Ansatte Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og"

Transkript

1 1

2 Resumé Faktaboks 1: Ansatte Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og ansatte ansatte reglementansatte) Øvrige ekstraordinært ansatte (elever, timelønnede vikarer, ansatte i 476 ansatte 481 ansatte ifht. serviceloven, jobrotation og seniorjob) Ledere 52 ledere 54 ledere Gennemsnitsalder 46 år 46 år Sygefraværsprocent 4 % 4 % Nyansatte 229 ansatte 259 ansatte Afskedigede 93 ansatte 118 ansatte Gennemsnitsløn kr kr. Antal Denne personalepolitiske redegørelse omhandler hvor ikke andet er nævnt udelukkende de ordinært ansatte. Sammenlignet med sidste års opgørelse er der sket en stigning på 30 ansatte. I november 2013 var der 1786 ansatte. Gennemsnitsalderen er som i 2012 og år. Kønsfordelingen har ændret sig en smule, med det resultat at der er lidt flere kvindelige ansatte, med 82 % kvindelige ansatte og 18% mandlige ansatte. Blandt lederne er kønsfordelingen også rykket lidt. Andelen af kvindelige ledere er steget lidt 56 % af lederne er kvinder, hvor det ved sidste års opgørelse var 54 % af lederne, der var kvinder. Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund er ikke nået med i denne udgave af personalepolitisk redegørelse, idet data er forsinket fra Danmarks Statistik og KL. Afsnittet forelægges, når data er tilvejebragt. Personaleomsætningen er sket indenfor akademikere, syge- og sundhedspersonale, og især social- og sundhedspersonale hvor der har været stigninger. Mens der har været en større afgang iblandt det pædagogiske personale i daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger. Der er i 2014 afskediget 118 ansatte. Afskedigelserne er stort set ligeligt fordelt mellem de tre årsager kommunens forhold, sygdom samt den ansattes forhold. Løn Den gennemsnitlige månedsløn for alle ansatte i november 2014 er kr. Det betyder at der er sket en stigning på 2% i perioden fra november 2013 til november Opgjort på køn udgør den gennemsnitlige månedsløn for mænd kr. i november 2014, hvilket er en stigning på 903 kr. sammenlignet med For kvinder udgør den kr., hvilket er en stigning på 674 kr. sammenlignet med Fravær I 2014 udgjorde sygefraværet i Rebild Kommune 4,0%. Tillægges øvrigt fravær (børns sygedage, 2

3 graviditetsgener m.v.) på samlet 2,7 % er det samlede fravær i kommunen 6,7%. Fraværet i Rebild Kommune er meget lavt. På landsplan ligger Rebild Kommune kontinuerligt i top-5 over det laveste sygefravær blandt de danske kommuner. Sygefraværet har været på samme niveau i En af årsagerne til den lave sygefraværsprocent er, at Rebild kommune i de seneste år har sat markant fokus på medarbejdernes trivsel og nærvær/fravær. Der er fortsat fokus på sygefraværet til trods for at det er så lavt, og tidligere indledte initiativer til at nedbringe sygefraværet, som f.eks. nærvær/fraværstiltagene, er stadig i brug. Seneste tiltag er at gravide kan få rådgivning ved graviditetsgener. Arbejdsmiljø I 2014 er der centralt registreret 104 arbejdsulykker, hvoraf de 33 har medført fravær. Skaderne er primært sket indenfor de store sektorområder Pleje og Omsorg, Børn og Unge, og Familie og Handicap. De er alle områder, hvor arbejdet er karakteriseret ved fysisk og psykisk krævende arbejde, skæve arbejdsstillinger og en del tunge løft og forflytninger. 3

4 Personalepolitiske initiativer Sundhedsnetværk Med visionen Et sundt liv i en sund kommune har Rebild Kommune en ambition om at forblive den sundeste kommune i Nordjylland. Til at understøtte visionen uddannes der i første halvår 2015 sundhedsambassadører, som skal arbejde for sundhed på alle kommunens arbejdspladser. Sundhedsambassadørerne vil danne et sundhedsnetværk, der kan udveksle idéer og erfaringer på tværs. Sundhedsambassadørerne vil efter kurset fungere som tovholdere for implementering af Rebild Kommunes vision og sundhedspolitik. Sundhedsambassadørens opgaver vil desuden blandt andet være at, identificere behov og iværksætte sundhedsfremmende initiativer overfor borgere og kollegaer, motivere kollegaer til at tænke sundhed ind i afdelingens kerneopgaver, og øge muligheden for bevægelse, trivsel og sunde måltider. For andet år deltager Rebild Kommune i DHL stafetten i Kildeparken, Aalborg. I 2014 var vi 250 medarbejdere afsted. I år håber vi på at blive mange flere. Sundhedsnetværket vil som en del af deres arbejde understøtte tilmelding og deltagelse ved DHL for kommunens medarbejdere. Trivselsmåling I oktober 2014 blev der gennemført en anonym spørgeskemaundersøgelse på alle arbejdspladser i Rebild Kommune ud af 1900 ansatte har svaret, svarende til en besvarelsesprocent på 89 %. Generelt er der en høj grad af trivsel på Rebild Kommunes arbejdspladser. Indenfor alle temaer er der udsving, som peger i retning af, at der er medarbejdere der ikke trives. Ved nærmere analyse af trivselsmålingerne ses, at hovedparten af disse svar kommer fra nogle enkelte arbejdspladser, hvor der er et behov for en målrettet indsats for at højne trivslen. Alle arbejdspladser har skullet afholde dialogmøder og senest 1. januar 2015 skulle lokal MED have udarbejdet handleplaner på baggrund af dialogmøderne for det videre arbejde med at forbedre trivslen. Delpolitikker To nye delpolitikker til personalepolitikken har set dagens lys. Det er Politik for arbejdsbetinget stress og Politik for forebyggelse af vold, mobning og chikane. Det vigtigste arbejde med nye politikker er implementeringen. Alle arbejdspladser har i 2014 haft Politik for arbejdsbetinget stress som særligt fokusområde, og der er mulighed for at låne et spil, som kan bruges til at få drøftet emnet på de enkelte arbejdspladser. Politik for forebyggelse af vold, mobning og chikane er blevet politisk godkendt i foråret De lokale MED- og sektorudvalg har ansvaret for, at der på de enkelte arbejdspladser bliver udarbejdet retningslinjer for, hvordan vold, mobning og chikane undgås, forebygges og eventuelt anmeldes. Retningslinjerne skal indeholde en vurdering af, hvor stor risikoen er, for at vold og trusler om vold fra borgere/pårørende forekommer. Der skal også være en handlingsplan for, hvordan risikoen kan minimeres, og hvordan arbejdspladsen kan støtte de medarbejdere, der har været udsat for vold, mobning eller chikane. Rekruttering Administrativt er det nu blevet langt lettere at rekruttere nye medarbejdere. Et internetbaseret rekrutteringssystem er nu tilgængeligt og obligatorisk for alle kommunens arbejdspladser. Der er i forbindelse med implementeringen uddannet superbrugere i alle centre. Systemet hjælper med at håndtere ansøgninger, sende beskeder til ansøger i alle faser i processen mv. I støbeskeen ligger i forlængelse af det nye e-rekrutterings en skriveworkshop hvor det bliver muligt at få tips og tricks til at skrive den gode stillingsannonce. 4

5 To udviklingskonsulenter er blevet certificerede i at bruge Garudas Kompetenceprofil, således at vi som kommune nu internt selv kan teste kandidater i forbindelse med ansættelser. Tilbuddet er primært til lederstillinger og enkelte specialstillinger. Konsulenterne er endvidere blevet certificeret i at bruge Garudas Fokusprofil som tænkes brugt i teamudviklingssammenhænge. Offentlig Leadership Pipeline (OLP) I 2014 fortsatte arbejdet med at implementere Leadership Pipeline tankegangen i kommunen. Som tidligere beskrevet er Leadership Pipeline en ramme eller logik, indenfor hvilken man kan få en struktureret dialog og fælles sprog om ledelse. Hvad er rette ledelse på rette niveau, hvilket ansvar og hvilken rolle har lederne på de forskellige niveauer, og hvordan samarbejder og understøtter niveauerne i ledelseskæden hinanden bedst muligt? Implementeringen er grebet forskelligt an i de forskellige centre alt efter antal ledelsesniveauer. Nogle centre er kommet langt og har fået drøftet og beskrevet profiler for de forskellige ledelsesniveauer, hvorimod andre centre lige har startet drøftelserne op. Direktionen har meldt ud, at alle arbejdspladser inden juli 2015 som minimum skal have startet lokale drøftelser op. Det er afgørende for implementeringen og Leadership Pipeline logikkens berettigelse som arbejdsredskab, at lederne på samtlige niveauer går forrest og aktivt anvender OLP rammen og værktøjerne i det daglige arbejde og i den løbende forventningsafstemning mellem de forskellige ledelsesniveauer. Dette til gavn for en styrket opgaveløsning og i sidste ende til gavn for borgeren. En evaluering om 1-2 år vil vise, hvorvidt OLP logikken for alvor har vundet indpas i Rebild Kommune, og er blevet integreret som en naturlig del af tankegangen. Ledertalentudvikling Et af de mål, direktionen har opstillet for arbejdet med Leadership Pipeline i organisationen er at fremme talentudvikling for også at kunne rekruttere kvalificerede ledere fra egne rækker. Der sættes i efteråret 2015 et ledertalentudviklingsforløb i gang baseret på Leadership Pipeline tankegangen. Forløbet vil formodentligt strække sig over 1 1½ år, så ledertalenterne både deltager i et formelt udviklingsforløb, men også i høj grad udvikler sig via øvebaner i organisationen, hvor talentet kan prøve kræfter med ledelse i tæt sparring med nærmeste leder og en mentor. På den måde udvikler hele organisationen sig i kraft af talentprogrammet. Det er tanken, at talentforløbet indeholder to sideløbende udviklingsforløb bestående af et forløb for medarbejdere med talent for ledelse, og et forløb for ledere af medarbejdere med talent for og lyst til ledelse af ledere. Det er nærmeste leder, der efter nøje overvejelser indstiller ledertalenter til forløbet, hvorefter en udvælgelsesproces vil finde sted. 5

6 Et billede af organisationen Rebild Kommune Definitioner Hvor ikke andet er nævnt er data opgjort for alle månedslønnede ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og fleksjobbere). Øvrige ekstraordinært ansatte, vikarer, elever og timelønnede ansatte indgår ikke i redegørelsen. Data er udtrukket pr. november 2014 fra KRL Kommunernes og Regionernes Løndatakontor hvor ikke andet er nævnt. Antal ansættelsesformer Personalepolitisk redegørelse 2015 har som nævnt fokus på de månedslønnede ansatte. Disse er opgjort i tabel 1. I tabel 2 er opgjort øvrige ansatte med andre ansættelsesformer. Tabel 1: Ansættelsesformer månedslønnede ansatte Ansættelsesform Antal ansatte I alt ordinært ansatte Overenskomstansatte Tjenestemandsansatte 53 Fleksjob 102 Tabel 2: Ansættelsesformer øvrige ansatte Ansættelsesform Antal ansatte I alt øvrigt personale 481 Elever 103 Timelønnede vikarer 257 Ansatte i henhold til serviceloven 61 Jobrotation 43 Seniorjob 17 Køn og Alder Der er i Rebild Kommune ordinært ansatte, hvoraf 81,88 % er kvinder og 18,12 % er mænd. Hidtil er kønsfordelingen blevet illustreret fordelt på arbejdsområde, men da det er blevet muligt at illustrere det på centerniveau, er kønsfordelingen herunder illustreret på centerniveau: Tabel 3: Ansatte fordelt på køn Center Kvinder Mænd Center Arbejdsmarked og Borgerservice 83,33 % 16,67 % Center Børn og Unge 82,17 % 17,83 % Center Familie og Handicap 79,31 % 20,69 % Center Kultur og Fritid 61,54 % 38,46 % Center Natur og Miljø 62,07 % 37,93 % Center Plan, Byg og Vej 26,47 % 73,53 % Center Pleje og Omsorg 94,64 % 5,36 % Center Sundhed 87,64 % 12,36 % 6

7 Fællescenter HR og Udvikling 65,22 % 34,78 % Fællescenter IT og Digitalisering 46,15 % 53,85 % Fællescenter Sekretariat 65,38 % 34,62 % Fællescenter Økonomi 80 % 20 % Rebild Kommune Total 81,88 % 18,12 % Foruden de to centre, Center Plan, Byg og Vej, samt i mindre grad Fællescenter IT og Digitalisering, som er de eneste hvor mænd udgør flertallet, er alle de andre centre, og Rebild Kommune som helhed, karakteriseret ved et flertal af kvinder. Blandt lederne er kønsfordelingen rykket en smule. Med denne opgørelse er andelen af kvindelige ledere steget lidt 56 % af lederne er kvinder, hvor det ved sidste års opgørelse var 54 % af lederne, der var kvinder. Kønsfordelingen på direktionsniveau og kontraktholderniveau er uændret. På centerchefniveau er andelen af kvindelige ledere i det forgangne år imidlertid blevet større. Tabel 4: Kønsfordelingen blandt ledere pr. 31. december 2014 Pr. 31. december 2013 Pr. 31. december 2014 Kvinder Mænd Kvinder Mænd Ledere - totalt 54 % 46 % 56 % 44 % Direktion 25 % 75 % 25 % 75 % Centerchefer 18 % 82 % 25 % 75 % Kontraktholdere 68 % 32 % 68 % 32 % Som ved de seneste års opgørelser er gennemsnitsalderen 46 år. Dette illustreres i figuren nedenfor ved de to højeste søjler, som er inden for aldersintervallet år med hele 60,5 % af de ansatte. Figur 1: Alderssammensætning 7

8 Medarbejdernes etnicitet Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund er ikke nået med i denne udgave af personalepolitisk redegørelse, idet data er forsinket fra Danmarks Statistik og KL. Afsnittet forelægges, når data er tilvejebragt Medarbejdernes ansættelsesgrad Billedet af heltids- og deltidsansatte har rykket sig en smule i forhold til tallene for % af de ansatte er heltidsansatte og 43% er deltidsansatte. Ved opgørelse for 2013 var tallene hhv. 59% heltidsansatte og 41 deltidsansatte. Tabel 6: Medarbejdernes ansættelsesgrad Overenskomstområde År Samlet antal Heltid i % Deltid i % Antal deltidsansættelser på timetal timer/ timer/ uge i uge i % % timer/ uge i % 0-19 timer/ uge i % I alt Akademikere Dagplejere Kontor- og It-personale Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Social- og sundhedspersonale Syge- og sundhedspersonale - basis Ved et kig på overenskomstområderne er det tydeligt at det er på lærerområdet at de markante ændringer mellem heltid- og deltidsansættelser er sket. Der er sket et fald i heldtidsansættelser på 3% fra 89% til 86%: Ændringerne på lærerområdet skyldes den nye skolereform og den nye arbejdstidsaftale. Personaleomsætning Tabel 7 på næste side illustrerer personaleomsætningen (PO) i Rebild Kommune fra november 2013 til november

9 Tabel 7: Personaleomsætning, november 2013 november 2014 Overenskomstområde Antal pers. nov Afgang 2013 Tilgang 2014 Antal pers. nov Nettostigning I alt ,5 Husassistenter ,8 Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass ,4 Bygningskonstruktører ,3 Pædagogisk personale i ,3 dagplejeordninger Chefer ,1 Musikskolelærere ,2 Forhandlingskartellets personale ,0 Laboratorie- og miljøpersonale ,0 Syge- og sundhedspers., ledere ,0 Akademikere ,6 Socialrådg./socialformidlere ,4 Rengøringsassistenter ,9 Syge- og sundhedspersonale - basis ,0 Social- og sundhedspersonale ,9 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr ,0 Pædagogmedhj. og pædagogiske ,0 assistenter Teknisk Service ,0 Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr ,3 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv ,8 Pædagogisk uddannede ledere ,1 Kontor- og It-personale ,3 Ledere m.fl., undervisningsområdet ,2 Hjemmevejledere og pæd.pers., ,7 døgninst. Tandlæger ,7 Håndværkere m.fl ,8 Specialarbejdere mv ,5 Ledere/mellemledere v. komm ,0 ældreomsorg Dagplejere ,4 Tandklinikassistenter PO Formel for udregning af personaleomsætning (PO): (afgang tilgang 2014) PO (antal ansatte antal ansatte2014) 100 Alt i alt er der sket en stigning i antallet af ansatte i kommunen på 1,7% fra 1786 ansatte til 1816 ansatte. De fleste overenskomstområder har haft helt små udsving i antallet af ansatte med stigninger og fald på maksimum 4 ansatte. Overenskomstgrupperne akademikerne, social- og sundhedspersonale, og 9

10 syge- og sundhedspersonalet har haft tilgang mens der er sket et fald blandt pædagogisk personale i daginstitutioner, klubberne og skolefritidsordningerne. Stigningen af akademikere er fortrinsvist sket indenfor centrene Natur og Miljø, Pleje og Omsorg og Sundhed. Faldet i pædagogisk personale skyldes primært omstrukturering i klubberne. Afskedigelser Der er i 2014 afskediget 118 ansatte. I 2013 var antallet af afskedigelser 93. Denne stigning skyldes bl.a. en reduktion i dagplejen, som følge af faldende børnetal, samt omstrukturering. Bemærk at tallene her tager udgangspunkt i afskedigelsestidspunkt, ikke fratrædelsestidspunkt. Tabel 8: Afskedigelser i 2014 Årsag Afskedigede ansatte i 2013 Afskedigede ansatte i 2014 Kommunens forhold Sygdom Den ansattes forhold/personlige årsager I alt Bem. Kommunens forhold er defineret som besparelser, omstrukturering og opgavebortfald. I 2013 var der yderligere 13 personer som blev afskediget grundet væsentlige vilkårsændringer men som blev genansat på nye vilkår. Disse personer medregnes ikke i ovenstående tal. Derfor afviger ovenstående tal fra sidste års personalepolitiske redegørelse, hvor antal afskedigede i 2013 var angivet som 106. Fravær I 2014 udgjorde sygefraværet i Rebild Kommune 4,0%. Tillægges øvrigt fravær (børns sygedage, graviditetsgener m.v.) på samlet 2,7 % er det samlede fravær i kommunen 6,7%. Fraværet i Rebild Kommune er meget lavt. På landsplan ligger Rebild Kommune kontinuerligt i top-5 over det laveste sygefravær blandt de danske kommuner. Sygefraværet er stabilt det var også 4,0 % i En af årsagerne til den lave sygefraværsprocent er, at Rebild kommune i de seneste år har sat markant fokus på medarbejdernes trivsel og nærvær/fravær. Der er dog stadig fokus på fraværet, til trods for at det er så lavt, og tidligere indledte tiltag for at reducere sygefraværet, som fx Nærvær/Fraværstilbuddene, bruges fortsat. Et nyt tiltag på området er at gravide kan få rådgivning ved graviditetsgener. Tabel 9: Sygefraværslængde Sygefravær i alt Korttidssygefravær 1-30 dage Langtidssygefravær 31+ dage Rebild Kommune - total 4,0 % 2,0 % 1,9 % Løn Den gennemsnitlige månedsløn for alle ansatte i november 2014 er kr. Det betyder at der er sket en stigning på 2% i perioden fra november 2013 til november

11 Tabel 10: Lønudvikling fordelt på overenskomstgrupper 2013 til 2014 Overenskomstområde Fuldtid nov-2013 Løn i alt nov-2013 Fuldtid nov-2014 Løn i alt nov-2014 Løn i alt stigning I alt 1.631, , ,0 % Akademikere 76, , ,4% Chefer 15, , ,4% Dagplejere 102, , ,4% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 38, , ,0% Husassistenter 16, , ,9% Kontor- og It-personale 155, , ,6% Ledere m.fl., undervisningsområdet 25, , ,9% Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg 13, , ,9% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 279, , ,1% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 190, , ,8% Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 14, , ,1% Pædagogisk uddannede ledere 27, , ,3% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 38, , ,4% Rengøringsassistenter 29, , ,6% Social- og sundhedspersonale 304, , ,3% Socialrådg./socialformidlere 39, , ,5% Specialarbejdere mv. 32, , ,3% Syge- og sundhedspers., ledere 12, , ,7% Syge- og sundhedspersonale - basis 94, , ,0% Tandklinikassistenter 12, , ,1% Teknisk Service 41, , ,3% For de fleste overenskomstområder er der sket en lille stigning i deres gennemsnitsløn fra 2013 til De eneste overenskomstgrupper, for hvem der er sket et fald, er akademikerne på 0,4 % og husassistenter på -0,9 %. For akademikerne kan det skyldes tilgang af unge og forholdsvis nyuddannede, og det samme for husassistenter, for hvem der også har været afgang iblandt de ældre medarbejdere. De højeste stigninger er sket for ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg på 7,9 %, dagplejere på 7,4 %, og chefer på 5,4 %. Den store lønstigning for dagplejere kan skyldes, at nogle af dem har fået flere børn at tage vare på, og derfor har fået tillæg. Stigningen for ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg skyldes udbetaling af et engangstillæg i den pågældende måned. For dagplejerne kan lønstigningen skyldes at flere dagplejere har fået 5. barn og dermed 5. barnstillæg. For cheferne kan forklaringen i stigningen ligge i at der er sket en lederudskiftning til en leder med en lidt højere løn end den tidligere. Opdelt på køn udgør den gennemsnitlige månedsløn for mænd kr. i november 2014, hvilket er en stigning på 903 kr. sammenlignet med For kvinder er den kr., hvilket er en stigning på 674 kr. sammenlignet med Forskellen på lønningerne mellem mænd og kvinder er derfor steget med lidt over 200 kr. fra november 2013 til november Årsagen til denne stigning kan skyldes den store tilgang af unge og forholdsvis nyuddannet social- og sundhedspersonale, hvoraf langt hovedparten er kvinder, og som er en faggruppe med et lønniveau under gennemsnittet. At der i det hele taget er sådan et spænd mellem mændenes og kvindernes gennemsnitsløn skyldes bl.a. at det ofte er mænd, der besidder de løntunge lederstillinger, og at visse lavindkomstgrupper traditionelt er kvindefag. 11

12 Arbejdsmiljø Registrering af arbejdsulykker med og uden fravær Siden januar 2010 er alle arbejdsskader blevet anmeldt elektronisk og registret via forsikringsagenturet Willis A/S, der administrerer og vurderer alle Rebild kommunes anmeldelser på arbejdsskadeområde. Tabel 11 Arbejdsulykker med og uden fravær Hovedtallene fra 2014 viser: Fra 2013 til 2014 er: Antal ulykker uden fravær er faldet med 13,5 %. Antal ulykker med fravær er faldet med 25 %. Det totale antal ulykker er faldet med 28,8 % Fravær / Antal ulykker Uden fravær Ikke angivet / Ved ikke Med fravær Antal ulykker i alt I alt er der registreret 104 arbejdsulykker, hvoraf de 33 har medført fravær. Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der sket et markant fald i antallet af registrerede arbejdsulykker i perioden fra 2013 til Tabel 12 Registrering af arbejdsskader 2014 Arbejdsskader 2013 Arbejdsskader 2014 Center/område/afdeling Ukendt Uden Med I alt Ukendt Uden Med I alt fravær fravær fravær fravær fravær fravær Ikke angivet Center Arbejdsmarked Center Borgerservice Center Børn og Unge dagtilbud Center Børn og Unge skoler Center Familie og Handicap Center Kultur og Fritid Center Natur og Miljø Center Plan, Byg og Vej Center Plan, Byg og Vej Vej (trafik) Center Pleje og Omsorg Center Sundhed Fællescenter Sekretariat Selvejende Institutioner I alt I Rebild kommune sker skaderne primært indenfor de store sektorområder Pleje og Omsorg, Børn og Unge, og Familie og Handicap. Arbejdsområder der alle er karakteriseret ved fysisk og psykisk krævende arbejde, skæve arbejdsstillinger og en del tunge løft og forflytninger. 12

13 For de fleste centre har antallet af anmeldte arbejdsulykker i perioden været stabilt. Men der er også centre hvor der er sket store ændringer. - Eks.v.: Et fald fra 75 til 37 i antallet af anmeldte arbejdsskader i Center Pleje og Omsorg. Et fald fra 20 til 14 i antallet af anmeldte arbejdsskader i Center Familie og Handicap. En stigning fra 12 til 22 i antallet af anmeldte arbejdsskader i Center Børn og Unge dagtilbud. Når man går bag om tallene, viser det sig, at der er flere, og forskellige årsager til ændringerne. I Center Pleje og Omsorg skyldes faldet primært ændringer i udvikling og beboersammensætning for udadreagerende demente borgere. I Center Familie og Handicap er fokus på supervision og kompetenceløft øget, så man undgår en del af de konfliktfyldte arbejdssituationer, der kan føre til arbejdsskader, og i Center Børn og Unge - dagtilbud, er der sket en stigning i antallet af indberettede mindre arbejdsskader, fordi der har været øget fokus på, at alle arbejdsskader skal anmeldes også dem der ikke medfører fravær. Af den samlede arbejdsskadestatistik fremgår det, at det store fald i antal af arbejdsskader med og uden fravær er sket indenfor: Personflytning og personhåndtering: Et fald på 20 fra 37 i 2013 til Fysisk og psykisk vold: Et fald på 15 fra 37 i 2013 til 22 i I top 4 over anmeldte arbejdsskader uden fravær, ligger: 1. Vold forårsaget af beboere eller børn, herunder slag, spark og bid. 2. Fald og snublen 3. Trusler og krænkende adfærd 4. Tunge løft. Arbejdsulykker med fravær Tabel 13: Arbejdsulykker med fravær Forventet længde af fravær som følge af skade Antal medarbejdere 2013 Antal medarbejdere dage dage dage dage dage måneder måneder 4 1 Permanent uarbejdsdygtig el. 6 måneder < 1 0 I alt Af de 104 registrerede arbejdsulykker, er det de 33 af dem, der har medført fravær. Dette er 31,7 % af arbejdsulykkerne Når arbejdsulykkerne medfører fravær, er det dog oftest med fravær af forventet kortere varighed. De arbejdsulykker, der har medført forventet fravær på mindst en måned eller mere, er ulykker indenfor Center Pleje og Omsorg og Center Børn og Unge, hvor der er sket skader i forbindelse med tunge løft, glatte underlag, vrid- og faldulykke, med efterfølgende skader i knæ, skulder og/eller lænd. 13

14 Samarbejde med og besøg af Arbejdstilsynet Siden 2012 har Arbejdstilsynet målrettet deres indsats, og laver nu risikobaserede tilsyn, hvor de på baggrund af en række oplysninger om den enkelte virksomhed, og de generelle arbejdsmiljørisici i branchen, udtrækker institutioner og arbejdssteder til et varslet uanmeldt tilsyn. I 2014 er 36 institutioner/arbejdspladser blevet udtrukket til risikobaseret tilsyn, hvor Arbejdstilsynet har fokus på alle områder dvs. fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske, psykiske forhold og ulykkesfarer + hele papirdelen med APV og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB). Ved langt de fleste af tilsynsbesøgene har Arbejdstilsynet vurderet, at arbejdsforholdene var i orden. Fælles for Arbejdstilsynets besøg er, at de har sat sig spor i såvel organisationen som på de enkelte arbejdspladser. Mange arbejdspladser har været glade for og stolte af at få en grøn smiley, men der har også været arbejdspladser, hvor Arbejdstilsynet har fundet anledning til at reagere i form af vejledninger eller påbud. Tabel 14: Reaktionstyper Reaktionstyper: Påbud og vejledninger Ventilation 2 1 Kontrolanordning og eftersyn 1 1 Indeklima 1 Støj og akustik 2 1 Ergonomi arbejdsstillinger tunge løft 2 3 Instruktion 1 1 Egnede hjælpemidler 1 2 Risiko for ulykker - herunder fald og snublen 1 2 Psykisk arbejdsmiljø APV ATEX og handleplaner 2 1 Kemi 1 Bygherreansvar 1 I alt - Påbud og Vejledninger I 2014 har Arbejdstilsynet ved deres til syn reageret med påbud og/eller vejledning på i alt 7 arbejdspladser. Når vi ser tilbage på de udførte tilsyn og Arbejdstilsynets reaktioner, er det tydeligt, at de enkelte tilsyn har haft stor fokus på psykisk arbejdsmiljø, - en tendens der falder godt i tråd med ændringerne i Arbejdsmiljøloven i 2013, hvor det blev tydeliggjort at psykisk og fysiske arbejdsmiljø er ligestillet. 14

HR-nøgletal og tendenser for 2014

HR-nøgletal og tendenser for 2014 HR-nøgletal i Haderslev Kommune 2014 Indhold HR-nøgletal og tendenser for 2014... 2 1. Tiltrækning og Fastholdelse... 3 1.1. Personaletilgang og personaleomsætning... 3 1.1.2. Personaletilgang i % - fordelt

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 1 Personalepolitisk Regnskab Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 2 INDHOLD FORORD Københavns Kommunes Værdigrundlag København er som Danmarks

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3 Arbejdsmiljøregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i 2008-09... 5 Trivsel og stress... 5 Vold og trusler...

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2012

Arbejdsmiljørapport 2012 Arbejdsmiljørapport 2012 LØN OG PERSONALE HR-UDVIKLING 2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Generelle forhold... 4 Bornholms Regionskommunes MED-organisation... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Seminar

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

På sporet af Medarbejderen

På sporet af Medarbejderen På sporet af Medarbejderen DSB s Medarbejderregnskab 2010 Indhold 1 Forord... 4 2 Tema: DSB hæver ambitionerne for ledelse... 5 3 Tema: Målrettet indsats sænker fraværet... 11 4 Fakta om store medarbejdergrupper

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere