Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole 2015"

Transkript

1 Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Grundoplysninger Navn og kontakt Musikskolen som institution Ledelsen Bestyrelsen Kontaktlærere/ Musiklærernetværk De fysiske rammer Opgaver Formål Vision Værdier og mottoer Sådan arbejder vi Musikskolens udadvendte aktiviteter Indsatsområder og mål Strategiplan Målsætninger i virksomhedsaftalen for Aktivitet og økonomi Aktivitet Aktivitetsmål Budget Personale Øvrige rammer Lovgrundlag Andet Dialog og opfølgningsproces Underskriftsblad Bilag

3 1. Indledning Musikskolens virksomhedsplan er et redskab i budgetlægningen og i planlægningen omkring musikskolen. Den er skrevet af ledelsen efter drøftelser i musikskolens bestyrelse. Den er først og fremmest rettet mod det politiske niveau samt de forvaltninger, som arbejder med musikskolen. Hovedgrundlaget for virksomhedsplanen er musikskolens strategiplan.. Musikskolen har for årene fastlagt en strategiplan som ønskes drøftet med det politiske udvalg. Strategiplanen udformes af musikskolens bestyrelse efter input fra personale, elever og ledelse. For øvrige informationer om musikskolen henvises til musikskolens hjemmeside 2. Grundoplysninger 2.1 Navn og kontakt Aabenraa Musikskole Nygade 21 Tlf Musikskolen som institution Primær målgruppe: børn og unge fra 0 til 25 år Sekundær målgruppe: alle musikinteresserede borgere i kommunen, som er i kontakt med musikskolen i forbindelse med en eller flere aktiviteter. Musikskolen er en kommunal institution, der som kerneområde tilbyder musikundervisning til børn og unge fra 0 til 25 år. Desuden er musikskolen tovholder og initiativtager til en række musikaktiviteter for både børn og unge og for øvrige borgere. Ønsket er at opfylde målsætningen om at virke til fremme for det lokale musikmiljø. Primærmålgruppen består af de ca borgere fra 0 25 år, som kommunen har. Musikskolen opgør sit elevtal i aktivitetselever. Dvs. er en elev tilmeldt flere instrumenter, tæller eleven flere gange. Musikskolens aktivitetselevtal er for skoleåret opgjort til 967 (626 Cpr.-elever). Disse elever og deres familier udgør musikskolens primære brugere. Da sæson er igangværende ligger der endnu ikke sammenlignelige tal for denne sæson, idet eleverne kan tilmelde sig aktiviteter hele skoleåret. Musikskolens berøringsflade er dog via de sekundære musikaktiviteter langt større. F.eks. 3

4 Brugere af musikskolens lokaler (Sønderjysk Concertband, Shantykoret, Filharmonisk Kor og lejlighedsvis Åbenrock og Jomfru Fanny Bigband m.fl.) Deltagere i aktiviteter på enkeltdage eller i kortere forløb (ex. dagpleje, børnehaver) Projekter f.eks. Rytmerollinger (Kultur i Rygsækken) Skoler som køber undervisningstimer (i 2014 Høje Kolstrup, Ravsted og Varnæs) Orkestre i kommunen som musikskolen samarbejder med om aktiviteter Publikum til musikskolens arrangementer Det kommunale Musikråd som musikskolen er sekretariat for. Sammenholdes de primære og de sekundære brugere anslås det, at musikskolen årligt har kontakt med flere tusinde af kommunens borgere. Fra musikskolens aktivitetsplan 2014 kan f.eks. nævnes: De små synger sangdag for børnegrupper i Løjt og Bov Musikskolernes dag i Tivoli (tre af musikskolens ensembler var med) 4 Kamæleonkoncerter for børn og voksne i Aabenraa (børn fra 4-9 år og deres forældre). Samt to koncerter på biblioteket for daginstitutionerne (Tinglev og Rødekro) Fælles harmoniorkesterprojekt med Haderslev og Esbjerg. Koncert i 4 byer.. 70 medlemmer heraf ca. 30 fra Aabenraa. Spil Dansk kommune 2014 med koncerter i 4 afdelinger Dansk-tysk Musikskoledag i Schleswig (et samarbejde mellem 4 danske og 3 tyske musikskoler) Aabenraa Skoleorkester er en selvstændig del af Aabenraa Musikskole. Alle deltagere i orkesteret figurerer som elever i musikskolen og orkesteret bliver administrativt serviceret af musikskolen. Orkesteret har sin egen ledelse (Michael J. Kjær) og sin egen bestyrelse. Mere Musik på Høje Kolstrup er et statsstøttet projekt, som afvikles i tæt samarbejde med Høje Kolstrup Skole. Dette projekt har ansat Lotte Gilbert Langseth som projektleder. Projektet indbefatter bl.a. gratis instrumentalundervisning til alle børn i 3. klasse. Projektet finansieres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i perioden I skoleåret afvikles et forskningsprojekt støttet af Undervisningsministeriet. Projektet kaldes 1+1=3 og har til formål at vise, at der opnås en synergieffekt ved at lade musikskolens lærere og folkeskolens musiklærere samarbejde om undervisningsforløb. Projektet afsluttes med udgangen af med en konference i Aabenraa. Aabenraa Musikskole er tovholder på projektet som afvikler undervisningsforløb i de 4 sønderjyske kommuner. Udover kommuner er UC Syddanmark og Dansk Komponistforening partnere i projektet. 2.3 Ledelsen Musikskoleleder: Edna Rasmussen, tlf mail: Souschef: Jørgen Søby Andersen, tlf mail: Afdelingsleder: Ole Plauborg Jensen, tlf mail: Administrativ medarbejder: Lisbet Dalsager, tlf mail: 4

5 2.4 Bestyrelsen Formand: Anne Nørlem Havretoften 18, Felsted Tlf / Musikskolens vedtægter er ændret i 2014 og består fra januar, hvor der afholdes valg af 9 personer. 3 valgt af forældre, 2 valgt af elever, 2 valgt af medarbejdere, 1 valgt af folkeskolen og 1 udpeget af Aabenraa Skoleorkester.. Nærmere omkring bestyrelse og vedtægter ses på musikskolens hjemmeside. 2.5 Kontaktlærere/ Musiklærernetværk Kontaktlærere på folkeskoler. Musikskolen har siden 2007 haft et kontaktlærernetværk bestående af en kontaktlærer på hver af kommunens folkeskoler. Da musikskolen ikke længere har aktiviteter på alle skolerne, har det været nødvendigt at gentænke denne ordning. Denne ordning vil skulle gentænkes i forhold til den kommende folkeskolereform. Musikskolen har i forbindelse med et kursustilbud etableret et musiklærernetværk, som p.t. dækker lærere på 9 skoler.. Dette netværk tænkes udvidet i forbindelse med samarbejdsaktiviteter mellem skoler og musikskole. 2.6 De fysiske rammer Centermusikskole i Nygade. Afdelinger i Rødekro, Felsted, Bov og Tinglev og herudover undervisning på 13 forskellige lokaliteter. Disse vil reduceres i forbindelse med udmøntning af en besparelse i. Musikskolen har sit center på Musikskolen, Nygade 21 i Aabenraa, hvor også administrationen ligger. Her får ca. halvdelen af musikskolens elever undervisning ugentligt. Musikskolen har afdelinger med egne lokaler i Rødekro, Bov, Felsted og Tinglev. Musikskolen har en fast lejeaftale med NygadeHuset om lokaler i det tidligere Nygadestudie. Desuden gør musikskolen brug af NygadeHusets øvrige lokaler til møder og lejlighedsvis også til undervisning. Resten af undervisningen foregår fortrinsvis i folkeskolens lokaler. Udover musikskolens egen sal og på udvalgte folkeskoler afholdes der fast koncerter på NygadeHuset, i Sønderjyllandshallen, på Lyren i Padborg og i Borgerhuset i Rødekro. Der er desuden fast samarbejde med Bov og Løjt Kirke om koncerter, samt med Aabenraa Bibliotekerne desuden lejlighedsvis med andre koncertaktører. Kongehøjskolen, Ladegårdsvejs (Brundlundskolens) festsal bruges til større elevkoncerter og samlinger f. x. til startmøde og skemalægning for Aabenraa-afdelingens elever i august. 5

6 Idet både Lyren og Brundlundskolen i bortfalder som koncertsted, vil der skulle indtænkes nye koncert- og samlingssteder. 3. Opgaver 3.1 Formål Musikskolens målsætning Godkendt af Kultur og Fritidsudvalget og af Statens Kunstråd (uddrag af godkendte vedtægter) Musikskolen har til formål - gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere, - at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent - gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab, - at virke til fremme af det lokale musikmiljø - at etablere samarbejde med musiklivet udenfor musikskolen Vedtægter i øvrigt se hjemmesiden. 3.2 Vision Musikskolen ønsker at opbygge en organisation, som fremstår som et af kommunens fyrtårne inden for det kulturelle område. 3.3 Værdier og mottoer Ud over det værdisæt, der er fastlagt af Aabenraa Kommune, har musikskolen fastsat egne værdier og mottoer. Følgende værdier og mottoer er gældende på musikskolen: Værdier og mottoer fastsat af musikskolens bestyrelse: Tæt på brugerne med højt til loftet. Det er vigtigt, at musikskolen fremstår som et tilbud til alle børn og unge i kommunen. Musikskolen ønsker derfor at være tæt på brugerne: i geografisk forstand vi skal være synlige, der hvor børnene er, i social forstand en musikskole, der er tilgængelig for alle og i faglig forstand en musikskole, der opfylder behovet for både at betjene bredde og elite, med høje faglige mål for begge grupper. Samtidig ønsker vi at skabe en rummelig organisation for både brugere og medarbejdere, hvor idéer føres til handling, og hvor der støttes op om initiativer såvel indenfor musikskolens organisation som udenfor. Der fokuseres på muligheder og løsninger frem for begrænsninger. 6

7 Motto for talentlinien: There is no greater inequality than the equal treatment of unequals. Musikskolen har oprettet en talentlinie med tilbud til særlig talentfulde elever. På talentlinien lægges der stor vægt på at opfylde den enkeltes individuelle behov for undervisning. Der lægges derfor en personlig handleplan for hver enkelt elev, og eleven tilbydes undervisning ud fra denne. Desuden oplever talenterne via ugentlig fællesundervisning at blive udfordret blandt ligesindede. Elever som har afsluttet den toårige talentlinje tilbydes en seniorordning. Værdier for ledelsen i Aabenraa Musikskole: Kvalitet Respekt Trivsel Rummelighed Vi arbejder ud fra bedst mulige kvalitetsstandarder. Det giver gode resultater for eleverne, tilfredse medarbejdere og et godt omdømme. Vi har respekt for hinandens faglighed, hvad enten det gælder musikere, musikpædagoger eller administrativt/teknisk personale. Vi gør det, vi er bedst til. Dette afspejler sig i musikskolens opgavefordeling. Vi sætter medarbejdernes trivsel og velfærd højt. Vi tør satse på organisationens sociale kapital. Glade og tilfredse medarbejdere producerer mere og bedre, og medarbejderne er musikskolens ansigt udadtil. Medarbejdernes forskelligheder er vores styrke. Vi giver derfor plads til, at den enkelte kan agere med sin egen personlighed og sit eget kompetenceområde indenfor musikskolens rammer. 3.4 Sådan arbejder vi Individuel undervisning og sammenspil på relevant niveau. Tilbud til både bredde og elite. Individuel undervisning Musikskolen underviser ugentligt ca. 520 elever i instrumentalspil. Størstedelen af disse modtager soloundervisning eller undervisning på små hold. Dette giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen præcist efter den enkeltes evner og muligheder, og giver større mulighed for at tilbyde undervisning på elevens hjemskole. Sammenspil. Udover den ugentlige instrumentalundervisning tilbydes eleverne sammenspil og fællesaktiviteter. Musikskolen har en lang række orkestre og sammenspilsaktiviteter på forskellige niveauer, som sikrer, at eleverne også oplever musikudøvelse som en social disciplinerende aktivitet. For at eleverne kan få det bedst mulige tilbud både med hensyn til niveau og til alder, samarbejdes der med Aabenraa kommunes øvrige orkestre f.eks. 7

8 Pianoforte, Statsskolens ungdomsbigband, som musikskolen er medfinansierende af. Til gengæld herfor optages musikskoleelever, som ikke er skolesøgende på statsskolen. Fra 2011 har Aabenraa Skoleorkester administrativt været lagt ind under musikskolen. Der er med orkesteret en samarbejdsaftale som gør at orkesteret udgør et af musikskolens sammenspilstilbud. Elever, som betaler for instrumentalundervisning i musikskolen, deltager således gratis i skoleorkesteret. Orkesterets medlemmer tæller med i musikskolens statistikker, idet der også trækkes statstilskud til orkesterets lønninger. Bredde og Elite. Vores målgruppe fra 0 til ca. 9 år tilbydes musik, rytmik og sang som holdundervisning. De yngste fra 0 til 3 år på hold med forældre og derefter på egen hånd. Desuden lægger vi vægt på alene eller i samarbejde med andre at udvikle tilbud til særlige grupper f.eks. handicappede, indvandrere m.fl. Musikskolen udvikler i den kommende periode tilbud, hvor eleverne i hold generelt kan prøve kræfter med musikudøvelse, som indslusning til den individuelle undervisning. Nyeste tilbud i sæson er E-musik, hvor elever laver musik på PC og Ipad. Musikskolen har sin egen talentlinie, hvor særlige talentfulde børn og unge har mulighed for at udvikle sig. Dette finder vi vigtigt i forhold til forpligtelsen overfor den musikalske fødekæde, hvor det er musikskolens opgave at opdage, opdyrke og pleje talenter, som kan blive fremtidens musikere. Musikskolen lægger således vægt på både at kunne rumme bredde og elite. 3.5 Musikskolens udadvendte aktiviteter Musikskolen arrangerer årligt elevkoncerter i hele kommunen, hvor musikskolens elever på alle niveauer får lejlighed til at være udøvende. Fra cafékoncerter, hvor begyndereleven for første gang kan optræde, til store begivenheder, som f.eks. den store julekoncert i Sønderjyllandshallen, og til projekter, hvor musikskolens talenter viser hvor langt man kan nå. Musikskolen lægger desuden vægt på, at både musikskolens elever og kommunens øvrige børn og unge har adgang til at høre levende musik. Musikskolen engagerer sig derfor også som koncertarrangør i forskellige sammenhænge, bl.a. Kamæleonkoncerter som er koncerter for børn og deres forældre med professionelle musikere. 4. Indsatsområder og mål 4.1 Strategiplan Strategiplanen indeholder bl.a. følgende hovedpunkter og kan i fuld længde ses på musikskolens hjemmeside. Det central og det decentrale, Læring og fællesskab, Koncerten i form og rum, Elevernes lære- og værested, Samarbejdet med folkeskolen og den nye reform, Mangfoldighed og socialt ansvar. 8

9 4.2 Målsætninger i virksomhedsaftalen for Ud fra den overordnede strategiplan er følgende konkret planlagt for Målsætning Resultatkrav Evaluering Tidsramme A 1. Rekruttering decentralt B 3. Sammenspilstilbud Det centrale og det decentrale Via rekrutteringstiltag i samarbejde med skolerne er det en målsætning at så mange elever som muligt informeres om og får smagsprøver på musikskolens tilbud. Musikskolen prøver at skabe så mange undervisningssteder som muligt inden for den givne økonomiske ramme under hensyntagen til kritisk masse på det enkelte sted. Læring og Fællesskab Flest mulige elever bør have et tilbud om sammenspil eller fællesfag. Musikskolen vil have øget fokus på dette således at tallet i forbliver på min. 50 og 60 % af instrumentaleleverne. 4. Nye tilbud Musikskolen vil tilbyde nye fag som i højere grad inddrager IT ex. E-musik. C Koncerten i form og rum 5. Events 1 Musikskolens 50 års jubilæum giver anledning til en række koncerter bl.a. en festkoncert i anledning af 150 året for Carl Nielsens fødsel og en jubilæumskoncert. 6. Events 2 Musikskolen er vært ved Dansk- tysk Musikskoledag i juni. D Elevernes lære- og værested 7. Fysiske rammer Musikskolens gangareal på 1 sal indrettes så det i højere grad bliver et værested for eleverne. Forår 2. Undervisningssteder Sæsonstart Elevstatistik Ultimo Jan-Juni Primo 8. Samarbejde med billedskolen E Samarbejde med billedskolen udvikles i evt. i forbindelse med musikskolernes dag. Musikskolen bruges som udstillingssted for billedskolen. Samarbejdet med folkeskolen og den nye reform 9. Høje Kolstrup Musikskolen viderefører projektet på Høje Kolstrup og udformer en midtvejsevaluering for projekt. 10. Folkeskolen Forskningsprojektet 1+1=3 afsluttes og der holdes en konference til deling af projektets landvindinger. Præsentation for skoler Primo Ultimo Ultimo 9

10 11. Netværk for musiklærere Der udvikles på netværket for musiklærere i kommunen. 12. Folkeskolesamarbejder F 13. Socialt udsatte 14. Socialt udsatte G Samarbejdet med folkeskolen søges at omfatte flere skoler. Der søges om projektmidler eksternt eller finansiering søges vi folkeskolerne. Mangfoldighed og socialt ansvar Projektet på Høje Kolstrup inddrager en ny brugergruppe i musikskolen. Musikskolen søger at integrere så mange forskellige brugergrupper som muligt. Bl.a. børn med anden etnisk baggrund via særlige tilbud Musikskolens fripladsordning revideres. Øvrigt 15. Strategier Musikskolens strategiplan fremlægges for det politiske udvalg. 16. Strategier Musikskolens bestyrelse arbejder aktivt for at der etableres bedre koncert og øvemuligheder for de store orkestre i Aabenraa samt en forbedring for musikskolens rytmiske undervisning gennem et projekt på Kongehøjskolen. 5. Aktivitet og økonomi 5.1 Aktivitet Musikskolen afholder hvert år et betragteligt antal arrangementer internt og eksternt. Se musikskolens hjemmeside 5.2 Aktivitetsmål Musikskolens elevtal, venteliste m.m. fremgår af vedlagt bilag 1. Musikskolen forsøger hvert år at undervise så mange elever, som det økonomiske råderum tillader. Dette gøres under stadig hensyn til at den kvalitet, som musikskolen tilbyder, skal være i højsædet, sammenlignet med nabokommuner og sammenlignelige institutioner. Musikskolens budget påvirkes positivt af at der er søgt puljemidler til talentlinjen for 2014 samt, at der er en ekstra statslig bevilling til projektet på Høje Kolstrup. 5.3 Budget Budgettet er inklusive Aabenraa Skoleorkester. Kommunalt tilskud/nettobudget

11 Gælder for institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1) og Det administrative område under ét (konto ekskl. Puljer og projekter, der er omfattet af kategori 2). Generelt kan det anføres, at der hverken må opstå merforbrug over procentsatsen gældende for den respektive institution/område eller merforbrug i 3 på hinanden følgende år, uanset størrelsen. Generelt gælder der en garantioverførselssats på 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, dog undtaget Det administrative område og Dagplejen, hvor garantioverførselssatsen er 2 %. 11

12 I efterfølgende tabel er overførselsreglerne vist: Hvis der, i forhold til det korrigerede bruttobudget, er et.. på.. overføres resultatet.. mindre forbrug Merforbrug 0-4 % (0-2 %) over 4 % (over 2 %) 0-4 % (0-2 %) over 4 % (over 2 %) fuldt ud (= garantioverførsel) overføres ikke. Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen. fuldt ud. Ved merforbrug i 3 på hinanden følgende år, skal der udarbejdes en redegørelse. Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af hele overførselsbeløbet (fra og med det 3. år) dog justeret for evt. investeringer i energibesparende foranstaltninger (diskontoen ultimo + 3 %). må IKKE finde sted. Sker det alligevel overføres beløbet fuldt ud, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af HELE merforbruget over maksimalt 3 år (det stående udvalg kan godkende afviklingsplaner med en afviklingsperiode på maksimalt 3 år ellers skal afviklingsplanerne forelægges Økonomiudvalget). Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af HELE overførselsbeløbet dog justeret for evt. investeringer i energibesparende foranstaltninger (diskontoen ultimo + 3 %) *) *) Rentetillægsberegning af HELE merforbruget, justeret for evt. investeringer i energibesparende foranstaltninger, træder i kraft fra (og er dermed gældende ved overførsler fra 2012 til 2013 og fremadrettet). 12

13 5.4. Personale 39 ansatte 15,53 årsværk Musikskolen har pr. dec i alt 39 ansatte. 34 lærere/musikpædagoger heraf 1 projektleder til Høje Kolstrup 1 musikpædagog i fleksjob 3 ledere 1 administrativ medarbejder En del af ledelsesårsværket har været udlagt som koordinatoropgaver hos nogle af lærerne uden lederaftale, dels som afdelingsledelse i Rødekro og dels som projektudvikling bl.a. på forskellige tiltag eller større arrangementer. Nogle af disse aftaler vil blive afviklet i forbindelse med udmøntning af besparelser i. Musikskolens lærere tæller 11,89 årsværk. Musikskolens ledelse udgør 2,34 årsværk. Administrationen har 1 årsværk. Heraf berører ca. 0,95 årsværk Høje Kolstrup projektet. I forbindelse med udmøntning af besparelser vil det samlede årsværk for lærerne blive reduceret med ca. 0,4 årsværk. For at musikskolen kan opfylde lovkravene om at dække instrumentariet bredt og både tilbyde instrumental- og vokalundervisning, er der stor forskel på lærernes ansættelsesgrad. Timelærerbegrebet er afskaffet pr. august Derfor er alle lærere nu månedslønnede. Ansættelserne spænder fra 1/25 25/25. Størstedelen af lærerne har musikskoleundervisning som hovedbeskæftigelse og er ansat i flere musikskoler. 20 af lærerne har en længerevarende uddannelse fra et konservatorium eller et universitet. Resten er privatuddannede, udøvende musikere eller uddannet på lærerseminarium. Aabenraa Skoleorkester Aabenraa Skoleorkesters personaleforbrug er fordelt på 1 leder på ca. 0,3 årsværk samt ca.10 timelønnede. De timelønnede er voksne orkestermedlemmer, der virker som medinstruktører i orkesteret. Deres ansættelse er så sporadisk (de fleste under 10 lektioner pr. år) at de fortsat aflønnes som timelønnede. 6. Øvrige rammer 6.1 Lovgrundlag Musikskolen er underlagt Lov om Musik og modtager i henhold til denne statsstøtte. Ifølge denne skal alle kommuner pr. januar 2007 have et musikskoletilbud. Musikskolen er endvidere pr. januar 2014 underlagt en tilhørende bekendtgørelse for musikskoler, som er fastsat af Kulturministeriet. Musikskolen har i 2014 revideret sine vedtægter og disse er tilsendt Kunststyrelsen til orientering. 13

14 Desuden er musikskolen nævnt i forbindelse med den nye folkeskolelov, hvor folkeskolen nu er forpligtet til at arbejde sammen med musikskolen. 6.2 Andet Musikskolen drives til enhver tid under hensyntagen til de regler, politikker og værdier, der er vedtaget og gældende for Aabenraa Kommune. Hvor det skønnes nødvendigt, defineres disse særligt i forhold til musikskolens dagligdag. 7. Dialog og opfølgningsproces Der afleveres årligt en A3 rapport med oversigt over musikskolens status på målsætninger og aftaler. Desuden føres der løbende dialog omkring målsætning og virksomhedsaftale. 8. Underskriftsblad Dato Institutionsleder Edna Rasmussen Dato Forvaltningsdirektør Stig Werner Isaksen 14

15 Bilag 1 AKTIVITETSTAL Elevtal udvikling fra / / Aktivitetselever Instrumentalelever Forskoleelever Årligt lektionstal * CPR elever Aktivitetselever = Instrumentalelever + forskoleelever + sammenspilselever Sammenspilselever kan være gengangere fra gruppen instrumentalelever eller selvstændige elever. (Aktivitetselev-tallet bruges som statistik til staten og opgørelser til Copydan m.m. og er derfor det officielle elevtal) * Den store stigning i lektionstal skyldes projektet på Høje Kolstrup finansieret af By og Boligministeriet. Ventelistens udvikling fra

16 Ventelisteelever jan.2009 jan dec dec dec dec

Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole 2014

Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole 2014 Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole (foto: Karin Riggelsen) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 3 2.1 Navn og kontakt... 3 2.2 Musikskolen som institution...

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

Referat. Musikskolebestyrelsen

Referat. Musikskolebestyrelsen Referat 31. januar 2012, kl. 19:00 Musikskolen, mødelokalet, Holmegårdsvej 101, 2980 Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Til stede: Thomas von Jessen Ole Bergmann Signe Kamstrup Ulla Jacobsen

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole.

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. 1. Hvornår startede samarbejdet og hvordan. Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

Musikkens Hus. Ideskitse 2015 Aabenraa kommunes Musikråd. Aabenraa Kommunes Musikråd Nygade Aabenraa

Musikkens Hus. Ideskitse 2015 Aabenraa kommunes Musikråd. Aabenraa Kommunes Musikråd Nygade Aabenraa Musikkens Hus Aabenraa Kommunes Musikråd Nygade 21 6200 Aabenraa Karen Hanne Munk, Formand Nis-Edwin List-Petersen, Næstformand Ole Livbjerg Klitgaard Lars Husted Michael Jeberg Kjær Ideskitse 2015 Aabenraa

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder.

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Rødovre Musikskoles undervisning foregår mange steder, og undervisningsstederne er jævnt fordelt rent geografisk og dækker størstedelen

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Musikskole Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Økonomi 6. Gensidige aftaleforhold

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Kulturskole Aftale 2012/13

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Kulturskole Aftale 2012/13 Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Kulturskole Aftale 2012/13 Aftale for 2012/13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF KULTURSKOLEOMRÅDET... 3 MÅLSÆTNINGER OG INDSATSOMRÅDER 2012/13... 6 ÅRSHJUL...

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi Haderslev Kommunale Musikskoles strategi FORORD Du sidder nu med den nye strategi for Haderslev Kommunale Musikskole i hænderne. Det er en strategi, der har været længe undervejs, da vi i bestyrelsen har

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Skabelon til virksomhedsaftale Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 3 2.1 Navn og kontakt... 3 2.2 Institutionstype

Læs mere

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Med udgangspunkt i musikskolebestyrelsens strategi følger her en økonomisk redegørelse for udmøntning af mål i strategiperioden. Investeringerne

Læs mere

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD Musik kræver ikke bare musikinstrumenter men også nogen, der har lært at spille på dem. Fra 1. januar 2007 er det er lovkrav, at alle kommuner har en musikskole.

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.10.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 284. Østfyns Museer - regnskab 2011... 3 285. Status for Kerteminde

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014 2 Aftalekontrakt 2013 og 2014 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Musiktalenter skal brande kommunen

Musiktalenter skal brande kommunen Musiktalenter skal brande kommunen Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med projektet Musik Talent Tørring. Af Jakob

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Projektansøgning til Integrationsrådet

Projektansøgning til Integrationsrådet Projektansøgning til Integrationsrådet Før du udfylder ansøgningsskemaet, beder vi dig læse den vedlagte vejledning. Vedlagt finder du også en beskrivelse af vilkårene for at modtage økonomisk støtte fra

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Tonedøve folk sætter dagsordenen

Tonedøve folk sætter dagsordenen Tonedøve folk sætter dagsordenen Musik er godt for indlæringen. Faktisk kan man kalde musik for fitness for hjernecellerne. Der er ingen discipliner, der aktiverer større dele af hjernen end musik. Kjeld

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. udgave per 22.03.17 Rebild Kulturskole. Kontraktmål 2017-18 Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger

Læs mere

Herning Musikskole spiller på den store scene v. Liv i Sdr. Anlæg 200 børn spiller med!

Herning Musikskole spiller på den store scene v. Liv i Sdr. Anlæg 200 børn spiller med! Herning Musikskole spiller på den store scene v. Liv i Sdr. Anlæg 200 børn spiller med! Virksomhedsplan 2015/2016 Indholdsfortegnelse Forord Fakta Virksomhedsplan Bestyrelse Driftsaftale Undervisningstilbud

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Idékatalog Randers Musikskole, september 2015 Randers Musikskole tilbyder et samarbejde med folkeskolerne om undervisning, som udvider skolernes musiske aktiviteter.

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af

Sammenskrivning af halvdelen af Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med virksomhedsplanen 2 Tilbagemelding på virksomhedsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget

Læs mere

Alle børn har ret til succesfuld læring

Alle børn har ret til succesfuld læring Alle børn har ret til succesfuld læring Velkommen På Helsingør Skole er den enkelte elevs læring i centrum. Man går først og fremmest i skole for sin egen skyld. Det kvitterer vi som skole for og arbejder

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Læseplan for valgfaget musik

Læseplan for valgfaget musik Læseplan for valgfaget musik Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikforståelse 6 Indledning Faget musik som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO!

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO! Velkommen i Favrskov Musikskole FAVRSKOV MUSIKSKOLE vil gerne hjælpe dig med at vokse i musikken. Der er mange forskellige ting som kan hjælpe dig til, at du kan gro i musikskolen. Denne folder er en hjælp

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere