Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole"

Transkript

1 Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL

2 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater Ledertalenternes evaluering af forløbet Kommunernes evaluering af forløbet Mentorernes evaluering af effekten af forløbet for ledertalenterne Bilag 1: Bilag til ledertalenternes evaluering af forløbet Bilag 2: Bilag til kommunernes evaluering af forløbet...19

3 1. Opsummering af evalueringens resultater Ministeriet for Børn og Undervisning det daværende Undervisningsministerium KL, Skolelederne, Danmarks Lærerforening og Børne- og Kulturchefforeningen gik i 2010 sammen om forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole med det fælles mål at styrke indsatsen med at spotte og udvikle ledertalenter til fremtidens folkeskole. Ledertalenternes udvikling og deres afklaring var central i projektet. 202 ledertalenter gik i gang med forløbet, og stort set alle har gennemført. Forløbet bestod af coachog mentorsamtaler, undervisning og netværksdannelse. Evalueringen viser, at ledertalenterne overordnet har været meget tilfredse. Hovedparten vurderer, at forløbet har medvirket til at afklare hvorvidt de ønsker at blive leder, øget deres interesse for ledelse og klædt dem bedre på til at bestride en lederstilling, herunder at forløbet har medvirket til at give dem nogle pædagogiske ledelsesværktøjer. Mentorsamtalerne har givet ledertalenterne indsigt i lederstillingens muligheder og udfordringer, og coachsamtalerne har givet dem mulighed for at reflektere over, hvorvidt lederstillingen reelt er noget for dem personligt. Til gengæld tilkendegiver kun lidt over halvdelen, at de vil søge en lederstilling, når muligheden opstår Hovedparten af mentorerne tilkendegiver i evalueringen, at de oplever større afklaring og motivation hos ledertalenterne efter forløbet, og det har medvirket til at ruste ledertalenterne til en mulig lederstilling. Af mere praktisk karakter tilkendegiver flere af ledertalenterne i den åbne svarkategori, at netværksdannelsen kunne have været bedre organiseret, og derfor ikke alle steder har fungeret efter hensigten. Det påpeges endvidere, at der har været nogle udfordringer med den praktiske organisering af forløbet. Hovedparten af de kommuner som har haft ledertalenter tilmeldt forløbet tilkendegiver, at der har været et behov for talentudvikling på skoleområdet inden forløbet, at det har medvirket til at sætte fokus på talentudvikling generelt, og gjort talentudvikling mere legitimt i kommunen. Derudover tilkendegiver flere af de deltagende kommuner i de åbne svarkategorier, at forløbet har haft den ønskede effekt for ledertalenterne, herunder vækket talenternes interesse for ledelse og afklaret talenternes lyst til ledelse. 2/3 af de deltagende kommuner i evalueringen har imidlertid ikke planlagt en egentlig opfølgning på forløbet for kommunens talenter på grund af blandt andet manglende ressourcer. Netop den manglende opfølgning enten i form af mere uddannelse eller anden opfølgning tilkendegiver talenterne, at de savner. Knap 2/3 af de deltagende kommuner i evalueringen planlægger en fortsat indsats for ledertalenter, men ikke nødvendigvis en talentindsats kun målrettet folkeskolen. Side 1 af 23

4 2. Indledning Ministeriet for Børn og Undervisning det daværende Undervisningsministerium, KL, Skolelederne, Danmarks Lærerforening og Børne- og Kulturchefforeningen gik i 2010 sammen om forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole med det fælles mål at styrke indsatsen med at spotte og udvikle ledertalenter til fremtidens folkeskole. Ledertalenternes udvikling og afklaring var central i projektet, og talenterne blev i forløbet undervist i pædagogisk ledelse, de havde en løbende dialog med en coach og mentor og indgik i et netværk med andre ledertalenter. 202 ledertalenter påbegyndte forløbet, og stort set alle gennemførte. Det sidste hold ledertalenter afsluttede forløbet i januar 2012, og forløbet er efterfølgende blevet evalueret kvantitativt ved hjælp af tre evalueringer med forskelligt fokus: Ledertalenternes evaluering af forløbet, kommunernes evaluering af forløbet og en mindre evaluering, hvor mentorerne har vurderet effekten af forløbet for ledertalenterne. De tre evalueringer skal tilsammen give et billede af, om forløbet har indfriet de på forhånd fastsatte mål og succeskriterier. I denne rapport er resultaterne af evalueringerne samlet, og der kommenteres skriftligt på de kvantitative data. Nedenfor præsenteres forløbets mål og succeskriterier samt forløbets hovedelementer. Målene for projektet var: At flere lærere synes, at det er attraktivt at blive leder og søge en lederstilling. At de nye ledere føler sig rustet til opgaven. At der arbejdes mere systematisk med ledertalentudvikling i folkeskolen i kommunerne. At andelen af en ungdomsårgang, der søger ind på læreruddannelsen øges, idet lederrollen og talentpleje for kommende ledere synliggøres. Succeskriterier for forløbet var: At der i flere kommuner og på flere skoler er en indsats for ledertalentudvikling. At det systematiske arbejde med talentudvikling er forankret og bygger videre på erfaringerne efter projektets afslutning. At flere folkeskolelærere deltager i ledertalentudviklingsaktiviteter. At antallet af kvalificerede ansøgere til lederstillinger forøges. At flere skoleledere allerede har gennemført en førlederuddannelse, når de udnævnes til ledere. At et flertal af talentudviklingsforløbets deltagere er ledere/har ledelsesopgaver indenfor to år. Forløbets hovedelementer for ledertalenterne var: Tre seminarer, hvor der blev undervist i pædagogisk ledelse på diplomuddannelsen i ledelse. Ledertalenterne gik efterfølgende til eksamen i forløbet. Formålet med denne del af forløbet var at højne talentets viden om ledelse i en pædagogisk kontekst i et politisk styret system og dermed give afsæt for de personlige overvejelser. Minimum tre mentorsamtaler, hvor mentor og ledertalentet på baggrund af talentets observationer af egen og andres ledelsespraksis havde en reflekterende samtale. Mentoren skulle dels stille sig til rådighed og dels udfordre talenterne i deres iagttagelser af ledelsesperspektiver. Tre coachsamtaler med en professionel coach til afklaring af talentets personlige overvejelser i forhold til ledelsesfunktionen. Netværksmøder i netværk bestående af 5-6 ledertalenter, hvor talenterne havde rum til frit at drøfte oplevelser, refleksioner og spørgsmål med ligesindede. Side 2 af 23

5 Karriereudviklingsaftale i forlængelse af forløbet, som skulle medvirke til at sikre, at talenterne oplevede en fortsat fokus og muligheder i form af samtaler med nærmeste leder og HR, relevante ledelsesopgaver og evt. yderligere kompetenceudvikling efter afklaringsforløbet. Side 3 af 23

6 3. Ledertalenternes evaluering af forløbet Nogle af målsætningerne for forløbet var, at flere lærere finder det attraktivt at blive leder og ønsker at søge en lederstilling, at flere skoleledere har gennemført en førlederuddannelse inden ansættelsen samt, at ledertalenterne føler sig rustede til ledelsesopgaven. For at undersøge, hvorvidt disse målsætninger er indfriet, er ledertalenterne 1 blevet bedt om at forholde sig hertil. I den sidste del af ledertalenternes evaluering af forløbet, har ledertalenterne forholdt sig specifikt til, om de enkelte delelementer i selve forløbet dvs. coachsamtalen, mentorsamtaler, netværksdannelsen og faget pædagogisk ledelse har fungeret efter hensigten. Tabel 1 "Talentudviklingsforløbet har været med til at afklare, hvorvidt jeg ønsker at blive leder" Meget enig 36 33,3 Enig 55 50,9 Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig ,7 0 0 Total Det fremgår af tabel 1, at cirka 84 % af respondenterne vurderer, at talentudviklingsforløbet i overensstemmelse med målsætningen har været med til at afklare, hvorvidt de ønsker at blive ledere. Ingen af respondenterne har erklæret sig uenige eller meget uenige i udsagnet. En respondent beskriver forløbet således: De parallelle forløb med teori, mentorsamtaler og coachsamtaler har i den grad skabt forbindelse mellem teori, praksis og "afklaring". Forløbet har bare været for kort, mens en anden respondent skriver: Talentforløbet har givet mig indblik i de sider af mig selv, som jeg skal arbejde med, hvis jeg en dag sidder i en lederstilling (se bilag 1 s. 16). Tabel 2 "Min interesse for at blive leder er øget efter talentudviklingsforløbet" Meget enig 35 32,4 Enig 48 44,4 Hverken enig eller uenig 19 17,6 Uenig 4 3,7 Meget uenig 2 1,9 Total , deltagere ud af 202 deltagere har besvaret det tilsendte elektroniske spørgeskema, hvilket giver en svarprocent på 53,5 %. For at tydeliggøre at ikke alle ledertalenter har deltaget i evalueringen, betegnes de deltagende ledertalenter i evalueringen som respondenter. Side 4 af 23

7 Af tabel 2 fremgår det, at knap 77 % af respondenterne har fået øget interesse i at blive leder efter talentudviklingsforløbet. Knap 6 % af respondenterne er uenige eller meget uenige og har fået ringere interesse i at blive leder, og næsten 18 % er hverken uenige eller enige i udsagnet. Forløbet har dermed medvirket til, at flere ledertalenter finder det mere attraktivt at blive leder. Tabel 3 "Jeg forventer at søge en stilling som leder, når muligheden opstår" Meget enig 24 22,2 Enig 33 30,6 Hverken enig eller uenig 33 30,6 Uenig 11 10,2 Meget uenig 1 0,9 Ved ikke 6 5,6 Total ,0 Af tabel 3 fremgår det, at næsten 53 % af respondenterne forventer at søge en stilling som leder, når muligheden opstår. Cirka 36 % er usikre på, om de vil søge en lederstilling, og omkring 11 % vil ikke søge en stilling som leder. At cirka 36 % er usikre på, om de vil søge en lederstilling, når muligheden opstår kan skyldes, at tidspunktet ikke er det rette for vedkommende. Samtidig giver nogle af respondenterne i de uddybende svar udtryk for behovet for videreuddannelse og overblik over efterfølgende muligheder for at kunne vurdere, om de ønsker at søge en stilling som leder (se bilag 1 s. 14). Tabel 4 "Overordnet har talentudviklingsforløbet klædt mig bedre på til en lederstilling" Meget enig 34 31,5 Enig 63 58,3 Hverken enig eller uenig 10 9,3 Uenig 1 0,9 Total ,0 Det fremgår af tabel 4, at næsten 90 % af respondenterne mener, at talentudviklingsforløbet overordnet har klædt dem bedre på til en lederstilling. Dermed må det konkluderes, at forløbet er med til at sikre, at de potentielle ledere føler sig bedre rustet til ledelsesopgaven. En af respondenterne påpeger, at forløbet overordnet [har] været meget personligt udviklende, mens en anden respondent skriver: Jeg synes det har været et godt forløb, og jeg er blevet klædt fagligt på til at påtage mig jobbet. Der har været rigtig gode undervisningssessioner, og det har været fedt at mødes med andre, som tænker noget af det samme (se bilag 1 s. 16). Side 5 af 23

8 Tabel 5 "Overordnet har talentudviklingsforløbet givet mig det fornødne indblik i, hvad lederstillingen indebærer" Meget enig 15 13,9 Enig 53 49,1 Hverken enig eller uenig 23 21,3 Uenig 15 13,9 Ved ikke 2 1,9 Total ,0 63 % af respondenterne mener i henhold til tabel 5, at talentudviklingsforløbet overordnet har givet dem det fornødne indblik i, hvad lederstillingen indebærer. Cirka 23 % er hverken enige eller uenige eller ved ikke, og omkring 14 % er uenige i udsagnet. Nogle respondenter giver udtryk for usikkerhed over tolkningen af vendingen det fornødne indblik i de uddybende svar, samt at ledelse er andet end pædagogisk ledelse (se bilag 1 s. 16f). Den iboende uklarhed i formuleringen har sandsynligvis haft betydning for respondenternes besvarelser. Tabel 6 "Samtalerne om aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger med min mentor, har givet mig indsigt i lederstillingens muligheder og udfordringer" Meget enig 28 25,9 Enig 60 55,6 Hverken enig eller uenig 13 12,0 Uenig 3 2,8 Meget uenig 3 2,8 Ved ikke 1 0,9 Total ,0 Cirka 82 % af respondenterne angiver i tabel 6, at mentorsamtalerne har givet indsigt i lederstillingens muligheder og udfordringer, og dermed har levet op til hensigten. Cirka 6 % er uenige eller meget uenige i udsagnet og 13 % er hverken enige eller uenige eller ved ikke, om mentorsamtalerne har haft den ønskede effekt. En enkelt respondent giver udtryk for, at vedkommendes mentor havde for travlt til at indgå i forløbet, og vedkommende derfor følte sig lidt i vejen (se bilag 1 s. 17). En anden påpeger, at vedkommende gerne ville have haft samtaler med egen leder under forløbet, da det har været svært at inddrage, reflektere og observerer pædagogisk ledelse i sit lærerjob til hverdag (se bilag 1 s. 15). En tredje foreslår, at mentordelen udskiftes med en form for mesterlære, hvor talentet er i mesterlære hos en leder (se bilag 1 s. 15). Side 6 af 23

9 Tabel 7 "Coachsamtalen har givet mig mulighed for at reflektere over og tage stilling til, hvorvidt lederstillingen er noget for mig" Meget enig 61 56,5 Enig 35 32,4 Hverken enig eller uenig 8 7,4 Meget uenig 4 3,7 Total ,0 I henhold til tabel 7, mener knap 89 % af respondenterne, at de individuelle coachsamtaler efter hensigten har givet dem mulighed for at reflektere over, hvorvidt en lederstilling er noget for dem. Kun 4 respondenter ud af 108 er meget uenige i udsagnet. En respondent konkluderer, at Det var super godt med en coach og mentor, det virkede meget professionelt (se bilag 1 s. 16). Tabel 8 "Faget "Pædagogisk ledelse" har givet mig nogle nyttige ledelsesmæssige værktøjer, som jeg kan anvende i en mulig fremtidig ansættelse som leder" Meget enig 51 47,2 Enig 53 49,1 Hverken enig eller uenig 3 2,8 Meget uenig 1 0,9 Total ,0 96 % af respondenterne mener, jf. tabel 8, at de har fået nogle nyttige ledelsesmæssige værktøjer, de vil kunne anvende i en mulig fremtidig ansættelse som leder. Kun én ud af de 108 respondenter skriver, at vedkommende er meget uenig i udsagnet. En respondent skriver i et uddybende svar følgende: Fantastisk god undervisning i faget pædagogisk ledelse (se bilag 1 s. 16). Det kan dermed konstateres, at denne del af forløbet har været med til at ruste ledertalenterne til den del af lederstillingen, som omhandler pædagogisk ledelse. Til gengæld efterspørger en del af respondenterne i de uddybende svar flere moduler fra diplomuddannelsen i ledelse (se bilag 1 s. 15f). Side 7 af 23

10 Tabel 9 "Netværksmøderne har givet mig mulighed for at diskutere og reflektere over lederstillingen med ligesindede" Meget enig 21 19,4 Enig 49 45,4 Hverken enig eller uenig 20 18,5 Uenig 10 9,3 Meget uenig 5 4,6 Ved ikke 3 2,8 Total ,0 Af tabel 9 fremgår det, at 65 % af respondenterne mener, at de ved netværksmøderne har fået mulighed for at diskutere og reflektere over lederstillingen med ligesindede. 21 % af respondenterne sætter kryds ved hverken enig eller uenig eller ved ved ikke, og de resterende 14 % er uenige eller meget uenige i udsagnet. Flere af respondenterne har i de uddybende svar givet udtryk for, at netværksmøderne kunne have været bedre organiseret, hvilket sandsynligvis har haft betydning for respondenternes besvarelse (se bilag 1 s. 14ff). Opsamling på de åbne svarkategorier i ledertalenternes evaluering af forløbet Af den åbne svarkategori (se bilag 1) fremgår det, at nogle af respondenterne efterspørger en bedre koordinering og planlægning af forløbet, da der har været forvirring om datoer for eksamen, forventninger til ledertalenterne i forbindelse med forløbet m.v. Samtidig påpeger et par af respondenterne, at forløbet har været for sammenpresset tidsmæssigt, og der efterspørges mere videreuddannelse efter forløbets afslutning. Overordnet får forløbet i de åbne svarkategorier dog positiv kritik. Side 8 af 23

11 4. Kommunernes evaluering af forløbet Et af målene med forløbet var at sikre, at der arbejdes mere systematisk med ledertalentudvikling i folkeskolen i kommunerne, og succeskriterierne er i den forbindelse, at der i flere kommuner og på flere skoler er en indsats for ledertalentudvikling, samt at det systematiske arbejde med talentudvikling er forankret og bygger videre på erfaringerne efter projektets afslutning. For at undersøge, hvorvidt målsætning og succeskriterier er indfriet, er de deltagende kommuner 2 i forløbet blevet bedt om at forholde sig hertil. Derudover er kommunerne blevet bedt om at forholde sig til elementer i udvælgelsesprocessen. Det betyder konkret, at de har svaret på, hvorvidt der var en klar sammenhæng mellem kommunens tanker om fremtidens ledere og udvælgelseskriterierne for udvælgelse af ledertalenterne, og om den enkelte kommunes kriterier for udvælgelse af talenterne var tydelige forud for udvælgelsen. Formålet med kommunernes evaluering af forløbet er at drage erfaringer, som kan anvendes i et eventuelt lignende forløb. Tabel 10 Var talentudviklingen en del af kommunens indsats for lederudvikling, enten på skoleområdet eller tværgående på kommunens andre områder, før forløbet? Ja 22 73,3 Nej 8 26,7 Total ,0 Hvis Ja: Hvilke områder dækkede programmet? Skoleområde 15 50,0 Tværgående 7 23,3 Ikke besvaret 8 26,7 Total ,0 Det fremgå af tabel 10, at talentudvikling på forhånd var del af lederudviklingsindsatsen i 22 af de deltagende kommuner. I otte kommuner har forløbet dermed medvirket til at sætte ledertalentudvikling på dagsordenen. I 15 af de 22 kommuner dækkede talentudviklingen udelukkende skoleområdet, mens indsatsen var tværgående i syv af kommunerne kommuner ud af de deltagende 38 kommuner, har besvaret det tilsendte elektroniske spørgeskema, hvilket giver en svarprocent på 79 %. I evalueringen betegnes de 30 kommuner som de deltagende kommuner for at tydeliggøre, at ikke alle kommuner har deltaget i evalueringen. Side 9 af 23

12 Tabel 11 I kommunen oplevedes et behov for talentudvikling på skoleområdet inden forløbet Meget enig 7 23,3 Enig 17 56,7 Hverken enig eller uenig 5 16,7 Uenig 1 3,3 Total ,0 Jf. tabel 11 mener 24 af de deltagende kommuner, at der forud for forløbet var et behov for talentudvikling på skoleområdet. Kun en kommune er direkte uenig i dette udsagn. Fordelingen er ikke overraskende, da deltagelse i forløbet var frivilligt for kommunerne. Det er derfor ganske naturligt, at langt hovedparten af de deltagende kommuner har fundet et behov for talentudvikling. Kommunerne tilkendegiver i den åbne svarkategori, at de er meget tilfredse med forløbet. En kommune skriver: Vi havde den forventning, at vi kunne motivere lærere til at have interesse for ledergerningen. Dette lykkedes til fulde (se bilag 2 s. 18). Tabel 12 Der var klar sammenhæng mellem kommunens tanker om fremtidens ledere og udvælgelseskriterierne, forud for udvælgelsesprocessen Meget enig 9 30,0 Enig 13 43,3 Hverken enig eller uenig 7 23,3 Uenig 1 3,3 Total ,0 I relation til en af forløbets målsætninger er det interessant at undersøge, om der har været en sammenhæng mellem kommunens tanker om fremtidens ledere og udvælgelseskriterierne forud for udvælgelsen, da dette er afgørende for, hvor systematisk der er arbejdet med ledelsesudvikling i forbindelse med afvikling af forløbet. I henhold til tabel 12, var der i 22 af de deltagende kommuner en klar sammenhæng, mens kun én kommune erklærer sig direkte uenig i udsagnet. Side 10 af 23

13 Tabel 13 Kommunens kriterier for udvælgelse af talenterne var tydelige forud for udvælgelsen Meget enig 7 23,3 Enig 14 46,7 Hverken enig eller uenig 8 26,7 Uenig 1 3,3 Total ,0 Et lignende billede danner sig ved spørgsmålet om, hvorvidt kommunens kriterier for udvælgelse af talenterne var tydelige forud for processen. Jf. tabel 13 var kriterierne for udvælgelsen af talenterne tydelige i 21 af de deltagende 30 kommuner forud for udvælgelsen. Tabel 14 Er der lavet en plan/aftalt videre proces for udvikling af de talenter, som har været igennem forløbet 'Talent for ledelse - i fremtidens folkeskole'? Nej 20 66,7 Ja 10 33,3 Total ,0 Af tabel 14 fremgår det, at i 20 ud af de deltagende 30 kommuner er der ikke lavet en plan eller aftalt videre proces for udviklingen af ledertalenterne. Et af ledertalenterne skriver følgende i evalueringen af forløbet: Kommunen har ikke overholdt deres del af aftalen om en karriereudviklingsaftale. Og det er frustrerende at være klar og afklaret, og kommunen så ikke tilbyder mere, end at man må gå tilbage til sin leder og tigge om flere moduler [diplomuddannelsen i ledelse]. Det burde være i kommunens interesse at fortsætte med at dyrke jorden og talentet, og ikke lægge det på skolens og den enkeltes skuldre. Jeg ved, at det også er et problem i andre kommuner (se bilag 1 s. 15). Nogle af de 20 kommuner skriver i den åbne svarkategori, at det ikke er lavet en plan/aftalt videre proces for udvikling af talenterne af ressourcemæssige grunde, at der satses på en større målgruppe end dem der har deltaget i talentudviklingsforløbet, at kommunen har generelle talentudviklingsforløb som ledertalenterne tilbydes, eller at kommunen simpelthen ikke er nået dertil endnu. I nogle af de 10 kommuner, som har iværksat en plan/aftalt videre proces foregår det ved yderligere mentorsamtaler, videreuddannelse, opfølgningsmøder eller lignende (se bilag 2 s. 19). Side 11 af 23

14 Tabel 15 Forløbet har bidraget til en fremtidig indsats for ledertalentudvikling på kommunens skoler Meget enig 3 10,0 Enig 14 46,7 Hverken enig eller uenig 9 30,0 Uenig 4 13,3 Total ,0 Af tabel 15 fremgår det, at forløbet i 17 af de 30 deltagende kommuner har bidraget til en forankring af en fremtidig indsats for ledertalentudvikling på de pågældende kommuners skoler.. Dette er imidlertid ikke tilfældet i fire af kommunerne, og de resterende ni kommuner har erklæret sig hverken enig eller uenig i udsagnet. Tabel 16 Forløbet har bidraget til at sætte fokus på talentudvikling generelt i kommunen Nej 10 33,3 Ja 20 66,7 Total ,0 I henhold til tabel 16 har forløbet medvirket til at sætte fokus på talentudvikling generelt i kommunen i 20 ud af de deltagende 30 kommuner. Af de 10 kommuner, som har svaret nej til dette spørgsmål bliver det tilkendegivet af enkelte af disse, at det ikke er prioriteret på grund af manglende ressourcer, at forløbet ikke har bidraget til at sætte fokus på talentudvikling generelt, fordi det kun er målrettet skoleledelse, eller at der allerede er fokus på talentudvikling generelt (se bilag 2 s. 21). Tabel 17 Forløbet har været med til at gøre talentudvikling mere legitimt i jeres kommune Nej 7 23,3 Ja 23 76,7 Total ,0 Et af formålene med forløbet var at gøre talentudvikling mere legitimt i kommunerne, hvilket jf. tabel 17 er lykkedes, da 23 af kommunerne mener, at forløbet blandt andet har været med til at sikre en sådan legitimitet. Blandt de syv kommuner som har svaret, at forløbet ikke har medvirket til at gøre talentudvikling mere legitimt begrundes det med, at kommunen har været nødt til at spare, at forløbet kun er målrettet skoleledelse, eller at talentudvikling allerede var legitim før forløbet blev iværksat (se bilag 2 s. 21). Side 12 af 23

15 Tabel 18 Arbejder I med/planlægger I fremadrettet at arbejde med talentudvikling i kommunen? Nej 8 26,7 Ja 22 73,3 Total ,0 I henhold til tabel 18 er 22 af de deltagende kommuner enten i gang med eller planlægger fremadrettet at arbejde med talentudvikling i kommunen. Det betyder, at målet om at der arbejdes systematisk med talentudvikling og bygges videre på erfaringerne efter projektets afslutning er indfriet for disse kommuner (se bilag 2 s. 21). Side 13 af 23

16 5. Mentorernes evaluering af effekten af forløbet for ledertalenterne Mentorerne 3 har i forløbet indgået som sparringspartnere for ledertalenterne med det formål at udfordre talenterne i deres iagttagelser af ledelsesperspektivet. Mentorerne er derfor blevet spurgt om, hvorvidt de vurderer, at forløbet har medvirket til at ruste ledertalenterne til et eventuelt lederjob, og hvorvidt ledertalenterne er blevet mere motiverede og afklarede i forhold til at søge en lederstilling. Tabel 19 Talenterne er bedre rustet til at indgå i et lederjob som resultat af deltagelse i forløbet 'Talent for ledelse - i fremtiden folkeskole' Meget enig Enig Hverken enig eller uenig 9 11,7 Uenig 0 0 Total Det fremgår af tabel 19, at 68 ud af de deltagende 77 mentorer vurderer, at talenterne er bedre rustede til at indgå i et lederjob som resultat af deltagelse i forløbet. Kun 9 er hverken enige eller uenige i udsagnet, og der er ingen, der er direkte uenige. Dermed er vurderingen, at forløbet ifølge de deltagende mentorer har medvirket til ruste de potentielle ledere til lederstillingen. Tabel 20 B. Du har oplevet større motivation og afklaring hos deltagerne i forhold til at søge lederstillinger Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig 3 4 Total Et af formålene med forløbet var at afklare ledertalenterne i relation til ønsket om en egentlig lederstilling. Jf. tabel 20 mener 62 af de deltagende mentorer, at de har oplevet en større motivation og afklaring hos ledertalenterne i forhold til at søge lederstillinger, mens 12 er hverken enige eller uenige, og tre er direkte uenige mentorer ud af 140 tilknyttet forløbet har besvaret det tilsendte elektroniske spørgeskema, hvilket giver en svarprocent på 55%. I evalueringen betegnes de 77 mentorer som de deltagende mentorer for at tydeliggøre, at ikke alle mentorer har deltaget i evalueringen. Side 14 af 23

17 6. Bilag 1: Bilag til ledertalenternes evaluering af forløbet I forbindelse med ledertalenternes evaluering af forløbet var der en åben svarkategori, hvori ledertalenterne fik mulighed for frit at skrive eventuelle kommentarer til forløbet. Disse kommentarer er præsenteret nedenfor. De er organiseret under overskrifter for at danne et overblik over nogle af de gennemgående temaer. Den praktiske organisering Det har været et godt forløb for mig personligt. Omkring strukturering har det været lidt problematisk. Der har været en del transport, og tid er ikke noget, man har meget af, når man også har et lærerjob ved siden af. Det ville være bedre at lave grupperne med nærliggende kommuner. Alt i alt har det været et fint sammensat forløb, som har givet mig en masse. Til gengæld har der hersket megen forvirring omkring datoer, forventninger, eksaminer, vejledere og meget andet. Ingen har rigtigt vidst noget, og mange ting er blevet lavet om både tre og fire gange i løbet af forløbet til stor frustration for mange af deltagerne. Det kunne sagtens være foregået mere smidigt, men al begyndelse er selvfølgelig svær :-) Helt igennem et godt tilrettelagt forløb. Dog var der i begyndelsen en del mindre praktiske/formelle mindre gode ting. Der har manglet en fælles koordinator fx en fra VIA. Hele forløbet har tidsmæssigt været presset for meget sammen. Netværksmøderne kom ikke til at fungere efter hensigten. Vejledning i forbindelse med eksamen: 1 dag med gruppevejledning, hvor man selv fik 30 min effektivt er for lidt. Derefter var der "kun" vejledning i en fælles konference. Dette kunne have været udnyttet bedre til den studerendes fordel. Det har været et fantastisk forløb, men jeg synes, at der var for mange, som ikke havde ledelsesplaner, der deltog, og der var for lidt sparring. Udvælgelsen kunne have været anderledes. Netværksgruppen fungerede ikke. Eksaminationen og beskrivelsen af rammerne for synopsen var elendige. Det er et rigtig godt forløb, men der manglede informationer til at begynde med. Bøgerne kunne godt have været sendt til kommunerne inden 1. modul, så vi ikke fik dem udleveret på modulet. Udleveringsproceduren betød, at vi var ganske uforberedte til 1. modul. Forløbet kunne med fordel have været placeret i efteråret, for da har lærere som regel mindre travlt; især overbygningslærere. Der har helt praktisk været for mange misforståelser omkring indkøb af bøger, datoer for seminar, manglende informationsbrev. Det har været træls, da vi alle har haft et stramt program med vores job ved siden af. Der manglede information om mange praktiske forhold specielt i forbindelse med internatkurserne. Der var uklare oplysninger omkring bøger (til eje eller til lån). Savner en fælles opsamling på/evaluering af forløbet samt vejledning om, hvordan et videre karriereforløb kunne se ud. De 4 forelæsningsdage lå meget tæt på hinanden. I gruppen har vi talt om, at det ville have været rart at placere en dag senere i forløbet efter vejledningen, så man havde mulighed for at stille spørgsmål til det læste. Jeg har været glad for forløbet som helhed. Det havde dog været mere givtigt med en undervisningsgang senere i forløbet i stedet for to x to ret tidligt placeret. Vi var flere, der følte os smidt ud i ren selvstudie for at få samling på teorierne gennem de sidste måneder. Side 15 af 23

18 Jeg havde foretrukket af den ene af internatgangene, og gerne den første, havde været to individuelle dage, sådan at undervisningsforløbet havde været mere kontinuerligt. Man kommer nemt for langt væk fra teorien, når der går så meget tid i mellem de to internatforløb. Jeg kunne godt have brugt noget mere undervisning. Det var godt med internat - måske skulle der have været et mere, så vi kunne være kommet dybere ned i teorierne, og havde større mulighed for at holde dem op mod praksis. Forbedringsforslag til forløbets indhold Jeg var overvældet af mængden og intensiteten af forløbet. Alt for meget der skulle indpasses i en hverdag med fuldt skema og et liv ved siden af. Jeg går ikke videre med drømmen om at blive leder en dag. Jeg forbliver lærer. Jeg ville gerne have vidst mere om, hvad der kræves af en i forhold til forløbet jeg havde på den baggrund måske valgt aldrig at starte. Jeg ville hellere have personlig vejledning i stedet for fællesvejledning, da jeg synes, det blev overfladisk og spild af min tid, at de andre skulle tale om min opgave, uden at jeg "måtte" sige, om det var den drejning, jeg ønskede opgaven skulle tage. Det ville optimere udviklingen, hvis ledertalentet også havde samtaler/møder med sin egen leder under forløbet. Det kan nemlig være svært at inddrage, reflektere og observere pædagogisk ledelse i sit lærerjob til hverdag. Samtidig vil det være nærværende og brugbart for begge parter at kunne drøfte pædagogisk ledelse teoretisk og i praksis. Især efter hver studieperiode er der brug for opfølgende samtaler løbende. Man er meget "alene" med sine refleksioner og observationer i det daglige arbejde, idet man ikke bruger sine lærerkollegaer i denne sammenhæng. Teorien er et godt udgangspunkt. I stedet for mentorordning kunne man lave en form for mesterlære, hvor det enkelte talent prøver at være i 'mesterlære' som leder. Dette kunne være en anden spændende måde, da der er langt fra metateori til praksis. Vores tværkommunale netværk virkede ikke. Vi var for mange og samlet uden et egentligt formål. Til gengæld har jeg fået rigtig meget ud af at være sammen med de andre fra kommunen. Videreuddannelse/kommunernes ansvar Jeg mener uden tvivl at kommunerne burde være forpligtet til at videreuddanne deres egne talenter, efter projektets afslutning. Mange dygtige og motiverede talenter står tilbage med ét afsluttet modul, som enestående er ubrugeligt. Hele grundtanken med talent-forløbet er derved løbet ud i sandet... Jeg er rigtig glad for dette forløb, men ville meget gerne holde gryden i kog, hvordan gør man nu dette bedst. Kunne KL tilbyde næstemodul fx personlige lederskab? Mangler lidt karriereudvikling herfra. Hvordan kommer man videre? Hvilke uddannelseseller kursusforløb er tilgængelige og mulige? Desværre er det jo en meget lille del af uddannelsen man kommer igennem på dette modul. Man bør nok overveje at udvide med et eller flere moduler i fremtiden. Det er frustrerende at være klar og afklaret, og kommunen så ikke tilbyder mere end at man må gå tilbage til sin leder og tigge om flere moduler. Det burde være i kommunens interesse at fortsætte med at dyrke jorden og talentet og ikke lægge det på skolens og den enkeltes skuldre. Jeg ved at det også er et problem i andre kommuner. Vi burde have mulighed for at fortsætte uddannelsen som andre kommuner giver deres talenter for ledelse lov til. Jeg ville ønske, at der i forbindelse med forløbet var afsat muligheder for at fortsætte Side 16 af 23

19 diplomuddannelsen. Modulet kommer til at stå meget alene. Der burde være et "Talent for ledelse 2", hvor man kan tage yderligere et modul af diplomuddannelsen i ledelse, samt videreudvikle sit talent. Det ville være fantastisk, hvis det var muligt at få mere kursus, når nu der faktisk ikke så mange stillinger endnu i forhold til hvad der vil komme på sigt. På den måde holdes "gryden klar". Ros Jeg synes det har været et godt forløb, og jeg er blevet klædt fagligt på til at påtage mig jobbet. Der har været rigtig gode undervisningssessioner, og det har været fedt at mødes med andre som tænker noget af det samme. Talentforløbet har givet mig indblik i de sider af mig selv, som jeg skal arbejde med, hvis jeg en dag sidder i en lederstilling. Ellers en rigtig god fordeling af undervisning, refleksion i netværk og hos mentor og hos coach. Det har været et fantastisk halvt år. De parallelle forløb med teori, mentorsamtaler og coachsamtaler har i den grad skabt forbindelse mellem teori, praksis og "afklaring". Forløbet har bare været for kort. Det har været spændende at deltage. Det var super godt med en coach og mentor, det virkede meget professionelt. Dygtige undervisere. Fantastisk god undervisning i faget pædagogisk ledelse. Forløbet har overordnet været meget personligt udviklende. Jeg har fået stor appetit på en lederstilling og mere uddannelse inden for ledelse. Det ville være rigtig godt og vigtigt hvis der blev tænkt i efterfølgende uddannelsesforløb! Underviserne/vejlederne på hold 8 har været meget kompetente og inspirerende. Jeg er ikke en super optimist selvom mit skema godt kunne se sådan ud, men forløbet har virkelig været godt tilrettelagt på alle fronter. Tidligere har jeg ikke været så "studie-mindet", men det er blevet vendt, måske fordi min erfaring er sat i den rette teori ramme. I slutningen af forløbet søgte jeg på to lederstillinger og kom til samtale og er nu i gang med at søge på den tredje lederstilling. Meget dygtige og inspirerende undervisere (2xinternat). Meget kompetente, spændende og udfordrende undervisere. Formuleringen Det fornødne indblik i spørgsmålet: Overordnet har talentudviklingsforløbet givet mig det fornødne indblik i, hvad lederstillingen indebærer? "Overordnet har talentudviklingsforløbet givet mig det fornødne indblik i, hvad lederstillingen indebærer" Hvordan skal jeg kunne svare på det??? - Fornødne indblik!!! - Jeg tror (og håber) da at en lederstilling indebærer mere end pædagogisk ledelse... Om forløbet har givet den fornødne indsigt, som der bliver spurgt til er svært at vurdere. Det har afklaret nogle ting og givet mere indsigt i nogle problemstillinger, men der er også områder som stadig er lige åbne - f.eks. det administrative/økonomiske i et lederjob. Travle mentorer Mentordelen har ikke været tilfredsstillende - jeg har haft en følelse af, at jeg var lidt i vejen - min mentor havde meget travlt i særdeleshed i slutningen af skoleåret. Side 17 af 23

20 Mere tid Et givende forløb. Jeg kunne godt have ønske, at undervisningen ikke var så komprimeret (to gange seminar) - der var ringe tid til at reflektere over det læste. Desværre kom min netværksgruppe ikke op at "køre" - måske det var en idé at gøre det for dem, som ville (nu er vi et par stykker, der er blevet "solgt") Min læreruddannelse er gammel, jeg manglede den nye teori, så måske skulle man have noget videnskabsteori eller ledelse og organisation først??? Forløbet har været meget komprimeret i forhold til mængden af mødeaktiviteter. Det har betydet, at møderne med netværksgruppen - som ellers har været utrolig givende - er blevet nedprioriteret af gruppemedlemmerne på skift. Flere konkrete værktøjer fra faget pædagogisk ledelse savnes. Lidt mere praksis - lidt mindre teori. Faget/forløbet ligger meget uheldigt placeret, hvis man har afgangsklasser. På trods heraf har forløbet dog været utrolig godt og givende. Forløbet er meget sammenpresset. Det ville være dejligt med lidt mere tid, så man havde mere mulighed for at komme i dybden med de ting, vi har arbejdet med. Det ville være dejligt, hvis der var afsat mere tid til vejledning i forbindelse med opgaveskrivning og eksamen, måske i stedet for coachsamtalerne. Side 18 af 23

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Slutrapport

Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Slutrapport Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Slutrapport Århus 19. september 2012 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Projektet talent for ledelse i fremtidens folkeskole er gennemført i henhold til

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere.

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Af Lisbeth Lunde Frederiksen. Ph.d. Forsknings-og udviklingsleder VIA Profession og uddannelse Det er ikke uden betydning, hvordan praksis møder de nye lærere,

Læs mere

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017 Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug. 2016 marts 2017 Ramme for forløbet: Forløbet skulle have startet før sommerferien 2016. Opstart blev udsat, da flere af skoleledernes

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU - Vil du være med til at motivere og give brændstof til andre? - Vil du have indflydelse på KU s kommende retning og

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM 22. april 2015 2015-2016

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM 22. april 2015 2015-2016 TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM 22. april 2015 2015-2016 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en typisk gennemsnitsalder på over 50 år blandt kommunale ledere og med de små årgange, der nu rammer arbejdsmarkedet,

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet)

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet) Tabel 1 Hvor mange år har du i alt været leder (medregnende både dit nuværende og alle dine tidligere lederjobs inkl. lederjobs i andre kommuner/og/eller sektorer)? Mindre end ét år 2% 16 1-5 år 14% 110

Læs mere

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Praktisk information Deltagerne skal tilmelde sig på www.perst.dk/ledelsestalent. Flere end 40 procent af de statslige ledere forventes at gå på pension inden 2020. Pris Vi skal med andre ord finde mange

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

talent for ledelse { tekst: Dorte Skovgaard Wihre / foto: Jeppe Carlsen }

talent for ledelse { tekst: Dorte Skovgaard Wihre / foto: Jeppe Carlsen } talent for ledelse { tekst: Dorte Skovgaard Wihre / foto: Jeppe Carlsen } 40 nummer 03 / april 2011 lederaspirant Største skridt har været at sige det højt Eva Kjærgaard og René Rasmussen er talenter indenfor

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang

Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang Februar 2013 68% af de spurgte har svaret Hvilket år er du dimitteret? Respondenter Procent 2012 0 0,0% 2006-2011 12 27,9% 2001-2005 14 32,6% 1996-2000 11

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Virksomhedsøkonomer i LRØ Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-Personprofil

Virksomhedsøkonomer i LRØ Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-Personprofil Virksomhedsøkonomer i LRØ Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-Personprofil Evalueret af Jette Nissen & Margrit Honoré Videncentret for Landbrug Konklusion Jeg tænker jo altid

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Guide til udvælgelse af deltagere til. Talent for ledelse. - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Guide til udvælgelse af deltagere til. Talent for ledelse. - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Guide til udvælgelse af deltagere til Talent for ledelse - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Juni 2013 Målgruppen for Talent for ledelse Udviklingsforløbet retter sig mod medarbejdere, som

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

ÆG: FØR-LEDER-FORL I VARDE KOMMUNE

ÆG: FØR-LEDER-FORL I VARDE KOMMUNE Et udviklingsforløb for ledertalenter i Varde Kommune kan og vil jeg gå ledervejen? ÆG: FØR-LEDER-FORLØ ÆG: FØR-LEDER-FORL I VARDE KOMMUNE I VARDE KOMMUNE llege Syddanmark, 24. juni 2014 HVORFOR DETTE

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Strategisk ledelse, E13

Strategisk ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Vil Du Være Leder? Der findes masser af førleder-forløb. Kurser, som du kan deltage på, når du HAR sagt ja til dit første lederjob, eller

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Personligt udviklingsforløb (PUF) 2013

Personligt udviklingsforløb (PUF) 2013 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere