Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013"

Transkript

1 Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013 Deltagere: 23 medlemmer, bestyrelsen, Anette Ahrents (Etf), Tina Nør Langager (Etf) og Lars Møller (Etf) Lene Lange bød velkommen til generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere. 1. Valg af referent og dirigent Bestyrelsen foreslog som dirigent direktør i Ergoterapeutforeningen Lars Møller. Lars Møller blev valgt uden modkandidater og modtog valget. Herefter overtog Lars Møller styringen af mødet. Som referent foreslog bestyrelsen Hella Obel. Hella Obel blev valgt uden modkandidater. Lars Møller konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt. Den har dog ikke været annonceret i Ergoterapeuten som det er foreskrevet i vedtægterne, hvilket dog ikke ansås som hindrende for mødets gennemførsel, da dagsordenen er udsendt på mail til alle medlemmer af selskabet, hvilket ikke fordres ifølge vedtægterne. Lars Møller gjorde opmærksom på, at det fremadrettet kan det blive en udfordring, at annoncere generalforsamling i Ergoterapeuten, da fagbladet i 2014 vil overgå til en elektronisk version, som ikke følger deadlines og distribution som aktuelt. Marie Møldrup, Dorte Gadegaard og Birthe Munk Hansen blev valgt til stemmeudvalg uden modkandidater. 2. Bestyrelsens beretning ved Lene Lange Bestyrelsen har i 2013 bestået af Johanne Drachmann, Lis Kleinstrup, Tove Gad Schreiber, Helle Kruuse-Andersen, Hella Obel, Lene Kiehl Jensen og Lene Lange samt suppleanterne Rigmor Bennetsen og Christina Rosendahl. Bestyrelsen har afholdt 5 ordinære møder i 2013 og der er planlagt endnu et møde i december. Bestyrelsens arbejde har været centreret om de tre prioriterede indsatsområder, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2012, nemlig 1) At fremme de studerendes interesse for ledelse og motivation til at blive leder 2) At rekruttere og fastholde ergoterapeuter i lederstillinger 3) At sætte ledelse på dagsordenen Det første område at fremme de studerendes interesse for ledelse og motivation til at blive leder - har vi primært arbejdet med ved at uddannelsesleder Tove Schreiber mødes med ledernetværket for uddannelseslederne på Ergoterapeutuddannelserne i DK. I forbindelse med møderne i dette uddannelses-ledernetværk har Tove Schreiber videre formidlet viden, informationer og inspiration fra møder i bestyrelsen for Etf s selskab for ledere. Nuværende Bekendtgørelse og studieordning har specielt i modul 12 (Ergoterapeutuddannelsen har 14 moduler i alt) fokus på ledelse, som til stadighed kan udvikles videre på rent indholdsmæssigt i takt med situationen / udfordringen i praksis. Udover dette har bestyrelsen stillet sig til rådighed til at komme ud og holde oplæg og dialog om ledelse med ergoterapeutstuderende. Det andet område at rekruttere og fastholde ergoterapeuter i lederstillinger har vi arbejdet med / arbejder vi med ved

2 Dialog om samarbejde mellem regionsformænd og lederselskabets bestyrelse, hvor vi i år har planlagt 6 fyraftensmøder, hvoraf 3 er afholdt og to blev aflyst pga. manglende tilslutning, mens det sidste afholdes i december. Temaet er Gør noget tro på dit fag, og vi satte sammen med Gitten Hammerberg fokus på, at vi arbejder for samme fag og samme fag uanset om vi er medarbejdere, tillidsrepræsentanter eller ledere. Derudover at vi alle har et ansvar for som minimum at påtage sig et personligt lederskab i forhold til vores professionsudøvelse. Bestyrelsen deltager med indlæg på Etf s før-leder / talent kursus Det tredje område at sætte ledelse på dagsordenen har vi arbejdet med ved at Udarbejdelse af lederkodeks Dialog med Etf s ledelse, bl.a. har vi drøftet revidering af Etf s lederstrategi med Gunner Gamborg og Lars Møller Drøftelse af relevant faglitteratur o Paradoksledelse af Lotte S. Lüscher o Forstandig Ledelse af Kim Gørtz og Mette Meilhede Dialog med Danske Fysioterapeuters Lederfraktion og formand for DSR s Lederforening Irene Hesselberg om muligheder for samarbejde i lederselskaberne Deltagelse i Danske Fysioterapeuters arbejdsgruppe for planlægning af lederkonference 2013 Udenfor de tre områder har vi afgivet Høringssvar vedr. kandidatuddannelse i ergoterapi og aktivitetsvidenskab på Syddansk Universitet Drøftelse af beretning: Else Hansen udtrykte stor ros til bestyrelsen. Johanne Drachmann bad Lars Møller om at fremlægge udviklingen i antal ergoterapeutstillinger gennem de sidste år. Lars Møller nævnte, at der længe har været talt om, at der nok ville blive færre ergoterapeuter. Men når der ses på samtlige basis- og lederstillinger på hhv. KL s og DR s område, er antallet af stillinger steget med knapt 5 % de sidste 3 år. Det er svært at afvise, at der er en positiv udvikling, hvilket er meget særligt sammenlignet med andre faggrupper inden for Sundhedskartellet, som har oplevet et fald gennem krisetiden. Antallet af lederstillinger på KL s område er fra 2012 til 2013 steget med knap 4 %, mens antallet er faldet for de øvrige ledere indenfor Sundhedskartellets område. Der forelå ikke aktuelle tal fra regionerne, men det må antages, at det har været svagt faldende. Annette Arentz bidrog med, at der er ansat 2 nye ergoterapeutiske ledere pr. måned i Alice Ervolder spurgte til, hvorfor bestyrelsen særligt har valgt at samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd. Alice Ervolder ser muligheder i også at samme med ex SL. Lene Lange svarede, at bestyrelsen har valgt at starte i sundhedskartellet med udgangspunkt i en fornemmelse af at der er en nedgang i antallet af ergoterapeutlederstillinger i regionerne. Samarbejdet har til formål at udbrede ergoterapeuters særlige kompetencer ex i forhold til at sikre hurtigere udskrivning og koordinering over sektorgrænser. Johanne Drachmann tilføjede, at bestyrelsen ikke har lagt sig fast på en ensidig strategi i forhold til Dansk Sygeplejeråd. Selskab for ledere er et nyt selskab og der er mange veje at gå. Blandt andet at forfølge den kraftige stigning inden for hverdagsrehabilitering. Gitte Hørslev Knudsen tilkendegav, at vis skal passe på med at fastlåse os inden for et bestemt område der opstår nye ledelsesfelter på tværs af opgaveområder/forvaltninger. Tove Schreiber udtalte som uddannelsesleder, at der vil blive mere og mere opgaveløsning på tværs, og at det er vigtigt, at ergoterapeuter er gode til at melde sig på banen.

3 Lis Kleinstrup fremhævede, at det er vigtigt, at der ikke er nogen, der definerer retten til lederstilling det bør tage udgangspunkt i opgaven gældende både i det regionale og det kommunale. Der er mange magtstrukturer på spil. Jo mere vi kan skubbe til holdninger og kulturer, jo bedre. Birthe Roesdal tilkendegav, at hun som leder i en regional verden og leder for tværfagligt personale ser det som rigtigt fornuftigt at holde øje med, hvad der sker kommunalt. Ergoterapeuter har meget at byde ind med også i forhold til den tværfaglige opgaveløsning. Helle H Kruuse-Andersen Aarhus Universitetshospital tilkendegav, at det er vigtigt, at ergoterapeuter kommer ind på de strategiske niveauer at vi nogle steder bryder glasloftet og sikrer rollemodeller som vejen frem. Bestyrelsen er nysgerrig på, hvor åbningerne er henne og vil gerne have tilbagemeldinger på spændende stillingsopslag kan evt. deles på Linkdin eller andre steder, så vi sikrer, at der bliver budt ind og den dominerende tænkning bliver forstyrret. Johanne Drachmann anførte, at ergoterapeuter har en faglig baggrund, der kan hjælpe til at blive leder. Vores væsentlige mission er at bringe gode ledere frem ikke bare over for ergoterapeuter, langt de fleste har flere faggrupper i staben. Tove Schreiber oplyste, at studerende i uddannelsen får redskaber inden for innovation og entrepreneurskab. Ergoterapeuter kan analysere, planlægge, handle og evaluere. Vi skal være stolte og sige: Det er vi rigtig gode til. Konklusion: Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Lene Lange fremlagde bestyrelsens foreløbige regnskab for Der er tale om et foreløbigt regnskab idet året endnu ikke er afsluttet. Tilgodehavender Midler overført fra Indtægter 2013 Medlemstilskud fra Ergoterapeutforeningen Udgifter 2013 Bestyrelsesarbejde Balance pr Beløbet skal ud over transport og forplejning til møder dække bestyrelsens deltagelse i lederkonference. Antal medlemmer af selskabet 151 medlemmer pr. 31. oktober Lene Lange fremhævede, at det er gratis at være medlem, hvis man opfylder medlemskriterierne. Ergoterapeutforeningen giver et tilskud på 50 kr. pr. medlem i selskabet ved årets udgang. De 151 medlemmer svarer til cirka 50 % af de ledere, der er ansat på lederoverenskomst i Ergoterapeutforeningen.

4 Det er ikke muligt at godkende regnskabet, da det ikke er afsluttet. Regnskab for 2013 fremlægges til godkendelse i Konklusion Det midlertidige regnskab blev godkendt. 4. Indkomne forslag Ifølge vedtægterne har medlemmerne mulighed for at maile forslag til formanden senest 14 dage før generalforsamling. Der er ikke indkommet forslag. 5. Arbejdsprogram for det kommende år Indledningsvist orienteres om, at bestyrelsen i det kommende år primært ønsker at fokusere på tre områder: 1) At fremme de studerendes interesse for ledelse og motivation til at blive leder. Dette gøres ved at tage kontakt til ergoterapeutuddannelserne og tilbyde at vi som bestyrelsesmedlemmer kommer ud på uddannelserne og inspirerer de studerende til ledelse. Derudover ønsker bestyrelsen en dialog med regionsformændene om at afholde arrangementer om ledelse for studerende og uddannede ergoterapeuter. 2) At fastholde ergoterapeuter i lederstillinger. Bestyrelsen ønsker en drøftelse med regionsformændene og Etf's ledelse af, hvordan vi kan bidrage til, at det er attraktivt at blive ansat og være ansat som leder, når man har en ergoterapeutisk baggrund. 3) At sætte ledelse på dagsordenen. Ovenstående to punkter bidrager til at sætte ledelse på dagsordenen. Derudover har bestyrelsen som målsætning at blande sig i relevante debatter i de lokale og regionale medier, for herigennem at profilere ledelse med ergoterapeutisk baggrund. Drøftelse af arbejdsprogram: Med disse tre fokusområder som udgangspunkt, ønskede bestyrelsen en drøftelse med generalforsamlingen om et idékatalog til kommende arrangementer, samt om hvordan selskabet kan opnå god sparring omkring videndeling, arbejdserfaring mm med hinanden ledere imellem. Birgit Munk Hansen forslog at tage dilemmaet op, at det kan være svært at træde frem fagpolitisk som leder for flere faggrupper. Anni Bodil Schøtt, Struer fortalte, at mange relevante lederstillinger ikke bliver slået op som ergoterapeutstillinger, men at man bør søge alligevel. Anni Bodil Schøtt sidder aktuelt i Bestyrelse for Socialt Lederforum, kan evt. dele viden derfra. Tove Schreiber fremhævede, at uddannelserne vedstår karriererudvikling og at det underrstøttes på studiet. Hella Obel gjorde opmærksom på, at Selskab for ledere har en gruppe på Linkedin. Johanne Drachmann gjorde opmærksom på, at Selskab for Ledere har en fælles mailliste. Lisbeth Jønsson fortalte, at ledelsesstrukturen på Østerskoven består af en overordnet leder, der er DJØF er, tre afdelingsledere, der alle er terapeuter og de fleste medarbejdere er pædagoger. Lisbeth Jønsson finder det interessant at undersøge, hvorfor man har valgt at ansætte terapeuter i afdelingslederstillingerne? Hvad er det for kvaliteter, som de tilfører?

5 Mette Skjærbæk Svane henviste til Selskab for Lederes arrangement i Horsens, hvor forskellige ledere præsenterede gode forløb, hvor man havde løftet sig. Mette Skjærbæk Svane tænker, at hverdagen let bliver præget af osteklokker på forskellige niveauer, hvorfor det er godt at komme ud af egen organisation. Mette Skjærbæk Svane fortalte, at hun har deltaget i Ergoterapeutforeningens lederudannelse, blandt andet mentorordningen. Mette Skjærbæk Svane foreslog, at Selskab for Ledere evt. kunne spille en mere aktiv rolle i den sammenhæng. Lene Kiehl-Jensen opfordrede til at bruge Selskab for ledere mere aktivt som netværk på tværs af organisationer, alder og positioner. Lotte Lagoni fremhævede at ergoterapeuter skal være skarpe kommunikativt og at ledere skal vælges fordi de er de bedste og ikke for at opnå en bestemt kvote. Lene Lange fremførte, at vi skal være opmærksomme på, at vi som ledere er ansat til at varetage en given mission, som sjældent alene er ergoterapeutiske interesser. Bestyrelsen vil rigtig gerne fremme arbejdet med lederkompetencer og de grundlæggende kompetencer, som gives allerede på uddannelse. Bestyrelsen kunne godt stille sig til rådighed i ansøgnings processer til lederjob for medlemmer, der ønsker sparring. Helle Kyhnau Steffensen pegede på at fastholde og profilere ved at fremme og understøtte efter- og videreuddannelse til ergoterapeuter i ledende stillinger. Heidi Moesgaard tilføjede ex gå efter at understøtte diplom i ledelse økonomisk og strategisk som en del af Ergoterapeutforeningens strategi. Lene Kiehl-Jensen fortalte, at Ergoterapeutforeningen allerede har en ordning med tilbud om moduler på diplomuddannelsen. Lars Møller tilføjer, at modulerne er finansieret af fællesskabet der sættes mange penge af i Hovedbestyrelsen. Som studerende skal man alene betale for at gå til eksamen. Det kan nemt blive en politisk diskussion, hvem der skal betale for diplomuddannelsen fagforeningerne eller arbejdspladserne? Johanne Drachmann supplerede med at der er et utal af muligheder, men ikke alle kender disse muligheder. Selskab for ledere vil gerne hjælpe med at oplyse om muligheder. Lars Møller tilføjede, at der er ansat en fuldtidsmedarbejder i Ergoterapeutforeningen, som alene har opgaven at arbejde med ledelse. Måske er vi ikke synlige nok måske skal det blive tydeligere. Lene Kiehl-Jensen opfordrede til, at man skriver uddannelsestitler på sin signatur. Dorte Gadegaard foreslog elektronisk platform til vidensdeling ex hvis man har fået en stilling, som ikke var slået op som terapeutstilling eller til at dele udbytte af ex diplomuddannelse. Tove Schreiber har netop vurderet ansøgninger til censorkorpset. Det var et meget flot ansøgerfelt både inden for ledelse og andre fagområder. Johanne Drachmann henledte opmærksomheden på, at kandidatuddannelsen er på vej. Uddannelsen er gratis og SU-berettiget. Uddannelsen handler også om projekt- og forandringsledelse. Der er noget at hente, og det er vigtigt, at der er nogen der søger ind. Anni Bodil Schøtt fremhævede, at diplom i ledelse kan tages sammen med andre områder/niveauer, hvilket også gælder masteruddannelsen Anni Bodil Schøtt oplever, at hendes arbejdsplads er glad for, at der er nogen, der gerne vil uddanne sig. Man får meget af at være sammen med andre faggrupper. Else Hansen ønskede, at bestyrelsen bliver ved med at banke på døren på de andre skoler, og hun ønskede sig et modul i ledelse på grunduddannelsen. Tove Schreiber oplyste, at modul 12 handler om ledelse. Tove Schreiber vælger at inviterer ledere fra Selskabet ind på skolen for at fortælle om

6 ledelse. Ledelse skal også være til stede i klinisk undervisning som det blev fremhævet i fremlæggelsen fra Ålborg Kommune tidligere på dagen. Brit Skovgård spurgte til konkret sag vedrørende fastholdelse af lederstillinger, hvor Ergoterapeutforeningen ikke gav et svar som forventet. Lars Møller beder Brit Skovgård henvende sig igen evt. til de tilstedeværende konsulenter, da foreningen meget gerne vil hjælpe. Tina Elsberg Urwald fortalte, at hun altid taler ledelse med de studerende, som kommer fra modul 6 og modul 9. Tina Elsberg Urwald oplever, at det er vigtigt at forklare, at lederskab ikke er et farvel til ergoterapi. Lilli Egholm foreslog fokus på udvikling i forhold til at have fokus på andre faggruppers områder. Lotte Lagoni fremhævede et ønske om at Selskab for Ledere tager fat i såvel Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter i forhold til, hvad der er kvalitetsmål på genoptræning. Vi vil gerne vise, hvad professionen kan og ikke måles på intetsigende ventetider. Lars Møller svarede, at samarbejdet med Ældresagen om de hidtidige undersøgelser er ophørt af samme grund. Gitte Hørslev Knudsen foreslog at se på muligheder og styrker i eksisterende styringssystemer som ex BUM. I forhold til rekruttering har Ålborg lige haft slået en lederstilling op, og det vælter ikke ind med ergoterapeutiske ansøgninger. Der er generel tilslutning fra salen. Gitte Hørslev Knudsen foreslår endvidere at arbejde med mere målrettet kommunikation ergoterapeuter har mange ord. Lene Kiehl-Jensen fremhævede, at det er vigtigt at spotte ledertalenter og skubbe til hinanden. Johanne Drachmann takkede for alle de indkomne forslag, som selskabet vil søge at inkorporere i kommende aktiviteter. 6. Budget for det kommende år Orientering om den økonomiske situation for selskabet ved Lars Møller. Lars Møller forklarede, at Selskab for ledere er i et vadested rent økonomisk. Selskabet er startet som referencegruppe til Hovedbestyrelsen, som afsatte økonomi hertil. I forbindelse med etablering af Selskab for Ledere (klub i Etf s organisering) giver Ergoterapeutforeningen et fast grundbeløb samt et beløb pr. medlem. Økonomien er stykket sammen af disse to former. Hovedbestyrelsen har besluttet, at overskuddet fra konferencen i 2012 er blevet overført til Ergoterapeutforeningen er vidende om, at Selskab for Ledere har et højere aktivitetsniveau end svarende til de bevilligede midler. Repræsentantskabet har netop vedtaget at ledelsesområdet er et fokusområde. Hovedbestyrelsen forventes at bevilge et beløb til dette arbejde, men da Hovedbestyrelsen først holder møde i december er budgettet endnu ikke kendt og kan således ikke bringes til godkendelse. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter Bestyrelsen består af en formand, seks medlemmer og to suppleanter. Valgperioden er to år. Formanden er på valg i ulige år. I 2013 er flg. på valg: Formand Lene Lange Bestyrelsesmedlem Johanne Drachmann Bestyrelsesmedlem Lis Kleinstrup Bestyrelsesmedlem Tove Schreiber Suppleant Rigmor Bennetsen

7 Dirigenten redegjorde for valgproceduren jf. Vedtægternes 6, stk. 2: Afstemning sker skriftligt. Der er udpeget tre personer til optælling af stemmer, som ikke er opstillet på valg Formanden vælges først. Herefter vælges de ordinære medlemmer. Hvis der er stemmelighed mellem kandidater, og hvis det har betydning for konstituering af bestyrelsen, trækkes lod om posten blandt de kandidater, hvor der er stemmelighed Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en toårig periode, idet de tre som får flest stemmer vælges til bestyrelsen, og den som får fjerde flest stemmer vælges til suppleant Hvert stemmeberettiget medlem af selskabet, som er mødt frem på generalforsamlingen har mulighed for at afgive antal stemmer svarende til maksimalt det antal ordinære bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges Dirigenten forespurgte generalforsamlingen, hvem der ønsker at stille op til valg til formandsposten. Lene Lange var eneste kandidat til formandsposten. Lene Lange fremhæver selskabets spændende indsatsområder, som Lene ønsker at arbejde videre med. Lene Lange blev valgt til formand. Dirigenten forespurgte generalforsamlingen, hvem der ønsker at stille op til valg til bestyrelsen. Johanne Drachmann, Tove Schreiber og Rigmor Bennetsen ønskede at genopstille til valg til bestyrelsen. Derudover ønskede Lotte Lagoni og Pernille Elefsen at opstille til valg til bestyrelse. Sidstnævnte havde desværre ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men havde fremsendt en skriftlig motivation for sit kandidatur.. Dirigenten gav herefter et minuts taletid til alle opstillede kandidater. Dirigenten læste Pernille Elefsens motivation for at opstille til valg op for forsamlingen. Pernille Elefsen, Amager Hospital: Uddannet ergoterapeut i Leder siden Ansat på Amager hospital. Medlem af Regionsbestyrelsen i Etf, region øst. Erfaring med forandringsledelse og projektledelse. Arbejder for kvalitetsudvikling af de ergoterapeutiske ydelser inden for hospitalsområdet. God erfaring med brug af LEAN-redskaber bl.a. i forbindelse med implementeringsprocesser. Træner personalet via høj grad af involvering til at forstå de positive sider ved brug af data til at sikre kvaliteten af det ergoterapeutiske arbejde og sikre positivt arbejdsmiljø. Bruger i høj grad mine tværfaglige samarbejdspartnere på hospitalet til at arbejde for og sikre en forankring af ergoterapi o de forskellige medicinske specialer og er stolt af, at mine medarbejdere gør det samme. Lotte Lagoni Træning og forebyggelse i Nyborg Kommune: Ønsker at være en del Etf s Selskab for Ledere og at være med til at prioriterer ledelse samt at præge den politiske dagsorden. Finder det sjovt at sætte arbejdskultur på dagsorden, så vi ikke fremstå som magtbegærlige. Vil gerne fremme, at ergoterapeuter fremstår som nogen der synes, at det er sjovt at sætte kompetencer i spil og er gode til at arbejde relationelt. Vil gerne være med til at præge dette og at Ergoterapeutforeningen fremadrettet fremstår som et sted med plads til både ledere og menige. Johanne Drachmann, selvstændig: Gik på pension for 1½ år siden, men der opstod andre opgaver. Arbejder i dag næsten på fuld tid med at vejlede ledere i forhold til hverdag, teori og kommunikation. Får af mærkelige veje sager, hvor folk er kommet i klemme og bruger her viden om lovgivningen og sit netværk, så folk kan hjælpes til at arbejde konkret i forhold til konkret sag. Sidder aktuelt i Hovedbestyrelsen frem til næste valg samt i Regionsbestyrelsen. Tilgang til ledelse er erfaring og i lige så høj grad at bruge tid på at læse om ledelse, praktisk ledelse, ledelsesteori samt filosofi. Stiller op fordi Selskab for Ledere er en god platform for at blive ved med at tale ledelse for ergoterapi og andre faggrupper

8 Tove Schreiber Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro: Ønsker at fremme interessen for god ledelse, specielt med ergoterapeuter og personlige kompetencer, som måske er særlige for ergoterapeuter? Ser gang på gang, at ergoterapeuter ser muligheder, og det redskab kommer vi aldrig fri af. I mange situationer kører det analyse af, hvad det handler om, hvordan det vil ramme og hvad der skal til for at borgeren får en god ydelse. Ergoterapi og personlige kompetencer er med til at fremme god ledelse. Har arbejdet på ergoterapeutuddannelsen i 25 år og været leder i 10 år. Arbejder konstant i et valg mellem værdier som stabilitet og fornyelse. Selskab for Ledere skal sikre næste generation. Har lyst til som uddannelsesmenneske at være med til at præge arbejdet. Herefter afholdtes skriftlig afstemning, hvor følgende blev valgt til bestyrelsen: Johanne Drachmann 29 bestyrelsesmedlem Lotte Lagoni 26 bestyrelsesmedlem Tove Schreiber 26 bestyrelsesmedlem Pernille Elefsen 5 suppleant Lene Lange takkede Lis Kleinstrup og Rigmor H Bennetsen for deres store indsats i bestyrelsen. 8. Eventuelt Ledelseskonsulent Tina Nør Langager fremhævede, at det var meget berigende at være med til generelforsamlingen. Tina Nør Langager ser sig selv som Selskab for Lederes ansatte i organisation og vil gøre hvad der er muligt for at støtte op om selskabet aktiviteter, hvilket også gælder Annette Arentz. Lars Møller takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling mandag den 10. november 2014 kl Referat 1. Valg af referent og dirigent

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling mandag den 10. november 2014 kl Referat 1. Valg af referent og dirigent Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling mandag den 10. november 2014 kl. 17-19 Sted: Huset, Hindsgavls Allé 2, 5500 Middelfart (Byggecentrum har skiftet navn til Huset) Referat 1.

Læs mere

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling torsdag den 29. oktober 2015 kl Tilstede: Referat

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling torsdag den 29. oktober 2015 kl Tilstede: Referat Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17-19 Sted: Huset, Hindsgavls Allé 2, 5500 Middelfart (Byggecentrum har skiftet navn til Huset) Tilstede: 39

Læs mere

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling tirsdag den 25. oktober 2016 kl

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling tirsdag den 25. oktober 2016 kl Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17-18.30 Sted: Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense Tilstede: Referat 1. Valg af referent og dirigent Pernille

Læs mere

Afbud Lene Kiehl Jensen (LKJ), Rudersdal Kommune Gunner Gamborg (GG), landsformand (forhindret i at deltage i punkt 4 af personlige årsager)

Afbud Lene Kiehl Jensen (LKJ), Rudersdal Kommune Gunner Gamborg (GG), landsformand (forhindret i at deltage i punkt 4 af personlige årsager) REFERAT Ergoterapeutforeningens selskab for ledere Møde torsdag den 23. Maj 2013 kl. 10.00-15.00 Afholdes i Ergoterapeutforeningen, Nørre Voldgade 90, København K, lokale T23 Ergoterapeutforeningen Nørre

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen. Region Midt Nord den 8. april 2014. Afholdt på Via University College, Viborg

Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen. Region Midt Nord den 8. april 2014. Afholdt på Via University College, Viborg Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen Region Midt Nord den 8. april 2014 Afholdt på Via University College, Viborg Regionsformand Lisbeth Krabbe bød velkommen til de fremmødte. PKT 1: VALG

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Ergoterapeutforeningen Om os - EFS Geriatri og Gerontologi Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Bestyrelsen - kontakt Formand Anne Henckel Johansen Helsingør

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra møde den 9. februar 2016 i bestyrelsen for Selskab for ledelse

Referat fra møde den 9. februar 2016 i bestyrelsen for Selskab for ledelse Referat fra møde den 9. februar 2016 i bestyrelsen for Selskab for ledelse Emne: Ordinært møde, Selskab for ledere Formål med mødet: Drøfte emner af almen interesse for gruppens medlemmer og træffe beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 1. Velkomst v/daniela Jakobsen Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere Vedtægter for Ergoterapeutforeningens selskab for ledere 1 Navn Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere 2 Formål Selskabets formål er: at være netværk og styrke det kollegiale sammenhold blandt ergoterapeuter

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 BUPL Nordsjællands bestyrelse består af 15 medlemmer, der alle vælges for en toårig periode. Herunder kan du se, hvilke

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra møde i Selskab for ledere den 7. september 2016

Referat fra møde i Selskab for ledere den 7. september 2016 Referat fra møde i Selskab for ledere den 7. september 2016 Emne: Ordinært møde, Selskab for ledere Formål med mødet: Drøfte emner af almen interesse for gruppens medlemmer og træffe beslutninger vedrørende

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Møde Tid og sted Generalforsamling Mandag, d. 24. oktober 2016, kl. 18:00, Hotel Opus, Horsens Den 24. oktober 2016 kl. 18.00 afholdtes ordinær

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Referat af RB-møde Etf Region Syd,

Referat af RB-møde Etf Region Syd, Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Referat af RB-møde Etf Region Syd, 13.11.2017 Deltagere: Camila Mohr Nielsen,

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Afbud: Marianne Roth Sørensen, Silja Junker Jørgensen, Helle Svendsen, Marie Kaas, Karin Horsted, Anette Bisgaard

Afbud: Marianne Roth Sørensen, Silja Junker Jørgensen, Helle Svendsen, Marie Kaas, Karin Horsted, Anette Bisgaard Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Referat af RB-møde tirsdag 3. maj 2016 Deltagere: Jørgen Peschardt, Anne

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts

Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts Deltagere: Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Karin Horsted, Marie Kaas, Kamilla Mercado, Camilla Mohr Nielsen, Helle Svendsen, Silja Junker

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Fredag den 12. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Velkomst Lars byder velkommen 2. Valg af dirigent Hans Hovmøller blev

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Ved ankomst fik deltagerne udleveret en mappe med følgende: Dagsorden, Sang, Regionsbestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Ordinær generalforsamling Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi 2016

Ordinær generalforsamling Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi 2016 Ordinær generalforsamling Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi 2016 Tirsdag d. 9.februar 2016 kl. 15.30-19.30 Ergoterapeutforeningen, mødelokalet Snoreloftet, Nørre Voldgade 90, 1358 København

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer. Referat 04.03.2016 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.04.03.2016. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere