Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013"

Transkript

1 Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013 Deltagere: 23 medlemmer, bestyrelsen, Anette Ahrents (Etf), Tina Nør Langager (Etf) og Lars Møller (Etf) Lene Lange bød velkommen til generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere. 1. Valg af referent og dirigent Bestyrelsen foreslog som dirigent direktør i Ergoterapeutforeningen Lars Møller. Lars Møller blev valgt uden modkandidater og modtog valget. Herefter overtog Lars Møller styringen af mødet. Som referent foreslog bestyrelsen Hella Obel. Hella Obel blev valgt uden modkandidater. Lars Møller konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt. Den har dog ikke været annonceret i Ergoterapeuten som det er foreskrevet i vedtægterne, hvilket dog ikke ansås som hindrende for mødets gennemførsel, da dagsordenen er udsendt på mail til alle medlemmer af selskabet, hvilket ikke fordres ifølge vedtægterne. Lars Møller gjorde opmærksom på, at det fremadrettet kan det blive en udfordring, at annoncere generalforsamling i Ergoterapeuten, da fagbladet i 2014 vil overgå til en elektronisk version, som ikke følger deadlines og distribution som aktuelt. Marie Møldrup, Dorte Gadegaard og Birthe Munk Hansen blev valgt til stemmeudvalg uden modkandidater. 2. Bestyrelsens beretning ved Lene Lange Bestyrelsen har i 2013 bestået af Johanne Drachmann, Lis Kleinstrup, Tove Gad Schreiber, Helle Kruuse-Andersen, Hella Obel, Lene Kiehl Jensen og Lene Lange samt suppleanterne Rigmor Bennetsen og Christina Rosendahl. Bestyrelsen har afholdt 5 ordinære møder i 2013 og der er planlagt endnu et møde i december. Bestyrelsens arbejde har været centreret om de tre prioriterede indsatsområder, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2012, nemlig 1) At fremme de studerendes interesse for ledelse og motivation til at blive leder 2) At rekruttere og fastholde ergoterapeuter i lederstillinger 3) At sætte ledelse på dagsordenen Det første område at fremme de studerendes interesse for ledelse og motivation til at blive leder - har vi primært arbejdet med ved at uddannelsesleder Tove Schreiber mødes med ledernetværket for uddannelseslederne på Ergoterapeutuddannelserne i DK. I forbindelse med møderne i dette uddannelses-ledernetværk har Tove Schreiber videre formidlet viden, informationer og inspiration fra møder i bestyrelsen for Etf s selskab for ledere. Nuværende Bekendtgørelse og studieordning har specielt i modul 12 (Ergoterapeutuddannelsen har 14 moduler i alt) fokus på ledelse, som til stadighed kan udvikles videre på rent indholdsmæssigt i takt med situationen / udfordringen i praksis. Udover dette har bestyrelsen stillet sig til rådighed til at komme ud og holde oplæg og dialog om ledelse med ergoterapeutstuderende. Det andet område at rekruttere og fastholde ergoterapeuter i lederstillinger har vi arbejdet med / arbejder vi med ved

2 Dialog om samarbejde mellem regionsformænd og lederselskabets bestyrelse, hvor vi i år har planlagt 6 fyraftensmøder, hvoraf 3 er afholdt og to blev aflyst pga. manglende tilslutning, mens det sidste afholdes i december. Temaet er Gør noget tro på dit fag, og vi satte sammen med Gitten Hammerberg fokus på, at vi arbejder for samme fag og samme fag uanset om vi er medarbejdere, tillidsrepræsentanter eller ledere. Derudover at vi alle har et ansvar for som minimum at påtage sig et personligt lederskab i forhold til vores professionsudøvelse. Bestyrelsen deltager med indlæg på Etf s før-leder / talent kursus Det tredje område at sætte ledelse på dagsordenen har vi arbejdet med ved at Udarbejdelse af lederkodeks Dialog med Etf s ledelse, bl.a. har vi drøftet revidering af Etf s lederstrategi med Gunner Gamborg og Lars Møller Drøftelse af relevant faglitteratur o Paradoksledelse af Lotte S. Lüscher o Forstandig Ledelse af Kim Gørtz og Mette Meilhede Dialog med Danske Fysioterapeuters Lederfraktion og formand for DSR s Lederforening Irene Hesselberg om muligheder for samarbejde i lederselskaberne Deltagelse i Danske Fysioterapeuters arbejdsgruppe for planlægning af lederkonference 2013 Udenfor de tre områder har vi afgivet Høringssvar vedr. kandidatuddannelse i ergoterapi og aktivitetsvidenskab på Syddansk Universitet Drøftelse af beretning: Else Hansen udtrykte stor ros til bestyrelsen. Johanne Drachmann bad Lars Møller om at fremlægge udviklingen i antal ergoterapeutstillinger gennem de sidste år. Lars Møller nævnte, at der længe har været talt om, at der nok ville blive færre ergoterapeuter. Men når der ses på samtlige basis- og lederstillinger på hhv. KL s og DR s område, er antallet af stillinger steget med knapt 5 % de sidste 3 år. Det er svært at afvise, at der er en positiv udvikling, hvilket er meget særligt sammenlignet med andre faggrupper inden for Sundhedskartellet, som har oplevet et fald gennem krisetiden. Antallet af lederstillinger på KL s område er fra 2012 til 2013 steget med knap 4 %, mens antallet er faldet for de øvrige ledere indenfor Sundhedskartellets område. Der forelå ikke aktuelle tal fra regionerne, men det må antages, at det har været svagt faldende. Annette Arentz bidrog med, at der er ansat 2 nye ergoterapeutiske ledere pr. måned i Alice Ervolder spurgte til, hvorfor bestyrelsen særligt har valgt at samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd. Alice Ervolder ser muligheder i også at samme med ex SL. Lene Lange svarede, at bestyrelsen har valgt at starte i sundhedskartellet med udgangspunkt i en fornemmelse af at der er en nedgang i antallet af ergoterapeutlederstillinger i regionerne. Samarbejdet har til formål at udbrede ergoterapeuters særlige kompetencer ex i forhold til at sikre hurtigere udskrivning og koordinering over sektorgrænser. Johanne Drachmann tilføjede, at bestyrelsen ikke har lagt sig fast på en ensidig strategi i forhold til Dansk Sygeplejeråd. Selskab for ledere er et nyt selskab og der er mange veje at gå. Blandt andet at forfølge den kraftige stigning inden for hverdagsrehabilitering. Gitte Hørslev Knudsen tilkendegav, at vis skal passe på med at fastlåse os inden for et bestemt område der opstår nye ledelsesfelter på tværs af opgaveområder/forvaltninger. Tove Schreiber udtalte som uddannelsesleder, at der vil blive mere og mere opgaveløsning på tværs, og at det er vigtigt, at ergoterapeuter er gode til at melde sig på banen.

3 Lis Kleinstrup fremhævede, at det er vigtigt, at der ikke er nogen, der definerer retten til lederstilling det bør tage udgangspunkt i opgaven gældende både i det regionale og det kommunale. Der er mange magtstrukturer på spil. Jo mere vi kan skubbe til holdninger og kulturer, jo bedre. Birthe Roesdal tilkendegav, at hun som leder i en regional verden og leder for tværfagligt personale ser det som rigtigt fornuftigt at holde øje med, hvad der sker kommunalt. Ergoterapeuter har meget at byde ind med også i forhold til den tværfaglige opgaveløsning. Helle H Kruuse-Andersen Aarhus Universitetshospital tilkendegav, at det er vigtigt, at ergoterapeuter kommer ind på de strategiske niveauer at vi nogle steder bryder glasloftet og sikrer rollemodeller som vejen frem. Bestyrelsen er nysgerrig på, hvor åbningerne er henne og vil gerne have tilbagemeldinger på spændende stillingsopslag kan evt. deles på Linkdin eller andre steder, så vi sikrer, at der bliver budt ind og den dominerende tænkning bliver forstyrret. Johanne Drachmann anførte, at ergoterapeuter har en faglig baggrund, der kan hjælpe til at blive leder. Vores væsentlige mission er at bringe gode ledere frem ikke bare over for ergoterapeuter, langt de fleste har flere faggrupper i staben. Tove Schreiber oplyste, at studerende i uddannelsen får redskaber inden for innovation og entrepreneurskab. Ergoterapeuter kan analysere, planlægge, handle og evaluere. Vi skal være stolte og sige: Det er vi rigtig gode til. Konklusion: Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Lene Lange fremlagde bestyrelsens foreløbige regnskab for Der er tale om et foreløbigt regnskab idet året endnu ikke er afsluttet. Tilgodehavender Midler overført fra Indtægter 2013 Medlemstilskud fra Ergoterapeutforeningen Udgifter 2013 Bestyrelsesarbejde Balance pr Beløbet skal ud over transport og forplejning til møder dække bestyrelsens deltagelse i lederkonference. Antal medlemmer af selskabet 151 medlemmer pr. 31. oktober Lene Lange fremhævede, at det er gratis at være medlem, hvis man opfylder medlemskriterierne. Ergoterapeutforeningen giver et tilskud på 50 kr. pr. medlem i selskabet ved årets udgang. De 151 medlemmer svarer til cirka 50 % af de ledere, der er ansat på lederoverenskomst i Ergoterapeutforeningen.

4 Det er ikke muligt at godkende regnskabet, da det ikke er afsluttet. Regnskab for 2013 fremlægges til godkendelse i Konklusion Det midlertidige regnskab blev godkendt. 4. Indkomne forslag Ifølge vedtægterne har medlemmerne mulighed for at maile forslag til formanden senest 14 dage før generalforsamling. Der er ikke indkommet forslag. 5. Arbejdsprogram for det kommende år Indledningsvist orienteres om, at bestyrelsen i det kommende år primært ønsker at fokusere på tre områder: 1) At fremme de studerendes interesse for ledelse og motivation til at blive leder. Dette gøres ved at tage kontakt til ergoterapeutuddannelserne og tilbyde at vi som bestyrelsesmedlemmer kommer ud på uddannelserne og inspirerer de studerende til ledelse. Derudover ønsker bestyrelsen en dialog med regionsformændene om at afholde arrangementer om ledelse for studerende og uddannede ergoterapeuter. 2) At fastholde ergoterapeuter i lederstillinger. Bestyrelsen ønsker en drøftelse med regionsformændene og Etf's ledelse af, hvordan vi kan bidrage til, at det er attraktivt at blive ansat og være ansat som leder, når man har en ergoterapeutisk baggrund. 3) At sætte ledelse på dagsordenen. Ovenstående to punkter bidrager til at sætte ledelse på dagsordenen. Derudover har bestyrelsen som målsætning at blande sig i relevante debatter i de lokale og regionale medier, for herigennem at profilere ledelse med ergoterapeutisk baggrund. Drøftelse af arbejdsprogram: Med disse tre fokusområder som udgangspunkt, ønskede bestyrelsen en drøftelse med generalforsamlingen om et idékatalog til kommende arrangementer, samt om hvordan selskabet kan opnå god sparring omkring videndeling, arbejdserfaring mm med hinanden ledere imellem. Birgit Munk Hansen forslog at tage dilemmaet op, at det kan være svært at træde frem fagpolitisk som leder for flere faggrupper. Anni Bodil Schøtt, Struer fortalte, at mange relevante lederstillinger ikke bliver slået op som ergoterapeutstillinger, men at man bør søge alligevel. Anni Bodil Schøtt sidder aktuelt i Bestyrelse for Socialt Lederforum, kan evt. dele viden derfra. Tove Schreiber fremhævede, at uddannelserne vedstår karriererudvikling og at det underrstøttes på studiet. Hella Obel gjorde opmærksom på, at Selskab for ledere har en gruppe på Linkedin. Johanne Drachmann gjorde opmærksom på, at Selskab for Ledere har en fælles mailliste. Lisbeth Jønsson fortalte, at ledelsesstrukturen på Østerskoven består af en overordnet leder, der er DJØF er, tre afdelingsledere, der alle er terapeuter og de fleste medarbejdere er pædagoger. Lisbeth Jønsson finder det interessant at undersøge, hvorfor man har valgt at ansætte terapeuter i afdelingslederstillingerne? Hvad er det for kvaliteter, som de tilfører?

5 Mette Skjærbæk Svane henviste til Selskab for Lederes arrangement i Horsens, hvor forskellige ledere præsenterede gode forløb, hvor man havde løftet sig. Mette Skjærbæk Svane tænker, at hverdagen let bliver præget af osteklokker på forskellige niveauer, hvorfor det er godt at komme ud af egen organisation. Mette Skjærbæk Svane fortalte, at hun har deltaget i Ergoterapeutforeningens lederudannelse, blandt andet mentorordningen. Mette Skjærbæk Svane foreslog, at Selskab for Ledere evt. kunne spille en mere aktiv rolle i den sammenhæng. Lene Kiehl-Jensen opfordrede til at bruge Selskab for ledere mere aktivt som netværk på tværs af organisationer, alder og positioner. Lotte Lagoni fremhævede at ergoterapeuter skal være skarpe kommunikativt og at ledere skal vælges fordi de er de bedste og ikke for at opnå en bestemt kvote. Lene Lange fremførte, at vi skal være opmærksomme på, at vi som ledere er ansat til at varetage en given mission, som sjældent alene er ergoterapeutiske interesser. Bestyrelsen vil rigtig gerne fremme arbejdet med lederkompetencer og de grundlæggende kompetencer, som gives allerede på uddannelse. Bestyrelsen kunne godt stille sig til rådighed i ansøgnings processer til lederjob for medlemmer, der ønsker sparring. Helle Kyhnau Steffensen pegede på at fastholde og profilere ved at fremme og understøtte efter- og videreuddannelse til ergoterapeuter i ledende stillinger. Heidi Moesgaard tilføjede ex gå efter at understøtte diplom i ledelse økonomisk og strategisk som en del af Ergoterapeutforeningens strategi. Lene Kiehl-Jensen fortalte, at Ergoterapeutforeningen allerede har en ordning med tilbud om moduler på diplomuddannelsen. Lars Møller tilføjer, at modulerne er finansieret af fællesskabet der sættes mange penge af i Hovedbestyrelsen. Som studerende skal man alene betale for at gå til eksamen. Det kan nemt blive en politisk diskussion, hvem der skal betale for diplomuddannelsen fagforeningerne eller arbejdspladserne? Johanne Drachmann supplerede med at der er et utal af muligheder, men ikke alle kender disse muligheder. Selskab for ledere vil gerne hjælpe med at oplyse om muligheder. Lars Møller tilføjede, at der er ansat en fuldtidsmedarbejder i Ergoterapeutforeningen, som alene har opgaven at arbejde med ledelse. Måske er vi ikke synlige nok måske skal det blive tydeligere. Lene Kiehl-Jensen opfordrede til, at man skriver uddannelsestitler på sin signatur. Dorte Gadegaard foreslog elektronisk platform til vidensdeling ex hvis man har fået en stilling, som ikke var slået op som terapeutstilling eller til at dele udbytte af ex diplomuddannelse. Tove Schreiber har netop vurderet ansøgninger til censorkorpset. Det var et meget flot ansøgerfelt både inden for ledelse og andre fagområder. Johanne Drachmann henledte opmærksomheden på, at kandidatuddannelsen er på vej. Uddannelsen er gratis og SU-berettiget. Uddannelsen handler også om projekt- og forandringsledelse. Der er noget at hente, og det er vigtigt, at der er nogen der søger ind. Anni Bodil Schøtt fremhævede, at diplom i ledelse kan tages sammen med andre områder/niveauer, hvilket også gælder masteruddannelsen Anni Bodil Schøtt oplever, at hendes arbejdsplads er glad for, at der er nogen, der gerne vil uddanne sig. Man får meget af at være sammen med andre faggrupper. Else Hansen ønskede, at bestyrelsen bliver ved med at banke på døren på de andre skoler, og hun ønskede sig et modul i ledelse på grunduddannelsen. Tove Schreiber oplyste, at modul 12 handler om ledelse. Tove Schreiber vælger at inviterer ledere fra Selskabet ind på skolen for at fortælle om

6 ledelse. Ledelse skal også være til stede i klinisk undervisning som det blev fremhævet i fremlæggelsen fra Ålborg Kommune tidligere på dagen. Brit Skovgård spurgte til konkret sag vedrørende fastholdelse af lederstillinger, hvor Ergoterapeutforeningen ikke gav et svar som forventet. Lars Møller beder Brit Skovgård henvende sig igen evt. til de tilstedeværende konsulenter, da foreningen meget gerne vil hjælpe. Tina Elsberg Urwald fortalte, at hun altid taler ledelse med de studerende, som kommer fra modul 6 og modul 9. Tina Elsberg Urwald oplever, at det er vigtigt at forklare, at lederskab ikke er et farvel til ergoterapi. Lilli Egholm foreslog fokus på udvikling i forhold til at have fokus på andre faggruppers områder. Lotte Lagoni fremhævede et ønske om at Selskab for Ledere tager fat i såvel Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter i forhold til, hvad der er kvalitetsmål på genoptræning. Vi vil gerne vise, hvad professionen kan og ikke måles på intetsigende ventetider. Lars Møller svarede, at samarbejdet med Ældresagen om de hidtidige undersøgelser er ophørt af samme grund. Gitte Hørslev Knudsen foreslog at se på muligheder og styrker i eksisterende styringssystemer som ex BUM. I forhold til rekruttering har Ålborg lige haft slået en lederstilling op, og det vælter ikke ind med ergoterapeutiske ansøgninger. Der er generel tilslutning fra salen. Gitte Hørslev Knudsen foreslår endvidere at arbejde med mere målrettet kommunikation ergoterapeuter har mange ord. Lene Kiehl-Jensen fremhævede, at det er vigtigt at spotte ledertalenter og skubbe til hinanden. Johanne Drachmann takkede for alle de indkomne forslag, som selskabet vil søge at inkorporere i kommende aktiviteter. 6. Budget for det kommende år Orientering om den økonomiske situation for selskabet ved Lars Møller. Lars Møller forklarede, at Selskab for ledere er i et vadested rent økonomisk. Selskabet er startet som referencegruppe til Hovedbestyrelsen, som afsatte økonomi hertil. I forbindelse med etablering af Selskab for Ledere (klub i Etf s organisering) giver Ergoterapeutforeningen et fast grundbeløb samt et beløb pr. medlem. Økonomien er stykket sammen af disse to former. Hovedbestyrelsen har besluttet, at overskuddet fra konferencen i 2012 er blevet overført til Ergoterapeutforeningen er vidende om, at Selskab for Ledere har et højere aktivitetsniveau end svarende til de bevilligede midler. Repræsentantskabet har netop vedtaget at ledelsesområdet er et fokusområde. Hovedbestyrelsen forventes at bevilge et beløb til dette arbejde, men da Hovedbestyrelsen først holder møde i december er budgettet endnu ikke kendt og kan således ikke bringes til godkendelse. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter Bestyrelsen består af en formand, seks medlemmer og to suppleanter. Valgperioden er to år. Formanden er på valg i ulige år. I 2013 er flg. på valg: Formand Lene Lange Bestyrelsesmedlem Johanne Drachmann Bestyrelsesmedlem Lis Kleinstrup Bestyrelsesmedlem Tove Schreiber Suppleant Rigmor Bennetsen

7 Dirigenten redegjorde for valgproceduren jf. Vedtægternes 6, stk. 2: Afstemning sker skriftligt. Der er udpeget tre personer til optælling af stemmer, som ikke er opstillet på valg Formanden vælges først. Herefter vælges de ordinære medlemmer. Hvis der er stemmelighed mellem kandidater, og hvis det har betydning for konstituering af bestyrelsen, trækkes lod om posten blandt de kandidater, hvor der er stemmelighed Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en toårig periode, idet de tre som får flest stemmer vælges til bestyrelsen, og den som får fjerde flest stemmer vælges til suppleant Hvert stemmeberettiget medlem af selskabet, som er mødt frem på generalforsamlingen har mulighed for at afgive antal stemmer svarende til maksimalt det antal ordinære bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges Dirigenten forespurgte generalforsamlingen, hvem der ønsker at stille op til valg til formandsposten. Lene Lange var eneste kandidat til formandsposten. Lene Lange fremhæver selskabets spændende indsatsområder, som Lene ønsker at arbejde videre med. Lene Lange blev valgt til formand. Dirigenten forespurgte generalforsamlingen, hvem der ønsker at stille op til valg til bestyrelsen. Johanne Drachmann, Tove Schreiber og Rigmor Bennetsen ønskede at genopstille til valg til bestyrelsen. Derudover ønskede Lotte Lagoni og Pernille Elefsen at opstille til valg til bestyrelse. Sidstnævnte havde desværre ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men havde fremsendt en skriftlig motivation for sit kandidatur.. Dirigenten gav herefter et minuts taletid til alle opstillede kandidater. Dirigenten læste Pernille Elefsens motivation for at opstille til valg op for forsamlingen. Pernille Elefsen, Amager Hospital: Uddannet ergoterapeut i Leder siden Ansat på Amager hospital. Medlem af Regionsbestyrelsen i Etf, region øst. Erfaring med forandringsledelse og projektledelse. Arbejder for kvalitetsudvikling af de ergoterapeutiske ydelser inden for hospitalsområdet. God erfaring med brug af LEAN-redskaber bl.a. i forbindelse med implementeringsprocesser. Træner personalet via høj grad af involvering til at forstå de positive sider ved brug af data til at sikre kvaliteten af det ergoterapeutiske arbejde og sikre positivt arbejdsmiljø. Bruger i høj grad mine tværfaglige samarbejdspartnere på hospitalet til at arbejde for og sikre en forankring af ergoterapi o de forskellige medicinske specialer og er stolt af, at mine medarbejdere gør det samme. Lotte Lagoni Træning og forebyggelse i Nyborg Kommune: Ønsker at være en del Etf s Selskab for Ledere og at være med til at prioriterer ledelse samt at præge den politiske dagsorden. Finder det sjovt at sætte arbejdskultur på dagsorden, så vi ikke fremstå som magtbegærlige. Vil gerne fremme, at ergoterapeuter fremstår som nogen der synes, at det er sjovt at sætte kompetencer i spil og er gode til at arbejde relationelt. Vil gerne være med til at præge dette og at Ergoterapeutforeningen fremadrettet fremstår som et sted med plads til både ledere og menige. Johanne Drachmann, selvstændig: Gik på pension for 1½ år siden, men der opstod andre opgaver. Arbejder i dag næsten på fuld tid med at vejlede ledere i forhold til hverdag, teori og kommunikation. Får af mærkelige veje sager, hvor folk er kommet i klemme og bruger her viden om lovgivningen og sit netværk, så folk kan hjælpes til at arbejde konkret i forhold til konkret sag. Sidder aktuelt i Hovedbestyrelsen frem til næste valg samt i Regionsbestyrelsen. Tilgang til ledelse er erfaring og i lige så høj grad at bruge tid på at læse om ledelse, praktisk ledelse, ledelsesteori samt filosofi. Stiller op fordi Selskab for Ledere er en god platform for at blive ved med at tale ledelse for ergoterapi og andre faggrupper

8 Tove Schreiber Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro: Ønsker at fremme interessen for god ledelse, specielt med ergoterapeuter og personlige kompetencer, som måske er særlige for ergoterapeuter? Ser gang på gang, at ergoterapeuter ser muligheder, og det redskab kommer vi aldrig fri af. I mange situationer kører det analyse af, hvad det handler om, hvordan det vil ramme og hvad der skal til for at borgeren får en god ydelse. Ergoterapi og personlige kompetencer er med til at fremme god ledelse. Har arbejdet på ergoterapeutuddannelsen i 25 år og været leder i 10 år. Arbejder konstant i et valg mellem værdier som stabilitet og fornyelse. Selskab for Ledere skal sikre næste generation. Har lyst til som uddannelsesmenneske at være med til at præge arbejdet. Herefter afholdtes skriftlig afstemning, hvor følgende blev valgt til bestyrelsen: Johanne Drachmann 29 bestyrelsesmedlem Lotte Lagoni 26 bestyrelsesmedlem Tove Schreiber 26 bestyrelsesmedlem Pernille Elefsen 5 suppleant Lene Lange takkede Lis Kleinstrup og Rigmor H Bennetsen for deres store indsats i bestyrelsen. 8. Eventuelt Ledelseskonsulent Tina Nør Langager fremhævede, at det var meget berigende at være med til generelforsamlingen. Tina Nør Langager ser sig selv som Selskab for Lederes ansatte i organisation og vil gøre hvad der er muligt for at støtte op om selskabet aktiviteter, hvilket også gælder Annette Arentz. Lars Møller takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Ved ankomst fik deltagerne udleveret en mappe med følgende: Dagsorden, Sang, Regionsbestyrelsens

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Tid: Den 22. september 2014, kl. 8.50-9.40. Sted: Valby Medborgerhus, lokale 2, 3. sal, Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby. Dagsorden

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig.

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag:

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 6

Stiftende generalforsamling kreds 6 Stiftende generalforsamling kreds 6 d. 2 3.4.2014 Velkomst Konsulenten byder kort velkommen på foreningens vegne. Bente Lund Larsen, konsulent i FSL byder på foreningens vegne velkommen til den stiftende

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere