Ansatte Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og"

Transkript

1 1

2 Resumé Faktaboks 1: Ansatte Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og ansatte ansatte reglementansatte) Øvrige ekstraordinært ansatte (elever, timelønnede vikarer, ansatte i 476 ansatte 481 ansatte ifht. serviceloven, jobrotation og seniorjob) Ledere 52 ledere 54 ledere Gennemsnitsalder 46 år 46 år Sygefraværsprocent 4 % 4 % Nyansatte 229 ansatte 259 ansatte Afskedigede 93 ansatte 118 ansatte Gennemsnitsløn kr kr. Antal Denne personalepolitiske redegørelse omhandler hvor ikke andet er nævnt udelukkende de ordinært ansatte. Sammenlignet med sidste års opgørelse er der sket en stigning på 30 ansatte. I november 2013 var der 1786 ansatte. Gennemsnitsalderen er som i 2012 og år. Kønsfordelingen har ændret sig en smule, med det resultat at der er lidt flere kvindelige ansatte, med 82 % kvindelige ansatte og 18% mandlige ansatte. Blandt lederne er kønsfordelingen også rykket lidt. Andelen af kvindelige ledere er steget lidt 56 % af lederne er kvinder, hvor det ved sidste års opgørelse var 54 % af lederne, der var kvinder. Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund er ikke nået med i denne udgave af personalepolitisk redegørelse, idet data er forsinket fra Danmarks Statistik og KL. Afsnittet forelægges, når data er tilvejebragt. Personaleomsætningen er sket indenfor akademikere, syge- og sundhedspersonale, og især social- og sundhedspersonale hvor der har været stigninger. Mens der har været en større afgang iblandt det pædagogiske personale i daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger. Der er i 2014 afskediget 118 ansatte. Afskedigelserne er stort set ligeligt fordelt mellem de tre årsager kommunens forhold, sygdom samt den ansattes forhold. Løn Den gennemsnitlige månedsløn for alle ansatte i november 2014 er kr. Det betyder at der er sket en stigning på 2% i perioden fra november 2013 til november Opgjort på køn udgør den gennemsnitlige månedsløn for mænd kr. i november 2014, hvilket er en stigning på 903 kr. sammenlignet med For kvinder udgør den kr., hvilket er en stigning på 674 kr. sammenlignet med Fravær I 2014 udgjorde sygefraværet i Rebild Kommune 4,0%. Tillægges øvrigt fravær (børns sygedage, 2

3 graviditetsgener m.v.) på samlet 2,7 % er det samlede fravær i kommunen 6,7%. Fraværet i Rebild Kommune er meget lavt. På landsplan ligger Rebild Kommune kontinuerligt i top-5 over det laveste sygefravær blandt de danske kommuner. Sygefraværet har været på samme niveau i En af årsagerne til den lave sygefraværsprocent er, at Rebild kommune i de seneste år har sat markant fokus på medarbejdernes trivsel og nærvær/fravær. Der er fortsat fokus på sygefraværet til trods for at det er så lavt, og tidligere indledte initiativer til at nedbringe sygefraværet, som f.eks. nærvær/fraværstiltagene, er stadig i brug. Seneste tiltag er at gravide kan få rådgivning ved graviditetsgener. Arbejdsmiljø I 2014 er der centralt registreret 104 arbejdsulykker, hvoraf de 33 har medført fravær. Skaderne er primært sket indenfor de store sektorområder Pleje og Omsorg, Børn og Unge, og Familie og Handicap. De er alle områder, hvor arbejdet er karakteriseret ved fysisk og psykisk krævende arbejde, skæve arbejdsstillinger og en del tunge løft og forflytninger. 3

4 Personalepolitiske initiativer Sundhedsnetværk Med visionen Et sundt liv i en sund kommune har Rebild Kommune en ambition om at forblive den sundeste kommune i Nordjylland. Til at understøtte visionen uddannes der i første halvår 2015 sundhedsambassadører, som skal arbejde for sundhed på alle kommunens arbejdspladser. Sundhedsambassadørerne vil danne et sundhedsnetværk, der kan udveksle idéer og erfaringer på tværs. Sundhedsambassadørerne vil efter kurset fungere som tovholdere for implementering af Rebild Kommunes vision og sundhedspolitik. Sundhedsambassadørens opgaver vil desuden blandt andet være at, identificere behov og iværksætte sundhedsfremmende initiativer overfor borgere og kollegaer, motivere kollegaer til at tænke sundhed ind i afdelingens kerneopgaver, og øge muligheden for bevægelse, trivsel og sunde måltider. For andet år deltager Rebild Kommune i DHL stafetten i Kildeparken, Aalborg. I 2014 var vi 250 medarbejdere afsted. I år håber vi på at blive mange flere. Sundhedsnetværket vil som en del af deres arbejde understøtte tilmelding og deltagelse ved DHL for kommunens medarbejdere. Trivselsmåling I oktober 2014 blev der gennemført en anonym spørgeskemaundersøgelse på alle arbejdspladser i Rebild Kommune ud af 1900 ansatte har svaret, svarende til en besvarelsesprocent på 89 %. Generelt er der en høj grad af trivsel på Rebild Kommunes arbejdspladser. Indenfor alle temaer er der udsving, som peger i retning af, at der er medarbejdere der ikke trives. Ved nærmere analyse af trivselsmålingerne ses, at hovedparten af disse svar kommer fra nogle enkelte arbejdspladser, hvor der er et behov for en målrettet indsats for at højne trivslen. Alle arbejdspladser har skullet afholde dialogmøder og senest 1. januar 2015 skulle lokal MED have udarbejdet handleplaner på baggrund af dialogmøderne for det videre arbejde med at forbedre trivslen. Delpolitikker To nye delpolitikker til personalepolitikken har set dagens lys. Det er Politik for arbejdsbetinget stress og Politik for forebyggelse af vold, mobning og chikane. Det vigtigste arbejde med nye politikker er implementeringen. Alle arbejdspladser har i 2014 haft Politik for arbejdsbetinget stress som særligt fokusområde, og der er mulighed for at låne et spil, som kan bruges til at få drøftet emnet på de enkelte arbejdspladser. Politik for forebyggelse af vold, mobning og chikane er blevet politisk godkendt i foråret De lokale MED- og sektorudvalg har ansvaret for, at der på de enkelte arbejdspladser bliver udarbejdet retningslinjer for, hvordan vold, mobning og chikane undgås, forebygges og eventuelt anmeldes. Retningslinjerne skal indeholde en vurdering af, hvor stor risikoen er, for at vold og trusler om vold fra borgere/pårørende forekommer. Der skal også være en handlingsplan for, hvordan risikoen kan minimeres, og hvordan arbejdspladsen kan støtte de medarbejdere, der har været udsat for vold, mobning eller chikane. Rekruttering Administrativt er det nu blevet langt lettere at rekruttere nye medarbejdere. Et internetbaseret rekrutteringssystem er nu tilgængeligt og obligatorisk for alle kommunens arbejdspladser. Der er i forbindelse med implementeringen uddannet superbrugere i alle centre. Systemet hjælper med at håndtere ansøgninger, sende beskeder til ansøger i alle faser i processen mv. I støbeskeen ligger i forlængelse af det nye e-rekrutterings en skriveworkshop hvor det bliver muligt at få tips og tricks til at skrive den gode stillingsannonce. 4

5 To udviklingskonsulenter er blevet certificerede i at bruge Garudas Kompetenceprofil, således at vi som kommune nu internt selv kan teste kandidater i forbindelse med ansættelser. Tilbuddet er primært til lederstillinger og enkelte specialstillinger. Konsulenterne er endvidere blevet certificeret i at bruge Garudas Fokusprofil som tænkes brugt i teamudviklingssammenhænge. Offentlig Leadership Pipeline (OLP) I 2014 fortsatte arbejdet med at implementere Leadership Pipeline tankegangen i kommunen. Som tidligere beskrevet er Leadership Pipeline en ramme eller logik, indenfor hvilken man kan få en struktureret dialog og fælles sprog om ledelse. Hvad er rette ledelse på rette niveau, hvilket ansvar og hvilken rolle har lederne på de forskellige niveauer, og hvordan samarbejder og understøtter niveauerne i ledelseskæden hinanden bedst muligt? Implementeringen er grebet forskelligt an i de forskellige centre alt efter antal ledelsesniveauer. Nogle centre er kommet langt og har fået drøftet og beskrevet profiler for de forskellige ledelsesniveauer, hvorimod andre centre lige har startet drøftelserne op. Direktionen har meldt ud, at alle arbejdspladser inden juli 2015 som minimum skal have startet lokale drøftelser op. Det er afgørende for implementeringen og Leadership Pipeline logikkens berettigelse som arbejdsredskab, at lederne på samtlige niveauer går forrest og aktivt anvender OLP rammen og værktøjerne i det daglige arbejde og i den løbende forventningsafstemning mellem de forskellige ledelsesniveauer. Dette til gavn for en styrket opgaveløsning og i sidste ende til gavn for borgeren. En evaluering om 1-2 år vil vise, hvorvidt OLP logikken for alvor har vundet indpas i Rebild Kommune, og er blevet integreret som en naturlig del af tankegangen. Ledertalentudvikling Et af de mål, direktionen har opstillet for arbejdet med Leadership Pipeline i organisationen er at fremme talentudvikling for også at kunne rekruttere kvalificerede ledere fra egne rækker. Der sættes i efteråret 2015 et ledertalentudviklingsforløb i gang baseret på Leadership Pipeline tankegangen. Forløbet vil formodentligt strække sig over 1 1½ år, så ledertalenterne både deltager i et formelt udviklingsforløb, men også i høj grad udvikler sig via øvebaner i organisationen, hvor talentet kan prøve kræfter med ledelse i tæt sparring med nærmeste leder og en mentor. På den måde udvikler hele organisationen sig i kraft af talentprogrammet. Det er tanken, at talentforløbet indeholder to sideløbende udviklingsforløb bestående af et forløb for medarbejdere med talent for ledelse, og et forløb for ledere af medarbejdere med talent for og lyst til ledelse af ledere. Det er nærmeste leder, der efter nøje overvejelser indstiller ledertalenter til forløbet, hvorefter en udvælgelsesproces vil finde sted. 5

6 Et billede af organisationen Rebild Kommune Definitioner Hvor ikke andet er nævnt er data opgjort for alle månedslønnede ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og fleksjobbere). Øvrige ekstraordinært ansatte, vikarer, elever og timelønnede ansatte indgår ikke i redegørelsen. Data er udtrukket pr. november 2014 fra KRL Kommunernes og Regionernes Løndatakontor hvor ikke andet er nævnt. Antal ansættelsesformer Personalepolitisk redegørelse 2015 har som nævnt fokus på de månedslønnede ansatte. Disse er opgjort i tabel 1. I tabel 2 er opgjort øvrige ansatte med andre ansættelsesformer. Tabel 1: Ansættelsesformer månedslønnede ansatte Ansættelsesform Antal ansatte I alt ordinært ansatte Overenskomstansatte Tjenestemandsansatte 53 Fleksjob 102 Tabel 2: Ansættelsesformer øvrige ansatte Ansættelsesform Antal ansatte I alt øvrigt personale 481 Elever 103 Timelønnede vikarer 257 Ansatte i henhold til serviceloven 61 Jobrotation 43 Seniorjob 17 Køn og Alder Der er i Rebild Kommune ordinært ansatte, hvoraf 81,88 % er kvinder og 18,12 % er mænd. Hidtil er kønsfordelingen blevet illustreret fordelt på arbejdsområde, men da det er blevet muligt at illustrere det på centerniveau, er kønsfordelingen herunder illustreret på centerniveau: Tabel 3: Ansatte fordelt på køn Center Kvinder Mænd Center Arbejdsmarked og Borgerservice 83,33 % 16,67 % Center Børn og Unge 82,17 % 17,83 % Center Familie og Handicap 79,31 % 20,69 % Center Kultur og Fritid 61,54 % 38,46 % Center Natur og Miljø 62,07 % 37,93 % Center Plan, Byg og Vej 26,47 % 73,53 % Center Pleje og Omsorg 94,64 % 5,36 % Center Sundhed 87,64 % 12,36 % 6

7 Fællescenter HR og Udvikling 65,22 % 34,78 % Fællescenter IT og Digitalisering 46,15 % 53,85 % Fællescenter Sekretariat 65,38 % 34,62 % Fællescenter Økonomi 80 % 20 % Rebild Kommune Total 81,88 % 18,12 % Foruden de to centre, Center Plan, Byg og Vej, samt i mindre grad Fællescenter IT og Digitalisering, som er de eneste hvor mænd udgør flertallet, er alle de andre centre, og Rebild Kommune som helhed, karakteriseret ved et flertal af kvinder. Blandt lederne er kønsfordelingen rykket en smule. Med denne opgørelse er andelen af kvindelige ledere steget lidt 56 % af lederne er kvinder, hvor det ved sidste års opgørelse var 54 % af lederne, der var kvinder. Kønsfordelingen på direktionsniveau og kontraktholderniveau er uændret. På centerchefniveau er andelen af kvindelige ledere i det forgangne år imidlertid blevet større. Tabel 4: Kønsfordelingen blandt ledere pr. 31. december 2014 Pr. 31. december 2013 Pr. 31. december 2014 Kvinder Mænd Kvinder Mænd Ledere - totalt 54 % 46 % 56 % 44 % Direktion 25 % 75 % 25 % 75 % Centerchefer 18 % 82 % 25 % 75 % Kontraktholdere 68 % 32 % 68 % 32 % Som ved de seneste års opgørelser er gennemsnitsalderen 46 år. Dette illustreres i figuren nedenfor ved de to højeste søjler, som er inden for aldersintervallet år med hele 60,5 % af de ansatte. Figur 1: Alderssammensætning 7

8 Medarbejdernes etnicitet Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund er ikke nået med i denne udgave af personalepolitisk redegørelse, idet data er forsinket fra Danmarks Statistik og KL. Afsnittet forelægges, når data er tilvejebragt Medarbejdernes ansættelsesgrad Billedet af heltids- og deltidsansatte har rykket sig en smule i forhold til tallene for % af de ansatte er heltidsansatte og 43% er deltidsansatte. Ved opgørelse for 2013 var tallene hhv. 59% heltidsansatte og 41 deltidsansatte. Tabel 6: Medarbejdernes ansættelsesgrad Overenskomstområde År Samlet antal Heltid i % Deltid i % Antal deltidsansættelser på timetal timer/ timer/ uge i uge i % % timer/ uge i % 0-19 timer/ uge i % I alt Akademikere Dagplejere Kontor- og It-personale Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Social- og sundhedspersonale Syge- og sundhedspersonale - basis Ved et kig på overenskomstområderne er det tydeligt at det er på lærerområdet at de markante ændringer mellem heltid- og deltidsansættelser er sket. Der er sket et fald i heldtidsansættelser på 3% fra 89% til 86%: Ændringerne på lærerområdet skyldes den nye skolereform og den nye arbejdstidsaftale. Personaleomsætning Tabel 7 på næste side illustrerer personaleomsætningen (PO) i Rebild Kommune fra november 2013 til november

9 Tabel 7: Personaleomsætning, november 2013 november 2014 Overenskomstområde Antal pers. nov Afgang 2013 Tilgang 2014 Antal pers. nov Nettostigning I alt ,5 Husassistenter ,8 Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass ,4 Bygningskonstruktører ,3 Pædagogisk personale i ,3 dagplejeordninger Chefer ,1 Musikskolelærere ,2 Forhandlingskartellets personale ,0 Laboratorie- og miljøpersonale ,0 Syge- og sundhedspers., ledere ,0 Akademikere ,6 Socialrådg./socialformidlere ,4 Rengøringsassistenter ,9 Syge- og sundhedspersonale - basis ,0 Social- og sundhedspersonale ,9 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr ,0 Pædagogmedhj. og pædagogiske ,0 assistenter Teknisk Service ,0 Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr ,3 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv ,8 Pædagogisk uddannede ledere ,1 Kontor- og It-personale ,3 Ledere m.fl., undervisningsområdet ,2 Hjemmevejledere og pæd.pers., ,7 døgninst. Tandlæger ,7 Håndværkere m.fl ,8 Specialarbejdere mv ,5 Ledere/mellemledere v. komm ,0 ældreomsorg Dagplejere ,4 Tandklinikassistenter PO Formel for udregning af personaleomsætning (PO): (afgang tilgang 2014) PO (antal ansatte antal ansatte2014) 100 Alt i alt er der sket en stigning i antallet af ansatte i kommunen på 1,7% fra 1786 ansatte til 1816 ansatte. De fleste overenskomstområder har haft helt små udsving i antallet af ansatte med stigninger og fald på maksimum 4 ansatte. Overenskomstgrupperne akademikerne, social- og sundhedspersonale, og 9

10 syge- og sundhedspersonalet har haft tilgang mens der er sket et fald blandt pædagogisk personale i daginstitutioner, klubberne og skolefritidsordningerne. Stigningen af akademikere er fortrinsvist sket indenfor centrene Natur og Miljø, Pleje og Omsorg og Sundhed. Faldet i pædagogisk personale skyldes primært omstrukturering i klubberne. Afskedigelser Der er i 2014 afskediget 118 ansatte. I 2013 var antallet af afskedigelser 93. Denne stigning skyldes bl.a. en reduktion i dagplejen, som følge af faldende børnetal, samt omstrukturering. Bemærk at tallene her tager udgangspunkt i afskedigelsestidspunkt, ikke fratrædelsestidspunkt. Tabel 8: Afskedigelser i 2014 Årsag Afskedigede ansatte i 2013 Afskedigede ansatte i 2014 Kommunens forhold Sygdom Den ansattes forhold/personlige årsager I alt Bem. Kommunens forhold er defineret som besparelser, omstrukturering og opgavebortfald. I 2013 var der yderligere 13 personer som blev afskediget grundet væsentlige vilkårsændringer men som blev genansat på nye vilkår. Disse personer medregnes ikke i ovenstående tal. Derfor afviger ovenstående tal fra sidste års personalepolitiske redegørelse, hvor antal afskedigede i 2013 var angivet som 106. Fravær I 2014 udgjorde sygefraværet i Rebild Kommune 4,0%. Tillægges øvrigt fravær (børns sygedage, graviditetsgener m.v.) på samlet 2,7 % er det samlede fravær i kommunen 6,7%. Fraværet i Rebild Kommune er meget lavt. På landsplan ligger Rebild Kommune kontinuerligt i top-5 over det laveste sygefravær blandt de danske kommuner. Sygefraværet er stabilt det var også 4,0 % i En af årsagerne til den lave sygefraværsprocent er, at Rebild kommune i de seneste år har sat markant fokus på medarbejdernes trivsel og nærvær/fravær. Der er dog stadig fokus på fraværet, til trods for at det er så lavt, og tidligere indledte tiltag for at reducere sygefraværet, som fx Nærvær/Fraværstilbuddene, bruges fortsat. Et nyt tiltag på området er at gravide kan få rådgivning ved graviditetsgener. Tabel 9: Sygefraværslængde Sygefravær i alt Korttidssygefravær 1-30 dage Langtidssygefravær 31+ dage Rebild Kommune - total 4,0 % 2,0 % 1,9 % Løn Den gennemsnitlige månedsløn for alle ansatte i november 2014 er kr. Det betyder at der er sket en stigning på 2% i perioden fra november 2013 til november

11 Tabel 10: Lønudvikling fordelt på overenskomstgrupper 2013 til 2014 Overenskomstområde Fuldtid nov-2013 Løn i alt nov-2013 Fuldtid nov-2014 Løn i alt nov-2014 Løn i alt stigning I alt 1.631, , ,0 % Akademikere 76, , ,4% Chefer 15, , ,4% Dagplejere 102, , ,4% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 38, , ,0% Husassistenter 16, , ,9% Kontor- og It-personale 155, , ,6% Ledere m.fl., undervisningsområdet 25, , ,9% Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg 13, , ,9% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 279, , ,1% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 190, , ,8% Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 14, , ,1% Pædagogisk uddannede ledere 27, , ,3% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 38, , ,4% Rengøringsassistenter 29, , ,6% Social- og sundhedspersonale 304, , ,3% Socialrådg./socialformidlere 39, , ,5% Specialarbejdere mv. 32, , ,3% Syge- og sundhedspers., ledere 12, , ,7% Syge- og sundhedspersonale - basis 94, , ,0% Tandklinikassistenter 12, , ,1% Teknisk Service 41, , ,3% For de fleste overenskomstområder er der sket en lille stigning i deres gennemsnitsløn fra 2013 til De eneste overenskomstgrupper, for hvem der er sket et fald, er akademikerne på 0,4 % og husassistenter på -0,9 %. For akademikerne kan det skyldes tilgang af unge og forholdsvis nyuddannede, og det samme for husassistenter, for hvem der også har været afgang iblandt de ældre medarbejdere. De højeste stigninger er sket for ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg på 7,9 %, dagplejere på 7,4 %, og chefer på 5,4 %. Den store lønstigning for dagplejere kan skyldes, at nogle af dem har fået flere børn at tage vare på, og derfor har fået tillæg. Stigningen for ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg skyldes udbetaling af et engangstillæg i den pågældende måned. For dagplejerne kan lønstigningen skyldes at flere dagplejere har fået 5. barn og dermed 5. barnstillæg. For cheferne kan forklaringen i stigningen ligge i at der er sket en lederudskiftning til en leder med en lidt højere løn end den tidligere. Opdelt på køn udgør den gennemsnitlige månedsløn for mænd kr. i november 2014, hvilket er en stigning på 903 kr. sammenlignet med For kvinder er den kr., hvilket er en stigning på 674 kr. sammenlignet med Forskellen på lønningerne mellem mænd og kvinder er derfor steget med lidt over 200 kr. fra november 2013 til november Årsagen til denne stigning kan skyldes den store tilgang af unge og forholdsvis nyuddannet social- og sundhedspersonale, hvoraf langt hovedparten er kvinder, og som er en faggruppe med et lønniveau under gennemsnittet. At der i det hele taget er sådan et spænd mellem mændenes og kvindernes gennemsnitsløn skyldes bl.a. at det ofte er mænd, der besidder de løntunge lederstillinger, og at visse lavindkomstgrupper traditionelt er kvindefag. 11

12 Arbejdsmiljø Registrering af arbejdsulykker med og uden fravær Siden januar 2010 er alle arbejdsskader blevet anmeldt elektronisk og registret via forsikringsagenturet Willis A/S, der administrerer og vurderer alle Rebild kommunes anmeldelser på arbejdsskadeområde. Tabel 11 Arbejdsulykker med og uden fravær Hovedtallene fra 2014 viser: Fra 2013 til 2014 er: Antal ulykker uden fravær er faldet med 13,5 %. Antal ulykker med fravær er faldet med 25 %. Det totale antal ulykker er faldet med 28,8 % Fravær / Antal ulykker Uden fravær Ikke angivet / Ved ikke Med fravær Antal ulykker i alt I alt er der registreret 104 arbejdsulykker, hvoraf de 33 har medført fravær. Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der sket et markant fald i antallet af registrerede arbejdsulykker i perioden fra 2013 til Tabel 12 Registrering af arbejdsskader 2014 Arbejdsskader 2013 Arbejdsskader 2014 Center/område/afdeling Ukendt Uden Med I alt Ukendt Uden Med I alt fravær fravær fravær fravær fravær fravær Ikke angivet Center Arbejdsmarked Center Borgerservice Center Børn og Unge dagtilbud Center Børn og Unge skoler Center Familie og Handicap Center Kultur og Fritid Center Natur og Miljø Center Plan, Byg og Vej Center Plan, Byg og Vej Vej (trafik) Center Pleje og Omsorg Center Sundhed Fællescenter Sekretariat Selvejende Institutioner I alt I Rebild kommune sker skaderne primært indenfor de store sektorområder Pleje og Omsorg, Børn og Unge, og Familie og Handicap. Arbejdsområder der alle er karakteriseret ved fysisk og psykisk krævende arbejde, skæve arbejdsstillinger og en del tunge løft og forflytninger. 12

13 For de fleste centre har antallet af anmeldte arbejdsulykker i perioden været stabilt. Men der er også centre hvor der er sket store ændringer. - Eks.v.: Et fald fra 75 til 37 i antallet af anmeldte arbejdsskader i Center Pleje og Omsorg. Et fald fra 20 til 14 i antallet af anmeldte arbejdsskader i Center Familie og Handicap. En stigning fra 12 til 22 i antallet af anmeldte arbejdsskader i Center Børn og Unge dagtilbud. Når man går bag om tallene, viser det sig, at der er flere, og forskellige årsager til ændringerne. I Center Pleje og Omsorg skyldes faldet primært ændringer i udvikling og beboersammensætning for udadreagerende demente borgere. I Center Familie og Handicap er fokus på supervision og kompetenceløft øget, så man undgår en del af de konfliktfyldte arbejdssituationer, der kan føre til arbejdsskader, og i Center Børn og Unge - dagtilbud, er der sket en stigning i antallet af indberettede mindre arbejdsskader, fordi der har været øget fokus på, at alle arbejdsskader skal anmeldes også dem der ikke medfører fravær. Af den samlede arbejdsskadestatistik fremgår det, at det store fald i antal af arbejdsskader med og uden fravær er sket indenfor: Personflytning og personhåndtering: Et fald på 20 fra 37 i 2013 til Fysisk og psykisk vold: Et fald på 15 fra 37 i 2013 til 22 i I top 4 over anmeldte arbejdsskader uden fravær, ligger: 1. Vold forårsaget af beboere eller børn, herunder slag, spark og bid. 2. Fald og snublen 3. Trusler og krænkende adfærd 4. Tunge løft. Arbejdsulykker med fravær Tabel 13: Arbejdsulykker med fravær Forventet længde af fravær som følge af skade Antal medarbejdere 2013 Antal medarbejdere dage dage dage dage dage måneder måneder 4 1 Permanent uarbejdsdygtig el. 6 måneder < 1 0 I alt Af de 104 registrerede arbejdsulykker, er det de 33 af dem, der har medført fravær. Dette er 31,7 % af arbejdsulykkerne Når arbejdsulykkerne medfører fravær, er det dog oftest med fravær af forventet kortere varighed. De arbejdsulykker, der har medført forventet fravær på mindst en måned eller mere, er ulykker indenfor Center Pleje og Omsorg og Center Børn og Unge, hvor der er sket skader i forbindelse med tunge løft, glatte underlag, vrid- og faldulykke, med efterfølgende skader i knæ, skulder og/eller lænd. 13

14 Samarbejde med og besøg af Arbejdstilsynet Siden 2012 har Arbejdstilsynet målrettet deres indsats, og laver nu risikobaserede tilsyn, hvor de på baggrund af en række oplysninger om den enkelte virksomhed, og de generelle arbejdsmiljørisici i branchen, udtrækker institutioner og arbejdssteder til et varslet uanmeldt tilsyn. I 2014 er 36 institutioner/arbejdspladser blevet udtrukket til risikobaseret tilsyn, hvor Arbejdstilsynet har fokus på alle områder dvs. fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske, psykiske forhold og ulykkesfarer + hele papirdelen med APV og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB). Ved langt de fleste af tilsynsbesøgene har Arbejdstilsynet vurderet, at arbejdsforholdene var i orden. Fælles for Arbejdstilsynets besøg er, at de har sat sig spor i såvel organisationen som på de enkelte arbejdspladser. Mange arbejdspladser har været glade for og stolte af at få en grøn smiley, men der har også været arbejdspladser, hvor Arbejdstilsynet har fundet anledning til at reagere i form af vejledninger eller påbud. Tabel 14: Reaktionstyper Reaktionstyper: Påbud og vejledninger Ventilation 2 1 Kontrolanordning og eftersyn 1 1 Indeklima 1 Støj og akustik 2 1 Ergonomi arbejdsstillinger tunge løft 2 3 Instruktion 1 1 Egnede hjælpemidler 1 2 Risiko for ulykker - herunder fald og snublen 1 2 Psykisk arbejdsmiljø APV ATEX og handleplaner 2 1 Kemi 1 Bygherreansvar 1 I alt - Påbud og Vejledninger I 2014 har Arbejdstilsynet ved deres til syn reageret med påbud og/eller vejledning på i alt 7 arbejdspladser. Når vi ser tilbage på de udførte tilsyn og Arbejdstilsynets reaktioner, er det tydeligt, at de enkelte tilsyn har haft stor fokus på psykisk arbejdsmiljø, - en tendens der falder godt i tråd med ændringerne i Arbejdsmiljøloven i 2013, hvor det blev tydeliggjort at psykisk og fysiske arbejdsmiljø er ligestillet. 14

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse 2010

Personalepolitisk Redegørelse 2010 Personalepolitisk Redegørelse 2010 Udarbejdet af HR og Projekt Maj 2010 Indhold Forord... 2 1. Rig eller fattig der er flere slags kapital... 3 2. Arbejdspladsen Rebild Kommune et portræt af organisationen..

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk Risikostyringskonference 2013 1 Tidlig trivselsindsats kan ses på bundlinjen Daglig arbejdsmiljøleder Britt Harpøth Trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter 2 Lidt om Struer Kommune 22.000 indbyggere,

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skive Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Skive Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Skive Kommune Vores gode eksempler for Skive Kommune 6

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Personalemøde med MED-status

Personalemøde med MED-status Cafémøder er for alle beboere, familiemedlemmer og medarbejdere og afholdes hver 4.onsdag kl. 14.00 16.00 Dagsordenspunkter kan sættes på under mødet. Personalemøde med MED-status Dato: 22. april 2015

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området I denne rapport afdækkes karakteristika for kommunalt ansatte medarbejdere på SHKområdet, med et kvantitativt fokus på fordelingen mellem deltid og

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012 1 Forord Første udgave af Favrskov Kommunes personalepolitiske redegørelse blev til i 2011. Her blev der gjort status på de første fem års MED- og arbejdsmiljøindsats. Nu foreligger anden udgave af Favrskov

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere