Ansatte Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og"

Transkript

1 1

2 Resumé Faktaboks 1: Ansatte Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og ansatte ansatte reglementansatte) Øvrige ekstraordinært ansatte (elever, timelønnede vikarer, ansatte i 476 ansatte 481 ansatte ifht. serviceloven, jobrotation og seniorjob) Ledere 52 ledere 54 ledere Gennemsnitsalder 46 år 46 år Sygefraværsprocent 4 % 4 % Nyansatte 229 ansatte 259 ansatte Afskedigede 93 ansatte 118 ansatte Gennemsnitsløn kr kr. Antal Denne personalepolitiske redegørelse omhandler hvor ikke andet er nævnt udelukkende de ordinært ansatte. Sammenlignet med sidste års opgørelse er der sket en stigning på 30 ansatte. I november 2013 var der 1786 ansatte. Gennemsnitsalderen er som i 2012 og år. Kønsfordelingen har ændret sig en smule, med det resultat at der er lidt flere kvindelige ansatte, med 82 % kvindelige ansatte og 18% mandlige ansatte. Blandt lederne er kønsfordelingen også rykket lidt. Andelen af kvindelige ledere er steget lidt 56 % af lederne er kvinder, hvor det ved sidste års opgørelse var 54 % af lederne, der var kvinder. Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund er ikke nået med i denne udgave af personalepolitisk redegørelse, idet data er forsinket fra Danmarks Statistik og KL. Afsnittet forelægges, når data er tilvejebragt. Personaleomsætningen er sket indenfor akademikere, syge- og sundhedspersonale, og især social- og sundhedspersonale hvor der har været stigninger. Mens der har været en større afgang iblandt det pædagogiske personale i daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger. Der er i 2014 afskediget 118 ansatte. Afskedigelserne er stort set ligeligt fordelt mellem de tre årsager kommunens forhold, sygdom samt den ansattes forhold. Løn Den gennemsnitlige månedsløn for alle ansatte i november 2014 er kr. Det betyder at der er sket en stigning på 2% i perioden fra november 2013 til november Opgjort på køn udgør den gennemsnitlige månedsløn for mænd kr. i november 2014, hvilket er en stigning på 903 kr. sammenlignet med For kvinder udgør den kr., hvilket er en stigning på 674 kr. sammenlignet med Fravær I 2014 udgjorde sygefraværet i Rebild Kommune 4,0%. Tillægges øvrigt fravær (børns sygedage, 2

3 graviditetsgener m.v.) på samlet 2,7 % er det samlede fravær i kommunen 6,7%. Fraværet i Rebild Kommune er meget lavt. På landsplan ligger Rebild Kommune kontinuerligt i top-5 over det laveste sygefravær blandt de danske kommuner. Sygefraværet har været på samme niveau i En af årsagerne til den lave sygefraværsprocent er, at Rebild kommune i de seneste år har sat markant fokus på medarbejdernes trivsel og nærvær/fravær. Der er fortsat fokus på sygefraværet til trods for at det er så lavt, og tidligere indledte initiativer til at nedbringe sygefraværet, som f.eks. nærvær/fraværstiltagene, er stadig i brug. Seneste tiltag er at gravide kan få rådgivning ved graviditetsgener. Arbejdsmiljø I 2014 er der centralt registreret 104 arbejdsulykker, hvoraf de 33 har medført fravær. Skaderne er primært sket indenfor de store sektorområder Pleje og Omsorg, Børn og Unge, og Familie og Handicap. De er alle områder, hvor arbejdet er karakteriseret ved fysisk og psykisk krævende arbejde, skæve arbejdsstillinger og en del tunge løft og forflytninger. 3

4 Personalepolitiske initiativer Sundhedsnetværk Med visionen Et sundt liv i en sund kommune har Rebild Kommune en ambition om at forblive den sundeste kommune i Nordjylland. Til at understøtte visionen uddannes der i første halvår 2015 sundhedsambassadører, som skal arbejde for sundhed på alle kommunens arbejdspladser. Sundhedsambassadørerne vil danne et sundhedsnetværk, der kan udveksle idéer og erfaringer på tværs. Sundhedsambassadørerne vil efter kurset fungere som tovholdere for implementering af Rebild Kommunes vision og sundhedspolitik. Sundhedsambassadørens opgaver vil desuden blandt andet være at, identificere behov og iværksætte sundhedsfremmende initiativer overfor borgere og kollegaer, motivere kollegaer til at tænke sundhed ind i afdelingens kerneopgaver, og øge muligheden for bevægelse, trivsel og sunde måltider. For andet år deltager Rebild Kommune i DHL stafetten i Kildeparken, Aalborg. I 2014 var vi 250 medarbejdere afsted. I år håber vi på at blive mange flere. Sundhedsnetværket vil som en del af deres arbejde understøtte tilmelding og deltagelse ved DHL for kommunens medarbejdere. Trivselsmåling I oktober 2014 blev der gennemført en anonym spørgeskemaundersøgelse på alle arbejdspladser i Rebild Kommune ud af 1900 ansatte har svaret, svarende til en besvarelsesprocent på 89 %. Generelt er der en høj grad af trivsel på Rebild Kommunes arbejdspladser. Indenfor alle temaer er der udsving, som peger i retning af, at der er medarbejdere der ikke trives. Ved nærmere analyse af trivselsmålingerne ses, at hovedparten af disse svar kommer fra nogle enkelte arbejdspladser, hvor der er et behov for en målrettet indsats for at højne trivslen. Alle arbejdspladser har skullet afholde dialogmøder og senest 1. januar 2015 skulle lokal MED have udarbejdet handleplaner på baggrund af dialogmøderne for det videre arbejde med at forbedre trivslen. Delpolitikker To nye delpolitikker til personalepolitikken har set dagens lys. Det er Politik for arbejdsbetinget stress og Politik for forebyggelse af vold, mobning og chikane. Det vigtigste arbejde med nye politikker er implementeringen. Alle arbejdspladser har i 2014 haft Politik for arbejdsbetinget stress som særligt fokusområde, og der er mulighed for at låne et spil, som kan bruges til at få drøftet emnet på de enkelte arbejdspladser. Politik for forebyggelse af vold, mobning og chikane er blevet politisk godkendt i foråret De lokale MED- og sektorudvalg har ansvaret for, at der på de enkelte arbejdspladser bliver udarbejdet retningslinjer for, hvordan vold, mobning og chikane undgås, forebygges og eventuelt anmeldes. Retningslinjerne skal indeholde en vurdering af, hvor stor risikoen er, for at vold og trusler om vold fra borgere/pårørende forekommer. Der skal også være en handlingsplan for, hvordan risikoen kan minimeres, og hvordan arbejdspladsen kan støtte de medarbejdere, der har været udsat for vold, mobning eller chikane. Rekruttering Administrativt er det nu blevet langt lettere at rekruttere nye medarbejdere. Et internetbaseret rekrutteringssystem er nu tilgængeligt og obligatorisk for alle kommunens arbejdspladser. Der er i forbindelse med implementeringen uddannet superbrugere i alle centre. Systemet hjælper med at håndtere ansøgninger, sende beskeder til ansøger i alle faser i processen mv. I støbeskeen ligger i forlængelse af det nye e-rekrutterings en skriveworkshop hvor det bliver muligt at få tips og tricks til at skrive den gode stillingsannonce. 4

5 To udviklingskonsulenter er blevet certificerede i at bruge Garudas Kompetenceprofil, således at vi som kommune nu internt selv kan teste kandidater i forbindelse med ansættelser. Tilbuddet er primært til lederstillinger og enkelte specialstillinger. Konsulenterne er endvidere blevet certificeret i at bruge Garudas Fokusprofil som tænkes brugt i teamudviklingssammenhænge. Offentlig Leadership Pipeline (OLP) I 2014 fortsatte arbejdet med at implementere Leadership Pipeline tankegangen i kommunen. Som tidligere beskrevet er Leadership Pipeline en ramme eller logik, indenfor hvilken man kan få en struktureret dialog og fælles sprog om ledelse. Hvad er rette ledelse på rette niveau, hvilket ansvar og hvilken rolle har lederne på de forskellige niveauer, og hvordan samarbejder og understøtter niveauerne i ledelseskæden hinanden bedst muligt? Implementeringen er grebet forskelligt an i de forskellige centre alt efter antal ledelsesniveauer. Nogle centre er kommet langt og har fået drøftet og beskrevet profiler for de forskellige ledelsesniveauer, hvorimod andre centre lige har startet drøftelserne op. Direktionen har meldt ud, at alle arbejdspladser inden juli 2015 som minimum skal have startet lokale drøftelser op. Det er afgørende for implementeringen og Leadership Pipeline logikkens berettigelse som arbejdsredskab, at lederne på samtlige niveauer går forrest og aktivt anvender OLP rammen og værktøjerne i det daglige arbejde og i den løbende forventningsafstemning mellem de forskellige ledelsesniveauer. Dette til gavn for en styrket opgaveløsning og i sidste ende til gavn for borgeren. En evaluering om 1-2 år vil vise, hvorvidt OLP logikken for alvor har vundet indpas i Rebild Kommune, og er blevet integreret som en naturlig del af tankegangen. Ledertalentudvikling Et af de mål, direktionen har opstillet for arbejdet med Leadership Pipeline i organisationen er at fremme talentudvikling for også at kunne rekruttere kvalificerede ledere fra egne rækker. Der sættes i efteråret 2015 et ledertalentudviklingsforløb i gang baseret på Leadership Pipeline tankegangen. Forløbet vil formodentligt strække sig over 1 1½ år, så ledertalenterne både deltager i et formelt udviklingsforløb, men også i høj grad udvikler sig via øvebaner i organisationen, hvor talentet kan prøve kræfter med ledelse i tæt sparring med nærmeste leder og en mentor. På den måde udvikler hele organisationen sig i kraft af talentprogrammet. Det er tanken, at talentforløbet indeholder to sideløbende udviklingsforløb bestående af et forløb for medarbejdere med talent for ledelse, og et forløb for ledere af medarbejdere med talent for og lyst til ledelse af ledere. Det er nærmeste leder, der efter nøje overvejelser indstiller ledertalenter til forløbet, hvorefter en udvælgelsesproces vil finde sted. 5

6 Et billede af organisationen Rebild Kommune Definitioner Hvor ikke andet er nævnt er data opgjort for alle månedslønnede ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og fleksjobbere). Øvrige ekstraordinært ansatte, vikarer, elever og timelønnede ansatte indgår ikke i redegørelsen. Data er udtrukket pr. november 2014 fra KRL Kommunernes og Regionernes Løndatakontor hvor ikke andet er nævnt. Antal ansættelsesformer Personalepolitisk redegørelse 2015 har som nævnt fokus på de månedslønnede ansatte. Disse er opgjort i tabel 1. I tabel 2 er opgjort øvrige ansatte med andre ansættelsesformer. Tabel 1: Ansættelsesformer månedslønnede ansatte Ansættelsesform Antal ansatte I alt ordinært ansatte Overenskomstansatte Tjenestemandsansatte 53 Fleksjob 102 Tabel 2: Ansættelsesformer øvrige ansatte Ansættelsesform Antal ansatte I alt øvrigt personale 481 Elever 103 Timelønnede vikarer 257 Ansatte i henhold til serviceloven 61 Jobrotation 43 Seniorjob 17 Køn og Alder Der er i Rebild Kommune ordinært ansatte, hvoraf 81,88 % er kvinder og 18,12 % er mænd. Hidtil er kønsfordelingen blevet illustreret fordelt på arbejdsområde, men da det er blevet muligt at illustrere det på centerniveau, er kønsfordelingen herunder illustreret på centerniveau: Tabel 3: Ansatte fordelt på køn Center Kvinder Mænd Center Arbejdsmarked og Borgerservice 83,33 % 16,67 % Center Børn og Unge 82,17 % 17,83 % Center Familie og Handicap 79,31 % 20,69 % Center Kultur og Fritid 61,54 % 38,46 % Center Natur og Miljø 62,07 % 37,93 % Center Plan, Byg og Vej 26,47 % 73,53 % Center Pleje og Omsorg 94,64 % 5,36 % Center Sundhed 87,64 % 12,36 % 6

7 Fællescenter HR og Udvikling 65,22 % 34,78 % Fællescenter IT og Digitalisering 46,15 % 53,85 % Fællescenter Sekretariat 65,38 % 34,62 % Fællescenter Økonomi 80 % 20 % Rebild Kommune Total 81,88 % 18,12 % Foruden de to centre, Center Plan, Byg og Vej, samt i mindre grad Fællescenter IT og Digitalisering, som er de eneste hvor mænd udgør flertallet, er alle de andre centre, og Rebild Kommune som helhed, karakteriseret ved et flertal af kvinder. Blandt lederne er kønsfordelingen rykket en smule. Med denne opgørelse er andelen af kvindelige ledere steget lidt 56 % af lederne er kvinder, hvor det ved sidste års opgørelse var 54 % af lederne, der var kvinder. Kønsfordelingen på direktionsniveau og kontraktholderniveau er uændret. På centerchefniveau er andelen af kvindelige ledere i det forgangne år imidlertid blevet større. Tabel 4: Kønsfordelingen blandt ledere pr. 31. december 2014 Pr. 31. december 2013 Pr. 31. december 2014 Kvinder Mænd Kvinder Mænd Ledere - totalt 54 % 46 % 56 % 44 % Direktion 25 % 75 % 25 % 75 % Centerchefer 18 % 82 % 25 % 75 % Kontraktholdere 68 % 32 % 68 % 32 % Som ved de seneste års opgørelser er gennemsnitsalderen 46 år. Dette illustreres i figuren nedenfor ved de to højeste søjler, som er inden for aldersintervallet år med hele 60,5 % af de ansatte. Figur 1: Alderssammensætning 7

8 Medarbejdernes etnicitet Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund er ikke nået med i denne udgave af personalepolitisk redegørelse, idet data er forsinket fra Danmarks Statistik og KL. Afsnittet forelægges, når data er tilvejebragt Medarbejdernes ansættelsesgrad Billedet af heltids- og deltidsansatte har rykket sig en smule i forhold til tallene for % af de ansatte er heltidsansatte og 43% er deltidsansatte. Ved opgørelse for 2013 var tallene hhv. 59% heltidsansatte og 41 deltidsansatte. Tabel 6: Medarbejdernes ansættelsesgrad Overenskomstområde År Samlet antal Heltid i % Deltid i % Antal deltidsansættelser på timetal timer/ timer/ uge i uge i % % timer/ uge i % 0-19 timer/ uge i % I alt Akademikere Dagplejere Kontor- og It-personale Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Social- og sundhedspersonale Syge- og sundhedspersonale - basis Ved et kig på overenskomstområderne er det tydeligt at det er på lærerområdet at de markante ændringer mellem heltid- og deltidsansættelser er sket. Der er sket et fald i heldtidsansættelser på 3% fra 89% til 86%: Ændringerne på lærerområdet skyldes den nye skolereform og den nye arbejdstidsaftale. Personaleomsætning Tabel 7 på næste side illustrerer personaleomsætningen (PO) i Rebild Kommune fra november 2013 til november

9 Tabel 7: Personaleomsætning, november 2013 november 2014 Overenskomstområde Antal pers. nov Afgang 2013 Tilgang 2014 Antal pers. nov Nettostigning I alt ,5 Husassistenter ,8 Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass ,4 Bygningskonstruktører ,3 Pædagogisk personale i ,3 dagplejeordninger Chefer ,1 Musikskolelærere ,2 Forhandlingskartellets personale ,0 Laboratorie- og miljøpersonale ,0 Syge- og sundhedspers., ledere ,0 Akademikere ,6 Socialrådg./socialformidlere ,4 Rengøringsassistenter ,9 Syge- og sundhedspersonale - basis ,0 Social- og sundhedspersonale ,9 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr ,0 Pædagogmedhj. og pædagogiske ,0 assistenter Teknisk Service ,0 Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr ,3 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv ,8 Pædagogisk uddannede ledere ,1 Kontor- og It-personale ,3 Ledere m.fl., undervisningsområdet ,2 Hjemmevejledere og pæd.pers., ,7 døgninst. Tandlæger ,7 Håndværkere m.fl ,8 Specialarbejdere mv ,5 Ledere/mellemledere v. komm ,0 ældreomsorg Dagplejere ,4 Tandklinikassistenter PO Formel for udregning af personaleomsætning (PO): (afgang tilgang 2014) PO (antal ansatte antal ansatte2014) 100 Alt i alt er der sket en stigning i antallet af ansatte i kommunen på 1,7% fra 1786 ansatte til 1816 ansatte. De fleste overenskomstområder har haft helt små udsving i antallet af ansatte med stigninger og fald på maksimum 4 ansatte. Overenskomstgrupperne akademikerne, social- og sundhedspersonale, og 9

10 syge- og sundhedspersonalet har haft tilgang mens der er sket et fald blandt pædagogisk personale i daginstitutioner, klubberne og skolefritidsordningerne. Stigningen af akademikere er fortrinsvist sket indenfor centrene Natur og Miljø, Pleje og Omsorg og Sundhed. Faldet i pædagogisk personale skyldes primært omstrukturering i klubberne. Afskedigelser Der er i 2014 afskediget 118 ansatte. I 2013 var antallet af afskedigelser 93. Denne stigning skyldes bl.a. en reduktion i dagplejen, som følge af faldende børnetal, samt omstrukturering. Bemærk at tallene her tager udgangspunkt i afskedigelsestidspunkt, ikke fratrædelsestidspunkt. Tabel 8: Afskedigelser i 2014 Årsag Afskedigede ansatte i 2013 Afskedigede ansatte i 2014 Kommunens forhold Sygdom Den ansattes forhold/personlige årsager I alt Bem. Kommunens forhold er defineret som besparelser, omstrukturering og opgavebortfald. I 2013 var der yderligere 13 personer som blev afskediget grundet væsentlige vilkårsændringer men som blev genansat på nye vilkår. Disse personer medregnes ikke i ovenstående tal. Derfor afviger ovenstående tal fra sidste års personalepolitiske redegørelse, hvor antal afskedigede i 2013 var angivet som 106. Fravær I 2014 udgjorde sygefraværet i Rebild Kommune 4,0%. Tillægges øvrigt fravær (børns sygedage, graviditetsgener m.v.) på samlet 2,7 % er det samlede fravær i kommunen 6,7%. Fraværet i Rebild Kommune er meget lavt. På landsplan ligger Rebild Kommune kontinuerligt i top-5 over det laveste sygefravær blandt de danske kommuner. Sygefraværet er stabilt det var også 4,0 % i En af årsagerne til den lave sygefraværsprocent er, at Rebild kommune i de seneste år har sat markant fokus på medarbejdernes trivsel og nærvær/fravær. Der er dog stadig fokus på fraværet, til trods for at det er så lavt, og tidligere indledte tiltag for at reducere sygefraværet, som fx Nærvær/Fraværstilbuddene, bruges fortsat. Et nyt tiltag på området er at gravide kan få rådgivning ved graviditetsgener. Tabel 9: Sygefraværslængde Sygefravær i alt Korttidssygefravær 1-30 dage Langtidssygefravær 31+ dage Rebild Kommune - total 4,0 % 2,0 % 1,9 % Løn Den gennemsnitlige månedsløn for alle ansatte i november 2014 er kr. Det betyder at der er sket en stigning på 2% i perioden fra november 2013 til november

11 Tabel 10: Lønudvikling fordelt på overenskomstgrupper 2013 til 2014 Overenskomstområde Fuldtid nov-2013 Løn i alt nov-2013 Fuldtid nov-2014 Løn i alt nov-2014 Løn i alt stigning I alt 1.631, , ,0 % Akademikere 76, , ,4% Chefer 15, , ,4% Dagplejere 102, , ,4% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 38, , ,0% Husassistenter 16, , ,9% Kontor- og It-personale 155, , ,6% Ledere m.fl., undervisningsområdet 25, , ,9% Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg 13, , ,9% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 279, , ,1% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 190, , ,8% Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 14, , ,1% Pædagogisk uddannede ledere 27, , ,3% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 38, , ,4% Rengøringsassistenter 29, , ,6% Social- og sundhedspersonale 304, , ,3% Socialrådg./socialformidlere 39, , ,5% Specialarbejdere mv. 32, , ,3% Syge- og sundhedspers., ledere 12, , ,7% Syge- og sundhedspersonale - basis 94, , ,0% Tandklinikassistenter 12, , ,1% Teknisk Service 41, , ,3% For de fleste overenskomstområder er der sket en lille stigning i deres gennemsnitsløn fra 2013 til De eneste overenskomstgrupper, for hvem der er sket et fald, er akademikerne på 0,4 % og husassistenter på -0,9 %. For akademikerne kan det skyldes tilgang af unge og forholdsvis nyuddannede, og det samme for husassistenter, for hvem der også har været afgang iblandt de ældre medarbejdere. De højeste stigninger er sket for ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg på 7,9 %, dagplejere på 7,4 %, og chefer på 5,4 %. Den store lønstigning for dagplejere kan skyldes, at nogle af dem har fået flere børn at tage vare på, og derfor har fået tillæg. Stigningen for ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg skyldes udbetaling af et engangstillæg i den pågældende måned. For dagplejerne kan lønstigningen skyldes at flere dagplejere har fået 5. barn og dermed 5. barnstillæg. For cheferne kan forklaringen i stigningen ligge i at der er sket en lederudskiftning til en leder med en lidt højere løn end den tidligere. Opdelt på køn udgør den gennemsnitlige månedsløn for mænd kr. i november 2014, hvilket er en stigning på 903 kr. sammenlignet med For kvinder er den kr., hvilket er en stigning på 674 kr. sammenlignet med Forskellen på lønningerne mellem mænd og kvinder er derfor steget med lidt over 200 kr. fra november 2013 til november Årsagen til denne stigning kan skyldes den store tilgang af unge og forholdsvis nyuddannet social- og sundhedspersonale, hvoraf langt hovedparten er kvinder, og som er en faggruppe med et lønniveau under gennemsnittet. At der i det hele taget er sådan et spænd mellem mændenes og kvindernes gennemsnitsløn skyldes bl.a. at det ofte er mænd, der besidder de løntunge lederstillinger, og at visse lavindkomstgrupper traditionelt er kvindefag. 11

12 Arbejdsmiljø Registrering af arbejdsulykker med og uden fravær Siden januar 2010 er alle arbejdsskader blevet anmeldt elektronisk og registret via forsikringsagenturet Willis A/S, der administrerer og vurderer alle Rebild kommunes anmeldelser på arbejdsskadeområde. Tabel 11 Arbejdsulykker med og uden fravær Hovedtallene fra 2014 viser: Fra 2013 til 2014 er: Antal ulykker uden fravær er faldet med 13,5 %. Antal ulykker med fravær er faldet med 25 %. Det totale antal ulykker er faldet med 28,8 % Fravær / Antal ulykker Uden fravær Ikke angivet / Ved ikke Med fravær Antal ulykker i alt I alt er der registreret 104 arbejdsulykker, hvoraf de 33 har medført fravær. Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der sket et markant fald i antallet af registrerede arbejdsulykker i perioden fra 2013 til Tabel 12 Registrering af arbejdsskader 2014 Arbejdsskader 2013 Arbejdsskader 2014 Center/område/afdeling Ukendt Uden Med I alt Ukendt Uden Med I alt fravær fravær fravær fravær fravær fravær Ikke angivet Center Arbejdsmarked Center Borgerservice Center Børn og Unge dagtilbud Center Børn og Unge skoler Center Familie og Handicap Center Kultur og Fritid Center Natur og Miljø Center Plan, Byg og Vej Center Plan, Byg og Vej Vej (trafik) Center Pleje og Omsorg Center Sundhed Fællescenter Sekretariat Selvejende Institutioner I alt I Rebild kommune sker skaderne primært indenfor de store sektorområder Pleje og Omsorg, Børn og Unge, og Familie og Handicap. Arbejdsområder der alle er karakteriseret ved fysisk og psykisk krævende arbejde, skæve arbejdsstillinger og en del tunge løft og forflytninger. 12

13 For de fleste centre har antallet af anmeldte arbejdsulykker i perioden været stabilt. Men der er også centre hvor der er sket store ændringer. - Eks.v.: Et fald fra 75 til 37 i antallet af anmeldte arbejdsskader i Center Pleje og Omsorg. Et fald fra 20 til 14 i antallet af anmeldte arbejdsskader i Center Familie og Handicap. En stigning fra 12 til 22 i antallet af anmeldte arbejdsskader i Center Børn og Unge dagtilbud. Når man går bag om tallene, viser det sig, at der er flere, og forskellige årsager til ændringerne. I Center Pleje og Omsorg skyldes faldet primært ændringer i udvikling og beboersammensætning for udadreagerende demente borgere. I Center Familie og Handicap er fokus på supervision og kompetenceløft øget, så man undgår en del af de konfliktfyldte arbejdssituationer, der kan føre til arbejdsskader, og i Center Børn og Unge - dagtilbud, er der sket en stigning i antallet af indberettede mindre arbejdsskader, fordi der har været øget fokus på, at alle arbejdsskader skal anmeldes også dem der ikke medfører fravær. Af den samlede arbejdsskadestatistik fremgår det, at det store fald i antal af arbejdsskader med og uden fravær er sket indenfor: Personflytning og personhåndtering: Et fald på 20 fra 37 i 2013 til Fysisk og psykisk vold: Et fald på 15 fra 37 i 2013 til 22 i I top 4 over anmeldte arbejdsskader uden fravær, ligger: 1. Vold forårsaget af beboere eller børn, herunder slag, spark og bid. 2. Fald og snublen 3. Trusler og krænkende adfærd 4. Tunge løft. Arbejdsulykker med fravær Tabel 13: Arbejdsulykker med fravær Forventet længde af fravær som følge af skade Antal medarbejdere 2013 Antal medarbejdere dage dage dage dage dage måneder måneder 4 1 Permanent uarbejdsdygtig el. 6 måneder < 1 0 I alt Af de 104 registrerede arbejdsulykker, er det de 33 af dem, der har medført fravær. Dette er 31,7 % af arbejdsulykkerne Når arbejdsulykkerne medfører fravær, er det dog oftest med fravær af forventet kortere varighed. De arbejdsulykker, der har medført forventet fravær på mindst en måned eller mere, er ulykker indenfor Center Pleje og Omsorg og Center Børn og Unge, hvor der er sket skader i forbindelse med tunge løft, glatte underlag, vrid- og faldulykke, med efterfølgende skader i knæ, skulder og/eller lænd. 13

14 Samarbejde med og besøg af Arbejdstilsynet Siden 2012 har Arbejdstilsynet målrettet deres indsats, og laver nu risikobaserede tilsyn, hvor de på baggrund af en række oplysninger om den enkelte virksomhed, og de generelle arbejdsmiljørisici i branchen, udtrækker institutioner og arbejdssteder til et varslet uanmeldt tilsyn. I 2014 er 36 institutioner/arbejdspladser blevet udtrukket til risikobaseret tilsyn, hvor Arbejdstilsynet har fokus på alle områder dvs. fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske, psykiske forhold og ulykkesfarer + hele papirdelen med APV og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB). Ved langt de fleste af tilsynsbesøgene har Arbejdstilsynet vurderet, at arbejdsforholdene var i orden. Fælles for Arbejdstilsynets besøg er, at de har sat sig spor i såvel organisationen som på de enkelte arbejdspladser. Mange arbejdspladser har været glade for og stolte af at få en grøn smiley, men der har også været arbejdspladser, hvor Arbejdstilsynet har fundet anledning til at reagere i form af vejledninger eller påbud. Tabel 14: Reaktionstyper Reaktionstyper: Påbud og vejledninger Ventilation 2 1 Kontrolanordning og eftersyn 1 1 Indeklima 1 Støj og akustik 2 1 Ergonomi arbejdsstillinger tunge løft 2 3 Instruktion 1 1 Egnede hjælpemidler 1 2 Risiko for ulykker - herunder fald og snublen 1 2 Psykisk arbejdsmiljø APV ATEX og handleplaner 2 1 Kemi 1 Bygherreansvar 1 I alt - Påbud og Vejledninger I 2014 har Arbejdstilsynet ved deres til syn reageret med påbud og/eller vejledning på i alt 7 arbejdspladser. Når vi ser tilbage på de udførte tilsyn og Arbejdstilsynets reaktioner, er det tydeligt, at de enkelte tilsyn har haft stor fokus på psykisk arbejdsmiljø, - en tendens der falder godt i tråd med ændringerne i Arbejdsmiljøloven i 2013, hvor det blev tydeliggjort at psykisk og fysiske arbejdsmiljø er ligestillet. 14

Personalepolitisk redegørelse 2014

Personalepolitisk redegørelse 2014 Personalepolitisk redegørelse 2014 Fællescenter HR og Udvikling Juni 2014 Resumé Faktaboks 1: 2013 2012 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og reglementsansatte) Øvrige ekstraordinært ansatte

Læs mere

Resumé. Ansatte i tal og grafer

Resumé. Ansatte i tal og grafer Resumé Fakta 2016 2015 Ordinært ansatte 1.813 1.820 Øvrige ansatte 453 448 Antal ledere 56 48 Gennemsnitsalder 46 46 år Sygefraværsprocent 4,2 % 4,3 % Nyansatte 256 264 Afskedigede 98 106 Gennemsnitsløn

Læs mere

Resumé...3. Personalepolitiske initiativer...4. Status på Det byder 2016 på...5. Et billede af organisationen...6

Resumé...3. Personalepolitiske initiativer...4. Status på Det byder 2016 på...5. Et billede af organisationen...6 Indhold Resumé...3 Personalepolitiske initiativer...4 Status på 2015...4 Det byder 2016 på...5 Et billede af organisationen...6 Ansatte i tal og figurer...6 Ansættelsesformer...6 Ordinært ansatte...6 Køn

Læs mere

Personalepolitisk redegørelse 2012

Personalepolitisk redegørelse 2012 Personalepolitisk redegørelse 2012 Et billede af Rebild Kommunes medarbejdere i tekst, tal og figurer om løn og ansættelse, alder og køn, fravær og arbejdsmiljø. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse

Personalepolitisk Redegørelse 2013 Personalepolitisk Redegørelse Brønderslev Kommune Forord Brønderslev Kommune er udover myndighed og leverandør af service til borgerne også kommunens største arbejdsplads med ca. 2.340 fuldtidsansatte

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

Køge Kommune. Personalepolitiske tiltag og nøgletal December 2014

Køge Kommune. Personalepolitiske tiltag og nøgletal December 2014 Køge Kommune Personalepolitiske tiltag og nøgletal December Indhold Indledning 0. Det hurtige overblik - summary 1. Personalepolitiske tiltag i den forgangne periode 2. I fokus - Udvalgte nøgletal og personalepolitiske

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Kommune Vores gode eksempler for Aalborg Kommune

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Tabel 1 Månedslønnede fordelt på ansættelsesform 1.1.14 1.1.15 Ændring 1.1.15 Antal Antal Antal % 5371 1.1 Overenskomstansatte 4.178 4.373 195 82 1.2

Læs mere

PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD

PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD Personalepolitiske Nøgletal 2014 INDHOLD INDHOLD FORORD... 3 1. GENERELLE TENDENSER... 4 2. DIVERSE NØGLETAL... 5 REKRUTTERING... 5 PERSONALEOMSÆTNING... 6 MEDARBEJDERNES BOPÆL... 6 ALDERSGENNEMSNIT...

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 - Baseret på KRL data juni 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 - Baseret på KRL data juni 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 - Baseret på KRL data juni 2014 Udarbejdet af Personaleafdelingen Sonja Andreasen og Merete Nielbæk Sag 14-10170 Dok. 109619-14 Indholdsfortegnelse 1. Sygefraværet på landsplan...3

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Der afholdtes møde den 24. oktober i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Mødet afvikledes kl. 14.30 15.30. Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Lønredegørelse Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Formålet med lønredegørelsen er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling således, at udviklingen kan indgå i de årlige drøftelser af lønpolitikken.

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lejre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lejre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lejre Kommune Vores gode eksempler for Lejre Kommune 6

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015. Redegørelse Personaleforbrug 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december Redegørelse Mangfoldighed 2015 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Personalesituationen 2014 / nøgletal m.v. vedrørende ansatte i Rudersdal Kommune

Personalesituationen 2014 / nøgletal m.v. vedrørende ansatte i Rudersdal Kommune Personalesituationen 2014 / 2015 -nøgletal m.v. vedrørende ansatte i Rudersdal Kommune Teknik og Miljø Psykiatri og Handicap Borgerservice og Digitalisering Beskæftigelse Personale Skole og Familie Kultur

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Nordjylland 5 Vores gode eksempler for

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 16.026,0 16.418,7 16.902,0 17.200,9 17.501,1 1.475,1 9,2 Dagplejere 13.791,8 13.123,8 12.470,3 11.836,2 11.242,0-2.549,7-18,5 døgninst. 19.840,4 20.179,8 20.081,1

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Fleksjobevaluering 2017

Fleksjobevaluering 2017 Fleksjobevaluering 2017 1 Indhold Indledning... 3 Generelle tendenser... 4 Opsummering af konklusioner... 8 1. Udvikling i andel og antal... 9 1.1. Samlet andel og antal... 9 1.2. Alder... 12 1.3. Kønsfordeling...

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 30. juni 2014 Sagsbeh: RFJ Økonomiafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune 2012-2013 Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december Redegørelse Mangfoldighed 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Viborg Kommune Personale- og organisationsudvikling / Stabs- og Byrådssekretariatet Prinsens Alle 5 8800 Viborg

Viborg Kommune Personale- og organisationsudvikling / Stabs- og Byrådssekretariatet Prinsens Alle 5 8800 Viborg / 1 Viborg Kommune Personale- og organisationsudvikling / Stabs- og Byrådssekretariatet Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf. 87 87 80 14 E-mail: olk@viborg.dk www.viborg.dk Forsidebillede: Camilla Fabricius

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Gribskov Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Gribskov Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Gribskov Kommune 5 Vores gode eksempler for Gribskov

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014. Redegørelse Personaleforbrug 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Roskilde Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Roskilde Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Roskilde Kommune 5 Vores gode eksempler for Roskilde

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH Region Syddanmark Sygefravær 2012 OUH 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper 5 Sygefravær

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Personalepolitisk redegørelse 2011. HR og Projekt

Personalepolitisk redegørelse 2011. HR og Projekt HR og Projekt Indhold Indhold... 3 Forord... 5 1. Udvikling under nye vilkår hvordan?... 7 Den kommunale virkelighed... 7 Strukturændringer med flere mål... 7 Kompetenceudvikling... 7 Innovation eller

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Indstilling. Personaleredegørelse 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. maj 2006 Århus Kommune

Indstilling. Personaleredegørelse 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. maj 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Personaleredegørelse 2005 1. Resume Hermed foreligger Personaleredegørelse

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 Økonomivaltningen Koncernservice Økonomi- og Lønstyring Lønskelle mellem og i Kommune - Beregning faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 0 Indholdstegnelse 1. Data og metode... 2 1.1 Løndata... 2 1.2

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 27. juni 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2013 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 2 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Brønderslev Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Brønderslev Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Brønderslev Kommune 5 Vores gode eksempler

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

PERSONALE- POLITISK REDE- GØRELSE 2016

PERSONALE- POLITISK REDE- GØRELSE 2016 STEVNS KOMMUNE PERSONALE- POLITISK REDE- GØRELSE 2016 Om redegørelsen Formålet med denne personalepolitiske redegørelse er at skabe et generelt overblik over kommunens ansatte og arbejdet med personaleområdet.

Læs mere

Notat vedr. sygefravær

Notat vedr. sygefravær Notat vedr. sygefravær Personaleafdelingen Hoved MED-udvalget besluttede i, at sygefravær skulle være et særligt indsatsområde i -16. Baggrunden herfor var, at der generelt var sket en stigning i sygefraværet,

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøregnskab 2014

Arbejdsmiljøregnskab 2014 Arbejdsmiljøregnskab 2014 Diakonissestiftelsens arbejdsmiljøregnskab 2014 Side 03 04 06 08 10 10 Personalepolitiske fokusområder 2014 Diakonissestiftelsens sociale ansvar Personaleomsætning Sygefravær

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Rødovre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Rødovre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Rødovre Kommune Vores gode eksempler for Rødovre Kommune

Læs mere