3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009"

Transkript

1 40

2 Fotostandpunkt N1 NABOER MOD NORDØST Møller Fotostandpunkt N 1: De 3 ejendomme på Vigerøvej nordøst for mølleområdet er nogle af de nærmeste naboer til de nye møller. Herfra er der enkelte steder frit udsyn mod mølleområdet fra dele af boligen og de centrale opholdsarealer. Set fra dette standpunkt vil de nye møller virke store og væsentligt dominerende i det nære område på Dræby Fed. I forhold til skala og størrelse er der ikke afgørende forskel på de to forslag, dog vil det alternative forslag med 3 møller til dels frigøre udsynet over Feddet i vestlig retning. Set i forhold til de eksisterende møller vil de 3-4 nye møller virke væsentlig mere dominerende i det nære landskab, men til gengæld har opstillingen med færre møller et mere enkelt landskabsudtryk, og de nye, større møller vil rotere med en betydelige langsommere rotationshastighed, end de 12 eksisterende møller gør i dag. Samlet vurderes det, at særligt for udsigten mod syd vil de to forslag opleves som mere rolige og enkle opstillinger i landskabet end de 12 eksisterende møller. HOVEDFORSLAG N1 ALTERNATIVT FORSLAG N1 41

3 Fotostandpunkt N1 - Naboer mod nordøst Eksisterende forhold 42

4 43

5 Fotostandpunkt N1 - Naboer mod nordøst Hovedforslag, 4 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 126,5 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 0,5 km 44

6 45

7 Fotostandpunkt N1 - Naboer mod nordøst Alternativt forslag, 3 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle omkring 0,5 km 46

8 47

9 Fotostandpunkt N2 - Munkebo Bakke Eksisterende forhold 48

10 Fotostandpunkt N2 MUNKEBO BAKKE Munkebo Bakke er et vigtigt lokalt udflugtsmål, og fra højdedraget er der en storslået udsigt - også mod sydvest, hvor Lindø-værftet ses i forgrunden med de nye møller bagved. Set fra tårnet på bakken vil de nye møller være klart synlige i landskabet mod syd og sydvest. Landskabet rummer i forvejen store tekniske anlæg i form af Lindø-værftets forskellige haller og kraner særligt den 114 meter høje Goliath-kran og længere mod syd i form af Fynsværket med dets 235 meter høje skorsten. De nye møller fremstår i en god, skala-mæssig sammenhæng med de øvrige tekniske anlæg - med deres mere spinkle konstruktion virker de endda som en smule underlegne i forhold til den store Lindø-kran. Der er ingen væsentlig forskel på den landskabelige påvirkning for henholdsvis hovedforslag og alternativ, men for begge forslag vil de nye møller medvirke til at øge opfattelsen af områderne mod syd som et stor-skala teknisk landskab. Set i forhold til de 12 eksisterende møller på Dræby Fed vil de nye, større møller være væsentlig mere synlige i landskabet, men det vil samtidig være en fordel at nedtage de 12 mindre møller, som skalamæssigt ikke passer ind i det eksisterende miljø, men nærmere fremstår som små forstyrrende elementer i landskabet. HOVEDFORSLAG ALTERNATIVT FORSLAG Møller Fotostandpunkt N 1: N2 N2 49

11 Fotostandpunkt N2 - Munkebo Bakke Hovedforslag, 4 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 126,5 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 3,6 km 50

12 Fotostandpunkt N2 - Munkebo Bakke Alternativt forslag, 3 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle omkring 3,6 km 51

13 Fotostandpunkt N3 - Munkebo, Bycentervej Eksisterende forhold 52

14 Fotostandpunkt N3 MUNKEBO, BYCENTERVEJ Møller Fotostandpunkt N 1: Munkebo by har et større åbent område centralt i byen langs Bycentervej, hvor sportsbaner og grønne friarealer i tilknytning til Munkebo Idrætscenter giver gode udsigtsmuligheder mod vest, hvor de nye møller vil være synlige henover bygninger og beplantning. I de øvrige centrale dele af byen og omkring Munkebo Kirke vurderes de nye møller derimod at være skjult af bebyggelse og beplantning, og en opstilling af nye møller vil derfor ikke have nogen visuel betydning. Set fra det konkrete standpunkt ved Bycentervej vil to af de nye møller for begge forslag være synlige henover idrætsanlæggets omgivende beplantning. Møllerne vil opleves som forholdsvis store og som fremmedelementer i forhold til det nære, omgivende bymiljø. Den visuelle forstyrrelse fra de nye vindmøller vil dog delvis nedtones, dels pga. vingernes langsomme, rolige omdrejningshastighed og dels, fordi et andet teknisk element i form af den store Lindø-kran allerede er synligt som en del af baggrunden. HOVEDFORSLAG N3 ALTERNATIVT FORSLAG N3 53

15 Fotostandpunkt N3 - Munkebo, Bycentervej Hovedforslag, 4 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 126,5 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 2,1 km 54

16 Fotostandpunkt N3 - Munkebo, Bycentervej Alternativt forslag, 3 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle omkring 2,1 km 55

17 Fotostandpunkt N4 - Munkebo, sydvestlige udkant Eksisterende forhold 56

18 Fotostandpunkt N4 MUNKEBO, SYDVESTLIGE UDKANT Rute 165 gennem Munkebo er lokalområdets vigtigste færdselsrute, og de nye møller vil være væsentligt synlige i landskabet fra flere punkter langs strækningerne fra den nordlige udkant af Odense gennem Munkebo og til Kerteminde. Fra den sydlige udkant af Munkebo, i krydset mellem Rute 165 og Kystvejen, er der delvist frit udsyn mod mølleområdet. Hvor de 12 eksisterende møller kun har dele af vingespidserne synlige henover beplantningen i forgrunden, vil de nye vindmøller derimod være væsentligt synlige og opleves som forholdsvis store og dominerende i landskabet mod vest. Størstedelen af møllernes vinger og øverste tårndele er synlig over beplantningen i forgrunden, og derfor er opstillingen på række let at opfatte; de nye møller vil derfor, på trods af dominansen, samtidig opleves som en enkel og logisk landskabelig løsning. Hovedforslagets ekstra mølle er ikke nødvendigvis nogen ulempe i forhold til det alternative forslag, men kan tværtimod medvirke til at øge opfattelsen af en enkel mølleopstilling på en ret linie. HOVEDFORSLAG Møller Fotostandpunkt N 1: N4 ALTERNATIVT FORSLAG N4 57

19 Fotostandpunkt N4 - Munkebo, sydvestlige udkant Hovedforslag, 4 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 126,5 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 1,6 km 58

20 Fotostandpunkt N4 - Munkebo, sydvestlige udkant Alternativt forslag, 3 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle omkring 1,6 km 59

21 Fotostandpunkt N5 - Dræby, nordvestlige udkant Eksisterende forhold 60

22 Fotostandpunkt N5 DRÆBY, NORDVESTLIGE UDKANT Møller Fotostandpunkt N 1: De nye møller vil være væsentligt synlige fra den vestlige udkant af Dræby og fra naboer i den nordlige udkant af landsbyen med frit udsyn mod mølleområdet. Fra det konkrete standpunkt ses de nye møller på kort afstand og i næsten fuld figur i det forholdsvis åbne landskab på Dræby Fed. Opstillingen på række med få, store møller står tydeligt frem landskabet, og i forhold til de eksisterende forhold med de 12 mindre møller er der tale om en mere enkel landskabelig løsning. De store møller fremstår dog samtidig som væsentlig dominerende i forhold til alle andre elementer, og de vil opleves som meget tæt på i forhold til beskueren. Der er ingen afgørende forskel på de to opstillingsforslag; den ekstra mølle i hovedforslaget medvirker blot til at forstærke det visuelle indtryk af en opstilling på række. Den ekstra mølle medvirker derimod ikke til at øge møllernes visuelle dominans, da det først og fremmest er den forreste mølle, som opleves som meget tæt på. HOVEDFORSLAG N5 ALTERNATIVT FORSLAG N5 61

23 Fotostandpunkt N5 - Dræby, nordvestlige udkant Hovedforslag, 4 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 126,5 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 0,7 km 62

24 Fotostandpunkt N5 - Dræby, nordvestlige udkant Alternativt forslag, 3 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle omkring 0,7 km 63

25 Fotostandpunkt N6 - Rute 165, ved Krags Å Eksisterende forhold 64

26 Fotostandpunkt N6 RUTE 165, VED KRAGS Å Ved ankomsten til Munkebo fra syd, er der fra omkring Agedrup en længere strækning med gode udsigtsmuligheder mod mølleområdet i nordvest. Et af de bedste eksempler er ved Krags Å, hvor de nye møller vil være tydeligt synlige henover et forholdsvist fladt og åbent terræn. Set herfra står de nye møller tydeligt frem i landskabet. Møllernes størrelse betyder, at de står tydeligt fri af de underliggende landskabselementer, og opstillingen på række er enkel og letopfattelig. Der er en god visuel sammenhæng og skalamæssig balance med den store Lindø-kran. I forhold til de eksisterende forhold vurderes en opstilling af nye, større møller derfor ikke at påvirke landskabet i væsentlig negativ grad. Den ekstra mølle i hovedforslaget har ingen egentlig landskabelig betydning, og der vurderes ikke at være forskel på den landskabelige påvirkning for hovedforslag og alternativ. HOVEDFORSLAG Møller Fotostandpunkt N 1: N6 ALTERNATIVT FORSLAG N6 65

27 Fotostandpunkt N6 - Rute 165, ved Krags Å Hovedforslag, 4 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 126,5 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 2,7 km 66

28 Fotostandpunkt N6 - Rute 165, ved Krags Å Alternativt forslag, 3 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle omkring 2,7 km 67

29 68

30 Fotostandpunkt N7 DRÆBY FEDVEJ, MOD SYDVEST De fleste af de nærmeste naboer til vindmølleområdet ligger langs Dræby Fedvej. Der er en del læhegn og beplantninger omkring bebyggelserne langs vejen, og derfor er der kun et begrænset antal punkter langs vejen, hvor der er helt åbent og frit udsyn mod mølleområdet. Fra mange steder langs strækningen vil man derimod kunne se mindre dele af mølletårne og vinger henover elementerne i forgrunden. Det konkrete standpunkt er et eksempel på et af de steder, hvor der er forholdsvist frit udsyn mod de nye møller. Her er den centrale del af mølleopstillingsområdet synligt mellem et læhegn og en bebyggelse i forgrunden. For hovedforslaget vil to af møllerne være skjult bag elementer i forgrunden i henholdsvis højre og venstre side af billedet. For det alternative forslag vil den yderste mølle mod højre være skjult. De eksisterende forhold bærer i forvejen præg af tekniske elementer i form af Lindøværftets kraner og de 12 eksisterende vindmøller. Det ændrer dog ikke ved, at de nye møller klart vil overgå de eksisterende møller i størrelse og skala og virke væsentligt mere dominerende i forhold til de nærliggende bebyggelser. Samtidig er der dog tale om en meget enkel opstilling og en rimelig skalamæssig balance mellem de nye møller og Lindøværftet i baggrunden, og fra et landskabeligt synspunkt vurderes det som en fordel, at de 12 eksisterende møller nedtages og erstattes af færre, større møller i et mere simpelt opstillingsmønster. HOVEDFORSLAG ALTERNATIVT FORSLAG N7 Møller Fotostandpunkt N 1: N7 69

31 Fotostandpunkt N7 - Dræby Fedvej, mod sydvest Eksisterende forhold 70

32 71

33 Fotostandpunkt N7 - Dræby Fedvej, mod sydvest Hovedforslag, 4 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 126,5 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 0,8 km 72

34 73

35 Fotostandpunkt N7 - Dræby Fedvej, mod sydvest Alternativt forslag, 3 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle omkring 0,8 km 74

36 75

37 76

38 Fotostandpunkt N8 DRÆBY FEDVEJ, MOD NORDVEST Møller Fotostandpunkt N 1: Længere ud ad Dræby Fedvej ligger flere samlinger af bebyggelser med nogle af de nærmeste naboer til mølleområdet. Standpunktet er her taget fra et af de punkter langs vejen, hvor der er bedst udsyn mod mølleområdet, og hvor de nye møller vil opleves i hele deres udstrækning. Særligt for hovedforslaget vil den forreste mølle opleves som meget tæt på og stå tydeligt frem som det klart mest dominerende element i området; den vil endda tydeligt overgå Lindø-kranen i skala og størrelse. Herudover kan standpunktet sammenlignes med N7, her er det blot endnu lettere at opfatte den samlede vindmølleopstilling på række og fornemme en balance med Lindøværftet i baggrunden. Fra et landskabeligt synspunkt vurderes det som en fordel, at de 12 eksisterende møller nedtages og erstattes af et mere simpelt, letopfatteligt mønster. HOVEDFORSLAG N8 ALTERNATIVT FORSLAG N8 77

39 Fotostandpunkt N8 - Dræby Fedvej, mod nordvest Eksisterende forhold 78

40 79

41 Fotostandpunkt N8 - Dræby Fedvej, mod nordvest Hovedforslag, 4 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 126,5 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 0,6 km 80

42 81

43 Fotostandpunkt N8 - Dræby Fedvej, mod nordvest Alternativt forslag, 3 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle omkring 0,9 km 82

44 83

45 Fotostandpunkt N9 - Klintebjerg Havn Eksisterende forhold 84

46 Fotostandpunkt N9 KLINTEBJERG HAVN De nye møller vil have en vis synlighed henover fjorden set fra landsbyen Klintebjerg. Særligt fra de åbne områder, for eksempel langs vejen til Gerskov og fra den lille havn med bådoverfart til Vigelsø, vil synligheden være markant. Set fra havneområdet vil de nye møller være tydeligt synlige henover skovbeplantningen på Vigelsø. Opstillingen opleves ikke i sin helhed og virker en anelse forstyrrende i forhold til det eksisterende landskab og udsigten mod Vigelsø. De eksisterende forhold er til en vis grad allerede præget af udsigten mod Lindø-værftet, men de nye møller står for langt fra Lindø-kranen til at kunne opleves i et direkte visuelt samspil med denne. Set i forhold til det konkrete standpunkt vurderes det for de eksisterende forhold som en lille fordel, at de 12 eksisterende møller på Dræby Fed for en stor del er skjult af den foranliggende beplantning og herved kun har begrænset betydning i forhold til den visuelle påvirkning af landskabsoplevelsen. HOVEDFORSLAG HOVEDFORSLAG N9 Møller Fotostandpunkt N 1: N9 85

47 Fotostandpunkt N9 - Klintebjerg Havn Hovedforslag, 4 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 126,5 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 4,0 km 86

48 Fotostandpunkt N9 - Klintebjerg Havn Alternativt forslag, 3 stk. 2,3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle omkring 3,7 km 87

FORSKØNNELSE AF 400 KV NETTET VEJLE ÅDAL VISUALISERINGER AF KABELOVERGANGSSTATIONER ENERGINET.DK JULI 2012

FORSKØNNELSE AF 400 KV NETTET VEJLE ÅDAL VISUALISERINGER AF KABELOVERGANGSSTATIONER ENERGINET.DK JULI 2012 FORSKØNNELSE AF 400 KV NETTET AF KABELOVERGANGSSTATIONER I ENERGINET.DK JULI 2012 KABELOVERGANGSSTATION, NORD Baggrund for Forskønnelsesprojekt Vejle Ådal Metode for visualisering I november 2008 indgik

Læs mere

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 TEKNIK OG MILJØ

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledende retningslinier

Læs mere

Vindmøller ved Nørre Økse Sø

Vindmøller ved Nørre Økse Sø Vindmøller ved Nørre Økse Sø Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Nørre Økse Sø. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af 13 vindmøller

Læs mere

Manipulation af visuelle konsekvenszoner i VVM redegørelsen Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild

Manipulation af visuelle konsekvenszoner i VVM redegørelsen Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 206 Bilag 14 Offentligt Manipulation af visuelle konsekvenszoner i VVM redegørelsen Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild Birk Nielsen manipulerer i

Læs mere

Område 35 Tysinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 35 Tysinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 3 Tysinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Vindmøller ved Lundsmark

Vindmøller ved Lundsmark Ansøgning og projektbeskrivelse Vindmøller ved Lundsmark November 2015 Projektansøger: SE Blue Renewables og Wind1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg Kalundborg Kommune September 2010 N 11 21 10 9 2 1 6 3a 3b 4a 4b 12 5 7 8 2 km Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 17 19 15 14 13 16 20

Læs mere

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige 2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige er de gengivet i samme forstørrelse. Eneste undtagelse er enkelte af de viste panoramaer, hvor det har været nødvendigt at formindske billedformatet for

Læs mere

Tillæg nr. 25. Kommuneplan 2009. Vindmøller nordøst for Vemb. Juni 2014 HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 25. Kommuneplan 2009. Vindmøller nordøst for Vemb. Juni 2014 HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 25 Kommuneplan 2009 Vindmøller nordøst for Vemb Juni 2014 HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til kommuneplantillægget Med dette tillæg til kommuneplanen fastlægges retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen,

Læs mere

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Granvej 1, 6900 Skjern som følge af opstilling af vindmøller ved Faster Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Afslag på ansøgning om placering af solcelleanlæg på Drammelstrupvej 12, 8961 Allingåbro

Afslag på ansøgning om placering af solcelleanlæg på Drammelstrupvej 12, 8961 Allingåbro Solenergi Danmark Aps. Att.: Anders Ztorm Kultur og Udvikling Dato: 22.09.2014 Reference: Gerda Enevoldsen Direkte telefon: 8959 4053 E-mail: ge@norddjurs.dk Journalnr.: 14/9790 Afslag på ansøgning om

Læs mere

Februar 2007 Anbefalinger fra regeringens udvalg for store møller. Afsnit om landskabers egnethed til store møller - kystlandskaber:

Februar 2007 Anbefalinger fra regeringens udvalg for store møller. Afsnit om landskabers egnethed til store møller - kystlandskaber: Februar 2007 Anbefalinger fra regeringens udvalg for store møller. Regeringens udvalg for store møller på 100 150 meter har for nylig udgivet en vejledning om opstilling af store møller. Denne rapport

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af 1 husstandsvindmølle på ejendommen Kobbervold 4, 6280 Højer

Landzonetilladelse til opstilling af 1 husstandsvindmølle på ejendommen Kobbervold 4, 6280 Højer PROBUS ApS Timianvej 23 8800 Viborg Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-69-15 07-06-2016 Landzonetilladelse til opstilling af 1 husstandsvindmølle

Læs mere

Beskrivelse af overlap mellem positiv skovudpegning og øvrige arealreservationer med statslig interesse

Beskrivelse af overlap mellem positiv skovudpegning og øvrige arealreservationer med statslig interesse Beskrivelse af overlap mellem positiv skovudpegning og øvrige arealreservationer med statslig interesse Nedenfor gennemgås den reviderede udpegning af positive skovrejsningsområder i Herning Kommune i

Læs mere

14-05-2013 13/8679. Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals

14-05-2013 13/8679. Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals 14-05-2013 13/8679 Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals Landzonetilladelse til at loviligørelse af et etableret solcelleanlæg på terræn på ejendommen matr.nr. 139 Lysabild, Lysabild,

Læs mere

Februar 2015 VINDMØLLER PÅ ODENSE NY HAVNETERMINAL VED MUNKEBO. Bilag 2: Visualiseringer

Februar 2015 VINDMØLLER PÅ ODENSE NY HAVNETERMINAL VED MUNKEBO. Bilag 2: Visualiseringer Februar 2015 VINDMØLLER PÅ ODENSE NY HAVNETERMINAL VED MUNKEBO Bilag 2: Visualiseringer PROJEKT BILAG 2 NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8000 Aarhus C CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 8732

Læs mere

MILJØRAPPORT. Vindmøller på Dræby Fed IKKE-TEKNISK RESUMÉ. - Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - Miljø-Vurdering (MV)

MILJØRAPPORT. Vindmøller på Dræby Fed IKKE-TEKNISK RESUMÉ. - Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - Miljø-Vurdering (MV) MILJØRAPPORT Vindmøller på Dræby Fed IKKE-TEKNISK RESUMÉ - Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - Miljø-Vurdering (MV) Januar 2009 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 BAGGRUND 1.1 Planlægning for

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7d - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-67 db(a)i

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7d - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-67 db(a)i FKO-135 Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7d - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-67 db(a)i Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste September 2012 FKO-135

Læs mere

Katalogets formål er, at fungere som et værktøj i arbejdet med at optimere og udvikle rum og rumoplevelser. Mie Dinesen

Katalogets formål er, at fungere som et værktøj i arbejdet med at optimere og udvikle rum og rumoplevelser. Mie Dinesen BEVÆGELSE I RUM BEVÆGELSE I RUM er et opslagskatalog, der er tænkt som et redskab til at få en bredere viden omkring bevægelse i rum. Bevægelsen i og igennem et rum er det, der definerer og beskriver

Læs mere

Omø Syd Havmøllepark SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER??

Omø Syd Havmøllepark SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER?? SKÆLSKØR / FOTOSTANDPUNKT 4 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 17377 m Kamera (meter over havet): 6,5 m SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER?? VURDERING, 8MW-OPSTILLING

Læs mere

Udvidelse af virksomheden Torben Clausen A/S. Illustrationsplan og visualisering i forhold til kystnærhedszonen

Udvidelse af virksomheden Torben Clausen A/S. Illustrationsplan og visualisering i forhold til kystnærhedszonen Udvidelse af virksomheden Torben Clausen A/S Illustrationsplan og visualisering i forhold til kystnærhedszonen Udarbejdet af GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning ApS 26. april 2011 Bolig Eksisterende

Læs mere

7Nærzone - Eksisterende forhold, Signalbakke.

7Nærzone - Eksisterende forhold, Signalbakke. Tre eksisterende vindmøller ved St. Røttinge 7Nærzone - Eksisterende forhold, Signalbakke. Venstre del af dobbeltsidet panorama. Udsigt fra højdepunkt sydvest for vindmølleområdet. Til venstre i billedet

Læs mere

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. februar 2003 J.nr.: 97-132/300-0057 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Tillæg nr. 25. Kommuneplan 2009. Forslag. Vindmøller nordøst for Vemb. December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 25. Kommuneplan 2009. Forslag. Vindmøller nordøst for Vemb. December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 25 Kommuneplan 2009 Vindmøller nordøst for Vemb Forslag December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er

Læs mere

Prøvestien. - Amager Øst Bydelsplan 2012

Prøvestien. - Amager Øst Bydelsplan 2012 Prøvestien - Amager Øst Bydelsplan 2012 2 Projektet Prøvestien indgår i Amager Øst Bydelsplan 2013. Du kan finde meget mere materiale om bydelsplanen og dens projekter på: www.aølu.dk Prøvestien En aktivitetssti

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan 2013. Forslag. Område til vindmøller sydvest for Hogager HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 5. Kommuneplan 2013. Forslag. Område til vindmøller sydvest for Hogager HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 5 Kommuneplan 2013 Område til vindmøller sydvest for Hogager Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er lagt frem i offentlig høring i 9 uger fra den

Læs mere

Vindmøller ved Store Lundsmark

Vindmøller ved Store Lundsmark Vindmøller ved Store Lundsmark Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra xx.xx 2015 til xx.xx 2015 Kommunens logo Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf: 76 16 16 16 www.esbjerg.dk Idèoplæg Baggrund

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Asylvej 2, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved lov

Læs mere

Landskabelig vurdering vedrørende ansøgning om opstilling af solcelleanlæg v/ Allingåbro.

Landskabelig vurdering vedrørende ansøgning om opstilling af solcelleanlæg v/ Allingåbro. NOTAT l Udviklingsforvaltningen Dato: 02.06.14 Reference: Rikke Kroier Direkte telefon: 89594036 E-mail: rk@norddjurs.dk Landskabelig vurdering vedrørende ansøgning om opstilling af solcelleanlæg v/ Allingåbro.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Egebjergvej 4, 6818 Årre som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02 for

Læs mere

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Opsummering af bemærkningerne og deres indhold Der er indkommet i alt 11 bemærkninger fra følgende: 1.

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bårsevej 28, Snesere, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Røde Møllevej 30, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Røde Møllevej 30, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Røde Møllevej 30, 9520 Skørping. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

arkitekturen i det åbne land

arkitekturen i det åbne land arkitekturen i det åbne land Hvad er udfordringen? Det åbne land er i forandring. Der er et stort pres på landskabet fra byudvikling, større og mere effektive landbrug, ny infrastruktur og tekniske anlæg

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 06.30 for en del af Kregme Lokalcenter Dato februar 2016 Deltagere ved screeningsmøde Pernille Meyling og Jørgen

Læs mere

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2 HORSENS KOMMUNE VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2 2 Effekter

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Gerringvej 10, 4970 Rødby, som følge af opstilling af vindmøller ved Rødby Fjord i henhold til lokalplan nr. 360-53 for Lolland Kommune

Læs mere

Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik

Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik UDKAST den 15. september 2014: Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik Afsæt Et markant kultur- og fritidsliv er med til at gøre en by attraktiv både overfor borgere, der gerne vil bo et sted med mange

Læs mere

3 Turebyholm herregårdslandskab

3 Turebyholm herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 3 Turebyholm herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bundmoræne- og herregårdslandskab med let bølget terræn og et stort skovparti, landbrug, tværgående

Læs mere

Landzonetilladelse: Trevældvej 8, 7800 Skive Ny bolig samt pileanlæg

Landzonetilladelse: Trevældvej 8, 7800 Skive Ny bolig samt pileanlæg Side 1/7 Marianne Ambrosius Jacobsen larsogmarianne@hotmail.com Trevældvej 8 7800 Skive Dato: 06-01-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-138-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Faarupvej 185, 9493 Saltum som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søkærvej 2, 9490 Pandrup som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune XX.

Læs mere

VVM og miljørapport. Vindmøller, Saltum Kær Saltum. JAMMERBUGT KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN September 2006

VVM og miljørapport. Vindmøller, Saltum Kær Saltum. JAMMERBUGT KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN September 2006 VVM og miljørapport Vindmøller, Saltum Kær Saltum JAMMERBUGT KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN September 2006 2 Forord I denne rapport redegøres for virkningerne på miljøet ved etablering af to nye

Læs mere

Der har været foretaget nabohøring og ingen af naboerne har givet bemærkninger til kommunens udkast til vurdering.

Der har været foretaget nabohøring og ingen af naboerne har givet bemærkninger til kommunens udkast til vurdering. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Christian Riis Sindberg Kallerupvej 5 Kallerup 7790 Thyholm Opførelse af kornsilo på ejendommen Kallerupvej

Læs mere

Debatten om moderne vindmøller i Danmark. Indlæg d. 25/2 2015 Henrik Vinther, VidenOmVind

Debatten om moderne vindmøller i Danmark. Indlæg d. 25/2 2015 Henrik Vinther, VidenOmVind Debatten om moderne vindmøller i Danmark Indlæg d. 25/2 2015 Henrik Vinther, VidenOmVind VidenOmVind Organisationer og virksomheder i vindmøllebranchen står bag www.videnomvind.dk Skriftlige kommunikationsprodukter

Læs mere

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 Langeland 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 16400 m Kamera (meter over havet): 3,2 m VURDERING, 8MW-OPSTILLING Vindmøllerne fremstår med enkelte grupperinger,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplanrammerne 4.E.04, 4.E.05 og 4.E.11 Februar 2016 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Bilag A Kort og visualiseringer

Bilag A Kort og visualiseringer Regionplan 2001-2012 Forslag til TILLÆG 13 Bilag A Kort og visualiseringer Ændring af international containerterminal og etablering af lokalhavn ved Stigsnæs Skælskør Kommune August 2004 Bilag A Kort og

Læs mere

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 og Kommuneplantillæg

Læs mere

TAASTRUP STATIONSCENTER revitalisering + grøn omstilling + nye funktioner

TAASTRUP STATIONSCENTER revitalisering + grøn omstilling + nye funktioner december 21, 2015 side 1 af 8 Taastrup Hovedgade Taastrup Torv Taastrup Station Taastrup Stationscenter Selsmosen VISIONSOPLÆG 21.12.2015 TAASTRUP STATIONSCENTER revitalisering + grøn omstilling + nye

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 61 for vindmøller ved Torup

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 61 for vindmøller ved Torup for vindmøller ved Torup December 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

8. juni 2009 2016. Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther.

8. juni 2009 2016. Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Stadionvej 4, 7500 Holstebro, som følge af opstilling af vindmøller ved Hogager i henhold til lokalplan nr. 1102 for Holstebro Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering. af kommuneplantillæg nr. 44 Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg. Offentlig fremlagt 11.01.2016-07.03.

Miljøvurdering. af kommuneplantillæg nr. 44 Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg. Offentlig fremlagt 11.01.2016-07.03. Offentlig fremlagt 11.01.2016-07.03.2016 Miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 44 Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Ændringer til

Læs mere

NATURENS SYN PÅ KYSTERNE

NATURENS SYN PÅ KYSTERNE NATURENS SYN PÅ KYSTERNE De danske kyster Danmark er 43.000 km2 7.300 km kystlinje 40% bor i kystzonen 39 kystbyer med mere end10.000 indbyggere 1/3 af kysten er bebygget (byer, havne, tekniske anlæg mv.)

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium NOVEMBER 2010. Miljørapport: IKKE-TEKNISK RESUMÉ. www.skive.dk

Vindmøller ved Bajlum/Vium NOVEMBER 2010. Miljørapport: IKKE-TEKNISK RESUMÉ. www.skive.dk Vindmøller ved Bajlum/Vium NOVEMBER 2010 Miljørapport: IKKE-TEKNISK RESUMÉ www.skive.dk Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 BAGGRUND 1.1 Planlægning for projektet...6 1.2 Beskrivelse af projektforslag...8

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

V. Morten Ørsager Arkitekt Erik Møller Arkitekter BOLIG 2.0

V. Morten Ørsager Arkitekt Erik Møller Arkitekter BOLIG 2.0 V. Morten Ørsager Arkitekt Erik Møller Arkitekter Konsortium - Konsortium - RUMSTORE MODULER 14.000M 2 NYETABLERET DANSK FABRIK KORT BYGGETID HELE ÅRET PRÆCIS LEVERINGSTERMIN HØJ ENSARTET OG STYRET KVALITET

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 7 - SLANGERUP TUNNELDALS LANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 7 - SLANGERUP TUNNELDALS LANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 7 - SLANGERUP TUNNELDALS LANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området er højt beliggende, og karakteriseret af flere tunneldale, hvoraf én gennemskærer området og går

Læs mere

Vindmølleindustriens bemærkninger til idéoplæg omkring etablering af prøvepladser til prototyper i Østerild Klitplantage

Vindmølleindustriens bemærkninger til idéoplæg omkring etablering af prøvepladser til prototyper i Østerild Klitplantage Miljøcenter Århus Att. Testområde til vindmøller Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg 19. oktober 2009 Vindmølleindustriens bemærkninger til idéoplæg omkring etablering af prøvepladser til prototyper i Østerild

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Til Kommunalpolitikerne i Jammerbugt Kommune

Til Kommunalpolitikerne i Jammerbugt Kommune DN Jammerbugt Afdeling Formand: Søren Rosenberg Perikumvej 18, 9440 Aabybro Telefon: 30 24 18 34 el. 98 24 18 24 s.rosenberg@bbnpost.dk Til Kommunalpolitikerne i Jammerbugt Kommune Kan det virkelig passe,

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus på ejendommen matr. nr. 4 Øster Terp, Bedsted, beliggende Overballevej 3, 6240 Løgumkloster

Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus på ejendommen matr. nr. 4 Øster Terp, Bedsted, beliggende Overballevej 3, 6240 Løgumkloster Helle og Thore T. Iversen Overballevej 3 Øster Terp 6240 Løgumkloster Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-7-14 19-02-2014 Landzonetilladelse til

Læs mere

Parkeringshus på Ole Kirks Vej i Billund

Parkeringshus på Ole Kirks Vej i Billund Debatoplæg Parkeringshus på Ole Kirks Vej i Billund LEGO parkeringshus Indkaldelse af forslag og idéer Oktober 2014 1 LEGO Koncernen har søgt Billund Kommune om tilladelse til at bygge et nyt parkeringshus

Læs mere

SYDLANGELAND KOMMUNE Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 1998 - Vindmøller 1999

SYDLANGELAND KOMMUNE Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 1998 - Vindmøller 1999 SYDLANGELAND KOMMUNE Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 1998 - Vindmøller 1999 Tillæg nr. 3 - vindmøller til Kommuneplan 1998 er udarbejdet af teknisk forvaltning. Offentlighedsperiode Vindmølleplanen var offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 21-2009 Boligområde Gammel

Kommuneplantillæg 21-2009 Boligområde Gammel Kommuneplantillæg 21-2009 Boligområde Gammel Hørregårdsvej Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode PDF Forslag Kommuneplantillæg

Læs mere

Tilladelse til opførelse af kornsiloer efter 27 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug på Sørkelvej 41, 8882 Fårvang

Tilladelse til opførelse af kornsiloer efter 27 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug på Sørkelvej 41, 8882 Fårvang Niels Vagn Vestergaard Trehøjevej 26 8882 Fårvang 26. februar 2015 Tilladelse til opførelse af kornsiloer efter 27 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug på Sørkelvej 41, 8882

Læs mere

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år DI ANALYSE Februar 1 Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år Efter et lille fald i bygge- og anlægsinvesteringerne i ventes fremgang i år og næste år. Særligt det lave nybyggeri

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Forslag til træningsøvelser U11 12

Forslag til træningsøvelser U11 12 Forslag til træningsøvelser U11 12 Løbe aflevering. Spillerantal: Alle 1 bold pr. spiller Banestørrelse: 20 x 15 meter Scoring: Ingen Øvelses starter med at spillerne løber banen igennem. Der startes med

Læs mere

Planlovsdage 2011. Helhedsplanlægning for det åbne land - med profit!

Planlovsdage 2011. Helhedsplanlægning for det åbne land - med profit! Planlovsdage 2011 Helhedsplanlægning for det åbne land - med profit! Niels Peter Vestergaard Lauridsen Chef for planafdelingen, Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Flest turistovernatninger

Læs mere