TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede"

Transkript

1 TALENTUNDERVISNING i grundskolen Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede NTS-CENTERET 1

2

3 Hvorfor talentudvikling? Ligesom den inkluderende folkeskole tager hånd om den fagligt svage elev og sikrer denne en undervisning, der tager afsæt i hans eller hendes behov og potentiale, så skal folkeskolen også møde den fagligt stærke elev med de udfordringer, der står mål med dennes behov og potentiale. Det kaldes undervisningsdifferentiering, og har været folkeskolens bærende pædagogiske princip siden Derfor har vi slet ikke råd til at lade være. Talentudviklingen flugter også fint med regeringens målsætning om en bedre folkeskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte af undervisningen. Og giver børnene lyst til og forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. De seneste 6-7 år har der været politisk fokus på også at lade undervisningsdifferentieringen omfatte talenterne. Det skyldes en erkendelse af, at mange talenter ofte ikke får udnyttet deres potentiale og derfor sidder og keder sig i klassen og resignerer. Det er både et samfundsmæssigt og et personligt spild af gode evner. For når talentet bliver udfordret og får mulighed for at yde sit ypperste, opnår den talentfulde elev ofte store præstationer, der både skaber større personlig trivsel for talentet selv, inspirerer klassens øvrige elever samt læreren og kommer samfundet til gode. Talentudvikling er også helt i tråd med dogmet i undervisningsminister Christine Antorinis Ny Nordisk Skole om, at alle børn og unge skal mødes med udfordringer, så de kan lære mest muligt, uanset forudsætninger. Derfor skal vi lave talentundervisning i folkeskolen, og i dette hæfte kan du læse mere om, hvordan du og din skole griber det an. NTS-CENTERET 3

4 BAGGRUND I 2005 blev der for alvor sat politisk fokus på talenterne i uddannelsessystemet, da undervisningsministeren afholdt Talentcamp05. Her samledes 48 eksperter i 48 timer for at udvikle konkrete forslag til, hvordan Danmark kan få verdens bedste talentudvikling i uddannelsessystemet. Baggrunden var følgende: Globaliseringen kræver udvikling af talenter: En ekstra indsats for talenterne skal være med til at sikre Danmarks konkurrencedygtighed i det globale vidensamfund. Talent smitter og inspirerer de øvrige i klassen: De dygtiges indsats er med til at trække de andre op og bidrage til fællesskabet. En styrket indsats over for talenter betyder derfor også en styrket indsats for bredden, som løftes. Talentudvikling skaber bedre trivsel hos talentet: Et talent, som motiveres og udfordres fagligt får en mere meningsfuld hverdag og tilføres større trivsel og energi. Talentindsatsen gavner altså ikke blot det enkelte talent, som stimuleres fagligt og personligt, men løfter også klassekammeraterne fagligt og socialt og styrker dermed det fremtidige velfærdssamfund. Siden Talentcamp05 har talentindsatsen bredt sig som ringe i vandet i uddannelsessystemet og blandt landets folkeskoler, og det er nu en bred politisk opbakning til dagsordenen om, at alle børn og unge skal udfordres og stimuleres til at nå så langt deres evner rækker. Vi vil opmuntre og udvikle det potentiale, de talentfulde elever har, så de ikke går i stå. Hvis vi ikke tilbyder ekstra udfordringer til de dygtigste elever, risikerer vi at tabe dem på gulvet. På Videncentret skal talenterne udfordres af spændende opgaver og eksperimenter og møde det nyeste inden for forskningsverdenen. Talentchef Hanne Hautop 4 NTS-CENTERET

5 Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø danner rammen om den nationale talentpleje i naturvidenskab. ScienceTalenter, som driver Videncentret, ser det som sit formål at skabe et udviklingssted for særligt interesserede og talentfulde unge fra hele landet, hvor de kan udvikle deres talent og interesse for naturvidenskab. Under opholdet bliver talenterne udfordret af eksperimenter i særklasse og møder det nyeste inden for fremtidens forskning. NTS-CENTERET 5

6 HVEM ER TALENTERNE? Der findes ingen officiel definition af talentbegrebet, men ScienceTalenter lægger sig op af Ministeriet for Børn og Undervisnings brede talentbegreb, således at: Talent er, når børn og unge i uddannelsessystemet har særlige forudsætninger indenfor et eller flere områder har lysten og viljen til at yde en særlig indsats har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres ScienceTalenter har derudover identificeret tre typer talenter, som vi målretter undervisningen efter: High Tech-typen Den nysgerrige generalist Karriere-typen Enhver lærers drøm er at se sit fag udfoldet i de største talenter. Ikke på bekostning af de svageste. For talent kræver bredde, og talent smitter. Nu skal talentdagsordenen gøres systematisk og sammenhængende. Stefan Hermann, rektor Metropol Jeg synes, det er spændende, og jeg får også noget ud af det. Det er motiverende at have en klasse, som er motiveret for at lære noget. Det giver mig et fagligt kick. Jeg bliver også selv udviklet inden for det faglige område, vi har på tale. Lærer, talentindsats, folkeskolen 6 NTS-CENTERET

7 NTS-CENTERET 7

8 MÅL OG MULIGHEDER Hvad kan man opnå med talentundervisning, og hvilke muligheder er der? Talentundervisningen er bredspektret og har betydning for både eleven, klassen og læreren og kan få positiv betydning for undervisningen på hele skolen. Det har været rart at være sammen med andre, der ikke synes, det er underligt at gå meget op i en opgave. Elevperspektivet Eleven blomstrer op fagligt og socialt Elevens trivsel og engagement styrkes Eleven får lyst til at lære endnu mere Eleven får retning på sin energi og potentiale Eleven møder ligesindede og skaber netværk og venskaber Den dygtige elev inspirerer den næste og trækker ham/hende op Eleven styrker sit selvværd ved at blive set og udfordret Kickstarter de dygtige elevers udviklingsproces Rart at snakke med nogen, der har det ligesom mig. Jeg ved ikke, hvad man kan gøre for at skabe et lignende miljø i klassen, for det bedste for mig er at kunne lade diskussionen køre og se, hvad man når frem til. Det lærer jeg meget af. I den gamle skole håbede jeg hvert år, det skulle blive bedre, men i syvende kunne jeg ikke holde det ud mere. 8 NTS-CENTERET

9 Lærerperspektivet Læreren skal udpege og motivere eleverne, og er derfor hovedressource i talentundervisningen Læreren bliver udfordret fagligt og didaktisk Læreren får udviklet undervisningsmateriale Læreren styrker sin motivation for at undervise Læreren udvikler sit netværk med andre talentlærere og skoler Læreren lærer andre uddannelsesinstitutioner at kende (ved brobygning) Læreren får ny viden, der tjener som efteruddannelse Læreren får mulighed for at få indflydelse på skolens undervisning Det didaktiske perspektiv Læreren skal have solide didaktiske kompetencer og opstille klare mål for undervisning Læreren opnår nye kompetencer indenfor undervisningsdifferentiering Læreren kan være med til at udvikle nye undervisningsmetoder Læreren kan være med til at udvikle nye læringsmiljøer Der mangler fortsat en fælles forståelse af identifikation og udvikling af talenter Perspektiv på fortsat udddannelse Talentindsats udvikler det faglige niveau i klassen Læreren får udviklet undervisningsmateriale Lærens involvering i talentprojekter kan ligestilles med efteruddannelse Kommende uddannelsesinitiativer på området bliver interessant NTS-CENTERET 9

10 Undervisningsdifferentiering Folkeskolelovens 18 Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. ( ) Folkeskoleloven fra 1993 ophævede muligheden for permanent niveaudeling af eleverne. For at sikre udfordringen af alle elever blev undervisningsdifferentiering gjort til et bærende pædagogisk princip for al undervisning i folkeskolen. Undervisningsdifferentiering skal sikre, at alle elever bliver mødt med udfordringer, der imødekommer deres behov og forudsætninger. Det gælder høj som lav og altså også det barn, som har behov for ekstra faglige og sociale udfordringer i klassen. 10 NTS-CENTERET

11 LOVGIVNINGSMÆSSIGE BINDINGER Som udgangspunkt står det læreren frit for at lave talentundervisning, dog skal det ske inden for lovens rammer: Undervisningsdifferentiering Holddelingsregler Adgangsbetingelser til talenthold Holddeling Folkeskolelovens 25 Talentundervisning kan ske ved holddeling, som gives vide rammer i folkeskoleloven. Undervisningen kan således organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin, når det tilgodeser praktiske og pædagogiske forhold. Det kan f.eks. være i forbindelse med deletimer, valgfag og emneuger eller på baggrund af lærerens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Holddeling må højst ske i op til halvdelen af skoletiden. Adgangskrav Der er fri og lige adgang til den danske folkeskole, og det er derfor ikke tilladt at lave adgangskrav til talenthold baseret på standpunkt, evner eller øvrige forudsætninger. Talenthold skal derfor som udgangspunkt være åbne for alle elever, der på grund af interesse og eget ønske om øgede udfordringer ønsker at blive optaget. Forbudet mod adgangskrav giver sjældent anledning til problemer, og mange skoler har forudgående samtaler med interesserede elever og deres forældre om eventuel deltagelse i talentundervisning. Holddannelse efter kompetencer, motivation, læringsstile og niveau, hvor man tager udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone, kan være den rette løsning for at opnå den bedste læringssituation og forbedre indlæringen. NTS-CENTERET 11

12 ØKONOMISKE MULIGHEDER Hvilke økonomiske muligheder findes der, hvis man vil starte et talentprojekt på sin skole? Der findes ikke længere centrale puljer til talentudvikling fra Ministeriet for Børn og Undervisning, som man kan søge, idet ministeriets økonomiske satsning på talentprojekter i forudsatte, at de støttede projekter efterfølgende skulle være selvbårne. Imidlertid findes der visse kommuner og regioner, f.eks. Greve og Rudersdal, som har valgt at støtte lokale initiativer, ligesom man ude på skolerne kan prioritere at afsætte penge til talentundervisning. Hvis du vil starte et projekt, kan du overveje følgende muligheder: Gå til skolens ledelse for at høre, om skolen har prioriteret at afsætte penge til talentindsats Henvend dig til skolens ledelse for at høre, om den ønsker at profilere sig med talentinitiativer Spørg kommunen (f.eks. skolechefen) om den har valgt at prioritere talentindsats på sine skoler Du kan gå sammen med kommunens ungdomsskole om at lave et talentprojekt evt. i samarbejde med gymnasierne uden for normal skoletid Henvend dig til det lokale gymnasium om at samarbejde om et talenthold på gymnasiet Finde timer/midler til talentundervisning i forbindelse med tema-ugerne Indgå aftale med én af skolens lærere om at oprette et talenthold med elever fra to klasser Jeg tror ikke, at det handler så meget om økonomi, men om holdning. Det er ikke så meget ressourceflytning. Man skal hæve overliggeren i folkeskolen og fagligt udfordre børn på et højere niveau, end man gør nu. Skoleleder, folkeskolen 12 NTS-CENTERET

13 4 KONKRETE TALENTPROJEKTER Hvis du har lyst til at gå i gang med talentundervisning på din egen skole, kan du hente inspiration i følgende talentprojekter, som foregår rundt om i landet: Hjørring Private Realskole I Hjørring har man siden 2006 kørt projekter for de dygtigste elever. Tanken bag projekterne er at udfordre de dygtige elever og give dem mulighed for at komme et spadestik dybere end i den daglige undervisning. Samtidig får de udvidet deres sociale kompetencer gennem mødet med ligesindede. På Hjørring Private Realskole arbejder man derfor på at skabe et miljø, der giver eleverne mulighed for at åbne nye vinduer indenfor naturvidenskaben samt humanistiske fag som dansk, engelsk og tysk. Derudover er skolen i gang med at skabe et større og bedre netværk mellem unge talenter, som vil kunne bidrage til en kultur, hvor det er in at udfordre sig selv og arbejde intensivt med skoleopgaverne. Målet med talentundervisning er at etablere et undervisningsmiljø, der udfordrer dygtige og interesserede elever skabe større interesse for skolearbejdet inspirere til mere samarbejde mellem grundskolens og ungdomsuddannelsernes lærere skabe mulighed for en stadig udvikling af lærernes kompetencer i grundskolen Hvem er talenterne? Talenteleverne er ofte kendetegnet ved flere af nedenstående egenskaber: er nysgerrige, videbegærlige og interesserede har en god hukommelse og lærer hurtigt er meget aktive kan tænke og ræsonnere abstrakt har stor almenviden eller stor viden inden for særlige områder har et godt ordforråd Et talentnetværk af 16 skoler Efter flere års erfaring med talentprojekter har Hjørring Private Realskole nu oprettet en egentlig talentorganisation, Talentcamp.dk, som består af et netværk af 16 privatskoler fordelt over hele landet. Skolerne skiftes til at køre én af 4 årlige camps af 3-4 dages varighed, hvis indhold varierer fra naturvidenskabelige emner til de humanistiske fag som f.eks. kreativ skrivning, forfatterskole og et sprogligt bad i henholdsvis engelsk og tysk. Netværkets skoler får større ejerskab til talentindsatsen, når de stiller egne lokaler og lærere til rådighed, ligesom eleverne fra de øvrige skoler får en større oplevelse ved at skulle på udflugt til forskellige byer og skoler hver gang de skal på camp. Talentkoordinator Hver skole skal udpege en talentkoordinator. Denne skal i samråd med skolens ledelse beslutte, hvilke tilbud skolen ønsker at tilbyde sine talentelever og har tillige ansvaret for at udtage de talentelever, som skal tilbydes at deltage i talentpleje. NTS-CENTERET 13

14 Viceskoleleder og talentkoordinator på Hjørring Private Realskole, Henrik Frand-Madsen, mener, at talentindsatsen har haft en stor betydning for de unge talenter, som konstant søger udfordringer, men også for de øvrige elever i klassen, der oplever at få et indirekte fagligt løft: Baggrunden for satsningen på HB-børn (højtbegavede børn) i Odense var dels et politisk pres på skolerne for at profilere sig, dels en ildsjæl, en skoleleder på Krogegårdsskolen, der selv havde et højtbegavet barn, og nu ville prøve at gøre en indsats for hele denne gruppe i Odense. Når først de unge talenter har været på camp, er de jo ikke til at holde nede! De har fået kamp til stregen, fået bygget sociale netværk og selvtillid op, og når de kommer tilbage til klassen, stormer de frem og kan ikke undgå at påvirke de andre elever med deres faglige niveau og entusiasme. Og det sociale går hånd i hånd med det faglige. Eller som én af talenterne fra Hjørring Private Realskole, Esben Ydesen, siger: Det faglige bliver sjovt pga. det sociale, og det sociale bliver bedre pga. det faglige. Hunderupskolen i Odense Odense Kommune har valgt at sætte fokus på de højtbegavede børn. Det er børn, som vurderes at være blandt de fem procent højest begavede. Formålet med undervisningen er at bringe børnene sammen med ligesindede for derved at øge deres trivsel. Kommunen henviser til undersøgelser, som viser, at disse børn oplever sig selv som værende anderledes, og derfor har svært ved at finde ligesindede. Derfor isoleres de ofte socialt. Når de er sammen med andre børn på samme kognitive og sproglige niveau, samme abstraktionsniveau, samme humor m.m., oplever de at kunne indgå i sociale sammenhænge med andre børn. Da man aldrig tidligere havde forsøgt sig med denne type indsats, foretog man en del research på området, for ikke at begynde projektet i blinde. Man konsulterede inden- og udenlandske eksperter, besøgte skoler i England, der havde erfaring med talentundervisning og overvejede i begyndelsen at samle alle de højtbegavede børn i én klasse på Hunderupskolen. Det blev dog stærkt frarådet, da børnene har behov for at indgå i det sociale fællesskab i klassen på deres skole. Det blev derfor besluttet, at undervisningen skulle foregå i børnenes fritid på en skole i det distrikt, hvor det højtbegavede barn går i skole. Undervisningen udgøres af en ugentlig dobbelttime for de højtbegavede børn i klasse. På Hunderupskolen mødes ca HB-elever på klassetrin hver onsdag eftermiddag til en dobbelttime med to af skolens lærere. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesser, og de får lov til at påvirke indholdet. Børnene elsker at få lov til at gå ud af en tangent og snakke om noget, der optager dem, og som de bare må have svar på, selvom vi er midt i noget andet., siger Jan Burghardt, der er én af lærerne. Så mens vi lægger op til en matematikopgave om rektangler og tændstikker, kommer vi lige ind på det amerikanske præsidentvalg, 14 NTS-CENTERET

15 som netop har været afviklet. Og børnene har tydeligvis fulgt med i valget hjemme fra og kender alt til svingstater og valgmænd, så det spørger vi dem om, og de er helt vilde for at få lov til at svare. Bagefter går vi videre med rektangler. Når man overværer undervisningen, er det tydeligt, at lærerne giver børnene luft til at komme ind på de spørgsmål, der pludselig brænder på, når man behandler et bestemt emne. I stedet for at få at vide, at de skal koncentrere sig om dét, der bliver undervist i, tager de to lærere gang på gang en runde udi de emner, som børnenes associationer bringer på bane. Selvom alle børnene på dette hold er HB-børn, er de faktisk meget forskellige, ja, så forskellige at vi var bekymrede for, om de overhovedet kunne rummes i ét klasseværelse., siger Annette Gjervig, som er den anden lærer på holdet. Men skønt de er meget udad reagerende i klassen på deres egen skole, falder de til ro her, når de bliver mødt med udfordringer i et miljø på deres eget niveau. Men de er ikke meget for projektarbejde, som vi først havde bygget undervisningen op om. De fleste har meget svært ved at koncentrere sig om ét emne længere tid af gangen. De begynder simpelthen at kede sig og gider ikke færdiggøre projektet. Så nu kører vi mere enkeltopgaver, som kan holde dem fanget, slutter Jan Burghardt. Børnene selv giver udtryk for, at de er glade for at gå på et hold, hvor man lærer hurtigt og er en del af et fællesskab, hvor alle er ivrige efter at lære noget, kan gå i dybden med emner, og der ikke er så meget larm. Og at man kan samarbejde med de andre børn. Viborg Ungdomsskole I Viborg Kommune er Viborg Ungdomsskole og Viborg Gymnasium og HF gået sammen om at tilbyde talentklasser for elever i 8. og 9, klasse. Tilbuddet henvender sig til unge, som har meget let ved at gå i skole og har lyst til ekstra udfordringer og undervisning på højere niveau. Undervisningen foregår på Viborg Gymnasium, og indholdet er bygget op om følgende temaer: Astronomi hvordan er universet opbygget? Eksperimenterende fysik analyse af bevægel- NTS-CENTERET 15

16 ser vha. super slowmotion Teknologi byg en Lego-robotstøvsuger Finanskrise hvorfor er hele verden sendt ud i en finanskrise, og hvordan løser vi krisen? Handler fantasy kun om orker og hobitter eller handler det også om dig og mig? Hvorfor er engelsk blevet et sprog, der tales i hele verden? og er engelsk kun ét sprog? Ligninger og beviser kan det virkelig passe? Disse temaer kan eleverne behandle ud fra en humanistisk/sproglig indfaldsvinkel, der tillader eleverne at lege med sproget og lære om samfundet eller en naturfaglig indfaldsvinkel, der giver mulighed for at undre sig og undersøge naturens forskellige sammenhænge. så fedt! Og jeg er blevet sikker på nu, at det er matematisk-fysisk jeg vil gå på i fremtiden. Hans sidekammerat på holdet, Bjarke Nielsen fra 9. klasse, er enig: Det er megafedt at gå i Talentklassen! Jeg er meget logisk tænkende, og min stærke side er matematik og fysik. Og så vil jeg noget med mig selv i fremtiden, så jeg er superglad for at være blevet udtaget til Talentklassen, siger Bjarke. Udvælgelsen til Talentklassen foregår ved, at de interesserede elever henvender sig til deres klasselærer, som så kan indstille eleven på baggrund af en ansøgning, som skal laves sammen med forældrene. Underviserne kommer fra folkeskolen og gymnasiet og vil altid deltage samtidigt i undervisningen, idet folkeskolelæreren dog vil fungere som klasselærer. Tilbagemeldingerne fra de unge, der går i Talentklassen er positive. Man får blod på tanden og lyst til at lære mere, siger Frederik Gade fra 8. klasse, der går i Talentklassen. Det er bare Kokkedal Skole - De bedste bliver bedre og trækker resten op! Kokkedal Skole har siden sin start i august 2011 haft en stærk profil på talentundervisning. Det skyldes i høj grad skoleleder Kirsten Birkving, der som leder af Egedalsskolen i Kokkedal var én af pionererne indenfor talentindsatsen og deltog bl.a. i TalentCamp05, som var startskuddet på Undervisningsministeriets satsning på talentpleje i uddannelsessystemet. Da Egedalsskolen blev slået sammen med Holmegårdsskolen og blev til Kokkedal Skole, fortsatte engagementet. Baggrunden for talentindsatsen på Kokkedal Skole var en erkendelse af, at der ikke fandtes tilbud til de dygtigste elever, og at en særlig indsats 16 NTS-CENTERET

17 overfor denne gruppe i form at faglige og sociale udfordringer ville inspirere de øvrige klassekammerater og højne det faglige niveau i klassen. Der skulle skabes en kultur, der gør det in at være dygtig til noget. Samtidig ville det profilere skolen positivt og værre en attraktiv og kompetenceudviklende udfordring for lærerne. Efter nu flere års erfaring er talentindsatsen indarbejdet i skolens undervisning som noget lige så naturligt som specialundervisning eller valgfag. Talentundervisningen omfatter både naturvidenskabelige og kreative/sproglige emner, og skolen opretter 3-4 hold om året målrettet klasse, og kommunen opretter et tilsvarende antal hold for klasserne. Talenterne er glade for de ekstra tilbud, som giver dem mulighed for at fordybe sig i emner, der interesserer dem, opnå ny viden og lære at tænke anderledes og få gode råd og er generelt begejstrede for de eksterne oplægsholdere, som skolen henter ind for at kvalificere undervisningen. Der er delte meninger om talenttimerne burde være en permanent del af undervisningen, som man kunne gå på sideløbende med den almindelige undervisning. Nogle er glade for et pusterum efter et intensivt talentforløb, mens andre gerne vil fortsætte den spændende undervisning, når de nu er kommet så godt i gang. Talenterne giver udtryk for, at deres klassekammerater generelt er positivt indstillet overfor, at de bliver tilbudt særlige talenttimer efter skole, og nogle er nysgerrige efter at vide, hvad de har lavet på talentholdet. Lidt kærligt drilleri er der da også, men ikke negativt ment. Talenterne fungerer da også til tider som hjælpelærere eller bliver f.eks. bedt om at forklare nogle matematikstykker oppe på tavlen for de andre. Ole Andersen, som har undervist på talentholdet i flere år, mener, at talenterne har en positiv, faglig påvirkning på resten af klassen: Der er ingen tvivl om, at de bliver kulturbærere, når de kommer tilbage til klassen efter et talentforløb. De ved, hvordan man skal arbejde og ser sig som forbilleder for de andre, og påvirker stemningen i retning af, at det er ok at være dygtig til noget. NTS-CENTERET 17

18 GODE RÅD, NÅR DU SKAL I GANG MED TALENTUNDERVISNING Hermed nogle teser om talentundervisning til overvejelse, når du skal finde egne rammer for talentarbejdet på din skole eller i klassen. 1) De klassiske talenter De elever, som lærerne allerede ved er talenter, er der jo sådan set ikke noget problem med at identificere. Denne gruppe af unge er typisk stærkt fagligt orienteret og kan gives udfordringer i fortsættelse af den almindelige faglige undervisning. 2) De potentielle talenter Den resterende gruppe af talenter kan deles i to: a) dem, der ikke har interesse i faglighed for fagets skyld og b) dem, der ikke har erkendt eller ikke betragter sig selv som et talent. Her er både identifikationen, men også løsninger noget, der ligger uden for selv den kvalificerede normal-undervisning. 3) En løsning skal indeholde sociale, såvel som faglige elementer En løsning på talentområdet skal altså samle de elevgrupper, som er nævnt pkt. 1 og 2 under et fælles socialt og fagligt tiltag; hjælpe med at identificere eleverne i gruppe 2; og give aktiviteter, der løfter og fastholder elevernes talentudvikling i en faglig korrekt ramme. 4) Profilering af talentarbejdet er nødvendigt (i kommunen) Endelig skal det samlede tiltag understøtte en profilering af kommunen i almindelighed og talentarbejdet i særdeleshed; en øget synlighed omkring talentarbejdet afmystificerer projektet, og legitimerer arbejdet over for særligt de potentielle talenter. 5) Der er allerede mange tilbud Der findes eksisterende tiltag, der kan anvendes i forskellig grad. 6) Indsatsen skal prioriteres ressourcemæssigt Arbejdet kræver i en eller anden udstrækning en omlægning af undervisningsressourcer. 18 NTS-CENTERET

19 ERFARINGER FRA INTERNATIONALE TALENTPROJEKTER Danmark er en del af Verden og mærker dagligt globaliseringens konkurrence om de bedste hoveder og krav om kvalitet i uddannelserne. Det giver derfor mening at se på talentudviklingen i et internationalt perspektiv for at blive inspireret og for at få et indtryk af, hvordan vi matcher denne udvikling, så vi dels kan holde på vore egne talenter og dels tiltrække talenter fra udlandet. Imidlertid er de forskellige landes undervisningssystemer så forskellige fra hinanden og fra det danske, at det er vanskeligt at foretage en umiddelbar relevant sammenligning. Der findes dog enkle lande, som kan være til inspiration for de danske talentbestræbelser i uddannelsessystemet. I de nordiske lande har der ikke været tradition for at identificere de dygtigste elever og tilbyde dem særlige udfordringer. Danmark er i disse år pioner på området, men der spores også visse initiativer i Norge og Sverige. Holland Holland er et af de lande, der er længst fremme med talentudviklingen i uddannelsessystemet. Her har man eksempelvis udarbejdet et brobygningsforløb mellem en række gymnasier og universitetet i Utrecht, som kommer begge uddannelsesniveauer til gode. Projektet, som hedder Junior College, går ud på at samle de dygtigste gymnasieelever fra en række skoler på universitetet i Utrecht i to dage i om ugen og her undervise dem i naturvidenskabelige fag på højt niveau. Under forløbet udarbejdes der tillige undervisningsmateriale, som senere kommer landets øvrige gymnasier til gode. England I England har talentudvikling været en del af skolepolitikken siden midten af 1990 erne, og de engelske skoler skal kunne dokumentere, hvilke indsatser de gennemfører for de dygtigste elever i alle fag. De dygtigste elever defineres som de 10 procent bedst præsterende elever af en klasse eller årgang. NTS-CENTERET 19

20 Den private organisation National Association of Able Children in Education (NACE) har udarbejdet en strategi til talentidentifiktion og undervisning, den såkaldte The Challenge Award, som det engelske undervisningsministerium anbefaler skolerne at bruge. Wales Wales, som er en del af England, har inden for de seneste år forsøgt at styrke talentindsatsen i skolerne ved at promovere anvendelsen af NACE og organisationens principper, herunder The Challenge Award. The Challenge Award består af 10 elementer: 1. En strategi for skoleudvikling 2. Identifikationsstrategier og -kriterier 3. En målsætning for skolens tilbud Vi har besøgt skolen Cross Ash Primary School i Abergavenny, som har elever i alderen fra 4 til 12 år for at se, hvorledes en mønsterskole arbejder bevidst med inklusion af talenter i en ramme, hvor lovgivningen understøtter til begavede elever If a inklusion af alle børn. 4. Fleksibel brug af undervisningsmetoder, læringsstrategier child can t I primary school skal lærerne i og modeller for organisering learn the way princippet kunne undervise ele- af klassens arbejde verne i alle fag, og eleverne we teach, 5. Jævnlige undersøgelser for at var ikke niveaudelt efter faglige identificere underydelse og for maybe we evner, men sammensat i mixed at støtte enkelte elever should teach ability klasser. Undervisningsdifferentieringen, der tog udgangs- 6. En indsats for at udvikle lærernes kompetencer til at møde punkt i de dygtigste elevers ni- the way they disse børns behov 7. Programmer eller planer for at støtte de usædvanligt højtbegavede elever learn. Ignacio Estrada veau, foregik bl.a. ved at dele eleverne i små grupper i klassen, som sad rundt om et bord med en lærer. 8. Rådighed over en mangfoldighed af ressourcer, herunder IKT-baserede ressourcer 9. Forældreinddragelse 10. Procedurer for at følge op på og evaluere skolens planer. (Nissen, Kyed & Baltzer, 2011: 43ff.) Pædagogisk set fokuserer skolen på, at se potentialer for fremtiden frem for fejl fra fortiden, ligesom man har en anerkendende tilgang til alle børn hele tiden. Det betyder anerkendelse af talenter hos alle børn, uanset om det har relation til skolen eller fritiden. Og når eleverne bliver Skolerne udvikler gennem strategien et læringsmiljø, hvor talenterne trives både fagligt og bedt om at gøre noget, har det en værdi i sig selv; der er ikke tale om træning. socialt og er med til at højne det faglige niveau på skolen. 20 NTS-CENTERET

21 Lærerne er fagligt dygtige og engagerede, og har stor bevidsthed om mål og delmål for det enkelte undervisningsforløb, ligesom der er en tydelig formidling af disse mål og delmål til eleverne. Der er stor dynamik i undervisningen ved blandt andet at skifte aktivitet flere gange i én lektion. De lovgivningsmæssig rammer for undervisningen er fælles mål, som tager udgangspunkt i eleven og ikke i et klassetrin. Da undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone, er det nødvendigt at undervisningsdifferentiere. Der er i alt 8 niveauer, og elever i samme klasse kan derfor uden problem befinde sig udviklingsmæssigt indenfor et spænd af f.eks. 3 niveauer. De fælles mål tager udgangspunkt i kompetencer frem for færdigheder. Indenfor det enkelte fagområde er der så tale om konkrete kompetencer frem for færdigheder. Samtidigt er det nødvendigt med en forenkling. NTS-CENTERET 21

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Litteraturstudie Dato Januar 2014 LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 1. Indledning 1 2.

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Inspirationskatalog. Fra skole til skole

Inspirationskatalog. Fra skole til skole Inspirationskatalog Fra skole til skole Indhold Indledning 3 Motion og bevægelse 6 Varierede og anvendelsesorienterede undervisningsformer 15 Professionelle relationer 24 Mål og evaluering 33 Skole-hjem-samarbejde

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik Viden om inklusion af Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet København 2013 Titel Viden

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere