Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012"

Transkript

1 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet den 21. februar Det betyder, at eleverne samles på Sønderlandsskolen, så snart en samlet bygning kan rumme en 3 sporet skole. I en overgangsfase skal lokalerne på Nørrelandsskolen anvendes. Dermed fordeles eleverne på Sønderlandsskolen på to forskellige fysiske adresser. Der er tilknyttet en proceskonsulent fra kommunens personaleafdeling med det formål at understøtte sammenlægningen, herunder tids- og handleplan. Der ud over skal konsulenten lede de procesforløb, der er i forbindelse med mødevirksomhed i de to bestyrelser frem til sommerferien. Fysisk fordeling af eleverne De to skolebestyrelser har drøftet forskellige muligheder omkring den fysiske placering af klassetrinene. I udgangspunktet ligger, at igen model kan tilgodese de ønsker, som de to bestyrelser er enige om ville være det optimale. På et fælles skolebestyrelsesmøde den 9. februar 2012 besluttes, at den bedste fordeling, under de givne omstændigheder, er følgende i overgangsperioden frem til Sønderlandsskolen kan rumme alle klassetrin: Sønderlandsskolen Alle elever i 0. klasse 2. klasse SFH for 0. klasse 2. klasse Alle elever i klasse Nørrelandsskolen Alle elever fra 3. klasse til og med 6. klasse SFH for 3. og 4. klasse 1

2 Skolebestyrelsernes samarbejde De to skolebestyrelser afholder fælles bestyrelsesmøde minimum én gang i hver måned, hvor de forhold der har konsekvenser for det kommende skoleår indenfor skolebestyrelsernes arbejdsfelt drøftes og besluttes. De to skolebestyrelser er en stor gruppe (omkring 30). Derfor er der på første fælles bestyrelsesmøde den 31. januar nedsat et forretningsudvalg som udarbejder dagsorden og oplæg til bestyrelsesmøder. Forretningsudvalg (FU) Skolechefen De to bestyrelsesformænd De to skoleledere Èn medarbejderrepræsentanter fra hver skole Proceskonsulenten deltager også i FU-møderne FU mødes cirka 1 uge før de fælles skolebestyrelsesmøder, så dagsorden og eventuelle oplæg kan udsendes min. 4 dage før bestyrelsesmødet afholdes. FU-møder Torsdag den 23. februar kl på Sønderlandsskolen Fredag den 30. marts kl på Rådhuset, 1. sal lokale 159 (incl. frokost) Fredag den 27. april kl på Rådhuset, 1. sal lokale 159 (incl. frokost) Fredag den 1. juni kl på Rådhuset, 1. sal lokale 159 (incl. frokost) Skolebestyrelsernes fælles mødevirksomhed Der er afholdt fælles bestyrelsesmøde Torsdag den 31. januar kl Torsdag den 9. februar kl Der er planlagt fælles bestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts kl med mulighed for forlængelse til kl på Nørrelandsskolen Onsdag den 11. april kl med mulighed for forlængelse til kl på Nørrelandsskolen Mandag den 7. maj kl med mulighed for forlængelse til kl på Sønderlandsskolen Onsdag den 13. juni kl med mulighed for forlængelse til kl på Sønderlandsskolen Information til og møder for hele forældregruppen Der tages undervejs i processen stilling til, hvad alle forældre skal skriftligt informeres om og hvad forældregruppen skal indkaldes til møde omkring. 2

3 Kommunikationsniveauer i relation til beslutninger Det er vigtigt, at der i forbindelse med sammenlægningen er tydelige signaler omkring graden af indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i alle mødefora. Derfor arbejdes der med tre forskellige niveauer omkring indflydelse og beslutninger. Det skal være tydeligt for deltagerne, hvilket niveau drøftelserne foregår på. Niveau 1 Information (Ikke er til diskussion, statsministerbeslutninger ). Ingen indflydelse. Eksempel: Information om politiske beslutninger Niveau 2 Drøftelses- og beslutningspunkter ud fra konkrete udarbejdede oplæg Alle kan deltage i drøftelserne. Der er mulighed for indflydelse på beslutningerne indenfor givne rammer. Eksempel: Drøftelse og beslutninger i forhold til oplæg med udvalgte scenarier. Niveau 3 Åbne punkter. Forhold, der skal tages stilling til. Åbne spørgsmål eller temaer, hvor alle har mulighed for at komme med forslag, ideer, argumenter, kommentarer mv. Eksempel: Hvilke forslag og idéer skal indgå i de beslutninger, der skal træffes i forhold til den fremtidige skolestruktur? Ledelse, kommunikation og medarbejderinddragelse Den ledelsesmæssige organisering efter 1. august 2012 De to skoler har forskellig ledelsesmæssig organisering. Sønderlandsskolens organisering videreføres. Den fremtidige ledelsesmæssige organisering fra 1. august 2012 o Afdelingslederfunktion på skolens fire afdelinger Indskoling (0. 2. klasse) Mellemtrin (3. 6. klasse) Overbygning (7. 9. klasse) SFH 3

4 Lokal-MED De to lokale-med-udvalg holder fælles møder omkring de forhold, der vedrører sammenlægningen, ud fra MED-aftalens bestemmelser omkring Arbejdsforhold Personaleforhold Samarbejdsmæssige forhold Arbejdsmiljøforhold Fælles møder i (forslag - møder ligger forud for skolebestyrelsesmøderne) Den 6. marts kl Uge 13 Uge 18 Uge 23 Kommunikation ledere og medarbejdere Ledergruppen I uge 8-9 gennemfører skoleleder MB samtaler med de nuværende ledere på de to skoler med det formål at lytte til deres overvejelser omkring den fremtidige ledelse. Hvordan kommer de ledelsesmæssige kompetencer bedst muligt i spil i fremtiden? Medarbejdergrupperne Inddragelsen af medarbejderne vil ske på forskellige niveauer afhængig af formålet med inddragelsen. Hvilken skoleleder får I? (uge 9) Skoleleder Maria Braae indkalder til fælles møde på Nørrelandsskolen for alle ansatte med det formål at få kendskab til, hvilken skoleleder de får den 1. august 2012, såfremt de til den tid er ansat på skolen. Teamet er: Hvilken leder får I med mig som skoleleder? På dette møde vil Maria Braae gøre rede for, hvad hun tænker omkring Sammenlægningen den nuværende situation Personaleledelse Administrativ og økonomisk ledelse Faglig ledelse Pædagogisk ledelse Tilbud om individuelle samtaler med Maria Braae Skoleleder Maria Braae tilbyder alle ansatte på Nørrelandsskolen en individuel samtale af ca. 45 minutters varighed med følgende dagsorden Hvilke opgaver løser du i dag hvilke opgaver vil du gerne løse i fremtiden? Hvilke kompetencer har du, som du ønsker der kommer i spil? Hvilke andre ting vil du gerne drøfte eller fortælle mig om? 4

5 Afdelingslederne og underviserne Der afholdes afdelingsopdelte møder (indskoling, mellemtrin og overbygning), så snart den samlede medarbejdergruppe på de tre trin kendes. De afdelingsledere, der skal lede afdelingerne efter 1. august 2012 indkalder til mødet. Formålet med mødet er, at medarbejderne fra de to skoler drøfter deres fælles faglige og pædagogiske opgave for skoleåret 2012/2013. SFH-afdelingsleder og pædagoger/ pædagogmedhjælpere Alle ansatte i de to SFH ere mødes og drøfter overordnede pædagogiske tilgange til det pædagogiske arbejde i SFH-regi efter sammenlægningen. Afdelingslederen fra Sønderland indkalder til mødet og er mødeleder. Mødet afholdes, så snart den fremtidige medarbejdergruppe kendes. Skoleleder og servicepersonale Indtil Sønderlandsskolen er samlet på én fysisk adresse skal der være både pedel og sekretærfunktion på de adresse (Sønderland og Nørreland). Skoleleder Maria Braae og skoleleder Solveig Mogensen indkalder pedeller og sekretærer til møde omkring De opgaver, der skal løses frem til sommerferien, som følge af sammenlægningen - eksempelvis planlægningen af flytningen af materialer mellem de to skoler. De opgaver, der skal løses efter 1. august 2012 og hvordan opgavefordelingen skal være til den tid. Fagfordeling Der arbejdes med to runder i forhold til fagfordelingen. Fagfordeling skønnet behov Forud for den 1. april identificerer ledelsen på de to skoler i fællesskab, hvilke undervisere der er behov for i skoleåret 2012/2013. Det meldes ind til forvaltningen. Byrådet har besluttet, at de undervisere der er på Sønderland bliver på Sønderland, med mindre de selv ønsket andet. Underviserne fra Nørrelandsskolen flytter til Sønderlandsskolen med udgangspunkt i det behov der er for underviserkompetencer. De øvrige undervisere fra Nørrelandsskolen forflyttes til andre skoler i Holstebro Kommune. Fagfordeling aktuelt behov Umidelbart efter den 1. maj kendes den endelige fordeling af underviserne og dermed kendes undervisergruppen i de tre afdelinger på Sønderlandsskolen. 5

6 Som tidligere omtalt er det i forlængelse af dette, at afdelingslederne indkalder til fælles møde for de undervisere der skal samarbejde efter sommerferien Skolens pædagogiske grundlag efter 1. august 2012 Både Sønderlandsskolen og Nørrelandsskolen arbejder ud fra den anerkendende tilgang, som er vedtaget politisk i Børn & Unge. På Nørrelandskolen har der gennem flere år været arbejdet anerkendende via PALS, som er en evidensbaseret pædagogisk metode. På Sønderlandsskolen arbejdes med udgangspunkt i den anerkendende pædagogiske tilgang uden en bestemt evidensbaseret pædagogisk metode. Der vil i løbet af skoleåret 2012/2013 blive arbejdet med, hvordan der på længere sigt skal arbejdes med den anerkendende tilgang og hvilken/hvilke evidensbaserede metoder (programmer), der skal anvendes. Det betyder, at der indtil beslutningen omkring anvendelsen af evidensbaserede metoder tages udgangspunkt i den anerkendende tilgang uden en bestemt metodetilgang. På afdelingsmøderne for underviserne vil der blive mulighed for at drøfte, hvordan undervisernes pædagogiske viden og erfaringer (med den anerkendende tilgang) bedst muligt kan komme i spil til gavn for samarbejdet med elever og forældre. Opgaver omkring flytning Der vil i forbindelse med sammenlægningen af de to skoler blive en del opgaver omkring flytning af undervisningsmaterialer, SFH-materiale, biblioteksmateriale, administrativt materiale mv.. Der skal udarbejdes planer for flytningen. Ledelsen på de to skoler, sekretærer og pedeller samarbejder om dette i maj- juni Undervisere og personale i SFH erne inddrages i planlægningen. 6

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere