CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning."

Transkript

1 Title:!Bandet - musikkens kreative organisation Author(s): Henrik Sveidahl Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: Published by: Stable Url: Digitized: 28/12/2010 Terms and Conditions of Use Your use of the CHARA Journal archive indicates your acceptance and CHARA s terms and Conditions of Use, available at CHARA s Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may use content in the CHARA Journal archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work at Each copy or any part of a CHARA publication must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such publication. CHARA is a not-for-profit organization founded in We work to create new knowledge on Creativity, Spontaneity and Learning and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information on CHARA please contact CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, No. 4 pp Henrik Sveidahl Bandet musikkens kreative organisation Tanker om det ikke-hierarkiske bands værdier og disses potentiale som inspiration til udvikling af organisation og ledelse Af Henrik Sveidahl Saxofonist, rektor ved Rytmisk Musikkonservatorium i København Det er altid stimulerende at foranstalte et møde mellem to eller flere på overfladen modsatrettede begreber i dette tilfælde indeværende temanummers fokusbegreber, kreativitet og ledelse. Ofte kan man opleve, at nye forståelser og muligheder opstår netop der, hvor en tæt kinddans ved første øjekast ser enten umulig eller konstrueret ud. Mange kunstudtryk er opstået som et resultat af sådanne møder eller sammenstød om man vil. Den rytmiske musiks historie er een lang fortælling om, hvordan kulturmøder ofte endda kulturkampe mellem to eller flere samfundsmæssige, sociale eller musikalske virkeligheder har skabt grundlaget for helt nye og særdeles levedygtige musikformer og musikkulturer. Jeg vil i denne artikel forsøge at tænke højt over, om musikkens kreative organisationsformer kan inspirere til udvikling af organisationer og ledelse. Jeg vil tage udgangspunkt i mine egne erfaringer, dels som musiker og bandmedlem og dels som rektor gennem fem år på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC). På baggrund af disse erfaringer vil jeg forsøge at trække nogle linjer, tegne et par perspektiver og stille nogle spørgsmål. Ledelse i det kunstneriske felt Som musikere arbejder vi stort set altid i sammenhænge, hvor kreativitet og ledelse finder sted i samme rum. Det er indlysende, at kreativiteten har stor betydning for den kunstneriske proces, men at ledelse også udøves i det kunstneriske felt, bliver ikke lige så ofte bragt på banen. I visse musikalske sammenhænge er ledelse særligt tydelig; når dirigenten leder et klassisk orkester eller ensemble, eller når en kapelmester samler sig et band for at løse en konkret kunstnerisk opgave. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 545

3 Henrik Sveidahl Her foregår traditionel eksplicit ledelse, som i forhold til sit indhold ikke principielt adskiller sig fra almindelig virksomheds- eller institutionsledelse. Der er fokus på udøvelse og opgavevaretagelse efter centralt fastsatte målsætninger komponistens, dirigentens, kapelmesterens. I det ikke-hierarkiske band som er et udpræget fænomen i den rytmiske musik - foregår imidlertid en form for fællesledelse, som er interessant at kigge på og tænke over og som muligvis har et vist potentiale som inspiration for ledelse i mindre organisatoriske enheder centre, teams etc. Den musikalske organisation Min erfaring i forhold til denne type organisation og denne særlige form for ledelse kommer primært fra mit mangeårige medlemskab af Tango Orkestret. Orkestret blev dannet i 1989 af fem unge, ambitiøse og meget forskellige musikere som delte en passion for den nyere argentinske musik. Betragtet som orkestermedlemmer er vi så forskellige, som man næsten kan forestille sig såvel på det musikalske plan som på det personlige plan. Vi har, ud over vores fælles passion for den argentinske musik, meget forskellige præferencer og ikke mindst meget forskellige musikalske kompetenceprofiler. En har et guddommeligt musikalsk øre og et stort talent for at skabe musik i nuet; en anden er udpræget struktur- og ordensmenneske; en har en helt særlig evne til at få sine musikalske budskaber ud over scenekanten; en er lidt tilbageholdende af natur men har en stærk kompositorisk åre; og en er instrumental ekvilibrist på det allerhøjeste internationale niveau. Hvad samler sådan en gruppe mennesker og hvordan skabes fremdriften? Hvordan udøver vi ledelse i et ligeværdigt kollektiv, hvor ingen har en særlig privilegeret adkomst til at definere opgaven og sætte kursen? Det første og uden tvivl helt afgørende kendetegn er, at orkestrets medlemmer har en stærk indbyrdes personlig relation. Vi refererer til hinanden som familie. Vi er med til hinandens runde fødselsdage, bryllupper, dåb, konfirmationer osv. Vi har traditioner, som alle andre familier har sommerfest og julefrokost. Traditioner som tillægges meget stor betydning og som til stadighed bekræfter relationen. Orkestret har selv fundet sammen og vi tillægger relationen meget større betydning end blot det strengt professionelle. Der er ikke tale om et udefra sammensat team, som 546 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 Bandet musikkens kreative organisation har fået en konkret opgave at løse i fællesskab, men en mini-organisation med medlemmer, der har valgt hinanden og som sammen har formuleret fælles målsætninger. For dette er et andet vigtigt udgangspunkt i denne sammenhæng. Bandet styrer på en fælles og meget fleksibel vision. En vision som til stadighed er til diskussion og forhandling i gruppen og som når det kommer til stykket udgør rygraden i orkestrets udvikling. Det er, når det ikke længere er muligt at skabe et fælles billede af, hvad organisationen skal udvikle sig til, at de fleste af denne type orkestre går i opløsning. I Tango Orkestret har arbejdet med at formulere og til stadighed reformulere visionen stor betydning. De fleste lange køreture frem og tilbage fra koncerter rummer disse diskussioner, og det er tydeligt, at magtbalancen mellem gruppens medlemmer hele tiden forrykker sig. Alle har deres kæpheste og velkendte positioner, men i det store og hele er der en forståelse for, at man skal kunne komme til orde og skal kunne genkende sine egne kæpheste i de endelige fælles beslutninger. Der føres så at sige et løbende regnskab, hvor gruppen i det uudtalte sørger for at magt- og dermed også ledelsesbalancen i orkestret løbende opretholdes. De fleste konflikter i orkestrets historie og dem har der været en del af kan henføres til opståede ubalancer i det fælles magtrum. Seks forudsætninger for det ikke-hierarkiske orkesters overlevelse For at sikre, at orkestret overlever på sigt, skal der endvidere etableres en vis balance for så vidt angår engagement. Det ikke-hierarkiske band er afhængig af en stadig gensidig bekræftelse af fællesskabets betydning for den enkelte. Det vil typisk skabe store problemer, hvis der over længere tid er et medlem, som i sit samlede professionelle virke prioriterer orkestret markant lavere eller højere end de øvrige. Det er faktisk ikke nødvendigt, at orkestret placeres på den mest fremtrædende plads i det enkelte orkestermedlems professionelle prioritering. Det afgørende er, at alle medlemmer har et nogenlunde ligeligt engagement i projektet. Der er masser af eksempler på bands, som har overlevet endog rigtig mange år, selvom det tydeligvis ikke har været den vigtigste prioritering for dets medlemmer. Balancen er det afgørende. Det er altså min erfaring, at følgende har betydning for, hvorvidt det ikke-hierarkiske band kan etableres, få succes og opretholde sin eksistens: ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 547

5 Henrik Sveidahl - Bandet grundlægges på en fælles passion. - Diversitet for så vidt angår faglighed og personlighed ser ud til at være befordrende; - Selv-konstituering. Bandet har valgt sig selv er grundlagt af sig selv og tillægger den personlige og følelsesmæssige relation mellem dets medlemmer betydning, som ligger ud over blot det professionelle; - Bandet styrer på en fælles, levende og meget fleksibel vision, som til stadighed skal være til diskussion og forhandling; - Flydende magtbalancer. Indflydelses-, beslutnings- eller magtbalancen er ikke entydig i bandet. Den skal løbende kunne forrykkes. Målet er at skabe ejerskab til beslutningerne gennem reel indflydelse; - Bandets overlevelse er afhængig af, at fællesskabet til stadighed bekræftes ved at den enkelte bidrager med sit engagement. Der skal tilstræbes en balance i bandmedlemmernes engagement i orkestret. Som leder af en kreativ uddannelsesinstitution som uddanner rytmiske musikere, musiklærere, sangskrivere, lydteknikere og music managers er det oplagt at tænke over, om disse erfaringer jeg har som bandmusiker igennem små 30 år, og som jeg ved jeg deler med mange af mine musikerkolleger, kan få betydning for den måde vi arbejder på Rytmisk Musikkonservatorium. Fra centralstyret institution til kreativt fællesskab Den faglige organisation på Rytmisk Musikkonservatorium har fra konservatoriets etablering i 1986 været opbygget som de fleste andre traditionelle undervisningsinstitutioner med et stærkt fagligt ledelseslag, der udvikler, planlægger og fordeler undervisningen til lærerne, som udfører opgaverne. Ved en parallelisering til musikkens organisationsformer ligner denne faglige ledelsesmodel i udpræget grad det klassiske ensemble, symfoniorkestret eller det kapelmesterledede band. Alle er de konstellationer som primært lægger vægt på udøvelse inden for på forhånd fastsatte rammer. Den klassiske symfonimusiker forløser komponistens musik i dirigentens fortolkning. Musikeren i det kapelmesterledede band forløser enten kapelmesterens musik eller andres musik i kapelmesterens fortolkning. Selvom der inden for rytmisk musik altid vil være 548 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

6 Bandet musikkens kreative organisation forventning om, at musikeren tilfører skabende elementer til musikken via improvisation, parafrasering eller lignende, så har opgaven i høj grad fokus på udøvelse. Som rytmiske musikere kender vi funktionen som hyret musiker i et kapelmesterledede band funktionen som side-man til fingerspidserne. Det er et attraktivt job. Koncerterne er arrangeret, turnebussen er lejet, musikken er skrevet, pr-materialet er sendt ud osv. Vi kommer til prøverne selvfølgelig med al den professionalisme og parathed, vi kan mønstre og er klar til at løse opgaven. Og vi spiller koncerten og investerer alt, hvad vi har af kreativitet og håndværk for at forløse situationen på bedste måde. Men det er ikke vores band. Vi er måske ikke altid - på samme måde som kapelmesteren naturligt er det optagede af, hvorvidt arrangøren nu også er tilfreds, om der er kommet nok publikum, så kapelmesteren måske kan håbe på at komme igen en anden gang, eller om musikken er forløst, som det var kapelmesterens oprindelige drøm. Vi har gjort vores job og vi har gjort det godt. På Rytmisk Musikkonservatorium har organisationen været lagt an, så det var naturligt for lærerne, som alle er skabende og udøvende musikere, at opfatte undervisningsopgaven som det gode job i kapelmesterens band. Der var styr på de studerende, der var booket et lokale, studieordningerne var skrevet og flygelerne var stemt. Læreren skulle alene fokusere på at levere en højt kvalificeret undervisningsindsats inden for de givne rammer. Og det har de gjort. Konservatoriet har præsteret utroligt gode resultater i sin snart 25 årige historie. Men det var som om, der manglede noget. Det var som om, vi ikke fik glæde af alle de kompetencer, konservatoriets skabende og udøvende musikere og lærere besad. I det kapelmesterledede orkester udgør kapelmesteren personificeringen af orkestrets målsætninger, ambitionsniveau og i sidste instans dets udviklingspotentiale. Som det er med alle andre hierarkiske organisationer, hvor ledelsen styrer processerne i detaljen, udgør kapelmesteren selv orkestrets begrænsning. Bandet bliver i de fleste tilfælde præcist så godt som kapelmesteren har fantasi og ikke mindst musikalske og ledelsesmæssige kompetencer til at det kan blive. For få år siden måtte jeg erkende, at Rytmisk Musikkonservatorium ikke ville kunne drive sine resultater op på det højeste internationale niveau med mindre der skete en markant ændring i ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 549

7 Henrik Sveidahl organisationskulturen fra det kapelmesterledede orkester i retning af det ikke-hierarkiske band. Jeg havde mistet troen på, at vi kunne fastholde vores position, med mindre fageksperterne de skabende og udøvende musikere og lærere overtog ansvaret for at udvikle, planlægge og drive konservatoriets uddannelsesaktiviteter. Særligt vigtigt var det at skabe en organisation, hvor min og den øvrige ledelses egne begrænsninger ikke blev konservatoriets, men hvor det ledelsesmæssige hovedfokus skulle ligge i at sikre, at fageksperterne fik de bedste muligheder for at udfolde deres faglige visioner og kompetencer. I 2006 formulerede Rytmiske Musikkonservatorium en vision om at være uddannelsesinstitution for rytmisk samtidsmusik med særligt fokus på det at skabe musik og musikoplevelser. Visionen ekspliciterer en grundlæggende forventning, der knytter sig til al rytmisk musik; at musikeren kan skabe sit eget musikalske materiale gennem komposition, arrangement, improvisation, produktion mv. En rytmisk musiker skal altså både kunne skabe og udøve musik. Også set i det perspektiv var det indlysende, at den eksisterende faglige organisationsmodel og faglig ledelsestænkning på RMC som helt tydeligt fokuserede på udøvelse frem for på skabelse måtte gentænkes. At udvikle uddannelser, undervisning og viden fordrer en skabende tilgang, der på mange måder ligner den skabende kunstners. Det kræver den skabende kunstners evne til at formulere visioner, til at se muligheder og til at afprøve nye løsninger. En arbejdsgruppe udelukkende bestående af lærere pegede for snart to år siden på en model, der i højere grad er baseret på lokale, fagligt rodfæstede udviklingsmiljøer. En model, som over en periode på halvandet år nu er i gang med at blive implementeret i skikkelse af en række faglige centre på konservatoriet. Den faglige organisation består af syv centre; et for hvert af de faglige hovedområder på konservatoriet. Hvert center består af højst syv lærere, hvoraf en varetager funktionen som centeransvarlig ikke centrets leder i klassisk forstand, men derimod centrets facilitator og kontaktperson i organisationen. Centrene har i tæt samarbejde med studieadministrationen ansvar for udvikling, planlægning og evaluering af de faglige aktiviteter, der knytter sig til centret. Centrene arbejder derfor tæt sammen med konservatoriets tre uddannelseskoordinatorer og studieadministrationen, som bistår centrene med koordinationsmæssig og administrativ support. 550 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

8 Bandet musikkens kreative organisation Ved implementeringen af denne organisationsændring er det faglige ansvar for undervisningen flyttet fra administrations- og ledelsesgangen ud til de faglige miljøer der hvor den faglige ekspertise findes. Centrene skal udvikle skabe konservatoriets undervisningsaktiviteter og sammen med studieadministrationen og uddannelseskoordinatorerne tage ansvar for at de bliver planlagt og drevet. På papiret ser denne justering af organisationen for en skabende og udøvende musiker logisk ud. Men det har været sværere at få modellen til at virke, end man umiddelbart skulle tro. For det er ikke let fra den ene dag til den anden at skulle flytte sin selvopfattelse som lærer fra udførende til skabende bandmedlem med et aktivt medansvar for struktur, tilrettelæggelse og udvikling. Og slet ikke, når det skal ske inden for en institutionel ramme med klassiske hierarkiske styringsregimer; rektor, ledelse, ministerium osv. Ikke desto mindre er det det vi netop i disse år er i gang med at etablere på RMC. Seks kendetegn for den kreative organisation Ovenfor nævnte jeg en række kendetegn, der ser ud til at have betydning for det velfungerende ikke-hierarkiske band; fælles passion, diversitet, selv-konstituering, fælles, og fleksibel vision, flydende magtbalancer og balance i forhold til engagement. Alle konservatoriets lærere har et omfattende kendskab til og meget erfaring med disse kendetegn ved det ikke-hierarkiske band. De har alle været medlemmer af disse kreative fællesskaber. Disse kendetegn udgør altså et fælles erfaringsrum og dermed nogle fælles referencepunkter på tværs af alle niveauerne i den faglige organisation. Referencepunkter som det er oplagt for mig at knytte an til i mit arbejde med at skabe denne kulturforandring i organisationen. Jeg har for mig selv lavet nedenstående formuleringer, der så at sige oversætter bandværdierne til en RMC sammenhæng. De kan bruges til at skabe retning for mig selv og kunne fungere som grundlag for at formulere en fælles vision for, hvordan vi vil arbejde på RMC. Passion: Vi er alle dybt optaget af vores opgave at udvikle unge talenter til at skabe musik og musikoplevelser. Det er en passion for os, som vi sidestiller med vores passion for at skabe og udøve musik. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 551

9 Henrik Sveidahl Diversitet: Vi sætter stor pris på forskelighed. Vi ved, at de bedste og mest perspektivrige resultater ligger i spændingsfeltet mellem forskellige kompetencer og værdier. Selv-konstituering: Vi har valgt at arbejde på RMC - med hinanden. Fælles og fleksibel vision: Vores vision er fælles og hele tiden til diskussion, og vi ved, at den til stadighed vil og skal ændres, fordi det er nødvendigt for at holde liv i en institution, der arbejder med samtidskunst. Flydende magtbalancer: Vi skiftes til at tage ansvar og lede fællesskabet. Når vi har noget på hjerte, noget vi vil, tager vi fat og skaber fremdrift for fællesskabet. Balance i forhold til engagement: Vi forventer, at alle kaster energi ind i projekterne. Vi tør godt formulere vores forventninger overfor hinanden og sige til, hvis vi ikke synes en kollega eller en leder bidrager nok til projektet. Faglig selvtægt giver fremdrift Erfaringerne er stadig ganske få, så det er på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at sige, hvad dette kulturforandringsprojekt vil tilføre vores organisation. Men der er ingen tvivl om, at processen allerede har skabt nogle mærkbare forandringer. Vi ser nye måder at arbejde sammen på, nye diskussioner, nye skænderier, nye tiltag, nye positioner og nye relationer. Det forhold, at den nye faglige organisation har flyttet ansvaret for de faglige aktiviteter fra ledelseslaget til de faglige miljøer, har givet helt nye perspektiver i forhold til det at arbejde sammen i lærergruppen. Det er nu nødvendigt at diskutere faglige værdier, kvalitetsbegreber, målsætninger osv. for at kunne afstemme og finde fælles løsninger i de faglige miljøer. Det var tidligere diskussioner, som i høj grad foregik i en enstrenget dialog mellem ledelseslaget og lærergruppen i en oppefra og ned proces. Diskussionerne i centrene afslører endog meget store forskelle i holdninger til de fleste faglige spørgsmål, og der er dukket en række nye og meget intense indholdsdiskussioner op, som vi tidligere ikke kendte til i lærergruppen. Visionen og målsætningerne er til løbende debat og lærernes forskellige tilgange, kompetencer og værdier bliver synlige på en måde, som vi ikke tidligere så. Vi ser endvidere en gryende diskussion om det fælles engagement. Hvad kan vi forvente af hinanden? Er det rimeligt, at det altid er de samme der trækker læsset? En af de mest iøjnefaldende nye tendenser er, at grupper af lærere i stigende grad tager markante faglige initiativer, som absolut ikke er centralt initieret, men som for de pågældende føles nødvendige for 552 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

10 Bandet musikkens kreative organisation at styrke kvaliteten af konservatoriets arbejde. En form for faglig selvtægt, som giver fremdrift og selvfølgelig afføder en mængde diskussioner, men som helt tydeligt også løfter niveauet. Ledelsesudfordringer Ledelsesudfordringerne i denne kulturforandring er mange. Den altoverskyggende er at skabe balance mellem på den ene side at positionere institutionen i forhold til de politiske krav og de styringsmæssige vilkår, konservatoriet er underlagt fra samfundets side, og på den anden side at skabe det nødvendige faglige frirum, som den nye organisation er fuldt og helt afhængig af. Jeg opfatter det ikke som en uoverstigelig opgave på samme tid at styre institutionen i forhold til omverdenen som i stigende grad stiller legitime krav om samfundsmæssig relevans og dokumentation - og samtidig give optimale rammer for udvikling af musikken og musikoplevelserne. Nøglen ligger i de rationaler og de sprog der knytter sig hhv. til det politiske, samfundsmæssige felt og til det kunstneriske, faglige felt. Som ledelse skal vi kunne tale begge sprog flydende. Men vigtigst er det, at vi kan oversætte mellem felterne på en måde, så der skabes sammenhæng, forståelse og dynamik. Uddannelsesinstitutionen set som et levende, kreativt udviklingsmiljø Noget tyder altså på, at de arbejdsformer, kendetegn og værdier, vi kender fra det ikke-hierarkiske band, kan inspirere til udviklingen af den faglige organisation på en uddannelses- og kunstinstitution som Rytmisk Musikkonservatorium. Noget tyder også på, at forandringerne har potentialet til at skabe endnu bedre resultater og et mere levende, kreativt udviklingsmiljø. Men der er lang vej endnu, inden vi kan konkludere endeligt. En mængde spørgsmål presser sig på. Et par af dem kunne være: - Er det realistisk at etablere ikke-hierarkiske faglige arbejdsfællesskaber i en grundlæggende hierarkisk og politisk styret organisation? - Hvordan skal dynamikken være mellem institutionens overordnede vision og målsætninger og de lokale målsætninger og initiativer i centrene. - Hvordan skal dynamikken være mellem de faglige miljøer? - Hvordan styres sådan en organisation? ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 553

11 Henrik Sveidahl - Hvordan undgår vi, at centerorganisationen udvikler sig til et samfund af parallelsystemer af interesseorganisationer, som strides indbyrdes om værdier og midler, men som trækker i samme retning? Om mine overvejelser vedr. bandværdiernes potentiale i forhold til udvikling af arbejdsfællesskaber og de meget foreløbige erfaringer kan have videre perspektiver i forhold til andre typer organisationer er selvfølgelig svært at sige. Jeg vil lade det være op til læseren selv at reflektere i forhold til egen virkelighed og vurdere, om der her ligger nogle tanker og erfaringer, som det er værd at arbejde videre med. En ting føler jeg mig dog overbevist om. Der er behov for at samle interesse for at gennemføre forskningsmæssige undersøgelser af de kreative organisationsformer inden for musikken, dels for at forstå dem på egne præmisser, men også for at skabe viden, som kunne få videre betydning for vores forståelse af organisation og ledelse i det hele taget. 554 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Flere pikke på husmurene, tak! Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 631-634 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne Author(s): Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 615-621 Published

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreativitet - skulle det være noget særligt? Author(s): Lene Tanggaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 513-520 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreative kræfters selvledelse Author(s): Lars Geer Hammershøj Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 521-530 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Korlederen som kreativ kulturaktør Author(s): Margit Saltofte Nielsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 531-543 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 5 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 De unge

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

værdi for brugerne? Kerneopgaven: Ikke det vi gør men den forskel vi gør! Udvikling i det gode spænd mellem faglogikog brugerlogik

værdi for brugerne? Kerneopgaven: Ikke det vi gør men den forskel vi gør! Udvikling i det gode spænd mellem faglogikog brugerlogik Hvilken forskel skaber mest værdi for brugerne? Kerneopgaven: Ikke det vi gør men den forskel vi gør! Udvikling i det gode spænd mellem faglogikog brugerlogik Mennesker og innovation Mennesker er ikke

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Mennesker. i bevægelse. skaber. virksomheder. i bevægelse. præsentation af

Mennesker. i bevægelse. skaber. virksomheder. i bevægelse. præsentation af Mennesker i bevægelse skaber virksomheder i bevægelse præsentation af bevægelse fremdrift målopnåelse resultat FREMDRIFT arbejder for at skabe fremdrift i din virksomhed. Det gør vi ved at sætte mennesker

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Livsstilsmål /livsønske Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Opgave/mål Deltager/Barn/elev Opgavebåret relation Ansat borger Kærlighedsmediet borger Professionsrollen

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Musik & brands. En guide til musikere

Musik & brands. En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Tak til Kristian Riis, Volcano Management. Kasper Bjergbæk, Volcano Management. Gustav Holten Lützhoft. Helene Venge, Management

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse?

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell, 2007 Lejf Moos Forskningsprogram om Profession og Ledelse Disposition

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager", sagde

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Hovedpointer 1) Fællesgør ansvar 2) Du behøver ikke at kunne forme det i ler! 3) Bevæg jer på kanten I et forskningsmæssigt perspektiv At beskrive og

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere