Afrapportering af resultatmål 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af resultatmål 2010/2011"

Transkript

1 1

2 Afrapportering af resultatmål 2010/2011 Afrapporteringen indeholder en sproglig beskrivelse og vurdering af de vigtigste projekter, der er gennemført i resultatåret. Der foreligger et omfattende dokumentationsmateriale fra de enkelte ledere, der er omfattet af resultatløn både i form af beskrivelser, dokumenter, milepæle og fremlæggelser. Dokumentationen er gennemgående af en tilfredsstillende kvalitet, om end kvaliteten spænder fra det meget udmærkede til det mindre tilfredsstillende. Det nye resultatkoncept, der er udviklet og afprøvet i indeværende resultatperiode, har fungeret tilfredsstillende, og vil med få tilretninger blive anvendt også i næste periode. Det nye koncept lægger vægt på 3 forhold: En bedre dokumentation og fremlæggelse for opponentgrupper, der sorterer varm luft ud af resultatafrapporteringerne, videndeling såvel på tværs som i dybden af organisationen, og tydeligere objektive resultater hvor det kræves og procesmål hvor det er relevant. Nogle ledere har været bange for overhøringselementet i opponentgrupperne, men skal opponentgrupperne give mening, skal der være en vis dybdeboring i resultatsamtalen. På denne sidste parameter objektive resultater er der stadig plads til forbedringer. Dette skal blandt andet ske ved at stramme målene yderligere op; herunder er det vurderingen, at der er stillingskategorier, der ikke fremadrettet skal have resultatkontrakter, fordi der ikke meningsfuldt kan sættes mål op, som ikke er kernen i den ordinære opgaveportefølje. Undervejs i forløbet har det vist sig, at der er behov for at styrke ledernes evne til at arbejde i projekter. Derfor er det besluttet, at næste resultatlønsperiode indledes med projektstyringskursus, der kan udstyre lederne med de nødvendige fælles værktøjer I forlængelse af disse indledende bemærkninger er det opfattelsen, at der generelt er gjort store anstrengelser for at nå de opstillede mål. Gennemgående obligatoriske indsatsområder Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering. Der er arbejdet lidt forskelligt med dette resultatmål på erhvervsuddannelserne og i gymnasiesøjlerne. For begge områder opsagde tillidsmændene arbejdstidsaftalerne i henhold til de opsigelsesvarsler, der er gældende, sådan at de udløb med udgangen af året. Skolens ledelse var ikke tilfreds med de eksisterende aftaler, men havde på den anden side besluttet at leve med uhensigtsmæssighederne og omkostningsniveauet i hvert fald for en periode, idet det er meget ressourcekrævende at forhandle nye aftaler, og disse ledelsesressourcer kan så ikke anvendes til at udvikle skolen; derfor er det en afvejning, der forelå. Det kom derfor ikke helt ubelejligt, at lærerne opsagde aftalen. I gymnasieafdelingen blev der opnået et forhandlingsresultat, der bedre opfylder resultatmålet, idet der blev aftalt nye principper for tildeling af tid, fast pulje til kompetenceudvikling, fast pulje til selvledelse (ansvar for egen udvikling), og ledelsen udmønter aftalen, så der bliver større gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcer til kompetenceudvikling. Der er i udmøntningen lagt stor vægt på at klargøre principper for tildeling af tid og bedre planlægning, der kan minimere overtid og undertid. Både kompetenceudvikling og effektivisering fremmes med den nye aftale. 2

3 I erhvervsuddannelserne er der også indgået en ny aftale, som dog ikke ændrer meget i forhold til den tidligere aftale. Der sker dog med aftalen en mindre effektivisering. Der er uafhængig af aftaleforhandlingerne arbejdet med en strategi for lærernes kompetenceudvikling, således at der ved aftaleperiodens afslutning foreligger en oplistning af de enkelte medarbejderes kompetenceprofil afdelingsvist såvel pædagogisk som fagligt. Enkelte uddannelsesledere har hængepartier, og dette vil der konsekvensmæssigt blive taget håndfast stilling til. Samlet set er målet opnået i tilfredsstillende grad, idet vi dog ved periodens start havde planer om at arbejde anderledes med resultatmålet, det ændrede lærernes koordinerede opsigelse af aftalerne på. Om resultatet så langsigtet er bæredygtigt i forhold til de besparelser, vi på sektorniveau står over for, vil vise sig i løbet af 2011/2012. Frafald, minimering af fravær for såvel elever som medarbejdere. Målformuleringen har ikke en indre logik, idet det er en sammenstilling af et mål, der vedrører elever, heraf begrebet fravær og frafald, og medarbejdere som forhåbentlig ikke har frafald, men altså fravær. Først eleverne: Fravær er ofte en indikation på mistrivsel enten socialt og/eller fagligt. Det er derfor meget afgørende at have stort fokus på fravær med henblik på tidlig indgriben. I perioden er al registrering overgået til elektronisk registrering, det minimerer fejl, og sparer administrative ressourcer, idet lærernes registreringer kan hentes direkte ind i databaser. Det er derfor også opfattelsen, at registreringerne er mere retvisende end de papirbårne, hvor lærerne kunne glemme at registrere fravær, idet det netop var fravær og ikke fremmøde, der blev registreret. Blanke lister kunne derfor dække over enten intet fravær, eller at lærerne ikke havde ført dem. Det kan nu ses elektronisk, om lærerne har været inde på fraværslisten. Der vil fremadrettet blive kvalitetsundersøgt via udtræk af logfiler, om alle lærere fører listerne. Med disse forudsætninger in mente er fraværet forbedret helt marginalt fra 10,9 % til 10,7 % på eududdannelserne. Dette måltal er ikke forbedret så meget som forudsat. På HG, som havde det absolut højeste fravær før resultatlønsperioden, er der sket en markant forbedring. Den marginale samlede forbedring dækker derfor over, at nogle afdelinger har fået et højere fravær, hvilket ikke er tilfredsstillinde. Der arbejdes på at ansætte elevcoaches i regi af vejledningschefen. Der er usikkerhed om fordelingen af frafaldet mellem såkaldte stærke og svage elever. I gymnasierne blev der fastsat et absolut måltal på 5 %, som fraværet ikke måtte overstige. Det svarer til en reduktion i forhold til 2009/2010 på 10 %. Der har været fokus på hurtig indgriben og holdningspåvirkning for at fremme undervisningens kvalitet og elevernes opnåelse af studieparathed. Huller i den faglige viden og slaphed i fremmødet peger jo indlysende den anden vej. Status er 4,86 % fravær på HTX, 6,57 % på HHX Herning, og 7,89 % på HHX Ikast. HHX kulturen er hos os som på hovedparten af danske erhvervsgymnasier anderledes end for HTX og givetvis STX. Kulturproblemer er de vanskeligste at ændre, det er ikke desto mindre afgørende at arbejde hermed for at sikre en uddannelses almindelige omdømme og status, og her har HHX et generelt problem. 3

4 Problemet har dog været værre på HHX, så det går den rigtige vej, og ikke mindst er vi nu sikre på, at tallene er mere retvisende end tidligere. Medarbejderne: Medarbejderfraværet ligger på 7,5 dage pr. år i gennemsnit for medarbejderne samlet. Tallet dækker over meget store afdelingsvise forskelle, fra afdelinger med 1 2 % fravær til afdelinger med over 14 %. I forhold til sammenlignelige skoler ligger vi lidt ringere end gennemsnittet som er på 7,1 % målt i Personalestyrelsens database Isola. Ved et medarbejderantal på ca. 400 spiller langtidssygdom kun en mindre rolle, hvorimod dette godt kan gøre sig gældende i enkeltafdelinger. Det, der er arbejdet med for at nedbringe sygefraværet, og som der i følgende periode skal sættes yderligere fokus på, fordi det har meget stor økonomisk betydning for skolens omkostninger, er: Tidlig indgriben, sygefraværssamtaler, god ledelse i form af fokus på planlægning og god omgangsform og tydelig kommunikation. Skolen har iværksat programmer, der skal fremme den enkeltes gode helbred og trivsel i form af motion (løbeklub, vi cykler på arbejde og rabatordninger i motionscentre), sund mad etc. De afdelinger, der har størst fravær er køkken/kantine, it, samt energiteknisk afdeling. Realisering af ledelsesprojektet Streamline i næste resultatlønsperiode vil efter alt at dømme sætte en ramme om mere og bedre ledelse, der udover andre effekter kan fremme lavere frafald og lavere fravær såvel for elever som for medarbejdere. Uddannelsesspecifikke indsatsområder Studieparathed i HHX og HTX Studieparathed omfatter flere forhold, hvor der er et delt ansvar mellem skolen og det statslige kontor Studievalg. Skolens indsats har primært været at forbedre fremmødet, at tilpasse valgfag og studieretninger så alle elever kan opnå så gode resultater, at de kan anvende eksamen som adgangsgivende. At tilpasse studieretningerne betyder på dansk, at de pakkes sammen af fag, der er lettere at kapere for de svageste elever. Der er også oprettet lektiecafeer. På HHX har lektiecafeer ikke været en succes, eleverne møder ikke op. Fra næste skoleår i det nye gymnasium sættes der ind med kulturforandringstiltag fra den første dag, så HHX kan få gode studievaner og deltage i lektiecafeer Studieparathed omhandler også karaktergennemsnit. Her er det faldet lidt på HTX og steget på HHX, men karaktergennemsnittet på HTX er stadig et helt point større end på HHX. Dette skyldes en svagere elevsammensætning på HHX end på HTX, dette er ikke kun et karakteristikum for Herningsholm. Studieparathed er også, at eleverne er veloplyste om adgangs og studiemuligheder, på landsplan påbegynder kun ca. 40 % af HHX erne en videregående uddannelse, mod ca. 65 % af HTX erne. Der er derfor fortsat mange forhold at arbejde videre med, men det er indlysende, at det er et langt sejt træk, der skal ændre studieparatheden til det bedre. Der er arbejdet seriøst fra ledernes side herpå, men 4

5 en del af opgaven har en mere sociologisk karakter, der omfatter, hvem der sender deres børn i erhvervsgymnasiet, og ungdomskulturens store fokus på at være frem for at lære, uddannelsernes image og kvalitet. Gennemførelse af aktiviteter for virksomheder på AMU området med under 20 ansatte. Det er et centralt fastlagt mål, som afdelingen har haft svært ved at se meningen i hvorfor ikke opsøge kunderne der, hvor potentialet for efteruddannelse er, nemlig i de lidt større virksomheder. Det er de virksomheder, der leverer kunder i butikken. Endvidere kan det være svært at forholde sig til, om en ledig der skal efteruddannes, tidligere har været ansat i en virksomhed med under 20 ansatte eller ej. Afdelingen har imidlertid loyalt arbejdet på at realisere målet, og der foreligger dokumentation for, at der er gennemført 290 førstegangsbesøg i perioden, heraf 108 hos virksomheder med under 20 ansatte. Fra 2. kvartal 2011 omfatter besøgsopgørelserne også lære og praktikpladsopsøgende arbejde. Derfor skelnes der ikke længere mellem virksomhedsstørrelser, det afgørende er potentialet, på lære og praktikpladsområdet har de små virksomheder et stort potentiale. Der er endvidere foretaget registrering og optælling af kursister var fra virksomheder med under 20 medarbejdere. Optællingen viser, at der i opgørelsesperioden er optaget 451 kursister fra virksomheder med under 20 ansatte ud af et samlet kursistoptag på 5185 svarende til en andel på 8,7 %. Det er vurderingen, at der er gjort en meget stor og tilfredsstillende indsats. Frivillige indsatsområder Strategi for udmøntning af Center of Excellence Projektet er gennemført efter planerne. Der blev afholdt en højtprofileret åbning af centret ved Herningsholm Erhvervsskole i december 2010, der er indrettet et målelaboratoriom og indkøbt 3D målemaskine. Der er endvidere gennemført 2 forløb inden for multitasking maskiner og måleteknik, og der er flere forløb under udvikling. Der er udført et solidt arbejde af såvel projektledelsen som lærerne, og udviklingen er i god gænge. Der gennemføres Summer School for talentfulde eud elever i samarbejde med Mercantec i sommeren Undervisningsmaterialet er endnu ikke i en tilstrækkelig kvalitet til, at der kan etableres videndeling med andre skoler, og elevtilgangen er ikke tilfredsstillende. Dette sidste skyldes uddannelsesmodelproblemer, samt at virksomhederne ikke i tilstrækkelig grad støtter projektet ved at sende de talentfulde unge. Indsatsen for at øge elevtilgangen skal have opmærksomhed i den resterende projektperiode. Undervisningsministerens talentrapport omtaler excellentprojektet som en mulig model for ændringer af erhvervsuddannelserne. Strategi for implementering af klimahuset i undervisningen Dette projekt er lykkedes utilfredsstillende. Udover problemer med virksomheder, der har lavet aftaler med skolen om at levere udstyr og apparatur, har afdelingen ikke formået at udvikle en strategi for husets 5

6 anvendelse, undervisningsmål på forskellige forløb, på hvilke steder i de ordinære uddannelser det skal indgå eller undervisningsmateriale der på troværdig måde kan anskueliggøre anvendelsen af huset. Skolens ledelse må overveje, hvordan der kan tilføres ledelses og medarbejderressourcer, så den store investering kan retfærdiggøres. Initiativer der effektiviserer den økonomiske og administrative drift Der er gennemført flere projekter inden for indkøb og administration. Særligt 2 projekter kan fremhæves, implementering af nyt budgetsystem og organisatorisk ændring af pædagogisk administration. Budgetsystemet giver nu mulighed for at driftslederne kan simulere afdelingens økonomi på baggrund af budgetvariable. Endvidere giver det mulighed for hurtigere og bedre budgetopfølgninger, naturligvis under forudsætning af at uddannelseslederne overholder tidstro registreringer. Ændringerne i pædagogisk administration på eud området er allerede en succes. Den overordenede ledelse er overgået til administrationschefen, og der er ansat en afdelingsleder, der har organiseret arbejdet på en anderledes og hensigtsmæssig måde. Det større ledelsesmæssige fokus har betydet mere tilfredse medarbejdere, og en effektiv og kundevendt administration. Initiativer der styrker et innovativt læringsmiljø Dette område har beklageligvis ikke haft særskilte projekter i resultatperioden hverken i eud eller i gymnasiet. Ambitiøs it pædagogik I gymnasiet har opgaven været veldefineret, medarbejderne skulle være klar til at overgå til det nye gymnasium i Herning uden konventionelle tavler, altså en fuld it løsning i undervisningen. Ved elevstarten medio august skal den lodrette it start stå sin prøve. Det er vurderingen, at det vil gå godt. Der har været nedsat arbejdsgrupper, og der er gennemført kurser i anvendelse af interaktive tavler, fuld anvendelse af videndelingsplatformen Its Learning, podcast og anvendelse af You Tube. Den enkelte platform er ikke vigtig, det vigtige er, at der i undervisningen er en fuld integration af it værktøjer, og at alle lærere kan anvende den. Næste fase kunne, hvis økonomien tillader det, være at udrulle projektet i Ikast. I eud har 85 % af lærerne gennemført eud it, og det er fastlagt, at alle lærere skal anvende Its Learning, Elevplan og eud tube. Der mangler en specifik strategi for eud på it området, og det kan jo virke paradoksalt, at man ikke er startet med det, inden kræfterne blev brugt på de specifikke værktøjer. Der er en vis konflikt mellem Its Learning og Elevplan, som skal løses. Elevplan kan endnu ikke anvendes som videndelingsplatform blandt andet til at styre elevernes opgavebesvarelser, omvendt er det også tidkrævende for lærerne at anvende 2 systemer sideløbende, som dybest set burde kunne det samme. Skolen er ikke herre over det sidste problem. Kvalitetsstyringen skal i næste periode følge op på, om der anvendes Elevplan for alle elever. 6

7 Institutionsspecifikke indsatsområder Bygherrestyring til sikring af succesfuld færdiggørelse af gymnasiebyggeriet. Det er dokumenteret via bestyrelsesreferater, byggeudvalgsreferater og i økonomirapporteringen, at projektet er gennemført efter tidsplanen og indenfor rammerne af den fastlagte økonomi. Projektet er lykkedes til fulde. Strategi for udmøntning af vejledningsreform. Der er ansat ny vejledningschef, udarbejdet nye stillingsbeskrivelser for vejlederne, ressourcerne er tilpasset, og der er etableret en tæt organisatorisk sammenhæng med virksomhedscentret, der har styrket kundefokus såvel i forhold til gennemførselsvejledning som praktikpladsopsøgende arbejde, skolepraktik, samarbejdet med UU centrene og arbejdet med kontaktlærere og elevcoach der, hvor de er sat ind. Med Streamline styrkes vejledning og kundefokus yderligere, vejledningschefen optages i direktionen og får en bredere opgaveportefølje i form af chefansvar i forhold til uddannelsesledere på eud. Herningsholm har stadig en enstrenget vejledningsorganisering, så skolen kan agere helhedsorienteret i forhold til kunder og interessenter i øvrigt. Revitalisering af resultatkonceptet. Som omtalt i indledningen er dette års resultatlønsarbejde gennemført efter det nye koncept, og det er gjort med stor grad af succes. Som omtalt er der lagt vægt på kraftigt at forbedre 3 parametre: Videndeling, kvaliteten af afrapporteringen og målopfyldelsen. Det var også målet at signalere højere ambitioner ved at målopfyldelsesprocenterne skulle falde ned i nærheden af det statslige gennemsnit for centraladministration og styrelser. Det ser ikke ud til, at vi opnår denne effekt, til gengæld er der klare effekter på især videndeling og dokumentation. I næste periode arbejdes der videre på yderligere forbedringer. Strategi for etablering af virksomhedsafdeling til sikring af bedre virksomhedskontakt i relation til praktikpladser, kursusvirksomhed og uddannelsesplanlægning(hos potentielle kunder) En strategi for etablering af Virksomhedsafdelingen blev vedtaget i december 2010, og afdelingen blev etableret i januar Formålet var at skabe et stærkere kundefokus og at fokusere de samlede virksomhedsrettede aktiviteter et sted i organisationen. Samtidig var opgaven at finde en ny snitflade mellem virksomhedsafdelingen, vejledningen og elevservicecentret, så kundefokus samlet set bliver mere slagkraftig og tydelig. Streamline, som er et organisationsudviklingsprojekt, er blevet drevet sideløbende i et samspil mellem direktør og ekstern konsulent. Virksomhedsafdelingen var og er tænkt som krumtappen i Streamline. Virksomhedsafdelingen er senere omdøbt til Herningsholm Virksomhedscenter. Hovedelementerne i virksomhedscentret er primært praktikpladsopsøgende arbejde, skolepraktikanters virksomhedsforlagte forløb, etablering af hele paletten af aftaleformer indenfor praktikområdet, kursussalg 7

8 indenfor AMU og IV og styrkelse af GVU området. Til afdelingen er knyttet en række virksomhedskonsulenter, der lægger en del eller hele deres arbejdstid i virksomhedscentret, men som er hentet blandt dygtige fagfolk i afdelingerne, og som har talent for kommunikation og virksomhedskontakt. Der er gennemført et kursusprogram for virksomhedskonsulenterne, og der er sat konkrete mål for alle virksomhedscentrets områder. Virksomhedscentret ansøger også om ekstern finansiering af indsatsområder, og der er tilvejebragt store beløb via denne indsats i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. Der er dog ikke sikkerhed for, at alle midler kan allokeres. Streamline forudsætter ikke, at al virksomhedskontakt foregår gennem virksomhedscentret. Det forudsættes, at uddannelsesledere foretager en veldefineret og beskrevet key account kontakt i samråd med Virksomhedscentret. Der sættes også mål for denne kontakt fremadrettet i samspil mellem uddannelsescheferne og uddannelseslederne. Virksomhedscentret har fået stor ekstern opmærksomhed, og der er ingen tvivl om, at det er det rigtige projekt på det rigtige tidspunkt. Overvindelse af interne barrierer og skabelse af solid opbakning til centrets virke bliver nogle af de store opgaver i næste periode. Streamline og organisatoriske forandringer i forlængelse heraf skal tydeliggøre strategi og effektivisere organisationen. Herning, den 30. juni 2011 John Egebjerg Direktør 8

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2007/2008 Generelle bemærkninger

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2007/2008 Generelle bemærkninger Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2007/2008 Generelle bemærkninger Året har været præget af en række uforudsete og udefra kommende hændelser, som i væsentlig grad har præget arbejdet

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene A Obligatoriske indsatsområder STX: studieparathed: A1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer Deltagelse i projekt om Velfærdsledelse,

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERG's indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

AFRAPPORTERING AF RESULTATKONTRAKT VED HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE 2011-12

AFRAPPORTERING AF RESULTATKONTRAKT VED HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE 2011-12 AFRAPPORTERING AF RESULTATKONTRAKT VED HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE 2011-12 OBLIGATORISKE TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER OPTIMERING AF MEDARBEJDERRESSOURCER OG KOMPETENCEUDVIKLING MED HENBLIK PÅ EFFEKTIVISERING

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Effekt- og evalueringsudvalget Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Forslag til klare mål for gymnasierne Citat: Regeringen foreslår, at der fastlægges klare

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 1 Nye arbejdstidsregler for lærerne på erhvervsskoler et paradigmeskifte På hhx og htx nye regler fra den

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010

Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010 Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010 Obligatoriske indsatsområder Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer indenfor gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

Indsatsplan for KUU Vestsjælland

Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplanen er baseret på kvalitetsmål for KUU Vest Q og er fortsat i proces. KUU Vestsjælland er baseret på en fælles tro på værdien af den særlige indsats for den enkelte

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Selvevaluering - VID Gymnasier

Selvevaluering - VID Gymnasier Selvevaluering - VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa, Handelsgymnasium Rønde og Teknisk Gymnasium Grenaa Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2015/16 valgt at arbejde med en række

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministe

Nyt fra Undervisningsministe Nyt fra Undervisningsministe Rektormødet d. 28. november 2014 Indsæt note og Side 1 Regeringens gymnasieudspil Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 2 Elementer i regeringens gymnasieudspil

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt AMU- Vest. Afrapportering

Resultatkontrakt AMU- Vest. Afrapportering Resultatkontrakt AMU- Vest Afrapportering 1. Indledning Der er ved indgåelse af resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen og direktøren aftalt, at de i det følgende beskrevne resultatmål udgør grundlaget

Læs mere

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Baggrund Denne kontrakt er udfærdiget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11 Bilag 8a. Til bestyrelsen for Viby Gymnasium Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 20-11 Baggrund Resultatkontrakten, der er indgået mellem bestyrelsen for Viby Gymnasium ved formand Niels

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct.

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct. Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager Vurderinger Andel Basisramme 1 Strategi og organisationsudvikling En erhvervsskole fremtid

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

RESULTATLØNSKONTRAKT. for. Rektor Anders Kloppenborg

RESULTATLØNSKONTRAKT. for. Rektor Anders Kloppenborg BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS 220-3460 BIRKERØD DANMARK RESULTATLØNSKONTRAKT for Rektor Anders Kloppenborg 23. august 2017 Grundlag og rammer Jf. skrivelse fra Ministeriet

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Hjemmel og deltagere i forhandlingen Bestyrelsesformand Jette Kammer Jensen, næstformand Lars Falsig og direktør Tue Sanderhage

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Rektors resultatlønskontrakt for 2011/12 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

September 2015. Implementeringsplan. for CPH WEST strategi 2015-2020. del I

September 2015. Implementeringsplan. for CPH WEST strategi 2015-2020. del I September 2015 Implementeringsplan for CPH WEST strategi 2015-2020 del I 1 0. Baggrund Bestyrelsen for CPH WEST behandlede på sit møde 15. juni 2015 udkast til strategi 2015-2020, der var udarbejdet af

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt for

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Generelt Vi skal fastholde Kolding HF & VUC som både en god skole og en god arbejdsplads. Skolen skal fremstår med egen identitet og med løbende udvikling af

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Organisering af Brugerservice. Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Organisering af Brugerservice. Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Organisering af Brugerservice Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERGs indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk med opsøgende arbejde i virksomhederne

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

Hovedpunkter i nærværende resultatkontrakt offentliggøres over for medarbejderne via fremlæggelse på skolens hjemmeside.

Hovedpunkter i nærværende resultatkontrakt offentliggøres over for medarbejderne via fremlæggelse på skolens hjemmeside. Aftale om resultatlønskontrakt mellem Bestyrelsen for VUC Vestsjælland Nord og forstander Jens Timm Jensen for perioden 1. august 2010 til 31. juli 2011 Mellem ovenstående parter indgås herved aftale om

Læs mere

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser 10. klasse på NEXT NEXT 2020 Juni 2017 Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser - 10. klasse på NEXT Uddannelse Den teknologiske udvikling betyder,

Læs mere

Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 2012-13

Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 2012-13 Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 202- I vurderingen af opfyldning af resultatlønskontrakten vil der ske en afvejning mellem udviklingen i de direkte målbare indikatorer over for de initiativer,

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009 Punkt 10 Dagsordenspunkt: Rektors resultatkontrakt Sagsfremstilling: I september 2008 indgik rektor en resultatkontrakt

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret (estimat juli 2017).

Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret (estimat juli 2017). Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2017 Juli 2018 Beløbsramme: Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder

Læs mere