Vedtægter for TalentCampDK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for TalentCampDK"

Transkript

1 Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter for TalentCampDK 1: Navn Foreningens navn er TalentCampDK med hjemsted Vendiavej 7, 9800 Hjørring. 2: Formål Foreningens primære formål er at tilbyde de dygtigste elever i grundskolen faglige udfordringer, hovedsageligt i fagene matematik, fysik, kemi, engelsk og dansk. Ændres til: Foreningens primære formål er at tilbyde de dygtigste elever i grundskolen faglige udfordringer, hovedsageligt i grundfagene matematik, engelsk og dansk. Foreningens sekundære formål er at give eleverne mulighed for og lyst til at opbygge et netværk, som de kan trække på gennem hele deres uddannelsesforløb. Dette netværk skal dels bestå af dygtige jævnaldrende, dels af mentorer og undervisere fra hele uddannelsessektoren. 3: Arrangementer TalentCampDK afholder hvert år minimum tre TalentCamps tilføjelse: for elever på årgang. En TalentCamp er en forlænget weekend, hvor deltagerne får minimum to dages undervisning og en dag med kulturtilbud og/eller besøg på uddannelsesinstitutioner/virksomheder. TalentCampDK afholder hvert år i sommerferien TalentWeek på Hjørring Private Realskole. TalentWeek er afslutningen på talentarbejdet i det forgangne skoleår og begyndelsen på næste

2 skoleårs talentarbejde. Her inviteres alle, der har deltaget i minimum én TalentCamp i løbet af året. TalentWeek strækker sig over fem dage. TalentCampDK afholder hvert år i sommerferien sommerskole i Storkøbenhavn, der er uafhængig af årets øvrige arrangementer. Tilføjelse TalentCampDK afvikler efter behov aspirantseminarer for tidligere elever på talentcamps, dels for at spotte og fastholde nye undervisningsassistenter som på sigt skal udvikles til at være undervisere. 4: Medlemmer TalentCampDK har to typer medlemsskaber. Alle medlemsskaber giver én stemme til generalforsamling. Stk. 1: Skolemedlemsskab Enhver grundskole, der ønsker at deltage i arbejdet med udviklingen af faglige talenter i grundskolen, kan være medlem. Medlemsskoler har mulighed for at sende elever til TalentCamps i overensstemmelse med deres kontingent. På medlemsskolerne udpeges en lærer eller leder til at være talentkoordinator. Stk. 2: Leder- og undervisermedlemsskab Ledere og undervisere, der har været aktive på en eller flere TalentCamps i det forgangne år, er automatisk medlem af foreningen i det indeværende år. Herefter udmeldes de automatisk igen. 5: Kontingent Kontingentet afhænger af medlemsskabet: Stk. 1: Kontingent for skolemedlemsskab Kontingent for skolemedlemsskab betales årligt og beregnes på baggrund af antallet af talentelever, som medlemsskolerne får tildelt mulighed for at sende til årets tre TalentCamps. Kontingentet pr. elev fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2: Kontingent for leder- og undervisermedlemsskab

3 Ledere og undervisere for TalentCampDK betaler ikke kontingent. 6: Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Der skal indkaldes til den ordinære generalforsamling mindst to uger inden afholdelse (indkaldelsen sker pr. mail) med angivelse af følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning, herunder bestyrelsens varetagelse af foreningens formål 3. Talentlederens fremlæggelse af årets aktiviteter 4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelse og suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt anmoder om det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Ved alle generalforsamlingsafgørelser bruges der simpelt flertal bortset fra vedtægtsændringer, hvor der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte. Tilføjelse: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en to årig periode og suppleanter for en et årig periode. Der kan afgives stemme på andres vegne, såfremt man har en relevant fuldmagt. 7: Bestyrelse Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, tilføjelse: som vælges for 2 år ad gangen. Medlemmerne kan være ledere, lærere eller bestyrelsesmedlemmer fra medlemsskolerne samt TalentCampDKs ledere og undervisere.

4 To af medlemmerne skal findes blandt TalentCampDKs undervisere. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, forretningsfører og sekretær. Det er formandens opgave at indkalde til de(t) årlige bestyrelsesmøde(r). Forretningsføreren skal forud for hvert bestyrelsesmøde gennemgå regnskabet. Sekretæren skal efter hvert bestyrelsesmøde udsende referat. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der skal afholdes et bestyrelsesmøde i første kvartal hvert år. På dette bestyrelsesmøde skal det forgangne regnskabsårs regnskab samt budgettet for indeværende regnskabsår godkendes. Derudover skal der vælges og ansættes en talentleder for det kommende regnskabsår. 8: Regnskabsår Foreningens regnskabsår følger skoleåret fra 1. september til 31. august. Ændres til: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december. 9: Tegningsregler Det er kun bestyrelsesformanden, forretningsføreren og talentlederen, der udadtil kan binde TalentCampDK. TalentCampDK optager ikke lån. 10: Talentlederen Talentlederen vælges og ansættes af bestyrelsen for hvert regnskabsår. Talentlederens kontrakt udløber automatisk hvert regnskabsår. Talentlederen har ansvaret for den daglige ledelse af TalentCampDK. Herunder skal talentlederen sørge for løbende at lave aftaler med værtsskoler til arrangementer, koordinere tilmelding til arrangementer og sikre, at der til hvert arrangement foreligger program og deltagerlister senest 14 dage inden afholdelse. Talentlederen ansætter og forhandler løn med campleder, undervisere og undervisningsassistenter. Talentlederen er normalt campleder dog kan opgaven uddelegeres.

5 Derudover udpeger talentlederen en teamleder for de naturvidenskabelige fag og en teamleder for de humanistiske fag. Teamlederne findes blandt underviserne. Talentlederens løn fastsættes af bestyrelsen. 11: Campledere Campledere ansættes fra arrangement til arrangement. Der ansættes kun én campleder pr. arrangement. Det er camplederen, der har det overordnede ansvar for, at arrangementet forløber som planlagt. 12: Undervisere Undervisere ansættes fra arrangement til arrangement. Underviserne har ansvaret for at udvikle og innovere undervisningsforløbene. Ethvert undervisningsforløb skal altid godkendes af teamlederen, så der sikres så meget sammenhæng og kontinuitet i undervisningsforløbene som muligt. 13: Teamledere Teamlederne skal sikre kontinuitet og kvalitet i undervisningsforløbene på deres ansvarsområde. Teamlederen skal inden hvert arrangement koordinere og kvalitetssikre undervisningen med de øvrige undervisere. 14: Undervisningsassistenter Undervisningsassistenter ansættes fra arrangement til arrangement. Undervisningsassistenter udpeges af underviserne. Undervisningsassistenternes opgave er at assistere underviserne i undervisningssituationen samt at fungere som forbilleder og mentorer for deltagerne på TalentCampDKs arrangementer. 15: Afholdelse af arrangementer

6 Værten (typisk en medlemsskole) for et arrangement afholdt af TalentCampDK vil modtage betaling i overensstemmelse med retningslinjer, der fastlægges af bestyrelsen. Disse retningslinjer skal revideres hvert år. Talentlederen skal godkende oprettelsen af alle arrangementer afholdt af TalentCampDK. 16: Innovation Der skal årligt afsættes kroner til innovation af konceptet. Dette kan være videreuddannelse af undervisere eller undervisningsassistenter, konferencedeltagelse, materialeudvikling, etc. 17: Opløsning I tilfælde af at foreningen opløses skal eventuelt indestående gives til forskning i talentudvikling i Danmark eller almennyttige formål.

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere