Kvalitetsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2013"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole

2 A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned elever, der er fordelt med 35 på Fur og 97 i Selde. Skolen arbejder målrettet imod at indføre udeskoleundervisning som et pædagogisk redskab i hverdagen. Endvidere har vi som skole et mål om, at vi jævnligt har større projekter og aktiviteter løbende hen over skoleåret, for på den måde at fastholde en positiv dynamik for såvel elever som ansatte på en mindre skole. Vi arbejder samtidig målrettet på at inkludere SFOens arbejde som et ligeværdigt og uundværligt incitament i skolens hverdag. Skolen er endvidere kendetegnet ved, at der er et relativt stort antal elever, der kræver ekstra ressourcer i forhold til at få et optimalt udbytte af egen skolegang. Dette er ensbetydende med, at der er et stærkt og tæt samarbejde med PPR og familieafdelingen. Skolen vil gerne være kendetegnet ved, at det er lokalområdets skole. Skolens værdigrundlag Skolen bygger på værdier som: - positive relationer mellem eleverne byggende på sammenhold, empati og omsorg for hinanden. - opøve evnen til blandt eleverne til at udvise tolerance. - en respektfuld kommunikation eleverne imellem, såvel verbalt som fysisk - en dagligdag der "pirrer den enkelte elevs nysgerrighed og oplevelseslyst" - gensidig ansvarlighed mellem voksne og børn, idet børn skal opleve voksne, der gerne vil vil dem - et undervisningsmiljø, der er præget af kreativitet og højt fagligt niveau - samhørighed blandt ansatte byggende på loyalitet, ansvarlighed, ordentlighed og en respekt for hinandens forskellighed - positiv og ærlig dialog imellem hjem og skole, hvor de gensidige forventninger udtrykkes åbent - en ledelse der er åbent over for personalet, og signalerer tillid og handlekraft - en ledelse der giver rum for personlig udvikling og handling blandt ansatte - et personale der giver rum til ledelse side 2

3 B. Indsatsområder Skoleåret Fælles kommunale indsatsområder Innovation blandt andet i lokalsamfundet (midtvejsevaluering) Hvad var de lokale mål for indsatsområdet? På Fursund skole har vi en klar målsætning om, at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet. Vi vil gerne betragte os, som en opretholdende faktor for udviklingen og dynamikken i lokalområdet og vi vil gerne være medvirkende til, at udvikle lokalområdet, hvor det er muligt. For skolen er det en værdi, at vores involvering i loklområdet er medvirkende til at udvikle skolen, samt kvalificere den daglige undervisning. Vi forventer vores involvering i lokalområdet som minimum kan være medvirkende til, at fastholde borgere i lokalområdet, - og i bedste fald tiltrække nye borgere. Det er selvfølgelig også en forventning, at vi med involveringen i lokalområdet, er med til at styrke og kvalificere det daglige arbejde i undervisningen på Fursund Skole. Hvilke handlinger er der foretaget? Skolen deltager aktivt i arbejdsgrupper omkring "Selde byudvikling". Endvidere er vi en del af "Innovation Fur", et projekt igangsat af Energi Midt. I dette samarbejde arbejder vi med et fælles projekt med arbejdstitlen "Talent for alle". Skolen har desuden en meget tæt kontakt med foreningslivet, - samt relevante interessegrupper i lokalområdet. Indikatorer på at målene er nået Skolen arbejder målrettet frem mod en styrkelse af "udeskoleundervisningen". I samarbejde med "Selde byudvikling" har vi skabt et unikt undervisningsmiljø i den tidligere skolegård og tømmerhandel. Arbejdsområdet giver optimal mulighed for at tænke inovativt i undervisningen. Området på ca 2000 m2 er lige blevet tilplantet, - og skal fungere som udendørs uindervisningsrum. Endvidere er det gennem projektet lykkedes at involvere 4 kunstnere fra Århus Kunstakademi, et projekt der skal involvere skolens elever i et fælles kunstprojekt for skolen og lokalområdet. Hvad angår "Innovation Fur" afventer vi stadig en afklaring på hvor langt vi når i projekt "Talent for alle!, et projekt der arbejder med med udeskoleog tablets til alle elever på skolen. Det vil være med til at udvikle skolen på det IT mæssighe område, samt skabe kvalitet i den daglige undervisning. Vurdering Det er skolens klare holdning, at det har været særdeles frugtbart og konstruktivt, at skolen involverer sig i det liv der udspiller sig i lokalområdet. Vi har fået et tæt samarbejde med flere aktører i lokalområdet, og skolen har vist vi aktivt ønsker at være en del af løsningen til fastholde området som et attraktivt område for at være bosiddende. Vi har fået et udeskoleområde, der i høj grad er medvirkende til at kvalificere og nuancere skolen udeskoleaktivitet. Endvidere er det et område skole og lokalområde i fællesskab deler. Hvad angår projekt "Innovation Fur", er projektet stadig ikke helt afklaret, men processer i forbindelse med projektet, har fået skolen vidt omkring i drøftelser af pædagogik, samt måden at anvende IT på i undervisningen. side 3

4 Fælles kommunale indsatsområder Den ny sundhedspolitik Hvad var de lokale mål for indsatsområdet? Det var skolens mål, at synliggøre over for det enkelte barn, hvor vigtigt det er med motion og ernæringsrigtig kost. Vort mål var derfor, at sætte fokus på et kosttilbud for alle børn, hvor sundhed og velsmagende mad kunne forenes. Samtidig lagde vi vægt på muligheden af at indgå i et fællesskab i forbindelse med spisesituationen, - dannelsesproces om gode spisevaner. Hvilke handlinger er der foretaget? Skolen har lavet aftale med den lokale hal om salg af mad til eleverne en gang om ugen. På Fur afdelingen får man maden leveret, mens man på Selde afdelingen spiser i Hallens cafeteria. Det er vigtigt at spisesituationen bliver til hyggelige og dannelsesmæssige spisesituationer. På begge afdelinger har vi opstillet vandautomater, et tiltag der har betydet, at børnene drikker vand og ikke saft. Vi bestræber os hele tiden på, at vores udeomgivelser er så spændende, at de konstant udfordrer børnene til at være fysisk aktive. Vi forsøger endvidere, at være medvirkende til at få så mange som muligt til at indgå aktivt i det lokale foreningsliv. Indikatorer på at målene er nået Vi har en klar fornemmelse af, at den ugentlige fællesspisning er en god og blivende tradition, som værdsættes af såvel børn som voksne. Vi har fået en stor del af eleverne til at drikke vand frem for sodavandsprodukter. Vi har udeomgivelser der appellerer til det enkelte barn med henblik på fysisk udfoldelse. Vurdering Skolen vurderer, at med de sundhedstiltag der er igangsat, er skolen på rette vej. Vores børn er i væsentlig omfang aktive i det lokale foreningsliv. Vi ser dagligt den overvejende del af eleverne være aktive i frikvartererne, - og skolen har kun ganske få børn, der har problemer med overvægt. Vi ser vores satsning med drikkevandsautomater som en stor succes, og sukkerindtaget igennem læskedrikke er minimeret ganske væsentligt. side 4

5 F. Rammebetingelser Personale Antal fuldtidsstillinger Antal personer Skoleinspektør 1,00 Viceinspektør 0,00 Afdelingsledere 1,00 Souscheflærere 0,00 SFO-leder 1,00 USFO-leder 0,00 Administrativt personale 0,37 Lærere 7,75 8 Heraf lærere i normalklasser Heraf lærere i specialklasser Heraf lærere i modtageklasser Bh.kl.lærere 1,00 1 Pædagoger 0,94 Pædagogmedhjælpere 2,05 Undervisningsassistenter 0,60 Teknisk serviceleder 1,95 Servicemedarbejdere 0,00 Andet ex. Flexmedarbejdere 0,00 Elevtal Bh.kl 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Elever i alt Specialklasser Modtageklasser Dansk som andetsprog Antal børn som har fået skoleudsættelse pr. august 2012 SFO bh.kl kl. SFO procent af antal mulige børn Antal elever Antal spor % Timetal 2012/2013 Klassetrin klasse klasse klasse Timetal min. vejl. planlagt min. vejl. planlagt min. vejl. planlagt Dansk Humanistiske fag Matematik Naturfag totalt Praktisk/musiske fag Klassens tid Samlet Hvor mange af de planlagte timer blev gennemført? Lærerlockout i april 95,55 % side 5

6 Nøgletal for normalklasser Antal elever pr. klasse Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressource afsat til specialpædagogisk bistand Ressource afsat til undervisning i dansk som andet sprog Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger) Elevernes fravær Skoleåret 2012/2013 Dage pr. elev 12, ,2 6,3 Nøgletal for specialklasser (kun for skoler, hvor det er aktuelt) Antal elever pr. klasse Gennemsnitlig udgift pr. elev Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger) Elevernes fravær Dage pr. elev Nøgletal for modtageklasser (kun for skoler, hvor det er aktuelt) Antal elever pr. klasse Gennemsnitlig udgift pr. elev Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger) Elevernes fravær Dage pr. elev Rammebetingelser i øvrigt Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 37,8 % Fysiske rammer Skolebygningernes areal - etage- m² Udearealer m² Andet m² Ressourcer anvendt på efter- og videreuddannelse og anden kompetenceudvikling i gennemsnit pr. medarbejder Timer - fælleskommunale midler tildelt skolen til uddannelse 500 Skolens kr. tildeling via ressourcetildelingsmodellen 2012/ Timer - yderligere lokale midler forbrugt af skolen til uddannelse 32 Kursusafgift, deltagerbetaling mv. -yderligere lokale midler forbrugt af skolen til udd Sygefravær 2012 Medarbejdernes fravær i % af skolens samlede tid (Skive Kommunes lønsystem) Skive Kommune (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) Landsgennemsnit (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) 1,84% 1,60% 3,80% Medarbejdere med særlige uddannelsesforløb Læsevejleder Skolebibliotekar Specialcentervejl. AKT-vejleder Antal pt side 6

7 G. Resultater Folkeskolens afgangsprøve - karakterer Gennemsnitskarakterer prøvetermin maj/juni 2013 Obligatoriske fag Dansk læsning Dansk retstavning Dansk skr. fremstilling Dansk mundtlig Matematik færdigheder Matematik problemløsning Engelsk mundtlig Fysik/kemi mundtlig Karakter Antal elever på særlige prøvevilkår Udtræksfag Geografi Biologi Matematik - mundtlig Engelsk skriftlig Tysk/fransk - mundtlig Tysk/fransk - skriftlig Historie Samfundsfag Kristendomskundskab Karakter Antal elever på særlige prøvevilkår Frivillige fag Karakter Antal elever på særlige prøvevilkår Elevers valg efter 9. kl. Erhvervsudd. Gymnasiale udd. 10. kl. HG SOSU HTX-STX- Andet EUD-TEK HHX-HF 2011/ /2013 Landsgns. side 7

8 2011/ /2013 Landsgns kl. Erhvervsudd. Gymnasiale udd. Andet Vurdering af hvordan elever i specialklasser, specialskoler, elever der modtager dansk som andetsprog klarer sig i forhold til eleverne set under ét. Skolebestyrelsens kommentarer til skolens virksomhedsplan Skolebestyrelsen har ingen kommentarer. Afleveringsfrist 15. juni 2013 Skoleleder: Skolebestyrelsesformand: Gert Slyngborg Lars Borg side 8

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Aakjærskolen A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Aakjærskolen er Skives gamle midtbyskole, som ligger placeret centralt i byens centrum. I august

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype:

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype: Bestillingsparametre Rapporttitel: Rapporttype: Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 11-12 Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET: 2006/07 KVALITETSRAPPORT for Grydemoseskolen 1 STATUSDEL: Beskrivelse af skolen Grydemoseskolen er en såkaldt to-sporet folkeskole (team I III) med en specialklasserække

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09 BØRN OG UNGE Søvind Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 3 Rammebetingelser... 5 Budget 2009... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere