En tillidsfuld Hvepsevaage (Pernis apworus (L.))~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En tillidsfuld Hvepsevaage (Pernis apworus (L.))~"

Transkript

1 En tillidsfuld Hvepsevaage (Pernis apworus (L.))~ Af BERNT LØPPENTHIN. (With a Summary in English: A Confident Honey Buzzard, Pernis apivorus (L.)). Paa Zoologisk Haves Kontor modtog man 12. September 1944 Kl. 14p) Meddelelse om, at der sad en stor Fugl paa Jorden ved den modsatte Side af Roskildevej. Jeg kom tilfæl- B. LØPPENTHIN fot. Fig. 1. Hvepsevaage staaende over et udgravet Bo af Vespa germa nica. Forranden af det gravede Hul ses mellem Fuglens.Hale og venstre Fod. Frederiksberg Bakke 13. September digvis til Stede umiddelbart efter og saa netop Assistent C. H. KRAG forsvinde ud gennem Hovedindgangen, skraa over Vejen og springe efter noget i Grøften lige overfor Restaurationsbygningen. Genstanden, en mellemstor Rovfugl, som han havde ment var syg eller Flygtning fra Haven, lettede imidlertid uden Besvær og baskede ind i Søndermarken, mens den uheldige Fuglefænger blev staaende og tydelig nok havde opdaget 1) Dette og alle andre i det følgende anførte Klokkeslet er fra den i-aadende "Sommertid" omskrevet til Dansk Normaltid.

2 188 et eller andet, han ikke straks havde ventet. Hele Optrinet var gaaet meget hurtigt, og jeg blev først klar over Fuglens Art, da jeg et halvt Minut senere kom over til Stedet, hvor Hr. KRAG eftertænksomt betragtede et aabent Gedehamsebo, mens en lysebrun Hvepsevaage sad i et Træ m inde i Søndermarken og stirrede efter os. Hvad der foregik, var ingen af os i Tvivl om, og vi trak os skyndsomt over til det modsatte Fortov i Haab om at se Fuglen arbejde; som nedenfor beskrevet lykkedes dette over al Forventning. En Mand, der havde opholdt sig i Nær heden, meddelte, at han havde set Fuglen ved Middagstid, men det skal være usagt, om den er begyndt at grave dengang eller paa et tidligere Tidspunkt; jeg er tilbøjelig til at antage det sidste. Vi havde kun ventet et Øjeblik, da Hvepsevaagen forlod sin Plads; den slog et Par Volter mellem Træerne og landede med en Vildfugls Færdighed paa Staaltraadshegnet ovenover Gedehamseboet, m fra Stedet, hvor vi stod. Den saa sig om en kort Stund og gik derefter ned paa Jorden, hvor den gav sig i Lag med Boet. Ved nogle faa Tag med Fangerne skrabede den lidt Jord væk fra de nedre Siderande af Hullet, der dog allerede var saa stort, at Fuglens Hoved og Hals kunde passere. Siden saa jeg den ikke grave, men jeg havde Indtryk af, at dens Metode var noget forskellig fra den, enhver kender fra Tamhønen, der ved Skrabningen læner sig stærkt forover, skraber et Par Gange med den ene Fod, derefter skifter om og lader den anden Fod udføre samme Bevægelse et Par Gange og endelig undersøger, om den har rodet et eller andet spiseligt frem. Det synes da ogsaa rimeligt, at Hvepsevaagens Gravemetode maa være forskellig fra Hønsenes, der kun bearbejder selve Jordoverfladen paa mere eller mindre tilfældige Steder for at afdække derværende Fødeemner. N aar en Hvepsevaage først har lokaliseret det Bi- eller Hvepsebo 1. den vil grave ud, maa den arbejde mere maalbevidst; den har ikke Interesse i den allerøverste Jordoverflades Indhold, men i et dybereliggende Objekt; derfor maa den grave løs paa et bestemt Sted, til Boet er paaet. V ed Lokaliseringen skraber den lidt forskellige Steder (jfr. HOLSTEIN 1944, p. 141) og kan rimeligvis herved faa en Opfattelse af Hulhedens Plads og Størrelse. Utvivlsomt vejledes Fuglen ogsaa af Hørelsen

3 189 under dette Arbejde, en Tanke, jeg har udledet af HOLSTEIN's Bemærkning: "Et Par Gange bøjede den sig fremad og fikserede Jorden foran sin Klo meget nøje, aabenbart for at blive klar over, hvor det var, Hvepsene kom fra". Naar Hvepsevaagen først er sikker paa, hvor den skal hen, griber den i Jorden med Fangerne og kaster den bagud, men det hele B. LØPPENTHIN fot. Fig. 2. H vepsevaagen arbejder med at rive en af Gedehamse boets. Kager løs. Fuglen har som sædvanlig højre Fod længere nede i Udgravningen end venstre. Vingerne er presset noget tilbage; Haandleddene" der hviler paa Jordoverfladen ved Siden af Hullet, er ført bort fra Kroppen. Frederiksberg Bakke 13. September foregaar i et betydelig langsommere Tempo, og fremfor alt er det ikke de rytmiske Bevægelser, vi kender fra Tamhønsene~ Efter dette mere almene Sidespring skal jeg vende tilbage" til den her omtalte Hvepsevaage, der jo allerede havde blotlagt sin Gedehamsebo, inden dens Tilstedeværelse blev kon- stateret. N aar Fuglen vilde ned til Boet, bøjede den sig fremover og stak Hoved og Hals gennem Aabningen i Jordoverfladen; Hælleddene bøjedes stærkt, og den krøb paa Tarserne - stedse med højre Fod foran venstre (Fig. 2) - saa langt ned i Hullet, den kunde komme. Herved var Vingerne tyde-

4 190 ligt nok i Vejen, da Aabningen var for lille til, at ogsaa Haandleddene kunde passere, men den Side af Sagen klarede Fuglen simpelthen ved at strække Vingerne tilbage. Nøjere betegnet udførtes en ret stærk Extension i Albueleddene samt Bn moderat Extension i Skulder- og Haandled. Bevægelsen mindede en Del om den Strækning, en Fugl foretager af Vin- B. LØPPENTHIN fot. Fig. 3. Hvepsevaagen er saa langt nede i Jordhullet, den kan komme. Vingerne er presset stærkt tilbagp, højre Vinge øverst. De to Vingers Haandsvingfjer holdes noget nær parallelt, og Ving espidserne er omtrent i Plan med Haandleddet paa den modsatte Vinge. Frederiksberg Bakke 13. Sep.tember gen efter Hvile, dog med den væsentlige Forskel, at den vaagnende Fugls Vinger strækkes enkeltvis og langt mere effektivt, mens denne H vepsevaage jo bevægede Vingerne nogenlunde symmetrisk, idet de var kun strakt tilbage for at være saa lidt i Vejen som muligt. Vingespidserne pegede straks skraat bagud, men naar Fuglen fik maset sig helt ned i Hullet og blev mere optaget af sit Arbejde, slappedes Haandens Strækkemuskler, hvorved Vingerne krydsedes, og til sidst kom de to Siders Haandsvingfjer ofte til at ligge nærmest parallelt med hinanden (Fig. 3). Det kostede tilsyneladende Fuglen store An-

5 HH strengelser at rive Hvepsekagerne løs, og mens dette stod paa, saa man kun dens Ryg, Hale og Vinger - der bevægedes i de Retninger, de tilfældigvis blev presset hen i - samt som Regel venstre Hæl (Fig. 2-3). Hvepsevaagens Adfærd vakte stor Interesse hos forbipasserende Personer, Cyklister og Fodgængere, som det voldte betydelig Vanskelighed at holde paa nogenlunde Afstand, men Fuglen arbejdede ufortrødent videre, selvom der stod mellem 20 og 50 Tilskuere i en halv Snes Meters Afstand. (Fig. 4). Af I "' HARRIET JØRGBNSEN fot. Fig. 4. Tilskuere paa Lokaliteten, hvor Hvepsevaagen arbejdede. Pilene angiver Fuglens Plads. Frederiksberg Bakke 13. September en eller anden Grund følte den sig omsider foruroliget og fløj lidt ind i Søndermarken; men næppe var Forsamlingen splittet, før den var paa Pletten igen. Dette gentog sig flere Gange, mens jeg opholdt mig ved Stedet. Hver Gang slog Fuglen til paa samme Sted af Heg net, saa sig lidt. om og gik derefter ned paa Jorden og i Lag med Gedehamseboet. Det drejede sig om et næsten mandshovedstort Bo af Vespa gerrmanica, en af vore almindeligste Gedehamse, der bygger Reder med graat Hylster i Jordhuller og lignende Steder (sml. J. C. NIELSEN 1907, p. 69); Bestemmelsen stadfæstede jeg senere ved Undersøgelse af en Prøve voksne Insekter. Opad tilhøjre saas et Hul, som jeg antog for Gedehamsenes oprindelige Flyvehul, men Hvepsevaagen syntes at have gravet ad en kortere Vej, hvor

6 192 Jordlaget var tyndere, og hvor den bedre kunde komme til, idet Flyvebullet laa oppe under Staaltraadshegnet mod Søndermarken. Boets Hylster var selvfølgelig flaaet og man saa de blottede Hvepsekager. Srnaastykker, Fuglen fik op, tømtes hurtigt for Larver, og en hel Kage pillede den Larverne ud af med en Fart af ca. 20 i Minuttet. Det var paafaldende, hvor komplet ligeglad Hvepsevaagen var med de sværmende Gedehamse. Naar den korn frem, efter at den formelig havde væltet sig i Boet, rystede den sig rnaaske lidt, vel nærmest for at befri Fjer og Øjne for Jord og Smuld fra Boet. Jeg saa aldrig Fuglen tage eller gøre Forsøg paa at fange et flyvende Insekt. At H vepsevaagen helt skulde undgaa Stik af Gedehamsene, forekommer mig utænkeligt. Samfundet gjorde et temmelig dvaskt Indtryk, naar man saa ned i Boets Ruiner paa en Tid, hvor Arvefjenden var andetsteds, men det skal være usagt, om dette havde sin Aarsag i, at Insekterne havde stukket, eller om de blot var fortumlede efter den ublide Medfart, deres Bo havde været ude for. De var livlige nok, da jeg undersøgte Pladsen i de kommende Dage, efter at Hvepsevaagen havde forladt den for stedse. Kl. henad 17 fløj Fuglen bort. Jeg tog nu bort et Par Timer, men saa ved Tilbagekomsten intet til Hvepsevaagen, og den syntes heller ikke at have været der i Mellemtiden. 13. September ankom Frk. G. ABHAHAMSEN og Frk. H. JøH GENSEN til Frederiksberg Bakke Kl. ca. 6. Hvepsevaagen viste sig Kl og satte sig paa Hegnet, men den skræmtes. og fløj igen; den satte sig i Nærheden og pudsede sig et Stykke Tid. Den var flere Gange nede paa Hegnet, men først Kl. ca. 7 tog den Mod til sig og landede paa Jorden, hvorfra den dog straks blev jaget op af en Udt for ivrig Pressefotograf. Fuglen fløj nu omkring en halv Times 'rid, hvorefter de to Damer rnaatte forlade Stedet; Frk. JØRGENSEN kom dog tilbage Kl. 7 55, paa hvilket Tidspunkt den sad ved Boet, hvor den tilsyneladende lige var begyndt at arbejde og æde. Den tog en Hvepsekage op med Næbbet, greb den med højre Fanger og holdt den op til Næbbet omtrent paa Papegøjevis; dette iagttoges flere Gange. Fuglen fortsatte til Kl. go 5, da den fløj. Det bemærkedes, at den altid - eller næsten altid - brugte højre Fod til at gribe med (sml. ogsaa Fig. 5 ).

7 193 Fra de næste 7 Timer har jeg intet erfaret om Fuglen udover en Meddelelse fra Zoologisk Have om, at den i Dagens Løb havde været inde ved Svømmedammen til stor Rædsel for de derværende Ænder. Imidlertid er der næppe Grund til at antage, at dens Opførsel ved Gedehamseboet har adskilt sig fra, hvad man har set før og siden. Kl. godt 15 - ankom jeg og saa paa Afstand Frk. H. JøHGENSEN, der havde indfun- B. r~øppenthin fot. Fig. 5. Hvepsevaagen har grebet en Kage fra Gedehamseboet med højre Fanger for at vende Undersiden opad. Frederiksberg Bakke 13. September det sig kort forinden, sidde paa den ene Grøftekant, omgivet af mindst 30 Mennesker, mens Hvepsevaagen ufortrødent rumsterede paa den anden, 3-4 m borte. Fuglen saa nu paa det nærmeste ud til at være baade blind og døv for alt andet end sit Gedehamse bo; et Knald fra en Generator bil fik den dog til at fare lidt sammen, men den flygtede ikke af den Grund. Lidt senere fløj den op, og Forsamlingen splittedes med Undtagelse af et lille Selskab af Ornithologer, der nu var samlet og trak over til det modsatte Fortov. Det varede dog 'ikke mange Øjeblikke, før Hvepsevaagen igen var paa

8 194 sin Plads paa Hegnet og gik ned ved Boet. Forbipasserende Køretøjer, selv et Halmlæs, skræmte den ikke væk, og Opløb af Cyklister og Fodgængere samledes omgaaende som før. Fuglen stod nu formelig paa Hovedet i Boet (Fig. 2-3); Hoved, Hals og Krop var væk, man saa praktisk taget kun Halen og de strittende Vinger. Efter særlig intensive Anstrengelser dukkede Fuglen KL 16t frem med Boets største Kage i Næbbet; den greb den med højre Fanger (Fig. 5 ), vendte den lidt efter om, saa den kom til at ligge med Undersiden opad, og gav sig til at pille Larverne ud med den sædvanlige Fart af ca. 3 Sekunder til hver. Fuglen tømte Kagen systematisk for Gedehamseyngel, Række for Række. Vi talte efterhaanden ganske uforstyrret indbyrdes, uden at det generede Hvepsevaagen; men da man til sidst gav sig til at læse i en Avis, foruroligedes den af det flagrende Papir, der holdtes i kun 3 m's Afstand fra den, og fortrak, efterladende den sidst løsnede Hvepsekage. Tilskuerne spredtes; Ornithologerne trak sig tilbage til deres sædvanlige Venteplads, men Hvepsevaagen viste sig ikke mere. Kl. ca. 17 forlod vi Stedet. 14. September var en lille Skare Medlemmer af D. 0. F. samlet, da jeg ankom Kl. ca. 7. Hvepsevaagen viste sig Kl. 7-!. Den fløj en Del rundt og satte sig forskellige Steder, ogsaa paa Hegnet, men vovede ikke straks at gaa ned til Gedehamseboet. F~glen var i det hele taget langt forsigtigere - sky er lidt meget sagt - om :Morgenen end senere paa Dagen, hvor den havde affundet sig med Tilskuernes Tilstedeværelse. Kl. godt 8 gik den ned ved Boet, aad nogle Larver, der laa udenfor Kagerne, og lidt senere krøb den ned i Hullet og hentede med Næbbet den løse Hvepsekage frem, som en foretagsom Tilskuer havde puttet tilbage i Hulheden Aftenen før, efter at Hvepsevaagen var fløjet.fra den. Fuglen gav sig nu til at æde Gedehamseyngel paa sædvanlig Vis, mens den holdt fast i Kagen med højre Fanger, men den var ikke absolut rolig ved Tilskuerne, som straks samlede sig, og lidt senere fløj den ind i Søndermarken med sit Bytte. Klokken var nu 8t, og Ornithologerne forlod Stedet med Undtagelse af Frk. E. ADELHOLT, der blev til Kl. 161, og hvis Optegnelser, hvor intet andet er nævnt, har dannet Grundlag for Fremstillingen af Dagens Hændelser. Selv saa jeg ikke Hvepsevaagen mere.

9 Kl. godt 15 hentede jeg de omtalte Gedehamse til Bestemmelse, men da jeg hverken saa Fugl eller Ornithologer, regnede jeg med, at den var forsvundet. Som nedenfor omtalt var dette dog ikke Tilfældet. Kl. 8f til 12 iagttoges Hvepsevaagen ikke; da saas den pludselig bag Hegnet, og 5 Minutter senere sad den paa det. Kl. 12t gik den ned paa Jorden; lidt efter tog den en Hvepsekage og aad Indholdet, og da det var sket, tog den en ny, som dog var tom. Kl. 121 blev den urolig" tilsyneladende uden Grund, og fløj. Kl. 14os saas Fuglen igen i Randen af Søndermarken, og 1 Minut senere g ik den ned paa Jorden, men denne Gang bagved Staaltraadshegnet, som den krøb under som en Høne. Den gav sig nu straks til at arbejde i Gedehamseboet, saa sig om og masede sig derpaa saa dybt ned i Jordhullet, at kun Vinger og Hale var synlige. Da den kom frem, gav den sig til at æde noget udenfor Boet, men allerede Kl. 14t forstyrredes den af et eller andet, og den fløj bort, for aldrig mere at vende tilbage til dette Sted.. 10 Minutter senere, Kl , saas Hvepsevaagen flyve ca m Syd for Stedet, hvor den hidtil havde været beskæftiget, i Nærheden af, hvor Søndre Fasan vej krydser Roskildevej, og Kl. 14f gik den ned paa Jorden, hvor den begyndte at grave ved et nyt Gedehamsebo (G. ABRAHAMSEN); den fløj dog bort igen, grundet paa for megen Støj og for mange Tilskuere. Kl. ca. 15 slog den atter til paa Heg net ved Bo Nr. 2,. men turde ikke gaa ned for Folk, der stimlede sammen fra et nærliggende Sporvognsstoppested, og nogle Minutter senere forlod den Pladsen, hvorefter den fløj omkring inde i Søndermarken. Kl. 151 slog den igen til paa Hegnet, men Folk kom den for nær og jog den væk. 10 Minntter senere iagttoges den paany ved Stedet, paa en Gren 5-6 m oppe, men 3 Minutter efter forlod den sit Stade. Lidt senere (Kl ) var den atter paa Hegnet og saa flere Gange ned paa Jorden, hvor den havde lokaliseret Gedehamseboet. Kl fløj den endened paa Grøftekanten 1! m fra Gedehamsenes Flyvehril og saa sig uroligt om. Den samlede straks Opløb, begyndte dogat arbejde Kl. 16, men syntes lidt usikker. Den skrabede Jord og Græs til Side og saa sig stadig om, men flygtede ikke, selvom Folk stod 5-6 m fra den og talte højt indbyrdes, og flere Biler støjede forbi. Kl skrabede den 10 cm fra Hullet"

10 196 hvorom der nu var et bart Stykke Jord af Størrelse som en lille Tallerken (ADELHOLT). Fuglen førte herefter højre Fanger helt ned i Hullet og støttede sig paa venstre Fanger og Vingerne, navnlig højre Vinges Haandled (H. JØRGENSEN). Den -trak Jord op med højre Fanger, skrabede derpaa lidt omkring.stedet og saa sig en sjælden Gang omkring, mens den arbej dede meget ivrigt. KL fløj de11, fordi et Barn var uroligt. Der saas ikke mange Gedehamse ved Boet. KL 16t forlod man Stedet (ADELHOLT). 15. September traf jeg KL ca. 8 et lille Selskab af D. 0. F.s lviedlemmer, der var samlet i Nærheden af Bo Nr. 2. Fuglen var ikke iagttaget, og den kom heller ikke i Løbet af den næste Time, hvorfor vi forlod Stedet. KL ca. 16 var jeg igen paa Pladsen, men intetsomhelt var forandret siden om Morgenen; Græsset omkring Flyvehullet var flaaet af som ovenfor omtalt, og Indgangsrøret var revet op. En Del Gedehamse fløj til og fra, men Hvepsevaagen saa jeg ikke noget til. Ved Bo Nr. 1 var heller intet forandret. 16. September undersøgte jeg begge Gedehamseboer Kl. ca. 11 og Kl. ca. 16. Ved Bo Nr. 1 var alt som 2 Dage før. Ved Bo Nr. 2 laa en lille Sten, vel anbragt af Drenge, i Indgangsrørets Aabning, hvor Gedehamsene ustandselig fløj ud og ind, men H vepsevaagen var og blev borte. Jeg besøgte nu ikke Lokaliteten før om Eftermiddagen :26. September. Resterne af Bo Nr. 1 var da styrtet ned fra,jordhulens Loft, hvor det havde været ophængt. Det var lukket paany ved Reparation af Hylsteret, og det indeholdt stadig nogle omend næppe mange - Gedehamse, som viste sig, da jeg rørte ved Boet. Ved Bo Nr. 2 var Indgangshullet, som Hvepsevaagen havde bearbejdet, lukket, og Gedehamsene havde gravet et nyt Rør ca. 20 cm fra det gamle. De fløj livligt baade til og fra. Med Hensyn til Hvepsevaagens Fødeoptagelse skal det ~ndnu engang fremhæves, at Fuglen, som ovennævnte Iagttagelser er anstillet over, absolut ingen Notits tog af de omkringflyvende Gedehamse. Kun een Gang (ADELHOLT) saas den pille en Gedehams frem af Fjerklædningen og æde den, dog udenat man iagttog den afbide Brodden, som det undertiden i _Literaturen ses anført, at Fuglen kan gøre. Imidlertid indeholdt

11 197 Boet (Nr. 1) jo ogsaa saa meget Yngel, at Fug leri kunde æde sig mæt i den; der var derfor næppe rimelig Grund for den til at drive Jagt paa de voksne, tildels. flyvende Gedehamse. Ved Gennemgang af den lettere tilgængelige Literatur har jeg ikke fundet udførlige Iagttagelser om Hvepsevaagens Adfærd ved Udgravningen af Bi- eller Hvepseboer, bortset fra de mere indledende Foranstaltninger (HOLSTEIN, I. c.). Man kan nok se Meddelelser om, at Fuglen er saa optaget under Arbejdet, at man kan komme den ganske nær, men de, der har haft Held til at overraske en Hvepsevaage under en Udgravning, synes kun at have været indstillet paa at faa fat i Fug- 1en, eller ogsaa har de ikke givet Meddelelse om dens Opførsel. Selvfølgelig kan nogle Individer være mere tillidsfulde eller.optagne af deres Handlinger end andre, men den her omtalte Fugl maa dog sikkert betegnes som ualmindelig, ja ubegribelig,lidt sky. Til Slut retter jeg en Tak til Damerne GumrnN ABRAHAM SEN, ELLA ADELHOLT og HARRIET JØRGENSEN, der har tilbragt mange Timer med at iagttage denne H vepsevaage, og som beredvilligt har stillet deres Iagttagelser til min Disposition. SUM.MARY IN ENGLISH A Confident Honey Buzzard (Pernis apivorus (L.)). During the days September 12th to 14th 1944 a Honey Buzzard was digging out a nest of Vespa germanica at the side.of a main road in a suburb of Copenhagen. The bird was amazingly unshy and was tearing the nest situated 3-4 meters from the very road, where bicycles, motor cars and other vehicles were passing in great numbers. Even with a lot of people gazing at it from a distance of 3 metres (fig. 4), only separated from it by a ditch, the bird continued its work undisturbed. N ow and then, it is true, it took to its wings, but generally it returned after a few minutes. When I saw the bird for the fist time on September 12th.at 2.30 p. m. the wasp's nest was laid bare. The Honey Buzzard scratched a little in the soil at the edges of the hole, and the opening being big enough to allow the passage of head, neck and breast the bird stretched its wings backwards in Order that they should not require any room in the cavity 13

12 198 (fig. 2-3). The movements of the wings were rather characteristic, resembling in some way the streching of the wings after rest, but with both wings moving at a time. The Honey Buzzard in question was pronouncedly "rightfooted". It used its right foot when seizing the earth during the uncovering of the wasp's nest, and when the bird was eating, it held the combs in the claws of the right foot, while pulling out the larvae and pupae with a speed of about 20 per minute (fig. 5). Literatur: V. HoLSTEIN 1944: Hvepsevaagen. - København. I. C. NIELSEN 1907: Gravehvepse og Gedehamse. - Danmarks Fauna 2, p. 69. Sandternens (Gelochelidon nilotica (GM.)) Føde. Af JOHANNES ANDERSEN. (With a Summary in English: The Food of the Gull-bi.lled Tern, Gelochelidon nilotica (GM.)). Sandternen (Gelochelidon nilotica (GM.)) har i sin sporadiske Forekomst i Nord- og Mellemeuropa sin nordligste Forpost i Danmark. Denne Terne adskiller sig i Bygning og Levevis betydeligt fra andre Terner, og navnlig dens Valg af Fødeemner er særegen. I det følgende er forsøgt at give et Bidrag til Klaring af dette Spørgsmaal, ved at undersøge hvad Føden bestaar af paa en af de danske Ynglepladser paa og ved Tipperne i Ring købing Fjord. Dr. phil. Å. VEDEL TÅNING har tidligere skrevet udførligt om Sandternens Forekomst, Rugetid m. m. i dette Omraade (1936, p. 172 & 1944, p. 165). Paa Københavns zoologiske Museum findes en Del Gylp stammende fra Sand terner. Det meste er mærket "Tipperne 1928" og er indsendt af Dr. TÅNING. En mindre Mængde Gylp er indsamlet samme Aar paa det lige syd for Tipperne liggende Omraade,,Værnet". Endelig foreligger en mindre Mængde indsamlet paa Tipperne i Juni 1936 af cand. mag. VALENTIN JENSEN. Dette Materiale er indsamlet ved Rederne og giver altsaa kun Oplysninger om Føden i Rugetiden. N aar Ungerne er ud-

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Nu har jeg det! jublede Harm. Tyrfing! Det dødbringende sværd! Jeg har det her i min højre hånd! De tre blodsøstre kom jagende gennem luften på deres

Nu har jeg det! jublede Harm. Tyrfing! Det dødbringende sværd! Jeg har det her i min højre hånd! De tre blodsøstre kom jagende gennem luften på deres Nu har jeg det! jublede Harm. Tyrfing! Det dødbringende sværd! Jeg har det her i min højre hånd! De tre blodsøstre kom jagende gennem luften på deres magre krikker. Harm var i spidsen. Hun holdt Tyrfing

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

FATNINGER - OPSTILLINGER - FIGURER -

FATNINGER - OPSTILLINGER - FIGURER - Uddrag af Håndbog over trin og udtryk i dansk folkedans Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme København - Anno 1991 samt andre kilder FATNINGER - OPSTILLINGER - FIGURER - 1. Udgave Juni 2010 Fatninger,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Peder Willadsen, Vejen. Helten fra Kongehøj. En Jordefærd. Kolding Folkeblad Onsdag den 1. Marts 1905

Peder Willadsen, Vejen. Helten fra Kongehøj. En Jordefærd. Kolding Folkeblad Onsdag den 1. Marts 1905 Kolding Folkeblad Onsdag den 1. Marts 1905 Peder Willadsen, Vejen Helten fra Kongehøj En Jordefærd Afdøde Snedker Peder Willadsen, Veteran fra Krigen 1864, jordedes under ualmindelig stor Deltagelse paa

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Sussie leger i parken og møder sin hemmelige beundrer.

Sussie leger i parken og møder sin hemmelige beundrer. Forførelse i parken Sussie leger i parken og møder sin hemmelige beundrer. Sussie Langdon var ti år gammel. Hun havde blondt hår med naturlige krøller som bølgede, når hun bevægede sig. Dertil store ovale

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

VI HYLDER JENS OVE DANIELSEN

VI HYLDER JENS OVE DANIELSEN VI HYLDER JENS OVE DANIELSEN -VORES NYESTE ÆRESMEDLEM Drigstrup Jagtforening har netop udnævnt Jens Ove Danielsen til Æresmedlem Jens Ove fortæller levende om sine mange gode oplevelser med jagt. Løs snak

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen/Dispensationer fra Bygningslovgivningen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 9. november 1905 2) Byrådsmødet den 23. november 1905

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Og nu kom Mikkel ud. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Og nu kom Mikkel ud. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen

Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen Ø n s k e ø e n Langt, langt væk fra den verden, vi kender, i et fjernt drømmehav ligger der en ø. Den hedder Ønske øen, og det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Med lidt Malice. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Med lidt Malice. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

RETHINK. BYENS FUGLE tiden til? Hvad bruger. Med på en kigger. Viden om: Tips til undervisningen. TIL LÆREREN Formål:

RETHINK. BYENS FUGLE tiden til? Hvad bruger. Med på en kigger. Viden om: Tips til undervisningen. TIL LÆREREN Formål: Med på en kigger Fugle i flok eksempel med gråspurv og skovspurv Der går ikke mange dage, uden vi ser en gråspurv eller en skovspurv, der jo lever tæt knyttet til mennesker. De optræder ofte sammen i flok,

Læs mere

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år.

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. Tårnfalkene 2014 Af Knud Erik Sonne Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. 15. maj. Middag flakser en fugl rundt på græsset foran huset. En tårnfalk, viser det sig. Undersøger

Læs mere

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP 7. 10. J U L I 2 0 1 1 7th. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Torsdag den 7. juli 10.30-12.00 Tempovekselløb / Accelerationstræning Thursday 7 th. of July Flex pace

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

brugt og koster i Detail 1,25 Kr. pr. Pd. Fuglene satte stor Pris paa Rævlingen og fortærede en Mæng«

brugt og koster i Detail 1,25 Kr. pr. Pd. Fuglene satte stor Pris paa Rævlingen og fortærede en Mæng« 644 P. M. GUNDESEN Det var særlig Blaabærrene, der fristede Hyrderne. Tranebærrene var for sure, og Rævlinger var ikke no* get at spise blev der fortalt dem for dem tis«sede Ræven paa. Det var derfor de

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

I en kokos nøddeskal. Mathias Sanderhage og William Smed

I en kokos nøddeskal. Mathias Sanderhage og William Smed I en kokos nøddeskal Af Mathias Sanderhage og William Smed INT. SFO, FÆLLESRUM - EFTERMIDDAG FADE IN: Ludwig sidder alene ved et bord og tegner fugle. ULTRANÆR/POV: Ludwigs hånd tegner fugle med oliefarver,

Læs mere

VE O FABRIKANT S. CHR. BRANDT" JORDEFÆRD DEN 2. JANUAR 1906 I ST. KNUDS KIRKE

VE O FABRIKANT S. CHR. BRANDT JORDEFÆRD DEN 2. JANUAR 1906 I ST. KNUDS KIRKE VE O FABRIKANT S. CHR. BRANDT" JORDEFÆRD DEN 2. JANUAR 1906 I ST. KNUDS KIRKE MILO SKE BOGTRYKKERI - ODENSE S taar paa Vejene og ser til og spørger om de gamle Stier, hvor den gode Vej mon være, og vandrer

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Aktivitet :

Aktivitet : Aktivitet : 1 2 3 4 5 1a Kontakt Kontakt villighed Afviser kontakt, knurrer og / eller bideforsøg. Undviger kontakt - kryber og trækker sig. Accepterer kontakt - er helt uengageret - trækker sig ikke Tager

Læs mere

Mindegudstjenesten i Askov

Mindegudstjenesten i Askov Kolding Folkeblad - Mandag den 23. December 1918 Mindegudstjenesten i Askov. ------- Det Møde, hvormed Askov Højskole plejer at indlede Juleferien, fik i Aar en dybt alvorlig og bevæget Karakter. Det blev

Læs mere

LEGE I MIDDELALDEREN

LEGE I MIDDELALDEREN LEGE I MIDDELALDEREN Gøglertræning - prøv selv! Jonglere liggende En antipodist eller en fodjonglør jonglerer genstande med fødderne. Liggende på ryggen skal jongløren med fødderne kaste og gribe f.eks.

Læs mere

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt.

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Mentalbeskrivelsens momenter (1-8) 1. Kontakt håndtering I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Hundeføreren er instrueret på forhånd

Læs mere

STENBRONATUR. Byens måger. Yngleadfærd hos hættemåger og sølvmåger

STENBRONATUR. Byens måger. Yngleadfærd hos hættemåger og sølvmåger ktivitetsark 2 af 2 Side 1 af 5 yens måger Yngleadfærd hos hættemåger og sølvmåger Måger yngler i kolonier, og deres territorium er ofte begrænset til reden og dens nære omgivelser. et er en stor fordel

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

515 B SYVENDE BOG 265. Syvende bog

515 B SYVENDE BOG 265. Syvende bog 515 B SYVENDE BOG 265 Syvende bog - Derefter, sagde jeg, må du så sammenligne vor natur - i henseende til uddannelse og mangel på uddannelse - med en tilstand af den art, som jeg nu skal beskrive. Forestil

Læs mere

Formål: Vi ønsker at stimulere børns nysgerrighed og lyst til at udforske verdenen via eksperimenter.

Formål: Vi ønsker at stimulere børns nysgerrighed og lyst til at udforske verdenen via eksperimenter. Science og vand Definition af science: Science er leg og eksperimenter der stimulerer børns nysgerrighed og lyst til at udforske verdenen indenfor naturvidenskab. Science giver børnene erfaring og viden

Læs mere

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

Professoren. og Kattemor's Skattekort! FORKORTET LÆSEPRØVE - DEN RIGTIGE BOG HAR 66 SIDER. Skrevet ud fra virkelige hændelser.

Professoren. og Kattemor's Skattekort! FORKORTET LÆSEPRØVE - DEN RIGTIGE BOG HAR 66 SIDER. Skrevet ud fra virkelige hændelser. 1 Professoren og Kattemor's Skattekort! 2016 af Kim Christensen FORKORTET LÆSEPRØVE - DEN RIGTIGE BOG HAR 66 SIDER Skrevet ud fra virkelige hændelser. Særlig tak til: Janet. Elsebeth. Til minde om Kattemor.

Læs mere

De lollandske Agerhøns

De lollandske Agerhøns Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Septemberjagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Septemberjagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Forlaget Carlsen et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont

Forlaget Carlsen et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont BEFRI JULEMANDEN! Tekst 2015 Peter Gotthardt og Forlaget Carlsen Illustrationer 2015 Stine Rosenberg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning: Charlotte Flemmer 1. epdf-udgave, 2015. ISBN 9788711468920

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen.

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen. I tyskernes lænker Forfatter, Christian Søndergaard beretter om et besøg i Gilleleje midt i november 1943, hvor han har en samtale med en kvinde, som havde været skjult på kirkeloftet. Teksten er et uddrag

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Men han banede sig vej imellem dem og gik. Jesus lod sig ikke påvirke af, hvad andre mente, af, at det han gjorde og sagde faktisk

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Jagten på Enhjørningen. Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Jagten på Enhjørningen. Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Jagten på Enhjørningen Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Enas far, kong Drot, er taget langt bort. Troldkvinden Skarntyde er Enas værste fjende. Ena er den eneste enhjørning

Læs mere

Bjergets Helt. www.bubutales.com

Bjergets Helt. www.bubutales.com Bjergets Helt www.bubutales.com This ebook is distributed under Creative Common License 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ You are free to copy, distribute and transmit this work under

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Søren Jessen Søren Jessen Kobberdragen 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3 Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

[nummerpladen] Written by. Rikke Jessen Gammelgaard. Stammen 15/16, basis, hold B

[nummerpladen] Written by. Rikke Jessen Gammelgaard. Stammen 15/16, basis, hold B [nummerpladen] Written by Rikke Jessen Gammelgaard Stammen 15/16, basis, hold B EXT. FLASHBACK - UDE FORAN LEJLIGHED - DAG Helle, 12 år, står ved en vej og kigger på biler med en plastikpose i den ene

Læs mere

PIRLS2006 LÆSEBOG. Progress in International Reading Literacy Study

PIRLS2006 LÆSEBOG. Progress in International Reading Literacy Study PIRLS2006 LÆSEBOG Progress in International Reading Literacy Study Indhold En utrolig nat 4 PŒ jagt efter mad 11 En utrolig nat af Franz Hohler Anna var ti år gammel, så selv halvt i søvne kunne hun finde

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere