er hovedrengøring hver tirsdag, hvor der er afsat et 1½ times modul i dagens løb til rengøring af værelse samt lektielæsning. Der er altid knyttet en flere lærere, som vejleder til rengøringsholdene og i skoleårets start er der afsat undervisningstid således at lærerne kan undervise eleverne i rengøringsteknikker. Almen opdragelse Den almene opdragelse er den aktivitet igennem hvilken, vi som skole forsøger at hjælpe de unge i deres personlige dannelsesproces. Målet med opdragelsen er således altid elevens selvforvaltning. Vores opdragelse kan således aldrig handle om at få eleverne til blindt at gøre, hvad vi vil have dem til. Målet er ikke disciplinering. Vores opdragelse har derimod som formål at hjælpe eleverne til, hvad man kunne kalde en indre disciplinering og ikke efter vores men elevernes egne værdier, som de dannes og udvikles i mødet med kammerater og skole. Målet er, at eleverne selv tager stilling og får mod til at handle på denne stillingtagen. Vores opgave som skole er således at skabe så frit et rum, at der er plads til elevernes afprøvelse af egne muligheder, men tillige at sætte rammer, så respekten for den enkelte fastholdes sammen med ansvaret for fællesskabet. Til dette er det nødvendigt, at vi som skole anvender en mulighedsorienteret tilgang til eleverne. Med mellemrum kan det ske, at elever overskrider nogle af de rammer, som vi som skole stiller op. I denne sammenhæng er det vigtigt, at vi opfatter dette som en afprøvning af rammerne, som må mødes med dialog. Straf, herunder bortvisning, er principielt af det onde og bruges kun, når det vurderes, at argumentet ikke længere slår til. Bortvisning finder kun sted, når det vurderes, at der ikke længere kan etableres tillid til, at vi kan komme videre. Hvad vi ikke kan gøre med det gode, vil vi ikke gøre! Derfor kan bortvisning komme på tale. 31

32 Det frie rum Det frie rum er der, hvor eleverne har mulighed for at gøre selvstændige søgebevægelser i retning af mening og identitet. Det er afgørende, at eleverne får mulighed for selvstændigt at afprøve de normer og værdier skolen stiller op. Det frie rum skal give eleverne mulighed for selvstændigt at afprøve relationerne til kammerater og lærere for derigennem at nå til en selvstændig personlighedsudvikling og dannelse. Vi skal støtte eleverne i deres egne søgeprocesser i retning af identitet og mening. Vi skal være troværdige sparringspartnere i forhold til samtaler om moralske eller personlige emner og være vejledere i forhold til elevernes afklaring af egne muligheder fagligt, socialt og personligt. Vi vil være med til at sætte rammerne for en sådan udvikling. Kontaktgrupper Alle skolens elever er inddelt i kontaktgrupper, hvortil der er knyttet en kontaktlærer i dette skoleår er der 22 kontaktgrupper. Kontaktgruppen er dannet således, at en kontaktlærer har et antal elever (9 12) fra et boområde som kontaktelever. (Læreren vil oftest også have flere af eleverne i kontaktgruppen til et fag eller på en idrætslinje). På denne måde tilstræbes det, at der er sammenhæng mellem undervisning og samvær, mellem uddannelse og opdragelse, mellem udviklingen af de faglige, de sociale og de personlige kompetencer. Kontaktlæreren har ansvaret for løbende kontakt med eleven for at have hånd i hanke med den enkelte elevs trivsel og udvikling på skolen. Kontaktlæreren har tillige ansvaret for kontakten til hjemmet. Endelig vil kontaktlæreren arrangere forskellige møder og aktiviteter med sin kontaktgruppe for at skabe en god kontakt til eleverne og mellem eleverne. Aftenaktiviteter En del elever er selv kreative og gode til at skabe aktiviteter i det frie rum, - andre er det ikke. Derfor etablerer lærerne hver aften aktiviteter som eleverne kan melde sig på og deltage i. Nogle aktiviteter er obligatoriske og nogle er frivillige. 32

33 På denne måde er der mulighed for at få etableret nogle spændende og hyggelige aftener sammen med eleverne. Weekendaktiviteter Skolen er en syv-døgns-skole. Derfor er også weekender en del af skolen, som vi gør noget ud af. Vores mål er at skabe nogle spændende og aktive weekender, hvor eleverne har lyst til at blive på skolen. Der arbejdes med tre typer af weekender: Almindelige weekender, blive-weekender og forlængede weekender. Almindelige weekender: Almindelige weekender forløber fra fredag eftermiddag til søndag aften. I disse weekender har elever mulighed for at blive på skolen eller rejse hjem. Der vil i disse weekender være mindst et dagligt obligatorisk fælles arrangement, nogle frivillige tilbud samt fri tid. Blive-weekender: Blive-weekender er weekender, hvor alle eller en gruppe af elever forventes at blive på skolen. Af blive-weekender er der i dette skoleår ingen fælles weekender for hele skolen, men derimod er der linje-weekender, 1 pige-weekend og 1 drenge-weekend. Derudover kan den enkelte idrætslinje meldt ud i god tid arrangere weekender for linjens elever. Øvrige elever er velkomne til at blive på skolen og deltage i ovennævnte weekender men vil oftest fungere som praktiske hjælpere. Endelig er der en blive-søndag i forbindelse med efterskolernes dag i september, hvor alle elever enten forventes at blive i weekenden eller møde op søndag formiddag, så de kan vise skolen i fuld aktivitet. Derudover er der diverse forældre-arrangementer i henhold til årsplan her forventes alle elever at deltage. Forlængede weekender: I nogle af de måneder, hvor der ikke ligger en ferie, der muliggør hjemrejse for de elever, der bor langt fra skolen, arrangerer skolen en forlænget weekend. En forlænget weekend placeres i forbindelse med en forudgående eller efterfølgende weekend med obligatorisk undervisning, eller således at eleverne møder ind til eftermiddags og aften undervisning. I disse weekender har alle elever mulighed for at rejse hjem, men skolen er naturligvis åben. Der arrangeres ikke decideret program i disse weekender. 33

Indholdsplan. skoleåret 2019/20

Indholdsplan. skoleåret 2019/20 Indholdsplan skoleåret 2019/20 Indholdsfortegnelse Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Idrætsbegrebet... 5 Skolens elevgruppe... 6 Fag... 7 Fællesfag... 9 Fortælle og sangtimer...

Læs mere

Hjemly Idrætsefterskole

Hjemly Idrætsefterskole Indholdsplan skoleåret 2018/19 Hjemly Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Idrætsbegrebet... 5 Skolens elevgruppe... 6 Fag... 7 Fællesfag... 10

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Et år på fri fagskole for dig på STU

Et år på fri fagskole for dig på STU Et år på fri fagskole for dig på STU MÅLGRUPPPE? Unge, som ikke er klar til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse, kan søge om, at blive optaget på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det er

Læs mere

HVEM ER DU? Du har lyst til et anderledes skoleår med mulighed for at udfolde dig inden for de fag, som interesserer

HVEM ER DU? Du har lyst til et anderledes skoleår med mulighed for at udfolde dig inden for de fag, som interesserer HVEM ER VI? Et energisk team af engagerede lærere, som har en helt speciel interesse i at arbejde med og undervise unge mennesker Et personale, der udfordrer dig fagligt og personligt En undervisning præget

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

december 2018 Forældrene indbydes til juleafslutning og vi sender eleverne hjem på juleferie (eftermiddag/aften)

december 2018 Forældrene indbydes til juleafslutning og vi sender eleverne hjem på juleferie (eftermiddag/aften) 1 On 31 2 To 3 Fr 4 Lø 5 Sø 6 Ma 32 7 Ti Skolestart 8 On 9 To 10 Fr Intro 11 Lø Obligatorisk weekend hvor eleverne bliver 12 Sø DÅB på skolen 13 Ma 33 14 Ti 15 On 16 To Fri kl. 15:00 Alle elever tager

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Indholdsplaner. Indhold Tid Udførelse Formål

Indholdsplaner. Indhold Tid Udførelse Formål Indholdsplaner Der lyttes til nyhederne på p3. 2 elever noterer overskrifter. Efterfølgende diskuteres nyhederne igennem. Der er mødepligt. Fællesmøde 30 min ugentligt Alle elever, lærere og ledelse afholder

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

EUD10 på Tingagerskolen

EUD10 på Tingagerskolen Beskrivelse af Eud 10 på i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole EUD10 på EUD10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Eller er usikker på, om

Læs mere

18/19.

18/19. 18/19 www.tieren.dk 10. KLASSE CENTER SKIVE ER IKKE BARE EN ALMINDELIG 10. KLASSE Velkommen til 10. Klasse Center Skive. Her kan du frit vælge, hvad du vil fokusere på i løbet af året - vi har projektforløb

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

10.klassecenter. Mariagerfjord NYHED. Fodboldklasse. Afklaring på ungdomsuddannelse. Stort fagligt fokus. Fællesskab Oplevelser Personlig udvikling

10.klassecenter. Mariagerfjord NYHED. Fodboldklasse. Afklaring på ungdomsuddannelse. Stort fagligt fokus. Fællesskab Oplevelser Personlig udvikling Mariagerfjord 10.klassecenter Stort fagligt fokus Afklaring på ungdomsuddannelse Fællesskab Oplevelser Personlig udvikling Gymnasie forberedende klasse klasse Erhvervsuddannelsesrettet klasse NYHED I samarbejde

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

frem. MASSER AF VALGFAG

frem. MASSER AF VALGFAG På Rudehøj har vi, som udgangspunkt, to 9. klasser. I mange af hverdagens aktiviteter og undervisning arbejder vi godt sammen på tværs af klasserne. Vi rejser også sammen i foråret. Efterskolens 9. klasser

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

LINJER I UDSKOLINGEN DIT VALG

LINJER I UDSKOLINGEN DIT VALG 4 LINJER I UDSKOLINGEN DIT VALG GILBJERGSKOLEN INTERNATIONAL IDRÆT MEDIE & KOMMUNIKATION SCIENCE VI HAR SOM SKOLE EN AMBITION OM TIL STADIGHED AT GØRE EN GOD SKOLE BEDRE PÅ GILBJERGSKOLEN ORGANISERER VI

Læs mere

Udskolingen. indhold og fakta R Ø E N N B Æ L O

Udskolingen. indhold og fakta R Ø E N N B Æ L O Udskolingen indhold og fakta R Ø E N N B Æ K S K L O Udskolingen V ærdigrundlag og værdier I det følgende giver vi et indblik i dagligdagen på Rønbækskolen. Men først fortæller vi lidt om den tænkning,

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Du kan vælge linjerne:

Du kan vælge linjerne: giver energi, overskud og fremmer læring. Du kan vælge linjerne: Uanset hvilken linje du vælger, er der fokus på: Fælles opstart på tværs af linjerne Fordybelse og fokus på din linje Aktiviteter og teori

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

Hjemly Idrætsefterskole

Hjemly Idrætsefterskole Indholdsplan skoleåret 2014/15 Hjemly Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse Det overordnede: Skolens værdigrundlag og formål:... side 4 Idrætsbegrebet... side 5 Skolens elevgruppe:... side 6 Fag:... side

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

10. klasse Dragør Kommune

10. klasse Dragør Kommune 10. klasse 2017-18 Dragør Kommune Tilbudsfag 2017-18 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med læsetræning, grammatik, stavetræning,

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

FOR DIG DER ØNSKER MERE: AFKLARING UDVIKLING UDDANNELSE Faglighed trivsel robusthed modenhed fællesskab

FOR DIG DER ØNSKER MERE: AFKLARING UDVIKLING UDDANNELSE Faglighed trivsel robusthed modenhed fællesskab FOR DIG DER ØNSKER MERE: AFKLARING UDVIKLING UDDANNELSE 2019-2020 Faglighed trivsel robusthed modenhed fællesskab Et år, der peger fremad Der er mange muligheder efter 9. klasse. Er valget svært for dig?

Læs mere

Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge fra eleverne og ved tilskud fra det offentlige.

Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge fra eleverne og ved tilskud fra det offentlige. Skolens værdigrundlag Revideret af skolens bestyrelse 18.11.06 Skolens formålsparagraf - det aktuelle formål. Skolens formål er at drive en privat grundskole med tilhørende 10. klasse samt børnehaveklasse

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Vi har valgt at kommentere på nogle af punkterne i Trivselsundersøgelsen som vi fandt iøjnefaldende.

Vi har valgt at kommentere på nogle af punkterne i Trivselsundersøgelsen som vi fandt iøjnefaldende. Fra værdigrundlaget: Med baggrund i Grundtvig og Kolds skoletanker tilstræber vi at give muligheder for elevernes søgen efter sammenhæng, livsorientering og mening med tilværelsen, derfor tilbyder vi en

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

10. klasse er din vej fra folkeskolen til den rigtige ungdomsuddannelse for dig!

10. klasse er din vej fra folkeskolen til den rigtige ungdomsuddannelse for dig! 10. klasse er din vej fra folkeskolen til den rigtige ungdomsuddannelse for dig! # HVORFOR? Der kan være mange årsager til at gå i 10. klasse, før man vælger sin videre uddannelse. Det man for eksempel

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

AFKLARING UDVIKLING UDDANNELSE Faglighed trivsel robusthed modenhed fællesskab

AFKLARING UDVIKLING UDDANNELSE Faglighed trivsel robusthed modenhed fællesskab AFKLARING UDVIKLING UDDANNELSE 2018 2019 Faglighed trivsel robusthed modenhed fællesskab Et år, der peger fremad Der er mange muligheder efter 9. klasse. Er valget svært for dig? 10. KlasseCentret, Brønderslev,

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY

DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY BROBY SPORTSEFTERSKOLE På Broby har du valgfag mindst tre gange om ugen, og du kan frit vælge mellem et bredt udbud af fag. Du får mulighed for at vælge nye valgfag tre gange om året, nogle fag udbydes

Læs mere

18/19.

18/19. 18/19 www.tieren.dk 10. KLASSE CENTER SKIVE ER IKKE BARE EN ALMINDELIG 10. KLASSE Velkommen til 10. Klasse Center Skive. Her kan du frit vælge, hvad du vil fokusere på i løbet af året - vi har projektforløb

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Kompasset. Ringetider. - klar til reformen KOMPASSET. udvikling trivsel. 1. time time Pause 3. time

Kompasset. Ringetider. - klar til reformen KOMPASSET. udvikling trivsel. 1. time time Pause 3. time udvikling trivsel Ringetider Kompasset - klar til reformen 1. time 8.00-8.45 2. time 8.45-9.30 Pause 3. time 10.00-10.45 faglighed KOMPASSET projekter 4. time 10.45-11.30 Pause 5. time 12.00-12.45 6. time

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

LINJER I UDSKOLINGEN INTERNATIONAL IDRÆT MEDIE & KOMMUNIKATION SCIENCE

LINJER I UDSKOLINGEN INTERNATIONAL IDRÆT MEDIE & KOMMUNIKATION SCIENCE 4 LINJER I UDSKOLINGEN INTERNATIONAL IDRÆT MEDIE & KOMMUNIKATION SCIENCE VI HAR SOM SKOLE EN AMBITION OM TIL STADIGHED AT GØRE EN GOD SKOLE BEDRE. PÅ GILBJERGSKOLEN ORGANISERER VI UNDERVISNINGEN I UDSKOLINGEN

Læs mere

Mariagerfjord 10. klassecenter Kirketoften 5, Hobro

Mariagerfjord 10. klassecenter Kirketoften 5, Hobro Mariagerfjord 10. klassecenter Kirketoften 5, Hobro Mariagerfjord 10. klassecenter Kirketoften 5, Hobro Efterskolen uden senge 10. klasse er ikke afslutning på folkeskolen, men et skridt ind i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Linjekatalog 2017/2018. Nordstjerneskolen

Linjekatalog 2017/2018. Nordstjerneskolen Linjekatalog 2017/2018 Nordstjerneskolen Kære elever og forældre! Det er en fornøjelse at præsentere kataloget over linjer i udskolingen! Nordstjerneskolens linjer er udarbejdet med en målsætning om at

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

VÆLG LINJE PÅ FJORDBAKKESKOLEN

VÆLG LINJE PÅ FJORDBAKKESKOLEN VÆLG LINJE PÅ FJORDBAKKESKOLEN Fjordbakkeskolen fortsætter til sommer med næsten den samme struktur i overbygningen som hidtil ; vi tilbyder nu 3 spændende linjer til eleverne i de kommende syvende klasser.

Læs mere

Nordvestskolens værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag Nordvestskolens værdigrundlag Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament. Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Nedenfor finder du beskrivelse af en række af de vigtigste elementer i 10. klasse i skoleåret 2019/20

Nedenfor finder du beskrivelse af en række af de vigtigste elementer i 10. klasse i skoleåret 2019/20 ÅRET I 10. KLASSE 2019/20 Vi har på Marstal Skole en god 10. klasse som vi er stolte af. Vi har de seneste år ændret vores tilbud, og arbejder løbende på at blive endnu bedre. Med vores erfaringer fra

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 STEP 10 Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 På Step 10 kan du udvikle dig personligt og fagligt i et fedt ungdomsmiljø. STEP 10 Begynd din ungdomsuddannelse i 10. klasse på Step 10. Du bliver

Læs mere

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole 10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole Udvikling med tradition Demokrati, ledelse og samfund Brobygning til ungdomsuddannelser Internationalt islæt Idræt, natur og friluftsliv Stærk faglighed Brenderup

Læs mere

Horslunde Realskole. Evaluering af den samlede undervisning 2017

Horslunde Realskole. Evaluering af den samlede undervisning 2017 Horslunde Realskole Evaluering af den samlede undervisning 2017 I friskoleloven 1b stk. 3 står der Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for

Læs mere

Ved skolebestyrelsesformand Finn Juel Larsen

Ved skolebestyrelsesformand Finn Juel Larsen Ved skolebestyrelsesformand Finn Juel Larsen Desiderius Erasmus Vi voksne, er her for børnenes skyld!!! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Nyt fra ministeriet A N N E K R A B H A R H O L T R I K K E K J Æ R U P

Nyt fra ministeriet A N N E K R A B H A R H O L T R I K K E K J Æ R U P Nyt fra ministeriet A N N E K R A B H A R H O L T R I K K E K J Æ R U P A D R I A N B U L L N I N A H Ö L C K B E U S C H A U P E T E R K E S S E L R A S M U S U L S Ø E K Æ R Fakta om Fælles Mål Kompetencemål

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Kropslig dannelse. Et perspektiv på de gode argumenter for idræt og bevægelse i skolen. Niels Grinderslev, afdelingsleder, DGI Skoler og Institutioner

Kropslig dannelse. Et perspektiv på de gode argumenter for idræt og bevægelse i skolen. Niels Grinderslev, afdelingsleder, DGI Skoler og Institutioner Kropslig dannelse Et perspektiv på de gode argumenter for idræt og bevægelse i skolen Niels Grinderslev, afdelingsleder, DGI Skoler og Institutioner Først: Motion og bevægelse i skolereformen HVAD er nu

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 10. klasse 2018-19 Dragør Kommune [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at

Læs mere

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle.

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. 1 Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. DUS står for det udvidede samarbejde, for vi er optaget af at skabe helheder i børns liv og sikre sammenhæng mellem undervisning og fritiden.

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Timer i alt: 97 x 45 min Temaer: Musik, Das ist Deutschland, Der Zweite Weltkrig, Jung sein og Berlin. Uge Skema Overskrift Indhold Mål

Timer i alt: 97 x 45 min Temaer: Musik, Das ist Deutschland, Der Zweite Weltkrig, Jung sein og Berlin. Uge Skema Overskrift Indhold Mål Årsplan tysk 10. Timer i alt: 97 x 45 min Temaer: Musik,, Weltkrig, og Berlin Uge Skema Overskrift Indhold Mål 32 33 Søndag: Skolestart Introuge hele uge 33 Lørdag + søndag = Bliveweekend 34 Torsdag:??

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

Kompasset. Ringetider. - klar til reformen KOMPASSET. udvikling trivsel. 1. time time Pause 3. time

Kompasset. Ringetider. - klar til reformen KOMPASSET. udvikling trivsel. 1. time time Pause 3. time udvikling trivsel Ringetider Kompasset - klar til reformen 1. time 8.00-8.45 2. time 8.45-9.30 Pause 3. time 10.00-10.45 faglighed KOMPASSET projekter 4. time 10.45-11.30 Pause 5. time 12.00-12.45 6. time

Læs mere

Vi glæder os til at se dig!

Vi glæder os til at se dig! Vi glæder os til at se dig! IKAST - BRANDE UNGDOMSCENTER IUC - 10. KLASSE Kongevejen 61, 7430 Ikast ikast.ungdomscenter@skolekom.dk Tlf. 9960 4630 www.iuc.dk DE 6 FYRTÅRNE Fællesskab Vi er meget optaget

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Velkommen. Vi er baseret på den Grundtvig- Koldske tankegang. Vores grundlæggende værdier er. tryghed, tolerance, fællesskab og

Velkommen. Vi er baseret på den Grundtvig- Koldske tankegang. Vores grundlæggende værdier er. tryghed, tolerance, fællesskab og Velkommen Vi er baseret på den Grundtvig- Koldske tankegang. Vores grundlæggende værdier er tryghed, tolerance, fællesskab og samarbejde med respekt for den enkelte. Vi er en faglig og kreativ skole med

Læs mere

Tonede linjer. Hjerting Skole - 8. og 9. årgang

Tonede linjer. Hjerting Skole - 8. og 9. årgang Tonede linjer Hjerting Skole - 8. og 9. årgang 1 Tonede linjer 8. og 9. årgang SÅDAN GØR DU! I kataloget finder du de 7 toninger, som Hjerting skole udbyder for 8. og 9. årgang i skoleåret 2018/19. - Du

Læs mere