Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013"

Transkript

1 Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013 Deltagere: 23 medlemmer, bestyrelsen, Anette Ahrents (Etf), Tina Nør Langager (Etf) og Lars Møller (Etf) Lene Lange bød velkommen til generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere. 1. Valg af referent og dirigent Bestyrelsen foreslog som dirigent direktør i Ergoterapeutforeningen Lars Møller. Lars Møller blev valgt uden modkandidater og modtog valget. Herefter overtog Lars Møller styringen af mødet. Som referent foreslog bestyrelsen Hella Obel. Hella Obel blev valgt uden modkandidater. Lars Møller konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt. Den har dog ikke været annonceret i Ergoterapeuten som det er foreskrevet i vedtægterne, hvilket dog ikke ansås som hindrende for mødets gennemførsel, da dagsordenen er udsendt på mail til alle medlemmer af selskabet, hvilket ikke fordres ifølge vedtægterne. Lars Møller gjorde opmærksom på, at det fremadrettet kan det blive en udfordring, at annoncere generalforsamling i Ergoterapeuten, da fagbladet i 2014 vil overgå til en elektronisk version, som ikke følger deadlines og distribution som aktuelt. Marie Møldrup, Dorte Gadegaard og Birthe Munk Hansen blev valgt til stemmeudvalg uden modkandidater. 2. Bestyrelsens beretning ved Lene Lange Bestyrelsen har i 2013 bestået af Johanne Drachmann, Lis Kleinstrup, Tove Gad Schreiber, Helle Kruuse-Andersen, Hella Obel, Lene Kiehl Jensen og Lene Lange samt suppleanterne Rigmor Bennetsen og Christina Rosendahl. Bestyrelsen har afholdt 5 ordinære møder i 2013 og der er planlagt endnu et møde i december. Bestyrelsens arbejde har været centreret om de tre prioriterede indsatsområder, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2012, nemlig 1) At fremme de studerendes interesse for ledelse og motivation til at blive leder 2) At rekruttere og fastholde ergoterapeuter i lederstillinger 3) At sætte ledelse på dagsordenen Det første område at fremme de studerendes interesse for ledelse og motivation til at blive leder - har vi primært arbejdet med ved at uddannelsesleder Tove Schreiber mødes med ledernetværket for uddannelseslederne på Ergoterapeutuddannelserne i DK. I forbindelse med møderne i dette uddannelses-ledernetværk har Tove Schreiber videre formidlet viden, informationer og inspiration fra møder i bestyrelsen for Etf s selskab for ledere. Nuværende Bekendtgørelse og studieordning har specielt i modul 12 (Ergoterapeutuddannelsen har 14 moduler i alt) fokus på ledelse, som til stadighed kan udvikles videre på rent indholdsmæssigt i takt med situationen / udfordringen i praksis. Udover dette har bestyrelsen stillet sig til rådighed til at komme ud og holde oplæg og dialog om ledelse med ergoterapeutstuderende. Det andet område at rekruttere og fastholde ergoterapeuter i lederstillinger har vi arbejdet med / arbejder vi med ved

2 Dialog om samarbejde mellem regionsformænd og lederselskabets bestyrelse, hvor vi i år har planlagt 6 fyraftensmøder, hvoraf 3 er afholdt og to blev aflyst pga. manglende tilslutning, mens det sidste afholdes i december. Temaet er Gør noget tro på dit fag, og vi satte sammen med Gitten Hammerberg fokus på, at vi arbejder for samme fag og samme fag uanset om vi er medarbejdere, tillidsrepræsentanter eller ledere. Derudover at vi alle har et ansvar for som minimum at påtage sig et personligt lederskab i forhold til vores professionsudøvelse. Bestyrelsen deltager med indlæg på Etf s før-leder / talent kursus Det tredje område at sætte ledelse på dagsordenen har vi arbejdet med ved at Udarbejdelse af lederkodeks Dialog med Etf s ledelse, bl.a. har vi drøftet revidering af Etf s lederstrategi med Gunner Gamborg og Lars Møller Drøftelse af relevant faglitteratur o Paradoksledelse af Lotte S. Lüscher o Forstandig Ledelse af Kim Gørtz og Mette Meilhede Dialog med Danske Fysioterapeuters Lederfraktion og formand for DSR s Lederforening Irene Hesselberg om muligheder for samarbejde i lederselskaberne Deltagelse i Danske Fysioterapeuters arbejdsgruppe for planlægning af lederkonference 2013 Udenfor de tre områder har vi afgivet Høringssvar vedr. kandidatuddannelse i ergoterapi og aktivitetsvidenskab på Syddansk Universitet Drøftelse af beretning: Else Hansen udtrykte stor ros til bestyrelsen. Johanne Drachmann bad Lars Møller om at fremlægge udviklingen i antal ergoterapeutstillinger gennem de sidste år. Lars Møller nævnte, at der længe har været talt om, at der nok ville blive færre ergoterapeuter. Men når der ses på samtlige basis- og lederstillinger på hhv. KL s og DR s område, er antallet af stillinger steget med knapt 5 % de sidste 3 år. Det er svært at afvise, at der er en positiv udvikling, hvilket er meget særligt sammenlignet med andre faggrupper inden for Sundhedskartellet, som har oplevet et fald gennem krisetiden. Antallet af lederstillinger på KL s område er fra 2012 til 2013 steget med knap 4 %, mens antallet er faldet for de øvrige ledere indenfor Sundhedskartellets område. Der forelå ikke aktuelle tal fra regionerne, men det må antages, at det har været svagt faldende. Annette Arentz bidrog med, at der er ansat 2 nye ergoterapeutiske ledere pr. måned i Alice Ervolder spurgte til, hvorfor bestyrelsen særligt har valgt at samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd. Alice Ervolder ser muligheder i også at samme med ex SL. Lene Lange svarede, at bestyrelsen har valgt at starte i sundhedskartellet med udgangspunkt i en fornemmelse af at der er en nedgang i antallet af ergoterapeutlederstillinger i regionerne. Samarbejdet har til formål at udbrede ergoterapeuters særlige kompetencer ex i forhold til at sikre hurtigere udskrivning og koordinering over sektorgrænser. Johanne Drachmann tilføjede, at bestyrelsen ikke har lagt sig fast på en ensidig strategi i forhold til Dansk Sygeplejeråd. Selskab for ledere er et nyt selskab og der er mange veje at gå. Blandt andet at forfølge den kraftige stigning inden for hverdagsrehabilitering. Gitte Hørslev Knudsen tilkendegav, at vis skal passe på med at fastlåse os inden for et bestemt område der opstår nye ledelsesfelter på tværs af opgaveområder/forvaltninger. Tove Schreiber udtalte som uddannelsesleder, at der vil blive mere og mere opgaveløsning på tværs, og at det er vigtigt, at ergoterapeuter er gode til at melde sig på banen.

3 Lis Kleinstrup fremhævede, at det er vigtigt, at der ikke er nogen, der definerer retten til lederstilling det bør tage udgangspunkt i opgaven gældende både i det regionale og det kommunale. Der er mange magtstrukturer på spil. Jo mere vi kan skubbe til holdninger og kulturer, jo bedre. Birthe Roesdal tilkendegav, at hun som leder i en regional verden og leder for tværfagligt personale ser det som rigtigt fornuftigt at holde øje med, hvad der sker kommunalt. Ergoterapeuter har meget at byde ind med også i forhold til den tværfaglige opgaveløsning. Helle H Kruuse-Andersen Aarhus Universitetshospital tilkendegav, at det er vigtigt, at ergoterapeuter kommer ind på de strategiske niveauer at vi nogle steder bryder glasloftet og sikrer rollemodeller som vejen frem. Bestyrelsen er nysgerrig på, hvor åbningerne er henne og vil gerne have tilbagemeldinger på spændende stillingsopslag kan evt. deles på Linkdin eller andre steder, så vi sikrer, at der bliver budt ind og den dominerende tænkning bliver forstyrret. Johanne Drachmann anførte, at ergoterapeuter har en faglig baggrund, der kan hjælpe til at blive leder. Vores væsentlige mission er at bringe gode ledere frem ikke bare over for ergoterapeuter, langt de fleste har flere faggrupper i staben. Tove Schreiber oplyste, at studerende i uddannelsen får redskaber inden for innovation og entrepreneurskab. Ergoterapeuter kan analysere, planlægge, handle og evaluere. Vi skal være stolte og sige: Det er vi rigtig gode til. Konklusion: Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Lene Lange fremlagde bestyrelsens foreløbige regnskab for Der er tale om et foreløbigt regnskab idet året endnu ikke er afsluttet. Tilgodehavender Midler overført fra Indtægter 2013 Medlemstilskud fra Ergoterapeutforeningen Udgifter 2013 Bestyrelsesarbejde Balance pr Beløbet skal ud over transport og forplejning til møder dække bestyrelsens deltagelse i lederkonference. Antal medlemmer af selskabet 151 medlemmer pr. 31. oktober Lene Lange fremhævede, at det er gratis at være medlem, hvis man opfylder medlemskriterierne. Ergoterapeutforeningen giver et tilskud på 50 kr. pr. medlem i selskabet ved årets udgang. De 151 medlemmer svarer til cirka 50 % af de ledere, der er ansat på lederoverenskomst i Ergoterapeutforeningen.

4 Det er ikke muligt at godkende regnskabet, da det ikke er afsluttet. Regnskab for 2013 fremlægges til godkendelse i Konklusion Det midlertidige regnskab blev godkendt. 4. Indkomne forslag Ifølge vedtægterne har medlemmerne mulighed for at maile forslag til formanden senest 14 dage før generalforsamling. Der er ikke indkommet forslag. 5. Arbejdsprogram for det kommende år Indledningsvist orienteres om, at bestyrelsen i det kommende år primært ønsker at fokusere på tre områder: 1) At fremme de studerendes interesse for ledelse og motivation til at blive leder. Dette gøres ved at tage kontakt til ergoterapeutuddannelserne og tilbyde at vi som bestyrelsesmedlemmer kommer ud på uddannelserne og inspirerer de studerende til ledelse. Derudover ønsker bestyrelsen en dialog med regionsformændene om at afholde arrangementer om ledelse for studerende og uddannede ergoterapeuter. 2) At fastholde ergoterapeuter i lederstillinger. Bestyrelsen ønsker en drøftelse med regionsformændene og Etf's ledelse af, hvordan vi kan bidrage til, at det er attraktivt at blive ansat og være ansat som leder, når man har en ergoterapeutisk baggrund. 3) At sætte ledelse på dagsordenen. Ovenstående to punkter bidrager til at sætte ledelse på dagsordenen. Derudover har bestyrelsen som målsætning at blande sig i relevante debatter i de lokale og regionale medier, for herigennem at profilere ledelse med ergoterapeutisk baggrund. Drøftelse af arbejdsprogram: Med disse tre fokusområder som udgangspunkt, ønskede bestyrelsen en drøftelse med generalforsamlingen om et idékatalog til kommende arrangementer, samt om hvordan selskabet kan opnå god sparring omkring videndeling, arbejdserfaring mm med hinanden ledere imellem. Birgit Munk Hansen forslog at tage dilemmaet op, at det kan være svært at træde frem fagpolitisk som leder for flere faggrupper. Anni Bodil Schøtt, Struer fortalte, at mange relevante lederstillinger ikke bliver slået op som ergoterapeutstillinger, men at man bør søge alligevel. Anni Bodil Schøtt sidder aktuelt i Bestyrelse for Socialt Lederforum, kan evt. dele viden derfra. Tove Schreiber fremhævede, at uddannelserne vedstår karriererudvikling og at det underrstøttes på studiet. Hella Obel gjorde opmærksom på, at Selskab for ledere har en gruppe på Linkedin. Johanne Drachmann gjorde opmærksom på, at Selskab for Ledere har en fælles mailliste. Lisbeth Jønsson fortalte, at ledelsesstrukturen på Østerskoven består af en overordnet leder, der er DJØF er, tre afdelingsledere, der alle er terapeuter og de fleste medarbejdere er pædagoger. Lisbeth Jønsson finder det interessant at undersøge, hvorfor man har valgt at ansætte terapeuter i afdelingslederstillingerne? Hvad er det for kvaliteter, som de tilfører?

5 Mette Skjærbæk Svane henviste til Selskab for Lederes arrangement i Horsens, hvor forskellige ledere præsenterede gode forløb, hvor man havde løftet sig. Mette Skjærbæk Svane tænker, at hverdagen let bliver præget af osteklokker på forskellige niveauer, hvorfor det er godt at komme ud af egen organisation. Mette Skjærbæk Svane fortalte, at hun har deltaget i Ergoterapeutforeningens lederudannelse, blandt andet mentorordningen. Mette Skjærbæk Svane foreslog, at Selskab for Ledere evt. kunne spille en mere aktiv rolle i den sammenhæng. Lene Kiehl-Jensen opfordrede til at bruge Selskab for ledere mere aktivt som netværk på tværs af organisationer, alder og positioner. Lotte Lagoni fremhævede at ergoterapeuter skal være skarpe kommunikativt og at ledere skal vælges fordi de er de bedste og ikke for at opnå en bestemt kvote. Lene Lange fremførte, at vi skal være opmærksomme på, at vi som ledere er ansat til at varetage en given mission, som sjældent alene er ergoterapeutiske interesser. Bestyrelsen vil rigtig gerne fremme arbejdet med lederkompetencer og de grundlæggende kompetencer, som gives allerede på uddannelse. Bestyrelsen kunne godt stille sig til rådighed i ansøgnings processer til lederjob for medlemmer, der ønsker sparring. Helle Kyhnau Steffensen pegede på at fastholde og profilere ved at fremme og understøtte efter- og videreuddannelse til ergoterapeuter i ledende stillinger. Heidi Moesgaard tilføjede ex gå efter at understøtte diplom i ledelse økonomisk og strategisk som en del af Ergoterapeutforeningens strategi. Lene Kiehl-Jensen fortalte, at Ergoterapeutforeningen allerede har en ordning med tilbud om moduler på diplomuddannelsen. Lars Møller tilføjer, at modulerne er finansieret af fællesskabet der sættes mange penge af i Hovedbestyrelsen. Som studerende skal man alene betale for at gå til eksamen. Det kan nemt blive en politisk diskussion, hvem der skal betale for diplomuddannelsen fagforeningerne eller arbejdspladserne? Johanne Drachmann supplerede med at der er et utal af muligheder, men ikke alle kender disse muligheder. Selskab for ledere vil gerne hjælpe med at oplyse om muligheder. Lars Møller tilføjede, at der er ansat en fuldtidsmedarbejder i Ergoterapeutforeningen, som alene har opgaven at arbejde med ledelse. Måske er vi ikke synlige nok måske skal det blive tydeligere. Lene Kiehl-Jensen opfordrede til, at man skriver uddannelsestitler på sin signatur. Dorte Gadegaard foreslog elektronisk platform til vidensdeling ex hvis man har fået en stilling, som ikke var slået op som terapeutstilling eller til at dele udbytte af ex diplomuddannelse. Tove Schreiber har netop vurderet ansøgninger til censorkorpset. Det var et meget flot ansøgerfelt både inden for ledelse og andre fagområder. Johanne Drachmann henledte opmærksomheden på, at kandidatuddannelsen er på vej. Uddannelsen er gratis og SU-berettiget. Uddannelsen handler også om projekt- og forandringsledelse. Der er noget at hente, og det er vigtigt, at der er nogen der søger ind. Anni Bodil Schøtt fremhævede, at diplom i ledelse kan tages sammen med andre områder/niveauer, hvilket også gælder masteruddannelsen Anni Bodil Schøtt oplever, at hendes arbejdsplads er glad for, at der er nogen, der gerne vil uddanne sig. Man får meget af at være sammen med andre faggrupper. Else Hansen ønskede, at bestyrelsen bliver ved med at banke på døren på de andre skoler, og hun ønskede sig et modul i ledelse på grunduddannelsen. Tove Schreiber oplyste, at modul 12 handler om ledelse. Tove Schreiber vælger at inviterer ledere fra Selskabet ind på skolen for at fortælle om

6 ledelse. Ledelse skal også være til stede i klinisk undervisning som det blev fremhævet i fremlæggelsen fra Ålborg Kommune tidligere på dagen. Brit Skovgård spurgte til konkret sag vedrørende fastholdelse af lederstillinger, hvor Ergoterapeutforeningen ikke gav et svar som forventet. Lars Møller beder Brit Skovgård henvende sig igen evt. til de tilstedeværende konsulenter, da foreningen meget gerne vil hjælpe. Tina Elsberg Urwald fortalte, at hun altid taler ledelse med de studerende, som kommer fra modul 6 og modul 9. Tina Elsberg Urwald oplever, at det er vigtigt at forklare, at lederskab ikke er et farvel til ergoterapi. Lilli Egholm foreslog fokus på udvikling i forhold til at have fokus på andre faggruppers områder. Lotte Lagoni fremhævede et ønske om at Selskab for Ledere tager fat i såvel Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter i forhold til, hvad der er kvalitetsmål på genoptræning. Vi vil gerne vise, hvad professionen kan og ikke måles på intetsigende ventetider. Lars Møller svarede, at samarbejdet med Ældresagen om de hidtidige undersøgelser er ophørt af samme grund. Gitte Hørslev Knudsen foreslog at se på muligheder og styrker i eksisterende styringssystemer som ex BUM. I forhold til rekruttering har Ålborg lige haft slået en lederstilling op, og det vælter ikke ind med ergoterapeutiske ansøgninger. Der er generel tilslutning fra salen. Gitte Hørslev Knudsen foreslår endvidere at arbejde med mere målrettet kommunikation ergoterapeuter har mange ord. Lene Kiehl-Jensen fremhævede, at det er vigtigt at spotte ledertalenter og skubbe til hinanden. Johanne Drachmann takkede for alle de indkomne forslag, som selskabet vil søge at inkorporere i kommende aktiviteter. 6. Budget for det kommende år Orientering om den økonomiske situation for selskabet ved Lars Møller. Lars Møller forklarede, at Selskab for ledere er i et vadested rent økonomisk. Selskabet er startet som referencegruppe til Hovedbestyrelsen, som afsatte økonomi hertil. I forbindelse med etablering af Selskab for Ledere (klub i Etf s organisering) giver Ergoterapeutforeningen et fast grundbeløb samt et beløb pr. medlem. Økonomien er stykket sammen af disse to former. Hovedbestyrelsen har besluttet, at overskuddet fra konferencen i 2012 er blevet overført til Ergoterapeutforeningen er vidende om, at Selskab for Ledere har et højere aktivitetsniveau end svarende til de bevilligede midler. Repræsentantskabet har netop vedtaget at ledelsesområdet er et fokusområde. Hovedbestyrelsen forventes at bevilge et beløb til dette arbejde, men da Hovedbestyrelsen først holder møde i december er budgettet endnu ikke kendt og kan således ikke bringes til godkendelse. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter Bestyrelsen består af en formand, seks medlemmer og to suppleanter. Valgperioden er to år. Formanden er på valg i ulige år. I 2013 er flg. på valg: Formand Lene Lange Bestyrelsesmedlem Johanne Drachmann Bestyrelsesmedlem Lis Kleinstrup Bestyrelsesmedlem Tove Schreiber Suppleant Rigmor Bennetsen

7 Dirigenten redegjorde for valgproceduren jf. Vedtægternes 6, stk. 2: Afstemning sker skriftligt. Der er udpeget tre personer til optælling af stemmer, som ikke er opstillet på valg Formanden vælges først. Herefter vælges de ordinære medlemmer. Hvis der er stemmelighed mellem kandidater, og hvis det har betydning for konstituering af bestyrelsen, trækkes lod om posten blandt de kandidater, hvor der er stemmelighed Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en toårig periode, idet de tre som får flest stemmer vælges til bestyrelsen, og den som får fjerde flest stemmer vælges til suppleant Hvert stemmeberettiget medlem af selskabet, som er mødt frem på generalforsamlingen har mulighed for at afgive antal stemmer svarende til maksimalt det antal ordinære bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges Dirigenten forespurgte generalforsamlingen, hvem der ønsker at stille op til valg til formandsposten. Lene Lange var eneste kandidat til formandsposten. Lene Lange fremhæver selskabets spændende indsatsområder, som Lene ønsker at arbejde videre med. Lene Lange blev valgt til formand. Dirigenten forespurgte generalforsamlingen, hvem der ønsker at stille op til valg til bestyrelsen. Johanne Drachmann, Tove Schreiber og Rigmor Bennetsen ønskede at genopstille til valg til bestyrelsen. Derudover ønskede Lotte Lagoni og Pernille Elefsen at opstille til valg til bestyrelse. Sidstnævnte havde desværre ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men havde fremsendt en skriftlig motivation for sit kandidatur.. Dirigenten gav herefter et minuts taletid til alle opstillede kandidater. Dirigenten læste Pernille Elefsens motivation for at opstille til valg op for forsamlingen. Pernille Elefsen, Amager Hospital: Uddannet ergoterapeut i Leder siden Ansat på Amager hospital. Medlem af Regionsbestyrelsen i Etf, region øst. Erfaring med forandringsledelse og projektledelse. Arbejder for kvalitetsudvikling af de ergoterapeutiske ydelser inden for hospitalsområdet. God erfaring med brug af LEAN-redskaber bl.a. i forbindelse med implementeringsprocesser. Træner personalet via høj grad af involvering til at forstå de positive sider ved brug af data til at sikre kvaliteten af det ergoterapeutiske arbejde og sikre positivt arbejdsmiljø. Bruger i høj grad mine tværfaglige samarbejdspartnere på hospitalet til at arbejde for og sikre en forankring af ergoterapi o de forskellige medicinske specialer og er stolt af, at mine medarbejdere gør det samme. Lotte Lagoni Træning og forebyggelse i Nyborg Kommune: Ønsker at være en del Etf s Selskab for Ledere og at være med til at prioriterer ledelse samt at præge den politiske dagsorden. Finder det sjovt at sætte arbejdskultur på dagsorden, så vi ikke fremstå som magtbegærlige. Vil gerne fremme, at ergoterapeuter fremstår som nogen der synes, at det er sjovt at sætte kompetencer i spil og er gode til at arbejde relationelt. Vil gerne være med til at præge dette og at Ergoterapeutforeningen fremadrettet fremstår som et sted med plads til både ledere og menige. Johanne Drachmann, selvstændig: Gik på pension for 1½ år siden, men der opstod andre opgaver. Arbejder i dag næsten på fuld tid med at vejlede ledere i forhold til hverdag, teori og kommunikation. Får af mærkelige veje sager, hvor folk er kommet i klemme og bruger her viden om lovgivningen og sit netværk, så folk kan hjælpes til at arbejde konkret i forhold til konkret sag. Sidder aktuelt i Hovedbestyrelsen frem til næste valg samt i Regionsbestyrelsen. Tilgang til ledelse er erfaring og i lige så høj grad at bruge tid på at læse om ledelse, praktisk ledelse, ledelsesteori samt filosofi. Stiller op fordi Selskab for Ledere er en god platform for at blive ved med at tale ledelse for ergoterapi og andre faggrupper

8 Tove Schreiber Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro: Ønsker at fremme interessen for god ledelse, specielt med ergoterapeuter og personlige kompetencer, som måske er særlige for ergoterapeuter? Ser gang på gang, at ergoterapeuter ser muligheder, og det redskab kommer vi aldrig fri af. I mange situationer kører det analyse af, hvad det handler om, hvordan det vil ramme og hvad der skal til for at borgeren får en god ydelse. Ergoterapi og personlige kompetencer er med til at fremme god ledelse. Har arbejdet på ergoterapeutuddannelsen i 25 år og været leder i 10 år. Arbejder konstant i et valg mellem værdier som stabilitet og fornyelse. Selskab for Ledere skal sikre næste generation. Har lyst til som uddannelsesmenneske at være med til at præge arbejdet. Herefter afholdtes skriftlig afstemning, hvor følgende blev valgt til bestyrelsen: Johanne Drachmann 29 bestyrelsesmedlem Lotte Lagoni 26 bestyrelsesmedlem Tove Schreiber 26 bestyrelsesmedlem Pernille Elefsen 5 suppleant Lene Lange takkede Lis Kleinstrup og Rigmor H Bennetsen for deres store indsats i bestyrelsen. 8. Eventuelt Ledelseskonsulent Tina Nør Langager fremhævede, at det var meget berigende at være med til generelforsamlingen. Tina Nør Langager ser sig selv som Selskab for Lederes ansatte i organisation og vil gøre hvad der er muligt for at støtte op om selskabet aktiviteter, hvilket også gælder Annette Arentz. Lars Møller takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Overblik med jordforbindelse

Overblik med jordforbindelse NATUR MILJØ VIDENSKAB NATUR MILJØ VIDENSKAB JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere