Digital forvaltning de nye ord for ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital forvaltning de nye ord for ledelse"

Transkript

1 Digital forvaltning de nye ord for ledelse Af Troels Andersen og Michael Karvø, Center for Digital Forvaltning I de seneste årtier har ambitionen om at digitalisere arbejdsgange og organisatoriske processer bredt sig til stadig større dele af den offentlige sektor. Elektroniske journalsystemer, automatiserede selvbetjeningsløsninger og digital signatur er blot nogle få, centrale eksempler på indsatsområder. Efter adskillige år med IT-politiske visioner, handlingsplaner og forsøgsprojekter står Danmark imidlertid fortsat ved korsvejen og tøver. På den ene side synes digitalisering af den offentlige sektor at stå som et uomgængeligt grundvilkår for styring og håndtering af fremtidens velfærd. På den anden side har den offentlige sektor trods et godt udgangspunkt og flere enkeltstående succeser fortsat et egentligt digitalt gennembrud til gode. En historisk analyse viser, at Danmark i kraft af tidlige investeringer i de grundlæggende systemer, rum for lokale initiativer og blik for balancen mellem demokratisk åbenhed, service og effektivisering står med en historisk mulighed for at skabe det 21. århundredes første digitale velfærdssamfund. Med de grundlæggende systemer, der er etableret i løbet af de sidste 30 år har Danmark et godt udgangspunkt for at gennemføre en digitalisering af det velfærdssamfund, vi har i dag. I intet andet samfund er befolkning, virksomheder, ejendomme og deres indbyrdes relationer, gøren og laden blevet så konsekvent registreret, som tilfældet er i Danmark. Mens teknologien således gradvist har fået kendte arbejdsgange, hierarkier og faggrænser til at forskyde sig og dermed ændret vilkårene for ledelse og medarbejdere i den offentlige sektor har synet på ledelse og organisering konsekvent haltet bagefter eller fulgt andre, parallelle spor. Det betyder, at den offentlige sektor i dag står med et uforløst teknologisk potentiale og to løsrevne bud på fremtidens forvaltning en digitaliseringsdiskussion med et snævert teknologisk fokus og en reformdiskussion, der er ensidigt optaget af strukturer, organisering og ledelse i traditionel forstand. Men livet i den offentlige sektor er både teknologi og struktur Et liv der ændrer sig hele tiden. Politibetjenten, sygeplejersken og kommunaldirektøren har således det til fælles med andre offentligt ansatte, at deres ar- 101

2 bejdsdag på en række punkter adskiller sig markant fra den, vi kendte for ti, tyve eller tredive år siden. Umiddelbart er arbejdsopgaverne selvfølgelig på mange måder de samme. Politiet bliver stadig kaldt ud til gerningssteder, afhører vidner og optager rapport alt sammen som led i opklaringen af forbrydelser. Sygeplejersken serverer fortsat mad, uddeler medicin og sikrer sig, at patienten i øvrigt har det godt. Kommunaldirektøren bistår også stadig borgmesteren med information og rådgivning om kommunens opgaver og økonomi samtidig med, at han som den øverste administrative chef har ansvaret for kommunens ansatte. Hvad er det så, der har ændret sig så radikalt? Det handler først og fremmest om måden, vi udfører opgaverne på om hvilke teknologiske redskaber, vi har til rådighed, og hvad det betyder for arbejdsgange, samarbejdsmønstre, ansvarsfordeling og ledelse. I form af såvel og tekstbehandling som systemer til elektronisk sagsbehandling, journalisering, økonomistyring og beslutningsstøtte er IT blevet en allestedsnærværende del af dagligdagen. Populært sagt er IT i løbet af de seneste årtier vokset ud af de centrale datacentre og har spredt sig til politibilen, hospitalsgangen, kommunaldirektørens skrivebord og alle øvrige afkroge af den offentlige sektor. Vi står således i et vadested, hvor manglende viden om digitaliseringens sammenhæng med ledelse og organisation synes at være den største trussel mod succes. Mange offentlige myndigheder er i dag fanget i en situation, hvor IT er blevet en integreret del af dagligdagen uden, at ledelse og medarbejdere for alvor har formået at udløse det forandringspotentiale, teknologien rummer. Hvis digitaliseringen af den offentlige sektor ikke skal ende som århundredets største fejlinvestering kræver det, at det strategiske potentiale i digital forvaltning og sammenhængen med politiske og administrative reforminitiativer i øvrigt erkendes bredt af ledere og medarbejdere i den offentlige sektor. På sporet af den digitale forvaltning I de følgende afsnit tager vi på en rejse gennem de sidste tredive års IT- og forvaltningspolitik. Det historiske rids tegner konturerne af en udvikling, som har haft afgørende betydning for den offentlige sektor i dag. Samtidig indikerer de historiske valg rammerne for de valg, vi må træffe, hvis digitaliseringen af den offentlige sektor skal lykkes teknologisk såvel som 102

3 organisatorisk og ledelsesmæssigt. Vores fortælling om de sidste tredive års udvikling af den offentlige sektor fokuserer på tre tråde i historien vores brug af IT, vores syn på faglighed og vores forståelse af ledelse og organisering. Andre tråde som centralisering versus decentralisering eller individualitet overfor kollektivet kunne med lige så stor selvfølgelighed have været inddraget, men er i denne sammenhæng udeladt. Perioden : Nye systemer, nye uddannelser alt i veldefinerede kasser 1. april 1968 ser et nyt, stort, offentligt edb-system dagens lys. Det Centrale Person Register eller CPR som det hurtigt kommer til at hedde er den tekniske infrastruktur, der skal understøtte det nye personnummersystem, som regeringen har indført. Danmark skal skrives i mandtal og alle borgere udstyres med et unikt nummer, der skal følge dem fra vugge til grav. Indførelsen af det nye personnummersystem og CPR indvarsler den begyndende digitalisering af den offentlige forvaltning og lægger sammen med de parallelle registre over virksomheder (i dag CVR) og ejendomme (BBR) grunden til den digitale infrastruktur, som i de kommende årtier bliver fundamentet for mange af de efterfølgende initiativer. De mange statslige og fælleskommunale fagsystemer til styring af nye velfærdsydelser er sammen med etableringen af kildeskattesystemet og selskabsskattesystemet gode eksempler på denne næste bølge. I samme periode nærmest eksploderer antallet af nye uddannelser alle mere eller mindre rettet mod at betjene den hastigt voksende offentlige sektor. Et væld af nye stillingskategorier og præcist definerede funktioner i det offentlige matches af uddannelser med et præcist defineret indhold. Den offentlige sektor opfattes på bedste industrielle vis som en maskine, hvis produktion af velfærdsydelser kan optimeres og justeres. Og målet med de mange nye uddannelser er netop at fylde hullerne i den offentlige velfærdsmaskine med arbejdskraft uddannet til formålet. Tilsvarende er ledelse først og fremmest et spørgsmål om produktivitet. Produktionen opdeles i veldefinerede kasser, der lader sig overvåge og styre eksempelvis gennem tidsregistreringer, som er meget oppe i tiden. Fundamentet for såvel ledelse som medarbejdere er stadig bureaukratiets veldefinerede hierarkier, og til trods for økonomisk krise er der fortsat ansættelsessikkerhed og arbejdsmæssig tryghed i den offentlige sektor. 103

4 Perioden : Edb-politik, decentralisering og organisationsdiagrammer Med Schlüter-regeringens overtagelse af magten i 1982 sættes en helt ny dagsorden for den offentlige sektor. Der skal strømlines og effektiviseres og der skal først og fremmest spares. I den stort anlagte Moderniseringsredegørelse mere end 500 sider forfattet på under seks måneder udstikkes linierne for et reform-projekt, der over de næste ti år skal gøre den offentlige forvaltning tidssvarende og omkostningsbevidst (se faktaboks om Moderniseringsredegørelsen). Det markante opgør med business as usual og de deraf følgende fyringer og omlægninger sender chok-bølger gennem centralforvaltningen, hvilket i flere tilfælde fejres med champagne i Finansministeriet. Det er imidlertid ikke kun de overordnede administrationspolitiske linier, der gør Moderniseringsredegørelsen interessant også i IT-politisk sammenhæng er redegørelsen skelsættende. Her nævnes edb nemlig første gang direkte i politisk sammenhæng som et redskab, der kan bruges til at opnå de ønskede organisatoriske ændringer og edb sporet bliver succesfuldt anvendt enkelte større omstillingsprojekter, herunder sammenlægningen af Told og Skat. Parallelt hermed sker det et teknologisk skift fra mainframe-systemer til client/server-teknologien, som gør den personlige computer pc en til den intelligente arbejdsstation, der åbner for radikale forandringer i arbejdsdelingen på de administrative arbejdspladser. IT og modernisering får dog aldrig rollen som de afgørende omstillingsværktøjer, der skal gøre den offentlige sektor mindre og mere effektiv. Her er snarere tale om sød retorik, der skal få nedskæringerne til at glide ned. I stedet bliver de bærende værktøjer i reformarbejdet hårde metoder som budgetreformen, grønthøsteren samt mål- og rammestyring. Reformarbejdet resulterer også i en markant interesse for offentlig ledelses- 104

5 og organisationsudvikling. Schlüter-regeringen erkender tidligt, at en succesfuld modernisering af den offentlige sektor vil kræve en massiv satsning på uddannelse af de offentlige topledere og chefer. Cheferne skal lære om det at lede - om uddelegering, om mål- og rammestyring, om motivation og ikke mindst om moderniseringsprogrammet. Den bløde, personlige og lyttende chef introduceres, og typisk for tidsånden gør denne cheftype nærmest en dyd ud af ingenting at vide. Mantraet er uddelegering af alle opgaver til sine medarbejdere, der jo også som det lyder er den egentlige ressource. Den gammeldags cheftype, der er fagligt velfunderet, korrekt, regelorienteret og giver ordrer, er ikke i høj kurs og forsvinder mere eller mindre for altid. På uddannelsessiden udkonkurreres specialisterne af generalister, og det synes som om alle jobmæssigt har retten til at kunne bestride alt. Dette i kombination med mål- og rammestyringen gør, at mange faglige personalegrupper som lærere, sygeplejersker og politi i stigende grad får administrative opgaver, der betyder, at deres egen faglige kerne fylder stadig mindre i det daglige arbejde. Blandt de faglige organisationer fører dette skred i arbejdsdelingen til en intensiv kamp om faggrænser. Hos flere faglige forbund er det således god latin at vokse sig større eksempelvis ved at erobre administrative arbejdsopgaver især på bekostning af de kontoruddannede. Perioden : Internettet og den ny selvstændighedskultur I januar 1993 er Socialdemokratiet tilbage ved magten for første gang i mere end ti år. Tamil-sagen har endegyldigt tvunget Schlüter-regeringen i knæ, og Poul Nyrup Rasmussen kan indtage sin plads i Statsministeriet. Samtidig oprettes et helt nyt ministerium, Forskningsministeriet, der siden hen udvides med teknologi og tele. Senere samme år igangsættes det hidtil mest ambitiøse policy-projekt på IT-området. Europaparlamentariker og statsministerfrue Lone 105

6 Dybkjær udpeges sammen med stiftsamtsmand Søren Christensen til at lede et udredningsarbejde, der med den karismatiske og højt begavede Peter Lorentz Nielsen som sekretariatsleder, skal kortlægge konsekvenserne af det gryende Informationssamfund for Danmark. Udredningsarbejdet resulterer i rapporten Info-samfundet år 2000, der under stor pressebevågenhed lanceres i sensommeren Rapporten indvarsler på mange måder et skift i forhold til de foregående års benhårde fokus på effektivisering. Og såvel de socialdemokratiske som de radikale fingeraftryk er med bekymringer om samfundets svageste, folkeskolen og den danske kulturarv til at få øje på. Brugen af IT i det offentlige får dog også en hel del opmærksomhed (se faktaboks om Info-samfundet år 2000). Ved folketingsvalget i efteråret 1994 afløser det 33-årige socialdemokratiske håb, Frank Jensen, den hidtidige forskningsminister, Svend Bergstein, på området og regeringen lancerer med Frank Jensens egne ord Fremtidens ministerium; forskning, IT og tele. Med den ny minister cementeres det skifte, som Dybkjær-rapporten signalerer og sender samtidig IT-politikken flere pladser op ad den politiske rangstige. Teknologisk slår Internettet for alvor igennem på dette tidspunkt pludselig kan alle computere tale sammen. IT-erhvervet vokser enormt målt både på omsætning og antal ansatte og branchen får hurtigt en nærmest kultagtig status. Teknologiudviklingen i almindelighed og Internettets overrumplende succes i særdeleshed fører til en markant efterspørgsel efter hård specialistviden inden for alle afkroge af datalogien. Men samtidig er også en ny type medarbejdere på hastig fremmarch. Personer, der kan fortolke, analysere, perspektivere og måske især tale om den teknologiske udvikling, kommer i høj kurs. Den ny økonomi har stærkt brug for visionære symbolanalytikere, som kan forklare, hvad det er, der sker. 80 ernes gryende selvstændighedskultur får endnu et skub i takt med at stadig flere medarbejdere sidder inde med stærkt eftertragtet viden og kompetencer og i kraft af økonomisk opsving og stærkt stigende lønninger er uhyre bevidste om deres eget værd. De selvbevidste medarbejdere stiller store krav til ledelsen om at skabe attraktive rammer, så medarbejderne kan udfolde sig på jobbet. Og autoritet udøves nu først og fremmest ved at opstille personlige udviklingsmål for den enkelte medarbejders selvrealisering. Især i udlandet eksploderer antallet af de såkaldte Free Agents viden- 106

7 stunge enkeltpersoner, der sælger sig selv i kortere eller længere perioder og foretrækker denne form for arbejdsforhold frem for funktionærlivet og kravene om at underlægge sig en hel firmakultur. Perioden : IT bliver in og nørder bliver cool Ved årsskiftet får Danmark ny forskningsminister. Jytte Hilden der kommer fra en ombrust tid som kulturminister afløser Frank Jensen på posten. Udnævnelsen af Jytte Hilden som ny forskningsminister indvarsler en temmelig turbulent periode i IT-politikkens ministerium. I løbet af de næste knap fem år er hele tre forskellige socialdemokratiske politikere forbi departementet i Bredgade som forskningsminister. Med den udskiftningsrate begynder pressen hurtigt at tale om svingdørs-ministeriet, mens medarbejderne op til hver ny regeringsrokade og valgkamp gætter på, om det er denne gang, de forsvinder som selvstændigt ressort. På det retoriske plan er det vanskeligt at forny IT-politiken, hvilket langsomt men sikkert gør IT til en politisk kampagnevare. For at gøre ondt værre har ministeriet i Bredgade ingen reel magt, da det er småt med såvel afgørende lovgivning som med de store bevillinger. Ved en række lejligheder får ministeriet muligheden for at tilkæmpe sig en mere magtfuld position, eksempelvis ved at sætte sig for bordenden i forbindelse med styringen af statens IT-investeringer. Hver gang viger ministeriet forståeligt nok tilbage for en sådan placering på øretævernes holdeplads. Men det samlede billede bliver, at Forskningsministeriet ikke leverer varen på IT-området særligt ikke hvad angår digitaliseringen af den offentlige sektor. Da ministeriet ligefrem nedlægger det kontor, der er sat i søen for at fremme digitaliseringen af den offentlige sektor, er det dråben. Finansministeriet mister tålmodigheden og får på rekordtid etableret Den Digitale Taskforce med opbakning fra både regering, KL og 107

8 Amtsrådsforeningen. Her er målsætningen netop en digitalisering af den offentlige sektor, der kan fremme såvel bedre service som effektiviseringsgevinster (se faktaboks om Den Digitale Taskforce). Den gamle tanke om ét sammenhængende elektronisk servicenet får med Internettet også ny vind i sejlene ræsonnementet er, at hvis man med få og relativt simple standarder kan binde hele verden sammen, må den samme strategi kunne anvendes til at skabe elektronisk sammenhæng mellem de offentlige myndigheder i Danmark. Idéen vinder hurtigt opbakning måske fordi den lover en løsning, der kan bygge videre på de eksisterende systemer og derfor ikke kræver omfattende investeringer i opbygningen af en helt ny infrastruktur. Efterspørgslen efter IT-kompetencer vokser fortsat i denne periode. Et vist nørderi forudsættes efterhånden i langt de fleste stillingsopslag, hvor nye ord og begreber signalerer, at man som ansøger skal kunne begå sig i den fagre ny IT-verden. For den store del af arbejdsstyrken, der ikke er opvokset med IT søger man at imødekomme behovet for basale IT-færdigheder gennem tilbud om f.eks. PC-kørekort. Og på de videregående uddannelser hitter alle fag, der smager lidt af IT, og de store guruer, der trækker tusindvis af deltagere er ikke længere organisationsteoretikere, men IT-købmænd som Bill Gates. Ledelse bliver i stigende grad et spørgsmål om at finde tilbage til den faglige kerne, der gør det muligt at navigere i en dagligdag som i stigende grad præges af en helt uhørt informationsstrøm. Med ens indtog på arbejdspladsen kommer langt de fleste chefer i den situation, at såvel medarbejdere som chefkolleger og eksterne samarbejdspartnere har fået direkte adgang til indbakken. Det handler pludselig i meget høj grad om at kunne sortere i de mange informationer og udstikke retningslinier for organisation og medarbejdere. En veludviklet faglig fingerspidsfornemmelse hjælper i denne situation lederen til at komme med de rigtige krav og bestillinger over for medarbejdere, der nu ofte sidder i selvstyrende teams, projektgrupper eller måske endda derhjemme en del af ugen : IT bliver måske et strategisk instrument Den 20. november 2001 vinder de borgerlige partier regeringsmagten for første gang i næsten ti år. Allerede ved regeringsdannelsen varsler de borgerliges genkomst på ministergangene nye tider i centraladministrationen. En større omlægning af ministerier og ressortområder resulterer i 108

9 nedlæggelsen af flere selvstændige ministerområder, dannelsen af et nyt såkaldt super-ministerium for økonomi og erhverv samt en styrkelse af det tidligere IT- og Forskningsministerium, der kommer som en overraskelse i hvert fald for medarbejderne. Omdøbt til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samler det ny ministerium med Helge Sander i spidsen for første gang regeringens forsknings-, innovations- og IT-politik under samme tag. Det politiske magtskifte sætter i første omgang ikke det store præg på ITpolitikken. Da den første IT-politiske redegørelse fra det nye superministerium lettere forsinket præsenteres, viser den sammenlignet med de socialdemokratiske forgængere ikke de store ændringer af den IT-politiske retorik. Redegørelsen giver indtryk af en temmelig diffus IT-politik, som fortsat er præget af mange ord og lidt handling. Heller ikke Den Digitale Taskforce, der nu formelt har ansvaret for digitaliseringen af den offentlige sektor, formår på afgørende vis at forny retorikken på området. Når det gælder digitaliseringen af den offentlige sektor er der dog ét lyspunkt i meldingerne fra Videnskabsministeriet arbejdet med de standarder, der skal binde den offentlige sektor sammen, prioriteres højt. Og det er på sin vis karakteristisk for udviklingen, at det område, der prioriteres, er forholdsvis konkret. For parallelt med den lettere stillestående retorik, sker der på det praktiske plan en hel del med digitaliseringen af den offentlige sektor. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2004 står det således klart, at der i regeringen viser sig en voksende vilje til at foretage større initialinvesteringer i IT efter alt at dømme ud fra en kalkule om, at disse midler over en kortere årrække kan tjene sig selv hjem i form af effektiviseringsgevinster (se faktaboks om IT-investeringer på finansloven for 2004). I det hele taget slår bevidstheden om den nødvendige sammenhæng mellem investeringer og udbytte igennem på en række områder. Flere ministerier følger for alvor Finansministeriets flere år gamle opfordring til at 109

10 tænke i koncernstrukturer. På IT-området resulterer det i, at en række ministerier centraliserer ansvaret for IT-udvikling og drift enten i departementet eller hos en af de IT-tunge styrelser. De mest fremtrædende eksempler er Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Fødevareministeriet og Miljøministeriet, hvor især Udenrigsministeriet er et godt eksempel på, at der i praksis kan opnås gevinster ved at følge en bevidst koncernstrategi for IT-anskaffelser og -drift. I efteråret 2003 får bestræbelserne på at koordinere den statslige IT-anvendelse endnu to afgørende skub i den rigtige retning. Finansministeriets departementschef, Karsten Dybvad, udsender i sin egenskab af formand for bestyrelsen for Projekt Digital Forvaltning Den Digitale Taskforce øverste ledelse - et såkaldt hyrdebrev til alle topchefer i stat, amter og kommuner. Brevet understreger vigtigheden af, at de enkelte myndigheder i deres arbejde med elektronisk sagsstyring og dokumenthåndtering opfylder de standarder og den arkitektur, der er resultat af FESD-projektet og må læses som en utvetydig opfordring til, at alle offentlige myndigheder slutter op om det fællesoffentlige ESDH-projekt. Tilsvarende ender de politiske forhandlinger om politiets budgetter for perioden med en forligstekst, der indskærper, at politiet fremover løbende skal forelægge deres IT-projekter for den fællesoffentlige bestyrelse for Projekt Digital Forvaltning. Forligsteksten er interessant, fordi den bryder med et mangeårigt princip om, at ansvaret for IT-investeringer ligger decentralt hos den enkelte myndighed. Med det udsendte hyrdebrev og indgåelsen af politiforliget er der lagt op til en klar styrkelse af Den Digitale Taskforce som retningsgivende og koordinerende instans ikke bare for statens IT-investeringer, men måske også i forhold til kommunerne. Og hvad så nu? I de ovenstående afsnit har vi skitseret, hvordan der i løbet af de sidste tredive år er sket en række markante ændringer i den offentlige sektor og hvordan det har ændret vilkårene for offentlig ledelse. Selvom meget fortsat ligner sig selv, har særligt den teknologiske udvikling formået at rykke på vores forståelse af, hvordan vi gør tingene. Vi håber, at den historiske gennemgang illustrerer, at udviklingen ikke er kommet som en tyv om natten at alting ikke har ændret sig fra en dag til 110

11 den næste. Sådan går det sjældent heller ikke her. Ledelsesbehovet i den offentlige sektor har langsomt men sikkert forandret sig fordi kravene til resultater har forandret sig, fordi medarbejderne har forandret sig og fordi værktøjerne har forandret sig. Det åbne spørgsmål i dag synes at være, om de offentlige ledere og topchefer mærker de ændrede vilkår og behov for ledelse. I det følgende ser vi på, hvordan dette spørgsmål adresseres i andre lande lige som vi vil redegøre for, hvad de offentlige chefer selv siger til dette spørgsmål. Ændrede roller kræver indsigt, viden og perspektiv I de følgende afsnit samler vi op på trådene fra vores historiske rids. Med udgangspunkt i en række udenlandske cases samt en undersøgelse af de danske forhold ser vi nærmere på sammenhængen mellem brugen af IT på den ene side og skiftet i vores opfattelse af faglighed, ledelse og organisering på den anden. Og hovedtendensen i både Danmark og udlandet synes at være en voksende erkendelse af behovet blandt offentlige ledere for ny viden, indsigt og perspektiv på dette område. Fra silotænkning til opgavefokus Over det mest af den vestlige verden er den allestedsnærværende brug af IT kommet i fokus hos både beslutningstagere og forskere. For hvad betyder teknologien egentlig for organisering og ledelse? Flere internationale undersøgelser peger på, at det netop er i mødet mellem de traditionelle forvaltningsstrukturer og digitaliseringens nye muligheder for organisering de største barrierer findes. Den offentlige sektor er traditionelt opbygget efter den klassiske bureaukratiske model med en topstyret hierarkisk struktur, skarpt adskilte fagområder og en sekventiel opgaveløsning. Som beskrevet tidligere i artiklen flytter fokus sig med digitaliseringen til spørgsmålet om, hvordan den enkelte opgave løses bedst muligt. Det betyder, at de hierarkiske beslutningsstrukturer kommer under pres, fordi opgaveløsningen ideelt set foregår bedst i et flydende samarbejde mellem kolleger såvel som mellem forskellige offentlige myndigheder. I dette arbejdsflow må den enkelte medarbejder stadigt oftere træffe beslutninger selv i stedet for at afvente grønt lys oppefra. Erfaringer fra Hong Kong viser, at det i denne situation først og fremmest er mentale og kulturelle barrierer for at ændre sin opfattelsen af opgaver og roller, som udgør en udfordring for offentlige ledere og 111

12 medarbejdere (UK E-envoy, ebenchmark study 2001). Forskere tilknyttet Center for Technology in Government ved universitetet i Albany peger ligeledes på, at Industrisamfundets organisationsform er under afvikling. I takt med udbredelsen af IT forsvinder de klart definerede jobbeskrivelser og snævre arbejdsfunktioner til fordel for et langt mere flydende, fleksibelt og opgaveorienteret univers (Center for Technology in Government, University of Albany). Fra formel uddannelse til faglige talenter Når det ikke længere er muligt for den offentligt ansatte at gemme sig bag en klart defineret jobbeskrivelse eller i en snæver og måske endda rutinepræget arbejdsfunktion, skal man som medarbejder finde et andet fundament for sin placering og rolle i organisationen. Synet på den ansattes faglighed har i løbet af de sidste tredive år udviklet sig fra et relativt unuanceret vægtning af faktuel viden, pligtopfyldelse og regel over fortolkende og analytiske kompetencer til i dag at vægte en klar faglig profil som platform for udvikling af sit eget talent. Udviklingen betyder, at den enkelte medarbejder ikke længere kan opfattes som et undværligt tandhjul i bureaukratiets maskine noget der til enhver tid kan erstattes. Tilbage står en voksende erkendelse af, at den enkelte medarbejder rent faktisk er blevet uundværlig i kraft af sin faglige kerne og sit personlige talent. Hvis man som politimand eller sygeplejerske kan fastholde et klart billede af sin egen faglige profil, vil det være fikspunktet for de nye opgaver, arbejdsrutiner og samarbejdsflader, man stilles overfor i en digitaliseret dagligdag. Fra formalistisk chef til talentspejder og træner I takt med skredet i såvel teknologi og organisationsformer som i forståelsen af de ansatte har ledelsesforholdene ændret sig lige så markant. Fra detailstyring af produktionen og et snævert fokus på organisationsdiagrammer og formelle kommandoveje har fokus flyttet sig til den visionsdannelse, der gør en forskel for den enkelte medarbejder og den enkelte opgave. Det handler om at kunne læse de store linier og se sammenhængen mellem de teknologiske og organisatoriske tendenser i dette makroperspektiv og de lokale konkrete dispositioner og beslutninger, ledere og medarbejdere træffer i den enkelte myndighed. 112

13 I en situation hvor de ansatte ser sig selv som faglige talenter, der samarbejder flydende og fleksibelt omkring den enkelte opgave og endda gør det på tværs af eksisterende strukturer og sammenhænge stilles der helt anderledes krav til de offentlige ledere. Det bliver afgørende at kunne spotte talenterne og sætte rammer for deres udfoldelse at kunne formulere de teknologiske, organisatoriske og politiske visioner, der inspirerer. Hvad kan vi lære af de private? IT-virksomheder kan på linie med andre vidensintensive virksomheder give god inspiration, hvis der skal tænkes nyt. Næsten alle offentlige virksomheder fra departementer og styrelser til kommuner og amter gør i dag stadig meget ud af de officielle, velordnede og nemt overskuelige hierarkiske organisationsdiagrammer. Derimod er der blevet stadig længere mellem organisationsdiagrammerne i de større IT-virksomheder og når man endelig finder et er det som regel komplet umuligt at forstå, fordi alle har flere roller, optræder mange steder i organisationen på samme tid og tilsyneladende også refererer til hinanden på kryds og tværs. Det kan man så grine af (hvilket da også er tilfældet flere steder i ITbranchen). Men de samme virksomheder er faktisk på rekordtid kommet gennem en af de værste økonomiske kriser og har nu stort set alle sorte tal på bundlinjen. Omstillingen er sket på mindre end to år, så måske skulle man i stedet for at grine se, om der var noget man kunne lære af dem. Den simple forklaring på de manglende eller uforståelige organisationsdiagrammer er, at de ikke længere giver mening. Opgaven ikke strukturen er det afgørende for virksomheden, for lederen og for de enkelte medarbejdere. Det betyder, at en medarbejder sagtens kan påtage sig et projektledelsesansvar, referere til flere chefer på en gang og dele sine ressourcer mellem adskillige interne afdelinger eller for den sags skyld være lånt ud til et søsterselskab eller en partnervirksomhed i perioder. Og det betyder, at også cheferne i stigende grad flekser mellem afdelinger og opgaveområder afhængig af, hvor der er behov for deres kompetencer og talent. Det, der betyder noget, er evnen til at producere værdi. Vi tror, at denne helt ekstreme praktisering af selvledelse godt hjulpet på vej af de teknologiske muligheder tegner konturerne af den måde stadig flere af os kommer til at arbejde på også i den offentlige sektor. I det private kan vi se, at det har medført en formidabel omstillingsevne spørgsmålet er, hvordan vi bedst bruger erfaringerne i det offentlige. 113

14 Digitaliseringen af det offentlige kræver mere end PC-kørekort og IT-specialister Den offentlige leders forståelse af teknologi og digital forvaltning er blevet afgørende for udøvelse af ledelse i almindelighed og den leder, der ikke magter dette skift, vil lige så stille forsvinde som det tidligere skete med den korrekte og regelorienterede chef. Digitaliseringen af den offentlige sektor har i løbet af de seneste år rejst en omfattende debat om behovet for nye færdigheder og efteruddannelse. Hidtil har fokus for denne debat i særlig grad koncentreret sig om to områder - de basale IT-færdigheder hos offentligt ansatte i almindelighed samt behovet for flere særligt uddannede IT-specialister men nu er turen kommet til de offentlige ledere. Indenfor de sidste tre år har offentlige lederes viden om IT og digitalisering fået markant bevågenhed i det meste af den vestlige verden. I takt med at evalueringer af digitaliseringsprojekter i stigende omfang udpeger manglende organisationsomlægninger og forandringsvilje som afgørende snubletråde, er der blevet sat fokus på behovet for strategisk viden om konsekvenserne af digital forvaltning. Den engelske regering har således i sin nationale e-goverment strategy fremhævet netop den strategiske forståelse af sammenhængen mellem digitalisering og mere klassiske temaer som politikformulering, offentlig opgaveløsning, forandringsledelse og organisationskultur som afgørende (UK E-envoy, ebenchmark study 2001). Tilsvarende har den finske regering besluttet, at offentlige chefer i Finland skal gennemgå et træningsforløb, hvor de får indblik i grundlæggende ITbegreber og konsekvenserne af IT for den offentlige forvaltning. Begrundelsen for at igangsætte det ekstra uddannelsesforløb er, at offentlige topchefer skal kunne udnytte potentialet i digital forvaltning til at forbedre den offentlige sektor, og at det kræver en række kompetencer, som ikke er tilstede blandt lederne idag. Målet er, at de offentlige ledere tør gå til digitaliseringsopgaven uden berøringsangst, men i stedet kan omsætte de teknologiske muligheder til nye organisationsformer og servicekoncepter rettet mod de finske borgere (http://www.e.finland.fi). 114

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI 2012 1 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIVITET I ANNONCE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OKTOBER 2007 Når moderne forretningsprincipper møder offentlige målsætninger Effektivitet, digitalisering,

Læs mere

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor Af Peter Bogason, Bogason Consulting Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF

Læs mere

2. Formål, fremgangsmåde og metode

2. Formål, fremgangsmåde og metode 1. Indledning Omdrejningspunktet for dette projekt er medarbejderdeltagelse i forbindelse med virksomhedernes forbyggende miljøindsats. Miljøledelse præsenteres som et middel til en systematisk og forebyggende

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

6. Konklusion...73 Om Det Digitale Råd...75

6. Konklusion...73 Om Det Digitale Råd...75 Forord... 1 1. Indledning...3 2. Det kommunale krydspres...5 Kommunernes demografiske klemme...5 Borgernes digitale efterspørgselspres... 6 Den utilstrækkelige effektiviseringsgevinst...7 Kommunernes digitale

Læs mere

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige NR. 8-2009 Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor Af Henrik Hjortdal, CVL/CBS, Henrik Bendix, MidtLab og Aleksander Stii, CVL/CBS Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen,

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Nye grænser. Tænketanken Public Governance Rapport 2011

Nye grænser. Tænketanken Public Governance Rapport 2011 Nye grænser Tænketanken Public Governance Rapport 2011 Fokus Offentlig topledelse INDHOLD: Bagtæppet: Nye vilkår flytter grænser 1. Kommunikativ ledelse 2. Konkurrenceudsættelse 3. Digitalisering 4. Relationen

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

DET DIGITALE RÅD EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI

DET DIGITALE RÅD EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 3. RAPPORT JANUAR 2011 Forord... 1 Indledning... 2 Strategi på afveje... 3 Lav strategisk prioritering...

Læs mere

Nummer 6 Juni 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor

Nummer 6 Juni 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor Nummer 6 Juni 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor Ansvarshavende Tommy Nørskov 5 Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Per-Henrik Goosmann, Henrik Petersen, Lone

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Strategisk ledelse i offentlig praksis

Strategisk ledelse i offentlig praksis Strategisk ledelse i offentlig praksis Af Kristian Dahl, erhvervspsykolog og proceskonsulent, ATTRACTOR A/S Sig ordet: strategi, og vi får fornemmelsen af at drikke af ledelsesfagets årgangsvine. Det er

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere