Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/ /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539"

Transkript

1 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/ /

2

3 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8 Fyringsvejledning - træ...9 Generelt om fyring Vedligeholdelse Driftsforstyrrelser Prøvningsattest Innholdsfortegnelse, norsk Tegning Installasjonsveiledning Plassering av løse deler Fyringsveiledning ved Generelt om fyring Vedlikehold Driftsforstyrrelser Innehållsförteckning, Svensk Ritningar Installationsvägledning Placering av lösa delar Eldningsinstruktion - ved Allmänt om eldning Underhåll Driftsstörning Table of contents, English Drawings Installation manual Fitting the loose parts Firing manual - wood In general about firing Maintenance Operational problems Inhaltsverzeichnis, Deutsch Zeichnungen Aufstellungsanleitung Plazierung von Einzelteilen Feuerungsanleitung Allgemeines Wartung Betriebsstörungen... 42

4 A a 381 mm b 572 mm A1 A2 A3 B A A B C B C D 735 Min. 525

5 E E1 E2 E3 E4 E5 E6 F

6 Installationsvejledning Dansk Loven Såfremt indsatsen skal monteres i en nybygget og ikke godkendt åben pejs, skal denne altid overholde alle lovkrav og lokale byggebestemmelser. Det er altid en fordel at tage skorstensfejermesteren med på råd, inden du monterer pejseindsatsen. Krav til rummet Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor pejseindsatsen skal monteres. Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil anses for tilstrækkeligt. Vær påmærksom på, at ikke alt glas er varmebestandigt. Derfor skal en glasvæg i nogle tilfælde betragtes som en brændbar væg, så kontakt din lokale skorstensfejer eller glasleverandør for afstand til glas. Afstand til brændbart materiale Der henvises til de lokale byggebestemmelser med hensyn til størrelsen af det brandsikre areal foran pejsen. Såfremt der er brændbart materiale rundt om indmuringskassetten skal der være minimum 80 mm ikkebrændbart isolering (brandbatts) mellem kassetten og det brændbare materiale. Dette gælder for alle kassettens flader. Isoleringen skal have en varmeledningsevne, der er ringere end 0,09 W/m x K (målt ved 200 grader C). Dvs. varmeledningsevnen skal være lavere end 0,09 W/m x K. Krav til skorsten Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden, og røgen ikke generer. Nominelt træk: Ca. 15 Pa. Skorstenen skal have en minimumslysning, svarende til Ø 150 mm. Skorstenslysningen bør dog altid minimum svare til ovnens afgangsstuds. Skorstenen skal være forsynet med en let tilgængelig renselem. Skorstenen Skorstenen er indsatsens motor og altafgørende for indsatsens funktion. Skorstenstrækket giver et undertryk i indsatsen. Dette undertryk fjerner røgen fra indsatsen, suger luft gennem spjæld til det såkaldte rudeskyl, der holder ruden fri for sod og suger luft ind gennem primært og sekundært spjæld til forbrændingen. Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inde i og uden for skorstenen. Jo højere temperaturen er inde i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem, før man lukker ned for spjældene og begrænser forbrændingen i ovnen (en muret skorsten er længere tid om at blive gennemvarm end en stålskorsten). Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert. Tilsvarende kan en dårlig skorsten fungere godt, hvis den bruges rigtigt. Montering og tilslutning (Tegning A) HWAM I 20/80 består af en løs udvendig indmuringskassette samt den løse indsats, der skubbes på plads og tilsluttes, når monteringen af indmuringskassetten er afsluttet. HWAM I 20/80 kan tilsluttes på 2 måder: 1. Montering og tilslutning i en eksisterende pejs. 2. Ny opmuring omkring indsatsen, eventuelt med varmekanaler til andre rum.

7 1. Montering og tilslutning i en eksisterende pejs A. Før indsatsen monteres i en muret pejs, skal reguleringsspjældet i den eksisterende skorsten fjernes, og en eventuel røghals udvides, så indsatsens røgrør kan tilsluttes direkte til skorstenen. Eventuelt kantstillede sten i pejsens bund skal ligeledes fjernes. Aftal på forhånd med en fagmand eller med skorstensfejeren, hvor en renselem (1) bør placeres, så røgrøret kan renses oppefra, mens indsatsens låge er lukket. A1. Først monteres tilslutningsstudsen (2) med et passende stykke røgrør eller flexrør (3). Røgrøret tilpasses, så tilslutningsstudsens underkant svarer til røgringens kant, samtidig med at røgrørets anden ende passer op i skorstenshullet. Tilskær ca. 3 stk. 50 mm ildfaste mineraluldspakninger (4), så de passer stramt ind i skorstenshullet, og skær et hul i midten, der passer stramt omkring røret. Montering af kassette (Tegning A) Placer røgrøret i skorstenshullet, så tilslutningsflangen svarer til de opgivne mål. Understøt eventuelt tilslutningsflangens underkant med en pind i c længde. a. Afstand fra forkant af murhul, når indsatsen skal være glat med muren. b. Højde over pejsens bund, gældende for HWAM I 20/80. Tilskær 3 mineraluldspakninger, skub dem op omkring røgrøret og pres dem op i skorstenshullet, så en fast og tæt pakning opnås. Fug med varmefast mørtel (5) mellem røgrør og skorsten oven på mineraluldspakningen. Dette kan gøres gennem renselemmen (1) i skorstenen og bør først ske, når indsatsen er færdigmonteret. A2. Skub indmuringskassetten (6) ind på plads i pejsens bund. Vær omhyggelig med, at den står vandret, og at forkanten flugter med murværket. A3. Tag røghylde (7) og røgledeplade (8) ud af indsatsen. Læg en Ø5 mm pakning ned i afgangsbøsningens bund. Skub derefter indsatsen (9) på plads i indmuringskassetten. Såfremt afstanden mellem pejseåbningen og indmuringskassetten lukkes med murværk, skal dette slutte, så der bliver minimum 3 mm luft ind mod kassetten. Murværk hen over kassetten skal derfor være selvbærende. Fastgør kasetten til murværket med min. en skrue i siden og evt. i bunden. Tilslutning af friskluft udefra (Tegning B) HWAM I 20/80 er forberedt til friskluftsystem. Friskluftsystemet købes seperat. Systemet består af en flex slange og tre monteringsstudser til flex slangen. Der er mulighed for at tilslutte friskluftsystemet tre steder på indmuringskassetten (højre, venstre og bagpå). Inden kassette og ovn færdigmonteres vælges om frisklufttilslutningen skal komme fra sideren eller bagfra. Tages luften fra siden trykkes de små runde metalplader (A eller B, tegning B1)ud af kassetten. Tages luften fra bagsiden af kassetten trykkes kun en metalplade ud (C, tegning B2). Monter en flange på hver side (indvendig og udvendig) af hullet i kassetten. Herefter kan flex slangen monteres på flangen på udvendig side af kassetten. Flex slangen føres nu over i udluftningsrøret. Vigtigt! Hvis der ikke monteres friskluft skal den ene afblænding fjernes i enten højre eller venstre side af friskluft kassetten. Fjern ikke afblændingspladerne i yderkappen på indmuringskassetten.

8 Tilslutning af blæsere - købes separat (Tegning F) Tilslutning af blæserne skal ske nu, og de skal også afprøves, inden indsatsen skubbes på plads. Læg ledningen (6) mellem blæserne og ind bag i indmuringskassetten. Lad blæserne (8) hænge ned uden for kassetten. Tilslutningen med den hvide ledning (4) kan ske fra begge sider eller direkte ind gennem fronten til kronemuffen (5). Den hvide ledning er ikke varmebestandig. Derfor må den ikke ligge i kassetten. Først forbindes ledningerne, så farverne passer. Ønskes ledningerne forlænget, skal polerne passe, for at blæserne kan køre. Når HWAM I 20/80 er på plads, fastgøres blæserne i hullerne vha. gummistropperne. Blæserne vendes, så klistermærkerne vender opad. Pas på, at ledningen mellem blæserne ikke kommer i klemme under indsatsen. Træk herefter tilslutningsrøret (2) ned i røgafgangsbøsningen og lås den ved at skrue de 2 pinolskruer fast indefra i røret. Monter herefter røgledepladen (8) og røghylden (7) igen. 2. Ny opmuring omkring indsatsen (Tegning D) Under opmuringen stilles indmuringskassetten omhyggeligt i vatter i passende højde. Husk el-rør til fremføring af strøm (12 volt) til blæserne. Under den fortsatte opmuring skal murværket holdes minimum 3 mm fri af indmuringskassetten. Murværk hen over kassetten skal være selvbærende. Husk fastgørelsesskruerne i mellem kassette og væg. Røgrør og eventuelle konvektionsrør til andre rum monteres på indmuringskassetten under opbygningen. Indmuringskassetten er ikke bærende, så røgrør over 2 m og eventuel skorsten skal fastgøres (stroppes op), så vægten ikke hviler på kassetten. Når opbygningen er afsluttet, monteres indsatsen som beskrevet under A og B. Placering af løsdele (Tegning E) Inden brændeovnen tages i brug, skal man sikre sig, at alle løsdele er på plads. (Tegning E1) 1. Røghylde. Skal ligge på bagplade og på de skrå sideplader. Den skal falde på plads i sporet på bagpladen. 2. Røgledeplade af stål. Holdes fast med 2 kiler. Der skubes ind i hver deres øje på den indvendige topplade. 3. Afdækningsplade. Lægges oven på risten for at forhindre gløder i at falde ned i askeskuffen. 4. Transformator til blæserne skal altid være tilsluttet en stikkontakt. Blæserne skal være aktiverede, når brændeovnen er varm. De startes og slukkes manuelt. 5. Askeskuffe. Betjeningsgreb (Tegning E2) 6. Luftspjældet i lågen regulerer den skylleluft, som holder glasset fri for sod. 7. Primær og sekundær forbrændingsluft tilføres gennem automatikken på indsatsens bagside. Styrehåndtagene under lågen åbner spjældet, når de skydes til højre, og lukker, når de skydes til venstre. Forbrændingsluften passerer gennem kanaler i indsatsens top og til kanalåbning-erne. Askeskuffe (Tegning E3) For at åbne askeskuffen vippes frontlågen ned. Herefter kan askeskuffen trækkes ud.

9 Fyringsvejledning - træ Første gang du fyrer Første gang du fyrer i indsatsen, skal du fyre forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, indsatsen er lakeret med, hærder ved første indfyring. Lågen samt askeskuffen skal åbnes meget forsigtigt, da der ellers er risiko for, at pakningerne hænger fast i lakken. Desuden kan lakken give nogle lugtgener første gang, der fyres. Sørg derfor for god udluftning. Regulering af brændeovn (Tegning E) Reguleringsstang (6): regulering af primær og sekundær luft. Primær luft kommer op igennen risten. Sekundær luften kommer ind gennem hullerne i bagpladen. Reguleringsstang (7): regulering af rudeskylsluft. Kommer ind ved ruden. Optænding (Tegning E1) For indsatse der er monteret med blæser skal der være tændt for strømmen før optændning. Reguleringsstangen for primær og sekundær luft (6) skubbes helt til højre (max.primærluft) og reguleringsstangen for rudeskyl (7) skubbes helt til højre (max. rudeskylsluft). Læg kløvede optændingspinde svarende til ca. 2-3 stk. træ (omkring 2 kg) ind i indsatsen. Læg 2 stk. optændingsblokke ned imellem de øverste lag optændingspinde. Antænd derpå og lad ilden stille brede sig. Hold lågen på klem, til der ikke mere dannes kondens på glasset (ca. 5 min.). Lågen lukkes. Når der er god ild i alle optændingspindene, stilles reguleringsstangen for effektregulering (6) i midterposition (tegning E5). Hvis ilden kvæles, når der reguleres ned, er det for tidligt. Sæt reguleringsstangen i højre position igen, til ilden har bedre fat. Lad optændingspindene brænde helt ud, til der ikke er flere synlige flammer. Vigtigt! Askeskuffen må ikke åbnes i optændingsfasen og skal altid være lukket, når ovnen anvendes, ellers kan den automatiske luftregulering ødelægges. Lågen må kun åbnes ved optænding og genindfyring og ved fjernelse af aske. Påfyring (Tegning E6) Når der ikke er flere synlige gule flammer, og et tilpas glødelag er opnået, kan der indfyres påny. Der er et tilpas glødelag, når træstykkerne falder fra hinanden og bunden er dækket med gløder. Gløderne skal lyse rødt i en ring rundt om dækpladen, så har automatikken nemlig åbnet for primær luften, som skal antænde træet. Læg 2-3 stykker nyt brænde på op til 1 kg pr. stk. Ved første indfyring reguleres der også ned for rudeskylsluften til midterposition. Herefter behøves der ikke reguleres yderligere på ovnen. Det klarer automatikken. Temperaturen kan dog reguleres op eller ned ved at skyde reguleringsstængerne henholdsvis til venstre eller højre. Stilles reguleringsstængerne længere til venstre, formindskes forbrændingen, og brændetiden forlænges. Stilles de mod højre, øges forbrændingen, og brændetiden forkortes. Vent med hver ny indfyring, til glødelaget igen er tilpas lavt. Fyring med kul, briketter og energikoks HWAM I 20/80 er ikke konstrueret til fyring med kul og energikoks. Der kan dog fyres med briketter, som placeres på gløderne fra træet. Temperaturregulatoren åbnes helt, til briketterne er godt i glød. Husk, at reguleringsstangen derefter skal lukkes ned igen. Vær opmærksom på, at fyring med andre brændselstyper end træ kan medføre en forøget risiko for tilsodet rude.

10 Generelt om fyring Hurtig eller kraftig varme Hurtig eller kraftig varme opnås, hvis der afbrændes mange, men små stykker brænde. Maksimal afbrænding Der må pr. time maksimalt fyres med enten 2,4 kg træ eller 1,9 kg briketter Overstiges denne grænse, er indsatsen ikke længere omfattet af fabriksgarantien, og ovnen kan ødelægges på grund af for høj varme. Lang brændtid Lang brændtid opnås, hvis der afbrændes få (mindst 2) men meget store stykker træ, og der samtidig reguleres ned for spjældet (7). For at øge brændtiden kan skydespjældet i lågen reguleres ned til halvt åbent - dog aldrig længere ned, end at ruden er sodfri. For svag fyring Er de ildfaste materialer i brændkammeret sorte efter en indfyring, forurener indsatsen, og automatikken fungerer ikke optimalt. Der skal derfor åbnes for skydespjældet på lågen. Der kan desuden være behov for, at der afbrændes en større mængde træ. Rengøring af glas Det anbefales at aftørre ruden efter endt fyring. Dette gøres bedst med køkkenrulle. Brændselstyper Det anbefales at bruge birke- eller bøgetræ, der har været kløvet og opbevaret mindst 1 år udendørs under tag. Træ, der opbevares indendørs har tendens til at blive for tørt og afbrænde for hurtigt. Briketter afgiver megen varme. Visse typer udvider sig kraftigt med en ukontrollerbar forbrænding til følge. Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse af indsatsen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum. Det er nemmest at støvsuge indsatsen udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster. Kontroller at luftspalten mellem lågens inderramme og glasset er fri for aske og sodpartikler. Én gang om året bør indsatsen vedligeholdes grundigt. Brændkammeret skal renses for aske og sod. Låge og lukkebeslag skal smøres med kobberfedt. Rengøring Efter skorstensfejning trækkes røghylden fremad og opad, og bagkanten vippes ned, så sod og aske kan falde ned i brændkammeret. Bank forsigtigt på røgledepladen for at få det sidste med. Ved hovedrengøring fjernes røghylde og røgledeplade. Derefter de skrå forplader, hvorefter side-, bag- og bundplader samt eventuel rist kan tages ud. Det hele samles i modsat rækkefølge. 10

11 Aske Askeskuffen tømmes lettest ved at trække en affaldspose ind over skuffen, vende den på hovedet og derefter trække den forsigtigt op af posen igen. Asken kan bortskaffes via dagrenovationen. Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at ilden i indsatsen er gået ud! Isolering Brændkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget. Det betyder ikke noget for indsatsens effektivitet, at isoleringen revner. Den bør dog udskiftes, når slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse. Låge/glas Kontroller, at luftspalterne i lågerammen er fri for aske og sodpartikler. Er glaslågen tilsodet, kan den let rengøres med køkkenrulle. Kontroller jævnligt, at pakninger i låge og askeskuffe er hele og bløde. Hvis ikke, bør de udskiftes. Brug kun orginale pakninger. Overfladen Normalt er det ikke nødvendigt at efterbehandle overfladen. Eventuelle lakskader kan dog udbedres med Senothermspray. Garanti Ved mangelfuld vedligeholdelse bortfalder garantien! Driftsforstyrrelser Ruden soder til - Træet er for fugtigt. Fyr kun med brænde, der er lagret min. 12 måneder under halvtag og med max. 18% fugtighed. - Manglende tilførsel af sekundær luft til rudeskyl. Åbn yderligere for skydespjældet i lågen. - "Klatfyring". Varm indsatsen ordentligt igennem. Røg ud i stuen, når lågen åbnes - Manglende træk i skorsten. Se afsnit om skorsten eller kontakt skorstensfejer. - Renselem utæt eller faldet ud. Udskift eller monter renselem. Åbn aldrig lågen, så længe der er flammer i brændet. Løbsk forbrænding - Pakning i lågen eller askeskuffen er utæt. Monter ny pakning. Når ovnen ikke er i brug, lukkes alle spjæld. Hvis stålpladerne i brændkammeret glødeskaller eller deformeres, fyres der for kraftigt. Indstil brugen og kontakt forhandler. 11

12 Overensstemmelseserklæring Fabrikant: HWAM Heat Design AS Nydamsvej 53 DK 8362 Hørning Tel.: Fax: Erklærer hermed, at Produkt: Type: Brændeovn HWAM I 20/80 er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiver: Reference nr.: Titel: 89/106/EEC Byggevaredirektivet samt følgende harmoniserede standarder: Nr: Titel: Udgave: EN Indsatser, inklusive kaminer til fast brændsel 2001 EN 13229/A2 Indsatser, inklusive kaminer til fast brændsel 2004 Hørning, d. 21. maj 2007 Torsten Hvam Pedersen Fabriks- og kvalitetschef 12

13

14 Installasjonsveiledning Norsk Loven Dersom innsatsen skal monteres i en nybygd og ikke godkjent åpen peis, skal denne alltid overholde alle lovkrav og lokale byggebestemmelser. Det er alltid en fordel å ta feiermesteren med på råd innen du monterer peisinnsatsen. Krav til rommet Det skal alltid kunne tilføres frisk forbrenningsluft til rommet hvor peisinnsatsen skal monteres. Et vindu som kan åpnes eller en regulerbar luftventil anses for tilstrekkelig. Vær oppmerksom på at ikke alt glass er varmebestandig. Derfor må en glassvegg i noen tilfeller betraktes som en brennbar vegg. Kontakt derfor din lokale feier eller glassleverandør vedr. avstand til glass. Avstand til brennbart materiale Det henvises til de lokale byggebestemmelsene med hensyn til størrelsen av det brannsikre arealet foran peisen. Dersom det er brennbart materiale rundt innmuringskassetten, skal det være minimum 80 mm ikkebrennbar isolering (brannbatts) mellom kassetten og det brennbare materialet. Dette gjelder for alle kassettens flater. Isoleringen skal ha en varmeledningsevne som er dårligere enn 0,09 W/m x K (målt ved 200 grader C). Dvs. varmeledningsevnen skal være lavere enn 0,09 W/m x K. Krav til skorstein Skorsteinen skal være så høy at trekkforholdene er tilfredsstillende og at røyken ikke er til sjenanse. Nominelt trekk: Ca. 15 Pa. Skorsteinen skal ha en minimumslysning som svarer til Ø 150 mm. Men skorsteinslysningen bør alltid minimum svare til ovnens avgangsstuss. Skorsteinen skal være forsynt med en lett tilgjengelig renselem. Skorsteinen Skorsteinen er innsatsens motor og helt avgjørende for innsatsens funksjon. Skorsteinstrekken gir et undertrykk i innsatsen. Dette undertrykket fjerner røyken fra innsatsen, suger luft gjennom spjeld til det såkalte ruteskyllet, som holder ruten fri for sot og suger luft inn gjennom primært og sekundært spjeld til forbrenningen. Skorsteinstrekken dannes ved temperaturforskjellen i og utenfor skorsteinen. Jo høyere temperaturen er i skorsteinen, jo bedre blir skorsteinstrekken. Det er derfor altavgjørende at skorsteinen blir varmet gjennom grundig før man lukker ned spjeldene og begrenser forbrenningen i ovnen (en murt skorstein trenger lenger tid til å bli gjennomvarmet enn en stålskorstein). Selv en god skorstein kan fungere dårlig hvis den brukes feil. Tilsvarende kan en dårlig skorstein fungere bra hvis den brukes riktig. Montering og tilslutning (Tegning A) HWAM I 20/80 består av en løs utvendig innmuringskassett samt den løse innsatsen som skyves på plass og kobles til når monteringen av innmuringskassetten er avsluttet. HWAM I 20/80 kan tilsluttes på to måter: 1. Montering og tilslutning i en eksisterende peis. 14

15 2. Ny oppmuring rundt innsatsen, eventuelt med varmekanaler til andre rom. 1. Montering og tilslutning i en eksisterende peis A. Før innsatsen monteres i en murt peis, skal reguleringsspjeldet i den eksisterende skorsteinen fjernes, og en eventuell røykhals utvides slik at innsatsens røykrør kan tilsluttes direkte til skorsteinen. Eventuelle kantstilte stein i peisens bunn skal også fjernes. Avtal på forhånd med en fagmann eller med skorsteinsfeieren hvor en renselem (1) bør plasseres slik at røykrøret kan renses ovenfra mens innsatsens dør er lukket. A1. Først monteres tilslutningsstussen (2) med et passende stykke røykrør eller flexrør (3). Røykrøret tilpasses slik at tilslutningsstussens underkant svarer til røykringens kant, samtidig med at røykrørets andre ende passer opp i skorsteinshullet. Skjær til ca. 3 stk. 50 mm ildfaste mineralullpakninger (4) slik at de passer stramt inn i skorsteinshullet, og skjær et hull i midten som passer stramt rundt røret. Montering av kassett (Tegning A) Plasser røykrøret i skorsteinshullet slik at tilslutningsflensen svarer til de oppgitte målene. Understøtt eventuelt tilslutningsflensens underkant med en pinn i c-lengde. a. Avstand fra forkant av murhull når innsatsen skal være glatt med muren. b. Høyde over peisens bunn, gjeldende for HWAM I 20/80. Skjær til tre mineralullpakninger, skyv dem opp rundt røykrøret og press dem opp i skorsteinshullet slik at en fast og tett pakning oppnås. Fug med varmefast mørtel (5) mellom røykrør og skorstein over mineralullspakningen. Dette kan gjøres gjennom renselemmen (1) i skorsteinen og bør først skje når innsatsen er ferdigmontert. A2. Skyv innmuringskassetten (6) inn på plass i peisens bunn. Vær nøye med at den står vannrett, og at forkanten flukter med murverket. A3. Ta røykhylle (7) og røyklederplate (8) ut av innsatsen. Legg en Ø5 mm pakning ned i avgangsbøssingen. Skyv deretter innsatsen (9) på plass i innmuringskassetten. Dersom avstanden mellom peisåpningen og innmuringskassetten lukkes med murverk, skal dette slutte slik at det blir minimum 3 mm luft inn mot kassetten. Murverk hen over kassetten skal derfor være selvbærende. Fest kassetten til murverket med min. en skrue i siden og ev. i bunnen. Tilslutning av friskluft utefra (Tegning B) HWAM I 20/80 er forberedt til friskluftsystem. Friskluftsystemet kjøpes separat. Systemet består av en flex-slange og tre monteringsstusser til flex-slangen. Det er mulighet for å tilslutte friskluftsystemet tre steder på innmuringskassetten (høyre, venstre og bak). Innen kassett og ovn ferdigmonteres skal man velge om frisklufttilslutningen skal komme fra siden eller bakfra. Tas luften fra siden, trykkes de små runde metallplatene (A eller B, tegning B1) ut av kassetten. Tas luften fra baksiden av kassetten, trykkes det kun ut en metallplate (C, tegning B2). Monter en flens på hver side (innvendig og utvendig) av hullet i kassetten. Heretter kan flex-slangen monteres på flensen på den utvendige siden av kassetten. Flex-slangen føres nå over i utluftingsrøret. 15

16 Viktig! Hvis det ikke monteres friskluft, skal den ene avblendingen fjernes i enten høyre eller venstre side av friskluftkassetten. Fjern ikke avblendingsplatene i ytterkappen på innmuringskassetten. Tilslutning av vifter - kjøpes separat (Tegning F) Tilslutning av viftene skal skje nå og de skal også prøves innen innsatsen skyves på plass. Legg ledningen (6) mellom viftene og inn bak i innmuringskassetten. La viftene (8) henge ned utenfor kassetten. Tilslutningen med den hvite ledningen (4) kan skje fra begge sider eller direkte inn gjennom fronten til kronemuffen (5). Den hvite ledningen er ikke varmebestandig. Derfor må den ikke ligge i kassetten. Først forbindes ledningene slik at fargene passer. Ønskes ledningene forlenget, skal polene passe for at viftene kan kjøre. Når HWAM I 20/80 er på plass, fastgjøres viftene i hullene vha. gummistroppene. Viftene snus slik at klistermerkene vender opp. Pass på at ledningen mellom viftene ikke kommer i klemme under innsatsen. Trekk deretter tilslutningsrøret (2) ned i røykavgangsbøssingen og lås den ved å skru de to pinolskruene fast innefra i røret. Monter deretter røykledeplaten (8) og røykhyllen (7) igjen. 2. Ny oppmuring rundt innsatsen (Tegning D) Under oppmuringen stilles innmuringskassetten nøye i vatter i passende høyde. Husk el-rør til fremføring av strøm (12 volt) til viftene. Under den fortsatte oppmuringen skal det være en avstand på 3 mm fra murverket og til innmuringskassetten. Murverk over kassetten skal være selvbærende. Husk festeskruene mellom kassett og vegg. Røykrør og eventuelle konveksjonsrør til andre rom monteres på innmuringskassetten under oppbyggingen. Innmuringskassetten er ikke bærende, så røykrør over 2 m og eventuell skorstein skal festes (stroppes opp) slik at vekten ikke hviler på kassetten. Når oppbyggingen er avsluttet, monteres innsatsen som beskrevet under A og B. Plassering av løse deler (Tegning E) Innen peisovnen tas i bruk skal man sikre seg at alle løsdelene er på plass. (Tegning E1) 1. Røykhylle. Skal ligge på bakplate og på de skrå sideplatene. Den skal falle på plass i sporet på bakplaten. 2. Røyklederplate i stål. Holdes fast med 2 kiler som skyves inn i hvert sitt øye på den innvendige topplaten. 3. Avdekningsplate. Legges over risten for å forhindre at det faller glør ned i askeskuffen. 4. Transformator til viftene skal alltid være tilsluttet en stikkontakt. Viftene skal være aktiverte når peisovnen er varm. De slås på og av manuelt. 5. Askeskuffe. Betjeningsgrep (Tegning E2) 6. Luftspjeldet i døren regulerer den skylleluften som holder glasset fritt for sot. 7. Primær og sekundær forbrenningsluft tilføres gjennom automatikken på innsatsens bakside. Styrehåndtakene under døren åpner spjeldet når de skyves til høyre, og lukker det når de skyves til venstre. Forbrenningsluften passerer gjennom kanaler i innsatsens topp og til kanalåpningene. 16

17 Askeskuff (Tegning E3) For å åpne askeskuffen vippes frontdøren ned. Heretter kan askeskuffen trekkes ut. Fyringsveiledning - ved Første gang du fyrer Første gang du fyrer i innsatsen skal du fyre forsiktig da alle materialene skal vennes til varmen. Den lakken som innsatsen er lakkert med herder ved første innfyring. Døren og askeskuffen skal åpnes svært forsiktig, da det ellers er risiko for at pakningene henger fast i lakken. Dessuten kan lakken gi noen luktgêner første gang det fyres. Sørg derfor for god utluftning. Regulering av peisovn (Tegning E) Reguleringsstang (6): regulering av primær og sekundær luft. Primær luft kommer opp gjennom risten. Sekundær luft kommer inn gjennom hullene i bakplaten. Reguleringsstang (7): regulering av ruteskyllsluft. Kommer inn ved ruten. Opptenning (Tegning E1) For innsatser som er montert med vifte skal strømmen være slått på før opptenning. Reguleringsstangen for primær og sekundær luft (6) skyves helt til høyre (maks. primærluft) og reguleringsstangen for ruteskyll (7) skyves helt til høyre (maks. ruteskyllsluft). Legg kløyvde opptenningspinner svarende til ca. 2-3 vedkubber (ca. 2 kg) inn i innsatsen. Legg 2 stk. opptenningsblokker ned imellom de øverste lagene opptenningspinner. Tenn opp dette og la ilden bre seg stille. Hold døren på klem til det ikke dannes kondens på glasset mer (ca. 5 min.). Døren lukkes. Når det er god ild i alle opptenningspinnene, stilles reguleringsstangen for effektregulering (6) i midtposisjon (tegning E5). Hvis ilden kveles når det reguleres ned, er det for tidlig. Sett reguleringsstangen i høyre posisjon igjen til ilden har fått bedre fatt. La opptenningspinnene brenne helt ut til det ikke er flere synlige flammer. Viktig! Askeskuffen må ikke åpnes i opptenningsfasen og skal alltid være lukket når ovnen brukes, ellers kan den automatiske luftreguleringen bli ødelagt. Døren skal bare åpnes ved opptenning og innlegging av brensel og ved fjerning av aske. Fortsettelse av fyring (Tegning E6) Når det ikke er flere synlige gule flammer, og det er oppnådd et passelig lag med glør, kan det fyres på nytt. Det er et passende lag med glør når trestykkene faller fra hverandre og bunnen er dekket med glør. Glørne skal lyse rødt i en ring rundt dekkplaten. Da har automatikken nemlig åpnet opp for primærluften, som skal tenne veden. Legg på 2-3 stykker ny ved på opptil 1 kg pr. stk. Ved første innfyring reguleres det også ned for ruteskyllsluften til midtposisjon. Deretter er det ikke nødvendig å regulere ytterligere på ovnen. Det tar automatikken seg av. Temperaturen kan reguleres opp eller ned ved å skyve reguleringsstengene henholdsvis til venstre eller høyre. Stilles reguleringsstengene lenger til venstre, reduseres forbrenningen, og brennetiden forlenges. Stilles de mot høyre, økes forbrenningen, og brennetiden forkortes. Vent med hver ny innfyring til laget med glør igjen er passe lavt. Fyring med kull, briketter og energikoks HWAM I 20/80 er ikke konstruert til fyring med kull og energikoks. Det kan fyres med briketter, som plasseres på glørne fra veden. Temperaturregulatoren åpnes helt til brikettene er gløder godt. Husk at reguleringsstangen deretter skal lukkes ned igjen. Vær oppmerksom på at fyring med andre brenselstyper enn ved kan medføre en økt risiko for tilsotet rute. 17

18 Generelt om fyring Rask eller kraftig varme Rask eller kraftig varme oppnås hvis det brennes mange men små stykker ved. Maksimal brenning Det må pr. time maksimalt fyres med enten 2,4 kg ved eller 1,9 kg briketter Overstiges denne grensen, så er innsatsen ikke lenger omfattet av fabrikkgarantien, og ovnen kan ødelegges på grunn av for høy varme. Lang brenntid Lang brenntid oppnås hvis det brennes få (minst to) men svært store stykker ved og spjeldet (7) samtidig reguleres ned. For å øke brenntiden kan skyvespjeldet i døren reguleres ned til halvåpent men aldri lenger ned enn at ruten er sotfri. For svak fyring Er de ildfaste materialene i brennkammeret sorte etter en innfyring, forurenser innsatsen, og automatikken fungerer ikke optimalt. Skyvespjeldet på døren skal derfor åpnes. Det kan dessuten være behov for å brenne mer ved på en gang. Rengjøring av glass Det anbefales å tørke av ruten etter endt fyring. Dette gjøres best med tørkerull. Brenselstyper Det anbefales å bruke bjørk eller bøk som har vært kløyvd og oppbevart i minst et år utendørs under tak. Ved som oppbevares innendørs har tendens til å bli for tørt og brenne for fort. Briketter avgir mye varme. Visse typer utvider seg kraftig med en ukontrollerbar forbrenning til følge. Vedlikehold Vedlikehold Vedlikehold av innsatsen bør kun foretas når den er kald. Det daglige vedlikeholdet innskrenker seg til et minimum. Det er lettest å støvsuge innsatsen utvendig med et lite munnstykke med myke børster. Kontroller at luftspalten mellom dørens innerramme og glasset er fritt for aske og sotpartikler. Én gang i året bør innsatsen vedlikeholdes grundig. Brennkammeret skal renses for aske og sot. Dør og lukkebeslag skal smøres med kobberfett. Rengjøring Etter skorsteinsfeiing trekkes røykhyllen frem og opp, og bakkanten vippes ned slik at sot og aske kan falle ned i brennkammeret. Bank forsiktig på røyklederplaten for å få med det siste. Ved hovedrengjøring fjernes røykhylle og røyklederplate. Deretter de skrå forplatene og deretter kan side-, bak- og bunnplater samt eventuell rist tas ut. Alt samles i motsatt rekkefølge. 18

19 Aske Askeskuffen tømmes lettest ved å trekke en avfallspose over skuffen, snu skuffen på hodet og trekk den deretter forsiktig opp av posen igjen. Asken kan fjernes via dagrenovasjonen. Vær oppmerksom på at det kan være glør i asken i opptil 24 timer etter at ilden i innsatsen er slukket. Isolering Brennkammerets effektive men porøse isolering kan med tiden bli slitt og skadet. Det betyr ikke noe for innsatsens effektivitet at isoleringen revner. Den bør likevel skiftes når slitasjen overstiger halvdelen av den opprinnelige tykkelsen. Dør/glass Kontroller at luftspaltene i dørrammen er fri for aske og sotpartikler. Er glassdøren tilsotet, kan den lett gjøres ren med tørkepapir. Kontroller jevnlig at pakninger i dør og askeskuffer er hele og myke. Hvis ikke, bør de skiftes ut. Bruk kun originale pakninger. Overflaten Normalt er det ikke nødvendig å etterbehandle overflaten. Eventuelle lakkskader kan utbedres med Senothermspray. Garanti Ved mangelfullt vedlikehold bortfaller garantien! Driftsforstyrrelser Glasset soter til - Veden er for fuktig. Fyr kun med ved som er lagret min. 12 måneder under halvtak og med maks. 18 % fuktighet. - Manglende tilførsel av sekundærluft til ruteskylling. Åpne ytterligere for skyvespjeldet i døren. - Klattfyring. Varm innsatsen grundig. Røyk ut i stuen når døren åpnes - Manglende trekk i skorstein. Se avsnitt om skorstein eller kontakt skorsteinsfeier. - Renselem utett eller falt ut. Skift ut eller monter renselem. Åpne aldri døren så lenge det er flammer i veden. Løpsk forbrenning - Pakning i døren eller i askeskuffen er utett. Monter ny pakning. Når ovnen ikke er i bruk skal alle spjeld lukkes. Hvis stålplatene i brennkammeret skaller glør eller deformeres, fyres det for kraftig. Innstill bruken og kontakt forhandler. 19

20 Overensstemmelseserklæring Fabrikant: HWAM Heat Design AS Nydamsvej 53 DK 8362 Hørning Tel.: Fax: E-post: Erklærer hermed, at Produkt: Type: Peisovn HWAM I 20/80 er fremstilt i overensstemmelse med bestemmelsene i følgende direktiver: Reference nr.: Tittel: 89/106/EEC Konstruksjonsprodukter CPD samt følgende harmoniserede standarder: Nr: Tittel: Utgave: EN Ildsteder, inkludert peisinnsatser fyrt med fast brensel 2001 EN 13240/A2 Ildsteder, inkludert peisinnsatser fyrt med fast brensel 2004 Hørning, 21. mai 2007 Torsten Hvam Pedersen Fabrikks- og kvalitetssjef 20

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

A 0 9 8 7 1 A3 1 5 A2 1 5 6 B A1 1 A 4 3 2 2

A 0 9 8 7 1 A3 1 5 A2 1 5 6 B A1 1 A 4 3 2 2 A 9 8 7 10 A1 A2 A3 1 1 1 5 5 B 6 A 4 3 2 2 B 1 1 3 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen som WIKING brændeovnsejer...5 Installationsvejledning...6 Montering og tilslutning...7 Brugsvejledning...10 Betjening

Læs mere

WIKING Olympic 04.05.2009

WIKING Olympic 04.05.2009 WIKING Olympic 04.05.2009 Dansk - Installations- og brugsvejledning... 2 Norsk - Installasjons- og bruksveiledning... 18 Svensk - Installations- och bruksanvisning... 37 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2

WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2 WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2 578 006 DK NO SV Installations- og brugsvejledning... 2 Installasjons- og bruksveiledning... 19 Installations- och bruksanvisning...38 14.11.2011 / 97-9504 Dansk Indholdsfortegnelse

Læs mere

WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G

WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G DK NO Installations- og brugsvejledning... 3 Installasjons- og bruksveiledning...21 13.09.2011 / 97-9556 Dansk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB 578 006 2610 2620 2630 2640 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com 2 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger...4-7 Installationsvejledning...8

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS SIRA & SIRA FEDTSTEN/KLEBERSTEIN 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS 2:1 NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Monterings og Brugervejledning

Monterings og Brugervejledning Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN 13240 For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

DK GB. WIKING Luma 1 WIKING Luma 2 WIKING Luma 5 WIKING Luma 6. Installations- og brugsvejledning... 7. Installation- and User s Manual...

DK GB. WIKING Luma 1 WIKING Luma 2 WIKING Luma 5 WIKING Luma 6. Installations- og brugsvejledning... 7. Installation- and User s Manual... made by WIKING Luma 1 WIKING Luma 2 WIKING Luma 5 WIKING Luma 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 7 Installation- and User s Manual... 24 02.09.2015 / 53-1040 A1 A2 B1 B2 C 2 1 E1 E2 D D F G Dansk

Læs mere

DANSK/NORSK RAIS - manual til RAIS 2:1 BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING RAIS 2:1

DANSK/NORSK RAIS - manual til RAIS 2:1 BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING RAIS 2:1 BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING RAIS 2:1 NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 5660 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn......................5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Morsø 5400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 5400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 5400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere