Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget 2010-11"

Transkript

1 Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 25/2 11 om perspektiv- og handlingsplan (Redegørelse nr. R 6). Ministeren for ligestilling (Lykke Friis): LIGESTILLING ER EN VINDERSTRATEGI FOR DANMARK FOR KVINDER OG MÆND! Hvordan sikrer vi fortsat vækst og velstand i Danmark? Det er den største udfordring, vi står overfor lige nu, og som vil kræve vores fulde opmærksomhed de næste mange år. Skal vi kunne holde trit i det globale hjernekapløb, kræver det, at vi stiller med det allerstærkeste hold. Det kan vi kun, hvis vi bliver endnu bedre til at bringe alle talenter af begge køn i spil og få brugt alle ressourcer lige dér, hvor de passer bedst. Vi har faktisk slet ikke råd til at lade være. På den måde er ligestilling en vinderstrategi både for samfundet og for den enkelte. For regeringen handler ligestilling ikke om at tvinge kvinder og mænd til at gøre noget andet end det, de ønsker. Moderne ligestilling handler derimod om at give den enkelte et endnu større handlerum og samtidig give plads til forskellighed. Alle skal have mulighed for at forfølge deres egen drøm, og ingen skal sættes i bås udelukkende på baggrund af deres køn. Derfor skal vi have nedbrudt gammeldags normer og tankesæt, der spænder ben for den enkeltes frie udfoldelse. Og vi skal vise, at den enkelte har langt flere muligheder end dem, der måske ligger ligefor. Det kan ikke gøres igennem lovgivning. Vi har allerede formel ligestilling og de nødvendige lovgivningsmæssige rammer. Nu gælder det derimod om at etablere et tæt samarbejde med mange aktører, lige fra erhvervsliv til uddannelsesinstitutioner, for at få dem til at gøre op med de uformelle barrierer. Kun herved kan vi sikre, at det for eksempel er den bedst kvalificerede, der får bestyrelsesposten eller professorstillingen, og at der er nok kvalificerede medarbejdere til at løfte opgaverne i plejesektoren. Ligestilling har tidligere overvejende været en»kvindesag«. I dag går ligestilling dog begge veje. Ligestilling er ikke en tvekamp eller et nulsumsspil mellem kønnene, hvor kvinder kun kan vinde frem på mænds bekostning. Men ligestilling kan kun blive en sag for alle, hvis begge køn deltager aktivt i debatten. Derfor vil regeringen i 2011 nedsætte et mandepanel, der blandt andet skal medvirke til at fremme mænds deltagelse i ligestillingsdebatten. Vi er allerede nået rigtig langt med ligestillingen i Danmark. Faktisk er Danmark af FN rangordnet som det næstbedste land i verden, når det gælder om at skabe et samfund med ligestilling. Men vi kan stadig gøre mere for at bryde med gamle tankesæt, der står i vejen for den enkeltes frie valg og for udviklingen af vort samfund. ET FRIT UDDANNELSESVALG KØN MÅ IKKE VÆRE EN BEGRÆNSNING Danmark deltager sammen med resten af Europa i et globalt kapløb. Et kapløb, hvor vi konkurrerer om viden og om at tiltrække de bedste hoveder. I dag er viden vejen til vækst og velstand. Derfor er det helt afgørende, at vi bliver langt bedre til at gøre brug af alle talenter. Vi har ikke råd til hjernespild, hvis vi skal klare os. Det gælder inden for alle fagområder. For eksempel vil der i fremtiden komme til at mangle ingeniører, hvis den nuværende udvikling fortsætter. Ifølge skøn fra Ingeniørforeningen i Danmark kommer vi allerede i 2015 til at mangle ca ingeniører. På lidt længere sigt, og med en forventet bedre verdensøkonomi, peges der i prognosen på, at der i 2025 vil mangle mere end ingeniører på det danske arbejdsmarked. 1 I dag vælger unge danske mænd og kvinder meget kønsopdelt. For eksempel er seks procent af dem, der er startet på sygeplejerskeuddannelsen i 2010 mænd 2, mens 27 procent af dem, der starter på ingeniørstudiet er kvinder. 3, 4 Noget kunne tyde på, at unge mænd er endnu mere fastlåste end kvinderne. For eksempel er det 22 procent af mændene, der mener, at det er vigtigt at finde et job, der passer til deres køn, mens det kun gælder 14 procent af kvinderne. 5 Det er ikke den bedste brug af den enkeltes talent. Vi har simpelthen ikke råd til, at unge kvinder og mænd fravælger bestemte uddannelser og senere hen beskæftigelse på grund af deres køn. Ingen skal tvinges til at tage et bestemt uddannelsesvalg, men vi skal sikre, at alle bruger hele uddannelsespaletten og vælger det, de er motiverede for og er bedst til og ikke begrænses af egne og andres forventninger til, hvad man bør beskæftige sig med som mand eller kvinde. Det er uden tvivl muligt at ændre billedet, selv om det ikke er en forandring, der kan skabes fra den ene dag til den anden. Der er dog mange eksempler på, at kønsfordelingen på forskellige uddannelser har ændret sig markant, og mange gange er dét, at man gør en fokuseret indsats nok til at ændre billedet. For eksempel oplever vi i dag, at langt flere unge kvinder går ind i forsvaret end for blot få år siden. Antallet af kvindelige værnepligtige er faktisk fordoblet på bare tre år. 6 1»Prognose for ingeniørmangel«, IDA Dansk Sygeplejeråd »Prognose for ingeniørmangel«, IDA Der er stor forskel på kønsfordelingen på de forskellige studieretninger indenfor ingeniørfaget. I optaget 2010 er der på civilingeniøruddannelser som maskin- og produktion, samt mekatronik udelukkende optaget mænd. Blandt uddannelsesretninger med flere kvinder er bl.a. sundhed og produktion (76 pct. kvinder), bioteknologi (62 pct. kvinder) og miljøteknologi (59 pct. kvinder). 5»Unges valg af uddannelse og job«, Center for Ligestillingsforskning, Forsvaret 2010.

2 2 Og i andre lande ser vi, hvordan kønsfordelingen på nogle uddannelser ser helt anderledes ud, end den gør i Danmark. I lande som Finland og Polen er der for eksempel langt flere kvinder, der har fået en naturvidenskabelig kandidatgrad inden for fagene datalogi og matematik, end der er i Danmark. : Kortlægning af drengenes uddannelsesforløb I 2010 igangsatte minister for ligestilling i samarbejde med Forum 100 % en undersøgelse af, hvor drengene bliver af efter endt gymnasial uddannelse. Undersøgelsen vil i 2011 komme med ny viden om, hvorfor flere drenge end piger fravælger uddannelse, samt hvad forskellige undervisningsformer betyder for drengenes skoleengagement. Minister for ligestilling og undervisningsministeren vil følge op på undersøgelsens resultater med nye initiativer.»pulje til fremme af ligestilling«vil i år og næste år bidrage til at sætte fokus på området blandt andet gennem støtte til projekter, der vil udvikle og fremme metoder, der sikrer, at flere drenge gennemfører en ungdomsuddannelse. Puljen vil desuden støtte projekter, der fremmer, at drenge og piger bruger hele det varierede udbud af uddannelser.»i praktik som problemknuser«piger i naturvidenskab og teknologi. For at motivere flere piger til at vælge naturvidenskabelige og tekniske fag iværksætter minister for ligestilling i samarbejde med ingeniørforeningen IDA projektet»i praktik som problemknuser«piger i naturvidenskab og teknologi. Projektet skal bidrage til at få pigernes øjne op for alle de udfordrende naturfaglige og teknologiske problemstillinger, man kan arbejde med og give dem praktisk»hands on«-erfaring med fagene. Korps af rollemodeller I 2010 iværksatte minister for ligestilling en hjemmeside til piger og drenge om uddannelsesvalg. På hjemmesiden er samlet en række rollemodeller, der har haft succes med at træffe et utraditionelt erhvervsvalg. I 2011 skal rollemodellerne fortælle deres gode historie til unge mennesker, eksempelvis ved at være aktive på de sociale medier, hvor de unge færdes. forskning og udvikling af innovative energiteknologier. Ministeren har på baggrund af en fælles deklaration, der knytter sig til initiativet, i samarbejde med blandt andet videnskabsministeren, iværksat forskellige former for kommunikationsaktiviteter, som skal motivere unge kvinder i Danmark til at arbejde med teknisk- og naturvidenskabelige emner inden for energiområdet. Ministeren vil i forbindelse med det næste»clean Energy Ministrial«-møde i Abu Dhabi i april i år redegøre for arbejdet med aktiviteterne og tilslutte sig forslag til nye mulige aktiviteter. Tabel 1. Top 10, piger og drenges uddannelsesønsker 7 DRENGE 1 Mekaniker Læge 2 Kok Advokat 3 Tømrer Design 4 Læge Pædagog 5 Politimand Frisør 6 Design Journalist PIGER 7 Arkitekt Ejendomsmægler 8 Journalist Sygeplejerske 9 Landmand Skuespiller 10 Advokat Dyrlæge Kilde:»Når fremtiden tegner sig«, CEFU Center for ungdomsforskning 2009 Figur 1. Kønsfordeling på videregående uddannelser 2009 Talent på dagsordenen Undervisningsministeren nedsatte på baggrund af regeringsprogrammet i 2010 en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til en strategi for talentudvikling i hele uddannelsessystemet. Strategien lanceres primo marts Regeringen vil på baggrund af handlingsplanen overveje initiativer, der kan imødegå kønsbestemte udfordringer for talentudviklingen. US Clean Energy Ministerial Klima- og Energiministeren og Minister for ligestilling tilsluttede sig i juli 2010 initiativet»clean Energy Education and Empowerment«i forbindelse med deltagelsen i det internationale møde Clean Energy Ministerial i Washington. Formålet med initiativet er at styrke rekrutteringen af kvinder til Kilde: Danmarks Statistik I 2008 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 1455 elever i 9 og 10 klasse. I undersøgelsen blev eleverne spurgt om hvilke job, de har overvejet at arbejde med. I tabel1 er de unges svar listet i en top 10.

3 3 Eksempel Drenges Liv og Læring. Drenge klarer sig i stigende grad dårligere i folkeskolen end pigerne. De får dårligere karakterer, går oftere i specialklasser og opfattes i det hele taget som mere problematiske end pigerne. Det ønskede Århus kommune at gøre noget ved. Derfor igangsatte man i skoleåret udviklingsprojektet»drenges liv og læring«. Formålet med projektet var at opnå viden om og erfaring med, hvordan man i folkeskolen kan opnå bedre trivsel blandt drengene. Erfaringerne fra projektet har vist, at tiltag som for eksempel at have særlig opmærksomhed på drengene, herunder deres behov for gode sociale relationer, i perioder at kønsopdele undervisningen, at gøre undervisningen mere varieret med indslag af bevægelse, og at tage hensyn til drengenes behov i lokaleindretningen, alt sammen bevirker, at drengene lærer og trives bedre. LIGESTILLING ER OGSÅ FOR MÆND Ligestilling forbindes ofte med kvinder, fordi ligestilling historisk set har handlet om, at kvinder skulle opnå samme rettigheder som mænd. Men i dag er situationen en anden. Kvinder og mænd har opnået lige rettigheder rent formelt. Derfor handler ligestilling i dag om at sikre lige muligheder for begge køn. Gammeldags holdninger til, hvad kvinder og mænd kan, skal og bør, er stadig en barriere for den enkeltes frie valg og muligheder. Og det gælder ikke kun for piger og kvinder, men også drenge og mænd. For eksempel klarer drengene sig i dag langt dårligere end piger i uddannelsessystemet. En rapport fra OECD viser, at Danmark er et af de vestlige lande, hvor der er størst forskel på andelen af piger og drenge, som får en ungdomsuddannelse. 8 I vestlige lande verden over beretter medierne om»den truede mand«,»machoens død«og»de stærke kvinder«.«for det er nemlig ikke kun i Danmark, at mænd mister terræn for eksempel i uddannelsessystemet. I Storbritannien taler man om et stigende antal af de såkaldte»boomerangdrenge«drenge, der ikke får gennemført en uddannelse og kommer ordentligt ud på arbejdsmarkedet, men i stedet flytter hjem og lader deres forældre forsørge dem. Vi kan ikke opnå ligestilling for både kvinder og mænd, hvis ikke begge køn deltager i arbejdet. Derfor er det helt afgørende, at ligestillingsindsatsen også tager højde for mænds problemer og udfordringer, og at mænd ligeledes tager del i debatten om, hvordan vi kan opnå et mere ligestillet samfund. I dag tager danske mænd 8,6 procent af den samlede barselsorlov. Det vidner om, at mange danske familier stadig indretter sig traditionelt, når barselen skal fordeles. Den meget ulige fordeling af barselen har konsekvenser for ligestillingen mellem kvinder og mænd på mange måder. Kvinders store andel af barselsorloven får ofte betydelige konsekvenser for karriere, løn og pension 9. For eksempel viser en dansk undersøgelse, at mødre i gennemsnit tjener 2-5 procent mindre end kvinder uden børn. Til gengæld får fædre 2-6 procent mere i løn end mænd, der ikke har børn. 10, 11 Andre undersøgelser peger på, at mænd, der holder barsel i længere tid, også i højere grad tager barns første sygedag og henter børnene i vuggestue og børnehave. 12 Det vil sige, at fordelingen af orlov har en betydning for henholdsvis mor og fars muligheder for et aktivt arbejdsliv efter barselen. 8»Education at a glance«, OECD, »Danskernes pensionsopsparinger, deskriptiv analyse«, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 07:21. København 10»Lønforskellen mellem forældre og ikke-forældre«, Århus Universitet for Beskæftigelsesministeriet Størrelsen afhænger af lønbegrebet. 12 Djøf Vi ved også, at mange mænd faktisk gerne vil holde mere barsel, for eksempel viser en undersøgelse fra HK, at seks ud af ti af forbundets medlemmer gerne vil have mere barselsorlov. Barselsreglerne gør det muligt at fordele barselen langt mere ligeligt, end det er tilfældet i dag, faktisk har Danmark en af de mest fleksible barselsordninger i verden. Spørgsmålet er derfor, hvorfor fædrene ikke i større grad benytter sig af deres muligheder. Det bliver ofte fremført, at øremærkning af barsel til fædre er den eneste mulighed for at få en mere ligelig fordeling af barsel mellem mor og far. Det er regeringen uenig i. Vi skal ikke bestemme, hvordan den enkelte familie indretter sig og fordeler barselen. Lovgivning er ikke vejen frem. I stedet skal vi bidrage til at nedbryde de normer, der i dag betyder, at fædre ofte fravælger orlov, og mødre ofte vælger at tage langt den største del af barselsorloven. Et af de steder, der skal sættes ind, er på arbejdspladserne. En dansk undersøgelse har vist, at kulturen på arbejdspladsen er en afgørende faktor for, om mænd holder orlov. Blandt andet er tilstedeværelsen af rollemodeller en vigtig forudsætning for, om nybagte fædre tager barselsorlov 13. Undersøgelser viser desuden, at jo bedre muligheder der er for mænd for at tage barsel, desto mere barsel tager de 14. Derfor skal virksomhederne blive bedre til at skabe en arbejdspladskultur, hvor det er acceptabelt, at mænd tager barsel. Og der er vi altså ikke i mål endnu. En undersøgelse om blandt andet holdninger til barsel viser, at både medarbejdere og ledere ofte har indstillet sig på, at det er naturligt og forventeligt, at kvinder blot meddeler, hvornår de kommer tilbage fra barsel. Mændene skal derimod selv forhandle om at komme på barsel 15. Overenskomsterne på det offentlige område og i finanssektoren medvirker også til, at fædre tager forældreorlov, fordi løn under barselorlov, som kan bruges af både kvinder og mænd, bidrager til, at mænd rent faktisk tager mere barselorlov. Og så skal den enkelte mand, der gerne vil have mere barsel, blive bedre til at turde gøre op med normen om, at barsel er et kvindejob. Der er heldigvis også tendenser til, at fædre i stigende grad bruger deres ret til barsel. Der er sket en markant stigning i antallet af fædre, der tager mindst ti ugers barsel. Det gælder for eksempel gruppen af akademikere og kommunalt ansatte fædre i de store byer »Mænd, orlov og arbejdspladskultur«, Socialforskningsinstituttet, HK »Arbejdsliv, forældreskab og køn forhandlinger af løn og barsel i tre moderne virksomheder«, Ph.d.-afhandling af sociolog Lotte Bloksgaard, Aalborg Universitet, Københavns Kommune 2010

4 4 Mandepanel Netop fordi fokus i så mange år har været på kvinders ligestilling, handler den viden, vi har om ligestilling primært også om kvinder og de initiativer, der er udviklet, retter sig oftest imod kvinder. Minister for ligestilling vil derfor med inspiration fra Norge nedsætte et panel af mænd med særlige forudsætninger for at deltage i ligestillingsdebatten. Panelet skal komme med forslag til, hvordan vi kan fremme mænds deltagelse i ligestillingsdebatten, og skal samtidig selv medvirke til at gøre debatten vedkommende for begge køn. Derudover skal panelet have fokus på, hvordan der kan udvikles nye initiativer, der er baseret på frivillighed, og som bevarer respekten for den enkeltes frie valg. Relevante aktører på området vil blive inddraget i arbejdet med panelets anbefalinger. Barselsstafetten Minister for ligestilling vil samle gode erfaringer fra virksomheder, der er lykkedes med at understøtte mandlige ansattes brug af barselsorlov. Virksomhedernes gode eksempler skal derefter kommunikeres ud til andre virksomheder til inspiration for nye tiltag, der kan fremme mænds brug af barsel. Rettighedskampagne for mænd med etnisk baggrund Ligestillingsafdelingen har i 2009 og 2010 gennemført en rettighedskampagne, hvor socialt isolerede indvandrerkvinder er blevet undervist i ligestilling i det danske samfund og om deres egne grundlæggende rettigheder inden for for eksempel familieret og økonomiske forhold. Kampagnen vil i 2011 blive udvidet til også at omfatte undervisning af mænd. Formålet er at oplyse grupper af etniske mænd om deres rettigheder og om ligestilling mellem mænd og kvinder. Barsel Fædre til børn født i 2008 holdt i gennemsnit 26 dages barsel. I 2003 holdt danske fædre gennemsnitligt 18 dages barsel. Fædre er altså begyndt at holde mere og mere barsel de senere år. Fædre tager dog stadig en relativt lille del af den samlede barsel. Mødre til børn født i 2008 holdt i gennemsnit 276 dages barsel. Det svarer til, at mødrene holdt 91,4 procent af den samlede barsel. Ifølge evalueringen af den fleksible barselsorlov fra 2007 er det 94 procent af kvinderne, der benytter sig af muligheden for at tage forældreorlov, mens det kun er 26 procent af mændene, der benytter sig af muligheden. Ifølge evalueringen er mænd og kvinder er helt enige om deres fordeling af orlov mellem sig. Det er henholdsvis 98 procent af mændene og 99 procent af kvinderne, der siger det. Ifølge barselloven har mødre ret til at holde 4 ugers barsel med dagpenge før fødslen. Efter fødslen har mødre ret til 14 ugers orlov med dagpenge, mens fædre har ret til 2 uger med dagpenge.. Hver af forældrene har efterfølgende ret til at holde 32 ugers forældreorlov dog kan der maksimalt udbetales dagpenge i sammenlagt 32 uger. Kilder:Danmarks Statistik og»evaluering af den fleksible barselsorlov«sfi 2007, Beskæftigelsesministeriet»Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet«2010«uddannelse Knap 37 procent af drengene får en videregående uddannelse mod 53 procent af pigerne. 23 procent af drengene får ikke en ungdomsuddannelse, mens det gælder for 18 procent af pigerne. I dag udgør kvinder 65 procent af de årige med en mellemlang videregående uddannelse. Kilder: Undervisningsministeriet og AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. MANGFOLDIGHEDEN SKAL STYRKES I LEDELSE OG BESTYRELSER Der skal flere kvinder på bestyrelsesposter og på ledelsesgangene i Danmark alt andet er hjernespild. Virksomhederne skal blive bedre til at udnytte de forretningsmæssige fordele, der ligger i at øge mangfoldigheden i danske bestyrelser og på ledelsesgangene. Adskillige internationale undersøgelser dokumenterer, at der er en positiv sammenhæng mellem mangfoldighed i bestyrelser og virksomhedernes økonomiske præstationer. Danmark er ikke det eneste land i verden, der har erkendt, at øget ligestilling er en vinderstrategi, hvis man vil sikre vækst og velstand. I store økonomier som USA, Indien og Kina ser vi, at kvindelige talenter kommer mere og mere på banen også i ledelse og bestyrelsesarbejde. For eksempel ejer kvinder 40 procent af alle private virksomheder i Kina og andelen er voksende. Flere og flere virksomheder i Danmark arbejder nu målrettet med at få bragt alle talenter i spil, og der er stor opbakning fra mange danske virksomheder til regeringens initiativer på området. Flere end 100 virksomheder har underskrevet»charter for flere kvinder i ledelse«. Og 31 toneangivende selskaber fra hele rekrutteringskæden, herunder 12 af de såkaldte C20-selskaber, har forpligtet sig til at arbejde målrettet for flere kvinder i bestyrelser ved at skrive under på»operation Kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser«. ne er udarbejdet i tæt samspil med virksomhederne. Det er vigtigt, at de løsningsforslag, der gennemføres, tager afsæt i virksomhedernes virkelighed og respekterer deres forskelligheder. Kun derved bliver tiltagene langtidsholdbare. Derfor går regeringen ikke ind for kvoter, som gennem tvang sætter fokus på»det forkerte k«køn frem for kvalifikationer. Regeringens øvrige initiativer på området er også baseret på frivillighed blandt andet via ambassadørkorps og toplederdepechen. Udviklingen af disse værktøjer fortsætter i 2011 med fokus på de steder, hvor indsatsen trænger til at blive yderligere udviklet.

5 5 Ambassadører for flere kvinder i ledelse Der vil i 2011 blive udpeget nye ambassadører for flere kvinder i ledelse. Det er tredje gang minister for ligestilling i samarbejde med DI udnævner ti topchefer som ambassadører for flere kvinder i ledelse. Ambassadørkorpset omfatter ti topledere foregangsmænd såvel som foregangskvinder. Ved udnævnelsen forpligter ambassadørerne sig til at deltage aktivt i den offentlige debat om kvinder i ledelse, deltage i og afholde arrangementer, samt iværksætte initiativer af forskellig karakter. Toplederdepechen Toplederdepechen er et strategisk initiativ fra ambassadørkorpset 2010, der skal bidrage til at få flere kvinder i topledelsen. Toplederdepechen går ud på, at hver ambassadør fra Ambassadørkorpset 2010 tilbyder en kvindelig toplederaspirant fra en anden ambassadørvirksomhed dialog og videndeling. Når de 10 ambassadører har gennemført deres forløb, giver de hver især depechen videre til en anden topleder i egen virksomhed. Samtidig formidler toplederaspiranten sine indsigter i egen virksomhed, så fokus på flere kvinder i ledelse styrkes. Toplederdepechen fortsætter i Ny viden om ledelse og køn Minister for ligestilling har i fællesskab med Ledernes Hovedorganisation igangsat en undersøgelse af kvindelige og mandlige lederes udfordringer som ledere. Undersøgelsen fokuserer på medlemmernes karrierer og herigennem forskelle og ligheder mellem kvinder og mænd. Blandt temaerne er: Børn, motivation for ledelse, ambitioner om yderligere forfremmelse, indholdet af lederjobbet, kompetencer/selvopfattelse, brug af netværk og balancen mellem familie og arbejdsliv. Undersøgelsens resultater lanceres på en konference og der vil blive set på muligheden for yderligere opfølgende initiativer. Beskæftigelsesministeriet har også igangsat en undersøgelse af, hvordan private danske virksomheder kan skabe en virksomhedskultur, som bliver bedre til at fremelske og motivere flere talentfulde erhvervskvinder på deres vej mod toppen og dermed sikre flere kvinder i topledelserne. Der skal som opfølgning på undersøgelsen overvejes nye initiativer. Talent for ledelse Minister for ligestilling vil i samarbejde med DI sætte fokus på næste generations ledelsestalenter, og de udfordringer de to køn vil komme til at stå overfor. Unge ledelsestalenter af begge køn samles i april 2011 til en camp, hvor de unge vil aflevere deres anbefalinger til, hvordan ledelse også i fremtiden kan være attraktiv for begge køn. Operation Kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser I 2010 lancerede minister for ligestilling i fællesskab med repræsentanter for dansk erhvervsliv, institutionelle ejere, kapitalfonde, headhuntere og forskere»operation Kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser«. Minister for ligestilling vil årligt følge op på anbefalingerne og sætte aspekter af anbefalingerne til debat. I dag har 31 virksomheder tilsluttet sig anbefalingerne. I 2011 fortsættes arbejdet med at få virksomhedsejere og bestyrelsesformænd til at underskrive anbefalingerne. I 2011 vil minister for ligestilling kontakte Danmarks 100 største virksomheder for at forøge antallet af underskrivere og kvinder i bestyrelser. Kvinder i bestyrelser 10,61 procent af bestyrelsesposterne i de danske børsnoterede aktieselskaber udgøres af kvinder pr. januar Heraf er 57 procent medarbejdervalgte. Blandt de mandlige bestyrelsesmedlemmer i de børsnoterede aktieselskaber er 17 procent medarbejdervalgte. 19, 21 procent af bestyrelsesposterne i alle aktieselskaber udgøres af kvinder. Heraf er 2 procent medarbejdervalgte. Blandt de mandlige bestyrelsesmedlemmer i aktieselskabsbestyrelser er andelen af medarbejdervalgte ligeledes 2 procent. Kvinder i ledelse. I 2009 var 6,5 procent af topcheferne i det private erhvervsliv kvinder. På niveauet lige under de tværgående direktører er 8,2 procent kvinder. Kilde: Danmarks Statistik 2011 Eksempel Flere kvinder i ledelse kræver en målrettet og helhedsorienteret indsats I Lægemiddelstyrelsen har man gjort en stor indsats for at få flere kvinder i ledelsen med rigtig gode resultater til følge. Alle mellemlederstillinger slås op eksternt, og man har arbejdet med at få identificeret kvinder i organisationen med lederpotentiale og tilbudt dem det rette udviklingsforløb. Lægemiddelstyrelsen tilbyder blandt andet før-lederkurser, coaching og mentorforløb, som kan være med til at gøre vejen til ledelse nemmere. Lægemiddelstyrelsen har desuden muligheder, hvor medarbejdere kan prøve ledelse i en kortere periode for herved at give dem, der ønsker at være ledere, mulighed for at prøve kræfter med ledelse uden at binde sig endeligt op på at tage springet til en lederstilling.

6 6 Virksomheder, der har underskrevet Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Virksomheder: A.P. Møller Mærsk, Carlsberg, Coloplast, Danfoss, Danisco, D/S Norden, Danske Bank, DONG, Grundfos, ISS, LEGO, Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Nykredit, TDC, Topdanmark, Tryg, TryghedsGruppen, Tivoli, VKR Holding, William Demant. Institutionelle investorer: ATP, LD, PFA Pension, Private Equity: AXCEL, EQT Partners, Polaris Private Equity. Headhunter firmaer: Amrop, Egon Zehnder, Heidrick & Struggles. BEKÆMPELSE AF VOLD I NÆRE RELATIONER Al form for vold er uacceptabel! Det er uacceptabelt at kontrollere eller dominere et andet menneske ved at udøve fysisk og psykisk vold. Uanset om det er mænd eller kvinder, der udøver volden. Vold er et udtryk for manglende respekt for det menneske, der udsættes for volden. At leve med vold er helt og aldeles uværdigt. I 2010 lancerede regeringen en ny»national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer«med 30 nye initiativer til bekæmpelse af partnervold. Med den nye nationale strategi som løber frem til 2012, vil en stor del af den eksisterende indsats fortsætte. Samtidig sættes der endnu stærkere ind på tre kerneområder: Forebyggende og tidlig indsats Støtte til ofre for vold i nære relationer Viden, forankring og tværfagligt samarbejde I 2011 vil en række af initiativerne fra strategien blive iværksat af de ministerier, der er involveret i arbejdet. Minister for ligestilling vil i 2011 blandt andet have fokus på mænd både de voldsudøvende mænd, men også de voldsramte mænd, som indtil videre har været en overset gruppe i indsatsen. Oplysning og holdningsbearbejdning Tabu, tavshed og tøven omkring familievold er heldigvis på retur. Erfaringer fra tidligere indsatser viser, at det nytter noget at oplyse om vold både bredt i befolkningen og målrettet bestemte grupper. For 10 år siden var vold i nære relationer et langt mere tabubelagt emne, end det er i dag. Men vi har stadig et stykke vej for at få nedbrudt tabuet helt. Og vi har stadig et stykke vej at gå for at ændre både på holdninger til og anvendelsen af vold. Vold har det med at udvikle sig og blive hårdere og voldsommere, som tiden går. Derfor er det vigtigt, at alle uanset etnisk baggrund er klar over, at de kan skride ind og har pligt til at skride ind, når vold i en familie eller et parforhold kommer til deres kendskab. Integrationsministeren og minister for ligestilling vil derfor med en både bred og målrettet informationsindsats oplyse om vold og voldens konsekvenser for samfundet og for det enkelte voldsramte menneske. Kampagnen skal være med til at ændre holdninger til brugen af vold og dermed nedbringe anvendelsen af vold i familien. Øget viden om mænd der udsættes for vold fra en mandlig eller kvindelig partner Tabuet omkring vold i nære relationer er brudt, men det er fortsat den almindelige holdning i Danmark, at det kun er kvinder der udsættes for vold i hjemmet. Men faktisk udsættes godt 9000 mænd for vold af en tidligere eller nuværende partner. I 2/3 af tilfældene er den voldsudøvende en mand, mens 1/3 af voldsudøverne er kvinder. Der er behov for mere viden for at nå gruppen af voldsramte mænd. Derfor vil minister for ligestilling og socialministeren iværksætte en undersøgelse, der skal afdække, hvordan de eksisterende tilbud imødekommer mænds behov samt af, hvilke tilbud der yderligere er behov for. Udbredelse af viden om behandlingstilbud Voldsudøvere skal være klar over, hvor og hvordan de kan komme i behandling. Minister for ligestilling vil derfor i samarbejde med integrationsministeren gennemføre en oplysningskampagne rettet mod både danske mænd og mænd med indvandrerbaggrund. Voldsudøvende mænd skal oplyses om, at de kan få hjælp til at bryde et voldeligt adfærdsmønster og at de ikke behøver leve med skammen over at slå og mishandle en partner. Voldsramte I 2000 blev skønsmæssigt kvinder hvert år udsat for partnervold (vold fra en tidligere eller nuværende partner). Ved den seneste opgørelse i 2005 var antallet faldet til kvinder. Skønsmæssigt ca mænd udsættes også for partnervold. 2/3 af de mænd, der oplever vold i nære relationer, bliver slået af en mandlig partner. Undersøgelsen»Unge og kærestevold i Danmark«dokumenterer, at 10 procent af alle unge kvinder og knap fire procent af unge mænd i kæresteforhold og i alderen år har været udsat for vold fra en nuværende eller tidligere kæreste. I undersøgelsen giver de unge selv udtryk for, at der er et behov for mere og bedre oplysning om problemet. Kvinder med indvandrerbaggrund udgør en relativt stor andel af kvinder på krisecentrene. I 2008 udgjorde kvinder født uden for Danmark 46 procent af samtlige kvinder på danske krisecentre. Kilde: Statens Institut for Folkesundhed for minister for ligestilling 2007og 2008, samt LOKKs årsstatistikker 2008.

7 7 Voldens økonomiske omkostninger Vold mod kvinder koster samfundet ½ milliard kroner årligt. Det svarer til kr. pr. voldsramt kvinde. Omkostningerne, der alene er relateret til fysisk vold og trusler om vold mod kvinder, andrager knap 486 mio. kr. årligt, og når omkostninger i retsvæsenet ved politianmeldt voldtægt inkluderes er omkostningerne i alt 517 mio. kr. årligt. Kilde: «Voldens Pris», Statens Institut for Folkesundhed 2010 BEKÆMPELSE AF HANDEL MED MENNESKER Globalt udgør handel med mennesker en stigende del af den organiserede kriminalitet, hvor ofre for menneskehandel misbruges til seksuel udnyttelse, tvangsarbejde og i andre former for slavelignende forhold. Hver eneste dag er der et nyt menneske, der bliver handlet til forskellige former for udnyttelse. FN's generalsekretær Ban Ki-moon har kaldt den menneskehandel, der foregår i dag, for vor tids slaveri. Den internationale arbejdsorganisation (ILO), anslår, at der i dag er 2,5 millioner ofre for menneskehandel globalt. I Danmark har vi set eksempler på kvinder, piger og mænd, der er blevet menneskehandlet. I Danmark har bekæmpelse af menneskehandel været et højt prioriteret indsatsområde for regeringen siden Og indsatsen har på mange måder virket. Vi har kontakt til stadig flere udenlandske prostituerede i miljøet, og vi har et effektivt system, som sikrer, at der tages hånd om de handlede kvinder, når de befinder sig i Danmark. Vi er også blevet bedre til at retsforfølge bagmændene. Men indsatsen kan blive endnu bedre, så denne form for moderne slaveri kan bekæmpes endnu mere målrettet og effektivt. I 2011 vil minister for ligestilling sikre en lancering og implementering af en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel Ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel ( ) Regeringen og satspuljepartierne har siden 2002 igangsat en lang række aktiviteter med fokus på støtte til ofrene, forebyggelse i Danmark, internationalt samarbejde samt retsforfølgelse af bagmændene. Regeringen vil i 2011 lancere en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. Der blev med satspuljeforliget for 2011 afsat i alt 80 mio. kr. til området. Med handlingsplanen forpligter regeringen sig til at målrette og justere de eksisterende tiltag og afsøge nye veje med henblik på at sikre, at der tages hensyn til ofrenes individuelle og ofte meget komplekse behov. Der vil blive bygget videre på og justeret i den eksisterende indsats inden for rammerne af det landsdækkende tværsektorielle samarbejde, der blev etableret med de foregående to handlingsplaner. Center mod Menneskehandel, politiet og andre myndigheder samt relevante NGO'er vil, som de primære udmøntende parter, stå for kernen i arbejdet, med det mål at forankre, institutionalisere og forbedre indsatsen fremover. Handlingsplanen vil have fokus på følgende tre indsatsområder: Forebyggelse af menneskehandel både internationalt og i Danmark. Støtte og beskyttelse til ofrene. Retsforfølgelse af bagmænd. Der er blevet identificeret 127 personer som ofre for menneskehandel i Danmark i perioden 1. august september kvinder, heraf to 17-årige piger samt to mænd a. Af de 127 personer er én mand vurderet som offer for tvangsarbejde alle andre har været handlet til prostitution. 13 personer har gennemført en forberedt hjemsendelse via International Organisation for Migration (IOM) og 14 er hjemrejst med assistance fra sociale organisationer. Ca. 54 procent af ofrene kommer fra Afrika, ca. 23 procent fra Østeuropa og ca. 13 procent fra Asien. Aldersmæssigt fordeler de voksne ofre sig på identifikationstidspunktet fra år, med en gennemsnitsalder på 30,8 og med en overrepræsentation i sidste halvdel af 20 erne og første halvdel af 30 erne. I perioden er der mødt 2279 udenlandske prostituerede i det opsøgende arbejde på gaden, i mødestederne, massageklinikker, gennem hotline og politiaktioner. I perioden er der rejst 77 sigtelser for menneskehandel. I samme periode er der sket domfældelse i 26 sager. a Udlændingeservice (US) har vurderet 93 personer som ofre for menneskehandel. Center Mod Menneskehandel (CMM) har herudover identificeret 34 personer som ofre for menneskehandel (uden forelæggelse for US). Det drejer sig typisk om EU-statsborgere eller personer med opholdstilladelse i et EU-land, og som derfor ikke hører under US forsørgelse. DET OFFENTLIGE SKAL GÅ FORAN I LIGESTILLINGSARBEJDET. Ligestilling handler ikke kun om at sætte særligt fokus på udfordringer som at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Ligestilling handler også om at sikre den enkelte borger den bedste velfærdsservice i sygehusvæsenet, ældreplejen, daginstitutionerne, skolerne mv. Alle offentlige institutioner har pligt til at indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Det fremmer ligestillingen, og det er med til at målrette indsatserne, når man medtænker køn i det øvrige arbejde. På den måde kan offentlige ressourcer blive anvendt mere målrettet dér, hvor behovet er størst. Kommunerne, regionerne og mange af de statslige styrelser og virksomheder skal blive bedre til at tage højde for kønnenes forskellige behov i deres kerneopgaver. For disse myndigheder gælder det også, at den kvindelige talentmasse ikke udnyttes tilstrækkeligt i ledelsen.

8 8 Ligestillingsredegørelserne 2011 Hvert andet år skal de offentlige institutioner indberette en såkaldt ligestillingsredegørelse til minister for ligestilling. Det skal de også i Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, om ministeriet, institutionen eller virksomheden har formuleret en ligestillingspolitik og i givet fald det nærmere indhold af denne. Herudover skal der redegøres for kønsfordelingen på stillingskategorier, samt andre forhold af betydning for ministeriet, institutionen eller virksomhedens indsats på ligestillingsområdet. I 2011 skal der måles på, om de offentlige institutioner har rykket sig siden de seneste ligestillingsredegørelser i Ligestillingsredegørelserne 2009 viste, at mange kommuner og statslige organisationer arbejder målrettet med ligestilling. Det går altså fremad! Men der er stadig plads til forbedringer. Ligestillingsredegørelserne giver borgere, politikere og øvrige interesserede et indblik i den offentlige sektors indsats for at fremme ligestilling og leve op til ligestillingsloven. Alle gode eksempler på godt og konstruktivt ligestillingsarbejde er samlet på hjemmesiden om ligestillingsredegørelserne (www.ligestillingidanmark.dk), og her kan den enkelte myndighed lade sig inspirere af de andre myndigheders resultater i ligestillingsarbejdet. EU-projekt om mainstreaming Ligestillingsafdelingen har fra EU's PROGRESS-program fået midler til at udvikle et webbaseret redskab, som kan understøtte offentlige myndigheder og institutioner i deres arbejde med køn og ligestilling. Redskabet skal lette arbejdet med at opfylde ligestillingslovens krav om kønsmainstreaming af al planlægning og administration og vil bidrage med input til en fornyelse af den strategiske kønsmainstreamingindsats i det offentlige. Opfølgning på Lønkommissionens anbefalinger Sidste år konkluderede Lønkommissionen, at den vigtigste årsag til forskellen på kvinder og mænds gennemsnitlige løn er det kønsopdelte arbejdsmarked. Kommissionen anbefalede, at man arbejder på at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked. Derfor skal ministerier, der har større personalegrupper, som er kønsskæve, iværksætte initiativer, der kan bidrage til en mere balanceret rekruttering. Ministerier med ansvar for uddannelsesområder skal desuden iværksætte initiativer, der kan modvirke eventuelle kønsmæssige skævheder i rekrutteringen til uddannelserne. Minister for ligestilling er ansvarlig for at gøre status på ministeriernes fremskridt. Flere kvinder i offentlige bestyrelser I 2011 vil minister for ligestilling med inspiration fra»operation Kædereaktion«sætte fokus på mangfoldigheden i offentlige selskabers bestyrelser. Fra 2007 til 2009 er antallet af kommuner, der arbejder meget med ligestilling steget fra 15 til 36 procent. Fra 2005 til 2009 er antallet af ministerier, der arbejder meget med ligestilling steget fra 5 til 9 ministerier. Kilde: Ligestillingsredegørelserne 2005, 2007 og LIGESTILLING OGSÅ I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV Vi er kommet langt med ligestilling i Danmark. Vi har overstået det kapitel, der hedder sikring af de grundlæggende rettigheder for begge køn. I mange andre af verdens lande er der stadig rigtig langt endnu. Der er stadig alt for mange kvinder i verden, der ikke kan bestemme over deres egen krop, for eksempel i forhold til hvor mange børn de vil have og med hvem. Alt for mange kvinder har i dag ikke adgang til de fornødne sundhedsydelser, når de skal føde børn. Syd for Sahara dør en ud af 16 kvinder i barselssengen. Og så er der de mange piger, der slet ikke ser dagens lys eller ryddes af vejen umiddelbart efter deres fødsel, fordi de regnes som mindre værdifulde for familien end drenge. Derfor er der behov for, at de lande, der er kommet længst med ligestilling, går foran og tager têten. Det vil Danmark fortsat gøre i det internationale ligestillingsarbejde. Vi skal ikke bare vise, at det kan lade sig gøre, men også at det er en stor gevinst for et samfund, når kvinder og mænd er ligestillede. Og vi skal støtte kvinders frihedsrettigheder de steder på jorden, hvor de knægtes. Vi skal holde fast i, at religiøse og kulturelle forskelle aldrig må bruges som undskyldning for at undertrykke og mishandle verdens kvinder. Danmark har EU-formandskabet i første halvdel af Under formandskabet vil der blive igangsat en række konkrete projekter vedrørende det kønsopdelte uddannelsesvalg. Med formandskabet følger desuden en række forpligtelser, som for eksempel ansvaret for internationale forhandlinger og afholdelsen af embedsmandsmøder. Danmark skal under det danske EU-formandskab medvirke til at lede forhandlingerne i det årlige møde hos FN s Kvindekommission i New York. Her vil Danmark arbejde for at sikre kvinders rettigheder globalt og for at skabe flest mulige fremskridt for kvinders rettigheder. Danmark vil særligt have fokus på kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder samt adgang til sundhedsydelser. Danmark vil også med respekt for at FN s Kvindekommission har kvinders rettigheder i centrum skabe fokus på vigtigheden af at inddrage mænd i det globale ligestillingsarbejde. Udveksling af»best practise«nedbrydelse af det kønsopdelte uddannelsesvalg Under det danske formandskab vil der blive sat fokus på det kønsopdelte uddannelsesvalg i en europæisk kontekst. For selv om også piger og drenge i andre lande vælger kønsbestemte uddannelser, så er det ikke altid, at det er de samme uddannelser, der har en overvægt af det ene køn. For at blive bedre til at forstå rekrutterings- og fastholdelsesmekanismerne må vi lære af hinanden, og derfor vil vi under formandskabet igangsætte en målrettet og konkret erfaringsudveksling med henblik på at udarbejde en»best-practise«-samling til opblødning af det kønsopdelte uddannelsesvalg.

9 9 Nye indikatorer: Klima og ligestilling Derudover vil Danmark skulle stå for EU opfølgningen på FN handlingsplanen fra 1995 om «Women and the Environment». Det betyder, at vi i samarbejde med Det Europæiske Ligestillingsinstitut i Vilnius vil udarbejde en rapport om, hvordan man kan arbejde med ligestilling og klimaforandringer i en EU-kontekst. Som opfølgning på rapporten vil Danmark som formandskab skulle udvikle en række indikatorer på området, som man fremover kan bruge i EU for at måle, hvordan man arbejder med ligestilling og klimaforandringer i medlemslandene og i EU's institutioner. Indikatorerne vil skulle vedtages på ligestillingsministrenes rådsmøde i løbet af formandskabsperioden. Ligestilling i udviklingsbistanden Ligestilling mellem kønnene er en af de fundamentale menneskerettigheder. Derfor er ligestilling et mål i sig selv i både rige og fattige lande. Men det er også et middel et redskab til at skabe social og økonomisk udvikling og nå 2015 Målene. Udviklingssamarbejdet bliver mere effektivt, hvis ligestilling tænkes ind fra start. I strategien for Danmarks udviklingsarbejde,»frihed fra Fattigdom Frihed til Forandring«er ligestilling et af de fem prioriterede indsatsområder. Ligestilling er samtidig en del af naboskabsprogrammet. Den danske indsats sigter på at øge den globale opmærksomhed på ligestilling og fremme kvinders frihed, lige rettigheder og lige muligheder. Danmark vil sætte ligestilling i centrum i dialogen med partnerlandene. Vi kan på den måde være med til at sikre bedre lovgivningsmæssige, administrative og kulturelle rammer for, at kvinder kan opnå politisk og økonomisk indflydelse på lige fod med mænd. Den nye strategi fokuserer på at styrke kvinders frihed, rettigheder og økonomiske muligheder, at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, at styrke pigers og kvinders adgang til uddannelse og sundhedsydelser og at sikre bedre beskyttelse af kvinders rettigheder i konflikt- og genopbygningssituationer og fremme kvinders deltagelse i fredsopbygning. Kvinder er mest udsatte for klimaforandringerne. Grunden er, at der er flere kvinder end mænd blandt de fattigste i verden, og at kvinder ofte er mere afhængige af naturressourcer end mænd. Over en halv million gravide kvinder dør hvert år på grund af komplikationer, som kunne være forhindret, og mindst 200 millioner kvinder har ikke adgang til de moderne præventions-midler, som de gerne vil bruge. I 2008 var 37 millioner piger ikke i folkeskole. Over 300 mio. kvinder, dvs. cirka 9 procent af den kvindelige befolkning på verdensplan, lider af helbredsproblemer og handicap opstået af graviditetskomplikationer, fordi de ikke har adgang til basal sundhedshjælp. Kilde: Udenrigsministeriet 2010 AKTIVITETSKALENDER OG PUBLIKATIONSLISE 1. MARTS MARTS 2011) Marts Dansk delegation til FN s Kvindekommissions samling i New York, samt dansk værtskab for nordisk side event. Minister for ligestilling inviterer til brunch med ligestillingsorganisationerne. Minister for ligestilling deltager i henholdsvis Kvinfo og EU-Kommissionens 8.marts arrangement. Minister for ligestilling besøger Dannerstiftelsen Minister for ligestilling holder tale ved Berlingske Nyhedsmagasins talentkonference April Danmark deltager i og er ansvarlig for åbning af konferencen:»human trafficking a complex reality«i København. Maj Offentliggørelse af resultaterne af de offentlige myndigheders ligestillingsredegørelser NGO-workshop vedrørende evaluering af indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel. Minister for ligestilling mødes med DA om lønkommission og markedsførelse af kvindefag. Ligestillingsafdelingen holder oplæg i EU-konference om»non-legislative Initiatives for Companies to Promote Gender Equality at the Workplace«. Ministeren taler til Dansk Magisterforenings årlige lederdag. Juni Regeringens nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer lanceres. Første møde i ministerens taskforce for flere kvinder i bestyrelser Minister for ligestilling afholder tale ved Heidrick & Struggles netværk»women of Influence«. Møde i ministerens netværk for chartervirksomheder hos IBM. Minister for ligestilling holder tale i mændenes sundhedsuge (Men's health week) Juli Minister for ligestilling deltager i det internationale møde»clean Energy Ministerial«i Washington. August Møde i ministerens netværk for chartervirksomheder hos Dansk Erhverv. September Lancering af evaluering af den nationale indsats til bekæmpelse af menneskehandel. Møde i ministerens taskforce for flere kvinder i bestyrelser. Minister for ligestilling besøger Århus Krisecenter. Oktober Lancering af»operation kædereaktion anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser«minister for ligestilling er formand for det årlige ligestillingsministermøde i Nordisk Ministerråd.

10 10 Minister for ligestilling deltager i uformelt ligestillingsministermøde i EU om EU-kommissionens nye ligestillingsstrategi. Minister for ligestilling holder møde med IDAs formand om ligestilling blandt ingeniører og ingeniørstuderende. Minister for ligestilling taler til Boston Consulting Groups»Female Talent Network«(kvindelige elitestuderende) November Møde i ministerens netværk for chartervirksomheder hos Syddansk Universitet. Offentliggørelse af evaluering af Charter for flere kvinder i ledelse. Ministeren deltager i Forum 100 % konference»pigernes uddannelse, drengenes arbejdsmarked«. NGO-møde om anbefalinger og input til indsatsen mod menneskehandel. Offentliggørelse på af oversigt over ligestillingsvurderinger af lovforslag i lovprogrammet Minister for ligestilling åbner Kommunaldirektørforeningens konference»kommunal topledelse i en brydningstid«. Deltagelse i EU Women s Ministers Summit. Minister for ligestilling deltager med Udviklingsministeren til en rundbordssamtale om ligestilling i Udviklingslandene. Ministeren mødes med Dialog mod Vold og Nordjyllands politi. Minister for ligestilling besøger»mødestedet for udenlandske prostituerede«på Vesterbro. Her mødte ministeren også Center mod Menneskehandel, Reden International og Kompetencecenter Prostitution. December Anden runde af»operation kædereaktion anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser«. Minister for ligestilling deltager i side event under COP16,»Women Leaders in Climate Change«med blandt andet Mary Robinson. To dages tværnordisk camp i København om social kontrol i nogle indvandrermiljøer. Ligestillingsafdelingen holder oplæg på Metropolskolens Uddannelsesmesse. Januar Minister for ligestilling holder taler ved Mandag Morgens lancering af en kortlægning og analyse af indsatsen mod vold. Lancering af rapporten»undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantech-virksomheder«, som bl.a. ser på kønsaspektet. Rapporten danner baggrund for det videre arbejde med at tiltrække flere kvinder til området. Kortlægning, analyse og evaluering af best practice i forhold til ligestilling blandt etniske minoriteter. Evaluering af rettighedskampagne for Minister for ligestilling og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter mødedato for møde med universitetsrektorerne om, hvordan ligestillingsfremmende initiativer kan udbredes og implementeres på universiteterne. Mødet afholdes 22. marts Februar Minister for ligestilling overrækker præmier til vindere i kreativ konkurrence mod kærestevold deltagere i konkurrencen er 10. klasser og ungdomsuddannelser. Minister for ligestillings rettighedskampagne for kvinder og mænd med indvandrerbaggrund sættes i gang. Der udpeges nye ambassadører for flere kvinder i ledelse. Minister for ligestilling deltager i rundbordssamtale med kvindelige ingeniørstuderende arrangeret af IDA. De første resultater af undersøgelsen»efterlysning af drengene hvor blev de af«offentliggøres. Hjemmeside om piger og drenges uddannelsesvalg lanceres. Lancering af»best practice«-opsamling og kampagnesite om rekruttering af mænd til traditionelle kvindefag, under det nordiske projekt»finanskrisen og det kønsopdelte arbejdsmarked«. Ansøgninger til pulje til fremme af ligestilling indkaldes. Arbejdet med opdatering af de nationale databaser om vold igangsættes. PUBLIKATIONSLISTE Redegørelse 2009/Perspektiv- og handlingsplan Metaevaluering af Regeringens handlingsplan»beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder for alle«. Evaluering af den nationale indsats til bekæmpelse af menneskehandel Rapport. National Strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer Stop Volden mod kvinder folder. Nyt samarbejdsprogram for det nordiske arbejde i Nordisk Ministerråd. Første evaluering af Charter for flere kvinder i ledelse. SFI rapport»køn og etnicitet i uddannelsessystemet, litteraturstudier og registerdata«af Vibeke Jakobsen og Anka Liversage. SFI undersøgelse»det var ikke nemt, men jeg klarede det«, interviewundersøgelse med etniske minoritetskvinder om uddannelse af Anika Liversage, Vibeke Jakobsen og Ida Rode Hansen. Hermed slutter redegørelsen.

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2013

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2013 Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2013 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling og kirke Manu Sareen den 27. februar 2013 Indhold 03 Forord - Vejen frem for ligestillingen 04 Indsatsområder

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2012

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2012 Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2012 Afgivet til Folketinget af ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen den 29. februar 2012 Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2012 Afgivet til Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Indhold LIGESTILLING I EN TVÆRNORDISK KONTEKST 1 UDBYTTE AF AT FORETAGE LIGESTILLINGSVURDERINGER

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet 1. Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde Ministeriets handlingsplaner på området Ministeriet har

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007.

Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007. Redegørelse 2006 / Perspektiv- og handlingsplan 2007 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007. Indhold 4 Det lige frie valg hele livet 8 Mangfoldige talenter

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Redegørelse nr. R 6 (14/4 2010) Folketinget 2009-10

Redegørelse nr. R 6 (14/4 2010) Folketinget 2009-10 Redegørelse nr. R 6 (14/4 2010) Folketinget 2009-10 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 14/4 2010 om perspektiv- og handlingsplan 2010 for

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

REDEGØRELSE / PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPLAN 2015

REDEGØRELSE / PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPLAN 2015 REDEGØRELSE / PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPLAN 2015 Afgivet til Folketinget af minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold den 26. februar 2015 KOLOFON Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Referat af møde den 24. april 2006, Holmens Kanal 22 Til stede: Thomas Børner, Socialministeriet Agnete Andersen, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Nøgletal. Ligestilling

Nøgletal. Ligestilling Nøgletal Ligestilling Nøgletal Ligestilling 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Basale rettigheder Ofre for menneskehandel Selvbestemmelse blandt 18 29årige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Mangfoldighed - plads til alle Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Indhold Forord 3 Status 4 Politikkens opbygning 4 Opfølgning 4 Ligestilling i børnehøjde 5 Mål 5 Sådan kan du som medarbejder

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Kærestevold Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Bliver tæsket af min kæreste hver gang han syntes jeg siger noget forkert eller gør noget, men vil ik melde det fordi jeg elsker ham.

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Lov om ligestilling af kvinder og mænd

Lov om ligestilling af kvinder og mænd Om dataværktøjet Lov om ligestilling af kvinder og mænd 4. Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingsloven

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Karen Jespersen den 29. februar 2008 Udgivelsesdato: 29. februar 2008 Udgave, oplag: 1. udgave,

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af ali@modst.dk for Statens Administration 2013-11-08 08:37 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune

Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune I overensstemmelse med kommunens Ligestillingspolitik af 2012 er der udarbejdet en handleplan. Handleplan for arbejdet med ligestilling

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af steen.wistoft@skat.dk for SKAT 2013-10-31 14:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Dagsorden. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune. Der afholdes møde den 10. december 2009 kl. 15.30 i lokale 83 på rådhuset i Aabybro.

Dagsorden. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune. Der afholdes møde den 10. december 2009 kl. 15.30 i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Udviklingsafdelingen Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mette Ankjær Jensen Direkte 7257 7464 met@jammerbugt.dk 01-12-2009 Sagsnr.: 1849-49352

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skive Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Skive Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Skive Kommune Vores gode eksempler for Skive Kommune 6

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere