CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning."

Transkript

1 Title:!Bandet - musikkens kreative organisation Author(s): Henrik Sveidahl Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: Published by: Stable Url: Digitized: 28/12/2010 Terms and Conditions of Use Your use of the CHARA Journal archive indicates your acceptance and CHARA s terms and Conditions of Use, available at CHARA s Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may use content in the CHARA Journal archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work at Each copy or any part of a CHARA publication must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such publication. CHARA is a not-for-profit organization founded in We work to create new knowledge on Creativity, Spontaneity and Learning and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information on CHARA please contact CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, No. 4 pp Henrik Sveidahl Bandet musikkens kreative organisation Tanker om det ikke-hierarkiske bands værdier og disses potentiale som inspiration til udvikling af organisation og ledelse Af Henrik Sveidahl Saxofonist, rektor ved Rytmisk Musikkonservatorium i København Det er altid stimulerende at foranstalte et møde mellem to eller flere på overfladen modsatrettede begreber i dette tilfælde indeværende temanummers fokusbegreber, kreativitet og ledelse. Ofte kan man opleve, at nye forståelser og muligheder opstår netop der, hvor en tæt kinddans ved første øjekast ser enten umulig eller konstrueret ud. Mange kunstudtryk er opstået som et resultat af sådanne møder eller sammenstød om man vil. Den rytmiske musiks historie er een lang fortælling om, hvordan kulturmøder ofte endda kulturkampe mellem to eller flere samfundsmæssige, sociale eller musikalske virkeligheder har skabt grundlaget for helt nye og særdeles levedygtige musikformer og musikkulturer. Jeg vil i denne artikel forsøge at tænke højt over, om musikkens kreative organisationsformer kan inspirere til udvikling af organisationer og ledelse. Jeg vil tage udgangspunkt i mine egne erfaringer, dels som musiker og bandmedlem og dels som rektor gennem fem år på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC). På baggrund af disse erfaringer vil jeg forsøge at trække nogle linjer, tegne et par perspektiver og stille nogle spørgsmål. Ledelse i det kunstneriske felt Som musikere arbejder vi stort set altid i sammenhænge, hvor kreativitet og ledelse finder sted i samme rum. Det er indlysende, at kreativiteten har stor betydning for den kunstneriske proces, men at ledelse også udøves i det kunstneriske felt, bliver ikke lige så ofte bragt på banen. I visse musikalske sammenhænge er ledelse særligt tydelig; når dirigenten leder et klassisk orkester eller ensemble, eller når en kapelmester samler sig et band for at løse en konkret kunstnerisk opgave. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 545

3 Henrik Sveidahl Her foregår traditionel eksplicit ledelse, som i forhold til sit indhold ikke principielt adskiller sig fra almindelig virksomheds- eller institutionsledelse. Der er fokus på udøvelse og opgavevaretagelse efter centralt fastsatte målsætninger komponistens, dirigentens, kapelmesterens. I det ikke-hierarkiske band som er et udpræget fænomen i den rytmiske musik - foregår imidlertid en form for fællesledelse, som er interessant at kigge på og tænke over og som muligvis har et vist potentiale som inspiration for ledelse i mindre organisatoriske enheder centre, teams etc. Den musikalske organisation Min erfaring i forhold til denne type organisation og denne særlige form for ledelse kommer primært fra mit mangeårige medlemskab af Tango Orkestret. Orkestret blev dannet i 1989 af fem unge, ambitiøse og meget forskellige musikere som delte en passion for den nyere argentinske musik. Betragtet som orkestermedlemmer er vi så forskellige, som man næsten kan forestille sig såvel på det musikalske plan som på det personlige plan. Vi har, ud over vores fælles passion for den argentinske musik, meget forskellige præferencer og ikke mindst meget forskellige musikalske kompetenceprofiler. En har et guddommeligt musikalsk øre og et stort talent for at skabe musik i nuet; en anden er udpræget struktur- og ordensmenneske; en har en helt særlig evne til at få sine musikalske budskaber ud over scenekanten; en er lidt tilbageholdende af natur men har en stærk kompositorisk åre; og en er instrumental ekvilibrist på det allerhøjeste internationale niveau. Hvad samler sådan en gruppe mennesker og hvordan skabes fremdriften? Hvordan udøver vi ledelse i et ligeværdigt kollektiv, hvor ingen har en særlig privilegeret adkomst til at definere opgaven og sætte kursen? Det første og uden tvivl helt afgørende kendetegn er, at orkestrets medlemmer har en stærk indbyrdes personlig relation. Vi refererer til hinanden som familie. Vi er med til hinandens runde fødselsdage, bryllupper, dåb, konfirmationer osv. Vi har traditioner, som alle andre familier har sommerfest og julefrokost. Traditioner som tillægges meget stor betydning og som til stadighed bekræfter relationen. Orkestret har selv fundet sammen og vi tillægger relationen meget større betydning end blot det strengt professionelle. Der er ikke tale om et udefra sammensat team, som 546 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 Bandet musikkens kreative organisation har fået en konkret opgave at løse i fællesskab, men en mini-organisation med medlemmer, der har valgt hinanden og som sammen har formuleret fælles målsætninger. For dette er et andet vigtigt udgangspunkt i denne sammenhæng. Bandet styrer på en fælles og meget fleksibel vision. En vision som til stadighed er til diskussion og forhandling i gruppen og som når det kommer til stykket udgør rygraden i orkestrets udvikling. Det er, når det ikke længere er muligt at skabe et fælles billede af, hvad organisationen skal udvikle sig til, at de fleste af denne type orkestre går i opløsning. I Tango Orkestret har arbejdet med at formulere og til stadighed reformulere visionen stor betydning. De fleste lange køreture frem og tilbage fra koncerter rummer disse diskussioner, og det er tydeligt, at magtbalancen mellem gruppens medlemmer hele tiden forrykker sig. Alle har deres kæpheste og velkendte positioner, men i det store og hele er der en forståelse for, at man skal kunne komme til orde og skal kunne genkende sine egne kæpheste i de endelige fælles beslutninger. Der føres så at sige et løbende regnskab, hvor gruppen i det uudtalte sørger for at magt- og dermed også ledelsesbalancen i orkestret løbende opretholdes. De fleste konflikter i orkestrets historie og dem har der været en del af kan henføres til opståede ubalancer i det fælles magtrum. Seks forudsætninger for det ikke-hierarkiske orkesters overlevelse For at sikre, at orkestret overlever på sigt, skal der endvidere etableres en vis balance for så vidt angår engagement. Det ikke-hierarkiske band er afhængig af en stadig gensidig bekræftelse af fællesskabets betydning for den enkelte. Det vil typisk skabe store problemer, hvis der over længere tid er et medlem, som i sit samlede professionelle virke prioriterer orkestret markant lavere eller højere end de øvrige. Det er faktisk ikke nødvendigt, at orkestret placeres på den mest fremtrædende plads i det enkelte orkestermedlems professionelle prioritering. Det afgørende er, at alle medlemmer har et nogenlunde ligeligt engagement i projektet. Der er masser af eksempler på bands, som har overlevet endog rigtig mange år, selvom det tydeligvis ikke har været den vigtigste prioritering for dets medlemmer. Balancen er det afgørende. Det er altså min erfaring, at følgende har betydning for, hvorvidt det ikke-hierarkiske band kan etableres, få succes og opretholde sin eksistens: ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 547

5 Henrik Sveidahl - Bandet grundlægges på en fælles passion. - Diversitet for så vidt angår faglighed og personlighed ser ud til at være befordrende; - Selv-konstituering. Bandet har valgt sig selv er grundlagt af sig selv og tillægger den personlige og følelsesmæssige relation mellem dets medlemmer betydning, som ligger ud over blot det professionelle; - Bandet styrer på en fælles, levende og meget fleksibel vision, som til stadighed skal være til diskussion og forhandling; - Flydende magtbalancer. Indflydelses-, beslutnings- eller magtbalancen er ikke entydig i bandet. Den skal løbende kunne forrykkes. Målet er at skabe ejerskab til beslutningerne gennem reel indflydelse; - Bandets overlevelse er afhængig af, at fællesskabet til stadighed bekræftes ved at den enkelte bidrager med sit engagement. Der skal tilstræbes en balance i bandmedlemmernes engagement i orkestret. Som leder af en kreativ uddannelsesinstitution som uddanner rytmiske musikere, musiklærere, sangskrivere, lydteknikere og music managers er det oplagt at tænke over, om disse erfaringer jeg har som bandmusiker igennem små 30 år, og som jeg ved jeg deler med mange af mine musikerkolleger, kan få betydning for den måde vi arbejder på Rytmisk Musikkonservatorium. Fra centralstyret institution til kreativt fællesskab Den faglige organisation på Rytmisk Musikkonservatorium har fra konservatoriets etablering i 1986 været opbygget som de fleste andre traditionelle undervisningsinstitutioner med et stærkt fagligt ledelseslag, der udvikler, planlægger og fordeler undervisningen til lærerne, som udfører opgaverne. Ved en parallelisering til musikkens organisationsformer ligner denne faglige ledelsesmodel i udpræget grad det klassiske ensemble, symfoniorkestret eller det kapelmesterledede band. Alle er de konstellationer som primært lægger vægt på udøvelse inden for på forhånd fastsatte rammer. Den klassiske symfonimusiker forløser komponistens musik i dirigentens fortolkning. Musikeren i det kapelmesterledede band forløser enten kapelmesterens musik eller andres musik i kapelmesterens fortolkning. Selvom der inden for rytmisk musik altid vil være 548 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

6 Bandet musikkens kreative organisation forventning om, at musikeren tilfører skabende elementer til musikken via improvisation, parafrasering eller lignende, så har opgaven i høj grad fokus på udøvelse. Som rytmiske musikere kender vi funktionen som hyret musiker i et kapelmesterledede band funktionen som side-man til fingerspidserne. Det er et attraktivt job. Koncerterne er arrangeret, turnebussen er lejet, musikken er skrevet, pr-materialet er sendt ud osv. Vi kommer til prøverne selvfølgelig med al den professionalisme og parathed, vi kan mønstre og er klar til at løse opgaven. Og vi spiller koncerten og investerer alt, hvad vi har af kreativitet og håndværk for at forløse situationen på bedste måde. Men det er ikke vores band. Vi er måske ikke altid - på samme måde som kapelmesteren naturligt er det optagede af, hvorvidt arrangøren nu også er tilfreds, om der er kommet nok publikum, så kapelmesteren måske kan håbe på at komme igen en anden gang, eller om musikken er forløst, som det var kapelmesterens oprindelige drøm. Vi har gjort vores job og vi har gjort det godt. På Rytmisk Musikkonservatorium har organisationen været lagt an, så det var naturligt for lærerne, som alle er skabende og udøvende musikere, at opfatte undervisningsopgaven som det gode job i kapelmesterens band. Der var styr på de studerende, der var booket et lokale, studieordningerne var skrevet og flygelerne var stemt. Læreren skulle alene fokusere på at levere en højt kvalificeret undervisningsindsats inden for de givne rammer. Og det har de gjort. Konservatoriet har præsteret utroligt gode resultater i sin snart 25 årige historie. Men det var som om, der manglede noget. Det var som om, vi ikke fik glæde af alle de kompetencer, konservatoriets skabende og udøvende musikere og lærere besad. I det kapelmesterledede orkester udgør kapelmesteren personificeringen af orkestrets målsætninger, ambitionsniveau og i sidste instans dets udviklingspotentiale. Som det er med alle andre hierarkiske organisationer, hvor ledelsen styrer processerne i detaljen, udgør kapelmesteren selv orkestrets begrænsning. Bandet bliver i de fleste tilfælde præcist så godt som kapelmesteren har fantasi og ikke mindst musikalske og ledelsesmæssige kompetencer til at det kan blive. For få år siden måtte jeg erkende, at Rytmisk Musikkonservatorium ikke ville kunne drive sine resultater op på det højeste internationale niveau med mindre der skete en markant ændring i ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 549

7 Henrik Sveidahl organisationskulturen fra det kapelmesterledede orkester i retning af det ikke-hierarkiske band. Jeg havde mistet troen på, at vi kunne fastholde vores position, med mindre fageksperterne de skabende og udøvende musikere og lærere overtog ansvaret for at udvikle, planlægge og drive konservatoriets uddannelsesaktiviteter. Særligt vigtigt var det at skabe en organisation, hvor min og den øvrige ledelses egne begrænsninger ikke blev konservatoriets, men hvor det ledelsesmæssige hovedfokus skulle ligge i at sikre, at fageksperterne fik de bedste muligheder for at udfolde deres faglige visioner og kompetencer. I 2006 formulerede Rytmiske Musikkonservatorium en vision om at være uddannelsesinstitution for rytmisk samtidsmusik med særligt fokus på det at skabe musik og musikoplevelser. Visionen ekspliciterer en grundlæggende forventning, der knytter sig til al rytmisk musik; at musikeren kan skabe sit eget musikalske materiale gennem komposition, arrangement, improvisation, produktion mv. En rytmisk musiker skal altså både kunne skabe og udøve musik. Også set i det perspektiv var det indlysende, at den eksisterende faglige organisationsmodel og faglig ledelsestænkning på RMC som helt tydeligt fokuserede på udøvelse frem for på skabelse måtte gentænkes. At udvikle uddannelser, undervisning og viden fordrer en skabende tilgang, der på mange måder ligner den skabende kunstners. Det kræver den skabende kunstners evne til at formulere visioner, til at se muligheder og til at afprøve nye løsninger. En arbejdsgruppe udelukkende bestående af lærere pegede for snart to år siden på en model, der i højere grad er baseret på lokale, fagligt rodfæstede udviklingsmiljøer. En model, som over en periode på halvandet år nu er i gang med at blive implementeret i skikkelse af en række faglige centre på konservatoriet. Den faglige organisation består af syv centre; et for hvert af de faglige hovedområder på konservatoriet. Hvert center består af højst syv lærere, hvoraf en varetager funktionen som centeransvarlig ikke centrets leder i klassisk forstand, men derimod centrets facilitator og kontaktperson i organisationen. Centrene har i tæt samarbejde med studieadministrationen ansvar for udvikling, planlægning og evaluering af de faglige aktiviteter, der knytter sig til centret. Centrene arbejder derfor tæt sammen med konservatoriets tre uddannelseskoordinatorer og studieadministrationen, som bistår centrene med koordinationsmæssig og administrativ support. 550 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

8 Bandet musikkens kreative organisation Ved implementeringen af denne organisationsændring er det faglige ansvar for undervisningen flyttet fra administrations- og ledelsesgangen ud til de faglige miljøer der hvor den faglige ekspertise findes. Centrene skal udvikle skabe konservatoriets undervisningsaktiviteter og sammen med studieadministrationen og uddannelseskoordinatorerne tage ansvar for at de bliver planlagt og drevet. På papiret ser denne justering af organisationen for en skabende og udøvende musiker logisk ud. Men det har været sværere at få modellen til at virke, end man umiddelbart skulle tro. For det er ikke let fra den ene dag til den anden at skulle flytte sin selvopfattelse som lærer fra udførende til skabende bandmedlem med et aktivt medansvar for struktur, tilrettelæggelse og udvikling. Og slet ikke, når det skal ske inden for en institutionel ramme med klassiske hierarkiske styringsregimer; rektor, ledelse, ministerium osv. Ikke desto mindre er det det vi netop i disse år er i gang med at etablere på RMC. Seks kendetegn for den kreative organisation Ovenfor nævnte jeg en række kendetegn, der ser ud til at have betydning for det velfungerende ikke-hierarkiske band; fælles passion, diversitet, selv-konstituering, fælles, og fleksibel vision, flydende magtbalancer og balance i forhold til engagement. Alle konservatoriets lærere har et omfattende kendskab til og meget erfaring med disse kendetegn ved det ikke-hierarkiske band. De har alle været medlemmer af disse kreative fællesskaber. Disse kendetegn udgør altså et fælles erfaringsrum og dermed nogle fælles referencepunkter på tværs af alle niveauerne i den faglige organisation. Referencepunkter som det er oplagt for mig at knytte an til i mit arbejde med at skabe denne kulturforandring i organisationen. Jeg har for mig selv lavet nedenstående formuleringer, der så at sige oversætter bandværdierne til en RMC sammenhæng. De kan bruges til at skabe retning for mig selv og kunne fungere som grundlag for at formulere en fælles vision for, hvordan vi vil arbejde på RMC. Passion: Vi er alle dybt optaget af vores opgave at udvikle unge talenter til at skabe musik og musikoplevelser. Det er en passion for os, som vi sidestiller med vores passion for at skabe og udøve musik. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 551

9 Henrik Sveidahl Diversitet: Vi sætter stor pris på forskelighed. Vi ved, at de bedste og mest perspektivrige resultater ligger i spændingsfeltet mellem forskellige kompetencer og værdier. Selv-konstituering: Vi har valgt at arbejde på RMC - med hinanden. Fælles og fleksibel vision: Vores vision er fælles og hele tiden til diskussion, og vi ved, at den til stadighed vil og skal ændres, fordi det er nødvendigt for at holde liv i en institution, der arbejder med samtidskunst. Flydende magtbalancer: Vi skiftes til at tage ansvar og lede fællesskabet. Når vi har noget på hjerte, noget vi vil, tager vi fat og skaber fremdrift for fællesskabet. Balance i forhold til engagement: Vi forventer, at alle kaster energi ind i projekterne. Vi tør godt formulere vores forventninger overfor hinanden og sige til, hvis vi ikke synes en kollega eller en leder bidrager nok til projektet. Faglig selvtægt giver fremdrift Erfaringerne er stadig ganske få, så det er på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at sige, hvad dette kulturforandringsprojekt vil tilføre vores organisation. Men der er ingen tvivl om, at processen allerede har skabt nogle mærkbare forandringer. Vi ser nye måder at arbejde sammen på, nye diskussioner, nye skænderier, nye tiltag, nye positioner og nye relationer. Det forhold, at den nye faglige organisation har flyttet ansvaret for de faglige aktiviteter fra ledelseslaget til de faglige miljøer, har givet helt nye perspektiver i forhold til det at arbejde sammen i lærergruppen. Det er nu nødvendigt at diskutere faglige værdier, kvalitetsbegreber, målsætninger osv. for at kunne afstemme og finde fælles løsninger i de faglige miljøer. Det var tidligere diskussioner, som i høj grad foregik i en enstrenget dialog mellem ledelseslaget og lærergruppen i en oppefra og ned proces. Diskussionerne i centrene afslører endog meget store forskelle i holdninger til de fleste faglige spørgsmål, og der er dukket en række nye og meget intense indholdsdiskussioner op, som vi tidligere ikke kendte til i lærergruppen. Visionen og målsætningerne er til løbende debat og lærernes forskellige tilgange, kompetencer og værdier bliver synlige på en måde, som vi ikke tidligere så. Vi ser endvidere en gryende diskussion om det fælles engagement. Hvad kan vi forvente af hinanden? Er det rimeligt, at det altid er de samme der trækker læsset? En af de mest iøjnefaldende nye tendenser er, at grupper af lærere i stigende grad tager markante faglige initiativer, som absolut ikke er centralt initieret, men som for de pågældende føles nødvendige for 552 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

10 Bandet musikkens kreative organisation at styrke kvaliteten af konservatoriets arbejde. En form for faglig selvtægt, som giver fremdrift og selvfølgelig afføder en mængde diskussioner, men som helt tydeligt også løfter niveauet. Ledelsesudfordringer Ledelsesudfordringerne i denne kulturforandring er mange. Den altoverskyggende er at skabe balance mellem på den ene side at positionere institutionen i forhold til de politiske krav og de styringsmæssige vilkår, konservatoriet er underlagt fra samfundets side, og på den anden side at skabe det nødvendige faglige frirum, som den nye organisation er fuldt og helt afhængig af. Jeg opfatter det ikke som en uoverstigelig opgave på samme tid at styre institutionen i forhold til omverdenen som i stigende grad stiller legitime krav om samfundsmæssig relevans og dokumentation - og samtidig give optimale rammer for udvikling af musikken og musikoplevelserne. Nøglen ligger i de rationaler og de sprog der knytter sig hhv. til det politiske, samfundsmæssige felt og til det kunstneriske, faglige felt. Som ledelse skal vi kunne tale begge sprog flydende. Men vigtigst er det, at vi kan oversætte mellem felterne på en måde, så der skabes sammenhæng, forståelse og dynamik. Uddannelsesinstitutionen set som et levende, kreativt udviklingsmiljø Noget tyder altså på, at de arbejdsformer, kendetegn og værdier, vi kender fra det ikke-hierarkiske band, kan inspirere til udviklingen af den faglige organisation på en uddannelses- og kunstinstitution som Rytmisk Musikkonservatorium. Noget tyder også på, at forandringerne har potentialet til at skabe endnu bedre resultater og et mere levende, kreativt udviklingsmiljø. Men der er lang vej endnu, inden vi kan konkludere endeligt. En mængde spørgsmål presser sig på. Et par af dem kunne være: - Er det realistisk at etablere ikke-hierarkiske faglige arbejdsfællesskaber i en grundlæggende hierarkisk og politisk styret organisation? - Hvordan skal dynamikken være mellem institutionens overordnede vision og målsætninger og de lokale målsætninger og initiativer i centrene. - Hvordan skal dynamikken være mellem de faglige miljøer? - Hvordan styres sådan en organisation? ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 553

11 Henrik Sveidahl - Hvordan undgår vi, at centerorganisationen udvikler sig til et samfund af parallelsystemer af interesseorganisationer, som strides indbyrdes om værdier og midler, men som trækker i samme retning? Om mine overvejelser vedr. bandværdiernes potentiale i forhold til udvikling af arbejdsfællesskaber og de meget foreløbige erfaringer kan have videre perspektiver i forhold til andre typer organisationer er selvfølgelig svært at sige. Jeg vil lade det være op til læseren selv at reflektere i forhold til egen virkelighed og vurdere, om der her ligger nogle tanker og erfaringer, som det er værd at arbejde videre med. En ting føler jeg mig dog overbevist om. Der er behov for at samle interesse for at gennemføre forskningsmæssige undersøgelser af de kreative organisationsformer inden for musikken, dels for at forstå dem på egne præmisser, men også for at skabe viden, som kunne få videre betydning for vores forståelse af organisation og ledelse i det hele taget. 554 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativiteten findes i nuet Author(s): Marianne Nygaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 581-585 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Det tavse køn Author(s): Jens Skou Olsen & Kenneth Reinicke Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 623-629 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kvinder er foran på point! Author(s): Birgitte Asmussen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 651-655 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Lev din ledelsesstil - undervisning af tyve ledere fra atten lande Author(s): Grith Okholm Skaarup Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 487-491

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Flere pikke på husmurene, tak! Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 631-634 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne Author(s): Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 615-621 Published

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativitet, ledelse og tysk Author(s): Annemari Nilsson Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 597-601 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vær kreativ eller dø! Author(s): Astrid Kilt Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 555-562 Published by: http://www.chara.dk Stable Url: http://www.chara.dk/artikler/20100410.pdf

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kreativitet har ikke noget køn Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 663-671 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra køn til Co-creation Author(s): Emilia van Hauen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 687-692 Published by: http://www.chara.dk Stable Url:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kvalitativ bevægelse Author(s): Martin Spang Olsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 3 (2010) Pages: 387-392 Published by: http://www.chara.dk Stable Url:

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativitet er grundlæggende i a!ndeligt liv Author(s): Susanne Taylor Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 575-580 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Svært at tænke ud af boksen, når man ikke engang er derinde Author(s): Anita Frank Goth Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 643-649 Published

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreativitet - skulle det være noget særligt? Author(s): Lene Tanggaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 513-520 Published by:

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 244 ledere har i en undersøgelse evalueret deres egen ledergruppe.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreative kræfters selvledelse Author(s): Lars Geer Hammershøj Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 521-530 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN Erhvervspsykolog THEA MIKKELSEN D. 18. DECEMBER 2012 THEA MIKKELSEN Thea Mikkelsen, cand. mag. i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur og Kulturformidling & cand.

Læs mere

NOSACQ-50 PILOT STUDY 06/2013

NOSACQ-50 PILOT STUDY 06/2013 NOSACQ-50 PILOT STUDY 06/2013 DKJUP 09-07/2013 By Henrik Adam AGENDA 1. Sikkerhedsklima/Formål 2. Deltagelse/Feedback 3. Vurdering 4. Resultater 5. Konklusion NOSACQ-50 Formål Formål Et diagnostik og interventions-værktøj

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Praktikrapport. Jeg valgte i min praktik på IM2 at følge Sune Thobjørnsen som til dagligt underviser på

Praktikrapport. Jeg valgte i min praktik på IM2 at følge Sune Thobjørnsen som til dagligt underviser på Praktikrapport. INDLEDNING: Jeg valgte i min praktik på IM2 at følge Sune Thobjørnsen som til dagligt underviser på MGK Århus. Sune er konservatorieuddannet guitarist og har haft forskellige undervisningsstillinger

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 111201 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Aftagerpanel Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE

SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE lægger op til et tværprofessionelt samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Samarbejdet mellem folkeskolelærer og musikskolelærer går sjældent af sig selv. Det

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

VELFÆRDSSTATENS MÅDER AT STØTTE BORGERE MED KOMPLEKSE PROBLEMER

VELFÆRDSSTATENS MÅDER AT STØTTE BORGERE MED KOMPLEKSE PROBLEMER VELFÆRDSSTATENS MÅDER AT STØTTE BORGERE MED KOMPLEKSE PROBLEMER OM PROJEKTET Projektet handler om velfærdsstatens måder at hjælpe borgere med komplekse problemer Borgere med komplekse problemer er i dette

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

FORANDRING. Lidt om aftenens oplægsholder Jesper Sveidahl. Lidt om Rytmisk Musikkonservatorium (RMC)

FORANDRING. Lidt om aftenens oplægsholder Jesper Sveidahl. Lidt om Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) FORANDRING - noter fra TALENT-DK Inspirationsmøde den 21. maj 2014 Lidt om aftenens oplægsholder Jesper Sveidahl Oplægget på TALENT-DKs 3. inspirationsmøde i 2014 stod Jesper Sveidahl for. Jesper Sveidahl

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere