Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole 2015"

Transkript

1 Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Grundoplysninger Navn og kontakt Musikskolen som institution Ledelsen Bestyrelsen Kontaktlærere/ Musiklærernetværk De fysiske rammer Opgaver Formål Vision Værdier og mottoer Sådan arbejder vi Musikskolens udadvendte aktiviteter Indsatsområder og mål Strategiplan Målsætninger i virksomhedsaftalen for Aktivitet og økonomi Aktivitet Aktivitetsmål Budget Personale Øvrige rammer Lovgrundlag Andet Dialog og opfølgningsproces Underskriftsblad Bilag

3 1. Indledning Musikskolens virksomhedsplan er et redskab i budgetlægningen og i planlægningen omkring musikskolen. Den er skrevet af ledelsen efter drøftelser i musikskolens bestyrelse. Den er først og fremmest rettet mod det politiske niveau samt de forvaltninger, som arbejder med musikskolen. Hovedgrundlaget for virksomhedsplanen er musikskolens strategiplan.. Musikskolen har for årene fastlagt en strategiplan som ønskes drøftet med det politiske udvalg. Strategiplanen udformes af musikskolens bestyrelse efter input fra personale, elever og ledelse. For øvrige informationer om musikskolen henvises til musikskolens hjemmeside 2. Grundoplysninger 2.1 Navn og kontakt Aabenraa Musikskole Nygade 21 Tlf Musikskolen som institution Primær målgruppe: børn og unge fra 0 til 25 år Sekundær målgruppe: alle musikinteresserede borgere i kommunen, som er i kontakt med musikskolen i forbindelse med en eller flere aktiviteter. Musikskolen er en kommunal institution, der som kerneområde tilbyder musikundervisning til børn og unge fra 0 til 25 år. Desuden er musikskolen tovholder og initiativtager til en række musikaktiviteter for både børn og unge og for øvrige borgere. Ønsket er at opfylde målsætningen om at virke til fremme for det lokale musikmiljø. Primærmålgruppen består af de ca borgere fra 0 25 år, som kommunen har. Musikskolen opgør sit elevtal i aktivitetselever. Dvs. er en elev tilmeldt flere instrumenter, tæller eleven flere gange. Musikskolens aktivitetselevtal er for skoleåret opgjort til 967 (626 Cpr.-elever). Disse elever og deres familier udgør musikskolens primære brugere. Da sæson er igangværende ligger der endnu ikke sammenlignelige tal for denne sæson, idet eleverne kan tilmelde sig aktiviteter hele skoleåret. Musikskolens berøringsflade er dog via de sekundære musikaktiviteter langt større. F.eks. 3

4 Brugere af musikskolens lokaler (Sønderjysk Concertband, Shantykoret, Filharmonisk Kor og lejlighedsvis Åbenrock og Jomfru Fanny Bigband m.fl.) Deltagere i aktiviteter på enkeltdage eller i kortere forløb (ex. dagpleje, børnehaver) Projekter f.eks. Rytmerollinger (Kultur i Rygsækken) Skoler som køber undervisningstimer (i 2014 Høje Kolstrup, Ravsted og Varnæs) Orkestre i kommunen som musikskolen samarbejder med om aktiviteter Publikum til musikskolens arrangementer Det kommunale Musikråd som musikskolen er sekretariat for. Sammenholdes de primære og de sekundære brugere anslås det, at musikskolen årligt har kontakt med flere tusinde af kommunens borgere. Fra musikskolens aktivitetsplan 2014 kan f.eks. nævnes: De små synger sangdag for børnegrupper i Løjt og Bov Musikskolernes dag i Tivoli (tre af musikskolens ensembler var med) 4 Kamæleonkoncerter for børn og voksne i Aabenraa (børn fra 4-9 år og deres forældre). Samt to koncerter på biblioteket for daginstitutionerne (Tinglev og Rødekro) Fælles harmoniorkesterprojekt med Haderslev og Esbjerg. Koncert i 4 byer.. 70 medlemmer heraf ca. 30 fra Aabenraa. Spil Dansk kommune 2014 med koncerter i 4 afdelinger Dansk-tysk Musikskoledag i Schleswig (et samarbejde mellem 4 danske og 3 tyske musikskoler) Aabenraa Skoleorkester er en selvstændig del af Aabenraa Musikskole. Alle deltagere i orkesteret figurerer som elever i musikskolen og orkesteret bliver administrativt serviceret af musikskolen. Orkesteret har sin egen ledelse (Michael J. Kjær) og sin egen bestyrelse. Mere Musik på Høje Kolstrup er et statsstøttet projekt, som afvikles i tæt samarbejde med Høje Kolstrup Skole. Dette projekt har ansat Lotte Gilbert Langseth som projektleder. Projektet indbefatter bl.a. gratis instrumentalundervisning til alle børn i 3. klasse. Projektet finansieres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i perioden I skoleåret afvikles et forskningsprojekt støttet af Undervisningsministeriet. Projektet kaldes 1+1=3 og har til formål at vise, at der opnås en synergieffekt ved at lade musikskolens lærere og folkeskolens musiklærere samarbejde om undervisningsforløb. Projektet afsluttes med udgangen af med en konference i Aabenraa. Aabenraa Musikskole er tovholder på projektet som afvikler undervisningsforløb i de 4 sønderjyske kommuner. Udover kommuner er UC Syddanmark og Dansk Komponistforening partnere i projektet. 2.3 Ledelsen Musikskoleleder: Edna Rasmussen, tlf mail: Souschef: Jørgen Søby Andersen, tlf mail: Afdelingsleder: Ole Plauborg Jensen, tlf mail: Administrativ medarbejder: Lisbet Dalsager, tlf mail: 4

5 2.4 Bestyrelsen Formand: Anne Nørlem Havretoften 18, Felsted Tlf / Musikskolens vedtægter er ændret i 2014 og består fra januar, hvor der afholdes valg af 9 personer. 3 valgt af forældre, 2 valgt af elever, 2 valgt af medarbejdere, 1 valgt af folkeskolen og 1 udpeget af Aabenraa Skoleorkester.. Nærmere omkring bestyrelse og vedtægter ses på musikskolens hjemmeside. 2.5 Kontaktlærere/ Musiklærernetværk Kontaktlærere på folkeskoler. Musikskolen har siden 2007 haft et kontaktlærernetværk bestående af en kontaktlærer på hver af kommunens folkeskoler. Da musikskolen ikke længere har aktiviteter på alle skolerne, har det været nødvendigt at gentænke denne ordning. Denne ordning vil skulle gentænkes i forhold til den kommende folkeskolereform. Musikskolen har i forbindelse med et kursustilbud etableret et musiklærernetværk, som p.t. dækker lærere på 9 skoler.. Dette netværk tænkes udvidet i forbindelse med samarbejdsaktiviteter mellem skoler og musikskole. 2.6 De fysiske rammer Centermusikskole i Nygade. Afdelinger i Rødekro, Felsted, Bov og Tinglev og herudover undervisning på 13 forskellige lokaliteter. Disse vil reduceres i forbindelse med udmøntning af en besparelse i. Musikskolen har sit center på Musikskolen, Nygade 21 i Aabenraa, hvor også administrationen ligger. Her får ca. halvdelen af musikskolens elever undervisning ugentligt. Musikskolen har afdelinger med egne lokaler i Rødekro, Bov, Felsted og Tinglev. Musikskolen har en fast lejeaftale med NygadeHuset om lokaler i det tidligere Nygadestudie. Desuden gør musikskolen brug af NygadeHusets øvrige lokaler til møder og lejlighedsvis også til undervisning. Resten af undervisningen foregår fortrinsvis i folkeskolens lokaler. Udover musikskolens egen sal og på udvalgte folkeskoler afholdes der fast koncerter på NygadeHuset, i Sønderjyllandshallen, på Lyren i Padborg og i Borgerhuset i Rødekro. Der er desuden fast samarbejde med Bov og Løjt Kirke om koncerter, samt med Aabenraa Bibliotekerne desuden lejlighedsvis med andre koncertaktører. Kongehøjskolen, Ladegårdsvejs (Brundlundskolens) festsal bruges til større elevkoncerter og samlinger f. x. til startmøde og skemalægning for Aabenraa-afdelingens elever i august. 5

6 Idet både Lyren og Brundlundskolen i bortfalder som koncertsted, vil der skulle indtænkes nye koncert- og samlingssteder. 3. Opgaver 3.1 Formål Musikskolens målsætning Godkendt af Kultur og Fritidsudvalget og af Statens Kunstråd (uddrag af godkendte vedtægter) Musikskolen har til formål - gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere, - at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent - gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab, - at virke til fremme af det lokale musikmiljø - at etablere samarbejde med musiklivet udenfor musikskolen Vedtægter i øvrigt se hjemmesiden. 3.2 Vision Musikskolen ønsker at opbygge en organisation, som fremstår som et af kommunens fyrtårne inden for det kulturelle område. 3.3 Værdier og mottoer Ud over det værdisæt, der er fastlagt af Aabenraa Kommune, har musikskolen fastsat egne værdier og mottoer. Følgende værdier og mottoer er gældende på musikskolen: Værdier og mottoer fastsat af musikskolens bestyrelse: Tæt på brugerne med højt til loftet. Det er vigtigt, at musikskolen fremstår som et tilbud til alle børn og unge i kommunen. Musikskolen ønsker derfor at være tæt på brugerne: i geografisk forstand vi skal være synlige, der hvor børnene er, i social forstand en musikskole, der er tilgængelig for alle og i faglig forstand en musikskole, der opfylder behovet for både at betjene bredde og elite, med høje faglige mål for begge grupper. Samtidig ønsker vi at skabe en rummelig organisation for både brugere og medarbejdere, hvor idéer føres til handling, og hvor der støttes op om initiativer såvel indenfor musikskolens organisation som udenfor. Der fokuseres på muligheder og løsninger frem for begrænsninger. 6

7 Motto for talentlinien: There is no greater inequality than the equal treatment of unequals. Musikskolen har oprettet en talentlinie med tilbud til særlig talentfulde elever. På talentlinien lægges der stor vægt på at opfylde den enkeltes individuelle behov for undervisning. Der lægges derfor en personlig handleplan for hver enkelt elev, og eleven tilbydes undervisning ud fra denne. Desuden oplever talenterne via ugentlig fællesundervisning at blive udfordret blandt ligesindede. Elever som har afsluttet den toårige talentlinje tilbydes en seniorordning. Værdier for ledelsen i Aabenraa Musikskole: Kvalitet Respekt Trivsel Rummelighed Vi arbejder ud fra bedst mulige kvalitetsstandarder. Det giver gode resultater for eleverne, tilfredse medarbejdere og et godt omdømme. Vi har respekt for hinandens faglighed, hvad enten det gælder musikere, musikpædagoger eller administrativt/teknisk personale. Vi gør det, vi er bedst til. Dette afspejler sig i musikskolens opgavefordeling. Vi sætter medarbejdernes trivsel og velfærd højt. Vi tør satse på organisationens sociale kapital. Glade og tilfredse medarbejdere producerer mere og bedre, og medarbejderne er musikskolens ansigt udadtil. Medarbejdernes forskelligheder er vores styrke. Vi giver derfor plads til, at den enkelte kan agere med sin egen personlighed og sit eget kompetenceområde indenfor musikskolens rammer. 3.4 Sådan arbejder vi Individuel undervisning og sammenspil på relevant niveau. Tilbud til både bredde og elite. Individuel undervisning Musikskolen underviser ugentligt ca. 520 elever i instrumentalspil. Størstedelen af disse modtager soloundervisning eller undervisning på små hold. Dette giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen præcist efter den enkeltes evner og muligheder, og giver større mulighed for at tilbyde undervisning på elevens hjemskole. Sammenspil. Udover den ugentlige instrumentalundervisning tilbydes eleverne sammenspil og fællesaktiviteter. Musikskolen har en lang række orkestre og sammenspilsaktiviteter på forskellige niveauer, som sikrer, at eleverne også oplever musikudøvelse som en social disciplinerende aktivitet. For at eleverne kan få det bedst mulige tilbud både med hensyn til niveau og til alder, samarbejdes der med Aabenraa kommunes øvrige orkestre f.eks. 7

8 Pianoforte, Statsskolens ungdomsbigband, som musikskolen er medfinansierende af. Til gengæld herfor optages musikskoleelever, som ikke er skolesøgende på statsskolen. Fra 2011 har Aabenraa Skoleorkester administrativt været lagt ind under musikskolen. Der er med orkesteret en samarbejdsaftale som gør at orkesteret udgør et af musikskolens sammenspilstilbud. Elever, som betaler for instrumentalundervisning i musikskolen, deltager således gratis i skoleorkesteret. Orkesterets medlemmer tæller med i musikskolens statistikker, idet der også trækkes statstilskud til orkesterets lønninger. Bredde og Elite. Vores målgruppe fra 0 til ca. 9 år tilbydes musik, rytmik og sang som holdundervisning. De yngste fra 0 til 3 år på hold med forældre og derefter på egen hånd. Desuden lægger vi vægt på alene eller i samarbejde med andre at udvikle tilbud til særlige grupper f.eks. handicappede, indvandrere m.fl. Musikskolen udvikler i den kommende periode tilbud, hvor eleverne i hold generelt kan prøve kræfter med musikudøvelse, som indslusning til den individuelle undervisning. Nyeste tilbud i sæson er E-musik, hvor elever laver musik på PC og Ipad. Musikskolen har sin egen talentlinie, hvor særlige talentfulde børn og unge har mulighed for at udvikle sig. Dette finder vi vigtigt i forhold til forpligtelsen overfor den musikalske fødekæde, hvor det er musikskolens opgave at opdage, opdyrke og pleje talenter, som kan blive fremtidens musikere. Musikskolen lægger således vægt på både at kunne rumme bredde og elite. 3.5 Musikskolens udadvendte aktiviteter Musikskolen arrangerer årligt elevkoncerter i hele kommunen, hvor musikskolens elever på alle niveauer får lejlighed til at være udøvende. Fra cafékoncerter, hvor begyndereleven for første gang kan optræde, til store begivenheder, som f.eks. den store julekoncert i Sønderjyllandshallen, og til projekter, hvor musikskolens talenter viser hvor langt man kan nå. Musikskolen lægger desuden vægt på, at både musikskolens elever og kommunens øvrige børn og unge har adgang til at høre levende musik. Musikskolen engagerer sig derfor også som koncertarrangør i forskellige sammenhænge, bl.a. Kamæleonkoncerter som er koncerter for børn og deres forældre med professionelle musikere. 4. Indsatsområder og mål 4.1 Strategiplan Strategiplanen indeholder bl.a. følgende hovedpunkter og kan i fuld længde ses på musikskolens hjemmeside. Det central og det decentrale, Læring og fællesskab, Koncerten i form og rum, Elevernes lære- og værested, Samarbejdet med folkeskolen og den nye reform, Mangfoldighed og socialt ansvar. 8

9 4.2 Målsætninger i virksomhedsaftalen for Ud fra den overordnede strategiplan er følgende konkret planlagt for Målsætning Resultatkrav Evaluering Tidsramme A 1. Rekruttering decentralt B 3. Sammenspilstilbud Det centrale og det decentrale Via rekrutteringstiltag i samarbejde med skolerne er det en målsætning at så mange elever som muligt informeres om og får smagsprøver på musikskolens tilbud. Musikskolen prøver at skabe så mange undervisningssteder som muligt inden for den givne økonomiske ramme under hensyntagen til kritisk masse på det enkelte sted. Læring og Fællesskab Flest mulige elever bør have et tilbud om sammenspil eller fællesfag. Musikskolen vil have øget fokus på dette således at tallet i forbliver på min. 50 og 60 % af instrumentaleleverne. 4. Nye tilbud Musikskolen vil tilbyde nye fag som i højere grad inddrager IT ex. E-musik. C Koncerten i form og rum 5. Events 1 Musikskolens 50 års jubilæum giver anledning til en række koncerter bl.a. en festkoncert i anledning af 150 året for Carl Nielsens fødsel og en jubilæumskoncert. 6. Events 2 Musikskolen er vært ved Dansk- tysk Musikskoledag i juni. D Elevernes lære- og værested 7. Fysiske rammer Musikskolens gangareal på 1 sal indrettes så det i højere grad bliver et værested for eleverne. Forår 2. Undervisningssteder Sæsonstart Elevstatistik Ultimo Jan-Juni Primo 8. Samarbejde med billedskolen E Samarbejde med billedskolen udvikles i evt. i forbindelse med musikskolernes dag. Musikskolen bruges som udstillingssted for billedskolen. Samarbejdet med folkeskolen og den nye reform 9. Høje Kolstrup Musikskolen viderefører projektet på Høje Kolstrup og udformer en midtvejsevaluering for projekt. 10. Folkeskolen Forskningsprojektet 1+1=3 afsluttes og der holdes en konference til deling af projektets landvindinger. Præsentation for skoler Primo Ultimo Ultimo 9

10 11. Netværk for musiklærere Der udvikles på netværket for musiklærere i kommunen. 12. Folkeskolesamarbejder F 13. Socialt udsatte 14. Socialt udsatte G Samarbejdet med folkeskolen søges at omfatte flere skoler. Der søges om projektmidler eksternt eller finansiering søges vi folkeskolerne. Mangfoldighed og socialt ansvar Projektet på Høje Kolstrup inddrager en ny brugergruppe i musikskolen. Musikskolen søger at integrere så mange forskellige brugergrupper som muligt. Bl.a. børn med anden etnisk baggrund via særlige tilbud Musikskolens fripladsordning revideres. Øvrigt 15. Strategier Musikskolens strategiplan fremlægges for det politiske udvalg. 16. Strategier Musikskolens bestyrelse arbejder aktivt for at der etableres bedre koncert og øvemuligheder for de store orkestre i Aabenraa samt en forbedring for musikskolens rytmiske undervisning gennem et projekt på Kongehøjskolen. 5. Aktivitet og økonomi 5.1 Aktivitet Musikskolen afholder hvert år et betragteligt antal arrangementer internt og eksternt. Se musikskolens hjemmeside 5.2 Aktivitetsmål Musikskolens elevtal, venteliste m.m. fremgår af vedlagt bilag 1. Musikskolen forsøger hvert år at undervise så mange elever, som det økonomiske råderum tillader. Dette gøres under stadig hensyn til at den kvalitet, som musikskolen tilbyder, skal være i højsædet, sammenlignet med nabokommuner og sammenlignelige institutioner. Musikskolens budget påvirkes positivt af at der er søgt puljemidler til talentlinjen for 2014 samt, at der er en ekstra statslig bevilling til projektet på Høje Kolstrup. 5.3 Budget Budgettet er inklusive Aabenraa Skoleorkester. Kommunalt tilskud/nettobudget

11 Gælder for institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1) og Det administrative område under ét (konto ekskl. Puljer og projekter, der er omfattet af kategori 2). Generelt kan det anføres, at der hverken må opstå merforbrug over procentsatsen gældende for den respektive institution/område eller merforbrug i 3 på hinanden følgende år, uanset størrelsen. Generelt gælder der en garantioverførselssats på 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, dog undtaget Det administrative område og Dagplejen, hvor garantioverførselssatsen er 2 %. 11

12 I efterfølgende tabel er overførselsreglerne vist: Hvis der, i forhold til det korrigerede bruttobudget, er et.. på.. overføres resultatet.. mindre forbrug Merforbrug 0-4 % (0-2 %) over 4 % (over 2 %) 0-4 % (0-2 %) over 4 % (over 2 %) fuldt ud (= garantioverførsel) overføres ikke. Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen. fuldt ud. Ved merforbrug i 3 på hinanden følgende år, skal der udarbejdes en redegørelse. Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af hele overførselsbeløbet (fra og med det 3. år) dog justeret for evt. investeringer i energibesparende foranstaltninger (diskontoen ultimo + 3 %). må IKKE finde sted. Sker det alligevel overføres beløbet fuldt ud, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af HELE merforbruget over maksimalt 3 år (det stående udvalg kan godkende afviklingsplaner med en afviklingsperiode på maksimalt 3 år ellers skal afviklingsplanerne forelægges Økonomiudvalget). Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af HELE overførselsbeløbet dog justeret for evt. investeringer i energibesparende foranstaltninger (diskontoen ultimo + 3 %) *) *) Rentetillægsberegning af HELE merforbruget, justeret for evt. investeringer i energibesparende foranstaltninger, træder i kraft fra (og er dermed gældende ved overførsler fra 2012 til 2013 og fremadrettet). 12

13 5.4. Personale 39 ansatte 15,53 årsværk Musikskolen har pr. dec i alt 39 ansatte. 34 lærere/musikpædagoger heraf 1 projektleder til Høje Kolstrup 1 musikpædagog i fleksjob 3 ledere 1 administrativ medarbejder En del af ledelsesårsværket har været udlagt som koordinatoropgaver hos nogle af lærerne uden lederaftale, dels som afdelingsledelse i Rødekro og dels som projektudvikling bl.a. på forskellige tiltag eller større arrangementer. Nogle af disse aftaler vil blive afviklet i forbindelse med udmøntning af besparelser i. Musikskolens lærere tæller 11,89 årsværk. Musikskolens ledelse udgør 2,34 årsværk. Administrationen har 1 årsværk. Heraf berører ca. 0,95 årsværk Høje Kolstrup projektet. I forbindelse med udmøntning af besparelser vil det samlede årsværk for lærerne blive reduceret med ca. 0,4 årsværk. For at musikskolen kan opfylde lovkravene om at dække instrumentariet bredt og både tilbyde instrumental- og vokalundervisning, er der stor forskel på lærernes ansættelsesgrad. Timelærerbegrebet er afskaffet pr. august Derfor er alle lærere nu månedslønnede. Ansættelserne spænder fra 1/25 25/25. Størstedelen af lærerne har musikskoleundervisning som hovedbeskæftigelse og er ansat i flere musikskoler. 20 af lærerne har en længerevarende uddannelse fra et konservatorium eller et universitet. Resten er privatuddannede, udøvende musikere eller uddannet på lærerseminarium. Aabenraa Skoleorkester Aabenraa Skoleorkesters personaleforbrug er fordelt på 1 leder på ca. 0,3 årsværk samt ca.10 timelønnede. De timelønnede er voksne orkestermedlemmer, der virker som medinstruktører i orkesteret. Deres ansættelse er så sporadisk (de fleste under 10 lektioner pr. år) at de fortsat aflønnes som timelønnede. 6. Øvrige rammer 6.1 Lovgrundlag Musikskolen er underlagt Lov om Musik og modtager i henhold til denne statsstøtte. Ifølge denne skal alle kommuner pr. januar 2007 have et musikskoletilbud. Musikskolen er endvidere pr. januar 2014 underlagt en tilhørende bekendtgørelse for musikskoler, som er fastsat af Kulturministeriet. Musikskolen har i 2014 revideret sine vedtægter og disse er tilsendt Kunststyrelsen til orientering. 13

14 Desuden er musikskolen nævnt i forbindelse med den nye folkeskolelov, hvor folkeskolen nu er forpligtet til at arbejde sammen med musikskolen. 6.2 Andet Musikskolen drives til enhver tid under hensyntagen til de regler, politikker og værdier, der er vedtaget og gældende for Aabenraa Kommune. Hvor det skønnes nødvendigt, defineres disse særligt i forhold til musikskolens dagligdag. 7. Dialog og opfølgningsproces Der afleveres årligt en A3 rapport med oversigt over musikskolens status på målsætninger og aftaler. Desuden føres der løbende dialog omkring målsætning og virksomhedsaftale. 8. Underskriftsblad Dato Institutionsleder Edna Rasmussen Dato Forvaltningsdirektør Stig Werner Isaksen 14

15 Bilag 1 AKTIVITETSTAL Elevtal udvikling fra / / Aktivitetselever Instrumentalelever Forskoleelever Årligt lektionstal * CPR elever Aktivitetselever = Instrumentalelever + forskoleelever + sammenspilselever Sammenspilselever kan være gengangere fra gruppen instrumentalelever eller selvstændige elever. (Aktivitetselev-tallet bruges som statistik til staten og opgørelser til Copydan m.m. og er derfor det officielle elevtal) * Den store stigning i lektionstal skyldes projektet på Høje Kolstrup finansieret af By og Boligministeriet. Ventelistens udvikling fra

16 Ventelisteelever jan.2009 jan dec dec dec dec

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Virksomhedsplan Kultur og Fritid

Virksomhedsplan Kultur og Fritid Virksomhedsplan Kultur og Fritid Kulturskolen JANUAR 2010 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Kulturskolen Gribskov Skolegade 43 3200 Helsinge Tlf. 72496087 www.gribskov.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for:

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for: MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Kulturbevillingen omfatter: Fællessekretariat på Lautrupgård. Musik

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2008/09 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Musikskolen glæder sig...... til at få nye medspillere Den 18. februar startede Odder Musikskole undervisningen i splinternye

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 22. april 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som sit overordnede formål,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

MUSIKSKOLE I UDVIKLING

MUSIKSKOLE I UDVIKLING MUSIKSKOLE I UDVIKLING Hvis der er nogle, der ved ordet musikskole får et billede på nethinden af lille Peter, der spiller på blokfløjte foran et publikum af stolte forældre og bedsteforældre, der smiler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

REFERAT. af møde i. Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

REFERAT. af møde i. Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole Sorø Kommune Dato 27052014 Sidenr 121 REFERAT af møde i Dato: Tirsdag, den 27 maj 2014 Lokale: Banevej 30 på lærerværelset Tidspunkt: Fraværende medlemmer: Med anmeldt forfald: Steen, Nikolaj Med uanmeldt

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere