UDDANNELSE ID-MANAGEMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSE ID-MANAGEMENT"

Transkript

1 ID-MANAGEMENT UDDANNELSE Et tilfredsstillende og meningsfyldt liv forudsætter, at vi er i stand til at tage lederskabet i vores egen personlige tilværelse. For at kunne gøre dette må vi have en veldefineret holdning til hvem vi selv er, vore værdier og livsholdninger. Tilsvarende må vi som effektive ledere af en virksomhed, gruppe eller et projekt kunne træffe beslutninger ud fra en veldefineret holdning til virksomhedens identitet og profil indadtil samt virksomhedens eller projektets mission og værdier i forhold til omverdenen. 4

2 ID-MANAGEMENT HVAD ER ID-MANAGEMENT & ID-MANAGEMENT-UDDANNELSERNE Som virksomhedsleder, terapeut og managementkonsulent har jeg gennem de sidste 5 år oplevet et stigende behov såvel individuelt som i virksomheder for nye og mere effektive måder at håndtere forandringsprocesser på. Det nye ID-Management koncept er mit bud på en seriøs værktøjskasse for alle, som beskæftiger sig med personlige og professionelle forandringer. Ledere, personalekonsulenter, undervisere og andre, for hvem færdigheder i at kommunikere, samarbejde, formidling af forandringer og problemløsning spiller en væsentlig rolle for den personlige og forretningsmæssige succes, vil finde en guldgrube af praktiske og anvendelige modeller og personlige udviklingsværktøjer i dette kursuskoncept. Hvad er ID-Management? ID-Management står dels for Identitetsbaseret, og dels for Integrativ Dynamisk formidling og ledelse. Konceptet er udviklet ud fra den erfaring, at både vores personlige og professionelle succes er stærkt afhængig af, hvor veludviklet og sund en identitet vi har som enkeltpersoner såvel som gruppe og som organisation. Et tilfredsstillende og meningsfyldt liv forudsætter, at vi er i stand til at tage lederskabet i vores egen personlige tilværelse. For at kunne gøre dette må vi have en veldefineret holdning til hvem vi selv er, vore værdier og livsholdninger. Tilsvarende må vi som effektive ledere af en virksomhed, gruppe eller et projekt kunne træffe beslutninger ud fra en veldefineret holdning til virksomhedens identitet og profil indadtil samt virksomhedens eller projektets mission og værdier i forhold til omverdenen. ID-Management er også en samlet videreudvikling af de ledelses-, formidlings- og kommunikationsteorier og værktøjer, som jeg i årenes løb har fundet mest virkningsfulde, således at der er skabt et sammenhængende og dynamisk koncept inden for ledelse og management. Ole Vadum Dahl Uddannelsesleder ID-Managementuddannelserne Uddannelsesforløbene henvender sig til mennesker, der enten fungerer som ledere, personale- eller managementkonsulenter, undervisere eller andre, som kunne have interesse i at udvikle og videreudvikle deres evner til at lede, formidle og coache. Deltagelsen i de nedenstående kursusmoduler giver mulighed for forskellige certificeringer, afhængigt af hvor mange af forløbene man deltager i. Du har følgende muligheder: ID Leder-certificering, som forudsætter deltagelse i: a. Startmodulet, 4 dage b. Ledelses- og coachinglinien, gange 4 dage c. Gruppelederlinien, gange 4 dage Certificeringen foregår efter tilfredsstillende deltagelse på alle moduler og træningsmøder. Se beskrivelsen af de enkelte moduler og linier. ID-Managementkonsulent certificering, som forudsætter deltagelse i: a. Startmodulet, 4 dage b. Ledelses- og coachinglinien, gange 4 dage c. Gruppelederlinien, gange 4 dage d. Præsentations- og undervisningslinien, gange 4 dage e. Et -dages certificeringsmodul. Liniernes rækkefølge kan være vilkårlig, men startmodulet skal tages først, da mange af vore grundlæggende begreber introduceres her. Læs en uddybende beskrivelse af ID Management-uddannelsen og om certificeringsbetingelser i vores ID Uddannelseskatalog eller på internettet, på adressen: Uddannelsen til ID-Personaleudviklingskonsulent, som består af: a. ID Management-konsulentuddannelsen b. Den -årige basisuddannelse i kommunikation og per sonlig udvikling. Basisåret og Management-konsulentuddannelsen kan tages i vilkårlig rækkefølge. Se nærmere beskrivelser af uddannelsen og certificeringsbetingelser i vores ID Uddannelseskatalog eller på internettet, på adressen:

3 Modul og liniebeskrivelser START & LEDELSES- OG COACHINGLINIEN START, 4. DAGE FRA KOMMUNIKATION TIL RELATION- FRA ROLLE TIL RELATION Når vi studerer succesfulde mennesker i dag, er en af de vigtigste hemmeligheder bag successen deres evne til at skabe positive relationer. ID-Management konceptet sigter derfor på at udvikle den enkelte leders eller formidlers personlighed og betone de naturlige iboende talenter for at relatere til andre mennesker, hvilket vi alle har liggende latent i os. Dette første modul vil give deltagerne indsigt i og praktiske erfaringer med de grundlæggende naturlove for effektiv kommunikation og stærke og positive relationer. Se en uddybende beskrivelse af ID Management-konceptet og startmodulet i vores ID Uddannelseskatalog eller på internettet, på adressen: LEDELSES- OG COACHINGLINIEN Dette forløb består af moduler á 4 dage. Derudover minimum 8 selvorganiserede trænings-gruppemøder á ½ timer ind mellem modulerne. Vi har studeret en række exceptionelle ledere for at finde hemmelighederne bag deres succes. Den effektive og visionære leder behersker mange færdigheder, som alle kan læres. Han eller hun er i stand til:. At kunne fornemme trends og bevægelser i gruppens, organisationens og/eller samfundets udvikling.. At kunne udvikle visioner og ideer, som kan lede gruppen eller organisationen i retningen af, eller holde den i en positiv udvikling.. At kunne systematisere og planlægge nødvendige foran dringer på en realistisk og overkommelig måde. 4. At kunne kommunikere visioner og nødvendige forandringer ud til gruppens og organisationens medlemmer på en måde, som er både forståelig og motiverende. 5. At kunne finde de rigtige folk til de forskellige funktioner arbejds- og forandringsprocesserne og kunne skabe et miljø med et klima af trivsel og samarbejde, som gruppens medlemmer har lyst til at høre til. 6. At kunne motivere gruppens eller organisationens medlemmer til at udvikle og bruge deres personlige ressourcer og styrke selvansvarligheden og initiativet hos dem. 7. At kunne forhandle, mægle og løse konflikter, når der op står uenighed, misforståelser, divergerende behov eller deciderede konflikter i gruppen eller organisationen. VISIONÆRT LEDERSKAB Om selvledelse og kreativ forandringsformidling På dette modul vil vi give deltagerne en introduktion til begrebet selvledelse, dvs. evnen til at være leder af sit eget liv som forudsætning for at være en god leder udadtil. For det andet vil vi give deltagerne en række konkrete redskaber til at udvikle deres visionære lederegenskaber. Træningen indbefatter således kreativ konceptudvikling, effektiv planlægning, personlig og organisatorisk værdiafklaring, troubleshooting, forandringsformidling og motivation af medarbejdere. AT VÆLGE SINE FOLK Om rekruttering og placering af medarbejdere Det er en vigtig del af de fleste lederes og konsulenters job at kunne ansætte nye medarbejdere og få dem placeret det rigtige sted i virksomheden, så både den enkelte medarbejder trives og samarbejdet som helhed fungerer optimalt. På dette modul vil deltagerne lære, hvordan de i løbet af en kort uformel samtale kan få et præcist indtryk af et andet menneskes måde at motiveres på, behov for stabilitet og forandring, stresstærskel, samarbejdsevner, selvstændighed, ansvarlighed, sans for overblik eller detaljer og meget andet. EMPOWERMENT Om coaching og PU-samtaler På dette modul vil den enkelte leder eller konsulent få nye redskaber til at lede personaleudviklingssamtaler og coache medarbejderne på måder, som styrker den enkelte medarbejders anvendelse af sine indre og ydre ressourcer optimalt. Ved at stille de rigtige spørgsmål og dirigere medarbejderens opmærksomhed i retningen af sine uudnyttede muligheder og sine egne løsninger og svar, bliver det muligt for den pågældende i højere grad at motivere sig selv og på eget initiativ at påtage sig ansvaret for udfordrende arbejdsområder.

4 GRUPPELEDER-LINIEN Identitetsbaseret gruppeledelse og teambuilding. Dette forløb består af moduler á 4 dage. Derudover minimum 8 selvorganiserede trænings-gruppemøder á ½ timer ind mellem modulerne. Gruppelederlinien sigter på at udvikle den enkelte deltagers evner til at arbejde kreativt med ledelsesprincipper, der tilgodeser både gruppen som helhed og det enkelte gruppemedlem. Motivation, trivsel og produktivitet i enhver gruppesammenhæng udspringer af den enkelte persons oplevelse af sig selv som en betydningsfuld del af en overordnet positiv sammenhæng. I SPIDSEN FOR FORANDRING Om gruppelederrollen og kunsten at danse med grupper Et er at stå som leder eller formidler overfor et enkelt individ - noget andet er at have ansvaret for en gruppe eller organisation, som man skal gennemføre en forandringseller udviklingsproces sammen med. Vi vil på dette modul arbejde med at finde og udvikle hver enkelt deltagers endnu uudnyttede lederegenskaber. Træningen vil give deltagerne nye ideer til, hvordan de skaber og vedligeholder positive relationer til såvel gruppens enkelte medlemmer som til gruppen som helhed, samtidig med, at de forbliver autentiske og bevarer deres integritet. FRA ORGANISATION TIL ORGANISME Om gruppedannelse og opbygningen af et team ID-konceptet betragter grupper, organisationer og virksomheder som levende organismer, hvor hver enkelt gruppemedlem eller medarbejder er en vital del-personlighed i gruppens eller organisationens kollektive identitet. På dette modul vil vi vise, hvordan vi ved at forstå kemien mellem forskellige mennesketyper og temperamenter kan ændre en mere eller mindre funktionel gruppe til en levende selvmotiverende organisme, og få ellers splittede eller uhomogene grupper til at arbejde sammen. ID-MÆGLING OG KONFLIKTLØSNING Om kunsten at forebygge og løse konflikter Som gruppeledere vil vi af og til befinde os i situationer, hvor vore evner til at mægle og være forhandlingsledere er afgørende for gruppens eller organisationens trivsel og vækst. Dette modul vil give deltagerne en model for effektiv mægling og konfliktløsning. Vi vil vise, hvordan selv tilsyneladende stærkt modstridende interesser og fastlåste konflikter i de fleste tilfælde kan vendes til løsninger, som begge parter kan være tilfredse med, når forhandlingslederen er i stand til at få parterne til at arbejde sammen om at løse uenighederne eller konflikterne. Se en uddybende beskrivelse af denne linie i vores ID Uddannelseskatalog eller på internettet, på adressen: www. id-management.dk

5 PRÆSENTATIONS- OG UNDERVISNINGSLINIEN Identitetsbaseret indlæring, undervisning og præsentation Denne linie består af moduler á 4 dage samt minimum 8 gruppetræningsmøder á ½ time ind imellem de tre moduler. Tidligere, hvor samfundsudviklingen gik væsentlig langsommere, kunne vi tage en uddannelse og basere vores fremtid på den. I dag må de fleste af os igennem gentagne efteruddannelsesforløb. Det stiller store krav til vore indlæringsevner. Det er derfor i højere og højere grad blevet relevant at skifte fokus fra hvad vi lærer, til hvordan vi lærer. På denne linie vil du få væsentlig indsigt og praktisk træning i de fundamentale indlærings- og formidlingsprincipper, som er fælles for geniale formidlere verden over. Du vil lære, hvordan du selv lærer bedre og samtidig få en oplevelse af, at både din intelligens og din hukommelse stadig kan udvikles på både spændende og underholdende måder. INTELLIGENS OG DIVERGENS Om gruppelederrollen og kunsten at danse med grupper Den amerikanske professor og indlæringsforsker Howard Gardener har påvist, at vi har 8 forskellige former for intelligens. Et menneske som har lært at lære på måder som passer til sine individuelt sammensatte intelligens-former, vil kunne tilegne sig ny viden og nye færdigheder på meget kort tid og med langt større glæde end ved traditionelle studiemetoder. På dette modul vil deltagerne lære at formidle ny viden til sig selv og udvikle deres egne færdigheder og kompetencer på måder, der tager hensyn til netop deres unikke personlighed og intelligens. FRA INDLÆRING TIL METAINDLÆRING Om accelererede undervisnings- og præsentationsfærdigheder Modulet er også en indføring i de sidste nye metoder inden for accelereret undervisning og præsentation. INTEGRITET OG DYNAMIK Om at skabe rum for formidling De bedste og mest raffinerede præsentationsfærdigheder i verden har kun begrænset værdi, medmindre vi mestrer kunsten at skabe et motiverende miljø omkring vores formidling. De kommende formidlere vil lære at kunne besvare spørgsmål og håndtere kritik og indvendinger fra deres publikum eller kursister på en måde, der signalerer anerkendelse og respekt. Det er vigtig for effektiv formidling, at vi er i stand til at besvare indvendinger og spørgsmål på en personlig måde, så underviseren bidrager med udvikling i stedet for blotte forklaringer og teori. Se en uddybende beskrivelse af denne linie i vores ID Uddannelseskatalog eller på internettet, på adressen: På dette modul vil deltagerne få nogle effektive redskaber til at tilrettelægge og gennemføre foredrag, kurser og andre former for formidling, så andre mennesker bedst muligt vil være i stand til at modtage informationen og lære noget nyt. F.eks. vil de lære at motivere, præsentere, og undervise på måder, som tager hensyn til deres kursisters forskellige sansepræferencer, intelligensformer og hukommelsesstrategier. 4

6 IDUDDANNELSE v/ OLE VADUM DAHL ADMINISTRATION NØRRESKOV BAKKE SILKEBORG TELEFON TELEFAX INTERNET

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Proceslederuddannelsen

Proceslederuddannelsen Proceslederuddannelsen i DI s egen lederuddannelse gennem 10 år Proceslederuddannelsen Målrettet udvikling af centrale lederkompetencer skaber forretningsmæssige resultater og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi?

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Af Ole Vadum Dahl, stifter og grundlægger af ID Academy Side 1 af 9 Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er identitets-orienteret. Det

Læs mere

kursuskatalog supplement as

kursuskatalog supplement as kursuskatalog supplement as indhold supplement as 04 Organisations- og ledelsesudvikling 08 personlig udvikling 11 kommunikation 12 undervisnings- og præsentationsteknik 18 arbejdsmiljø og stresshåndtering

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Personlig og faglig udvikling skaber hele medarbejdere.

Personlig og faglig udvikling skaber hele medarbejdere. MANNAZ UPDATE Personlig og faglig udvikling skaber hele medarbejdere. Det er forudsætningen for hele virksomheder. PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING www.mannaz.com/da Husk at tjekke den blinde vinkel, før

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere